Dometic MSG 150 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

MSG150
Gas detector
Installation and Operating Manual . . . . . 10
Gasmelder
Montage- und Bedienungsanleitung . . . 21
Détecteur de gaz
Instructions de montage
et de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Alarma de gas
Instrucciones de montaje y de uso . . . . .45
Dispositivo de deteção de gás
Instruções de montagem e manual de
instruções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Rilevatore di gas
Istruzioni di montaggio e d’uso . . . . . . . . 69
Gasalarm
Montagehandleiding en
gebruiksaanwijzing. . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Gasalarm
Monterings- og betjeningsvejledning. . . 93
Gasvarnare
Monterings- och bruksanvisning . . . . . . 104
Gassalarm
Monterings- og bruksanvisning. . . . . . . 115
Kaasuhälytin
Asennus- ja käyttöohje. . . . . . . . . . . . . . 126
Сигнализатор газа
Инструкция по монтажу
и эксплуатации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Detektor gazu
Instrukcja montażu i obsługi . . . . . . . . . 149
Plynový alarm
Návod na montáž a uvedenie
do prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
Hlásič plynu
Návod k montáži a obsluze . . . . . . . . . . 172
Gázjelző
Szerelési és használati útmutató . . . . . . 183
EN
DE
FR
ES
PT
IT
NL
DA
SV
NO
FI
RU
PL
SK
CS
HU
C
OMPLEMENTARY PRODUCTS
ALARM SYSTEMS
MSG150-IO-16s.book Seite 1 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
MSG150
PL
149
Przed instalacją i uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą
instrukcję. Instrukcję należy zachować. W razie przekazywania urządzenia należy ją
udostępnić kolejnemu nabywcy.
Spis treści
1 Objaśnienie symboli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i montażu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
3 W zestawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
4 Osprzęt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
5 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
6 Opis techniczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
7 Montaż MagicSafe MSG150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
8 Podłączanie detektora gazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
9 Obsługa MagicSafe MSG150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
10 Alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
11 Wykrywanie usterek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
12 Czyszczenie detektora gazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
13 Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
14 Utylizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
15 Dane techniczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
MSG150-IO-16s.book Seite 149 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
Objaśnienie symboli MSG150
PL
150
1Objaśnienie symboli
!
!
A
I
2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i montażu
Producent nie odpowiada za szkody spowodowane:
uszkodzeniem produktu w sposób mechaniczny lub spowodowany przeciąźeniami elektrycz-
nymi
zmianami dokonanymi w produkcie bez wyraźnej zgody producenta
użytkowaniem w celach innych niż opisane w niniejszej instrukcji
2.1 Podstawowe zasady bezpieczeństwa
!
OSTRZEŻENIE!
To urządzenie należy wykorzystywać zgodnie z jego przeznaczeniem.
Urządzenie należy odłączyć od sieci
przed każdym czyszczeniem i konserwacją
–po każdym użyciu,
przed wymianą bezpiecznika
Jeżeli urządzenie lub kabel przyłączeniowy są w widoczny sposób uszkodzone, nie
wolno używać danego urządzenia.
Gdy przewód przyłączeniowy ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony przez
producenta, jego serwis lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagro-
żenia.
Napraw mogą dokonywać tylko odpowiednio wykwalifikowane osoby. Niefachowe
naprawy mogą spowodować poważne niebezpieczeństwo.
OSTRZEŻENIE!
Wskazówka dot. bezpieczeństwa: Nieprzestrzeganie może prowadzić do śmierci
lub ciężkich obrażeń ciała.
OSTROŻNIE!
Wskazówka dot. bezpieczeństwa: Nieprzestrzeganie może prowadzić do
obrażeń ciała.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie może prowadzić do powstania szkód materialnych i zakłóceń
w działaniu produktu.
WSKAZÓWKA
Informacje uzupełniające dot. obsługi produktu.
MSG150-IO-16s.book Seite 150 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
MSG150 W zestawie
PL
151
Dzieci od 8. roku życia i osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych,
sensorycznych lub intelektualnych oraz osoby niedysponujące stosowną wiedzą i
doświadczeniem mogą użytkować to urządzenie jedynie pod nadzorem innej osoby
bądź uzyskania od niej informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania i wynika-
jących z tego zagrożeń.
Urządzenia elektryczne nie są zabawkami dla dzieci!
Urządzenie należy stosować i przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
A
UWAGA!
Przed uruchomieniem należy porównać dane dotyczące napięcia na tabliczce
znamionowej z dostępnym źródłem zasilania.
Wtyczki nie wolno nigdy wyciągać z gniazdka, ciągnąc za przewód przyłączeniowy.
Urządzenie należy przechowyw w suchym i chłodnym miejscu.
2.2 Bezpieczeństwo podczas eksploatacji urządzenia
Urządzenia można używać w pojazdach wyłącznie przy wyłączonym silniku.
Urządzenia nie wolno używać na wolnym powietrzu.
Raz w miesiącu i po dłuższym okresie nieużywania przetestować działanie urządzenia przez
naciśnięcie przycisku (rys. 8 4, strona 5).
3W zestawie
4Osprzęt
Nr na
rys. 2,
strona 3
Ilość Nazwa Nr produktu
1 1 Detektor gazu 9600000368
2 1 Płyta montażowa
1 Materiał mocujący
Nazwa Nr produktu
Syrena zewnętrzna 9101600008
Dodatkowy przełącznik RV-AMP-SW
MSG150-IO-16s.book Seite 151 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem MSG150
PL
152
5 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
MagicSafe MSG150 (nr art. 9600000368) to detektor gazu, który wykrywa gazy odurzające przed
osiągnięciem skutku ich działania. MSG150 został skonstruowany do stosowania w pojazdach do
wykrywania gazów odurzających, bazujących na eterze, chloroformie, butanie, etanie i trójchloro-
etanie.
I
6 Opis techniczny
Detektor gazu MSG150 może być używany jako urządzenie ostrzegające do rozpoznawania
gazów odurzających przed osiągnięciem skutku ich działania.
Ten detektor gazu jest wyposażony w czujnik oraz nadajnik sygnałów akustycznych i jest
podłączany do źródła napięcia 12/24 Vg, np do gniazda zapalniczki w pojazdach.
Oprócz tego ten detektor gazu posiada wewnętrzny przekaźnik, do którego można podłączyć
syrenę zewnętrzną lub lampę alarmową.
Zacisk przyłączeniowy dla przekaźnika znajduje się na tylnej części detektora gazu (rys. 3,
strona 4).
Ten detektor gazu można używać na trzy sposoby:
jako urządzenie pojedyncze
w połączeniu z syreną alarmową (nr art. 9101600008)
w połączeniu z instalacją alarmową MagicSafe MS660 lub DVS90
WSKAZÓWKA
Dzięki zakresowi napięcia od 10 do 32 Vg ten detektor gazu nadaje się do stosowania
zarówno w pojazdach osobowych, jak i w ciężarowych.
Nr na
rys. 3,
strona 4
Nazwa
1 Zestyk przekaźnika 1
2 Zestyk przekaźnika 2
MSG150-IO-16s.book Seite 152 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
MSG150 Montaż MagicSafe MSG150
PL
153
7 Montaż MagicSafe MSG150
7.1 Potrzebne narzędzia
Do montażu potrzebne są następujące narzędzia:
Przymiar (rys. 1 1, strona 3)
Punktak (rys. 1 2, strona 3)
Młotek (rys. 1 3, strona 3)
Zestaw wierteł (rys. 1 4, strona 3)
Wiertarka (rys. 1 5, strona 3)
Śrubokręty (rys. 1 6, strona 3)
7.2 Montaż detektora gazu
Przy wyborze miejsca montażu detektora gazu należy uwzględnić następujące wskazówki:
Zwrócić uwagę na długość przewodu.
Detektor gazu należy montować w pobliżu strefy sypialnej i na wysokości materaca.
Należy wybrać odpowiednie miejsce montażu,
A
Przyłożyć płytę montażową do wybranego miejsca montażu i zaznaczyć oba punkty wiercenia
(rys. 5, strona 5).
Przykręcić płytę montażową dwiema śrubami do blachy (rys. 6, strona 5).
Nałożyć detektor gazu na płytę montażową (rys. 7, strona 5).
Wetknąć wtyk detektora gazu w gniazdo zasilania napięciem 12/24 Vg.
Zielona dioda LED na detektorze gazu (rys. 8 1, strona 5) miga przez około 10 minut. Czujnik
zostaje podgrzany do temperatury pracy.
Gdy zielona dioda LED świeci się stale, detektor gazu jest gotowy do pracy.
UWAGA!
Przed wykonaniem nawierceń upewnić się, czy nie spowoduje to uszkodzenie kabli
elektrycznych lub innych części samochodu.
MSG150-IO-16s.book Seite 153 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
Podłączanie detektora gazu MSG150
PL
154
8 Podłączanie detektora gazu
8.1 Jako urządzenie pojedyncze
Gdy detektor gazu jest używany jako urządzenie pojedyncze, można go włączać
przez wtyczkę 12/24 Vg
przez dostępny jako osprzęt dodatkowy przełącznik RV-AMP-SW, gdy w strefie sypialnej nie
jest dostępne gniazdo 12/24 Vg.
Podłączanie detektora gazu przez wtyczkę 12/24 Vg
Wetknąć wtyczkę 12/24 Vg w gniazdo, które przewodzi stały plus 12/24 Vg.
To gniazdo powinno być podłączone do akumulatora pojazdu.
Rozbrzmiewa sygnał akustyczny, a zielona dioda LED (rys. 8 1, strona 5) miga przez około
dziesięć minut.
W tym czasie detektor gazu przeprowadza test systemu, a czujnik jest rozgrzewany do
poziomu temperatury pracy.
Podłączanie detektora gazu na stałe
W przypadku podłączania detektora gazu na stałe i włączania go przez dodatkowy przełącznik
RV-AMP-SW, należy zastosować schemat ideowy rys. 9, strona 6.
Odłączyć wtyczkę 12/24 Vg od kabla.
Następnie usunąć ok. 10 cm izolacji zewnętrznej z końcówki kabla.
Połączyć czarny, żółty i pomarańczowy kabel z masą nadwozia (zacisk 31).
Czerwony przewód połączyć z wyjściem dodatkowego przełącznika RV-AMP-SW.
Wejście przełącznika połączyć przez bezpiecznik 1 A z zaciskiem plusa akumulatora.
8.2 W połączeniu z syreną alarmową (nr art. 9101600008)
W przypadku podłączania detektora gazu z syreną zewnętrzną zastosować schemat ideowy
rys. 0, strona 6.
Montaż syreny zewnętrznej
Syrenę zewnętrzną można zamontować w komorze silnika.
Należy pamiętać o tym, aby miejsce montażu
nie znalazło się w obszarze wody rozpryskowej
nie znalazło się w pobliżu układu wydechowego
nie było dostępne od spodu pojazdu (niebezpieczeństwo manipulacji od zewnątrz)
Zamontować syrenę zewnętrzną z tubą skierowaną do dołu.
MSG150-IO-16s.book Seite 154 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
MSG150 Podłączanie detektora gazu
PL
155
Podłączanie syreny alarmowej
I
Połączyć czarny kabel syreny z masą nadwozia (zacisk 31).
Połączyć czerwony kabel syreny z zestykiem przekaźnika 2 (rys. 3 2, strona 4).
Połączyć zestyk przekaźnika 1 (rys. 3 1, strona 4) ze stałym plusem 12 Vg.
Przewód musi być zabezpieczony bezpiecznikiem 1 A.
8.3 W połączeniu z instalacją alarmową MS660 lub DVS90
Gdy detektor gazu ma zostać podłączony razem z
instalacją alarmową MS660, zastosować schemat ideowy rys. a, strona 7
instalacją alarmową DVS90, zastosować schemat ideowy rys. b, strona 8
A
Detektor gazu z MS660
Odłączyć wtyczkę 12 Vg od kabla.
Następnie usunąć ok. 10 cm izolacji zewnętrznej z końcówki kabla.
Podłączyć czarny przewód z masą nadwozia (zacisk 31).
Połączyć żółty i pomarańczowy przewód (rys. a, strona 7) z białym przewodem instalacji
alarmowej (styk 15, 15-stykowa wtyczka).
Połączyć czerwony przewód ze stałym plusem 12 Vg.
Przewód musi być zabezpieczony bezpiecznikiem 1 A.
Gdy detektor gazu ma być przełączany jako alarm główny na zewnętrzną instalację alarmową
MS660, podłączyć
zestyk przekaźnika 1 (rys. a, strona 7) do masy nadwozia (zacisk 31), a
zestyk przekaźnika 2 (rys. a, strona 7) do szaro-białego przewodu (styk 4, 9-stykowa
wtyczka) instalacji alarmowej.
Detektor gazu z DVS90
Odłączyć wtyczkę 12/24 Vg od kabla.
Następnie usunąć ok. 10 cm izolacji zewnętrznej z końcówki kabla.
Podłączyć czarny, żółty i pomarańczowy przewód z masą nadwozia (zacisk 31).
Połączyć czerwony przewód z zielono-czerwonym przewodem (P2, styk 6) (rys. b, strona 8).
Przewód musi być zabezpieczony bezpiecznikiem 1 A.
WSKAZÓWKA
Jeśli dany pojazd w obszarze montażu nie posiada przewodu stałego plusa 12 Vg,
można wejście podłączyć także przez bezpiecznik 1 A do akumulatora pojazdu.
UWAGA!
W przypadku kombinacji MagicSafe MSG150 z instalacją alarmową DVS90, należy w
następujący sposób skonfigurować oprogramowanie instalacji alarmowej:
Ustawić wyjście 2.6 na „status uzbrojony”, a wejście 2.5 na „wyzwalacz”.
MSG150-IO-16s.book Seite 155 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
Obsługa MagicSafe MSG150 MSG150
PL
156
Gdy detektor gazu ma być przełączany jako alarm główny na zewnętrzną instalację alarmową
DVS90, podłączyć
zestyk przekaźnika 1 (rys. b, strona 8) do masy nadwozia (zacisk 31), a
zestyk przekaźnika 2 (rys. b, strona 8) do czarno-szarego przewodu (P2, styk 5) instalacji
alarmowej.
9 Obsługa MagicSafe MSG150
Aby uniknąć błędnych alarmów, spowodowanych gotowaniem, używaniem dezodorantów,
papierosów lub alkoholu, należy dobrze przewietrzyć pojazd przed pójściem spać i włączeniem
detektora gazu.
Nr na
rys. 8,
strona 5
Nazwa
1 Zielona dioda LED
Zielona dioda LED miga przez ok. 10 minut po podłączeniu detektora gazu do
napięcia lub po włączeniu go przez dodatkowym przełącznik RV-AMP-SW.
Gdy miga dioda LED, czujnik jest nagrzewany do temperatury pracy.
Gdy zielona dioda LED świeci się stale, detektor gazu jest gotowy do pracy.
2 Pomarańczowa dioda LED
Pomarańczowa dioda LED świeci się w przypadku usterki.
3 Czerwona dioda LED (alarm)
Czerwona dioda LED miga przy wyzwolonym alarmie.
Dodatkowo rozbrzmiewa dźwięk syreny jako akustyczny sygnał alarmu.
(Patrz też rozdz. „Alarm” na stronie 157.)
4 Przycisk
Ten przycisk służy jako przycisk do testowania i wyłącznik dźwięku syreny.
Przycisk do testowania
Ten przycisk należy nacisnąć jeden raz w miesiącu lub po dłuższym
przestoju, aby sprawdzić działanie urządzenia.
Pomarańczowa i czerwona dioda LED migają i rozbrzmiewa dźwięk
syreny.
Wyłącznik dźwięku syreny
Nacisnąć ten przycisk, aby wyłączyć dźwięk syreny podczas alarmu.
Czerwona dioda LED miga, a po 45 s rozbrzmiewa krótki sygnał
dźwiękowy. Następnie alarm zostaje ponownie uzbrojony.
MSG150-IO-16s.book Seite 156 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
MSG150 Alarm
PL
157
Włączanie MSG150 jako urządzenia pojedynczego lub w kombinacji z syreną
zewnętrzną (nr art. 9101600008)
Wetknąć wtyczkę 12/24 Vg w gniazdo lub włączyć detektor gazu przełącznikiem
dodatkowym RV-AMP-SW.
Rozbrzmiewa sygnał akustyczny, a zielona dioda LED (rys. 8 1, strona 5) miga przez około
dziesięć minut.
W tym czasie detektor gazu przeprowadza test systemu, a czujnik jest rozgrzewany do
poziomu temperatury pracy.
Po włączeniu się alarmu, wewnętrzna syrena wydaje sygnał akustyczny i zapala się czerwona dioda
LED (rys. 8 3, strona 5). Gdy jest podłączona syrena zewnętrzna, dodatkowo rozbrzmiewa alarm
akustyczny poprzez syrenę zewnętrzną.
W celu przerwania alarmu wewnętrznego, należy nacisnąć przycisk (rys. 8 4, strona 5).
Włączanie MSG150 w kombinacji z MS660 lub DVS90
Włączyć instalację alarmową MS660 lub DVS90 w zwykły sposób:
Na pilocie nacisnąć
dolny przycisk (MS660)
przycisk uzbrajania nadajnika pojazdu lub dodatkowego nadajnika ręcznego (DVS90).
Rozbrzmiewa sygnał akustyczny, a zielona dioda LED (rys. 8 1, strona 5) miga przez około
dziesięć minut.
W tym czasie detektor gazu przeprowadza test systemu, a czujnik jest rozgrzewany do
poziomu temperatury pracy.
Po włączeniu się alarmu, wewnętrzna syrena wydaje alarm akustyczny i zapala się czerwona dioda
LED (rys. 8 3, strona 5). Wewnętrzny przekaźnik przełącza sygnał masy na wejście alarmu
zewnętrznej instalacji alarmowej. Zewnętrzna instalacja alarmowa wyzwala bezpośrednio alarm
zewnętrzny poprzez kierunkowskazy pojazdu i klakson pojazdu lub syrenę.
W celu przerwania alarmu wewnętrznego, należy nacisnąć przycisk (rys. 8 4, strona 5).
W celu wyłączenia zewnętrznej instalacji alarmowej, nacisnąć na pilcie
górny przycisk (MS660)
przycisk rozbrajania nadajnika pojazdu lub dodatkowego nadajnika ręcznego (DVS90).
10 Alarm
W razie alarmu wykonać następujące czynności:
Natychmiast ustalić przyczynę alarmu.
Wyprowadzić z pojazdu lub łodzi dzieci i śpiące osoby.
Niezwłocznie otworzyć wszystkie okna i drzwi.
Unikać stosowania otwartego ognia i natychmiast zamknąć włączone palniki/elementy
grzejne.
Wyłączyć wszystkie urządzenia zasilane gazem.
Unikać wytwarzania iskier (nie uruchamiać żadnych przełączników elektrycznych).
Usunąć przyczynę lub opuścić pojazd albo łódź.
MSG150-IO-16s.book Seite 157 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
Wykrywanie usterek MSG150
PL
158
Fałszywy alarm
Detektor gazu dla bezpieczeństwa użytkowników został ustawiony na bardzo czułym poziomie.
Dlatego czujnik reaguje także na inne gazy. Aerozole, ale także i dym tytoniowy, silne opary
alkoholu lub para, powstająca podczas gotowania, mogą powodować wyzwolenie alarmu,
pomimo braku gazu lub gazu odurzającego.
11 Wykrywanie usterek
Gdy urządzenie nie jest gotowe do pracy (nie świeci się zielona dioda LED), wykonać następujące
czynności:
Upewnić się, czy napięcie zasilające wynosi 12 lub 24 Vg.
Gdy napięcie jest mniejsze lub został przerwany dopływ napięcia, detektor gazu nie działa.
Sprawdzić bezpiecznik we wtyczce, gdy detektor gazu jest podłączony przez wtyczkę
12/24 Vg.
Sprawdzanie bezpiecznika we wtyczce 12/24 Vg
W końcówce wtyczki znajduje się bezpiecznik topikowy, chroniący detektor gazu przed
przeciążeniem.
Jeżeli wąski pasek metalowy między obydwoma kołpakami jest przerwany, oznacza to,
że bezpiecznik jest uszkodzony i należy go wymienić.
A
W celu wymiany bezpiecznika postępować w następujący sposób:
Zdjąć tulejkę kompensacyjną (rys. 4 4, strona 4) z wtyczki.
Wykręcić śrubę (rys. 4 5, strona 4) z górnej części obudowy (rys. 4 1, strona 4).
Ostrożnie zdjąć górną część obudowy z dolnej (rys. 4 6, strona 4).
Wyjąć kołek wtykowy (rys. 4 3, strona 4).
Wymienić wadliwy bezpiecznik (rys. 4 2, strona 4) na nowy o tej samej wartości.
Złożyć wtyczkę w odwrotnej do podanej powyżej kolejności.
UWAGA!
Zwracać uwagę, aby we wtyczce zamontować wyłącznie ten sam tym bezpiecznika.
Uszkodzenia urządzenia, spowodowane zastosowaniem nieprawidłowego bezpiecz-
nika, są wyłączone z zakresu gwarancji i wymiany części zamiennych.
MSG150-IO-16s.book Seite 158 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
MSG150 Czyszczenie detektora gazu
PL
159
12 Czyszczenie detektora gazu
A
Od czasu do czasu należy czyścić produkt wilgotną ściereczką.
13 Gwarancja
Warunki gwarancji zostały opisane w Karcie Gwarancyjnej dołączonej do produktu.
W celu naprawy lub rozpatrzenia gwarancji konieczne jest przesłanie:
kopii rachunku z datą zakupu,
informacji o przyczynie reklamacji lub opisu wady.
14 Utylizacja
Opakowanie należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na śmieci do recyklingu.
M
Jeżeli produkt nie będzie dłużej eksploatowany, koniecznie dowiedz się w najbliższym
zakładzie recyklingu lub w specjalistycznym sklepie, jakie są aktualnie obowiązujące
przepisy dotyczące utylizacji.
UWAGA!
Do czyszczenia nie należy używać ostrych i twardych środków czyszczącyc; mogą one
uszkodzić produkt.
MSG150-IO-16s.book Seite 159 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
Dane techniczne MSG150
PL
160
15 Dane techniczne
Atesty
MagicSafe MSG150
Numer produktu: 9600000368
Wymiary (S x W x G): 80 x 156 x 51 mm
Zakres napięcia wejściowego: 10 Vg do 32 Vg
Pobór mocy: 1,3 W
Temperatura robocza: 0 °C do +40 °C
Głośność sygnału: ok. 85 dB w odległości 3 m
Stopień ochrony: IP 20
MSG150-IO-16s.book Seite 160 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196

Dometic MSG 150 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla