Tesla MultiCook M50 Instrukcja obsługi

Marka
Tesla
Model
MultiCook M50
Rodzaj
Instrukcja obsługi
TESLA MultiCook M50
Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral TESLA MultiCook M50.
Před použitím si prosím důkladně pročtěte pravidla bezpečného používání a dodržujte
všechna běžná bezpečnostní pravidla.
tento uživatelský návod si uschovejte
správné používání přístroje výrazně prodlouží jeho životnost
dodržujte pravidla uvedená v tomto návodu, pro snížení rizika poškození zařízení
nebo pro případ vašeho zranění
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
TENTO VÝROBEK JE URČENÝ POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI.
Přečtěte si a pochopte všechny pokyny. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, požár nebo vážné zranění. Varování, upozornění a instrukce diskutované v této
příručce nemohou pokrýt všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat. Provozovatel musí
pochopit, že zdravý rozum a opatrnost jsou faktorem, který nelze zabudovat do tohoto produktu, ale
musí jej poskytnout provozovatel.
Tento přístroj je složité elektromechanické zařízení, věnujte prosím pozornost těmto pokynům:
Pro používání tohoto spotřebiče musí být nainstalována odnímatelná vnitřní nádoba.
Nepoužívejte poškozenou nebo prasklou vyjímatelnou vnitřní nádobu.
Nikdy spotřebič nepoužívejte bez jídla nebo tekutiny ve vnitřní nádobě.
Ujistěte se, že jídlo nebo tekutina, která se má vařit, naplní do poloviny nebo více vnitřní nádobu
na vaření před zapnutím spotřebiče.
Neumisťujte spotřebič na okraj stolu během provozu. Ujistěte se, že povrch je rovný, čistý, bez
vody a jiných překážek.
Skleněné víko bylo speciálně upraveno tak, aby bylo trvanlivější a bezpečnější než běžné sklo,
není však nerozbitné, při manipulaci se skleněným víkem buďte proto opatrní.
Skleněné víko vždy umístěte správně na spotřebiči během jeho provozu, pokud není v receptu
uvedeno, že jej bude možné odebrat.
Po dokončení vaření přepněte spotřebič do polohy OFF - Vypnutoa odpojte jej od elektrické sítě
a nechte vychladnout.
Nedovolte vniknutí vody ani jiné kapaliny dovnitř spotřebiče, aby nedošlo k úrazu elektrickým
proudem.
Nepoužívejte prodlužovací kabel, chraňte síťový kabel před horkými plochami a neodpojujte
spotřebič tahem za kabel.
Před čištěním odpojte kabel ze zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.
Spotřebič není určen k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového
ovládání.
Připojte spotřebič pouze k uzemněné zásuvce. Vždy se ujistěte, že je zástrčka správně zasunuta
do zásuvky.
Zkontrolujte, zda napětí uvedené na spotřebiči odpovídá místnímu jmenovitému napětí před
CZ
Z
připojením spotřebiče k elektrické síti.
Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit TESLA autorizovaný servis nebo podobně
kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo úrazu.
Používejte pouze originální TESLA příslušenství, které je určeno k tomuto modelu.
Při použití zařízení v blízkosti dětí je nutná zvýšená opatrnost.
Nedoporučuje se, aby děti samostatně používaly spotřebič bez dozoru dospělé osoby.
Nenechávejte spotřebič pracovat bez dozoru.
Nepřipojujte spotřebič ani nepoužívejte ovládací panel mokrými rukama.
Spotřebič nepoužívejte k jiným účelům, než je popsáno v této příručce.
Nepoužívejte tento spotřebič k jinému než určenému použití.
Nepoužívejte venku ani v příliš teplém, prašném nebo vlhkém prostředí.
Neopravujte spotřebič, vystavujete se tak nebezpečí poranění elektrickým proudem a ztrátě
záruky.
Uchovávejte jej z dosahu hořlavých a těkavých látek.
Pokud je spotřebič používán nesprávně nebo pro profesionální nebo poloprofesionální účely,
nebo pokud ano se nepoužívá podle pokynů v uživatelském manuálu, stává se záruka neplatnou.
Výrobce a dovozce do Evropské Unie neodpovídá za škody způsobené provozem spotřebič jako
např. poranění, opaření, požár, zranění, znehodnocení dalších věcí apod.
UPOZORNĚNÍ: Plastové sáčky používané k zabalení tohoto spotřebiče mohou být nebezpečné.
Abyste předešli riziku udušení, uchovávejte tyto sáčky mimo dosah dětí. Tyto sáčky nejsou
hračky.
POZOR: Nikdy nevkládejte potraviny nebo nenalévejte tekutiny do těla spotřebiče. Potravinami a
tekutinami se plní vždy pouze vnitřní nádoba na vaření!
UPOZORNĚNÍ:
NIKDY NEPONOŘUJTE SPOTŘEBIČ DO VODY NEBO JINÉ TEKUTINY.
Pozor, horký povrch
Nepokládejte spotřebič na hořlavý povrch.
Pozor skleněné víko je velmi horké, vždy používejte rukavice při sejmutí víka.
Aby nedošlo k opaření unikající párou při zvednutí skleněné pokličky, opatrně ji zvedněte vždy
směrem od sebe. Odkapávající voda nikdy nesmí natéct do vnitřní části spotřebiče.
Nepoužívejte spotřebič v blízkosti nebo u povrchů, které jsou citlivé na teplo nebo ty, které
mohou být poškozeny párou.
Nedotýkejte se horkých povrchů.
Je-li spotřebič v provozu, teplota přístupných povrchů může být vyšší. Nedotýkejte se zahřátého
povrchu, jinak může dojít k popálení.
S horkým spotřebičem nehýbejte. Můžete se popálit horkým jídlem, olejem nebo kapalinou.
Před transportem nechte spotřebič zcela vychladnout.
DŮLEŽITÉ INFORMACE O NAPÁJECÍM KABELU
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nepokoušejte se upravovat konektor kabelu žádným
způsobem. Délka napájecího kabelu snižuje riziko zapletení nebo zakopnutí o napájecí kabel.
NEPOUŽÍVEJTE TOTO ZAŘÍZENÍ S PRODLUŽOVACÍM KABELEM.
Připojte napájecí kabel přímo pouze do elektrické zásuvky na 230 V.
PŘÍPRAVA PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1. Odstraňte všechny obaly, nálepky a štítky.
2. Omyjte teplou mýdlovou vodou vnitřní nádobu na vaření a skleněnou pokličku. Poté je opláchněte
čistou vodou a důkladně osušte.
3. Ujistěte se, že je vnitřek těla spotřebiče čistý a bez nečistot.
Některé povrchy kuchyňských linek a stolů nejsou uzpůsobeny tomu, aby vydržely delší vystavení
vysokým teplotám vznikajícím při použití spotřebiče. Nepokládejte zahřátý spotřebič na povrchy, které
by se mohly vlivem vysokých teplot poškodit. Během prvního použití spotřebiče se může objevit
mírný kouř a zápach. Jedná se o běžný stav u všech zahřívajících se zařízení, který po několika
použitích vymizí.
POZOR!
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, NIKDY NEVAŘTE BEZ VNITŘNÍ ODNÍMATELNÉ NÁDOBY
NA VAŘENÍ!
Přední panel
PRVNÍ POUŽITÍ
Chcete-li zachovat nepřilnavou vrstvu vnitřní varné nádoby co nejdéle, nepoužívejte ostré předměty
uvnitř nádoby na vaření. Doporučujeme používat dřevěné, silikonové nebo plastové kuchyňské
pomůcky.
Po zapnutí spotřebiče zvolte program pro vaření otočením kruhového ovladače na předním panelu.
Délku vaření a teplotu lze nastavit stisknutím tlačítka .
Pro nastavení délky vaření stiskněte , LED displej zobrazí 00:00, tlačítky „-nebo +upravte
čas.
Pro nastavení teploty vaření, stiskněte tlačítko a na displeji se zobrazí „000C, tlačítky „-
nebo +upravte teplotu.
Proces vaření žete kdykoliv zastavit otočením knoflíku do polohy OFF - Vypnuto.
POMALÉ VAŘENÍ / SLOW COOK
Vložte suroviny pro vaření do vnitřní varné nádoby a přikryjte ji skleněnou pokličkou.
Otočte kruhový ovladač na předním panelu do polohy:
LOW (Nízká teplota vaření)
- výchozí délka vaření: 8 hodin, maximální doba vaření k nastavení: 24 hodin
HIGH (Vysoká teplota vaření)
- výchozí délka vaření: 4 hodiny, maximální doba vaření k nastavení: 24 hodin
KEEP WARM (Udržení teploty)
- výchozí délka udržení teploty: 6 hodin, maximální doba udržení teploty k nastavení: 24 hodin
Tyto funkce pracují v rozmezí 30 minut do 24 hodin s krokem 30 minut. Ručně není možné změnit
teplotu vaření. Po zvolení režimu začne spotřebič automaticky vařit do 3 sekund.
Po uplynutí doby vaření na displeji bliká „----“, spotřebič se přepne do režimu „Udržování teploty“, ve
kterém zůstane maximálně 24 hodin.
UPOZORNĚNÍ: Během vaření bude tělo spotřebiče (základna) velmi teplá. Při manipulaci proto
používejte rukavice.
Tipy pro pomalé vaření
Nejlepšího výsledku vaření dosáhnete pokud zaplníte varnou nádobu alespoň z poloviny.
Připravovat lze i malá množství, ale v takovém případě může být nezbytné upravit dobu vaření.
Při vaření polévky nebo zeleniny nechejte dostatečný prostor pod pokličkou.
Při vaření zeleniny a masa, vložte dolů do hrnce nejdříve zeleninu, poté maso a další suroviny.
Při vaření v režimu „HIGH - Vysoká teplota vařenísledujte průběh vaření, protože některé
polévky mohou začít pěnit. Nezapomeňte, že časté zvedání pokličky prodlouží délku vaření.
Před vařením zmrazených potravin vždy přilejte ještě teplou tekutinu.
Vzhledem k povaze pomalého vaření maso nezhnědne, jako kdyby se vařilo na pánvi nebo
v troubě. Před pomalým vaření není nutné maso nebo drůbež osmažit, ale můžete to provést,
pokud vám maso takto více chutná.
Osmažení mletého hovězího masa, slaniny a klobásy před pomalým vařením může být žádoucí,
pokud chcete odstranit přebytečný tuk z masa. Maso by mělo být do vnitřního varného hrnce
vloženo tak, aby se nedotýkalo skleněné poklice.
Libové maso jako například kuřecí či vepřová panenka se vaří rychleji než vláknité a tučné maso
jako hovězí plecko nebo vepřové ramínko. Vaření masa s kostí prodlouží dobu vaření oproti masu
bez kosti.
Vyvarujte se otevírání pomalého hrnce během vaření, protože to způsobí značné ztráty tepla a
páry. Pokud musíte hrnec přesto otevřít, proveďte to co možná nejrychlejším způsobem.
Nakrájejte maso na menší kousky, pokud ho vaříte společně s předvařenými potravinami, jako
jsou fazole, ovoce či zelenina (houby, na kostičky nakrájená cibule, lilek nebo nadrobno nakrájená
zelenina).
Během pomalého vaření si maso a zelenina zachovají více šťávy než v případě tradičního vaření.
Některé potraviny jako například mrkev, brambory a řepa vyžadují delší vaření než maso, proto je
nakrájejte na menší kousky předtím než je přidáte k masu. Ujistěte se, že jste je položili na spodní
stranu vnitřního varného hrnce a zalejte je kapalinou.
Nejplnější chuti při pomalém vaření dosáhnete přidáním nedrcených bylinek a koření.
Fazole musí úplně změknout, než je bude možné kombinovat se sladkými nebo kyselými jídly.
Při vaření v pomalém hrnci nezapomeňte, že tekutiny se v něm nevytvářejí stejně, jako je obvyklé
při klasickém vaření. Snižte množství tekutiny v receptu, který není určen pro pomalý hrnec.
Výjimkou z tohoto pravidla jsou polévky a rýže.
Pamatujte, že tekutiny mohou být kdykoli přidány později.
Pokud na dokončení vaření obsahuje jídlo stále příliš tekutin, naprogramujte znova pomalý hrnec
na dobu vaření 45 minut. Zkontrolujte výsledek každých 15 minut. Po uplynutí 30 - 45 minut se
množství kapaliny sníží.
Většina receptů, které vyžadují nevařené maso a zeleninu, vyžaduje přibližně vaření 6 - 8 hodin při
nízké teplotě LOW - Nízká teplota vaření“.
Čerstvé mléčné výrobky (mléko, kysanou smetanu nebo jogurt) přidávejte až těsně před
servírováním na stůl.
Rýže, nudle a těstoviny se nedoporučují vařit po dlouhou dobu. Uvařte je samostatně a přidejte je
do pomalého hrnce až na posledních 30 minut.
Po ukončení procesu vaření opatrně lehce nadzvědněte skleněnou pokličku. To umožní, aby pára
unikla před vyjmutím vnitřního varného hrnce z těla spotřebiče (základny). Vyjměte vnitřní hrnec,
odpojte síťový napájecí kabel a nechte spotřebič vychladnout. Po úplném vychladnutí vyčistěte
spotřebič, viz „Pokyny pro čištění“.
SMAŽENÍ / FRY
Otočte přepínač na předním panelu do polohy „FRY“ (Smažení/Restování).
1. Výchozí teplota vaření je 160°C a výchozí délka vaření je 30 minut.
2. Stiskněte tlačítko a nastavte teplotu vaření +nebo - (120°C, 140°C, 160°C, 180°C nebo
200°C), poté stiskněte znova tlačítko a stisknutím tlačítek „+a -upravte také délku vaření
3. Po nastavení teploty a času začne spotřebič automaticky vařit.
4. Před přidáním potravin nalejte do vnitřního hrnce na vaření 1-2 polévkové lžíce řepkového oleje.
Poté přidejte rovnoměrně nakrájenou cibuli, česnek, celer, mrkev, bylinky, maso a další
ingredience podle potřeby.
Smažení s fritovacím košem
Vložte ingredience do fritovacího koše a poté jej vložte dovnitř hrnce na vaření. Zvolte teplotu a čas pro
smažení. Nejdříve se spotřebič začne zahřívat na provozní teplotu, displej bude zobrazovat „---“, po
fázi předehřívání bude displej střídavě zobrazovat čas a teplotu vaření.
UPOZORNĚNÍ:
Maximální množství oleje je 2.5 l a suroviny ve fritovacím koši nesmí přesáhnout více než
2/3 objemu koše.
Proces vaření můžete kdykoliv zastavit otočením knoflíku do polohy OFF - Vypnuto“.
SOUS VIDE
1. Utěsněte potraviny vakuově do sáčků vhodné velikosti.
2. Naplňte vnitřní nádobu vodou a vložte utěsněný sáček do vody s pokojovou teplotou. Ujistěte se,
že jsou sáčky zcela ponořeny do vody.
3. V případě vaření více sáčků použijte stojan „Sous Videpro oddělení jednotlivých sáčků.
4. Při této funkci je možné zvolit čas vaření od 30 minut do 24 hodin. Teplotu vaření lze zvolit od
25°C do 100°C v intervalu 5°C.
5. Umístěte pokličku na multifunkční hrnec a zvolte funkci „SOUS VIDE“. Tato funkce je nejúčinnější
pokud je hrnec zakrytý pokličkou.
6. Přednastavená teplota je 55°C a 30 min. Stiskněte tlačítko a nastavte teplotu vaření tlačítky
+nebo - poté stiskněte znova tlačítko a stisknutím tlačítek „+a -upravte také délku
vaření.
7. Odpočítávání doby vaření v režimu „SOUS VIDE nezačne dokud není dosaženo požadované
teploty. Když je teploty dosaženo, spotřebič se automaticky přepne do funkce odpočítávání
nastaveného času vaření.
Proces vaření můžete kdykoliv zastavit otočením knoflíku do polohy „OFF - Vypnuto“.
Vaření pomocí metody Sous vide je pravé kuchařské umění! I když se jedná v podstatě o velmi
jednoduchý způsob vaření, tak je tento způsob vaření často používán gurmánskými kuchaři k přípravě
komplexních jídel, bohatých předkrmů a zeleniny. Nyní však můžete přinést pětihvězdičkovou kvalitu
vaření do vaší kuchyně.
Tloušťka masa, drůbeže a ryb určí délku vaření. Po vyjmutí jídla ze sáčku použijte teploměr a
ověřte, že bylo dosaženo bezpečné vnitřní teploty.
Bezpečnost potravin při manipulaci a vaření je vždy prioritou. Pokud si nejste jistí správným
uvařením, přidejte 30 minut vaření, abyste bezpečně pasterizovali vejce nebo drůbež.
Osmažení po vaření dává potravinám křupavou strukturu. Po dokončení vaření nelejte olej na
rozpálenou pánev a vařené maso rychle osmahněte po dobu 30 sekund na každé straně.
Zelenina se bude rychleji vařit, pokud je nakrájená na tenké malé kousky.
Ovoce lze vařit pomocí sous vide pro přípravu polev, pyré, sirupy a dalších. Vařte 2 až 2½ hodiny
při 70°C a před použitím nechte vychladnout v plastovém sáčku.
Při vaření potravin vždy používejte sáčky na vakuové balení bez BPA.
JOGURT
1. Otočte přepínač na předním panelu do polohy „SOUS VIDE.
2. Nalejte do vnitřního hrnce na vaření 2 litry mléka, poté vmíchejte do mléka 2 lžičky jogurtu
(neslazený, bez ovoce) a nastavte po dobu 7 až 12 hodin pro výrobu jogurtu. Množství mléka a
jogurtu upravte dle vašich preference a receptu.
3. Pro tuto funkci není možné měnit teplotu vaření.
4. Po dokončení kultivace odeberte jogurt a uskladněte jej v ledničce.
RÝŽE / RICE
1. Vložte rýži s vodou do vnitřního hrnce a uzavřete jej skleněnou pokličkou.
2. Otočte přepínač na předním panelu do polohy „RICE (Rýže).
3. Během této funkce není zobrazen žádný čas, protože přístroj nepracuje se snímačem vlhkosti.
LED displej zobrazí „On“. Po dokončení vaření se spotřebič automaticky přepne do režimu
udržování teploty.
Doporučujeme používat poměr 1:1 (1 šálek vody na 1 šálek rýže).
Rýži opláchněte ve vodě a osolte ji. Přidejte máslo pokud chcete vylepšit její chuť, zabráníte také
jejímu slepování.
RUČNÍ NASTAVENÍ / MANUAL
Otočte kruhový ovladač na předním panelu do polohy „MANUAL“ (Ruční nastavení). V tomto režimu
se zařízení chová jako klasický hrnec (pánev) s možností regulace teploty vaření/délky vaře a umožní
vám uvařit naprostou většinu jídel. Nastavení délky vaření je možné od 10 minut do 90 minut.
Nastavení teploty vaření od 20°C do 200°C. Výchozí čas je 30 minut a výchozí teplota je 100°C.
Stiskněte tlačítko a pomocí tlačítek „+“ nebo „-“ nastavte teplotu vaření, poté znovu stiskněte
tlačítko a tlačítky „+“ nebo „-“ upravte délku vaření.
TIP: Ruční regulaci teploty můžete využít například pro přípravu „Fondue“, nastavením teploty ohřevu
dle vašich preferencí v rozsahu od 30°C do 85°C, například pro čokoládové fondue nebo pro přípravu
klasických špaget ve vroucí vodě. V tomto režimu můžete potraviny také ohřívat parou, např. knedlíky.
UPOZORNĚNÍ: Vnitřní hrnec na vaření je bezpečné používat v troubě. Maximální nastavená teplota
ohřevu trouby nesmí překročit 180°C.
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ
Vyčistěte spotřebič po každém použití a před uskladněním, před čištěním nechte spotřebič zcela
vychladnout a odpojte jej od napájení.
Spotřebič doporučujeme čistit hned po jeho vychladnutí, než dojde k zaschnutí zbytků potravin.
Omyjte oddělitelné části (vnitřní nádobu na vaření a skleněnou pokličku) v horké vodě s
neutrálním kuchyňským saponátem. Poté je opláchněte čistou vodou, řádně je otřete dosucha a
vraťte je zpět na své místo.
Otřete základnu spotřebiče pomocí jemného vlhkého hadříku.
Nepoužívejte čisticí prostředky ani abraziva, protože mohou poškrábat nepřilnavou vrstvu nádoby
na vaření.
TECHNICKÁ PODPORA
Potřebujete poradit s nastavením a provozem TESLA MultiCook M50?
Kontaktujte nás: www.tesla-electronics.eu
ZÁRUČNÍ OPRAVA
Pro záruční opravu kontaktujte prodejce, u kterého jste TESLA produkt zakoupili.
SLEDUJTE NÁS NA INTERNETU
Záruka se NEVZTAHUJE na:
použití zařízení k jiným účelům
běžné opotřebení
nedodržení „DŮLEŽITÝCH BEZPEČNOSTNÍCH UPOZORNĚNÍuvedených v uživatelském manuálu
elektromechanické nebo mechanické poškození zařízení způsobené nevhodným použitím
škodě způsobené přírodními živly jako je voda, oheň, statická elektřina, přepětí, atd.
škodě způsobené neoprávněnou opravou
nečitelném sériovém číslu zařízení
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
My, INTER-SAT LTD, org. složka, prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky
a dalšími příslušnými ustanoveními norem a předpisů relevantních pro daný typ zařízení.
Tento produkt splňuje požadavky Evropské Unie.
Pokud je tento symbol přeškrtnutého koše s kolem připojen k produktu, znamená
to, že na produkt se vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES. Informujte se prosím
o místním systému separovaného sběru elektrických a elektronických výrobků.
Postupujte prosím podle místních předpisů a staré výrobky nelikvidujte v běžném
domácím odpadu. Správná likvidace starého produktu pomáhá předejít
potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.
Vzhledem k tomu, že se produkt vyvíjí a vylepšuje, vyhrazujeme si právo na úpravu uživatelského
manuálu. Aktuální verzi tohoto uživatelského manuálu naleznete vždy na www.tesla-electronics.eu.
Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění, tiskové chyby vyhrazeny.
Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si vybral TESLA MultiCook M50.
Pred použitím si prosím dôkladne prečítajte pravidlá bezpečného používania a
dodržiavajte všetky bežné bezpečnostné pravidlá.
tento užívateľský návod si uschovajte
správne používanie spotrebiča výrazne predĺži jeho životnosť
dodržujte pravidlá uvedené v tomto návode, pre zníženie rizika poškodenia
spotrebiča alebo pre prípad vášho zranenia
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
TENTO VÝROBOK JE URČENÝ LEN PRE POUŽITIE V DOMÁCNOSTIACH.
Prečítajte si a pochopte všetky pokyny. Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom, požiar alebo vážne zranenie. Varovania, upozornenia a inštrukcie
diskutované v tejto príručke nemôžu pokryť všetky možné podmienky a situácie, ktoré môžu nastať.
Prevádzkovateľ musí pochopiť, že zdravý rozum a opatrnosť sú faktorom, ktorý nie je možné
zabudovať do tohto produktu, ale musí ho poskytnúť prevádzkovateľ.
Tento spotrebič je zložité elektromechanické zariadenie, venujte prosím pozornosť týmto pokynom:
Pre používanie tohto spotrebiča musí byť nainštalovaná odnímateľná vnútorná nádoba.
Nepoužívajte poškodenú alebo prasknutú vyberateľnou vnútornú nádobu.
Nikdy nepoužívajte spotrebič bez jedla alebo tekutiny vo vnútornej nádobe.
Uistite sa, že jedlo alebo tekutina, ktorá sa má variť, naplní do polovice alebo viacerých vnútornú
nádobu na varenie pred zapnutím spotrebiča.
Neumiestňujte spotrebič na okraj stola počas prevádzky. Uistite sa, že povrch je rovný, čistý, bez
vody a iných prekážok.
Sklenené veko bolo špeciálne upravené tak, aby bolo trvanlivejšie a bezpečnejšie ako bežné sklo,
nie je však nerozbitné, pri manipulácii so skleneným vekom buďte preto opatrní.
Sklenené veko vždy umiestnite správne na spotrebiči počas jeho prevádzky, ak nie je v recepte
uvedené, že ho bude možné odobrať.
Po dokončení varenia prepnite spotrebič do polohy OFF - Vypnuté“ a odpojte ho od elektrickej
siete a nechajte vychladnúť.
Nedovoľte vniknutiu vody ani iné kvapaliny dovnútra spotrebiča, aby nedošlo k úrazu elektrickým
prúdom.
Nepoužívajte predlžovací kábel a neodpájajte spotrebič ťahom za kábel.
Pred čistením odpojte kábel zo zásuvky a nechajte spotrebič vychladnúť.
Chráňte sieťový kábel pred horúcimi plochami.
Spotrebič nie je určené na prevádzku pomocou externého časovača alebo samostatného
diaľkového ovládania.
Pripojte spotrebič len k uzemnenej zásuvke. Vždy sa uistite, že je zástrčka správne zasunutá do
zásuvky.
Skontrolujte, či napätie uvedené na spotrebiči zodpovedá miestnemu menovitému napätiu pred
SK
Z
pripojením spotrebiča.
Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť TESLA autorizovaný servis alebo podobne
kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo úrazu.
Používajte len originálne TESLA príslušenstvo, ktoré je určené k tomuto modelu.
Pri použití spotrebiča v blízkosti detí, je potrebná opatrnosť.
Neodporúča sa, aby deti samostatne používali spotrebič bez dozoru dospelej osoby.
Nenechávajte spotrebič pracovať bez dozoru.
Nepripájajte spotrebič ani nepoužívajte ovládací panel mokrými rukami.
Zariadenie nepoužívajte na iné účely, než je popísané v tejto príručke.
Nepoužívajte toto zariadenie k inému než zamýšľanému použitiu.
Nepoužívajte vonku.
Nepoužívajte spotrebič v príliš teplom, prašnom alebo vlhkom prostredí.
Neopravujte spotrebič, vystavujete sa tak nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom a strate
ruky.
Uchovávajte spotrebič z dosahu horľavých a prchavých látok.
Ak je spotrebič používaný nesprávne alebo pre profesionálne alebo poloprofesionálne účely,
alebo ak áno sa nepoužíva podľa pokynov v užívateľskom manuáli, stáva sa záruka neplatnou.
Výrobca a dovozca do Európskej Únie nezodpovedá za škody spôsobené prevádzkou spotrebiča
ako napr. poranenie, obarenie, požiar, zranenie, znehodnotenie ďalších vecí a pod.
UPOZORNENIE: Plastové vrecká používané na zabalenie tohto spotrebiča môžu byť nebezpečné.
Aby ste predišli riziku zadusenia, uchovávajte ich mimo dosahu detí. Tieto vrecká nie sú hračky.
POZOR: Nikdy nevkladajte potraviny alebo nenalievajte tekutiny do tela spotrebiča. Potravinami a
tekutinami sa plnia vždy iba vnútorná nádoba na varenie!
UPOZORNENIE:
NIKDY NEPONÁRAJTE SPOTREBIČ DO VODY ALEBO INEJ TEKUTINY.
Pozor, horúci povrch
Neklaďte spotrebič na horľavý povrch.
Pozor sklenené veko je veľmi horúce, vždy používajte rukavice pri zložení veka.
Aby nedošlo k obareniu unikajúcou parou pri zdvihnutí sklenené pokrievky, opatrne ju zdvihnite
vždy smerom od seba. Odkvapkávajúci voda nikdy nesmie natiecť do vnútornej časti spotrebiča.
Nepoužívajte spotrebič v blízkosti alebo pri povrchoch, ktoré sú citlivé na teplo alebo tie, ktoré
môžu byť poškodené parou.
Nedotýkajte sa horúcich povrchov.
Ak je spotrebič v prevádzke, teplota prístupných povrchov môže byť vyššia. Nedotýkajte sa
zahriateho povrchu, inak môže dôjsť k popáleniu.
S horúcim spotrebičom nehýbte. Môžete sa popáliť horúcim jedlom, olejom alebo kvapalinou.
Pred transportom nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O NAPÁJACOM KÁBLI
Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, nepokúšajte sa upravovať konektor kábla žiadnym
spôsobom. Dĺžka napájacieho kábla znižuje riziko zapletenia alebo zakopnutia o napájací kábel.
NEPOUŽÍVAJTE TOTO ZARIADENIE s predlžovacím káblom.
Pripojte napájací kábel priamo iba do elektrickej zásuvky na 230 V.
PRÍPRAVA PRED PRVÝM POUŽITÍM
1. Odstráňte všetky obaly, nálepky a štítky.
2. Umyte teplou mydlovou vodou vnútornú nádobu na varenie a sklenenú pokrievku. Potom ich
opláchnite čistou vodou a a dôkladne osušte.
3. Uistite sa, že je vnútro tela spotrebiča čisté a bez nečistôt.
Niektoré povrchy kuchynských liniek a stolov nie sú prispôsobené tomu, aby vydržali dlhšie vystavení
vysokým teplotám vznikajúcim pri použití spotrebiča. Neklaďte zahriaty spotrebič na povrchy, ktoré by
sa mohli vplyvom vysokých teplôt poškodiť. Počas prvého použitia spotrebiča sa môže objaviť mierny
dym a zápach. Ide o bežný stav u všetkých zahrievajúcich sa zariadenie, ktorý po niekoľkých použitiach
vymiznú.
POZOR! Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, NIKDY NEVARTE BEZ VNÚTORNEJ
ODNÍMATEĽNEJ NÁDOBY!
PREDNÝ PANEL
PRVÉ POUŽITIE
Ak chcete zachovať nepriľnavou vrstvu vnútornej varnej nádoby čo najdlhšie, nepoužívajte ostré
predmety vnútri nádoby na varenie. Odporúčame používať drevené, silikónové alebo plastové
kuchynské pomôcky.
Po zapnutie spotrebiča zvoľte program pre použitie otočením kruhového ovládača na prednom paneli.
Dĺžku varenia a teplotu varenia možno nastaviť tlačidlom .
Pre nastavenie dĺžky varenia stlačte , LED displej zobrazí 00:00, tlačidlami -alebo +
upravte dĺžku varenia.
Pre nastavenie teploty, stlačte tlačidlo a na displeji sa zobrazí „000C, tlačidlami -nebo
+upravte teplotu varenia.
Proces varenia môžete kedykoľvek zastaviť otočením kruhový ovládača do polohy OFF - Vypnuté“.
POMALÉ VARENIE / SLOW COOK
Vložte suroviny pre varenie do vnútornej varnej nádoby a prikryte ju sklenenú pokrievkou.
Otočte kruhový ovládač na prednom paneli do polohy:
LOW (Nízka teplota varenia)
- predvolená dĺžka varenia: 8 hodín, maximálna doba varenia k nastaveniu: 24 hodín
HIGH (Vysoká teplota varenia)
- predvolená dĺžka varenia: 4 hodiny, maximálna doba varenia k nastaveniu: 24 hodín
KEEP WARM (Udržanie teploty)
- predvolená dĺžka udržania teploty: 6 hodín, maximálna doba udržania teploty k nastaveniu: 24
hodín
Tieto funkcie pracujú v rozmedzí 30 minút do 24 hodín s krokom 30 minút. Ručne nie je možné zmeniť
teplotu varenia. Po zvolení režimu začne spotrebič automaticky variť do 3 sekúnd.
Po uplynutí doby varenia na displeji bliká „----“,spotrebič sa prepne do režimu „Udržiavanie teploty, v
ktorom zostane maximálne 24 hodín.
UPOZORNENIE: Počas varenia bude telo spotrebiča (základňa) veľmi teplá. Pri manipulácii s pomalým
hrncom preto používajte rukavice.
Tipy pre pomalé varenie
Najlepší výsledok varenia dosiahnete ak zaplníte hrniec aspoň z polovice.
Pripravovať možno aj malé množstvá, ale v takom prípade môže byť potrebné upraviť dobu
varenia.
Pri varení polievky alebo zeleniny nechajte dostatočný priestor pod pokrievkou.
Pri varení zeleniny a mäsa, vložte dole do hrnca najskôr zeleninu, potom mäso a ďalšie suroviny.
Pri varení v režime HIGH - Vysoká teplota varenia sledujte priebeh varenia, pretože niektoré
polievky môžu začať peniť. Nezabudnite, že časté zdvíhanie pokrievky predĺži čas varenia.
Pred varením zmrazených potravín vždy prilejte ešte teplú tekutinu.
Vzhľadom na povahu pomalého varenie mäso nezhnedne, ako keby sa varilo na panvici alebo v
rúre. Pred pomalým varenie nie je nutné mäso alebo hydina osmažiť, ale môžete to urobiť, ak vám
mäso takto viac chutí.
Opečenie mletého hovädzieho mäsa, slaniny a klobásy pred pomalým varením môže byť žiaduce,
ak chcete odstrániť prebytočný tuk z mäsa. Mäso by malo byť do vnútorného hrnca vložené tak,
aby sa nedotýkalo sklenené pokrievky.
Chudé mäso ako napríklad kuracie či bravčová panenka sa varí rýchlejšie ako vláknité a tučné
mäso ako hovädzie pliecko alebo bravčové ramienko. Varenie mäsa s kosťou predĺži dobu varenia
oproti mäsu bez kosti.
Vyvarujte sa otváranie pomalého hrnce počas varenia, pretože to spôsobí značné straty tepla a
pary. Ak musíte hrniec napriek tomu otvoriť, urobte to čo možno najrýchlejším spôsobom.
Nakrájajte mäso na menšie kúsky, ak ho varíte spoločne s predvareným potravinami, ako sú
fazuľa, ovocie či zelenina (huby, na kocky nakrájaná cibuľa, baklažán alebo nadrobno nakrájaná
zelenina).
Počas pomalého varenia si mäso a zelenina zachovajú viac šťavy než v prípade tradičného
varenia.
Niektoré potraviny ako napríklad mrkva, zemiaky a repa vyžadujú dlhšie varenie ako mäso, preto
je nakrájajte na menšie kúsky predtým ako ich pridáte k mäsu. Uistite sa, že ste ich položili na
spodnú stranu vnútorného hrnca a zalejte ich kvapalinou.
Najplnšie chuti pri pomalom varení dosiahnete pridaním nedrcených byliniek a korenia.
Fazuľa musí úplne zmäknúť, než ich bude možné kombinovať so sladkými alebo kyslými jedlami.
Pri varení v pomalom hrnci nezabudnite, že tekutiny sa v ňom nevytvárajú rovnako, ako je
obvyklé pri klasickom varení. Znížte množstvo tekutiny v recepte, ktorý nie je určený pre pomalý
hrniec. Výnimkou z tohto pravidla sú polievky a ryže.
Pamätajte, že tekutiny môžu byť kedykoľvek pridané neskôr.
Pokiaľ na dokončenie varenie obsahuje jedlo stále príliš tekutín, naprogramujte znova pomalý
hrniec na dobu varenia 45 minút. Skontrolujte výsledok každých 15 minút. Po uplynutí 30 - 45
minút sa množstvo kvapaliny zníži.
Väčšina receptov, ktoré vyžadujú nevarené mäso a zeleninu, vyžaduje približne varenie 6 - 8
hodín pri nízkej teplote LOW - Nízka teplota varenia“.
Čerstvé mliečne výrobky (mlieko, kyslú smotanu alebo jogurt) pridávajte až tesne pred
servírovaním na stôl.
Ryža, rezance a cestoviny sa neodporúčajú variť po dlhú dobu. Uvarte je samostatne a pridajte ich
do pomalého hrnca až na posledných 30 minút.
Po ukončení procesu varenia opatrne mierne nadvihnite sklenenú pokrievku. To umožní, aby para
unikla pred vybratím vnútorného varného hrnce z tela spotrebiča (základne). Odstráňte vnútorné
hrniec, odpojte sieťový napájací kábel a nechajte spotrebič vychladnúť. Po úplnom vychladnutí
vyčistite spotrebič, pozri „Pokyny pre čistenie“.
SMAŽENIE / FRY
Otočte kruhový ovládač na prednom paneli do polohy FRY“ (Vyprážanie/Restovanie).
1. Predvolená teplota je 160°C a predvolený čas je 30 minút.
2. Stlačte tlačidlo nastavte teplotu varenia tlačidlami +alebo -(120°C, 140°C, 160°C,
180°C alebo 200°C), potom stlačte znova tlačidlo a stlačením tlačidiel +a -upravte tiež
délku varenia.
3. Po nastavení teploty a času začne spotrebič automaticky variť.
4. Pred pridaním potravín nalejte do vnútorného hrnca na varenie 1-2 polievkové lyžice repkového
oleja. Potom pridajte rovnomerne nakrájanú cibuľu, cesnak, zeler, mrkvu, bylinky, mäso a ďalšie
ingrediencie podľa potreby.
Vyprážanie s fritovacom košom
Vložte ingrediencie do fritovacieho koša a potom ho vložte dovnútra hrnca na varenie. Zvoľte teplotu a
dĺžku pre vyprážanie. Najskôr sa spotrebič začne zahrievať na prevádzkovú teplotu, displej bude
zobrazovať „---“,po fáze predhrievanie bude displej striedavo zobrazovať čas a teplotu varenia.
UPOZORNENIE: Maximálne množstvo oleja je 2.5 l a suroviny vo fritovacom koši nesmie
presiahnuť viac ako 2/3 objemu koša.
Proces varenia môžete kedykoľvek zastaviť otočením kruhový ovládača do polohy OFF - Vypnuté“.
SOUS VIDE
1. Utesnite potraviny vákuovo do sáčkov vhodnej veľkosti.
2. Naplňte vnútornú nádobu vodou a vložte do utesnený vrecúško do vody s izbovou teplotou.
Uistite sa, že sú sáčky úplne ponorené do vody.
3. V prípade varenia viac vreciek použite stojan Sous Vide pre oddelenie jednotlivých sáčkov.
4. Pri tejto funkcii je možné zvoliť čas varenia od 30 minút do 24 hodín. Teplotu varenia možno
zvoliť od 25°C do 100°C v intervale 5°C.
5. Umiestnite pokrievku na multifunkčné hrniec a zvoľte funkciu „SOUS VIDE“. Táto funkcia je
najúčinnejšia pokiaľ je hrniec zakrytý pokrievkou.
6. Prednastavená teplota je 55°C a 30 min. Stlačte tlačidlo a nastavte teplotu tlačidlami
+alebo -potom stlačte znova tlačidlo a stlačením tlačidiel +a -upravte tiež dobu
varenia.
7. Odpočítavanie doby varenia v režime SOUS VIDE nezačne, kým sa nedosiahne požadovaná
teplota. Keď je teplota dosiahnutá, spotrebič sa automaticky prepne do funkcie odpočítavania
nastaveného času varenia.
Proces varenia môžete kedykoľvek zastaviť otočením prepínača do polohy OFF - Vypnuté“.
Varenie pomocou metódy Sous vide je pravé kuchárske umenie! Aj keď sa jedná v podstate o veľmi
jednoduchý spôsob varenia, tak je tento spôsob varenia často používaný gurmánskymi kuchári k
príprave komplexných jedál, bohatých predjedál a zeleniny. Teraz však môžete priniesť
päťhviezdičkovom kvalitu varenia do vašej kuchyne.
Hrúbka mäsa, hydiny a rýb určí dĺžku varenia. Po vybratí jedla z vrecka použite teplomer a overte,
že sa dosiahla bezpečné vnútornej teploty.
Bezpečnosť potravín pri manipulácii a varenie je vždy prioritou. Ak si nie ste istí správnym
uvarením, pridajte 30 minút varenia, aby ste bezpečne pasterizovali vajcia alebo hydina.
Opečenie po varení dáva potravinám chrumkavú štruktúru. Po dokončení varenia nelejte olej na
rozpálenú panvicu a varené mäso rýchlo osmažte po dobu 30 sekúnd na každej strane.
Zelenina sa bude rýchlejšie variť, ak je nakrájaná na tenké malé kúsky.
Ovocie možno variť pomocou sous vide na prípravu poliev, pyré, sirupy a ďalších. Varte 2
hodiny pri 70°C a pred použitím nechajte vychladnúť v plastovom vrecku.
Pri varení potravín vždy používajte sáčky na vákuové balenie bez BPA.
JOGURT
1. Otočte prepínač na prednom paneli do polohy SOUS VIDE“.
2. Nalejte do vnútorného hrnca na varenie 2 litre mlieka, potom vmiešajte do mlieka 2 lyžičky jogurtu
(nesladený, bez ovocia) a nastavte po dobu 7 12 hodín na výrobu jogurtu. Množstvo mlieka a
jogurtu upravte podľa vašich preferencie a receptu.
3. Pre túto funkciu nie je možné meniť teplotu varenia.
4. Po dokončení kultivácie odoberte jogurt a uskladnite ho v chladničke.
RYŽA / RICE
1. Vložte ryžu s vodou do vnútorného hrnca a uzavrite ho sklenenú pokrievkou.
2. Otočte prepínač na prednom paneli do polohy RICE“ (Ryža).
3. Počas tejto funkcie nie je zobrazený žiadny čas, pretože prístroj nepracuje so snímačom vlhkosti.
LED displej zobrazí On“.Po dokončení varenia sa spotrebič automaticky prepne do režimu
udržiavania teploty.
Odporúčame používať pomer 1:1 (1 šálka vody na 1 šálku ryže).
Ryžu opláchnite vo vode a osoľte ju. Pridajte maslo ak chcete vylepšiť jej chuť, zabránite tiež jej
zlepovaniu.
MANUÁLNE NASTAVENIE / MANUAL
Otočte prepínač na prednom paneli do polohy „MANUAL“ (Manuálne nastavenie). V tomto režime sa
zariadenie chová ako klasický hrniec (panva) s možnosťou regulácie teploty varenia/dĺžky ohrevu a
umožní vám uvariť absolútnu väčšinu jedál. Nastavenie času je možné od 10 minút do 90 minút.
Nastavenie teploty od 20°C do 20C. Predvolený čas je 30 minút a predvolené teplota je 100°C.
Stlačte tlačidlo a nastavte teplotu varenia pomocou tlačidiel „+“ alebo „-“, potom znova stlačte
tlačidlo a stlačením tlačidiel „+“ alebo „-“ upravte dĺžku varenia.
TIP: Ručnú reguláciu teploty varenia môžete využiť napríklad na prípravu „Fondue“, nastavením teploty
podľa vašich preferencií v rozsahu od 30°C do 85°C, napríklad pre čokoládové fondue alebo na
prípravu klasických špagiet vo vriacej vode. V tomto reřimu môžete potraviny tiež ohrievať parou, napr.
knedle.
UPOZORNENIE: Vnútorný hrniec na varenie je bezpečné používať v rúre. Maximálna nastavená
teplota ohrevu rúry nesmie prekročiť 180°C.
POKYNY PRE ČISTENIE
Spotrebič vyčistite po každom použití a pred uskladnením, pred čistením nechajte spotrebič
celkom vychladnúť a odpojte ho od napájania.
Spotrebič odporúčame čistiť hneď po jeho vychladnutí, než dôjde k zaschnutiu zvyškov potravín.
Umyte oddeliteľné časti (vnútornú nádobu na varenie a sklenenú pokrievku) v horúcej vode s
neutrálnym kuchynským saponátom. Potom ich opláchnite čistou vodou, riadne ich utrite
dosucha a vráťte ich späť na svoje miesto.
Utrite základňu spotrebiča pomocou jemnej vlhkej handričky.
Nepoužívajte čistiace prostriedky ani abrazíva, pretože môžu poškriabať nepriľnavou vrstvu
nádoby na varenie.
TECHNICKÁ PODPORA
Potrebujete poradiť s nastavením a prevádzkou TESLA MultiCook M50?
Kontaktujte nás: www.tesla-electronics.eu
ZÁRUČNÁ OPRAVA
Pre záručnú opravu kontaktujte predajcu, u ktorého ste TESLA produkt zakúpili.
SLEDUJTE NÁS NA INTERNETE
Záruka sa NEVZŤAHUJE pri:
použitie zariadenia na iné účely
bežné opotrebovanie
nedodržaniu „DÔLEŽITÝCH BEZPEČNOSTNÝCH POKYNOV“ uvedených v užívateľskom manuáli
elektromechanické alebo mechanické poškodenie zariadenia spôsobené nevhodným použitím
škode spôsobenej prírodnými živlami ako je voda, oheň, statická elektrina, prepätiu, atď.
škode spôsobenej neoprávnenou opravou
nečitateľnom sériovom číslu zariadení
VYHLÁSENIE O ZHODE
My, INTER-SAT LTD, org. zložka, prehlasujeme, že toto zariadenie je v súlade so základnými
požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami noriem a predpisov relevantných pre daný typ
zariadenia.
Tento produkt spĺňa požiadavky Európskej Únie.
Ak je tento symbol prečiarknutého koša s okolo pripojený k produktu,
znamená to, že na produkt sa vzťahuje európska smernica 2002/96/ES.
Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a
elektronických výrobkov. Postupujte prosím podľa miestnych predpisov a
staré výrobky nevyhadzujte v bežnom domácom odpade. Správna likvidácia
starého produktu pomáha predísť potenciálnym negatívnym vplyvom na
životné prostredie a ľudské zdravie.
Vzhľadom k tomu, že sa produkt vyvíja a vylepšuje, vyhradzujeme si právo na úpravu užívateľského
manuálu. Aktuálnu verziu tohto používateľského manuálu nájdete vždy na www.tesla-electronics.eu.
Dizajn a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia, tlačové chyby vyhradené.
Drogi kliencie,
Dziękujemy za wybranie TESLA MultiCook K50.
Przed użyciem przeczytaj uważnie zasady bezpiecznego użytkowania i przestrzegaj wszystkich
powszechnych zasad bezpieczeństwa.
przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi
zachowaj instrukcję obsługi by móc odnieść się do niej w przyszłości
prawidłowe użytkowanie urządzenia znacznie wydłuży jego żywotność
postępuj zgodnie z zasadami podanymi w tej instrukcji, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia
sprzętu
WAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
TEN PRODUKT JEST PRZEZNACZONY TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO.
Przeczytaj ze zrozumieniem wszystkie instrukcje. Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji może
spowodować porażenie prądem, pożar lub poważne obrażenia ciała. Ostrzeżenia, przestrogi i instrukcje
omówione w tym podręczniku nie mogą obejmować wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które
mogą się pojawić. Użytkownik musi zrozumieć, że zdrowy rozsądek i ostrożność są czynnikami,
których nie można wbudować w ten produkt, ale musi je sam zapewnić.
To urządzenie jest złożonym urządzeniem elektromechanicznym, należy pamiętać o następujących
kwestiach:
Aby móc korzystać z tego urządzenia, należy zainstalować wyjmowany pojemnik wewnętrzny.
Nie należy używać uszkodzonego lub pękniętego wyjmowanego pojemnika wewnętrznego.
Nigdy nie używaj urządzenia bez jedzenia lub płynu w wewnętrznym pojemniku.
Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że żywność lub płyn, który ma być ugotowany,
napełnia do połowy lub więcej wewnętrznego garnka.
Nie stawiaj urządzenia na krawędzi stołu podczas pracy. Upewnij się, że powierzchnia jest płaska,
czysta, wolna od wody i innych przeszkód.
Szklana pokrywa została specjalnie zaprojektowana w taki sposób, aby była bardziej trwała i
bezpieczniejsza niż zwykłe szkło, ale nie jest niezniszczalna, dlatego należy zachować ostrożność
podczas obsługi szklanej pokrywy.
Zawsze prawidłowo umieszczaj szklaną pokrywkę na urządzeniu podczas pracy, chyba że przepis
wskazuje, że można go zdjąć.
Po zakończeniu gotowania ustaw urządzenie w pozycji OFF - WYŁ“ i wyjmij wtyczkę z gniazdka
elektrycznego, aby ostygło.
Nie dopuścić do przedostania się wody lub innych płynów do urządzenia, aby uniknąć porażenia
prądem.
Nie używaj przedłużacza.
Nie odłączaj urządzenia ciągnąc za kabel.
Przed czyszczeniem odłącz przewód zasilający i poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni.
Urządzenie nie jest zaprojektowane do pracy z zewnętrznym zegarem lub oddzielnym pilotem.
PL
Podłącz urządzenie tylko do uziemionego gniazdka. Zawsze upewnij się, że wtyczka jest
prawidłowo włożona do gniazdka.
Przed podłączeniem urządzenia sprawdź, czy napięcie wskazane na urządzeniu odpowiada
lokalnemu napięciu znamionowemu.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowane centrum
serwisowe TESLA lub inną wykwalifikowaną osobę, aby zapobiec obrażeniom.
Używaj tylko oryginalnych akcesoriów TESLA zaprojektowanych dla tego modelu.
Zachowaj ostrożność podczas korzystania z urządzenia w pobliżu dzieci.
Nie zaleca się, aby dzieci korzystały z urządzenia niezależnie bez nadzoru osoby dorosłej.
Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
Nie podłączaj urządzenia ani nie używaj panelu sterowania mokrymi rękami.
Nie używaj urządzenia do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji.
Nie używaj tego urządzenia do celów innych niż zamierzone.
Nie używaj na zewnątrz i nie używaj urządzenia w ciepłym, zakurzonym lub wilgotnym otoczeniu.
Nie naprawiaj urządzenia, ponieważ może to spowodować porażenie prądem i unieważnić
gwarancję.
Trzymać z dala od łatwopalnych i lotnych substancji.
Jeśli urządzenie jest używane nieprawidłowo lub w celach zawodowych lub półprofesjonalnych
lub jeśli nie jest używane zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi, gwarancja traci
ważność.
Producent i importer do Unii Europejskiej nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane
działaniem urządzenia, takie jak obrażenia, oparzenia, pożar, obrażenia, uszkodzenie innych rzeczy
itp.
UWAGA: Plastikowe torby użyte do pakowania tego urządzenia mogą być niebezpieczne.
Przechowuj te torby w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia. Te torby
nie są zabawkami.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie wkładaj żywności ani nie wlewaj płynów do urządzenia. Tylko
wewnętrzne naczynie do gotowania jest wypełnione żywnością i płynami!
UWAGA:
NIGDY NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA W WODZIE LUB INNYM PŁYNIE.
Uwaga, gorąca powierzchnia
Nie stawiaj urządzenia na łatwopalnej powierzchni.
Uwaga, szklana pokrywa jest bardzo gorąca, zawsze zdejmuj pokrywę w rękawiczkach.
Aby zapobiec parowaniu pary podczas podnoszenia szklanej pokrywy, zawsze ostrożnie podnoś
ją od siebie. Kapiąca woda nigdy nie może spływać do wnętrza urządzenia.
Nie używaj urządzenia w pobliżu lub na powierzchniach wrażliwych na ciepło lub które mogą
zostać uszkodzone przez parę.
Nie dotykaj gorących powierzchni.
Temperatura dostępnych powierzchni może być wyższa podczas pracy urządzenia. Nie dotykaj
podgrzanej powierzchni, ponieważ może to spowodować poparzenia.
Nie przenosić gorącego urządzenia. Możesz się poparzyć gorącym jedzeniem, olejem lub płynem.
Przed transportem odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT PRZEWODU ZASILANIA
Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie próbuj w żaden sposób modyfikować złącza kabla.
Długość przewodu zasilającego zmniejsza ryzyko zaplątania się lub potknięcia o przewód zasilający.
NIE UŻYWAJ TEGO URZĄDZENIA Z PRZEWODEM PRZEDŁUŻAJĄCYM.
Podłącz przewód zasilający bezpośrednio do gniazdka elektrycznego 230 V.
PRZYGOTOWANIE PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1 Usuń wszystkie opakowania, naklejki i etykiety.
2. Umyj wewnętrzny garnek do gotowania i szklaną pokrywkę ciepłą wodą z mydłem. Następnie
spłucz czystą wodą i dokładnie wysusz.
3. Upewnij się, że wnętrze korpusu urządzenia jest czyste i wolne od brudu.
Niektóre powierzchnie szafek kuchennych i stołów nie są zaprojektowane tak, aby wytrzymywać
długotrwałe działanie wysokich temperatur generowanych przez użytkowanie sprzętu. Nie stawiaj
ogrzewanego sprzętu na powierzchniach, które mogłyby zostać uszkodzone przez wysokie
temperatury. Łagodny dym i zapach mogą pojawić się podczas pierwszego użycia urządzenia. Jest to
normalne w przypadku wszystkich urządzeń ogrzewających, które znikają po kilku zastosowaniach.
UWAGA: Aby uniknąć porażenia prądem, NIGDY nie gotuj bez wewnętrznegho wymiennego garnka!
Panel przedni
PIERWSZE UŻYCIE
Aby jak najdłużej utrzymywać nieprzywierającą powłokę wewnętrznego garnka, nie należy używać
ostrych przedmiotów wewnątrz garnka. Zalecamy stosowanie drewnianych, silikonowych lub
plastikowych przyborów kuchennych.
Po włączeniu urządzenia wybierz tryb, obracając pokrętło na panelu przednim. Czas gotowania i
temperaturę można ustawić, naciskając przycisk .
Aby ustawić czas, naciśnij , wyświetlacz pokaże 0000, użyj przycisków - lub +aby
ustawić czas gotowania.
Aby ustawić temperaturę, naciśnij przycisk wyświetlacz pokaże „000C, użyj przycisków -
/

w innych językach