Dometic MagicSafe MSG150 Instrukcja instalacji

Marka
Dometic
Model
MagicSafe MSG150
Rodzaj
Instrukcja instalacji
Fordern Sie weitere Informationen zur umfangreichen Produktpalette aus dem Hause
Dometic WAECO an. Bestellen Sie einfach unsere Kataloge kostenlos und unverbindlich
unter der Internetadresse: www.dometic-waeco.de
We will be happy to provide you with further information about Dometic WAECO products.
Please order our free catalogue with no obligation to buy on our homepage:
www.dometic-waeco.com
Demandez d’autres informations relatives à la large gamme de produits de la maison
Dometic WAECO. Commandez tout simplement notre catalogue gratuitement et sans
engagement à l’adresse internet suivante : www.dometic-waeco.com
Solicite más información sobre la amplia gama de productos de la empresa Dometic
WAECO. Solicite simplemente nuestros catálogos de forma gratuita y sin compromiso en la
dirección de Internet: www.dometic-waeco.com
Per ottenere maggiori informazioni sull’ampia gamma di prodotti Dometic WAECO è
possibile ordinare una copia gratuita e non vincolante del nostro Catalogo all’indirizzo
Internet: www.dometic-waeco.com
Maak kennis met het omvangrijke productscala van de firma Dometic WAECO. Bestel onze
catalogus gratis en vrijblijvend onder het internetadres: www.dometic-waeco.com
Bestil yderligere information om det omfattende produktudvalg fra Dometic WAECO.
Bestil vores katalog gratis og uforpligtende på internetadressen: www.dometic-waeco.com
Inhämta mer information om den omfattande produktpaletten från Dometic WAECO:
Beställ våra kataloger gratis och utan förpliktelser under vår Internetadress:
www.dometic-waeco.com
Be om mer informasjon om det rikholdige produktutvalget fra Dometic WAECO. Bestill vår
katalog gratis uforbindtlig på Internettadressen: www.dometic-waeco.com
Pyytäkää lisää tietoja Dometic WAECOn kattavista tuotevalikoimista. Tilatkaa
tuotekuvastomme maksutta ja sitoumuksetta internet-osoitteesta: www.dometic-waeco.com
Peça mais informação sobre a ampla gama de produtos da empresa Dometic WAECO.
Peça simplesmente os nossos catálogos de forma gratuita e sem qualquer compromisso,
disponível no site: www.dometic-waeco.com
Запросите дальнейшую информацию об обширном ассортименте продукции
компании Dometic WAECO. Просто закажите наши каталоги на сайте
www.dometic-waeco.com; эта услуга предоставляется бесплатно и ни к чему не
обязывает.
Proszę się zapoznać z informacjami na temat szerokiej gamy produktów Dometic WAECO.
Proszę zamówić nasz bezpłatny katalog i zapoznać się zniewiążącą ofertą pod adresem:
www.dometic-waeco.com
Žádejte další informace o rozsáhlé nabídce výrobků firmy Dometic WAECO. Sta
čí zdarma
a nezávazně objednat naše katalogy na internetové adrese: www.dometic-waeco.com
Vyžiadajte si ďalšie informácie o rozsiahlej palete výrobkov Dometic WAECO. Objednajte si
bezplatne a nezáväzne náš katalóg na internetovej adrese: www.dometic-waeco.com
Kérjen további információkat a Dometic WAECO cég széles körű termékpalettájáról.
Rendelje meg ingyenes katalógusainkat kötelezettség nélkül a következő internetcímen:
www.dometic-waeco.de
DE
EN
FR
ES
IT
NL
DA
SV
NO
FI
PT
RU
PL
CS
SK
HU
Objaśnienie symboli MagicSafe MSG150
PL
146
Przed instalacją i uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą
instrukcję. Instrukcję należy zachować. W razie przekazywania urządzenia należy
ją udostępnić kolejnemu nabywcy.
Spis treści
1Objaśnienie symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i montażu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
3 W zestawie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
4Osprzęt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
5Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
6 Opis techniczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
7Montaż MagicSafe MSG150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
8Podłączanie detektora gazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
9Obsługa MagicSafe MSG150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
10 Alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
11 Wykrywanie usterek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
12 Czyszczenie detektora gazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
13 Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
14 Utylizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
15 Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
1Objaśnienie symboli
!
!
A
OSTRZEŻENIE!
Wskazówka dot. bezpieczeństwa: Nieprzestrzeganie może prowadzić do
śmierci lub ciężkich obrażeń ciała.
OSTROŻNIE!
Wskazówka dot. bezpieczeństwa: Nieprzestrzeganie może prowadzić do
obrażeń ciała.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie może prowadzić do powstania szkód materialnych
izakłóceń w działaniu produktu.
MagicSafe MSG150 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i montażu
PL
147
I
Obsługa: Ten symbol wskazuje, że użytkownik musi podjąć jakieś działanie.
Wymagane działania zostały opisane krok po kroku.
Ten symbol opisuje wynik działania.
Rys. 1 5, strona 3: Ten odnośnik wskazuje element na rysunku, w tym przypadku
„Pozycję 5 na rysunku 1 na stronie 3”.
2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i montażu
Producent nie odpowiada za szkody spowodowane:
uszkodzeniem produktu w sposób mechaniczny lub spowodowany przeciąźeniami
elektrycznymi
zmianami dokonanymi w produkcie bez wyraźnej zgody producenta
użytkowaniem w celach innych niż opisane w niniejszej instrukcji
2.1 Podstawowe zasady bezpieczeństwa
!
OSTRZEŻENIE!
To urządzenie należy wykorzystywać zgodnie z jego przeznaczeniem.
Urządzenie należy odłączyć od sieci
przed każdym czyszczeniem i konserwacją
po każdym użyciu,
przed wymianą bezpiecznika
Jeżeli urządzenie lub kabel przyłączeniowy są w widoczny sposób uszko-
dzone, nie wolno używać danego urządzenia.
Gdy przewód przyłączeniowy ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony
przez producenta, jego serwis lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby
uniknąć zagrożenia.
Napraw mogą dokonywać tylko odpowiednio wykwalifikowane osoby. Niefa-
chowe naprawy mogą spowodować poważne niebezpieczeństwo.
Dzieci od 8. roku życia i osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych,
sensorycznych lub intelektualnych oraz osoby niedysponujące stosowną wie-
dzą i doświadczeniem mogą u
żytkować to urządzenie jedynie pod nadzorem
innej osoby bądź uzyskania od niej informacji dotyczących bezpiecznego
użytkowania i wynikających z tego zagrożeń.
Urządzenia elektryczne nie są zabawkami dla dzieci!
Urządzenie należy stosować i przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
WSKAZÓWKA
Informacje uzupełniające dot. obsługi produktu.
W zestawie MagicSafe MSG150
PL
148
A
UWAGA!
Przed uruchomieniem należy porównać dane dotyczące napięcia na tab-
liczce znamionowej z dostępnym źródłem zasilania.
Wtyczki nie wolno nigdy wyciągać z gniazdka, ciągnąc za przewód przyłącze-
niowy.
Urządzenie należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
2.2 Bezpieczeństwo podczas eksploatacji urządzenia
Urządzenia można używać w pojazdach wyłącznie przy wyłączonym silniku.
Urządzenia nie wolno używać na wolnym powietrzu.
Raz w miesiącu i po dłuższym okresie nieużywania przetestować działanie urządzenia
przez naciśnięcie przycisku (rys. 8 4, strona 5).
3 W zestawie
4Osprzęt
5Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
MagicSafe MSG150 (nr art. 9103555858) to detektor gazu, który wykrywa gazy odurza-
jące przed osiągnięciem skutku ich działania. MSG150 został skonstruowany do stoso-
wania w pojazdach do wykrywania gazów odurzających, bazujących na eterze,
chloroformie, butanie, etanie i trójchloroetanie.
I
Nr na
rys. 2,
strona 3
Ilość Nazwa Nr produktu
1 1 Detektor gazu 9103555858
21Płyta montażowa
1 Materiał mocujący
Nazwa Nr produktu
Syrena zewnętrzna 9101600008
Dodatkowy przełącznik RV-AMP-SW
WSKAZÓWKA
Dzięki zakresowi napięcia od 10 do 32 Vg ten detektor gazu nadaje się do sto-
sowania zarówno w pojazdach osobowych, jak i w ciężarowych.
MagicSafe MSG150 Opis techniczny
PL
149
6 Opis techniczny
Detektor gazu MSG150 może być używany jako urządzenie ostrzegające do rozpozna-
wania gazów odurzających przed osiągnięciem skutku ich działania.
Ten detektor gazu jest wyposażony w czujnik oraz nadajnik sygnałów akustycznych i jest
podłączany do źródła napięcia 12/24 Vg, np do gniazda zapalniczki w pojazdach.
Oprócz tego ten detektor gazu posiada wewnętrzny przekaźnik, do którego można pod-
łączyć syrenę zewnętrzną lub lampę alarmową.
Zacisk przyłączeniowy dla przekaźnika znajduje się na tylnej części detektora gazu
(rys. 3, strona 4).
Ten detektor gazu można używać na trzy sposoby:
jako urządzenie pojedyncze
w połączeniu z syreną alarmową (nr art. 9101600008)
w połączeniu z instalacją alarmową MagicSafe MS660 lub DVS90
7Montaż MagicSafe MSG150
7.1 Potrzebne narzędzia
Do montażu potrzebne są następujące narzędzia:
Przymiar (rys. 1 1, strona 3)
Punktak (rys. 1 2, strona 3)
Młotek (rys. 1 3, strona 3)
Zestaw wierteł (rys. 1 4, strona 3)
Wiertarka (rys. 1 5, strona 3)
Śrubokręty (rys. 1 6, strona 3)
Nr na
rys. 3,
strona 4
Nazwa
1 Zestyk przekaźnika 1
2 Zestyk przekaźnika 2
Podłączanie detektora gazu MagicSafe MSG150
PL
150
7.2 Montaż detektora gazu
Przy wyborze miejsca montażu detektora gazu należy uwzględnić następujące wska-
zówki:
Zwrócić uwagę na długość przewodu.
Detektor gazu należy montować w pobliżu strefy sypialnej i na wysokości materaca.
Należy wybrać odpowiednie miejsce montażu,
A
Przyłożyć płytę montażową do wybranego miejsca montażu i zaznaczyć oba punkty
wiercenia (rys. 5, strona 5).
Przykręcić płytę montażową dwiema śrubami do blachy (rys. 6, strona 5).
Nałożyć detektor gazu na płytę montażową (rys. 7, strona 5).
Wetknąć wtyk detektora gazu w gniazdo zasilania napięciem 12/24 Vg.
Zielona dioda LED na detektorze gazu (rys. 8 1, strona 5) miga przez około
10 minut. Czujnik zostaje podgrzany do temperatury pracy.
Gdy zielona dioda LED świeci się stale, detektor gazu jest gotowy do pracy.
8Podłączanie detektora gazu
8.1 Jako urządzenie pojedyncze
Gdy detektor gazu jest używany jako urządzenie pojedyncze, można go włączać
przez wtyczkę 12/24 Vg
przez dostępny jako osprzęt dodatkowy przełącznik RV-AMP-SW, gdy w strefie sypial-
nej nie jest dostępne gniazdo 12/24 Vg.
Podłączanie detektora gazu przez wtyczkę 12/24 Vg
Wetknąć wtyczkę 12/24 Vg w gniazdo, które przewodzi stały plus 12/24 Vg.
To gniazdo powinno być podłączone do akumulatora pojazdu.
Rozbrzmiewa sygnał akustyczny, a zielona dioda LED (rys. 8 1, strona 5) miga
przez około dziesięć minut.
W tym czasie detektor gazu przeprowadza test systemu, a czujnik jest rozgrzewany
do poziomu temperatury pracy.
UWAGA!
Przed wykonaniem nawierceń upewnić się, czy nie spowoduje to uszkodzenie
kabli elektrycznych lub innych części samochodu.
MagicSafe MSG150 Podłączanie detektora gazu
PL
151
Podłączanie detektora gazu na stałe
W przypadku podłączania detektora gazu na stałe i włączania go przez dodatkowy prze-
łącznik RV-AMP-SW, należy zastosować schemat ideowy rys. 9, strona 6.
Odłączyć wtyczkę 12/24 Vg od kabla.
Następnie usunąć ok. 10 cm izolacji zewnętrznej z końcówki kabla.
Połączyć czarny, żółty i pomarańczowy kabel z masą nadwozia (zacisk 31).
Czerwony przewód połączyć z wyjściem dodatkowego przełącznika RV-AMP-SW.
Wejście przełącznika połączyć przez bezpiecznik 1 A z zaciskiem plusa akumulatora.
8.2 W połączeniu z syreną alarmową (nr art. 9101600008)
W przypadku podłączania detektora gazu z syreną zewnętrzną zastosować schemat
ideowy rys. 0, strona 6.
Montaż syreny zewnętrznej
Syrenę zewnętrzną można zamontować w komorze silnika.
Należy pamiętać o tym, aby miejsce montażu
nie znalazło się w obszarze wody rozpryskowej
nie znalazło się w pobliżu układu wydechowego
nie było dostępne od spodu pojazdu (niebezpieczeństwo manipulacji od zewnątrz)
Zamontować syrenę zewnętrzną z tubą skierowaną do dołu.
Podłączanie syreny alarmowej
I
Połączyć czarny kabel syreny z masą nadwozia (zacisk 31).
Połączyć czerwony kabel syreny z zestykiem przekaźnika 2 (rys. 3 2, strona 4).
Połączyć zestyk przekaźnika 1 (rys. 3 1, strona 4) ze stałym plusem 12 Vg.
Przewód musi być zabezpieczony bezpiecznikiem 1 A.
WSKAZÓWKA
Jeśli dany pojazd w obszarze montażu nie posiada przewodu stałego plusa
12 Vg, można wejście podłączyć także przez bezpiecznik 1 A do akumulatora
pojazdu.
Podłączanie detektora gazu MagicSafe MSG150
PL
152
8.3 W połączeniu z instalacją alarmową MS660 lub DVS90
Gdy detektor gazu ma zostać podłączony razem z
instalacją alarmową MS660, zastosować schemat ideowy rys. a, strona 7
instalacją alarmową DVS90, zastosować schemat ideowy rys. b, strona 8
A
Detektor gazu z MS660
Odłączyć wtyczkę 12 Vg od kabla.
Następnie usunąć ok. 10 cm izolacji zewnętrznej z końcówki kabla.
Podłączyć czarny przewód z masą nadwozia (zacisk 31).
Połączyć żółty i pomarańczowy przewód (rys. a, strona 7) z białym przewodem
instalacji alarmowej (styk 15, 15-stykowa wtyczka).
Połączyć czerwony przewód ze stałym plusem 12 Vg.
Przewód musi być zabezpieczony bezpiecznikiem 1 A.
Gdy detektor gazu ma być przełączany jako alarm główny na zewnętrzną instalację
alarmową MS660, podłączyć
zestyk przekaźnika 1 (rys. a, strona 7) do masy nadwozia (zacisk 31), a
zestyk przekaźnika 2 (rys. a, strona 7) do szaro-białego przewodu (styk 4,
9-stykowa wtyczka) instalacji alarmowej.
Detektor gazu z DVS90
Odłączyć
wtyczkę 12/24 Vg od kabla.
Następnie usunąć ok. 10 cm izolacji zewnętrznej z końcówki kabla.
Podłączyć czarny, żółty i pomarańczowy przewód z masą nadwozia (zacisk 31).
Połączyć czerwony przewód z zielono-czerwonym przewodem (P2, styk 6) (rys. b,
strona 8).
Przewód musi być zabezpieczony bezpiecznikiem 1 A.
Gdy detektor gazu ma być przełączany jako alarm główny na zewnętrzną instalację
alarmową DVS90, podłączyć
zestyk przekaźnika 1 (rys. b, strona 8) do masy nadwozia (zacisk 31), a
zestyk przekaźnika 2 (rys. b, strona 8) do czarno-szarego przewodu (P2, styk 5)
instalacji alarmowej.
UWAGA!
W przypadku kombinacji MagicSafe MSG150 z instalacją alarmową DVS90,
należy w następujący sposób skonfigurować oprogramowanie instalacji alar-
mowej:
Ustawić wyjście 2.6 na „status uzbrojony”, a wejście 2.5 na „wyzwalacz”.
MagicSafe MSG150 Obsługa MagicSafe MSG150
PL
153
9Obsługa MagicSafe MSG150
Aby uniknąć błędnych alarmów, spowodowanych gotowaniem, używaniem dezodoran-
tów, papierosów lub alkoholu, należy dobrze przewietrzyć pojazd przed pójściem spać i
włączeniem detektora gazu.
Nr na
rys. 8,
strona 5
Nazwa
1 Zielona dioda LED
Zielona dioda LED miga przez ok. 10 minut po podłączeniu detektora
gazu do napięcia lub po włączeniu go przez dodatkowym przełącznik
RV-AMP-SW. Gdy miga dioda LED, czujnik jest nagrzewany do tempe-
ratury pracy.
Gdy zielona dioda LED świeci się stale, detektor gazu jest gotowy do
pracy.
2 Pomarańczowa dioda LED
Pomarańczowa dioda LED świeci się w przypadku usterki.
3 Czerwona dioda LED (alarm)
Czerwona dioda LED miga przy wyzwolonym alarmie.
Dodatkowo rozbrzmiewa dźwięk syreny jako akustyczny sygnał
alarmu.
(Patrz też rozdz. „Alarm” na stronie 154.)
4 Przycisk
Ten przycisk służy jako przycisk do testowania i wyłącznik dźwięku
syreny.
Przycisk do testowania
Ten przycisk należy nacisnąć jeden raz w miesiącu lub po dłuższym
przestoju, aby sprawdzić działanie urządzenia.
Pomarańczowa i czerwona dioda LED migają i rozbrzmiewa dźwięk
syreny.
Wyłącznik dźwięku syreny
Nacisnąć
ten przycisk, aby wyłączyć dźwięk syreny podczas
alarmu.
Czerwona dioda LED miga, a po 45 s rozbrzmiewa krótki sygnał
dźwiękowy. Następnie alarm zostaje ponownie uzbrojony.
Alarm MagicSafe MSG150
PL
154
Włączanie MSG150 jako urządzenia pojedynczego lub w kombinacji z syreną
zewnętrzną (nr art. 9101600008)
Wetknąć wtyczkę 12/24 Vg w gniazdo lub włączyć detektor gazu przełącznikiem
dodatkowym RV-AMP-SW.
Rozbrzmiewa sygnał akustyczny, a zielona dioda LED (rys. 8 1, strona 5) miga
przez około dziesięć minut.
W tym czasie detektor gazu przeprowadza test systemu, a czujnik jest rozgrzewany
do poziomu temperatury pracy.
Po włączeniu się alarmu, wewnętrzna syrena wydaje sygnał akustyczny i zapala się czer-
wona dioda LED (rys. 8 3, strona 5). Gdy jest podłączona syrena zewnętrzna, dodat-
kowo rozbrzmiewa alarm akustyczny poprzez syrenę zewnętrzną.
W celu przerwania alarmu wewnętrznego, należy nacisnąć przycisk (rys. 8 4,
strona 5).
Włączanie MSG150 w kombinacji z MS660 lub DVS90
Włączyć instalację alarmową MS660 lub DVS90 w zwykły sposób:
Na pilocie nacisnąć
dolny przycisk (MS660)
przycisk uzbrajania nadajnika pojazdu lub dodatkowego nadajnika ręcznego
(DVS90).
Rozbrzmiewa sygnał akustyczny, a zielona dioda LED (rys. 8 1, strona 5) miga
przez około dziesięć minut.
W tym czasie detektor gazu przeprowadza test systemu, a czujnik jest rozgrzewany
do poziomu temperatury pracy.
Po włączeniu się alarmu, wewnętrzna syrena wydaje alarm akustyczny i zapala się czer-
wona dioda LED (rys. 8 3, strona 5). Wewnętrzny przekaźnik przełącza sygnał masy na
wejście alarmu zewnętrznej instalacji alarmowej. Zewnętrzna instalacja alarmowa
wyzwala bezpośrednio alarm zewnętrzny poprzez kierunkowskazy pojazdu i klakson
pojazdu lub syrenę.
W celu przerwania alarmu wewnętrznego, należy nacisnąć przycisk (rys. 8 4,
strona 5).
W celu wyłączenia zewnętrznej instalacji alarmowej, nacisnąć na pilcie
górny przycisk (MS660)
przycisk rozbrajania nadajnika pojazdu lub dodatkowego nadajnika ręcznego
(DVS90).
10 Alarm
W razie alarmu wykonać następujące czynności:
Natychmiast ustalić przyczynę alarmu.
Wyprowadzić z pojazdu lub łodzi dzieci i śpiące osoby.
Niezwłocznie otworzyć wszystkie okna i drzwi.
Unikać stosowania otwartego ognia i natychmiast zamknąć włączone palniki/ele-
menty grzejne.
MagicSafe MSG150 Wykrywanie usterek
PL
155
Wyłączyć wszystkie urządzenia zasilane gazem.
Unikać wytwarzania iskier (nie uruchamiać żadnych przełączników elektrycznych).
Usunąć przyczynę lub opuścić pojazd albo łódź.
Fałszywy alarm
Detektor gazu dla bezpieczeństwa użytkowników został ustawiony na bardzo czułym
poziomie. Dlatego czujnik reaguje także na inne gazy. Aerozole, ale także i dym tyto-
niowy, silne opary alkoholu lub para, powstająca podczas gotowania, mogą powodować
wyzwolenie alarmu, pomimo braku gazu lub gazu odurzającego.
11 Wykrywanie usterek
Gdy urządzenie nie jest gotowe do pracy (nie świeci się zielona dioda LED), wykonać
następujące czynności:
Upewnić się, czy napięcie zasilające wynosi 12 lub 24 Vg.
Gdy napięcie jest mniejsze lub został przerwany dopływ napięcia, detektor gazu nie
działa.
Sprawdzić bezpiecznik we wtyczce, gdy detektor gazu jest podłączony przez wtyczkę
12/24 Vg.
Sprawdzanie bezpiecznika we wtyczce 12/24 Vg
W końcówce wtyczki znajduje się bezpiecznik topikowy, chroniący detektor gazu przed
przeciążeniem.
Jeżeli wąski pasek metalowy między obydwoma kołpakami jest przerwany, oznacza to,
że bezpiecznik jest uszkodzony i należy go wymienić. Zapasowe bezpieczniki są do
nabycia w dziale obsługi klienta.
A
W celu wymiany bezpiecznika postępować w następujący sposób:
Zdjąć tulejkę kompensacyjną (rys. 4 4, strona 4) z wtyczki.
Wykręcić śrubę (rys. 4 5, strona 4) z górnej części obudowy (rys. 4 1, strona 4).
Ostrożnie zdjąć górną część obudowy z dolnej (rys. 4 6, strona 4).
Wyjąć kołek wtykowy (rys. 4 3, strona 4).
Wymienić wadliwy bezpiecznik (rys. 4 2, strona 4) na nowy o tej samej wartości.
Złożyć wtyczkę w odwrotnej do podanej powyżej kolejności.
UWAGA!
Zwracać uwagę, aby we wtyczce zamontować wyłącznie ten sam tym bez-
piecznika (1 A/250 V). Uszkodzenia urządzenia, spowodowane zastosowa-
niem nieprawidłowego bezpiecznika, są wyłączone z zakresu gwarancji i
wymiany części zamiennych.
Czyszczenie detektora gazu MagicSafe MSG150
PL
156
12 Czyszczenie detektora gazu
A
Od czasu do czasu należy czyścić produkt wilgotną ściereczką.
13 Gwarancja
Warunki gwarancji zostały opisane w Karcie Gwarancyjnej dołączonej do produktu.
W celu naprawy lub rozpatrzenia gwarancji konieczne jest przesłanie:
kopii rachunku z datą zakupu,
informacji o przyczynie reklamacji lub opisu wady.
14 Utylizacja
Opakowanie należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na śmieci do recyklingu.
M
Jeżeli produkt nie będzie dłużej eksploatowany, koniecznie dowiedz się
w najbliższym zakładzie recyklingu lub w specjalistycznym sklepie, jakie są
aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące utylizacji.
UWAGA!
Do czyszczenia nie należy używać ostrych i twardych środków czyszczącyc;
mogą one uszkodzić produkt.
MagicSafe MSG150 Dane techniczne
PL
157
15 Dane techniczne
Atesty
MagicSafe MSG150
Numer produktu: 9103555858
Wymiary (S x W x G) 80 x 156 x 51 mm
Zakres napięcia wejściowego: 10 Vg do 32 Vg
Pobór mocy: 1,3 W
Temperatura robocza: 0 °C do +40 °C
Głośność sygnału: ok. 85 dB w odległości 3 m
Stopień ochrony: IP 20
Bezpiecznik zamienny: 1 A/250 V
/

Ten podręcznik jest również odpowiedni