Dometic MSG 150 Instrukcja obsługi

Marka
Dometic
Model
MSG 150
Rodzaj
Instrukcja obsługi
MSG150
Gas detector
Installation and Operating Manual . . . . . 10
Gasmelder
Montage- und Bedienungsanleitung . . . 21
Détecteur de gaz
Instructions de montage
et de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Alarma de gas
Instrucciones de montaje y de uso . . . . .45
Dispositivo de deteção de gás
Instruções de montagem e manual de
instruções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Rilevatore di gas
Istruzioni di montaggio e d’uso . . . . . . . . 69
Gasalarm
Montagehandleiding en
gebruiksaanwijzing. . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Gasalarm
Monterings- og betjeningsvejledning. . . 93
Gasvarnare
Monterings- och bruksanvisning . . . . . . 104
Gassalarm
Monterings- og bruksanvisning. . . . . . . 115
Kaasuhälytin
Asennus- ja käyttöohje. . . . . . . . . . . . . . 126
Сигнализатор газа
Инструкция по монтажу
и эксплуатации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Detektor gazu
Instrukcja montażu i obsługi . . . . . . . . . 149
Plynový alarm
Návod na montáž a uvedenie
do prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
Hlásič plynu
Návod k montáži a obsluze . . . . . . . . . . 172
Gázjelző
Szerelési és használati útmutató . . . . . . 183
EN
DE
FR
ES
PT
IT
NL
DA
SV
NO
FI
RU
PL
SK
CS
HU
C
OMPLEMENTARY PRODUCTS
ALARM SYSTEMS
MSG150-IO-16s.book Seite 1 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
MSG150
PL
149
Przed instalacją i uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą
instrukcję. Instrukcję należy zachować. W razie przekazywania urządzenia należy ją
udostępnić kolejnemu nabywcy.
Spis treści
1 Objaśnienie symboli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i montażu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
3 W zestawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
4 Osprzęt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
5 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
6 Opis techniczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
7 Montaż MagicSafe MSG150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
8 Podłączanie detektora gazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
9 Obsługa MagicSafe MSG150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
10 Alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
11 Wykrywanie usterek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
12 Czyszczenie detektora gazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
13 Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
14 Utylizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
15 Dane techniczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
MSG150-IO-16s.book Seite 149 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
Objaśnienie symboli MSG150
PL
150
1Objaśnienie symboli
!
!
A
I
2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i montażu
Producent nie odpowiada za szkody spowodowane:
uszkodzeniem produktu w sposób mechaniczny lub spowodowany przeciąźeniami elektrycz-
nymi
zmianami dokonanymi w produkcie bez wyraźnej zgody producenta
użytkowaniem w celach innych niż opisane w niniejszej instrukcji
2.1 Podstawowe zasady bezpieczeństwa
!
OSTRZEŻENIE!
To urządzenie należy wykorzystywać zgodnie z jego przeznaczeniem.
Urządzenie należy odłączyć od sieci
przed każdym czyszczeniem i konserwacją
–po każdym użyciu,
przed wymianą bezpiecznika
Jeżeli urządzenie lub kabel przyłączeniowy są w widoczny sposób uszkodzone, nie
wolno używać danego urządzenia.
Gdy przewód przyłączeniowy ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony przez
producenta, jego serwis lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagro-
żenia.
Napraw mogą dokonywać tylko odpowiednio wykwalifikowane osoby. Niefachowe
naprawy mogą spowodować poważne niebezpieczeństwo.
OSTRZEŻENIE!
Wskazówka dot. bezpieczeństwa: Nieprzestrzeganie może prowadzić do śmierci
lub ciężkich obrażeń ciała.
OSTROŻNIE!
Wskazówka dot. bezpieczeństwa: Nieprzestrzeganie może prowadzić do
obrażeń ciała.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie może prowadzić do powstania szkód materialnych i zakłóceń
w działaniu produktu.
WSKAZÓWKA
Informacje uzupełniające dot. obsługi produktu.
MSG150-IO-16s.book Seite 150 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
MSG150 W zestawie
PL
151
Dzieci od 8. roku życia i osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych,
sensorycznych lub intelektualnych oraz osoby niedysponujące stosowną wiedzą i
doświadczeniem mogą użytkować to urządzenie jedynie pod nadzorem innej osoby
bądź uzyskania od niej informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania i wynika-
jących z tego zagrożeń.
Urządzenia elektryczne nie są zabawkami dla dzieci!
Urządzenie należy stosować i przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
A
UWAGA!
Przed uruchomieniem należy porównać dane dotyczące napięcia na tabliczce
znamionowej z dostępnym źródłem zasilania.
Wtyczki nie wolno nigdy wyciągać z gniazdka, ciągnąc za przewód przyłączeniowy.
Urządzenie należy przechowyw w suchym i chłodnym miejscu.
2.2 Bezpieczeństwo podczas eksploatacji urządzenia
Urządzenia można używać w pojazdach wyłącznie przy wyłączonym silniku.
Urządzenia nie wolno używać na wolnym powietrzu.
Raz w miesiącu i po dłuższym okresie nieużywania przetestować działanie urządzenia przez
naciśnięcie przycisku (rys. 8 4, strona 5).
3W zestawie
4Osprzęt
Nr na
rys. 2,
strona 3
Ilość Nazwa Nr produktu
1 1 Detektor gazu 9600000368
2 1 Płyta montażowa
1 Materiał mocujący
Nazwa Nr produktu
Syrena zewnętrzna 9101600008
Dodatkowy przełącznik RV-AMP-SW
MSG150-IO-16s.book Seite 151 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem MSG150
PL
152
5 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
MagicSafe MSG150 (nr art. 9600000368) to detektor gazu, który wykrywa gazy odurzające przed
osiągnięciem skutku ich działania. MSG150 został skonstruowany do stosowania w pojazdach do
wykrywania gazów odurzających, bazujących na eterze, chloroformie, butanie, etanie i trójchloro-
etanie.
I
6 Opis techniczny
Detektor gazu MSG150 może być używany jako urządzenie ostrzegające do rozpoznawania
gazów odurzających przed osiągnięciem skutku ich działania.
Ten detektor gazu jest wyposażony w czujnik oraz nadajnik sygnałów akustycznych i jest
podłączany do źródła napięcia 12/24 Vg, np do gniazda zapalniczki w pojazdach.
Oprócz tego ten detektor gazu posiada wewnętrzny przekaźnik, do którego można podłączyć
syrenę zewnętrzną lub lampę alarmową.
Zacisk przyłączeniowy dla przekaźnika znajduje się na tylnej części detektora gazu (rys. 3,
strona 4).
Ten detektor gazu można używać na trzy sposoby:
jako urządzenie pojedyncze
w połączeniu z syreną alarmową (nr art. 9101600008)
w połączeniu z instalacją alarmową MagicSafe MS660 lub DVS90
WSKAZÓWKA
Dzięki zakresowi napięcia od 10 do 32 Vg ten detektor gazu nadaje się do stosowania
zarówno w pojazdach osobowych, jak i w ciężarowych.
Nr na
rys. 3,
strona 4
Nazwa
1 Zestyk przekaźnika 1
2 Zestyk przekaźnika 2
MSG150-IO-16s.book Seite 152 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
MSG150 Montaż MagicSafe MSG150
PL
153
7 Montaż MagicSafe MSG150
7.1 Potrzebne narzędzia
Do montażu potrzebne są następujące narzędzia:
Przymiar (rys. 1 1, strona 3)
Punktak (rys. 1 2, strona 3)
Młotek (rys. 1 3, strona 3)
Zestaw wierteł (rys. 1 4, strona 3)
Wiertarka (rys. 1 5, strona 3)
Śrubokręty (rys. 1 6, strona 3)
7.2 Montaż detektora gazu
Przy wyborze miejsca montażu detektora gazu należy uwzględnić następujące wskazówki:
Zwrócić uwagę na długość przewodu.
Detektor gazu należy montować w pobliżu strefy sypialnej i na wysokości materaca.
Należy wybrać odpowiednie miejsce montażu,
A
Przyłożyć płytę montażową do wybranego miejsca montażu i zaznaczyć oba punkty wiercenia
(rys. 5, strona 5).
Przykręcić płytę montażową dwiema śrubami do blachy (rys. 6, strona 5).
Nałożyć detektor gazu na płytę montażową (rys. 7, strona 5).
Wetknąć wtyk detektora gazu w gniazdo zasilania napięciem 12/24 Vg.
Zielona dioda LED na detektorze gazu (rys. 8 1, strona 5) miga przez około 10 minut. Czujnik
zostaje podgrzany do temperatury pracy.
Gdy zielona dioda LED świeci się stale, detektor gazu jest gotowy do pracy.
UWAGA!
Przed wykonaniem nawierceń upewnić się, czy nie spowoduje to uszkodzenie kabli
elektrycznych lub innych części samochodu.
MSG150-IO-16s.book Seite 153 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
Podłączanie detektora gazu MSG150
PL
154
8 Podłączanie detektora gazu
8.1 Jako urządzenie pojedyncze
Gdy detektor gazu jest używany jako urządzenie pojedyncze, można go włączać
przez wtyczkę 12/24 Vg
przez dostępny jako osprzęt dodatkowy przełącznik RV-AMP-SW, gdy w strefie sypialnej nie
jest dostępne gniazdo 12/24 Vg.
Podłączanie detektora gazu przez wtyczkę 12/24 Vg
Wetknąć wtyczkę 12/24 Vg w gniazdo, które przewodzi stały plus 12/24 Vg.
To gniazdo powinno być podłączone do akumulatora pojazdu.
Rozbrzmiewa sygnał akustyczny, a zielona dioda LED (rys. 8 1, strona 5) miga przez około
dziesięć minut.
W tym czasie detektor gazu przeprowadza test systemu, a czujnik jest rozgrzewany do
poziomu temperatury pracy.
Podłączanie detektora gazu na stałe
W przypadku podłączania detektora gazu na stałe i włączania go przez dodatkowy przełącznik
RV-AMP-SW, należy zastosować schemat ideowy rys. 9, strona 6.
Odłączyć wtyczkę 12/24 Vg od kabla.
Następnie usunąć ok. 10 cm izolacji zewnętrznej z końcówki kabla.
Połączyć czarny, żółty i pomarańczowy kabel z masą nadwozia (zacisk 31).
Czerwony przewód połączyć z wyjściem dodatkowego przełącznika RV-AMP-SW.
Wejście przełącznika połączyć przez bezpiecznik 1 A z zaciskiem plusa akumulatora.
8.2 W połączeniu z syreną alarmową (nr art. 9101600008)
W przypadku podłączania detektora gazu z syreną zewnętrzną zastosować schemat ideowy
rys. 0, strona 6.
Montaż syreny zewnętrznej
Syrenę zewnętrzną można zamontować w komorze silnika.
Należy pamiętać o tym, aby miejsce montażu
nie znalazło się w obszarze wody rozpryskowej
nie znalazło się w pobliżu układu wydechowego
nie było dostępne od spodu pojazdu (niebezpieczeństwo manipulacji od zewnątrz)
Zamontować syrenę zewnętrzną z tubą skierowaną do dołu.
MSG150-IO-16s.book Seite 154 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
MSG150 Podłączanie detektora gazu
PL
155
Podłączanie syreny alarmowej
I
Połączyć czarny kabel syreny z masą nadwozia (zacisk 31).
Połączyć czerwony kabel syreny z zestykiem przekaźnika 2 (rys. 3 2, strona 4).
Połączyć zestyk przekaźnika 1 (rys. 3 1, strona 4) ze stałym plusem 12 Vg.
Przewód musi być zabezpieczony bezpiecznikiem 1 A.
8.3 W połączeniu z instalacją alarmową MS660 lub DVS90
Gdy detektor gazu ma zostać podłączony razem z
instalacją alarmową MS660, zastosować schemat ideowy rys. a, strona 7
instalacją alarmową DVS90, zastosować schemat ideowy rys. b, strona 8
A
Detektor gazu z MS660
Odłączyć wtyczkę 12 Vg od kabla.
Następnie usunąć ok. 10 cm izolacji zewnętrznej z końcówki kabla.
Podłączyć czarny przewód z masą nadwozia (zacisk 31).
Połączyć żółty i pomarańczowy przewód (rys. a, strona 7) z białym przewodem instalacji
alarmowej (styk 15, 15-stykowa wtyczka).
Połączyć czerwony przewód ze stałym plusem 12 Vg.
Przewód musi być zabezpieczony bezpiecznikiem 1 A.
Gdy detektor gazu ma być przełączany jako alarm główny na zewnętrzną instalację alarmową
MS660, podłączyć
zestyk przekaźnika 1 (rys. a, strona 7) do masy nadwozia (zacisk 31), a
zestyk przekaźnika 2 (rys. a, strona 7) do szaro-białego przewodu (styk 4, 9-stykowa
wtyczka) instalacji alarmowej.
Detektor gazu z DVS90
Odłączyć wtyczkę 12/24 Vg od kabla.
Następnie usunąć ok. 10 cm izolacji zewnętrznej z końcówki kabla.
Podłączyć czarny, żółty i pomarańczowy przewód z masą nadwozia (zacisk 31).
Połączyć czerwony przewód z zielono-czerwonym przewodem (P2, styk 6) (rys. b, strona 8).
Przewód musi być zabezpieczony bezpiecznikiem 1 A.
WSKAZÓWKA
Jeśli dany pojazd w obszarze montażu nie posiada przewodu stałego plusa 12 Vg,
można wejście podłączyć także przez bezpiecznik 1 A do akumulatora pojazdu.
UWAGA!
W przypadku kombinacji MagicSafe MSG150 z instalacją alarmową DVS90, należy w
następujący sposób skonfigurować oprogramowanie instalacji alarmowej:
Ustawić wyjście 2.6 na „status uzbrojony”, a wejście 2.5 na „wyzwalacz”.
MSG150-IO-16s.book Seite 155 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
Obsługa MagicSafe MSG150 MSG150
PL
156
Gdy detektor gazu ma być przełączany jako alarm główny na zewnętrzną instalację alarmową
DVS90, podłączyć
zestyk przekaźnika 1 (rys. b, strona 8) do masy nadwozia (zacisk 31), a
zestyk przekaźnika 2 (rys. b, strona 8) do czarno-szarego przewodu (P2, styk 5) instalacji
alarmowej.
9 Obsługa MagicSafe MSG150
Aby uniknąć błędnych alarmów, spowodowanych gotowaniem, używaniem dezodorantów,
papierosów lub alkoholu, należy dobrze przewietrzyć pojazd przed pójściem spać i włączeniem
detektora gazu.
Nr na
rys. 8,
strona 5
Nazwa
1 Zielona dioda LED
Zielona dioda LED miga przez ok. 10 minut po podłączeniu detektora gazu do
napięcia lub po włączeniu go przez dodatkowym przełącznik RV-AMP-SW.
Gdy miga dioda LED, czujnik jest nagrzewany do temperatury pracy.
Gdy zielona dioda LED świeci się stale, detektor gazu jest gotowy do pracy.
2 Pomarańczowa dioda LED
Pomarańczowa dioda LED świeci się w przypadku usterki.
3 Czerwona dioda LED (alarm)
Czerwona dioda LED miga przy wyzwolonym alarmie.
Dodatkowo rozbrzmiewa dźwięk syreny jako akustyczny sygnał alarmu.
(Patrz też rozdz. „Alarm” na stronie 157.)
4 Przycisk
Ten przycisk służy jako przycisk do testowania i wyłącznik dźwięku syreny.
Przycisk do testowania
Ten przycisk należy nacisnąć jeden raz w miesiącu lub po dłuższym
przestoju, aby sprawdzić działanie urządzenia.
Pomarańczowa i czerwona dioda LED migają i rozbrzmiewa dźwięk
syreny.
Wyłącznik dźwięku syreny
Nacisnąć ten przycisk, aby wyłączyć dźwięk syreny podczas alarmu.
Czerwona dioda LED miga, a po 45 s rozbrzmiewa krótki sygnał
dźwiękowy. Następnie alarm zostaje ponownie uzbrojony.
MSG150-IO-16s.book Seite 156 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
MSG150 Alarm
PL
157
Włączanie MSG150 jako urządzenia pojedynczego lub w kombinacji z syreną
zewnętrzną (nr art. 9101600008)
Wetknąć wtyczkę 12/24 Vg w gniazdo lub włączyć detektor gazu przełącznikiem
dodatkowym RV-AMP-SW.
Rozbrzmiewa sygnał akustyczny, a zielona dioda LED (rys. 8 1, strona 5) miga przez około
dziesięć minut.
W tym czasie detektor gazu przeprowadza test systemu, a czujnik jest rozgrzewany do
poziomu temperatury pracy.
Po włączeniu się alarmu, wewnętrzna syrena wydaje sygnał akustyczny i zapala się czerwona dioda
LED (rys. 8 3, strona 5). Gdy jest podłączona syrena zewnętrzna, dodatkowo rozbrzmiewa alarm
akustyczny poprzez syrenę zewnętrzną.
W celu przerwania alarmu wewnętrznego, należy nacisnąć przycisk (rys. 8 4, strona 5).
Włączanie MSG150 w kombinacji z MS660 lub DVS90
Włączyć instalację alarmową MS660 lub DVS90 w zwykły sposób:
Na pilocie nacisnąć
dolny przycisk (MS660)
przycisk uzbrajania nadajnika pojazdu lub dodatkowego nadajnika ręcznego (DVS90).
Rozbrzmiewa sygnał akustyczny, a zielona dioda LED (rys. 8 1, strona 5) miga przez około
dziesięć minut.
W tym czasie detektor gazu przeprowadza test systemu, a czujnik jest rozgrzewany do
poziomu temperatury pracy.
Po włączeniu się alarmu, wewnętrzna syrena wydaje alarm akustyczny i zapala się czerwona dioda
LED (rys. 8 3, strona 5). Wewnętrzny przekaźnik przełącza sygnał masy na wejście alarmu
zewnętrznej instalacji alarmowej. Zewnętrzna instalacja alarmowa wyzwala bezpośrednio alarm
zewnętrzny poprzez kierunkowskazy pojazdu i klakson pojazdu lub syrenę.
W celu przerwania alarmu wewnętrznego, należy nacisnąć przycisk (rys. 8 4, strona 5).
W celu wyłączenia zewnętrznej instalacji alarmowej, nacisnąć na pilcie
górny przycisk (MS660)
przycisk rozbrajania nadajnika pojazdu lub dodatkowego nadajnika ręcznego (DVS90).
10 Alarm
W razie alarmu wykonać następujące czynności:
Natychmiast ustalić przyczynę alarmu.
Wyprowadzić z pojazdu lub łodzi dzieci i śpiące osoby.
Niezwłocznie otworzyć wszystkie okna i drzwi.
Unikać stosowania otwartego ognia i natychmiast zamknąć włączone palniki/elementy
grzejne.
Wyłączyć wszystkie urządzenia zasilane gazem.
Unikać wytwarzania iskier (nie uruchamiać żadnych przełączników elektrycznych).
Usunąć przyczynę lub opuścić pojazd albo łódź.
MSG150-IO-16s.book Seite 157 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
Wykrywanie usterek MSG150
PL
158
Fałszywy alarm
Detektor gazu dla bezpieczeństwa użytkowników został ustawiony na bardzo czułym poziomie.
Dlatego czujnik reaguje także na inne gazy. Aerozole, ale także i dym tytoniowy, silne opary
alkoholu lub para, powstająca podczas gotowania, mogą powodować wyzwolenie alarmu,
pomimo braku gazu lub gazu odurzającego.
11 Wykrywanie usterek
Gdy urządzenie nie jest gotowe do pracy (nie świeci się zielona dioda LED), wykonać następujące
czynności:
Upewnić się, czy napięcie zasilające wynosi 12 lub 24 Vg.
Gdy napięcie jest mniejsze lub został przerwany dopływ napięcia, detektor gazu nie działa.
Sprawdzić bezpiecznik we wtyczce, gdy detektor gazu jest podłączony przez wtyczkę
12/24 Vg.
Sprawdzanie bezpiecznika we wtyczce 12/24 Vg
W końcówce wtyczki znajduje się bezpiecznik topikowy, chroniący detektor gazu przed
przeciążeniem.
Jeżeli wąski pasek metalowy między obydwoma kołpakami jest przerwany, oznacza to,
że bezpiecznik jest uszkodzony i należy go wymienić.
A
W celu wymiany bezpiecznika postępować w następujący sposób:
Zdjąć tulejkę kompensacyjną (rys. 4 4, strona 4) z wtyczki.
Wykręcić śrubę (rys. 4 5, strona 4) z górnej części obudowy (rys. 4 1, strona 4).
Ostrożnie zdjąć górną część obudowy z dolnej (rys. 4 6, strona 4).
Wyjąć kołek wtykowy (rys. 4 3, strona 4).
Wymienić wadliwy bezpiecznik (rys. 4 2, strona 4) na nowy o tej samej wartości.
Złożyć wtyczkę w odwrotnej do podanej powyżej kolejności.
UWAGA!
Zwracać uwagę, aby we wtyczce zamontować wyłącznie ten sam tym bezpiecznika.
Uszkodzenia urządzenia, spowodowane zastosowaniem nieprawidłowego bezpiecz-
nika, są wyłączone z zakresu gwarancji i wymiany części zamiennych.
MSG150-IO-16s.book Seite 158 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
MSG150 Czyszczenie detektora gazu
PL
159
12 Czyszczenie detektora gazu
A
Od czasu do czasu należy czyścić produkt wilgotną ściereczką.
13 Gwarancja
Warunki gwarancji zostały opisane w Karcie Gwarancyjnej dołączonej do produktu.
W celu naprawy lub rozpatrzenia gwarancji konieczne jest przesłanie:
kopii rachunku z datą zakupu,
informacji o przyczynie reklamacji lub opisu wady.
14 Utylizacja
Opakowanie należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na śmieci do recyklingu.
M
Jeżeli produkt nie będzie dłużej eksploatowany, koniecznie dowiedz się w najbliższym
zakładzie recyklingu lub w specjalistycznym sklepie, jakie są aktualnie obowiązujące
przepisy dotyczące utylizacji.
UWAGA!
Do czyszczenia nie należy używać ostrych i twardych środków czyszczącyc; mogą one
uszkodzić produkt.
MSG150-IO-16s.book Seite 159 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
Dane techniczne MSG150
PL
160
15 Dane techniczne
Atesty
MagicSafe MSG150
Numer produktu: 9600000368
Wymiary (S x W x G): 80 x 156 x 51 mm
Zakres napięcia wejściowego: 10 Vg do 32 Vg
Pobór mocy: 1,3 W
Temperatura robocza: 0 °C do +40 °C
Głośność sygnału: ok. 85 dB w odległości 3 m
Stopień ochrony: IP 20
MSG150-IO-16s.book Seite 160 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
/

Ten podręcznik jest również odpowiedni