OJ Electronics OCD4 Instrukcja obsługi

Kategoria
Termostaty
Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

4141
© 2014 OJ Electronics A/S
OCC4/OCD4
Instrukcja Obsługi
Polski
© 2014 OJ Electronics A/S
SPIS TREŚCI
OCC4/OCD4 Nederlands
Menu .................................................................................. 42
Wprowadzenie .................................................................. 43
Pierwsze uruchomienie.................................................... 43
Ogólne zasady działania .................................................. 44
Powrót ............................................................................ 44
Wyjście .......................................................................... 44
Tryby działania .................................................................. 44
Tryb automatyczny ........................................................ 44
Tryb ręczny .................................................................... 45
Tryb komfortowy ............................................................ 45
Menu ustawień termostatu .............................................. 45
Sekwencja przedziałów(pór dnia) ................................... 45
Ustawienia użytkownika .................................................. 46
Godzina i data ............................................................... 46
Zabezpieczenie przed dziećmi ...................................... 47
Ustawienia wyświetlacza .............................................. 47
Sekwencja przedziałów (pór dnia)..................................47
Monitorowanie zużycia energii ...................................... 48
Ustawienia techniczne ..................................................... 49
Przesunięcie temperatury ............................................... 49
Funkcja adaptacyjna ...................................................... 49
Rodzaj regulacji .............................................................. 49
Skala temperatury .......................................................... 50
Podświetlenie wyświetlacza ........................................... 50
Wybór czujnika ............................................................... 51
Język ............................................................................. 52
Reset do ustawień fabrycznych ..................................... 52
Informacje ...................................................................... 52
Powrót ............................................................................ 52
Wyjście .......................................................................... 52
Sygnalizacja błędów......................................................... 52
Ustawienia fabryczne ....................................................... 53
Fabryczny harmonogram ............................................... 53
42
© 2014 OJ Electronics A/S © 2014 OJ Electronics A/S
Sekw. pór dnia
Ustaw. użytkown.
14:08
Komfort Menu T. ręczny
Śr
20°C
Przes. temp.
Funkcja adapt.
Rodzaj regulacji
Skala temp.
Godzina i data
Zab. prz. dzie.
Ustaw. wyświetl.
Sekw. pór dnia
Monit. zuż. en.
Powrót
Wyjście
Podświetlenie
Język
Reset do ust. fabr.
Informacje
Powrót
Wyjście
Ustaw. techn.
Wyjście
Menu
WPROWADZENIE
Termostat umożliwia włączanie układu grzewczego w ustalonych
porach w określone dni tygodnia. Dla każdego dnia tygodnia moż-
na ustawić różne wartości temperatury w 4 lub 6 oddzielny prze-
działach czasowych, zwanych porami dnia. Obniżenie temperatury
w czasie nieobecności domowników zmniejsza koszty ogrzewania
bez uszczerbku dla komfortu.
Urządzenie posiada zaprogramowany, domyślny harmonogram
pracy, który jest odpowiedni dla większości instalacji. Jeśli użyt-
kownik nie wprowadzi nowych ustawień, termostat będzie działał
zgodnie z ustawieniami fabrycznymi.
Ponadto termostat jest wyposażony w funkcję adaptacyjną,
która pozwala urządzeniu ustalać, jak długi czas jest potrzebny
na ogrzanie i ochłodzenie podłogi w różnych porach roku, i
uwzględniać go przy włączaniu i wyłączaniu ogrzewania. Dzięki
temu termostat zawsze zapewnia uzyskanie wymaganej tempe-
ratury pomieszczenia o ustawionej godzinie. Proces poznawania
przez urządzenie charakterystyki cieplnej pomieszczenia i dochod-
zenia do właściwych ustawień trwa 3 dni.
PIERWSZE URUCHOMIENIE
Po pierwszym włączeniu termostatu, tj. przesunięciu przycisku
zasilania do pozycji „I, należy wprowadzić ustawienia języka,
godziny i daty. Menu automatycznie prowadzi użytkownika przez
kolejne etapy tej operacji.
Wybierz język przyciskami „w górę” i „w dół” i potwierdź przyci-
skiem OK.
Ustaw aktualną godzinę i potwierdź przyciskiem OK. Następnie
ustaw minutę. Naciśnij OK.
Ustaw aktualną datę: rok, miesiąc i dzień. Potwierdź ustawienie
przyciskiem OK.
Teraz termostat jest gotowy do użytku i może sterować ogrzewa-
niem podłogowym zgodnie z fabrycznie wprowadzoną sekwencją
pór dnia (przedziałów czasowych). Sekwencja ta jest przedsta-
wiona w punkcie „Ustawienia fabryczne”.
OCC4/OCD4 Polski
OCC4/OCD4 Polski
Czujnik
© 2014 OJ Electronics A/S
43
© 2014 OJ Electronics A/S
Wyjście
WPROWADZENIE
Termostat umożliwia włączanie układu grzewczego w ustalonych
porach w określone dni tygodnia. Dla każdego dnia tygodnia moż-
na ustawić różne wartości temperatury w 4 lub 6 oddzielny prze-
działach czasowych, zwanych porami dnia. Obniżenie temperatury
w czasie nieobecności domowników zmniejsza koszty ogrzewania
bez uszczerbku dla komfortu.
Urządzenie posiada zaprogramowany, domyślny harmonogram
pracy, który jest odpowiedni dla większości instalacji. Jeśli użyt-
kownik nie wprowadzi nowych ustawień, termostat będzie działał
zgodnie z ustawieniami fabrycznymi.
Ponadto termostat jest wyposażony w funkcję adaptacyjną,
która pozwala urządzeniu ustalać, jak długi czas jest potrzebny
na ogrzanie i ochłodzenie podłogi w różnych porach roku, i
uwzględniać go przy włączaniu i wyłączaniu ogrzewania. Dzięki
temu termostat zawsze zapewnia uzyskanie wymaganej tempe-
ratury pomieszczenia o ustawionej godzinie. Proces poznawania
przez urządzenie charakterystyki cieplnej pomieszczenia i dochod-
zenia do właściwych ustawień trwa 3 dni.
PIERWSZE URUCHOMIENIE
Po pierwszym włączeniu termostatu, tj. przesunięciu przycisku
zasilania do pozycji „I, należy wprowadzić ustawienia języka,
godziny i daty. Menu automatycznie prowadzi użytkownika przez
kolejne etapy tej operacji.
Wybierz język przyciskami „w górę” i „w dół” i potwierdź przyci-
skiem OK.
Ustaw aktualną godzinę i potwierdź przyciskiem OK. Następnie
ustaw minutę. Naciśnij OK.
Ustaw aktualną datę: rok, miesiąc i dzień. Potwierdź ustawienie
przyciskiem OK.
Teraz termostat jest gotowy do użytku i może sterować ogrzewa-
niem podłogowym zgodnie z fabrycznie wprowadzoną sekwencją
pór dnia (przedziałów czasowych). Sekwencja ta jest przedsta-
wiona w punkcie „Ustawienia fabryczne”.
OCC4/OCD4 Polski
OCC4/OCD4 Polski
44
© 2014 OJ Electronics A/S © 2014 OJ Electronics A/S
Przyciski nawigacyjne
Przycisk zasilający
14:08
Komfort Menu T. ręczny
Śr
20°C
OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA
Przesuwny (w górę i w dół) przycisk zasilający pozwala na włą-
czenie „I” i wyłączenie „0” termostatu. Po przesunięciu przycisku
do pozycji „0, przekaźnik rozłącza się i następuje wyłączenie.
Wszystkie ustawienia, w tym czasu i daty, pozostają w pamięci
urządzenia.
Termostat jest obsługiwany intuicyjnie za pomocą przycisków
nawigacyjnych.
Na wyświetlaczu, nad każdym przyciskiem, znajduje się oznacze-
nie jego funkcji.
Powrót
Poszczególne menu i podmenu posiadają opcję Powrót.
Opcja ta pozwala na powrót do poprzedniego kroku.
Wyjście
Powrót do ekranu początkowego.
TRYBY DZIAŁANIA
Termostat jest wyposażony w trzy tryby sterowania temperaturą:
Tryb automatyczny
Wybierz tryb automatyczny, jeśli chcesz, by sterowanie
temperaturą odbywało się automatycznie, zgodnie z ustawioną
sekwencją pór dnia.
Tryb ręczny
Wybierz tryb ręczny, by anulować zaprogramowaną sekwencję
pór dnia (np. na czas urlopu) i ręcznie ustawić żądaną temperaturę.
Możesz np. na czas wyjazdu ustawić temperaturę 5°C dla ochrony
przed mrozem.
Naciśnij Tryb ręczny, potwierdź OK i wybierz żądaną temperaturę.
Tryb komfortowy
Ten tryb służy do jednorazowego ustawienia tymczaso-
wej temperatury komfortowej (tzw. tryb imprezowy) dla
danej pory dnia.
Naciśnij Tryb komfortowy, potwierdź OK i wybierz żądaną
temperaturę. Następnie wprowadź żądany czas trwania trybu
komfortowego.
Po upływie tego czasu termostat automatycznie powróci do Trybu
automatycznego.
Uwaga: Tryb komfortowy to tymczasowe ręczne ustawienie, które
jest kasowane automatycznie z chwilą nadejścia następnej pory
w zaprogramowanej sekwencji pór dnia.
MENU USTAWIEŃ TERMOSTATU
Menu pozwala na wybór następujących opcji:
OK
Sekw. pór dnia
SEKWENCJA PRZEDZIAŁÓW (PÓR DNIA)
Pozwalaja na automatyczne sterowanie
temperaturą zgodnie z wybranym przez
użytkownika programem. Temperaturę można
ustawiać oddzielnie dla pór dnia:
4 pór dnia* 6 pór dnia*
Dzień Dzień
Poza dom. Poza domem
W dom. Poza dom.2
Noc W domu
W dom.2
Noc
OCC4/OCD4 Polski
OCC4/OCD4 Polski
© 2014 OJ Electronics A/S
45
© 2014 OJ Electronics A/S
Przyciski nawigacyjne
Przycisk zasilający
14:08
Komfort Menu T. ręczny
Śr
20°C
OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA
Przesuwny (w górę i w dół) przycisk zasilający pozwala na włą-
czenie „I” i wyłączenie „0” termostatu. Po przesunięciu przycisku
do pozycji „0, przekaźnik rozłącza się i następuje wyłączenie.
Wszystkie ustawienia, w tym czasu i daty, pozostają w pamięci
urządzenia.
Termostat jest obsługiwany intuicyjnie za pomocą przycisków
nawigacyjnych.
Na wyświetlaczu, nad każdym przyciskiem, znajduje się oznacze-
nie jego funkcji.
Powrót
Poszczególne menu i podmenu posiadają opcję Powrót.
Opcja ta pozwala na powrót do poprzedniego kroku.
Wyjście
Powrót do ekranu początkowego.
TRYBY DZIAŁANIA
Termostat jest wyposażony w trzy tryby sterowania temperaturą:
Tryb automatyczny
Wybierz tryb automatyczny, jeśli chcesz, by sterowanie
temperaturą odbywało się automatycznie, zgodnie z ustawioną
sekwencją pór dnia.
Tryb ręczny
Wybierz tryb ręczny, by anulować zaprogramowaną sekwencję
pór dnia (np. na czas urlopu) i ręcznie ustawić żądaną temperaturę.
Możesz np. na czas wyjazdu ustawić temperaturę 5°C dla ochrony
przed mrozem.
Naciśnij Tryb ręczny, potwierdź OK i wybierz żądaną temperaturę.
Tryb komfortowy
Ten tryb służy do jednorazowego ustawienia tymczaso-
wej temperatury komfortowej (tzw. tryb imprezowy) dla
danej pory dnia.
Naciśnij Tryb komfortowy, potwierdź OK i wybierz żądaną
temperaturę. Następnie wprowadź żądany czas trwania trybu
komfortowego.
Po upływie tego czasu termostat automatycznie powróci do Trybu
automatycznego.
Uwaga: Tryb komfortowy to tymczasowe ręczne ustawienie, które
jest kasowane automatycznie z chwilą nadejścia następnej pory
w zaprogramowanej sekwencji pór dnia.
MENU USTAWIEŃ TERMOSTATU
Menu pozwala na wybór następujących opcji:
OK
Sekw. pór dnia
SEKWENCJA PRZEDZIAŁÓW (PÓR DNIA)
Pozwalaja na automatyczne sterowanie
temperaturą zgodnie z wybranym przez
użytkownika programem. Temperaturę można
ustawiać oddzielnie dla pór dnia:
4 pór dnia* 6 pór dnia*
Dzień Dzień
Poza dom. Poza domem
W dom. Poza dom.2
Noc W domu
W dom.2
Noc
OCC4/OCD4 Polski
OCC4/OCD4 Polski
46
© 2014 OJ Electronics A/S © 2014 OJ Electronics A/S
* Zależnie od wybranej konfiguracji, patrz Ustawienia
użytkownika/Sekwencja pór dnia.
Termostat posiada fabrycznie zaprogramowaną sekwencję pór
dnia, by sterowanie temperaturą odbywało się w sposób łatwy i
ekonomiczny, patrz Fabryczny harmonogram pod Ustawienia
fabryczne. Fabryczny harmonogram można łatwo zmieniać w
poniżej opisany sposób:
1. Naciśnij OK, aby otworzyć menu sekwencji 4 pór dnia.
2. Przyciskami „ w górę i „w dół” wybierz dni, dla których chcesz
zmienić ustawienia: Pon-Pt lub Sob-Nie. Naciśnij OK.
3. Teraz wybierz czas i temperaturę dla każdej pory dnia. Naciśnij
OK i ustaw czas rozpoczęcia danej pory. Potwierdź za pomocą
OK. Ustaw temperaturę dla danej pory dnia i potwierdź za
pomocą OK.
4. Po ustawieniu wszystkich pór, naciśnij Wyjście, aby powrócić
do ekranu początkowego.
MaksMin
Godzina
OK
08:00
06:00 05:00
Temp.
OK
40.0°C
5.0°C 25°C
OK
Ustaw. użytkown.
USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA
W menu ustawień użytkownika można
zmieniać następujące pozycje:
Godzina i data
Zabezpieczenie przed dziećmi
Ustawienia wyświetlacza
Sekwencja przedziałów pór dnia
Monitorowanie zużycia energii
OK
Godzina i data
Godzina i data
Naciśnij OK i ustaw aktualny czas w godzi-
nach i minutach.
Następnie wyświetli się data. Ustaw datę i
potwierdź za pomocą OK.
OK
Zab. prz. dzie.
Zabezpieczenie przed dziećmi
Pozwala na wprowadzenie blokady ustawień
termostatu, np. w miejscach publicznych lub
innych, w których modyfikacja ustawień przez
osoby niepowołane byłaby niepożądana.
Naciśnij OK i uruchom zabezpieczenie przez dziećmi wybierając
Włącz. przyciskiem „w dół”. Potwierdź za pomocą OK.
Zdjęcie blokady odbywa się poprzez jednoczesne naciśnięcie
przycisków Tryb komfortowy i Tryb ręczny i przytrzymaniu ich
przez 5 sekund.
Ustawienia wyświetlacza
OK
Ustaw. wyświetl.
Opcja ta pozwala użytkownikowi na zmianę
zawartości wyświetlanej na ekranie począt-
kowym.
Godzina/dzień: U góry wyświetlacza
pokazywany jest aktualny czas i data.
Ustaw temp.: Wyświetlacz pokazuje aktualnie obowiązu-
jącą wartość ustawionej temperatury
Akt. temp.*: Wyświetlacz pokazuje faktyczną aktualną
temperaturę.
Wygaszacz ekranu: Wyłącza wyświetlacz, jeśli od naciśnięcia
na przycisk upłynęło 30 sekund. Kolejne
naciśnięcie dowolnego przycisku ponownie
uruchamia wyświetlacz. Termostat pozostaje
włączony i realizuje wybrany program.
Naciskaj przycisk OK, aby zaznaczyć lub odznaczyć opcje
wyświetlacza. Następnie wybierz Wyjście, by powrócić do ekranu
początkowego i zobaczyć wybrane ustawienia.
* Tylko przy regulacji za pomocą czujnika temperatury podłogi.
OK
Sekw. 4 pór dnia
Sekwencja przedziałów (pór dnia)
Pozwala na wybór żądanej opcji sekwencji
przedziałów (pór dnia).
5:2 4 epór dnia: 4 zmiany temperatury w
ciągu dnia od poniedziałku
do piątku i 2 zmiany temperatury w ciągu dnia
w soboty i niedziele. Używany zwykle, jeśli
OCC4/OCD4 Polski
OCC4/OCD4 Polski
© 2014 OJ Electronics A/S
47
© 2014 OJ Electronics A/S
* Zależnie od wybranej konfiguracji, patrz Ustawienia
użytkownika/Sekwencja pór dnia.
Termostat posiada fabrycznie zaprogramowaną sekwencję pór
dnia, by sterowanie temperaturą odbywało się w sposób łatwy i
ekonomiczny, patrz Fabryczny harmonogram pod Ustawienia
fabryczne. Fabryczny harmonogram można łatwo zmieniać w
poniżej opisany sposób:
1. Naciśnij OK, aby otworzyć menu sekwencji 4 pór dnia.
2. Przyciskami „ w górę i „w dół” wybierz dni, dla których chcesz
zmienić ustawienia: Pon-Pt lub Sob-Nie. Naciśnij OK.
3. Teraz wybierz czas i temperaturę dla każdej pory dnia. Naciśnij
OK i ustaw czas rozpoczęcia danej pory. Potwierdź za pomocą
OK. Ustaw temperaturę dla danej pory dnia i potwierdź za
pomocą OK.
4. Po ustawieniu wszystkich pór, naciśnij Wyjście, aby powrócić
do ekranu początkowego.
MaksMin
Godzina
OK
08:00
06:00 05:00
Temp.
OK
40.0°C
5.0°C 25°C
OK
Ustaw. użytkown.
USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA
W menu ustawień użytkownika można
zmieniać następujące pozycje:
Godzina i data
Zabezpieczenie przed dziećmi
Ustawienia wyświetlacza
Sekwencja przedziałów pór dnia
Monitorowanie zużycia energii
OK
Godzina i data
Godzina i data
Naciśnij OK i ustaw aktualny czas w godzi-
nach i minutach.
Następnie wyświetli się data. Ustaw datę i
potwierdź za pomocą OK.
OK
Zab. prz. dzie.
Zabezpieczenie przed dziećmi
Pozwala na wprowadzenie blokady ustawień
termostatu, np. w miejscach publicznych lub
innych, w których modyfikacja ustawień przez
osoby niepowołane byłaby niepożądana.
Naciśnij OK i uruchom zabezpieczenie przez dziećmi wybierając
Włącz. przyciskiem „w dół”. Potwierdź za pomocą OK.
Zdjęcie blokady odbywa się poprzez jednoczesne naciśnięcie
przycisków Tryb komfortowy i Tryb ręczny i przytrzymaniu ich
przez 5 sekund.
Ustawienia wyświetlacza
OK
Ustaw. wyświetl.
Opcja ta pozwala użytkownikowi na zmianę
zawartości wyświetlanej na ekranie począt-
kowym.
Godzina/dzień: U góry wyświetlacza
pokazywany jest aktualny czas i data.
Ustaw temp.: Wyświetlacz pokazuje aktualnie obowiązu-
jącą wartość ustawionej temperatury
Akt. temp.*: Wyświetlacz pokazuje faktyczną aktualną
temperaturę.
Wygaszacz ekranu: Wyłącza wyświetlacz, jeśli od naciśnięcia
na przycisk upłynęło 30 sekund. Kolejne
naciśnięcie dowolnego przycisku ponownie
uruchamia wyświetlacz. Termostat pozostaje
włączony i realizuje wybrany program.
Naciskaj przycisk OK, aby zaznaczyć lub odznaczyć opcje
wyświetlacza. Następnie wybierz Wyjście, by powrócić do ekranu
początkowego i zobaczyć wybrane ustawienia.
* Tylko przy regulacji za pomocą czujnika temperatury podłogi.
OK
Sekw. 4 pór dnia
Sekwencja przedziałów (pór dnia)
Pozwala na wybór żądanej opcji sekwencji
przedziałów (pór dnia).
5:2 4 epór dnia: 4 zmiany temperatury w
ciągu dnia od poniedziałku
do piątku i 2 zmiany temperatury w ciągu dnia
w soboty i niedziele. Używany zwykle, jeśli
OCC4/OCD4 Polski
OCC4/OCD4 Polski
48
© 2014 OJ Electronics A/S © 2014 OJ Electronics A/S
domownicy pracują od poniedziałku do piątku.
6:1 4 epór dnia: 4 zmiany temperatury w ciągu dnia od ponie-
działku do soboty i 2 zmiany temperatury w
ciągu dnia w niedziele. Używany zwykle, jeśli
domownicy pracują od poniedziałku do soboty.
7:0 4 epór dnia: 4 zmiany temperatury w ciągu dnia od ponie-
działku do niedzieli. Pozwala na wybór indywidu-
alnej sekwencji dla każdego dnia tygodnia.
5:2 6 epór dnia: 6 zmian temperatury w ciągu dnia od
poniedziałku do piątku i 2 zmiany tempe-
ratury w ciągu dnia w soboty i niedziele.
Używany zwykle, jeśli domownicy pracują od
poniedziałku do piątku.
6:1 6 epór dnia: 6 zmian temperatury w ciągu dnia od
poniedziałku do soboty i 2 zmiany temperatury
w ciągu dnia w niedziele. Używany zwykle,
jeśli domownicy pracują od poniedziałku do
soboty.
7:0 6 epór dnia: 6 zmian temperatury w ciągu dnia od
poniedziałku do niedzieli. Ta opcja pozwala na
wybór indywidualnej sekwencji dla każdego
dnia tygodnia.
0:7 6 epór dnia: 6 zmian temperatury w ciągu dnia od
poniedziałku do niedzieli – ta sama sekwencja
dla wszystkich dni tygodnia.
Wybierz żądaną opcję sekwencji przedziałów i potwierdź za
pomocą OK.
Wskazówki w zakresie programowania czasu i temperatury dla
poszczególnych przedziałów czasowych znajdują się w rozdziale
Ustawienia sekwencji przedziałów (pór dnia).
OK
Monit. zuż. en.
Monitorowanie zużycia energii
Pozwala na monitorowanie zużycia energii w
ciągu ostatnich 2, 30 lub 365 dni.
Wybierz żądany okres i naciśnij OK. Wartość
w procentach (%) oznacza czas, w jakim
ogrzewanie było włączone. Umieszczona obok liczba to koszt
energii w wybranym okresie. Aby zapewnić prawidłowość pomiaru,
sprawdź ustawienia waluty, ceny kWh i obciążenia.
Waluta: Naciśnij OK i wybierz żądaną walutę.
Potwierdź za pomocą OK.
Koszt jedn.: Naciśnij OK i ustaw koszt energii elektrycznej.
Wielkość ta powinna być podana w przeliczeniu na
1 kWh. Naciśnij OK.
Obciążenie: Naciśnij OK i wprowadź wartość podłączonej mocy
grzewczej.
Wartość ta musi być wyrażona w Wat (W). Naciśnij OK.
Wyjdź z menu naciskając Wyjście.
OK
Ustaw. techn.
USTAWIENIA TECHNICZNE
Menu ustawień technicznych zawiera
następujące funkcje:
Przesunięcie temperatury
Funkcja adaptacyjna
Rodzaj regulacji
Skala temperatury
Podświetlenie wyświetlacza
Wybór czujnika
Język
Reset do ustawień fabrycznych
Informacje
OK
Przes. temp.
Przesunięcie temperatury
Jeśli faktyczna zmierzona wartość temperatury
nie jest zgodna z wartością na termostacie,
można dokonać przesunięcia temperatury na
termostacie.
Naciśnij OK i wprowadź wartość pomiaru temperatury. Potwierdź
za pomocą OK.
OK
Funkcja adapt.
Funkcja adaptacyjna
Dzięki tej funkcji żądana temperatura jest
osiągana z chwilą rozpoczęcia danego prze-
działu czasowego (pory). W ciągu kilku dni
urządzenie uczy się, kiedy powinno włączyć
ogrzewanie.
Naciśnij OK i uruchom funkcję wybierając Włącz. Potwierdź za
OCC4/OCD4 Polski
OCC4/OCD4 Polski
© 2014 OJ Electronics A/S
49
© 2014 OJ Electronics A/S
domownicy pracują od poniedziałku do piątku.
6:1 4 epór dnia: 4 zmiany temperatury w ciągu dnia od ponie-
działku do soboty i 2 zmiany temperatury w
ciągu dnia w niedziele. Używany zwykle, jeśli
domownicy pracują od poniedziałku do soboty.
7:0 4 epór dnia: 4 zmiany temperatury w ciągu dnia od ponie-
działku do niedzieli. Pozwala na wybór indywidu-
alnej sekwencji dla każdego dnia tygodnia.
5:2 6 epór dnia: 6 zmian temperatury w ciągu dnia od
poniedziałku do piątku i 2 zmiany tempe-
ratury w ciągu dnia w soboty i niedziele.
Używany zwykle, jeśli domownicy pracują od
poniedziałku do piątku.
6:1 6 epór dnia: 6 zmian temperatury w ciągu dnia od
poniedziałku do soboty i 2 zmiany temperatury
w ciągu dnia w niedziele. Używany zwykle,
jeśli domownicy pracują od poniedziałku do
soboty.
7:0 6 epór dnia: 6 zmian temperatury w ciągu dnia od
poniedziałku do niedzieli. Ta opcja pozwala na
wybór indywidualnej sekwencji dla każdego
dnia tygodnia.
0:7 6 epór dnia: 6 zmian temperatury w ciągu dnia od
poniedziałku do niedzieli – ta sama sekwencja
dla wszystkich dni tygodnia.
Wybierz żądaną opcję sekwencji przedziałów i potwierdź za
pomocą OK.
Wskazówki w zakresie programowania czasu i temperatury dla
poszczególnych przedziałów czasowych znajdują się w rozdziale
Ustawienia sekwencji przedziałów (pór dnia).
OK
Monit. zuż. en.
Monitorowanie zużycia energii
Pozwala na monitorowanie zużycia energii w
ciągu ostatnich 2, 30 lub 365 dni.
Wybierz żądany okres i naciśnij OK. Wartość
w procentach (%) oznacza czas, w jakim
ogrzewanie było włączone. Umieszczona obok liczba to koszt
energii w wybranym okresie. Aby zapewnić prawidłowość pomiaru,
sprawdź ustawienia waluty, ceny kWh i obciążenia.
Waluta: Naciśnij OK i wybierz żądaną walutę.
Potwierdź za pomocą OK.
Koszt jedn.: Naciśnij OK i ustaw koszt energii elektrycznej.
Wielkość ta powinna być podana w przeliczeniu na
1 kWh. Naciśnij OK.
Obciążenie: Naciśnij OK i wprowadź wartość podłączonej mocy
grzewczej.
Wartość ta musi być wyrażona w Wat (W). Naciśnij OK.
Wyjdź z menu naciskając Wyjście.
OK
Ustaw. techn.
USTAWIENIA TECHNICZNE
Menu ustawień technicznych zawiera
następujące funkcje:
Przesunięcie temperatury
Funkcja adaptacyjna
Rodzaj regulacji
Skala temperatury
Podświetlenie wyświetlacza
Wybór czujnika
Język
Reset do ustawień fabrycznych
Informacje
OK
Przes. temp.
Przesunięcie temperatury
Jeśli faktyczna zmierzona wartość temperatury
nie jest zgodna z wartością na termostacie,
można dokonać przesunięcia temperatury na
termostacie.
Naciśnij OK i wprowadź wartość pomiaru temperatury. Potwierdź
za pomocą OK.
OK
Funkcja adapt.
Funkcja adaptacyjna
Dzięki tej funkcji żądana temperatura jest
osiągana z chwilą rozpoczęcia danego prze-
działu czasowego (pory). W ciągu kilku dni
urządzenie uczy się, kiedy powinno włączyć
ogrzewanie.
Naciśnij OK i uruchom funkcję wybierając Włącz. Potwierdź za
OCC4/OCD4 Polski
OCC4/OCD4 Polski
50
© 2014 OJ Electronics A/S © 2014 OJ Electronics A/S
pomocą OK.
OK
Rodzaj regulacji
Rodzaj regulacji
Ustaw stosowany rodzaj kontroli temperatury.
Dostępne są 4 opcje:
Reg. czujn. t. podł. : Termostat reguluje
wyłącznie tempera-
turę podłogi. Konieczne jest podłączenie
czujnika temperatury podłogi.
Reg. czujn. t. pow. : Termostat reguluje wyłącznie temperaturę
powietrza w pomieszczeniu.
Reg. czujn. t. pow./
czujn. ogr. t. podł. Termostat reguluje temperaturę powietrza
w pomieszczeniu oraz minimalną i maksy-
malną temperaturę podłogi. Konieczne jest
podłączenie czujnika temperatury podłogi.
Regulator: Termostat działa jako zwykły regulator
bez żadnych czujników. Ustawienie jest
procentowe.
Naciśnij OK i wybierz żądaną opcję. Potwierdź za pomocą OK.
OK
Skala temp.
Skala temperatury
Pozwala na wyznaczenie zakresu tempera-
tur, w ramach którego można wprowadzać
ustawienia dla termostatu. Następnie można
wprowadzać wartości temperatury mieszczą-
ce się w tym zakresie w trybach automatycznym, komfortowym i
ręcznym.
Naciśnij OK, aby podświetlić temperaturę Min. Za pomocą przyci-
sków „w górę” i „w dół” ustaw żądaną wartość najniższej dopusz-
czalnej temperatury. Naciśnij OK i wybierz wartość maksymalnej
dopuszczalnej temperatury. Potwierdź ustawienia za pomocą OK.
OK
Podświetlenie
Podświetlenie wyświetlacza
Istnieją trzy opcje ustawień dla podświetlenia
wyświetlacza:
Automatyczne: Podświetlenie włącza się
przy każdym naciśnięciu dowolnego przy-
cisku i wyłącza automatycznie po 30 sekundach od ostatniego
naciśnięcia przycisku.
Włączone: Podświetlenie jest włączone przez cały czas.
Gdy włączone jest ogrzewanie: Podświetlenie włącza się, gdy
termostat aktywuje ogrzewanie.
Wybierz żądaną opcję podświetlenia wyświetlacza i potwierdź
naciskając OK.
OK
Czujnik
Wybór czujnika*
W tym menu można dokonać wyboru innego
czujnika podłogowego niż dostarczony czuj-
nik (12 kΩ/ 25°C). Termostat został wstępnie
zaprogramowany do współpracy z czterema
innymi typami:
Czujnik 2 k
Czujnik 10 k
Czujnik 15 k
Czujnik 33 k
Wybierz właściwy czujnik za pomocą przycisków nawigacyjnych i
potwierdź naciskając OK. Wyświetlona zostanie charakterystyka
oporności czujnika dla temperatury 15°C, 20°C, 25 C i 30°C.
Jeśli charakterystyka oporności zainstalowanego czujnika różni się
od pokazanej na wyświetlaczu, zmień jej wartości dla czterech ww.
temperatur za pomocą przycisków nawigacyjnych.
Każdą wprowadzoną wielkość potwierdzaj naciskając OK, co
umożliwi przejście do następnej wartości do ustawienia.
Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz Informacje i
potwierdź naciskając OK.
Teraz na wyświetlaczu pojawi się charakterystyka oporności wy-
branego czujnika. Potwierdź naciskając OK. Wprowadzone dane
czujnika zostaną zachowane w pamięci termostatu.
* Tylko dla termostatów z czujnikiem podłogowym.
UWAGA! W razie błędnego wyboru czujnika, istnieje ryzyko, że
termostat nie będzie mógł regulować temperatury we właściwy
sposób, co może spowodować uszkodzenie konstrukcji i/lub pokry-
cia podłogi.
OCC4/OCD4 Polski
OCC4/OCD4 Polski
© 2014 OJ Electronics A/S
51
© 2014 OJ Electronics A/S
pomocą OK.
OK
Rodzaj regulacji
Rodzaj regulacji
Ustaw stosowany rodzaj kontroli temperatury.
Dostępne są 4 opcje:
Reg. czujn. t. podł. : Termostat reguluje
wyłącznie tempera-
turę podłogi. Konieczne jest podłączenie
czujnika temperatury podłogi.
Reg. czujn. t. pow. : Termostat reguluje wyłącznie temperaturę
powietrza w pomieszczeniu.
Reg. czujn. t. pow./
czujn. ogr. t. podł. Termostat reguluje temperaturę powietrza
w pomieszczeniu oraz minimalną i maksy
-
malną temperaturę podłogi. Konieczne jest
podłączenie czujnika temperatury podłogi.
Regulator: Termostat działa jako zwykły regulator
bez żadnych czujników. Ustawienie jest
procentowe.
Naciśnij OK i wybierz żądaną opcję. Potwierdź za pomocą OK.
OK
Skala temp.
Skala temperatury
Pozwala na wyznaczenie zakresu tempera-
tur, w ramach którego można wprowadzać
ustawienia dla termostatu. Następnie można
wprowadzać wartości temperatury mieszczą-
ce się w tym zakresie w trybach automatycznym, komfortowym i
ręcznym.
Naciśnij OK, aby podświetlić temperaturę Min. Za pomocą przyci-
sków „w górę” i „w dół” ustaw żądaną wartość najniższej dopusz-
czalnej temperatury. Naciśnij OK i wybierz wartość maksymalnej
dopuszczalnej temperatury. Potwierdź ustawienia za pomocą OK.
OK
Podświetlenie
Podświetlenie wyświetlacza
Istnieją trzy opcje ustawień dla podświetlenia
wyświetlacza:
Automatyczne: Podświetlenie włącza się
przy każdym naciśnięciu dowolnego przy-
cisku i wyłącza automatycznie po 30 sekundach od ostatniego
naciśnięcia przycisku.
Włączone: Podświetlenie jest włączone przez cały czas.
Gdy włączone jest ogrzewanie: Podświetlenie włącza się, gdy
termostat aktywuje ogrzewanie.
Wybierz żądaną opcję podświetlenia wyświetlacza i potwierdź
naciskając OK.
OK
Czujnik
Wybór czujnika*
W tym menu można dokonać wyboru innego
czujnika podłogowego niż dostarczony czuj-
nik (12 kΩ/ 25°C). Termostat został wstępnie
zaprogramowany do współpracy z czterema
innymi typami:
Czujnik 2 k
Czujnik 10 k
Czujnik 15 k
Czujnik 33 k
Wybierz właściwy czujnik za pomocą przycisków nawigacyjnych i
potwierdź naciskając OK. Wyświetlona zostanie charakterystyka
oporności czujnika dla temperatury 15°C, 20°C, 25 C i 30°C.
Jeśli charakterystyka oporności zainstalowanego czujnika różni się
od pokazanej na wyświetlaczu, zmień jej wartości dla czterech ww.
temperatur za pomocą przycisków nawigacyjnych.
Każdą wprowadzoną wielkość potwierdzaj naciskając OK, co
umożliwi przejście do następnej wartości do ustawienia.
Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz Informacje i
potwierdź naciskając OK.
Teraz na wyświetlaczu pojawi się charakterystyka oporności wy-
branego czujnika. Potwierdź naciskając OK. Wprowadzone dane
czujnika zostaną zachowane w pamięci termostatu.
* Tylko dla termostatów z czujnikiem podłogowym.
UWAGA! W razie błędnego wyboru czujnika, istnieje ryzyko, że
termostat nie będzie mógł regulować temperatury we właściwy
sposób, co może spowodować uszkodzenie konstrukcji i/lub pokry-
cia podłogi.
OCC4/OCD4 Polski
OCC4/OCD4 Polski
52 © 2014 OJ Electronics A/S
Język
OK
Język
Pozwala na zmianę języka wyświetlacza.
Naciśnij OK i wybierz żądany język.
Potwierdź za pomocą OK.
OK
Reset do ust. fabr.
Reset do ustawień fabrycznych
Pozwala na powrót termostatu do ustawień
fabrycznych. Ustawienia wprowadzone przez
użytkownika ulegają skasowaniu.
Naciśnij OK, z menu wybierz Reset.
Potwierdź za pomocą OK.
OK
Informacje
Informacje
Wyświetla dane wersji oprogramowania
termostatu.
Powrót
Poszczególne menu i podmenu posiadają opcję Powrót.
Opcja ta pozwala na powrót do poprzedniego kroku.
Wyjście
Powrót do ekranu początkowego.
SYGNALIZACJA BŁĘDÓW
W razie wystąpienia błędu lub usterki, termostat wyświetla jeden
z następujących kodów:
E0: Błąd wewnętrzny. Termostat jest uszkodzony. Konieczna jest
wymiana termostatu.
E1: Wewnętrzny czujnik uszkodzony lub zwarty.
E2: Zewnętrzny czujnik uszkodzony lub zwarty.
E5: Wewnętrzne przegrzanie. Sprawdź instalację.
USTAWIENIA FABRYCZNE
Fabryczny harmonogram
Dzień 1-5
Zdarzenie Godzina
Z czujnikiem
temp. podłogi
Z czujnikiem temp.
powietrza
Dzień 06:00-08:00 25 °C 20 °C
Poza dom. 08:00-16:00 20 °C 15 °C
Poza dom.2* 08:00-16:00 20 °C 15 °C
W dom. 16:00-23:00 25 °C 20 °C
W dom.2* 16:00-23:00 25 °C 20 °C
Noc 23:00-06:00 20 °C 15 °C
Dzień 6-7
Zdarzenie Godzina
Z czujnikiem
temp. podłogi
Z czujnikiem temp.
powietrza
Dzień 08:00-23:00 25 °C 20 °C
Noc 23:00-08:00 20 °C 15 °C
* Zależnie od wybranej konfiguracji, patrz Ustawienia
użytkownika/Sekwencja pór dnia.
Znak towarowy jest zarejestrowany i stanowi własność OJ Electronics A/S· © 2014 OJ Electronics A/S
OJ ELECTRONICS A/S
Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg
Tel.: +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13
[email protected] · www.ojelectronics.com
OCC4/OCD4 Polski
OCC4/OCD4 Polski
53
© 2014 OJ Electronics A/S
Język
OK
Język
Pozwala na zmianę języka wyświetlacza.
Naciśnij OK i wybierz żądany język.
Potwierdź za pomocą OK.
OK
Reset do ust. fabr.
Reset do ustawień fabrycznych
Pozwala na powrót termostatu do ustawień
fabrycznych. Ustawienia wprowadzone przez
użytkownika ulegają skasowaniu.
Naciśnij OK, z menu wybierz Reset.
Potwierdź za pomocą OK.
OK
Informacje
Informacje
Wyświetla dane wersji oprogramowania
termostatu.
Powrót
Poszczególne menu i podmenu posiadają opcję Powrót.
Opcja ta pozwala na powrót do poprzedniego kroku.
Wyjście
Powrót do ekranu początkowego.
SYGNALIZACJA BŁĘDÓW
W razie wystąpienia błędu lub usterki, termostat wyświetla jeden
z następujących kodów:
E0: Błąd wewnętrzny. Termostat jest uszkodzony. Konieczna jest
wymiana termostatu.
E1: Wewnętrzny czujnik uszkodzony lub zwarty.
E2: Zewnętrzny czujnik uszkodzony lub zwarty.
E5: Wewnętrzne przegrzanie. Sprawdź instalację.
USTAWIENIA FABRYCZNE
Fabryczny harmonogram
Dzień 1-5
Zdarzenie Godzina
Z czujnikiem
temp. podłogi
Z czujnikiem temp.
powietrza
Dzień 06:00-08:00 25 °C 20 °C
Poza dom. 08:00-16:00 20 °C 15 °C
Poza dom.2* 08:00-16:00 20 °C 15 °C
W dom. 16:00-23:00 25 °C 20 °C
W dom.2* 16:00-23:00 25 °C 20 °C
Noc 23:00-06:00 20 °C 15 °C
Dzień 6-7
Zdarzenie Godzina
Z czujnikiem
temp. podłogi
Z czujnikiem temp.
powietrza
Dzień 08:00-23:00 25 °C 20 °C
Noc 23:00-08:00 20 °C 15 °C
* Zależnie od wybranej konfiguracji, patrz Ustawienia
użytkownika/Sekwencja pór dnia.
Znak towarowy jest zarejestrowany i stanowi własność OJ Electronics A/S· © 2014 OJ Electronics A/S
OJ ELECTRONICS A/S
Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg
Tel.: +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13
[email protected] · www.ojelectronics.com
OCC4/OCD4 Polski
OCC4/OCD4 Polski
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56

OJ Electronics OCD4 Instrukcja obsługi

Kategoria
Termostaty
Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla