eta Gurmano 5131 90000 Instrukcja obsługi

Marka
eta
Model
Gurmano 5131 90000
Typ
Instrukcja obsługi
16-26
Elektrický tlakový hrniec •
NÁVOD NA OBSLUHU
38-48
H
Elektromos kukta
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
49-59
PL
Garnek elektryczny do wolnego gotowania
INSTRUKCJA OBSŁUGI
27-37
GB
Electric pressure cooker
INSTRUCTIONS FOR USE
5-15
Elektrický tlakový hrnec
NÁVOD K OBSLUZE
27/3/2020
60-71
Elektrischer Dampfkochtopf •
BEDIENUNGSANLEITUNG
3
B8
B9
B10
B11
A3
C
A7
A6
A1
A8
A1
A4
A2
A5
D4
D1
D
D5
D3
A2
A4
A3
A5
A6
A7
A8
B3
B4
B2
B1
B8
B6
D4
D1
D2
D3
A
CUP10
CUP2
B5
B
4
B7
A
C
2 / 71
6
5
POZOR, CAUTION,
FYGYELEM, UWAGA,
ACHTUNG
7
PÁRA
STEAM
GŐZ
PARA
DAMPF
ZAVŘENO, ZAVRETÉ, CLOSED, BEZÁRVA ÁLLÁSBA, ZAMKNIĘTY, GESCHLOSSENG
4
Obrázky jsou pouze ilustrační / Obrázky sú len ilustračné / Product images are for
illustrative purposes only / Illusztratív képek / Zdjęcia służą wyłącznie jako ilustracja / Die
Abbildungen dienen nur zur Illustration
3 / 71
CZ
SK
GB
HU
PL
D
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 5
II. POPIS SPOTŘEBIČE (obr. 1) 8
III. PŘÍPRAVA A POUŽITÍ 9
IV. ÚDRŽBA (obr. 6) 13
V. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 14
VI. EKOLOGIE 14
VII. TECHNICKÉ ÚDAJE 15
I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 16
II. OPIS SPOTREBIČA (obr. 1) 19
III. PRÍPRAVA A POUŽITIE 20
IV. ÚDRŽBA (obr. 6) 23
V. RIEŠENIE PROBLÉMOV 24
VI. EKOLÓGIA 25
VII. TECHNICKÉ ÚDAJE 25
I. SAFETY WARNING 27
II. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE (fig. 1) 30
III. PREPARATION AND USE 31
IV. MAINTENANCE (fig. 6) 34
V. TROUBLESHOOTING 35
VI. ENVIRONMENTAL PROTECTION 36
VII. TECHNICAL DATA 36
I. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 38
II. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1. ábra) 41
III. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 43
IV. KARBANTARTÁS (6. ábra) 46
V. HIBAELHÁRÍTÁS 47
VI. KÖRNYEZETVÉDELEM 48
VII. MŰSZAKI ADATOK 48
I. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 49
II. OPIS URZĄDZENIA (rys. 1) 52
III. PRZYGOTOWANIE I UŻICIE 53
IV. KONSERWACJA (rys. 6) 57
V. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 58
VI. EKOLOGIA 59
VII. DANE TECHNICZNE 59
I. SICHERHEITSHINWEISE 60
II. BESCHREIBUNG DES VERBRAUCHERS UND DESSEN ZUBEHÖR (Abb. 1) 63
III. VORBEREITUNG UND BENUTZUNG 65
IV. WARTUNG (Abb. 6) 69
V. PROBLEMLÖSUNGEN 70
VI. UMWELT 71
VII. TECHNISCHE ANGABEN 71
4 / 71
Elektrický tlakový hrnec
eta 5131
NÁVOD K OBSLUZE
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto
přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se
záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem
obalu dobře uschovejte.
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
– Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu
uživateli spotřebiče.
– Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce.
Tento spotřebič nesmí být používán dětmi. Udržujte spotřebič
a jeho přívod mimo dosah dětí. Spotřebiče mohou používat osoby
se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo
byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem
a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí
hrát.
Jestliže je napájecí přívod spotřebiče poškozen, ihned odpojte
spotřebič od el. sítě. Přívod musí být vyměněn výrobcem, jeho
servisním technikem nebo podobně kvalikovanou osobou, aby
se tak zabránilo úrazu el. proudem nebo požáru.
Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez
dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.
Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod
nebo vidlici, pokud nepracuje správně, pokud upadl na zem
a poškodil se nebo spadl do vody. V takových případech zaneste
spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti
a správné funkce.
POZOR: Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího
časového spínače, dálkového ovládání nebo jakékoli jiné součásti,
která spíná spotřebič automaticky, protože existuje nebezpečí
vzniku požáru, pokud by byl spotřebič zakryt nebo nesprávně
umístěn v okamžiku uvedení spotřebiče do činnosti.
Nedotýkejte se při vaření míst, kde vystupuje horká pára, hrozí
nebezpečí popálení a opaření.
Před výměnou příslušenství nebo přístupných částí, před montáží
a demontáží, před čištěním nebo údržbou, nebo po ukončení práce,
spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího
přívodu z el. zásuvky!
Gurmano
CZ
5 / 71
UPOZORNĚNÍ: Nikdy neotvírejte víko B v průběhu přípravy pokrmu a pokud není tlak
dostatečně snížen. Pokud chcete víko odejmout, vždy spotřebič vypněte a snižte tlak
pomocí tlačítka B2.
– Vidlici napájecího přívodu je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která
odpovídá příslušným normám.
Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky
mokrýma rukama a taháním za napájecí přívod!
Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a pro podobné účely (v obchodech,
kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích,
v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Není určen pro komerční použití!
– Tento spotřebič není určen pro venkovní použití.
– Nepoužívejte spotřebič k vytápění místnosti!
Vyjma částí, uvedených v kapitole Údržba, spotřebič nikdy neponořujte do vody ani
nemyjte pod proudem vody!
– Před údržbou nebo uložením nechte spotřebič vychladnout.
– Není přípustné jakýmkoli způsobem upravovat povrch spotřebiče (např. pomocí
samolepicí tapety, fólie, apod.)!
– Nezapínejte hrnec bez vložené nádoby.
Nepoužívejte nádobu samostatně (např. k přípravě potravin na el. / plynovém / indukčním
/ halogenovém sporáku nebo na otevřeném ohni) nebo v mikrovlnné troubě.
– Nezapínejte spotřebič bez dostatečného množství surovin v nádobě pro přípravu pokrmu.
Nádobu nepoužívejte, pokud je výrazně mechanicky poškozená (např. prasklá,
poškrábána) nebo ke dlouhodobému skladování potravin (např. v mrazničce).
Nenechávejte v nádobě zmrznout vodu nebo potraviny obsahující vodu. Mohlo by dojít
k poškození nádoby (prasknutí).
Nikdy nevařte luštěniny (např. suché fazole a čočku), vždy je nejprve namočte asi na
deset hodin do vody (viz pokyny na obalu).
– Do vnitřního prostoru hrnce, tj. mezi tělo přístroje a vnitřní nádobu se nesmí dostat voda,
ani jiná kapalina.
Nepoužívejte spotřebič jako fritézu.
Pokud je víko a vnitřní nádoba horká, neponořujte ji do studené vody ani nemyjte pod
proudem tekoucí studené vody! Náhlá změna teploty by mohla způsobit k poškození
nádoby nebo víka.
Vedení páry (tj. pojistný ventil B3, ventil regulace tlaku B5 a ochranný kryt B8), jenž jsou
součástí víka a které umožňují únik páry, vždy udržujte v čistotě. Současně pravidelně
kontrolujte jejich stav, zda nejsou zablokovány (např. zbytky potravin), opotřebovány nebo
poškozeny.
Pro mísení a nabírání pokrmů používejte kuchyňské náčiní z plastu nebo ze dřeva,
protože kovové náčiní by mohlo poškodit povrch vnitřní nádoby.
Spotřebič je vybaven tepelnou bezpečnostní pojistkou, která přeruší přívod proudu
v případě vyvaření vody nebo uvedení prázdného hrnce do činnosti. Pokud k tomu
dojde, spotřebič odpojte od el. sítě a zaneste do odborného servisu k prověření jeho
bezpečnosti a správné funkce.
Nepokládejte spotřebič v blízkosti předmětů nebo pod předměty, které se mohou poškodit
párou, například stěny, kuchyňské skřínky, příborníky, obrazy, záclony, unikající pára by je
mohla poškodit.
Nenaplňujte nádobu studenou vodou za účelem rychlého ochlazení. Mohlo by to snížit
životnost topného tělesa.
6
CZ
/ 71
Spotřebič nesmí být používán ve vlhkém nebo mokrém prostředí a v jakémkoliv
prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu (prostory kde jsou skladovány
chemikálie, paliva, oleje, plyny, barvy a další hořlavé, případně těkavé, látky).
– Příslušenství nezasouvejte do žádných tělesných otvorů.
– Neumisťujte spotřebič na nestabilní, křehké a hořlavé podklady (např. skleněné,
papírové plastové, dřevěné-lakované desky a různé tkaniny/ubrusy).
– Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí
a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. kamna, el./plynový sporák, vařič
atd.) a vlhkých povrchů (dřezy, umyvadla atd.).
– Při manipulaci s nádobou, víkem používejte ochranné kuchyňské rukavice nebo utěrku,
– Během provozu nenechávejte na víku hrnce žádné předměty (např. ochranné rukavice,
utěrky), které by mohly způsobit zakrytí otvorů pro odvod páry.
– Při zvedání víka buďte opatrní, víko odnímejte vždy směrem od sebe a tak, abyste se
nezranili.
– Spotřebič nepřenášejte v horkém stavu, při eventuálním překlopení hrozí nebezpečí
úrazu popálením a opaření.
– Pro přenášení spotřebiče používejte pouze držadla A7!
– Za účelem údržby nebo opravy demontujte pouze ty díly elektrického hrnce, které jsou
zmíněny v tomto návodu. Ostatní součásti nebo příslušenství nikdy nerozmontovávejte
a nevyměňujte je za jiné.
– Používejte hrnce pouze s napájecím přívodem, který je jeho součástí!
– Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným
plamenem a nesmí se ponořit do vody.
– Napájecí přívod nikdy nepokládejte na horké plochy, ani jej nenechávejte viset přes okraj
stolu nebo pracovní desky. Zavaděním nebo zataháním za přívod např. dětmi může dojít
k převržení či stažení spotřebiče a následně k vážnému zranění!
– Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu spotřebiče.
– V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen
a vyhovoval platným normám.
– Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím od výrobce.
– Tento spotřebič používejte pouze pro účel, pro který je určen tak, jak je popsáno v tomto
návodu. Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel.
– Neponořujte spotřebič ani jeho síťový kabel do vody ani je neomývejte vodou. Může
to být nebezpečné a mohlo by dojít k poškození přístroje, které bude mít vliv na jeho
bezpečný provoz.
UPOZORNĚNÍ – Některé části tohoto výrobku se mohou stát velmi horkými a způsobit
popálení. Zvláštní pozornost musí být věnována přítomnosti dětí a hendikepovaných lidí.
VAROVÁNÍ: Při nesprávném používání přístroje, které není v souladu s návodem
k obsluze, existuje riziko poranění.
Případné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech, nebo výrobku, jsou
přeloženy a vysvětleny na konci této jazykové mutace.
Výrobce neodpovídá za škody a zranění způsobené nesprávným používáním spotřebiče
a příslušenství (např. znehodnocení potravin, poranění, popálení, opaření, požár)
a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených
bezpečnostních upozornění.
CZ
7 / 71
Elektrický hrnec je vybaven mnoha funkcemi, které zajišťují jeho bezpečný provoz.
1) Bezpečnostní systém uzavírání a otevírání víka
Dokud je v nádobě tlak, bezpečnostní systém (tj. pojistka aretace víka) zabraňuje
otevření víka.
2) Snímač teploty
Tlakový hrnec registruje vnitřní teplotu a v závislosti na ní automaticky reguluje intenzitu
ohřívání.
3) Omezování teploty (tepelná pojistka)
Pokud je vnitřní nádoba prázdná nebo teplota dosáhne nebo překročí povolenou
hodnotu, zařízení automaticky přeruší přívod elektrické energie do topné plotny.
4) Ventil regulace tlaku
Pokud tlak uvnitř hrnce překročí maximální povolenou hodnotu, je pára bezpečně
vypouštěna automatickým ventilem.
5) Kryt ventilu regulace tlaku
Zabraňuje tomu, aby se jídlo během vaření přilepovalo na ventil regulace tlaku a tak
předchází jeho zablokování.
II. POPIS SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ (obr. 1)
A – tlakový hrnec
A1 – ovládací panel s displejem A5 – držák nádoby na kondenzát
A2 – vnější nádoba A6 – držák lžíce
A3 – topná plotna A7 – držadla pro přenášení
A4 – snímač teploty A8 – napájecí přívod
B – víko
B1 – držadlo B45 – ventil regulace tlaku páry
B2 – tlačítko aretace ventilu (s funkcí otevřeno) B56 – těsnění
B23 – pojistný ventil B7 – pojistka aretace víka
B34 – těsnění B8 – kryt
C – vnitřní nádoba
D – příslušenství
D1 – odměrka (160 ml) D3 – nádobka na kondenzát
D2 – lžíce D4 – nástavec na ohřívání a vaření
potravin v páře
DISPLEJ – ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ
Po uvedení tlakového hrnce do provozu se na displeji objeví základní nastavení (88:88).
8
CZ
/ 71
Ovládací panel
tlačítko pro udržení teploty nebo
STOP=vypnutí zvoleného programu
tlačítko pro nastavení času
odloženého startu
tlačítko pro nastavení programu
drůbež / ryby
tlačítko pro nastavení programu
rýže
tlačítko pro nastavení programu
hovězí maso
tlačítko pro nastavení programu
kaše
tlačítko pro nastavení programu
luštěniny
tlačítko pro nastavení parního
vaření nebo pomalého vaření
tlačítko pro nastavení vaření bez
víka (přednastavený čas je minut),
tlačítko pro nastavení programu
polévka
tlačítko pro zapnutí zvoleného
programu
tlačítko pro nastavení volby úrovně
vaření (tuhá / normální / měkká)
tlačítka pro nastavování času
jednotlivých programů, nebo času do
odloženého startu (+ zvyšujeme /
– snižujeme hodnoty času)
symbol zbývající čas do konce
zvoleného programu
Popis světelné signalizace se spustí:
když není správně nasazené / zajištěné víko, kontrolní světlo nesvítí a displej zobrazuje
nápis OPEN,
– když je správně nasazené / zajištěné víko kontrolní světlo svítí zeleně.
– kontrolní světlo bliká, když jsou nastavovány hodnoty příslušného programu,
– kontrolní světlo svítí trvale, když je příslušný program aktivní,
– kontrolní světlo (tečky) na displeji bliká, když je příslušný program aktivní,
kontrolní segmenty (čárky) na displeji se pohybují, když je příslušný program aktivní
a dochází k zahřívání+tlakování hrnce.
POZOR
Pokud se na displeji objeví neobvyklé znaky, odpojte spotřebič od el. sítě a následně
ho znovu připojte.
Funkci odloženého startu používejte jen u receptů, které jste již předem s úspěchem
vyzkoušeli a tyto recepty dále neměňte.
!
III. PŘÍPRAVA A POUŽITÍ
Odstraňte veškerý obalový materiál, vyjměte tlakový hrnec a veškeré příslušenství.
Z hrnce odstraňte všechny případné reklamní adhezní fólie, samolepky nebo papír.
Varovné štítky prosím neodstraňujte. Umístěte hrnec na rovný a suchý povrch (např.
kuchyňský stůl) mimo dosah dětí. Před prvním použitím umyjte části, které přijdou do styku
s potravinami, v teplé vodě s přídavkem saponátu, důkladně opláchněte čistou vodou,
vytřete do sucha, případně nechte oschnout. Nádobu naplněnou čistou vodou po rysku
2 vložte zpět do hrnce a víko uzavřete. Následně nastavte program „Tlakové vaření
a spotřebič zapněte pod dozorem na cca 5 minut, poté nechejte hrnec vychladnout.
CZ
9 / 71
Případné krátké, mírné zakouření není na závadu a důvodem k reklamaci spotřebiče. Nyní
je spotřebič připraven k použití.
Sestavení hrnce pro vaření (obr. 2, 3, 4, 5)
Uchopte držadlo víka B1, otočte jím po směru chodu hodinových ručiček až do krajní
polohy a zvedněte jej směrem nahoru. Vyjměte vnitřní nádobu C, vložte do ní (např.
pomocí odměrky D1 nebo lžíce D2) potřebné ingredience a naplňte ji vodou dle
příslušného receptu. Celkové množství surovin s vodou smí dosahovat maximálně po
rysku CUP10-MAX (3,48 l) v nádobě. Při přípravě jídla, které během vaření nabývá
objemu, naplňte nádobu maximálně po rysku CUP8 (2,81 l). Minimální množství vařeného
jídla však nesmí být menší, než je indikováno ryskou CUP2 (0,76 l). U tekuté kaše se
doporučuje používat rýži a vodu v poměru 1: 3. Vhodnou textilií nebo papírovou utěrkou
očistěte horní okraj vnitřní nádoby C a případně všechny ostatní části, které se během
plnění vnitřní nádoby znečistily potravinou (např. vnější dno). Očistěte také vnitřní horní
okraj vnější nádoby A2 a ujistěte se, že na topné plotně A3 se nenachází zbytky potravin.
Potom vložte vnitřní nádobu C do vnější nádoby A2. Po vložení s vnitřní nádobou lehce
pootočte na obě strany, aby řádně dosedla na topnou plotnu. POZOR: Zkontrolujte,
zda těsnění B6 je čisté, suché a je správně uloženo na svém místě
ve víku B. Ujistěte se, že pojistný ventil B3 je v dolní poloze. Uchopte víko za držadlo
B1, položte jej vodorovně na plášť hrnce A, lehce na něj zatlačte a současně jím otočte
proti směru chodu hodinových ručiček až na doraz. Správné zajištění víka v pozici je
indikováno slyšitelným klapnutím. Nezavírejte víko za použití nadměrné síly! Vidlici
napájecího přívodu A8 zasuňte do el. zásuvky.
Nástavec na ohřívání a vaření potravin v páře (D4)
Nádobu naplňte vodou po značku CUP2 (množství 0,76 l). Do nádoby vložte nástavec
a na něj následně rozložte potraviny, které chcete napařit. Hrnec uzavřete víkem. Použijte
program Parní vaření.
Tlakové vaření
Tlakový hrnec umožňuje manuálně nastavit čas, po který se bude potravina vařit.
1) Stisknutím tlačítka vyberte vhodný program.
2) Tlačítky nastavení volby času vaření (+ nebo ) zadejte požadovaný čas vaření.
3) Stisknutím tlačítka vyberte volbu úrovně vaření (tj. tuhá / normální / měkká).
4) Stisknutím tlačítka START spustíte program (na displeji se zobrazí pohybující se
segmenty).
5) Jakmile začne v hrnci stoupat teplota a tlak, pojistný ventil B3 uzavře otvor ve víku
a zabrání unikání páry z hrnce. Víko nyní z bezpečnostních důvodů nelze odejmout.
Nepokoušejte odnímat víko násilím!
6) Po dosáhnutí potřebné teploty a tlaku (na displeji se zobrazí nastavený čas) a začne se
odpočítávat nastavený čas (po 1 minutě).
7) Po uplynutí přednastaveného času se program ukončí (na displeji
se zobrazí hodnota
0H, následně 1H atd. 2H, 3H .......) následně hrnec přejde do režimu „udržování teploty.
Vaření bez víka
Tlakový hrnec umožňuje připravovat potraviny (např. orestovat cibuli, maso) jako na
klasickém el./plynovém sporáku nebo el. hrnci, pokud bude víko odejmuto.
1) Stisknutím tlačítka vyberte program Vaření bez víka.
2) Tlačítky nastavení volby času vaření (+ nebo ) zadejte požadovaný čas vaření.
10
CZ
/ 71
3) Stisknutím tlačítka START spustíte zvolený program.
4) Začne se odpočítávat přednastavený čas (po 1 minutě).
5) Po uplynutí přednastaveného času se program ukončí (na displeji se zobrazí hodnota
0.0) a potravina nebo specialita se může vyjmout z hrnce.
POZOR
Při vaření a současně i udržování teploty dochází k tomu, že ventilem regulace B5
uniká pára, což je doprovázeno charakteristickým zvukovým projevem „syčením“. Tento
jev je naprosto normální a není důvodem k reklamaci spotřebiče.
Pokud v průběhu vaření potřebujete z jakéhokoliv důvodu odejmout víko (např. doplnit/
dokořenit/promíchat potraviny) je vždy nutné nejdříve snížit tlak uvnitř hrnce (tj. vypustit
páru) a až poté odejmout víko. Pro mísení použijte lžíci D2, kterou v průběhu vaření
můžete odkládat do držáku A6. Lžíce, tak bude vždy hygienický čistá.
Během provozu lze na displeji sledovat průběh postupu programu. S postupem
programu se číslice nastaveného času postupně snižují.
Nikdy nenechávejte hotové pokrmy v tlakovém hrnci zapnutém na funkci Udržování
teploty po dobu delší, než je nezbytně nutné. Pokrm by se mohl začít kazit. -
Nepoužívejte funkci udržování tepla pro ohřívání potravin.
Navolený program lze kdykoliv ukončit stisknutím tlačítka STOP.
!
Automatické vaření s odloženéným startem
Tlakový hrnec dokáže spustit proces vaření s odloženéným startem, tj. pro nastavení
požadovaného času dokončení. Vaření pak probíhá automaticky bez nutnosti dalšího
zásahu.
Pro nastavení vaření s odloženéným startem postupujte následovně:
1) Stisknutím příslušného tlačítka zvolte požadovaný program (neplatí pro Vaření bez víka).
2) Tlačítky nastavení volby času vaření (+ nebo ) zadejte požadovaný čas vaření.
3) Stiskněte tlačítko Odloženéný start [na displeji se zobrazí hodnota 2:00].
4) Tlačítky nastavení volby času vaření (+ nebo ) zadejte požadovaný čas zpoždění.
Minimální hodnota je 2 hod., maximální čas dokončení vaření je 23:50 hod.
5) Stisknutím tlačítka START spustíte odpočítávání. Čas na displeji se bude automaticky
snižovat o 10 min. až do času kdy se následně spustí navolený program vaření.
6) Po uplynutí nastaveného času zvoleného programu se program ukončí (na displeji se
zobrazí hodnota 8.0),
následně hrnec přejde do režimu
„udržování teploty“.
POZOR
Při práci s časovým zpožděním nikdy nepoužívejte ingredience podléhající rychlé
zkáze jako čerstvé mléko, vajíčka, ovoce, jogurt, sýr, cibule atd. protože by se mohly do
začátku vaření zkazit!
– Navolený čas a program lze kdykoliv ukončit stisknutím tlačítka STOP.
!
Vyjmutí uvařené potraviny
1) Odpojte tlakový hrnec od elektrické sítě vytažením vidlice napájecího přívodu A8
z el. zásuvky.
2)
Stlačte tlačítko B2 a vyčkejte, až se všechna pára z hrnce vypustí (pojistný ventil B3
musí být v dolní poloze). POZOR: pára je velmi horká! Použijte vhodné ochranné
pomůcky (např. utěrku, ochranné rukavice).
CZ
11 / 71
3) Uchopte víko za držadlo B1, pomalu jím otočte po směru hodinových ručiček až do
krajní polohy, následně jej směrem nahoru odejměte a odložte.
POZOR: na vnitřní ploše víka mohou zůstat zbytky horké vody!
Použijte vhodné ochranné pomůcky (např. utěrku, ochranné rukavice).
4) Uvařenou potravinu vyjměte vhodnou naběračkou.
POZOR
Nezapomeňte, že vnitřní nádoba C a vnitřní část víka B jsou horké!
Pokud jste v tlakovém hrnci vařili polévku, po ukončení vaření nevypouštějte ihned
páru ven, protože spolu s odcházející párou by mohlo dojít také k vystříknutí tekutiny.
Počkejte, až tlakový hrnec zchladne a pojistný ventil
B3
ve víku klesne do dolní polohy.
Teprve potom sejměte víko.
!
Rady pro vaření v elektrickém tlakovém hrnci
Následující typy zpracování považujte za příklady a za inspiraci, jejichž účelem není
poskytnout návod, ale ukázat možnosti různého zpracování potravin. Časy příprav (vaření)
závisí na množství, druhu a kvalitě použitých substancí, standardně se však pohybují
v jednotkách až desítkách minut. Množství zpracovávaných potravin volte tak, aby nedošlo
při jejich zpracování k překročení maximálního obsahu nádoby označeného ryskou.
Dodržujte předepsané množství vody, uvedené v receptech. Vždy však pod pokrm nalijte
dostatečné množství vody, jinak by se tlakový hrnec mohl před dokončením procesu vaření
bez vody přehřát. Všechny suroviny mohou být ve zcela zmrzlém stavu, dbejte však na
to, aby koření bylo stejnou měrou rozloženo na všech surovinách. Pokrm se nerozvaří.
Při vaření rýže dodržujte maximální množství 10 odměrek rýže. Tlakový hrnec je vhodný
pro vaření tradičních pokrmů jako jsou polévky, guláše, jídla o jednom chodu, rýže, vejce
vařená na tvrdo, dušená masa, dušená zelenina, brambory vařené v celku, zelí, kompoty,
jídla z hub a mnoho jiných. Jako pomůcku pro stanovení přibližné doby vaření můžete
použít následující tabulku přednastavených časů jednotlivých programů.
Typ programu / pokrmu Teplota
(°C)
Přednastavený
čas (min.)
Min. - Max.
čas (hod.)
Doba vaření
(min.)
Udržení teploty 72 - 75 120 2:00 – 23:50 -
Drůbež / Ryby 100 - 110 40 0:30 – 1:35 45
Hovětí maso 100 - 110 40 0:30 – 1:35 45
Luštěniny 100 - 110 45 0:30 – 1:35 51
Vaření bez víka 110 21 0:10 – 0:50 21
Rýže 100 - 110 22 0:20 – 1:02 26
Kaše 100 - 110 35 0:25 – 0:55 41
Vaření v páře / pomalé vaření 100 - 110 45 0:35 – 1:35 50
Polévka (kosti) 100 - 110 45 0:25 – 1:35 55
V případě vaření nebo dušení potravin, používejte vhodné časy vaření, jaké jsou uvedeny
v menu pro podobné potraviny, případně čas nastavte v programu Parní vaření. Po nějaké
době používání hrnce budete používat vlastní časy, získané zkušenostmi a praktickým
vařením.
12
CZ
/ 71
IV. ÚDRŽBA (obr. 6)
Před každou údržbou spotřebič odpojte vytažením vidlice napájecího přívodu z el.
zásuvky! Tlakový hrnec čistěte až po jeho vyhladnutí! Čištění provádějte pravidelně po
každém použití! Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky (např. ostré předměty,
škrabky, chemická rozpouštědla, ředidla, žíravé prostředky na čištění trub nebo jiná
rozpouštědla)!
Vnější plášť tlakového hrnce A
Použijte čisticí prostředky určené dle návodu k použití na nerezové povrchy a čistění
provádějte otíráním měkkým vlhkým hadříkem. Tahem směrem dolů sejměte nádobku na
kondenzát D3. Kondenzát vylijte, nádobu omyjte vodou a nechte vyschnout (obr. 4). Po
oschnutí vraťte nádobu zpět do držáku A5.
Vnitřní nádoba C
Umyjte v horké vodě s přídavkem běžného saponátu např. za pomoci kartáčku, opláchněte
čistou vodou a utřete do sucha (můžete použít myčku nádobí). Nádoba je opatřena
nepřilnavým povlakem. Nepoužívejte kovové nástroje, které by mohly během čistění
povrch poškrábat. Normální je, že v průběhu času se barva povrchu mění. Tato změna ale
žádným způsobem nemění vlastnosti povrchu a není důvodem k reklamaci spotřebiče.
Víko B
Umyjte v horké vodě s přídavkem běžného saponátu např. za pomoci kartáčku, opláchněte
čistou vodou a utřete do sucha. Při čištění dávejte pozor, abyste nepoškodili bezpečnostní
ventily B3, B5 a těsnění B4, B6.
Čištění/výměna těsnění B6 (víka)
Mírným tahem postupně po celém obvodu vyjměte těsnění z vnitřní strany víka. Těsnění
očistěte. Pokud je těsnění opotřebované nebo poškozené nahraďte ho novým (shodného
typu). Těsnění opačným postupem zasuňte do víka až na doraz.
Čištění/výměna těsnění B4 (pojistného ventilu)
Z vnitřní strany víka mírným tahem sejměte těsnění B4 z ventilu B3. Těsnění očistěte.
Pokud je těsnění opotřebované nebo poškozené nahraďte ho novým (shodného typu).
Opačným postupem těsnění nasuňte do drážky ventilu. POZOR: ventil se musí ve víku
volně pohybovat!
Čištění ventilu regulace tlaku páry B5
Z vnější strany víka mírný tahem sejměte ovladač ventilu regulace páry B5. Z vnitřní strany
víka sejměte kryt B8. Pomocí vhodného nástroje (např. špejlí) otvor ve ventilu uvolněte.
Opačným postupem jednotlivé součásti ve správném pořadí a poloze sestavte. Dbejte na
to, aby dosedací plochy a těsnicí prvky byly funkční. Výlisky z plastu nikdy nesušte nad
zdrojem tepla (např. kamna, el./plynový sporák).
Nástavec na ohřívání a vaření potravin v páře D4
Použijte čisticí prostředky určené dle návodu k použití na hliníkové povrchy a čistění
provádějte otíráním měkkým vlhkým hadříkem (nevkládejte do myčky).
Některé potraviny mohou určitým způsobem příslušenství zabarvit. To však nemá na funkci
spotřebiče žádný vliv a není důvodem k reklamaci spotřebiče. Toto zabarvení obvykle za
určitou dobu samo zmizí.
CZ
13 / 71
Uložení
Před uložením se ujistěte, že je tlakový hrnec chladný. Příslušenství D vložte do vnitřní nádoby
C. Hrnec skladujte na bezpečném a suchém místě, mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.
V. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
PROBLÉM PŘÍČINA ŘEŠENÍ
Hrnec nefunguje Není připojeno napájení Zkontrolujte přívod, vidlici a el. zásuvku
Víko nelze
nasadit nebo
zajistit na hrnci
Těsnění B6 není na svém
místě
Umístěte těsnění správně na místo ve
víku
Pojistný ventil B3 je v horní
poloze
Zkontrolujte těsnění B4 a případně ho
očistěte (viz. Údržba)
Pomocí vhodného nástroje (např. špej-
lí) stlačte pojistný ventil do dolní polohy
Víko nelze po
úplném vypuštění
páry otevřít
Pojistný ventil B3 je stále
v horní poloze
Pomocí vhodného nástroje (např. špej-
le) stlačte pojistný ventil do dolní polohy
Po okraji nádoby
uniká velké
množství páry
Víko B není dobře
uzavřeno
Zkontrolujte upevnění víka na hrnci
Těsnění B6 není na svém
místě
Umístěte těsnění správně na místo ve
víku
Na těsnění B6 jsou zbytky
potravin
Vyjměte těsnění z víka a očistěte ho
(viz. Údržba)
Těsnění B6 je opotřebované
nebo poškozené
Poškozené těsnění vyměňte za nové
shodného typu (viz. Údržba)
Víko B bylo poškozené (např.
pádem na zem)
Kontaktujte servisní oddělení
Z pojistného
ventilu B3 uniká
velké množství
páry
Na těsnění B4 jsou nečistoty
(např. zbytky jídla)
Sejměte těsnění z ventilu a očistěte ho
(viz. Údržba)
Těsnění B4 je opotřebované
nebo poškozené
Poškozené těsnění vyměňte za nové
shodného typu (viz. Údržba)
Hrnec vydává
nepříjemný
zápach
Na vnitřní nádobě C nebo
topné plotně A3 jsou
nečistoty
Zkontrolujte, případně očistěte
dosedací plochy nádoby a topné plotny
VI. EKOLOGIE
Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na
výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na
výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické
výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem jejich správné
likvidace je odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte
prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly
být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu
nebo nejbližšího sběrného místa.
14
CZ
/ 71
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy
uděleny pokuty. Pokud má být spotřebič denitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od el. sítě přívod odříznout, spotřebič tak bude nepoužitelný.
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí
výrobku, musí provést odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na
záruční opravu!
Případné další informace o spotřebiči a servisní síti získáte na infolince +420 545 120 545
nebo na internetové adrese www.eta.cz.
VII. TECHNICKÉ ÚDAJE
Napětí (~V/Hz) uvedeno na typovém štítku výrobku
Příkon (W) uveden na typovém štítku výrobku
Objem vnitřní nádoby min. – max. (l) 0,76 – 3,48
Hmotnost cca (kg) 4,6
Pracovní tlak (kPa) 30 – 70
Maximální tlak (kPa) 100
Rozsah teplot při udržování teploty (°C) 72 – 75
Příkon v pohotovostním režimu je < 1,00 W.
Nepodstatné odchylky od standardního provedení, které nemají vliv na funkci
výrobku, si výrobce vyhrazuje.
UPOZORNĚNÍ A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTŘEBIČI, OBALECH NEBO V NÁVODU:
CUP – Šálek.
HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti. DO NOT IMMERSE IN
WATER OR OTHER LIQUIDS – Neponořovat do vody nebo jiných tekutin.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG
AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN
CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT
A TOY. Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách,
postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí.
Sáček není na hraní.
UPOZORNĚNÍ
CZ
15 / 71
Elektrický tlakový hrniec
eta 5131
NÁVOD NA OBSLUHU
Vážený zákazník, ďakujeme vám za kúpu nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja do
prevádzky si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným
listom, pokladničným dokladom a podľa možností aj s obalom a vnútorným obsahom obalu
dobre uschovajte.
I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE
Inštrukcie v návode považujte za súčasť spotrebiča a odovzdajte ich akémukoľvek
ďalšiemu užívateľovi spotrebiča.
Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke.
Vidlicu napájacieho prívodu je nutné pripojiť do správne zapojenej a uzemnenej zásuvky
podľa STN!
Nikdy spotrebič nepoužívajte, ak má poškodený napájací prívod
alebo vidlicu, ak nepracuje správne, ak spadol na zem
a poškodil sa alebo spadol do vody. V takých prípadoch zaneste
spotrebič do odborného servisu na preverenie jeho bezpečnosti
správnej funkcie.
Tento spotrebič nesmie byť používaný deťmi. Udržujte spotrebič
a jeho prívod mimo dosahu detí. Spotrebiče môžu používať
osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo
nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli
poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú
prípadnému nebezpečenstvu. Deti si so spotrebičom nesmú hrať.
Udržujte spotrebič a jeho prívod mimo dosahu detí.
Ak je napájací prívod spotrebiča poškodený, ihneď odpojte
spotrebič od el. siete. Prívod musí vymeniť výrobca, jeho servisný
technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa tak zabránilo
úrazu el. prúdom alebo požiaru.
Pred výmenou príslušenstva alebo prístupných časti, pred
montážou a demontážou, pred čistením alebo údržbou, spotrebič
vypnite a odpojte od el. siete vytiahnutím vidlice napájacieho
prívodu z el. zásuvky!
POZOR: Nepoužívajte tento spotrebič v spojení s tepelne
citlivým riadiacim zariadením, programátorom, časovačom alebo
akýmkoľvek iným zariadením, ktoré zapína spotrebič automaticky,
pretože v prípade, že by bol spotrebič zakrytý alebo premiestnený,
hrozí nebezpečenstvo požiaru.
Nedotýkajte sa pri varení miest, kde vystupuje horúca para, hrozí
nebezpečenstvo popálenia a oparenia.
Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do el. zásuvky a nevyťahujte z el. zásuvky
mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod!
Gurmano
16
SK
/ 71
UPOZORNENIE: Nikdy neotvárajte veko B v priebehu prípravy pokrmu a pokiaľ nie je
tlak dostatočne znížený. Pokiaľ chcete veko odňať, vždy spotrebič vypnite a znížte tlak
pomocou tlačidla B2.
Spotrebič je určený len pre použitie v domácnostiach a pre podobné účely (v obchodoch,
kanceláriách a podobných pracoviskách, v hoteloch, moteloch a iných obytných prostrediach,
v podnikoch zaisťujúcich nocľah s raňajkami)! Nie je určený pre komerčné použitie!
Tento spotrebič nie je určený na vonkajšie použitie.
Nepoužívajte spotrebič na vykurovanie miestnosti!
Okrem častí, uvedených v kapitole Údržba, spotrebič nikdy neponárajte do vody ani
neumývajte pod prúdom vody!
Pred údržbou alebo uložením nechajte spotrebič vychladnúť.
Nie je prípustné akýmkoľvek spôsobom upravovať povrch spotrebiča (napr. pomocou
samolepiacej tapety, fólie a pod.)!
Nezapínajte hrniec bez vloženej nádoby.
Nepoužívajte spotrebič ako fritézu.
Nepoužívajte nádobu samostatne (napr. na prípravu potravín na el. / plynovom /
indukčnom / halogénovom sporáku alebo na otvorenom ohni alebo mikrovlnnej).
Medzi veko a nádobu nevkladajte alobal, papier na pečenie ani čokoľvek iné.
Nezapínajte spotrebič bez dostatočného množstva surovin v nádobe na prípravu pokrmu.
Nádobu nepoužívajte, ak je prasknutá, akokoľvek poškodená alebo na dlhodobé
skladovanie potravín (napr. v mrazničke).
Nenechávajte v nádobe zmrznúť vodu alebo potraviny obsahujúce vodu. Mohlo by dôjsť
k poškodeniu nádoby (prasknutiu).
Nádoba nie je určená na uchovávanie a skladovanie potravín. Potraviny po zpracování
umiestnite do inej nádoby vhodnej na skladovanie.
Nikdy nevarte strukoviny (napr. suché fazule a šošovicu), vždy ich najprv namočte
asi na desať hodín do vody (pozrite pokyny na obale).
Do vnútorného priestoru hrnca, tj medzi telo prístroja a vnútornú nádobu sa nesmie dostať
voda, ani iná kvapalina.
Ak je véko a vnútorná nádoba horúca, neponárajte ju do studenej vody ani
neumývajte pod prúdom tečúcej studenej vody! Náhla zmena teploty by mohla
spôsobiť poškodenie nádoby alebo veka.
Vedenie pary (tj poistný ventil B3, ventil regulácie tlaku B5 a ochranný kryt B8), ktorý sú
súčasťou veka a ktoré umožňujú únik pary, vždy udržujte v čistote. Súčasne pravidelne
kontrolujte ich stav, či nie sú zablokované (napr. zvyšky potravín), opotrebované alebo
poškodené.
Na miešanie a naberanie pokrmov používajte kuchynské náčinie z plastu alebo z dreva,
pretože kovové náčinie by mohlo poškodiť povrch vnútornej nádoby.
Spotrebič je vybavený tepelnou bezpečnostnou poistkou, ktorá preruší prívod prúdu
v prípade vyvarenia vody alebo uvedenia prázdneho hrnca do činnosti. Ak k tomu dôjde,
spotrebič odpojte od el. siete a zaneste do odborného servisu na preverenie jeho
bezpečnosti správnej funkcie.
Neukladajte spotrebič v blízkosti predmetov alebo pod predmety, ktoré sa môžu poškodiť
parou, napríklad steny, kuchynské skrinky, príborníky, obrazy, záclony, unikajúca para by
ich mohla poškodiť.
Spotrebič nesmie byť používaný vo vlhkom alebo mokrom prostredí a v akomkoľvek
prostredí s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu (priestory kde sú skladované
chemikálie, palivá, oleje, plyny, farby a ďalšie horľavé, prípadne prchavé, látky).
Neumiestňujte spotrebič na nestabilné, krehké a horľavé podklady (napr. sklenené,
papierové plastové, drevené – lakované dosky a rôzne tkaniny/obrusy).
SK
17 / 71
Príslušenstvo nezasúvajte do žiadnych telesných otvorov.
Počas prevádzky nenechávajte na veku hrnca žiadne predmety (napr. ochranné rukavice,
utierky), ktoré by mohli spôsobiť zakrytie otvorov na odvod pary.
Spotrebič používajte iba v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho prevrhnutie
a v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov (napr. kachle, el./plynový sporák,
varič atď.) a vlhkých povrchov (drezy, umývadlá atď.).
Spotrebič neprenášajte v horúcom stave, pri eventuálnom preklopení hrozí
nebezpečenstvo úrazu popálením a oparenie.
Na prenášanie spotrebiča používajte držadlá A7!
Pri zdvíhaní veka buďte opatrní a veko odoberajte vždy smerom od seba.
S cieľom údržby alebo opravy demontujte iba tie diely elektrického hrnca, ktoré sú
spomenuté v tomto návode. Ostatné súčasti alebo príslušenstvo nikdy nerozoberajte
a nevymieňajte ich za iné.
Používajte spotrebič iba s napájacím prívodom, ktorý je jeho súčasťou!
Napájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným
plameňom a nesmie sa ponoriť do vody.
Napájací prívod nikdy neklaďte na horúce plochy, ani ho nenechávajte visieť cez okraj
stola alebo pracovnej dosky. Zavadením alebo zatiahnutím za prívod napr. deťmi môže
dôjsť k prevrhnutiu či stiahnutiu spotrebiča a následne k vážnemu zraneniu!
Pravidelne kontrolujte stav napájacieho prívodu spotrebiča.
V prípade potreby použitia predlžovacieho prívodu je nutné, aby nebol poškodený
a vyhovoval platným normám.
Spotrebič používajte iba s originálnym príslušenstvom od výrobcu.
Tento spotrebič používajte iba na účel, na ktorý je určený tak, ako je popísané v tomto
návode. Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel.
VAROVANIE: Pri nesprávnom používaní prístroja, ktoré nie je v súlade s návodom na
obsluhu, existuje riziko poranenia.
Prípadné texty v cudzom jazyku a obrázky uvedené na obaloch, alebo výrobku, sú
preložené a vysvetlené na konci tejto jazykovej mutácie.
Výrobca nezodpovedá za škody a zranenia spôsobené nesprávnym používaním
spotrebiča a príslušenstva (napr. znehodnotenie potravín, poranenie, popálenie,
oparenie, požiar) a nie je zodpovedný zo záruky za spotrebič v prípade nedodržania
vyššie uvedených bezpečnostných upozornení.
Elektrický hrniec je vybavený mnohými funkciami, ktoré zaisťujú jeho bezpečnú prevádzku.
1) Bezpečnostný systém uzatvárania a otvárania veka
Dokiaľ je v nádobe tlak, bezpečnostný systém (tj. poistka aretácie veka) zabraňuje
otvoreniu veka.
2) Snímač teploty
Tlakový hrniec registruje vnútornú teplotu a v závislosti na nej automaticky reguluje
intenzitu ohrievania.
3) Obmedzovanie teploty (tepelná poistka)
Ak je vnútorná nádoba prázdna alebo teplota dosiahne alebo prekročí povolenú hodnotu,
zariadenie automaticky preruší prívod elektrickej energie do ohrievacieho telesa.
4) Ventil regulácie tlaku
Ak tlak vo vnútri hrnca prekročí maximálnu povolenú hodnotu, je para bezpečne
vypúšťaná automatickým ventilom.
18
SK
/ 71
5) Kryt ventilu regulácie tlaku
Zabraňuje tomu, aby sa jedlo počas varenia lepilo na ventil regulácie tlaku a tak
predchádza jeho zablokovaniu.
II. POPIS SPOTREBIČA A PRÍSLUŠENSTVA (obr. 1)
A – tlakový hrnec
A1 – ovládací panel s displejom A5 – držiak nádoby na kondenzát
A2 – vonkajšia nádoba A6 – držiak lyžice
A3 – ohrievacie teleso A7 – držadla na prenášanie
A4 – snímač teploty A8 – napájací prívod
B – veko
B1 – držadlo B5 – ventil regulácie tlaku pary
B2 – talčidlo aretácie ventilu (s funkciou otvorené) B6 – tesnenia
B3 – poistný ventil B7 – poistka aretácie veka
B4 – tesnenie B8 – kryt
C – vnútorná nádoba
D – príslušenstvo
D1 – odmerka (160 ml) D3 – nádobka na kondenzát
D2 – lyžica D4 – nadstavec na ohrievanie
a varenie potravín v pare
DISPLEJ – ZÁKLADNÉ NASTAVENIA
Po uvedení tlakového hrnca do prevádzky sa rozsvieti displej (88:88).
Ovládací panel
tlačidlo pre udržiavanie teploty alebo
STOP=
ukončenie zvoleného
programu
tlačidlo pre nastavenie času
odloženého štartu
tlačidlo pre nastavenie programu
hydina (kura) / ryby
tlačidlo pre nastavenie programu
ryža
tlačidlo pre nastavenie program
hovädzie mäso
tlačidlo pre nastavenie programu
kaše
tlačidlo pre nastavenie programu
strukoviny
tlačidlo pre nastavenie parného
varenie alebo pomalého varenie
tlačidlo pre nastavenie varenie bez
veka
tlačidlo pre nastavenie programu
polievka
tlačidlo pre zapnutie zvoleného
programu
tlačidlo pre nastavenie voľby varenia
3 stupně (žuvacie, normálne, mäkká)
tlačidlá pre nastavovanie času programov
alebo času do odloženého štartu (+
zvyšujeme / – znižujeme hodnoty času)
symbol zostávajúci čas do konca
zvoleného programu
Popis svetelnej signalizácie sa spustí:
keď nie je správne nasadené / zaistené veko, kontrolné svetlo nesvieti a displej
zobrazuje nápis OPEN,
SK
19 / 71
– keď je správne nasadené / zaistené veko kontrolné svetlo svieti na zeleno,
– kontrolné svetlo bliká keď sú nastavované hodnoty príslušného programu,
– kontrolné svetlo svieti trvale keď je príslušný program aktívny,
– kontrolné svetlo (bodkay) na displeji bliká keď je príslušný program aktívny,
kontrolné segmenty (čiarky) na displeji sa pohybujú keď je príslušný program aktívny
a dochádza k zahrievaniu + tlakovaniu hrnca.
POZOR
Ak sa na displeji objavia neobvyklé znaky, odpojte spotrebič od el. siete a následne
ho znova pripojte.
– Funkciu odloženého štartu používajte len pri receptoch, ktoré ste už pred tým
s úspechom vyskúšali a tieto recepty ďalej nemeňte.
!
III. POKYNY NA OBSLUHU
Odstráňte všetok obalový materiál, vyberte tlakový hrniec a všetko príslušenstvo.
Z hrnce odstráňte všetky prípadné reklamné adhézne fólie, samolepky alebo papier.
Samolepky s varovaním prosím neodstraňujte. Umiestnite hrniec na pevný rovný a suchý
povrch (napr. kuchynský stôl) mimo dosahu detí. Pred prvým použitím umyte časti, ktoré
prídu do styku s potravinami, v teplej vode s prídavkom saponátu, dôkladne opláchnite
čistou vodou a vytrite do sucha, prípadne nechajte oschnúť. Nádobu naplnenú po
rysku 2 čistej vody vložte späť do hrnca a veko zatvorte. Následne nastavte program
Tlakové varenie“ a spotrebič zapnite pod dozorom na cca 5 minút, potom nechajte hrniec
vychladnúť. Prípadné krátke, mierne zadymenie nie je na závadu a dôvodom k reklamácii
spotrebiča. Teraz je spotrebič pripravený na použitie.
Sestavení hrnce pro vaření (obr. 2, 3, 4, 5)
Uchopte držadlo veka B1, otočte ním v smere chodu hodinových ručičiek až do krajnej
polohy a zdvihnite ho smerom nahor. Vyberte vnútornú nádobu C, vložte do nej (napr.
pomocou odmerky D1 alebo lyžice D2) potrebné ingrediencie a naplňte ju vodou podľa
príslušného receptu. Celkové množstvo surovín s vodou smie dosahovať maximálne
po rysku CUP10-MAX (3,48 l) v nádobe. Pri príprave jedla, ktoré počas varenia naberá
na objeme, naplňte nádobu maximálne po rysku CUP8 (2,81 l). Minimálne množstvo
vareného jedla však nesmie byť menšie, ako je indikované ryskou CUP2 (0,76 l). U tekuté
kaše sa odporúča používať ryžu a vodu v pomere 1: 3. Vhodnou textíliou alebo papierovou
utierkou očistite horný okraj vnútornej nádoby C a prípadne všetky ostatné časti, ktoré sa
počas plnenia vnútornej nádoby znečistili potravinou (napr. vonkajšie dno). Očistite tiež
vnútorný horný okraj vonkajšej nádoby A2 a uistite sa, že na vyhrievacom telese A3 sa
nenachádzajú zbytky potravín. Potom vložte vnútornú nádobu C do vonkajšej nádoby A2.
Po vložení s vnútornou nádobou zľahka pootočte na obidve strany, aby dobre dosadla na
vyhrievacie teleso. POZOR: Skontrolujte, či tesnenie B6 je čisté, suché
a je správne uložené na svojom mieste vo veku B. Uistite sa, že poistný
ventil B3 je v dolnej polohe. Uchopte veko za držadlo B1, položte ho vodorovne na plášť
hrnca A, ľahko naň zatlačte a súčasne ním otočte proti smeru chodu hodinových ručičiek
až na doraz. Správne zaistenie veka v pozícii je indikované počuteľným klapnutím.
Nezatvárajte veko s použitím nadmernej sily! Vidlicu napájacieho prívodu A8 zasuňte
do el. zásuvky.
20
SK
/ 71
/