DSC LC-104-PIMW Instrukcja obsługi

Marka
DSC
Kategoria
czujniki ruchu
Model
LC-104-PIMW
Typ
Instrukcja obsługi
POLSKI
Czujka LC-104-PIMW zapewnia analizę warunków otoczenia w
pełnym spektrum częstotliwości prędkości ruchu pozwalając na
wykrywanie intruzów przy równoczesnej eliminacji czynników
środowiskowych i wynikających z nich fałszywych alarmów.
Analiza widmowa realizowana przez elektronikę czujki opartą na
układach VLSI gwarantuje wysoką niezawodność i brak zakłóceń w
działaniu.
Poniewa czujka LC-104-PIMW / LC-124-PIMW wykorzystuje czon
technologi (detekcji podczerwieni i detekcji mikrofalowej) uruchomienie
przekanika sygnau alarmowego nastpuje dopiero wtedy, gdy
pasywny czujnik podczerwieni i czujnik detekcji mikrofalowej w tym
samym czasie zostan naruszone. Efektywny zasig detekcji jest tym
zasigiem, w którym pokrywaj si charakterystyki detekcji czujników
podczerwieni i detekcji mikrofalowej. Regulacja dokonywana przy uyciu
potencjometru „GAIN” zmienia intensywno sygnau mikrofalowego,
dlatego te efektywna charakterystyka detekcji moe by skalowana.
Przed przystpieniem do instalacji czujki naley dokadnie zapozna si
z poni
sz instrukcj.
WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI
Czujk naley zainstalowa w taki sposób, aby jej zasig dziaania obj
chronione pomieszczenie (Rys. 3). Wysokiej jakoci czteroelementowy
czujnik PIR QUAD jest bardziej wraliwy na ruch przecinajcy wizk,
ni na ruch skierowany w stron czujnika.
Aby uniknąć fałszywych alarmów, podczas montażu należy
przestrzegać poniższych zasad:
*Nie wolno kierowa czujki bezporednio w stron wiata sonecznego.
*Nie wolno umieszcza czujki w pobliu przedmiotów, lub obszarów,
które gwatownie mog zmienia sw temperatur.
*Nie wolno kierowa czujki bezporednio w stron urzdze
wytwarzajcych strumienie powietrza.
Czujka przeznaczona jest do montau w rodowisku o maksymalnie 2
stopniu zanieczyszczenia i moliwoci wyst
powania przepi kategorii
II. Czujka przeznaczona jest wycznie do montau wewntrznego.
Monta czujki powinien wykonywa wycznie wykwalifikowany
instalator systemów alarmowych.
MONTAŻ URZĄDZENIA
1. W celu zdjcia osony czoowej naley wykrci rub mocujc
(Rys. 2-11) a nastpnie delikatnie unie oson (Rys.2-5)
2. W celu wyjcia pytki drukowanej naley wykrci rub mocujc
umieszczon na pytce (Rys. 2-9).
3. Wykona otwory na tylnej czci obudowy urzdzenia w miejscu
przewidzianym na ruby mocujce (Rys. 1-2 lub 1-3, do montau na
paskiej powierzchni lub do monta
u naronego). Przymocowa
urzdzenie za pomoc 4 rub.
4. Wykona otwory na tylnej czci obudowy w miejscu przewidzianym
na przewody (Rys. 1-1 i 1-4).
5. Zamontowa tyln cz obudowy urzdzenia na cianie lub w
naroniku.
6. Jeeli uywany jest opcjonalny uchwyt naley wykona otwór na
rub uchwytu (Rys. 1-6) i zamontowa uchwyt do montau na
cianie (Rys. 2-1 i 3) lub uchwyt do montau na suficie (Rys. 2-2 i 3).
7. Ponownie zamontowa pytk drukowan dokrcajc rub
mocujc.
8. Podczy przewody zgodnie ze schematem (Rys.4).
9. Zamkn obudow dopasowujc do siebie zaciski znajduj
ce si na
osonie, nastpnie dokrci rub znajdujc si w dolnej czci
osony.
Jeeli zaoony jest sabota tylny (Rys. 1-6) to nie ma moliwoci
instalacji urzdzenia z opcjonalnym uchwytem. Czujka musi zosta
zamontowana na cianie.
OPIS ZACISKÓW (Rys. 4)
Zaciski 1 i 2 (oznaczone ”T2,T1”): zaciski sabotaowe normalnie
zwarte, naley podczy je do linii dozorowej antysabotaowej w
centrali alarmowej.
Zacisk 3 (oznaczony "NC"): zacisk przekanika alarmu, normalnie
zwarty NC (wystpuje w modelach LC-104-PIMW i LC-124-PIMW)
Zacisk 4 (oznaczony "C"): zacisk wspólny przekanika alarmu
(wystpuje w modelach LC-104-PIMW i LC-124-PIMW).
Zacisk 5 (oznaczony "NO"): zacisk przekanika alarmu, normalnie
otwarty NO (wystpuje tylko w modelu LC-124-PIMW)
Zaciski 6 i 7 (oznaczone "12V +/-"): zaciski suce do podczenia
zasilania czujki 12V=.
USTAWIANIE CZUJKI
(Rys. 5-2)
WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE DIODY LED Przełącznik
nr 1 zestawu przełączników oznaczony "LED".
Pozycja "ON" - Diody LED wczone. wiecenie poszczególnych diod
LED oznacza: Czerwona - stan alarmu, Zielona - detekcja PIR, óta -
detekcja mikrofali MW.
Pozycja "OFF" - Diody LED wyczone. UWAGA:
Ustawienie diod LED nie ma wpywu na dziaanie przekanika alarmu.
Bez wzgldu na ustawienie diod, przekanik alarmu bdzie zmienia
stan na czas 2 sekund po wykryciu intruza.
REGULACJA CZUŁOŚCI PIR
Przełącznik 2 zestawu przełączników oznaczony ”PIR”.
Pozycja górna "ON" - (Pulse = 1) Wysoka czuo dla otoczenia
stabilnego.
Pozycja dolna "OFF" - (Pulse = Auto) Niska czuo dla niestabilnego
otoczenia.
REGULACJA CZUŁOŚCI MIKROFALI
Przełącznik nr 3 zestawu przełączników oznaczony "MW".
Pozycja "ON" - (8 impulsów) - Niska czuo dla niestabilnego
otoczenia.
Pozycja "OFF" - (2 impulsy) - Wysoka czuo dla otoczenia
ITALIANO
Questo rivelatore controlla le condizioni ambientali analizzando lo
spettro completo delle frequenze della velocità di moto,
concentrando l'attenzione sugli intrusi e eliminando i fattori
ambientali che potrebbero causare falsi allarmi. L'analisi dello
spettro è implementata nell'elettronica VLSI del rilevatore a
garanzia di un funzionamento affidabile e senza inconvenienti.
Poiché l’ LC-104-PIMW / LC-124-PIMW usa una tecnologia combinata
(PIR e microonda) l’attivazione del relè di allarme si verifica solo quando
entrambi i sensori rilevano contemporaneamente un movimento. L’area
di copertura effettiva è data dall’intersezione delle coperture dei due
sensori (PIR e microonda). Il potenziometro GAIN modifica l’intensità del
segnale MW in modo da poter modificare la copertura effettiva.
Queste istruzioni devono essere usate unitamente a quelle relative alla
centrale dell'impianto di allarme.
INSTALLAZIONE TIPICA
Scelta della posizione per il montaggio
Selezionare la posizione più adatta a rilevare la presenza di un intruso.
(Si raccomanda l'installazione ad angolo). Vedere l'area di copertura
(Fig. 3). Il sensore a quattro elementi ad elevata sensibilità rileva i
movimenti che incrociano i fasci; esso è leggermente meno sensibile nel
rilevare il movimento verso il rilevatore.
Evitare le seguenti posizioni: * Esposizione alla luce solare. * Di fronte
ad aree che possono cambiare temperatura rapidamente. * Ambienti con
condutture d'aria o forti correnti d'aria
. Il rendimento del rilevatore LC-
104-PIMW / LC-124-PIMW è ottimale in un ambiente uniforme e stabile.
Il rilevatore deve essere installato ed usato in ambienti con grado
d'inquinamento non superiore al fattore 2 e categoria di sovratensione II,
IN AMBIENTI NON PERICOLOSI, esclusivamente al chiuso. Il rilevatore
è progettato per essere installato solo da personale qualificato.
FISSAGGIO DEL RILEVATORE
1. Rimuovere il coperchio frontale svitando la vite di tenuta (Fig. 2-11)
ed alzandolo delicatamente. (Fig. 2-5)
2. Rimuovere la scheda elettronica svitando la vite di tenuta
posizionata sulla scheda stessa. (Fig. 2-9)
3. Aprire i fori necessari ad una corretta istallazione (Fig. 1-2) per
montaggio a parete o (Fig. 1-3) per montaggio ad angolo. Usare 4
viti 3x30mm.
4. Le impronte circolari e rettangolari sul fondo della base (Fig 1-1,
Fig. 1-4) sono i fori ciechi per l'ingresso dei cavi.
5. Montare la base del sensore a parete o ad angolo.
6. Per l'istallazione dello snodo opzionale aprire il foro Fig 1-6 per la
vite dello snodo e montare l'adattatore a parete (Fig. 2-1&3) oppure
l'adattatore a soffitto (Fig. 2.2&3)
7. Riposizionare la scheda elettronica stringendo completamente la
vita di tenuta.
8. Collegare il cavo alla morsettiera (Fig. 4)
9. Riposizionare il coperchio reinserendolo negli appositi riferimenti ed
avvitare la vite di tenuta.
Se il dispositivo antirimozione è montato (Fig. 1-6) lo snodo opzionale
non può essere utilizzato ed il sensore può essere istallato solo a
parete.
INSTALLAZIONE DEL RIVELATORE
Descrizione della morsettiera (Vedere Fig.4)
Morsetti 1 & 2 - contrassegnati "T2, T1" (SABOTAGGIO). Collegare
questi morsetti ad una zona normalmente chiusa, 24 ore, della centrale.
Se il coperchio del rilevatore viene aperto, un segnale d'allarme sarà
inviato immediatamente alla centrale.
Morsetto 3 Marcato "NC" - Questo è l'uscita NC (Normalmente
Chiusa) del relè di ALLARME. (Questo contatto è funzionante su LC-
104-PIMW e LC-124-PIMW).
Morsetto 4 Marcato "C" - Questo è l'uscita C (Comune) del relè di
ALLARME. (Questo contatto è funzionante su LC-104-PIMW e LC-
124-PIMW).
Morsetto 5 Marcato "NO" - Questo è l'uscita NO (Normalmente
Aperta) del relè di ALLARME. (Questo contatto è funzionante solo su
LC-124-PIMW).
Morsetto 6 - contrassegnato “–” (massa) Collegare al negativo o alla
massa della centrale.
Morsetto 7 - contrassegnato “+” (+12V) Collegare al positivo di una
fonte di alimentazione da 9,6 a 16 Vcc.
IMPOSTAZIONE DEL RILEVATORE
(Vedere Fig. 5-2)
ABILITAZIONE/ESCLUSIONE LED
Switch 1 del dipswitch marcato "LED" - Abilitazione/Esclusione del LED
Posizione alta "ON" - ABILITAZIONE DEL LED I 3 LED sono attivi
Rosso per l'ALLARME, Verde per il sensore PIR, Giallo per il sensore
MW.
Posizione bassa "OFF" - ESCLUSIONE LED I LED non sono attivi.
Nota: La posizione dello switch "LED" non influenza la funzione del relè.
Quando un'intrusione è rilevata il relè di allarme commuta in allarme per
2 secondi.
REGOLAZIONE SENSIBILITÁ PIR
Interruttore 2 del DIP. Usare per regolare il ”PIR” - serve a regolare
la sensibilità del PIR in funzione dell'ambiente.
Posizione in alto - ”ON” - (Impulso=1) - Alta sensibiliIndicata per
ambienti stabili.
Posizione in basso - ”OFF” - (Impulso=Auto) - Bassa sensibilità
Indicata per ambienti difficili.
FRANCAIS
Le détecteur permet d'analyser les conditions
environnementales par l'étalement du spectre de fréquence de
mouvement, permettant de se concentrer sur les intrus et
d'éliminer les facteurs environnementaux responsables des
fausses alarmes. L'analyse du spectre est embarquée dans les
composants VLSI du détecteur garantissant une haute fiabilité
et un fonctionnement sans encombre.
Etant donné que le LC-104-PIMW / LC-124-PIMW s'appuie sur une
technologie combinée (Infrarouge passif et hyperfréquence),
l'activation du relais du signal d'alarme survient uniquement lorsque
les signaux des deux détecteurs (IRP et hyperfréquence) sont
présents en même temps. La portée de détection effective est la
portée de croisement des deux technologies (IRP et
hyperfréquence). Le réglage du potentiomètre GAIN permet de
modifier l'intensité du signal hyperfréquence afin que la portée
effective puisse être échelonnée.
Ce manuel d'installation doit être utilisé en conjonction avec le
manuel d'installation du central de contrôle d'ALARME.
INSTALLATION TYPIQUE
Sélectionnez l'emplacement de montage
Choisissez l'emplacement le plus approprié pour intercepter un
intrus. (Nous recommandons une installation dans un angle). Voir la
portée de détection (Fig.3). Le capteur Quad haute qualité détecte
tout mouvement croisant le faisceau ; la détection du mouvement
est légèrement moins sensible en se rapprochant du détecteur.
Evitez les emplacements suivants : * Face à la lumière directe
du soleil. * Face à des endroits où la température peut changer
rapidement.
* Dans des endroits où il y a des conduits d'air ou des
courants d'air importants. Les performances du LC-104-PIMW / LC-
124-PIMW sont optimales lorsqu'il se trouve dans un
environnement constant et stable.
Ce détecteur doit être installé et utilisé dans un environnement qui
offre le degré de pollution max 1 et des surtensions de catégorie II,
DANS DES ENDROITS NE PRÉSENTANT AUCUN RISQUE, à
l'intérieur uniquement. Le détecteur doit être installé uniquement
par un technicien.
MONTAGE DU DETECTEUR
1. Enlevez le couvert en dévissant la vis (Fig 2-11) et soulevez
doucement le couvert. (Fi 2-5)
2. Enlevez la carte en dévissant la vis qui l'affix. (Fig 2 - 9)
3. Ouvrez les trous désirés pour l'installation (Fig 1 -2) pour le
support plat ou (Fig 1 -3) pour le support d'angle. Employez 4
vis de type 3x30mm.
4. Les impressions circulaires et rectangulaires sur la base (Fig 1-
1, Fig 1-4) sont les trous pour l'entrée de fil.
5. Montez la base du détecteur au mur ou au coin
6. Pour l'installation optionnelle avec la base ouvrez le trou (Fig 1-
6) pour la base et installez l'adapteur pour le mur. (Fig 2-1 &3)
ou l'adapteur pour le plafond (Fig 2-2&3)
7. Réinstallez la carte en serrant la vis.
8. Reliez le fil au bloc terminal. (Fig 4)
9. Remplacez la couverture en l'insérant en arrière dans les
goupilles appropriées de fermeture et attachez la vis.
Si la surveillance arrière est assemblée (Fig.1-6) il n'y a aucune
option de montage. Le détecteur doit être installé plat seulement.
INSTALLATION DU DETECTEUR
Connexions de la plaque à bornes (Voir Fig.4).
Bornes 1 & 2 - Signalées par “T2,T1” (TAMPER) Reliez ces
bornes à une zone de protection normalement fermée de 24 heures
sur l'unité de contrôle. Si le couvercle avant du détecteur est
ouvert, un signal d'alarme sera immédiatement envoyé au panneau
de contrôle.
Borne 3 marqué "NC" - c'est le rendement normalement
fermé du relais d'ALARME. (ce contact est fonctionnel sur LC-
104-PIMW et LC-124-PIMW)
Borne 4 marqué "C" - c'est le rendement COMMUN du relais
d'ALARME (ce contact est fonctionnel sur LC-104-PIMW et LC-
124-PIMW).
Borne 5 marqué "NO" - c'est le rendement normalement overt
du relais d'ALARME (ce contact est fonctionnel sur LC-124-
PIMW seulement).
Borne 6 - Signalée par - (GND) Reliez-la à la sortie de tension
négative ou à la terre du central de contrôle.
Borne 7 - Signalée par + (+12 V) A relier à une sortie de
tension positive de 9.6 -16 Vcc.
RÉGLAGE DU DÉTECTEUR (Dipswitch Fig.5-2)
LED MARCHE / ARRÊT
Switch 1 de dipswitch markez "LED" - LED MARCHE / ARRÊT.
Position vers le haut "ON" - les 3 LEDs activera rouge pour
l'ALARME, vert pour la détection de PIR, jaune pour la détection de
MW.
Position vers le bas "OFF" - Les LEDs sont désactiver.
NOTE : L'état du commutateur "LED" - n'affecte pas le
fonctionnement des relais. Quand une intrusion est détectée, les
relais d'alarme activeras dans la condition d'alarme pour 2 sec.
ESPANOL
Este detector proporciona un análisis de las condiciones
ambientales a lo largo del espectro completo de velocidades de
movimiento, lo que le permite centrarse en intrusos y eliminar los
factores ambientales típicos de las falsas alarmas. El análisis del
espectro está integrado en la electrónica del detector basada en la
tecnología VLSI, lo que asegura una alta fiabilidad y un
funcionamiento sin fallos. Dado que el LC-104-PIMW / LC-124-PIMW
está construido sobe una tecnología combinada (sensor pasivo
infrarrojo y microondas), la activación del relé de la señal de alarma se
da sólo cuando se reciben señales de ambos sensores (PIR y
microondas) al mismo tiempo. El alcance eficaz de detección es el
alcance de la intersección de ambos patrones (PIR y microondas). El
ajuste de la ganancia (GAIN) del potenciómetro modifica la intensidad
de la señal de microondas para escalar el patrón efectivo.
Este Manual de instalación deberá utilizarse conjuntamente con el
Manual de instalación del panel de control de la alarma.
INSTALACIÓN TÍPICA
Seleccione la ubicación de montaje
Escoja una ubicación en la que estime más probable la intercepción de
un intruso. (Nuestra recomendación es la instalación en una esquina).
Véase el patrón de detección (Fig. 3). El sensor Quad de alta calidad
detecta el movimiento que cruza el haz, y es algo menos sensible en la
detección del movimiento hacia el propio detector.
Evite los siguientes emplazamientos: * Expuesto a la luz directa del
sol. * Expuesto a zonas en las que la temperatura pueda variar
rápidamente.
* Zonas en las que existan conductos de aire o corrientes
de aire importantes.
El LC-104-PIMW / LC-124-PIMW presenta un comportamiento óptimo
en un entorno constante y estable.
Este detector deberá instalarse y utilizarse en un entorno que
proporcione como máximo el grado de contaminación 2 y la categoría
de sobretensión II, UBICACIONES NO PELIGROSAS, y sólo en
interiores. El detector está diseñado para su instalación únicamente por
parte de personal de servicio técnico.
MONTAJE DEL DETECTOR
1. Retirar la cobertura de enfrente por medio de destornillar los tornillos
que sostienen el dispositivo (Fig. 2-11) y con cuidado levante la
cobertura de enfrente. (Fig. 2 - 5).
2. Retire el tablero PC por medio de destornillar los tornillos que lo
sostienen situados en el tablero (Fig. 2 - 9)
3. Haga los agujeros deseados para una instalación correcta ((Fig. 1 -
2) para enmarcar en lo plano o (Fig. 1 - 3) para enmarcar en la
esquina) Use 4 tornillos de tipo 3x30mm.
4. Las hendiduras circulares y rectangulares en la base del dispositivo
(Fig. 1-1, Fig. 1-4) son las entradas para los alambres.
5. Enmarcar la base del dispositivo en la pared o esquina.
6. Para instalación opcional con soporte de pared, abrir el hoyo Fig. 1-6
para el tornillo del soporte de pared y intalar el adaptador de soporte
para paredes (Fig 2-1&3) o el adaptador de soporte para el techo
(Fig 2-2&3).
7. Instalar de regreso el tablero PC por medio de sugestar el tornillo
que detiene el tablero.
8. Conectar los alambres en los bloques de terminales(Fig. 4)
9. Reemplazar la cobertura por medio de insertarla en las clavijas de
cierre y enroscar los tornillos que la sostiene.
Si el sabotaje de atras esta ajustado (Fig. 1-6) no hay opción para usar
el adaptador de soporte y el dispositivo tiene que ser instalado en una
superficie plano.
INSTALACIÓN DEL DETECTOR
Conexiones del bloque de terminales (véase la Fig. 4)
Terminales 1 y 2 - Marcados como "T2, T1" (TAMPER). Conecte
estos terminales a una zona protectora normalmente cerrada de 24
horas en la unidad de control. Si se abre la tapa frontal del detector, se
enviará inmediatamente una señal de alarma a la unidad de control.
Terminal 3 marcado con "NC" - Este es NC (Normalmente Cerrado)
salida de relé de ALARMA (Este contacto es funcional en el LC-104-
PIMW y LC-124-PIMW)
Terminal 4 marcado con "C" - Este es el COMMON de el relé de
ALARMA (Este contacto es funcional en el LC-104-PIMW y LC-124-
PIMW).
Terminal 5 marcado con "NO" - Este es NO (Normalmente Abierto)
del relé de ALARMA (Este contacto es funcional solamente en el LC-
124-PIMW).
Terminal 6 - Marcado como "-" (GND). Conéctelo a la salida de
tensión negativa o a la tierra del panel de control.
Terminal 7 - Marcado como "+" (+12 V). Conéctelo a una salida de
tensión positiva de entre 9.6 y 16 V CC.
CONFIGURACIÓN DEL DETECTOR (véase la Fig. 5-2)
LED ABILITAR/DESABILITAR
El interruptor 1 marcado "LED" - Abilitar/Desabilitar los LED's
Posición Arriba "PUESTO" - LED's ABILITADO. Los 3 LED's seran
activados Rojo para ALARMA, Verde para deteción del PIR, Amarillo
para deteción del microonda.
Posición Abajo "APAGADO" - LED's DESABILITADO. Los LED's
seran desabilitados.
NOTA: El estado del interruptor "LED" - no afecta el funcionamiento del
relé. Cuando una intromisión es detectada, el relé de alarm se cambia a
una condición de alarma por 2 segundos.
AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD DEL SENSOR PIR
Interruptor 2 del microinterruptor, Utilizado para ajustar el sensor
"PIR": proporciona el control de la sensibilidad del sensor pasivo
infrarrojo
Posición arriba - "ON" (Pulse=1). Alta sensibilidad para entornos
estables.
Posición abajo - "OFF" (Pulse=Auto). Baja sensibilidad para entornos
inestables.
AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD DEL MICROONDA (MW)
Interruptor 3 marcado "MW" - proveé control de sensibilidad para la
detección de microonda dependiendo del ambiente.
ENGLISH
The detector provides an analysis of environmental conditions
through the entire movement speed frequency spectrum, allowing
focus on intruders and eliminating environmental factors of false
alarms. The spectrum analysis is embedded in the VLSI based
electronics of the detector assuring high reliability and trouble free
operation.
As the LC-104 (Form A) and LC-124 (Form C) is a combined technology
(PIR & microwave) alarm signal relay activation occurs only when
signals from both sensors (PIR & MW) are present at the same time.
The effective detection range is the range of which the patterns (PIR &
MW) are intersected. The GAIN potentiometer adjustment changes the
MW signal intensity so that the effective pattern will be scaled.
This Installation Manual shall be used in conjunction with the Installation
Manual of the ALARM Control Panel.
TYPICAL INSTALLATION
Select mounting location
Choose a location most likely to intercept an intruder. (Our
recommendation is a corner installation). See detection pattern (Fig.3).
The quad-element high quality sensor detects motion crossing the
beam; it is slightly less sensitive detecting motion toward the detector.
Avoid The Following Locations: * Facing direct sunlight. * Facing
areas that may change temperature rapidly. * Areas where there are air
ducts or substantial airflows.
The LC-104-PIMW / LC-124-PIMW perform better when provided with a
constant and stable environment.
This detector shall be installed and used within an environment that
provides the pollution degree max 2 and overvoltages category II, NON
HAZARDOUS LOCATIONS, indoor only. The detector is designed to be
installed by service persons only.
MOUNTING THE DETECTOR
1. Remove the front cover by unscrewing the holding screw (Fig.
2-11) and gently raise the front cover. (Fig. 2 -5)
2. Remove the PC board by unscrewing the holding screw located on
the board.(Fig. 2 - 9)
3. Break out the desired holes for proper installation (Fig. 1 – 2) for flat
mount or Fig. 1-3 for corner mount) Use 4 screws type 3x30mm.
4. The circular and rectangular indentations at the bottom base (Fig. 1-
1, Fig. 1-4) are the knockout holes for wire entry.
5. Mount the detector base to the wall or corner.
6. For optional bracket installation open hole Fig. 1-6 for the bracket
screw and install Bracket wall adapter (Fig. 2-1&3) or Bracket
ceiling adapter (Fig. 2-2&3)
7. Reinstall the PC board by fully tightening the holding screw.
8. Connect wire to terminal block.(Fig. 4)
9. Replace the cover by inserting it back in the appropriate closing pins
and screw in the holding screw.
If back tamper is assembled (Fig.1-6) there is no bracket option and the
detector must be installed in flat mounting only
DETECTOR INSTALLATION
Terminal Block Connections (See Fig. 4)
Terminals 1 & 2 - Marked “T2, T1” (TAMPER) Connect these terminals
to a 24-hour normally closed protective zone in the control unit. If the
front cover of the detector is opened, an immediate alarm signal will be
sent to the control unit.
Terminal 3 Marked "NC" - This is the NC (Normally Closed) output of
ALARM relay. (This contact is functional on LC-104-PIMW and LC-124-
PIMW)
Terminal 4 Marked "C" - This is the COMMON output of ALARM relay
(This contact is functional on LC-104-PIMW and LC-124-PIMW).
Terminal 5 Marked "NO" - This is the NO (Normally Open) of ALARM
relay (This contact is functional on LC-124-PIMW only
).
Terminal 6 – Marked "-" (GND) Connect to the negative Voltage output
or ground of the control panel.
Terminal 7 - Marked "+" (+12V) Connect to a positive Voltage output of
9.6-16VDC source
. Use only a listed power limited source.
Note: The detector shall be provided with minimum of 4 hours of standby
power from either a listed compatible control unit or power supply.
SETTING - UP THE DETECTOR (Dipswitch Fig.5-2)
LED ENABLE / DISABLE
Switch 1 of dipswitch marked "LED" - LED's Enable/Disable
Position Up “ON” – LED's ENABLE The 3 LED's will be activating Red
for ALARM, Green for PIR detection, Yellow for MW detection..
Position Down “OFF” – LED's DISABLE The LED’s are disabled.
NOTE: The state of the switch “LED” - does not affect the operation of
the relays. When an intrusion is detected, the alarm relays will switch
into alarm condition for 2 sec.
PIR SENSITIVITY ADJUSTMENT
Switch 2 of dipswitch marked “PIR” - provides sensitivity control of
PIR according to the environment.
Position Up “ON” - (Pulse=1) - High sensitivity for stable
environments.
Position Down “OFF” - (Pulse=Auto) - Low sensitivity for harsh
environments.
MW SENSITIVITY ADJUSTMENT
Switch 3 of dipswitch marked "MW" - provides sensitivity control of
Microwave detection according to the environment.
Position Up “ON” - (8 Pulses) - Low sensitivity for harsh or unstable
environments.
Position Down “OFF” (2 Pulses) - High sensitivity for stable
environments
PET IMMUNITY SETTING
Switch 4 of dipswitch marked "PET" – provides setting for pet weight
15kg (33lbs) or 25kg (55lbs)
Position Up “ON” - Immunity to an animals up to 15 kg (33lbs)
Position Down "OFF” - Immunity to an animals up to 25kg (55lbs)
Note: Pet immunity feature has not been tested by UL.
AND/OR FUNCTION SETTING
Switch 5 of dipswitch marked "A/0" – provides setting for ALARM
LC-104-PIMW (Form A)
LC-124-PIMW (Form C)
Dual-Tech Motion Sensor (PIR & Microwave) with
Pet Immunity
Sensor de movimiento de tecnología doble (sensor
PIR y microondas) con inmunidad a mascotas
Détecteur de mouvement bi-technologie (IRP &
hyperfréquence) avec immunité aux animaux
Rilevatore di Movimento a Doppia Tecnologia
(Infrarosso + Microonda)
con immunità agli animali
Dualna czujka ruchu (PIR i mikrofala) odporna na
obecność zwierząt
Fig 1 Knockout holes I Orificios troquelados I Trous de débouchure I
Fori ciechi I Otwory montaowe
Bracket Installation - Wall mount bracket (ceiling mount available)
Instalación del soporte
-Escuadra de montaje en pared (escuadra para
techo disponible)
Installation du support-Support de montage mural (support pour montage
au plafond disponible)
Installazione dello snodo-Snodo per il montaggio a parete (disponibile
snodo per il montaggio a soffitto)
Montaż uchwytu
-
Uchwyt do montau na cianie (dostpny take uchwyt
do montau na suficie)
Fig 2 Detector Installation
Instalación del detector
Installation du détecteur
Installazione del rilevatore
Monta czujki
P/N 7111672 Rev. D
stabilnego.
REGULACJA ODPORNOŚCI NA ZWIERZĘTA
Przełącznik 4 zestawu przełączników oznaczony „PET”.
Pozycja górna "ON"- odporno na zwierzta o wadze do 15kg.
Pozycja dolna "OFF" – odporno na zwierzta o wadze do 25kg.
FUNKCJA AND/OR (I/LUB)
Przełącznik nr
5 zestawu przełączników oznaczony "A/O".
Pozycja "OR" - tryb dziaania OR (lub) - przekanik alarmu zostanie
uaktywniony, gdy PIR lub mikrofala wykryje ruch w polu detekcji.
Pozycja "AND" - tryb dziaania AND (i) - przekanik alarmu zostanie
uaktywniony, gdy PIR i mikrofala wykryj jednoczenie ruch w polu
detekcji.
UWAGA: eby dokonane zmiany zaczy funkcjonowa czujka musi
zosta, zrestartowana poprzez tymczasowe odczenie zasilania.
Regulacja zasięgu czujnika MW
W celu zwikszenia zasigu detekcji mikrofalowej w zakresie od
Minimum do Maksimum (fabrycznie ustawiono Pozycja rodkowa)
naley obraca potencjometrem „MW” w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara, aby zmniejszy zasig naley obraca
potencjometrem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Regulacja zasięgu czujnika PIR
W celu zwikszenia zasigu wykrywania w zakresie od Minimum do
Maksimum (fabrycznie ustawiono Pozycja rodkowa) naley obraca
potencjometrem „PIR” w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara, aby zmniejszy zasig naley obraca potencjometrem w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
UWAGA: Potencjometry „MW” i „PR”mog wymaga ustawienia w
pozycji „Maximum” w celu uzyskania maksymalnego obszaru pokrycia,
jak pokazano na Rys.3
Wymagania dotyczące okablowania
Naley uywa przewodów o rednicy 0,5mm lub wikszej. Aby okreli
wymagan rednic przewodu w zalenoci od dugoci przewodu
cz
cego czujk z central alarmow naley skorzysta z
zamieszczonej poniej tabeli.
Dugo przewodu m 200 300 400 800
rednica przewodu mm 0.5 0.75 1.0 1.5
TEST INSTALACJI
UWAGA: Po zamontowaniu urzdzenia naley przeprowadzi test
instalacji w celu sprawdzenia poprawnoci dziaania czujki.
Przed rozpoczciem testu instalacji naley zwork licznika impulsów
ustawi w pozycji 1 i wczy diod LED. Nastpnie naley wywoa
ruch w obszarze chronionym obserwujc zielon diod LED (czujnik
PIR) i ót diod LED (mikrofala). Jeeli zasig detekcji bdzie za may,
naley ponownie wyregulowa zasig lub zmieni miejsce montau
czujki. Po zakoczeniu testowania naley wyczy diod LED.
W przypadku montau czujki w rogu ciany lub na suficie naley uy
opcjonalnego uchwytu montaowego LC-L1ST. Uchwyt montaowy
pozwala na ustawienie czujki w pozycji poziomej.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Metoda detekcji
Czteroelementowy pasywny czujnik
podczerwieni (QUAD PIR) z
mikrofalowym impulsowym czujnikiem
Dopplera
Zasilanie 9,6 do 16V=
Pobór prądu
Stan alarmu: 25mA
Czuwanie: 20mA
Kompensacja
temperaturowa
TAK
Czas wzbudzenia
alarmu
2 ± 1 sek.
Wyjścia alarmowe
LC-104-PIMW - przekanik typu A -
styk NC
LC-124-PIMW - przekanik typu C -
styki NC i NO
28V=, 0,1A z rezystorem
zabezpieczajcym 10
Przełącznik
sabotażowy
Normalnie zwarte, 28 V= 0,1 A z
rezystorem zabezpieczajcym serii
10 - rozwarte po otwarciu obudowy
Czas nagrzewania 1 min
Wskaźnik LED
Diody LED migocz podczas
nagrzewania i samotestowania,
Czerwona dioda LED WIECI SI podczas alarmu
Zielona dioda LED CZUJNIK PIR
Żółta dioda LED CZUJNIK MIKROFALOWY
Odporność na
zakłócenia radiowe
10V/m plus 80% AM od 80
Odporność na
zakłócenia statyczne
8kV kontakt, 15kV
Odporność na
zakłócenia
przepięciowe
2.4kV @ 1.2J
Temperatura pracy -10ºC ~ +50ºC
Wymiary 118mm x 62,5 mm x 41mm
Waga 102g
Na zaciskach wyjciowych przekanika naley stosowa wycznie
obcienia rezystancyjne
REGOLAZIONE SENSIBILITA' MW
Switch 3 del dipswitch marcato "MW" - regola la sensibilità del sensore
Microonda in funzione dell'ambiente.
Posizione alta "ON" - (8 Impulsi) - Sensibilità bassa per ambienti
difficili o instabili.
Posizione bassa "OFF" - (2 Impulsi) - Sensibilità alta per ambienti
stabili.
REGOLAZIONE DELL'IMMUNITÁ AGLI ANIMALI:
Interruttore 4 del DIP. Usare per regolare l’immunita agli animali
fino a 15 kg o fino a 25 kg
Posizione in alto “ON” - Immunità agli animali fino a 15 kg.
Posizione in basso “OFF” - Immunità agli animali fino a 25 kg.
FUNZIONE AND/OR
Switch 5 del dipswitch marcato "A/O" - definisce la modalità di
attivazione del relè di ALLARME.
Posizione alta "ON" - Modalità OR - L'attivazione del relè di ALLARME
sarà generata dal sensore PIR OPPURE dal sensore MW. (Il primo dei
due che rileva un'intrusione attiverà l'ALLARME).
Posizione bassa "OFF" - Modalità AND - L'attivazione il relè di
ALLARME sarà generata dal contemporaneo allarme del sensore PIR E
del sensore MW.
NOTA: Il rilevatore deve essere riavviato, rimuovendo
temporaneamente l’alimentazione, affinché le nuove impostazioni
abbiano effetto.
REGOLAZIONE DELLA PORTATA
Il potenziometro “MW(Fig. 5-4) regola la portata della microonda tra il
Minimo e il Massimo (impostazione di fabbrica Posizione centrale). Il
potenziometro “PIR” (Fig. 5-1) regola la portata dell’infrarosso tra il
Minimo e il Massimo (impostazione di fabbrica Posizione centrale).
NOTA: per ottenere la massima copertura di superficie indicata a Fig. 3,
a volte i potenziometri "MW" e "PIR" dovranno essere regolati al
massimo
SPECIFICHE DEI CONDUTTORI
Usare un conduttore AWG n. 22 (0,5 mm) o di diametro maggiore.
Usare la tabella seguente per determinare il diametro del conduttore in
base alla lunghezza del collegamento tra il rilevatore e la centrale.
Lunghezza Conduttore m 200 300 400 800
Diametro Conduttore mm 0,5 0,75 1,0 1,5
Calibro Conduttore
AWG 22 20 18 16
PROVA DI COPERTURA
AVVERTENZA IMPORTANTE: Una volta installato, il rilevatore
dovrebbe essere provato a fondo per verificarne il corretto
funzionamento. L’utente finale dovrebbe essere istruito su come
effettuare una prova di copertura settimanalmente.
Assicurasi che il rilevatore sia impostato con Impulso=1, LED=ON, e che
non ci sia nessuno nell’area protetta. Muoversi nell’area che deve
essere sorvegliata dal rilevatore e assicurarsi che il LED verde
segnali la rilevazione dell’infrarosso, e che il LED giallo segnali
la rilevazione della microonda. Se la copertura dovesse essere
incompleta, regolare la Portata o cambiare la posizione del rilevatore.
Quando la copertura è quella desiderata, i LED di allarme possono
essere disabilitati.
Usare gli snodi opzionali per il fissaggio a muro / a soffitto, per risolvere i
problemi di posizionamento.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Motodo di
rilevamento
Sensore Piroelettrico Quad (a quattro
elementi) e Doppler a impulsi di
microonde
Alimentazione da 9.6 a 16 Vcc
Assorbimento
In Funzione: 25 mA
A Riposo: 20 mA
Compensazione
della temperatura
Durata Allarme 2 ± 1 sec
Uscite di Allarme
LC-104-PIMW - Form A NC
LC-124-PIMW - Form C NC&NO
28Vdc 0.1 A con resistenza di
protezione da 10 Ohm in serie
Deviatore
Antisabotaggio
N.C 28 Vcc 0.1A con resistore di
protezione in serie da 10 Ohm -
aperto quando il coperchio è rimosso
Tempo di
Stabilizzazione
1 min
Spie LED
I LED lampeggiano durante la
stabilizzazione e l’autodiagnosi
LED rosso Acceso in stato di allarme
LED verde Sensore PIR
LED giallo Sensore Microonda
Immunità RFI
Più di 10 V/m, 80% AM da 80 MHz a
1 GHz
Immunità alle
Scariche
Elettrostatiche
8 kV contatto, 15 kV in aria
Immunità agli Impulsi 2.4 kV @ 1.2 joules
Temperatura di
Funzionamento
Da -10 ºC a +50 ºC
Dimensioni 118 mm x 62.5 mm x 41 mm
Peso 102 g
Usare esclusivamente carichi resistivi sulle uscite relé
REGLAGE DE LA SENSIBILITE DU DETECTEUR IRP
Interrupteur 2 de DIP. Utilisé pour le réglage du "PIR" - permet
de régler la sensibilité de l'infrarouge passif selon l'environnement.
Position vers le haut- ”ON”- (Impulsion=1) Sensibilité élevée
pour les environnements stables.
Position vers le bas- ”OFF”- (Impulsion=Auto) Sensibilité faible
pour les environnements difficiles.
AJUSTEMENT DE LA SENSITIVITÉ DU MW
L'interrupteur 3 dipswitch marqué "MW" - fournit la commande de
sensitivité de la détection de micro-onde selon l'environnement.
Position vers le haut de "ON" - (8 impulsions) - basse sensitivité
pour les environnements instables.
Placez en bas "OFF" (2 impulsions) - sensitivité élevée pour les
environnements stables
AJUSTEMENT DE L'IMMUNITE AUX ANIMAUX DOMESTIQUES
Interrupteur 4 de DIP. Utilisé pour le réglage de “PET” 15 kg-25
kg
Position vers le haut “ON” - Immunité aux animaux domestiques
pesant jusqu'à 15 kg.
Position vers le bas “OFF” - Immunité aux animaux pesant
jusqu'à 25 kg.
ET/OU ARRANGEMENT DE FONCTION
L'interrupteur 5 marqué '"A/0" - fournit le réglage pour l'activation de
relais d'ALARME.
La position vers le haut "OR" - les relais d'ALARME activera en
fonction de PIR OU la position de détection de MW (le premier
canal qui détecte activera l'ALARME) vers le bas "AND" - le relais
d'ALARME activera en fonction de la détection de PIR ET de MW.
REMARQUE : Le détecteur doit être redémarré en retirant
temporairement l'alimentation pour que les nouveaux paramètres
prennent effet.
REGLAGE DE LA PORTEE
Le potentiomètre “MW” (Fig. 5-4) permet de régler la portée de la
détection de l'hyperfréquence entre Minimum et Maximum (par
défaut Position centrale). Le potentiomètre “PIR” (Fig. 5-1)
permet de régler la portée de la détection entre Minimum et
Maximum (par défaut Position centrale).
REMARQUE: Les potentiomètres “MW” et “PIR” peuvent avoir
besoin d’être ajustés en position Maximum afin d’atteindre la zone
de couverture maximale, comme l’indique la Fig. 3.
EXIGENCES EN MATIÈRE DE DIMENSIONS DES FILS
Utilisez un AWG (calibre américain des fils) #22 (0,5 mm) ou des
fils d'un diamètre plus important. Utilisez le tableau suivant pour
déterminer le calibre (diamètre) et la longueur de fil requis entre le
détecteur et le central de contrôle.
Longueur du fil m 200 300 400 800
Diamètre du fil mm .5 .75 1.0 1.5
Longueur du fil ft. 656 984 1312 2624
Calibre du fil
AWG 22 20 18 16
TEST DE FONCTIONNEMENT
REMARQUE IMPORTANTE : Lors de l'installation, l'unité doit être
minutieusement testée pour s'assurer de son bon fonctionnement.
L'utilisateur final doit savoir comment réaliser un test de fonctionnement
hebdomadaire.
Assurez-vous que le détecteur a été configuré de la façon suivante :
Impulsion=1, Voyant=allumé et zone protégée évacuée. Créez un
mouvement dans toute la zone à couvrir, observez le voyant vert pour la
détection IRP, et le voyant jaune pour la détection hyperfréquence. Si la
couverture est incomplète, ajustez la portée ou déplacez le détecteur.
Lorsque la couverture appropriée est atteinte, le voyant d'alarme peut
être désactivé.
Utilisez les supports de montage au plafond / mural LC-L1ST en option
pour résoudre les problèmes de placement. Les supports permettent de
placer le détecteur horizontalement
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Méthode de détection
Impulsion hyperfréquence à effet
Doppler et IRP Quad (quatre éléments
Alimentation en entrée 9.6 à 16 Vcc
Appel de courant
Actif: 25 mA En
En veille: 20 mA
Compensation de
temp.
OUI
Durée d'alarme 2 ±1 sec
Sortie d'alarme
LC-104-PIMW Format A NC
LC-124-PIMW Format C NC&NO
28Vdc 0.1 A avec 10 Ohm
résistances de protection en série
Interrupteur anti-
sabotage
N.F 28 Vcc 0,1 A avec une résistance de
protection en série de 10 Ohm - s'ouvre
lorsque le couvercle est retiré
Durée de préchauffage 1 min
Voyant rouge Allumé pendant une alarme
Voyant vert CANAL IRP
Voyant jaune CANAL HYPERFREQUENCE
Immunité contre les
fréquences radio
10 V/m plus AM 80% de 80 MHz à 1
GHz
Immunité statique 8 kV contact, 15 kV air
Immunité transitoire 2.4 kV @ 1.2 joules
Temp. en
fonctionnement
-10ºC ~ +50ºC (14ºF ~ 122ºF)
Dimensions
118mm x 62.5 mm x 41mm
(4.65” x2.46” x1.61”)
Poids 102gr. ( 3.6oz.)
N'utilisez que des charges résistives sur les sorties de relais
Cet appareil numיrique de la classe B est conforme a la norme
NMB-003 du Canada.
Posición Arriba "PUESTO" - (8 Pulsos) - Sensibilidad baja para
ambientes severos o inestables.
Posición Abajo "APAGADO" - (2 Pulsos) - Sensibilidad alta para
ambientes estables.
AJUSTE DE LA INMUNIDAD A MASCOTAS
Interruptor 4 del microinterruptor, Utilizado para configurar la
inmunidad a MASCOTAS ("PET") de 15 kg a 25 kg.
Posición arriba - "ON" - Inmunidad a mascotas de hasta 15 kg.
Posición abajo - "OFF" - Inmunidad a un animal de hasta 25 kg .
AJUSTE DE FUNCIÓN DE AND/OR
Interruptor 5 marcado "A/0" - proveé ajuste para la activación del relé
de ALARMA.
Posición Arriba "OR" - modo OR - el relé de ALARMA se activara
como una función de detección del PIR o MICROONDA. (El primer
canal que sea detectado activara la ALARMA)
Posición Abajo "AND" - Modo AND - el relé de ALARMA se activara
como una función de ambos detección PIR y MICROONDA.
NOTA: Este detector debe ser reiniciado retirando temporalmente la
alimentación para que los nuevos ajustes entren en vigor.
CALIBRACIÓN DEL ALCANCE
El potenciómetro "MW" (Fig. 5-4) ajusta el alcance de detección de las
microondas entre el Mínimo y el Máximo (el ajuste de fábrica es el
Posición central). El potenciómetro "PIR" (Fig. 5-1) ajusta el alcance de
detección entre el Mínimo y el Máximo (el ajuste de fábrica es el
Posición central).
NOTA: Puede que tenga que ajustar los potenciómetros "MW" y "PIR" a
las posiciones máximas para conseguir la máxima superficie de
cobertura, tal y como se indica en la fig. 3.
REQUISITOS DE TAMAÑO DE LOS CABLES
Utilice cables de calibre 22 AWG (0,5 mm) o de mayor diámetro. Utilice
la siguiente tabla para determinar el calibre (diámetro) del cable y su
longitud entre el detector y el panel de control.
Lunghezza m 200 300 400 800
Diametro mm .5 .75 1.0 1.5
Lunghezza ft. 656 984 1312 2624
Sezione AWG 22 20 18 16
PRUEBA DE DESPLAZAMIENTO
NOTA IMPORTANTE: Tras realizar la instalación, la unidad deberá ser
probada exhaustivamente para verificar que funciona correctamente.
Deberá instruirse al usuario final en el modo de realizar una prueba
semanal de desplazamiento.
Asegúrese de que se ha configurado el detector: Pulse=1, LED=ON, y
ninguna persona en la zona protegida. Genere movimiento en la zona
completa que se desee cubrir y observe el LED verde para la detección
del sensor PIR y el LED amarillo para la detección por microondas. En
el caso de que la cobertura sea incompleta, vuelva a ajustar el alcance
o reubique el detector.
Una vez haya conseguido la cobertura que desea, puede desactivar el
LED de alarma.
Utilice los soportes opcionales LC-L1ST para montaje en pared / techo
para resolver los problemas de ubicación. Estos soportes permiten
colocar el detector en posición horizontal.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Método de detección
Sensor PIR Quad (de cuatro
elementos) y pulsos Doppler de
microondas
Alimentación Entre 9.6 y 16 V CC
Consumo de corriente
Activo: 25 mA
Reposo: 20 mA
TCompensación
de temperatura
Periodo de alarma 2 ± 1 s
Salidas de la alarma
LC-104-PIMW - Forma A - NC
LC-124-PIMW - Forma C – NC&NO
28Vdc 0.1 A con 10 Ohm
Resistencia de protección en serié
Interruptor de
seguridad
N.C. 28 V CC, 0.1 A con resistencia
protectora en serie de 10 ohm; se
activa cuando se retira la tapa
Periodo de
calentamiento
1 min
Indicador LED
Los LED parpadean durante el
periodo de calentamiento y la prueba
automática
LED rojo Encendido durante
la alarma LED verde CANAL DEL
SENSOR PIR LED
amarillo
CANAL DE MICROONDAS
Inmunidad a
radiofrecuencia
10 V/m más 80% AM de 80 MHz a
1GHz
Inmunidad a
electricidad estática
8 kV en contacto, 15 kV en el aire
Inmunidad transitoria 2.4 kV a 1.2 joule
Temperatura de
funcionamiento
-10ºC ~ +50ºC (14ºF ~ 122ºF)
Dimensiones
118mm x 62.5mm x 41mm
(4.65” x 2.46” x 1.61”)
Peso 102gr. ( 3.6oz.)
Utilice solo cargas resistivas en las salidas de los relés
relay activation.
Position Up "ON" – OR mode – the ALARM relays will activate as a
function of PIR OR
MW detection ( The first channel that detects will
activate the ALARM)
Position Down "AND" – AND mode – the ALARM relays will activate
as a function of both PIR AND
MW detection.
NOTE: Detector must be restart by temporary remove power before the
new settings will take effect.
RANGE CALIBRATION
The "MW" potentiometer (Fig. 5-4) adjusts the MW detection range
between minimum and maximum (factory set to middle position).
The "PIR" potentiometer (Fig. 5-1) adjusts the PIR detection range
between Minimum and Maximum (factory set to Middle Position).
NOTE: The "MW" and "PIR" potentiometer may need to be adjusted to
the Maximum positions in order to achieve maximum area of coverage
as indicated in Fig. 3.
WIRE SIZE REQUIREMENTS
Use #22 AWG (0.5 mm) or wires with a larger diameter. Use the
following table to determine required wire gauge (diameter) and length of
wire between the detector and the control panel.
Wire Length m 200 300 400 800
Wire Diameter mm .5 .75 1.0 1.5
Wire Length ft. 656 984 1312 2624
Wire Gauge AWG 22 20 18 16
WALK TESTING
IMPORTANT NOTE: Upon installation, the unit should be thoroughly
tested to verify proper operation. The end user should be instructed on
how to perform a walk test weekly.
Make sure detector has been set up: Pulse=1, LED=ON and protected
area cleared of all people. Create motion in the entire area where
coverage is desired, observe the Green LED for PIR detection, and
Yellow LED for MW detection. Should the coverage be incomplete,
readjust range or relocate the detector.
Once coverage is as required, the alarm LED may be disabled.
Use the optional LC-L1ST wall mount or ceiling mount brackets to solve
placement problems. The brackets allow for horizontal positioning of the
detector.
Note: For UL installations the detector shall be tested annually.
TECHNICAL SPECIFICATION
Detection Method
Quad (Four element) PIR &
microwave pulse Doppler
Power Input 9.6 to 16Vdc
Current Draw
Active: 25mA
Standby: 20mA
Temp Consumption Yes
Alarm Period 2 ± 1 sec
Alarm Outputs
LC-104-PIMW - Form A - NC
LC-124-PIMW - Form C - NC & NO
28Vdc 0.1 A with 10 Ohm
series protection resistors
Tamper Switch
NC 28Vdc 0.1 A with 10 Ohm
series protection resistors
open when cover is removed
Warm up Period 1min
LED Indicator
LED’s are blinking during warm up
period and self testing
Red LED ON during alarm
Green LED PIR CHANNEL
Yellow LED MW CHANNEL
RF Immunity
10 V/m plus 80% AM from 80 MHz to
1GHz
Static Immunity 8kV contact, 15kV air
Transient Immunity 2.4kV @ 1.2joules
Operation Temp
-10ºC ~ +50 ºC (14 ºF~122 ºF)
Dimensions
118mm x 62.5mm x 41mm
(4.65” x 2.46” x 1.61”)
Weight 102gr. ( 3.6oz.)
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference in a residential installation. This equipment
generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause
harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If
this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on,
the user is encouraged to try to correct the interference by one or more
of the following measures: -- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected. -- Consult the dealer or an experienced
radio/TV technician for help.
Coverage area: 50 ft x 50 ft (minimum sensitivity)
and 60 ft x 50 ft (maximum sensitivity
Fig. 3 Lens Pattern I Patrón de la lente I Portée de la lentille
Area di Copertura I Charakterystyka detekcji
Fig. 4 Terminal block
Bloque de terminals I Plaque à bornes I Morsettiera I Opis zacisków
Fig. 5 PCB Layout
1
PIR
Sensitivity
Adjustment
Ajuste de
sensibilida
d PIR
Réglage de la
sensibilité du
détecteur IRP
Regolazione
sensibilità PIR
Regulacja
czuoci (PIR)
2
Dip-
Switch for
setting
Interruptor
del ajuste
Interrupteur de
réglage
Interruttori
d'impostazione
Przecznik
funkcji
3
Tamper
switch
Interruptor
de
seguridad
Interrupteur
anti-sabotage
Deviatore
antisabotaggio
Przecznik
antysabotaow
y
4
MW
Sensitivity
Adjustmen
t
Ajuste de
sensibilida
d MW
Réglage de la
sensibilité de
l'hyperfréquenc
e
Regolazione
Sensibilità
microonda
Regulacja
czuoci
mikrofali
Country Exclusions
LC-104-PIMW / LC-124-PIMW 10.525GHz
LC-104-PIMW / LC-124-PIMW 10.687GHz
LC-104-PIMW / LC-124-PIMW 9.9GHz
EN50131-1 EN50131-2-4 Grade 2 Class 2
FCC ID:F5306LC4105 IC ID:160A-06LC4105
For UL/ULC installations use only detectors operating at
10.525GHz.
UL/ULC tested operation of the product at 0 – 49°C, 93%RH.
Use only resistive loads on the relay outputs.
Warning! Changes or modifications to this equipment not expressly
approved by the party responsible for compliance (DSC Ltd.) could
void the user’s authority to operate the equipment. This device
complies with part 15 of the FCC rules. Operations are subject to the
following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference and (2) This
device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. The
term 'IC' before the radio certification number only signifies that
Industry Canada technical specifications were met.
For ULC
Installations
use PIR
pulse count
set to AUTO
(DIP 2 is
OFF) and
AND/OR
function set
to AND
mode (DIP 5
to OFF)
/

Ta instrukcja jest również odpowiednia