OJ Electronics OCD4 Instrukcja obsługi

Kategoria
Termostaty
Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

© 2012 OJ Electronics A/S
5
dergelijke transportleidingen kunnen spannings-
signalen zenden die het goed functioneren van
de regelaar kunnen beïnvloeden. Als een gewa-
pende kabel wordt gebruikt, moet de wapening
niet worden geaard (PE). De tweeaderige kabel
moet via een afzonderlijke buis worden gevoerd
of afgescheiden zijn van stroomkabels.
MONTAGE VAN THERMOSTAAT MET
INGEBOUWDE KAMERSENSOR
De kamersensor wordt gebruikt om de tempera-
tuur in kamers te regelen. De thermostaat moet
aan de wand ca. 1,6 m boven de vloer worden
gemonteerd om een vrije luchtcirculatie te be-
werkstelligen. Tocht en direct zonlicht of andere
verwarmingsbronnen moeten worden vermeden
(fig. 4). Er is geen externe sensor aangesloten.
Montage van de thermostaat
1. Schuif de stroomschakelaar naar Uit “0”.
2. Steek ALLEEN een kleine schroevendraaier
in het gat aan een van de zijkanten van de
thermostaat om het voordeksel vrij te krijgen.
3. Sluit de kabels aan volgens het schema (fig.2).
4. Monteer de thermostaat in de wanddoos.
5. Breng het frame aan en druk het deksel voor-
zichtig op de thermostaat. Verzeker u ervan
dat zowel de stroomschuifknop op het deksel
als de stroomschakelpen omlaag zitten.
6. Om de afdekking te bevestigen licht en
gelijkmatig over de gehele oppervlakte aan-
drukken.
Let op! Er mag geen druk op de hoeken
van de beeldschermafdekking worden
uitgeoefend.
Maak de thermostaat NIET open door de vier be-
vestigingsclips aan de achterzijde los te maken.
De allereerste instellingen
De eerste keer dat de thermostaat wordt
ingeschakeld, duwt u de stroomschuifknop naar
Aan “I”. De taal, tijd en datum worden ingesteld
met de knoppen
1. Taal instellen
2. Tijd instellen
3. Datum instellen
PROGRAMMEREN
Zie gebruikershandleiding.
OPSPOREN VAN FOUTEN
Als de sensor is uitgeschakeld of kortgesloten,
wordt het verwarmingssysteem uitgeschakeld.
De sensor is te controleren aan de hand van de
weerstandstabel (fig. 5).
FOUTCODES
E0: Interne fout. De thermostaat moet worden
vervangen.
E1: De ingebouwde sensor is uitgeschakeld of
kortgesloten.
E2: De externe sensor is uitgeschakeld of
kortgesloten.
E5: Interne oververhitting. Controleer de instal-
latie.
CE MERKTEKEN
In overeenstemming met de volgende norm:
LVD/EMC: EN 60730-2-9
CLASSIFICATIE
Het product is een klasse II apparaat (versterkte
isolatie) en moet als volgt worden aangesloten
Term. 1: Neutraal (N)
Term. 2: Fase (L) 230 V ±10%, 50/60 Hz
Term. 3–4: Belasting, max. 16 A / 3600 W
Term. X: Niet aansluiten
Term. 5-6: Externe vloersensor
MILIEU EN RECYCLING
Wij verzoeken u ons bij de bescherming van het
milieu behulpzaam te zijn door de verpakking
overeenkomstig de voor de afvalverwerking
geldende nationale voorschriften te verwijderen.
RECYCLING VAN OUDE TOESTELLEN
Toestellen met dit kenmerk horen
niet in de vuilnisbak thuis. Zij
moeten afzonderlijk volgens de
plaatselijk geldende voorschriften
verschroten worden.
TECHNISCHE GEGEVENS
Spanning ....................... 230 VAC ±10% 50 Hz
Max. voorzekering .......................................16 A
Ingebouwde stroomkring-
onderbreker ................................... 2-polig, 16 A
Outputrelais ........ Contact maken - SPST - NEE
Output ............................... Max. 16 A / 3600 W
Besturingsprincipe ............................... PWM/PI
Stand-by voeding ..................................... 0,6 W
Batterij back-up ......................................... 5 jaar
Temperatuurbereik ...............................+5/+40°C
Begrenzersensor (OCD4) ..................... +5/+40°C
Bedrijfstemperatuur omgeving ............+0/+25°C
Controle verontreinigingsgraad ....................... 2
Nominale impulsspanning ........................... 4 kV
Kwaliteit behuizing ..................................... IP 21
Afmetingen ...................... H/84, B/84, D/40 mm
Inbouwdiepte .......................................... 20 mm
Scherm ....................................100x64 pixel STN
- witte achtergrondverlichting
EU geregistreerd design ..... 001101349-0001/2
De thermostaat is onderhoudsvrij.
OJ ELECTRONICS A/S
Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg
Tel.: +45 73 12 13 14 · Fax: +45 73 12 13 13
[email protected] · www.oj.dk
Polski
Elektroniczny termostat z funkcją włączania/
wyłączania, przeznaczony do kontrolowania
temperatury pomieszczenia za pomocą we-
wnętrznego lub zewnętrznego czujnika NTC.
Termostat jest przeznaczony do montażu
zagłębionego w gnieździe ściennym. Dostępna
jest również płytka do montażu naściennego
powierzchniowego.
ASORTYMENT PRODUKTÓW
OCC4-1991 Termostat programowalny z czujni-
kiem temperatury podłogi.
OCC4-1999 Termostat programowalny z wbu-
dowanym czujnikiem temperatury
powietrza.
OCD4-1999 Termostat programowalny z dwo-
ma czujnikami: czujnikiem tem-
peratury podłogi i wbudowanym
czujnikiem temperatury powietrza.
UWAGA – Ważne przepisy bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynno-
ści montażowych lub konserwacyjnych jednost-
ki kontrolnej oraz pozostałych komponentów
należy odłączyć zasilanie w energię elektryczną.
Montaż i podłączenie jednostki kontrolnej
oraz pozostałych komponentów mogą być
wykonywane wyłącznie przez osoby o odpo-
wiednich kwalifikacjach, tj. przez uprawnionych
elektryków. Instalacja elektryczna musi spełniać
wymagania określonych przepisów prawa.
MONTAŻ CZUJNIKA
Czujnik temperatury podłogi jest wyposażony w
obwód SELV (Safety Extra-Low Voltage; obwód
bardzo niskiego napięcia), dzięki czemu może
on być umieszczony na tyle blisko powierzchni
podłogi, na ile to konieczne, bez zagrożenia po-
rażeniem prądu w razie uszkodzenia przewodu
czujnika. Dwa przewody biegnące od czujnika
do puszki montażowej muszą być dodatkowo
zaizolowane, np. izolacją termokurczliwą.
Aby uniknąć ryzyka zetknięcia się luźnych
przewodów stałej instalacji z listwą zaciskową
czujnika temperatury podłogi, muszą one być
przymocowane do podłoża uchwytami do
mocowania przewodów.
Zalecamy umieszczenie przewodu i czujnika w
nieprzewodzącej rurze instalacyjnej zagłębio-
nej w podłodze (rys. 3). Końcówka rury musi
być szczelnie zaślepiona, a rura umieszczona
tak wysoko w warstwie wylewki, jak tylko
to możliwe. Ewentualnie czujnik może być
bezpośrednio zagłębiony w posadzce. Przewód
czujnika musi przebiegać w oddzielnej rurce lub
w inny sposób być oddzielony od przewodów
zasilających.
Czujnik temperatury podłogi musi być
umieszczony centralnie względem przewodu
grzewczego.
Przewód czujnika można przedłużać do
długości 100 m przewodem dwużyłowym. Nie
wolno wykorzystywać dwóch wolnych żył w
wielożyłowym przewodzie, stosowanym np. do
doprowadzenia zasilania przewodu grzewcze-
go. Zmienne wartości szczytowe prądu w takich
przewodach mogą wytwarzać sygnał zakłóca-
jący optymalne działanie termostatu. Jeśli uży-
wany jest przewód ekranowany, ekran nie może
być podłączony do uziemienia (PE). Przewód
dwużyłowy musi przebiegać w oddzielnej rurce
lub w inny sposób być oddzielony od przewo-
dów zasilających.
MONTAŻ TERMOSTATU Z WBUDOWANYM
CZUJNIKIEM
Termostat umożliwia kontrolowanie tempe-
ratury komfortowej pomieszczenia. Powinien
być montowany na ścianie wewnętrznej na
wysokości około 1,6 m nad podłogą, w miejscu
zapewniającym swobodny obieg powietrza
wokół urządzenia. Należy unikać instalacji w
miejscach narażonych na przeciągi, bezpo-
średnie oddziaływanie promieni słonecznych
oraz innych źródeł ciepła (rys. 4). Termostat nie
posiada czujnika zewnętrznego.
Montaż termostatu
1. Przesuń przycisk zasilania w dół do pozycji
wyłączonej „0”.
2. Zdejmij pokrywę przednią wkładając mały
śrubokręt do otworu po jednej stronie termo-
statu. NIE WOLNO stosować żadnych innych
narzędzi ani sposobów otwierania.
3. Połącz przewody zgodnie ze schematem
(rys.2).
4. Zamontuj termostat w gnieździe ściennym.
5. Zamontuj ramkę i ostrożnie wciśnij pokrywę
termostatu na swoje miejsce. Sprawdź, czy
przesuwny przycisk zasilania na pokrywie
urządzenia oraz wtyk zasilający są przesunię-
te w dół.
6. Wcisnąć pokrywę na miejsce stosując lekki,
równomierny nacisk. Uwaga! Nie przyciskać
narożników pokrywy wyświetlacza.
NIE otwieraj termostatu zwalniając cztery zaciski
mocujące umieszczone na jego tylnej stronie.
Pierwsze uruchomienie:
Po pierwszym podłączeniu termostatu do sieci
zasilającej, przesuń przycisk zasilania do pozycji
włączonej „I”. Na początek należy wprowadzić
ustawienia języka, czasu i daty za pomocą
poniższych przycisków:
1. Ustaw język
2. Ustaw czas
3. Ustaw datę
PROGRAMOWANIE
Patrz: instrukcja obsługi.
LOKALIZACJA USTEREK
W przypadku odłączenia lub zwarcia czujnika,
ogrzewanie wyłącza się. Parametry czujnika
można sprawdzać, posługując się tabelą opor-
ności (rys. 5).
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7
  • Page 8 8

OJ Electronics OCD4 Instrukcja obsługi

Kategoria
Termostaty
Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla