eta 132 Instructions For Use Manual

Marka
eta
Kategoria
Małe urządzenia kuchenne
Model
132
Rodzaj
Instructions For Use Manual
7-17
Elektrický pomalý hrnec
Návod k obsluze
18-28
Elektrický pomalý hrniec
Návod NA obsluHu
39-49
H
Elektromos lassú főzőedény
HAszNálATI uTAsÍTás
50-60
PL
Garnek elektryczny do wolnego gotowania
INSTRUKCJA OBSŁUGI
29-38
GB
Electric slow pot
INsTRuCTIoNs FoR use
A1
A5
B
C
C1
A4
A5
A2
A7
A3
2
3
A
A6
C2
D
D1
5
1
+
4
MANUAL mode
PROGRAM mode
PROBE mode
PROBE mode
PROBE mode
Elektrický pomalý hrnec
eta 0132
Návod k obsluze
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto
přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se
záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem
obalu dobře uschovejte.
Elektrický hrnec je určen k vaření pokrmů jako jsou polévky, rýže, dušené pokrmy, guláš
a všechny ostatní pokrmy, které se dají vařit v tradičním hrnci, tlakovém hrnci nebo
v nádobách na dušení a vaření v páře.
Po vložení ingrediencí umožňuje hrnec automatické vaření dle zvoleného výkonu bez
nutnosti nastavení hodnot času, nebo umožňuje předem nastavit čas vaření a výkon
ohřevu.
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
– Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze, prohlédněte
vyobrazení a návod si uschovejte. Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče
a postupte je jakémukoliv dalšímu uživateli spotřebiče.
– Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce.
– Vidlici napájecího přívodu je nutné připojit do správně zapojené a uzemněné zásuvky dle
eÚ!
Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší
a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo
byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem
a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí
hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět
děti bez dozoru. Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí.
Jestliže je napájecí přívod spotřebiče poškozen, ihned odpojte
spotřebič od el. sítě. Přívod musí být vyměněn výrobcem, jeho
servisním technikem nebo podobně kvalikovanou osobou, aby se
tak zabránilo úrazu el. proudem nebo požáru.
Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez
dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.
Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí
přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, pokud upadl na zem
a poškodil se nebo spadl do vody. V takových případech zaneste
spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti
a správné funkce.
– Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky
mokrýma rukama a taháním za napájecí přívod!
7
CZ
– Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a podobné účely (příprava
pokrmů)! Není určen pro komerční použití!
Tento spotřebič není určen pro venkovní použití.
– Nepoužívejte spotřebič k vytápění místnosti!
– Nepoužívejte spotřebič s programem, časovým spínačem nebo jakoukoli jinou součástí,
která spíná spotřebič automaticky, protože existuje nebezpečí vzniku požáru, jestliže je
spotřebič zakryt nebo nesprávně umístěn.
– Vyjma částí, uvedených v kapitole Údržba, spotřebič nikdy neponořujte do vody
ani nemyjte pod proudem vody!
– Před údržbou nebo uložení nechte spotřebič vychladnout.
– Není přípustné jakýmkoli způsobem upravovat povrch spotřebiče (např. pomocí
samolepicí tapety, fólie, apod.)!
– Po ukončení práce vždy spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice
napájecího přívodu z elektrické zásuvky.
– Nezapínejte hrnec bez vložené nádoby nebo bez vložených substancí v nádobě.
– Nikdy nevařte luštěniny (např. suché fazole a čočku), vždy je nejprve namočte asi na
deset hodin do vody (viz pokyny na obalu).
– Do vnitřního prostoru hrnce, tj. mezi vnější a vnitřní nádobu se nesmí dostat voda, ani
jiná kapalina.
– Mezi topnou plotnu a vnitřní nádobu nevkládejte alobal ani cokoli jiného.
– Nepoužívejte vnitřní nádobu samostatně bez hrnce (např. k přípravě potravin na el.
/ plynovém / indukčním / halogenovém sporáku nebo na otevřeném ohni).
– Nezapínejte hrnec bez dostatečného množství vody v nádobě pro přípravu pokrmu.
– Nepoužívejte hrnec bez poklice, ze spotřebiče by mohla vystřikovat horká voda.
– Vnitřní keramickou nádobu nepoužívejte, pokud je prasklá, jakkoliv poškozená nebo ke
dlouhodobému skladování potravin (např. v mrazničce).
– Pokud je skleněné víko a vnitřní keramická nádoba horká, neponořujte ji do studené
vody ani nemyjte pod proudem tekoucí studené vody! Je-li vnitřní keramická nádoba
chladná, neponořujte ji do horké vody ani nemyjte pod proudem tekoucí horké
vody! Náhlá změna teploty by mohla způsobit k poškození nádoby (prasknutí).
– Nenechávejte ve vnitřní keramické nádobě zmrznout vodu nebo potraviny obsahující
vodu. Mohlo by dojít k poškození nádoby (prasknutí).
– Vnější povrch (dno) keramické nádoby je drsné. Buďte při manipulaci s nádobou opatrní,
předejdete tak případnému poškození (poškrábání) pracovní desky kuchyňské linky,
poličky v chladničce apod.
– Neumísťujte vnitřní keramickou nádobu do blízkosti hořlavých látek nebo předmětů, je-li
horká.
– Neumísťujte vnitřní keramickou nádobu, je-li je horká, na dřevěný stůl, lakovanou plochu
ani jiný druh citlivého povrchu, který se může teplem poškodit.
– Pro mísení a nabírání pokrmů používejte kuchyňské náčiní z plastu nebo ze dřeva,
protože kovové náčiní by mohlo poškodit povrch vnitřní nádoby.
– Spotřebič je vybaven tepelnou bezpečnostní pojistkou, která přeruší přívod proudu v
případě vyvaření vody nebo uvedení prázdného hrnce do činnosti. Pokud k tomu dojde,
spotřebič odpojte od el. sítě a nechte vychladnout. Nenaplňujte hrnec studenou vodou za
účelem rychlého ochlazení. Mohlo by to snížit životnost topného tělesa.
– Nepokládejte spotřebič v blízkosti předmětů nebo pod předměty, které se mohou
poškodit párou, například stěny, kuchyňské skřínky, příborníky, obrazy, záclony unikající
pára by je mohla poškodit.
8
CZ
– Nepoužívejte spotřebič v prostředí nasyceném výbušnými nebo hořlavými parami.
– Příslušenství nezasouvejte do žádných tělesných otvorů.
– Neumisťujte spotřebič na nestabilní, křehké a hořlavé podklady (např. skleněné,
papírové plastové, dřevěné-lakované desky a různé tkaniny/ubrusy).
– Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí
a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. kamna, el./plynový sporák, vařič
atd.) a vlhkých povrchů (dřezy, umyvadla atd.).
– Nedotýkejte se při vaření míst, kde vystupuje horká pára, hrozí nebezpečí popálení
a opaření.
– Při manipulaci s nádobou a víkem používejte ochranné kuchyňské rukavice nebo utěrku,
– Víko je vyrobeno z kaleného bezpečnostního skla. Toto sklo je pevnější a odolnější proti
rozbití než obyčejné sklo. Kalené sklo se sice může rozbít, ale jeho střepy nemají ostré
hrany. Dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání povrchu skla.
– Při zvedání víka buďte opatrní a víko odnímejte vždy směrem od sebe.
– Během provozu nenechávejte na víku hrnce žádné předměty (např., ochranné rukavice,
utěrky), které by mohly způsobit zakrytí otvorů pro odvod páry.
– Spotřebič nepřenášejte v horkém stavu, při eventuálním překlopení hrozí nebezpečí
úrazu popálením a opaření.
– Pro přenášení spotřebiče používejte držadla!
– Za účelem údržby nebo opravy demontujte pouze ty díly elektrického hrnce, které jsou
zmíněny v tomto návodu. Ostatní součásti nebo příslušenství nikdy nerozmontovávejte
a nevyměňujte je za jiné.
– Používejte hrnce pouze s napájecím přívodem, který je jeho součástí! Pokud dojde k
poškození napájecího přívodu, nikdy je nevyměňujte za přívod nestejného typu.
– Spotřebič je přenosný a je vybaven pohyblivým přívodem s vidlicí, jenž zabezpečuje
dvoupólové odpojení od el. sítě.
– Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným
plamenem a nesmí se ponořit do vody.
– Napájecí přívod nikdy nepokládejte na horké plochy, ani jej nenechávejte viset přes okraj
stolu nebo pracovní desky. Zavaděním nebo zataháním za přívod např. dětmi může dojít
k převržení či stažení spotřebiče a následně k vážnému zranění!
– Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu spotřebiče.
– V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen a
vyhovoval platným normám.
– Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím od výrobce.
– Tento spotřebič používejte pouze pro účel, pro který je určen tak, jak je popsáno v tomto
návodu. Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel.
– Výrobce neodpovídá za škody a zranění způsobené nesprávným používáním spotřebiče
a příslušenství (např. znehodnocení potravin, poranění, popálení, opaření, požár)
a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených
bezpečnostních upozornění.
II. POPIS SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ (obr. 1)
A – pomalý hrnec
A1 – ovládací panel A5 – držadla
A2 – vnější nádoba A6 – napájecí přívod
A3 – topná plotna A7 - zdířka pro připojení
A4 – snímač teploty
9
CZ
B – vnitřní nádoba
C – víko
C1 – držadlo C2 - otvor pro odvod páry
D – teplotní sonda
D1 – připojovací konektror
OVLÁDACÍ PANEL
Displej = zobrazuje nastavený výkon ohřevu nebo funkci ohřevu a zbývající čas do konce
vaření.
= tlačítko slouží k zapnutí a vypnutí spotřebiče.
PROGRAM = tlačítko slouží pro nastavení požadovaného času přípravy (0,5 – 12 hod.)
a pro nastavení požadovaného výkonu ohřevu (HIGH, LOW, WARM).
MANUAL = tlačítko slouží pro nastavení požadovaného výkonu ohřevu (HIGH, LOW,
WARM).
PROBE = tlačítko slouží pro nastavení požadovaného výkonu ohřevu (HIGH, LOW), při
nastavení funkce s teplotní sondou
ENTER : tlačítko slouží pro: přechodu mezi funkcí ohřev a času / potvrzení nastavené
funkce
= tlačítka slouží pro pohyb v menu.
Cooking Time= kontrolní světlo signalizuje funkci časovače.
Heat Setting = kontrolní světlo signalizuje funkci ohřevu.
Desired Temp = kontrolní světlo signalizuje požadovanou teplotu
Actual Temp = kontrolní světlo signalizuje aktuální teplotu
Funkce zvukového signálu se spustí:
– když se spustí nastavený program (1x krátké pípnutí),
– když se ukončí nastavený program (3x pípnutí).
POZOR
- Pokud při programování po dobu 30 sekund nestisknete žádné tlačítko, spotřebič se
z důvodu úspory el. energie vypne.
- Pokud se na displeji objeví neobvyklé znaky, odpojte spotřebič od el. sítě a následně ho
znovu připojte.
- Funkci časovače používejte jen u receptů, které jste již předem s úspěchem vyzkoušeli
a tyto recepty dále neměňte.
Nastavení na nízký výkon (LOW)
Potraviny vaří/dusí po dobu asi 6-8 hodin, při teplotě cca 90
o
C. Toto nastavení rovněž
využijete při vaření křehčích potravin, kterým prospívá pomalejší vaření, např. vařená
jablka nebo mírně povařené ovoce.
Nastavení na vysoký výkon (HIGH)
Proces vaření se urychlí ve srovnání s nízkým výkonem, přičemž doba vaření se pohybuje
mezi 3-5 hodinami, při teplotě cca 100
o
C.
10
CZ
Nastavení na udržování teploty (WARM)
Toto nastavení zvolte tehdy, pokud chcete zachovat teplotu uvařených potravin (cca 70 -
80
o
C.). Nikdy nenechávejte hotové pokrmy v hrnci zapnutém na funkci WARM (udržování
teploty) po dobu delší, než je nezbytně nutné (cca 2 hodiny). Pokrm by se mohl začít kazit.
III. PŘÍPRAVA A POUŽITÍ
Odstraňte veškerý obalový materiál, vyjměte hrnec a veškeré příslušenství. Umístěte
hrnec na rovný a suchý povrch (např. kuchyňský stůl), ve výšce minimálně 85 cm, mimo
dosah dětí. (viz odst. I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ). Před prvním použitím umyjte
části, které přijdou do styku s potravinami, v teplé vodě s přídavkem saponátu, důkladně
opláchněte čistou vodou, vytřete do sucha, případně nechte oschnout. Nyní je spotřebič
připraven k použití.
Sestavení hrnce pro vaření
Z hrnce vyjměte vnitřní nádobu B, vložte do ní (např. pomocí odměrky nebo lžíce)
potřebné ingredience a naplňte ji vodou dle příslušného receptu. Celkové množství surovin
s vodou smí dosahovat maximálně do 4/5 objemu nádoby. Při přípravě jídla, které během
vaření nabývá objemu, naplňte nádobu maximálně do 3/5. Minimální množství vařeného
jídla však nesmí být menší, než 1/5 objemu nádoby.
Vhodnou textilií nebo papírovou utěrkou očistěte horní okraj vnitřní nádoby B a případně
všechny ostatní části, které se během plnění vnitřní nádoby znečistily potravinou (např.
vnější dno). Očistěte také vnitřní horní okraj hrnce A a současně se ujistěte, že na topné
plotně A3 se nenachází zbytky potravin. Potom vložte vnitřní nádobu B do hrnce A. Po
vložení s vnitřní nádobou lehce pootočte na obě strany, aby řádně dosedla na topnou
plotnu. Uchopte víko C za držadlo C1, položte jej vodorovně na nádobu.
Přesvědčte se, že napájecí přívod není poškozen a že neprochází přes jakékoliv ostré či
horké plochy. Připojte vidlici napájecího přívodu A6 k el. síti (obr. 2).
Nastavení funkce MANUAL výkon ohřevu (vaření)
1. Stiskněte spínač „
“ a pomalý hrnec se zapne. Na displeji se zobrazí SEL a rozsvítí se
kontrolní světla.
2. Stiskněte tlačítko MANUAL (rozsvítí se kontrolní světlo Heat Setting).
3. Následně pomocí tlačítek „
“ zvolte požadovaný režim ohřevu (tj. HIGH=vysoký,
LOW=nízký, WARM=udržování teploty).
4. Stisknutím a přidržením tlačítka „ENTER“ spustíte zvolený režim vaření.
5. Ozve se zvukový signál (1x dlouhé pípnutí), rozsvítí se kontrolní světlo MANUAL a na
displeji se bude střídavě zobrazovat nápis COOK a příslušný stupeň ohřevu.
6. Zahájí se vaření. Během provozu lze na displeji sledovat průběh postupu programu. Po
uplynutí přednastaveného času 14 hod. se program ukončí (zazní zvukový signál 3x
dlouhé pípnutí a na displeji se zobrazí OFF). Nyní se může potravina vyjmout z hrnce.
Nastavení funkce PROGRAM časovače s ohřevem
1. Stiskněte spínač „
“ a pomalý hrnec se zapne. Na displeji se zobrazí SEL a rozsvítí se
kontrolní světla.
2. Stiskněte tlačítko PROGRAM (rozsvítí se kontrolní světla Cooking Time a na displeji se
zobrazí 04:00).
3. Následně pomocí tlačítka „
“ pro zkrácení nebo tlačítka „ “ pro prodloužení nastavte
požadovaný čas vaření. Časovač je možno nastavit v 30 minutových intervalech na
minimální délku 0,5 hod. a maximální délku 12 hod.
4. Stisknutím tlačítka „ENTER“ se přepnete do režimu pro nastavení funkce výkonu ohřevu
(rozsvítí se kontrolní světlo Heat Setting=ohřevu a na displeji se zobrazí nápis HIGH).
11
CZ
5. Pomocí tlačítek „ “ zvolte požadovaný režim ohřevu (tj. HIGH=vysoký, LOW=nízký,
WARM=udržování teploty).
6. Stisknutím a přidržením tlačítka „ENTER“ spustíte časovač se zvoleným režim vaření.
7. Ozve se zvukový signál (1x dlouhé pípnutí). Rozsvítí se kontrolní světlo PROGRAM na
displeji se bude střídavě zobrazovat nápis COOK a příslušný stupeň ohřevu a současně
se bude střídavě rozsvěcovat kontrolní světla Heat Setting a Cooking Time. Zahájí se
vaření. Během provozu lze na displeji sledovat průběh postupu programu. S postupem
programu se číslice nastaveného času postupně snižují po 1 minutě.
8. Po uplynutí přednastaveného času se program ukončí (zazní zvukový signál 3x dlouhé
pípnutí a na displeji se zobrazí WARM). Následně se hrnec přepne do režimu na
udržování teploty ve kterém setrvá než uplyne 14 hod.
Nastavení funkce PROBE s teplotní sondou a časovače s ohřevem
1. Sondu D zasuňte skrz potvor pro odvod páry C2. Sondu umístěte tak, aby hrot byl
v centru připravované potraviny. Ujistěte se, že hrot sondy se nedotýká dna nebo stěny
nádoby.
2. Konektor D1 zasuňte (až na doraz) do zdířky A7.
3..Stiskněte spínač „
“ a pomalý hrnec se zapne. Na displeji se zobrazí SEL a rozsvítí se
kontrolní světla.
4. Stiskněte tlačítko PROBE (rozsvítí se kontrolní světla Heat Setting a na displeji se
zobrazí HIGH).
5. Pomocí tlačítek „
“ zvolte požadovaný režim ohřevu (tj. HIGH=vysoký, LOW=nízký).
6. Stisknutím tlačítka „ENTER“ se přepnete do režimu pro nastavení funkce výkonu
ohřevu (rozsvítí se kontrolní světlo Desired Temp a na displeji se zobrazí nápis 160 F).
7. Pomocí tlačítek „
“ zvolte požadovanou teplotu ohřevu (tj. 145 – 180 °F / 63 – 82 °C).
8. Stisknutím a přidržením tlačítka „ENTER“ spustíte časovač se zvoleným režim vaření.
9. Ozve se zvukový signál (1x dlouhé pípnutí). Rozsvítí se kontrolní světlo PROBE, na
displeji se bude střídavě zobrazovat nastavená a požadovaná teplota a současně se
bude střídavě rozsvěcovat kontrolní světla Desired Temp a Actual Temp.
10. Zahájí se vaření. Sonda snímá teplotu v hrnci, jakmile je nastavená teplota dosažena,
přepne se hrnec do režimu WARM (udržování teploty).
11. Po uplynutí přednastaveného času 14 hod. se program ukončí (zazní zvukový signál 3x
dlouhé pípnutí a na displeji se zobrazí OFF).
Poznámka
Chcete-li změnit teplotu zobrazenou ve ºF na °C: stiskněte tlačítko PROBE a pak následně
tlačítko ENTER. Teplota se zobrazí ve ºC. Pokud je pomalý hrnec je odpojen od el.
napájení vrátí na nastavení teploty na ºF.
POZOR
- Při prvním uvedení do provozu se může objevit případné krátké, mírné zakouření což
není na závadu a důvodem k reklamaci spotřebiče.
- Po celou dobu přípravy vychází z otvoru ve víku pára a okolo okraje víka může tekutina
i mírně unikat což může být doprovázeno charakteristickým zvukovým projevem
„syčením/prskáním“. Tento jev je naprosto normální a není důvodem k reklamaci
spotřebiče.
- Během přípravy pokrmů se nedotýkejte kovových a skleněných povrchů hrnce, protože
tyto části jsou HORKÉ! Obzvlášť dejte pozor na to, aby se hrnce nedotýkaly děti!
- Doporučujeme při manipulaci používat ochranné pracovní pomůcky (např. chňapky),
(obr. 3).
12
CZ
- Není-li víko správně položené na nádobě nebo pokud zcela chybí, nebude se pokrm
správně připravovat
- Pokud v průběhu vaření potřebujete z jakéhokoliv důvodu odejmout víko (např. doplnit
/ dokořenit / promíchat potraviny) použijte vždy držadlo C1 a vhodné ochranné pomůcky
(např. utěrku, ochranné rukavice).
- Zpracované potraviny v keramické nádobě nikdy nekrájejte!
- Pokud vaříte v režimu s časovačem po delší dobu, zkontrolujte, že se potraviny nevysuší
nebo nespálí.
- Zjistíte-li během vaření, že v nádobě je nedostatečné množství vody, doplňte ji.
- V případě, že vícekrát zvednete víko, unikne pára a vaření pak potrvá déle.
- Před konzumací zkontrolujte dostatečné tepelné zpracování pokrmu. Pokud připravované
pokrmy nejsou dostatečně uvařené, ve vaření pokračujte. Zároveň zkontrolujte
a případně doplňte dostatečné množství vody.
- Po několika měsících používání může povrchová úprava (glazura) na keramické nádobě
popraskat: to je u glazovaného nádobí běžné. Tento jev je naprosto normální a není
důvodem k reklamaci spotřebiče.
Rady pro vaření v pomalém hrnci
Následující typy zpracování považujte za příklady a za inspiraci, jejichž účelem není
poskytnout návod, ale ukázat možnosti různého zpracování potravin. Časy příprav (vaření)
závisí na množství, druhu a kvalitě použitých substancí, standardně se však pohybují
v jednotkách hodin.
Množství zpracovávaných potravin volte tak, aby nedošlo při jejich zpracování k překročení
maximálního obsahu nádoby. Dodržujte předepsané množství vody a časy, uvedené
v receptech. Vždy však pod pokrm nalijte dostatečné množství vody, jinak by se
hrnec mohl před dokončením procesu vaření bez vody přehřát. V hrnci je možné
najednou vařit mražené maso nebo zeleninu s čerstvým masem nebo zeleninou.
Mražené suroviny se nerozvaří. Všechny suroviny mohou být ve zcela zmrzlém
stavu, dbejte však na to, aby koření bylo stejnou měrou rozloženo na všech
surovinách. Pokrm se nerozvaří.
Hrnec je vhodný pro vaření tradičních pokrmů jako jsou polévky, guláše, jídla
o jednom chodu, rýže, vejce vařená na tvrdo, dušená masa, dušená zelenina,
brambory vařené v celku, zelí, kompoty, jídla z hub a mnoho jiných. Po nějaké době
používání hrnce budete používat vlastní časy, získané zkušenostmi a praktickým vařením.
1. Suroviny by měly mít pokojovou teplotu, není vhodné je přidávat přímo z ledničky nebo
mrazničky. Nicméně přísady jako maso nebo ryby nenechávejte venku z ledničky příliš
dlouho; vyjměte je z ledničky pouze na takovou dobu, aby se vstřebal chlad, a potom
přísady zakryjte přilnavou fólií nebo uložte do plastového sáčku. Potraviny nepřipravujte
dopředu a nenechávejte je stát mimo lednici dlouhodobě.
2. Do keramické nádoby můžeme dát i maso mražené, musíme však předem přidat asi
0,2 l teplé vody nebo vývaru, aby mezi masem a keramickou nádobou vznikla tepelná
mezivrstva, která chrání keramickou nádobu před rychlou změnou teplot. Současně
počítejte s tím, že vaření bude o několik hodin delší.
3. Pokud připravujete maso vcelku, podlijte ho dostatečným množstvím vody.
4. Zeleninu jako například mrkev, cibuli, tuřín atd. krájejte na dostatečně malé kousky,
protože se připravují déle než maso.
5. Suroviny krájejte na rozměrově shodnou velikost, aby se připravovaly rovnoměrně.
6. Opečením masa a orestováním zeleniny předem na samostatné pánvi odstraníte část
tuku z masa a také se zlepší vzhled a chuť masa i zeleniny. Není to ovšem nezbytné.
13
CZ
7. Tuk (olej, máslo, sádlo) nemusíte vůbec používat (pouze olej na potření keramické
nádoby před vařením) zvláště když chcete, aby bylo jídlo dietní. Pokud se bez tuku
neobejdete, pak stačí 2 – 3 lžíce oleje podle počtu porcí, které vaříte.
8. Během vaření zvedejte poklici co nejméně často, protože přitom uniká teplo a odpařují
se tekutiny. Podle toho, jak často a na jak dlouho jste poklici zvedli, bude třeba
prodloužit dobu vaření o 20 až 30 minut.
9. Při vaření v pomalém hrnci podle běžných receptů bude třeba používat méně tekutin. Při
pomalém vaření se tekutiny neodpařují tak rychle jako při běžném vaření, nicméně musí
být v hrnci určité minimální množství tekutin, které pomáhají zajišťovat přenos tepla.
10. Nádobu vždy naplňte surovinami nejméně do poloviny, aby platily doporučené časy
vaření. Do hrnců (objem 4,7 l a 5,7 l) se vejde 6 – 8 porcí.
11. Aby nedošlo k překypění, nenaplňujte vnitřní keramickou nádobu do více než 4/5.
12. Mléčné výrobky jako například smetanu, kyselou smetanu nebo jogurt, je třeba přidat
až ke konci přípravy, aby se zabránilo sražení.
13. Mraženou zeleninu, například hrášek, nechte rozmrazit a přidejte ji na poslední
půlhodinu až hodinu přípravy. Zelenina si tak zachová barvu a strukturu. Zároveň
nedojde k přílišnému ochlazení směsi v hrnci.
14. Nejlepších výsledků dosáhnete, když jsou všechny ingredience ponořeny v tekutině.
15. Z masa odřízněte nadbytečný tuk. Maso (včetně drůbeže), ryby a plody moře důkladně
provařte.
16. Při vaření celých kloubů (např. kolena) je třeba, aby se pohodlně vešly do nádoby a
vždy přidejte tekutiny. Během vaření je průběžně obracejte.
17. Při používání teplých přísad se vaření urychlí.
18. Pro zahuštění omáčky atd. smíchejte trochu kukuřičné mouky s malým množstvím
studené vody a promíchejte. Připravenou směs přidejte do keramické nádoby ke konci
přípravy. Zakryjte hrnec víkem a dále vařte, dokud omáčka nezahoustne a nezačne
bublat.
19. V pomalém hrnci neohřívejte jídlo opakovaně.
Druh masa Hmotnost
(kg)
Výkon LOW
(čas přípravy v hod.)
Výkon HIGH
(čas přípravy v hod.)
Nastavená teplota
(°F / °C)
Hovězí pečeně
1,5 4 - 5 1,5 145 / 63
Hovězí Hruď
2 - 2,2 8 6 145 / 63
Krůtí prsa
3 - 3,5 6 - 7 3 - 4 180 / 82
Celé kuře
2 - 3 6 4 180 / 82
Kuřecí kousky
(s kostí)
1,5 - 2 4 - 5 1,5 180 / 82
Kuřecí prsa
2 4 3,5 180 / 82
Plně vařené šunky
3,5 4 - 5 3 145 / 63
Vepřová panenka
2 - 2,2 2 - 3 1,5 - 2 160 / 71
Vepřová pečeně
2 - 2,2 4 - 5 2,5 160 / 71
Vepřové kotlety
1 - 1,5
5 2 - 3 160 / 71
14
CZ
IV. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Problém Příčina Řešení
Potraviny jsou
nedostatečně
připraveny
Nastaven příliš nízký výkon
ohřevu
Nastavte vyšší výkon ohřevu
Nastaven příliš krátký čas
přípravy
Nastavte delší čas přípravy
Příliš mnoho potravin v
nádobě
Snižte množství potravin
Hrnec vydává
nepříjemný zápach
Na vnitřní nádobě B nebo
topné plotně A3 jsou nečis-
toty
Zkontrolujte, případně očistěte
dosedací plochy nádoby a topné
plotny
Hrnec nefunguje
Není připojeno napájení
Zkontrolujte přívod, vidlici a el.
zásuvku
Není nastavena funkce
ohřevu nebo časovač
Nastavte vhodný výkon ohřevu a
časovač
V. ÚDRŽBA (obr. 4, 5).
Před každou údržbou spotřebič odpojte vytažením vidlice napájecího přívodu z el.
zásuvky! Parní hrnec čistěte až po jeho vyhladnutí! Čištění provádějte pravidelně po
každém použití! Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky (např. ostré předměty,
škrabky, chemická rozpouštědla, ředidla, žíravé prostředky na čištění trub nebo jiná
rozpouštědla)! Sondu D a vnější a vnitřní plochy hrnce A čistěte měkkým vlhkým hadříkem.
Všechny ostatní dílce (tj. vnitřní keramickou nádobu B a skleněné víko C umyjte v horké
vodě s čisticím prostředkem, následně opláchněte čistou vodou a nechte dokonale
uschnout (můžete použit myčku nádobí). Výlisky z plastu nikdy nesušte nad zdrojem
tepla (např. kamna, el./plynový sporák). Pokud se znečistí napájecí přívod, otřete jej
vlhkým hadříkem. Některé potraviny mohou určitým způsobem příslušenství zabarvit. To
však nemá na funkci spotřebiče žádný vliv a není důvodem k reklamaci spotřebiče. Toto
zabarvení obvykle za určitou dobu samo zmizí.
POZOR
- Dbejte na to, aby dosedací plochy a těsnicí prvky byly funkční.
Uložení
Před uložením se ujistěte, že je hrnec a všechny jeho součásti chladné. Kabel naviňte na
držadlo sondy. Hrnec skladujte na bezpečném a suchém místě, mimo dosah dětí
a nesvéprávných osob.
15
CZ
V. EKOLOGIE
Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na
výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na
výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické
výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem jejich
správné likvidace je odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty
zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje
a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské
zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si
vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa (viz www.elektrovin.cz).
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy
uděleny pokuty.
Pokud má být spotřebič denitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení
napájecího přívodu od el. sítě přívod odříznout, spotřebič tak bude nepoužitelný.
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních
částí výrobku, musí provést odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká
právo na záruční opravu! Případné další informace o spotřebiči a aktuální servisní síti
získáte na Infolince +420 577 055 333 nebo internetové adrese www.eta.cz.
VI. TECHNICKÉ ÚDAJE
Napětí (V) uvedeno na typovém štítku výrobku
Příkon (W) uveden na typovém štítku výrobku
Objem nádoby (l) 5,5
Hmotnost cca (kg) 5,7
Na výrobek bylo vydáno ES prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném
znění. Výrobek splňuje požadavky níže uvedených nařízení vlády v platném znění:
– NV č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení
nízkého napětí (odpovídá Směrnici Rady č. 2006/95/ES v platném znění).
– NV č. 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich
elektromagnetické kompatibility (odpovídá Směrnici Rady č. 2004/108/ES v platném
znění).
Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví v platném znění. Výrobek odpovídá svými vlastnostmi požadavkům
stanoveným vyhláškou MZ č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky
určené pro styk s potravinami a pokrmy. Výrobek je v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady č. 1935/2004/ES o materiálech a předmětech určených pro styk s
potravinami.
Nepodstatné odchylky od standardního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, si
výrobce vyhrazuje.
16
CZ
HOT – Horké.
DO NOT COVER – Nezakrývat.
HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Neponořovat do vody nebo jiných
tekutin.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM
BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR
PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY – Nebezpečí udušení. PE sáček odkládejte mimo
dosah dětí. Sáček není na hraní.
CAUTION: TO PREVENT DAMAGE OR SHOCK HAZARD DO NOT COOK IN THIS
LINER. COOK ONLY IN CONTAINER PROVIDED.
UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k poškození nebo úrazu proudem nevařte v této nádobě.
Vařte jen ve vnitřní keramické nádobě.
VÝROBCE: ETA a.s., Zelený pruh 95/97, Praha 4-Bráník, Česká republika.
17
CZ
Elektrický pomalý hrniec
eta 0132
Návod NA obsluHu
Vážený zákazník, ďakujeme vám za kúpu nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja
do prevádzky si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so
záručným listom, pokladničným dokladom a podľa možností aj s obalom a vnútorným
obsahom obalu dobre uschovajte.
Elektrický hrniec je určený na varenie pokrmov, ako sú polievky, ryža, dusené pokrmy,
guláš a všetky ostatné pokrmy, ktoré sa dajú variť v tradičnom hrnci, tlakovom hrnci
alebo v nádobách na dusenie a varenie v pare. Po vložení ingrediencií umožňuje hrniec
automatické varenie podľa zvoleného výkonu bez nutnosti nastavenia hodnôt času alebo
umožňuje vopred nastaviť čas varenia a výkon ohrevu.
I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE
– Pred prvým uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu, prezrite
vyobrazenie a návod si uschovajte. Inštrukcie v návode považujte za súčasť spotrebiča
a odovzdajte ich akémukoľvek ďalšiemu užívateľovi spotrebiča.
– Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke.
– Vidlicu napájacieho prívodu je nutné pripojiť do správne zapojenej a uzemnenej zásuvky
podľa EÚ!
Nikdy spotrebič nepoužívajte, ak má poškodený napájací prívod
alebo vidlicu, ak nepracuje správne, ak spadol na zem a poškodil
sa alebo spadol do vody. V takých prípadoch zaneste spotrebič
do odborného servisu na preverenie jeho bezpečnosti a správnej
funkcie.
Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a
osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo
nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo
boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a
rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom
nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú
vykonávať deti bez dozoru.
Udržujte spotrebič a jeho prívod mimo dosahu detí.
Ak je napájací prívod spotrebiča poškodený, ihneď odpojte
spotrebič od el. siete. Prívod musí vymeniť výrobca, jeho servisný
technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa tak zabránilo
úrazu el. prúdom alebo požiaru.
Vždy odpojte spotrebič od napájania, ak ho nechávate bez dozoru
a pred montážou, demontážou alebo čistením.
– Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do el. zásuvky a nevyťahujte z el. zásuvky
mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod!
– Spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti a podobné účely (príprava
pokrmov)! Nie je určený na komerčné použitie!
18
SK
Tento spotrebič nie je určený na vonkajšie použitie.
– Nepoužívajte spotrebič na vykurovanie miestnosti!
– Nepoužívajte spotrebič s programom, časovým spínačom alebo akoukoľvek inou
súčasťou, ktorá spína spotrebič automaticky, pretože existuje nebezpečenstvo vzniku
požiaru, ak je spotrebič zakrytý alebo nesprávne umiestnený.
– Okrem častí, uvedených v kapitole Údržba, spotrebič nikdy neponárajte do vody
ani neumývajte pod prúdom vody!
– Pred údržbou alebo uložením nechajte spotrebič vychladnúť.
– Nie je prípustné akýmkoľvek spôsobom upravovať povrch spotrebiča (napr. pomocou
samolepiacej tapety, fólie a pod.)!
– Po ukončení práce vždy spotrebič vypnite a odpojte od el. siete vytiahnutím vidlice
napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky.
– Nezapínajte hrniec bez vloženej nádoby alebo bez vložených substancií v nádobe.
– Nikdy nevarte strukoviny (napr. suché fazule a šošovicu), vždy ich najprv namočte asi na
desať hodín do vody (pozrite pokyny na obale).
– Do vnútorného priestoru hrnca, t.j. medzi vonkajšiu a vnútornú nádobu sa nesmie dostať
voda, ani iná kvapalina.
– Medzi ohrievaciu platňu a vnútornú nádobu nevkladajte alobal ani čokoľvek iné.
– Nepoužívajte vnútornú nádobu samostatne bez hrnca (napr. na prípravu potravín na el.
/ plynovom / indukčnom / halogénovom sporáku alebo na otvorenom ohni).
– Nezapínajte hrniec bez dostatočného množstva vody v nádobe na prípravu pokrmu.
– Nepoužívajte hrniec bez pokrievky, zo spotrebiča by mohla vystrekovať horúca voda.
– Vnútornú keramickú nádobu nepoužívajte, ak je prasknutá, akokoľvek poškodená alebo
na dlhodobé skladovanie potravín (napr. v mrazničke).
Ak je véko a vnútorná keramická nádoba horúca, neponárajte ju do studenej
vody ani neumývajte pod prúdom tečúcej studenej vody! Ak je vnútorná keramická
nádoba chladná, neponárajte ju do horúcej vody ani neumývajte pod prúdom tečúcej
horúcej vody! Náhla zmena teploty by mohla spôsobiť poškodenie nádoby (prasknutie).
– Nenechávajte vo vnútornej keramické nádobe zmrznúť vodu alebo potraviny obsahujúce
vodu. Mohlo by dôjsť k poškodeniu nádoby (prasknutiu).
– Vonkajší povrch (dno) keramickej nádoby je drsné. Buďte pri manipulácii s nádobou
opatrní, predídete tak prípadnému poškodeniu (poškriabaniu) pracovnej dosky
kuchynskej linky, poličky v chladničke a pod.
– Neumiestňujte vnútornú keramickú nádobu do blízkosti horľavých látok alebo predmetov,
ak je horúca.
– Neumiestňujte vnútornú keramickú nádobu, ak je horúca, na drevený stôl, lakovanú
plochu ani iný druh citlivého povrchu, ktorý sa môže teplom poškodiť.
– Na miešanie a naberanie pokrmov používajte kuchynské náčinie z plastu alebo z dreva,
pretože kovové náčinie by mohlo poškodiť povrch vnútornej nádoby.
– Spotrebič je vybavený tepelnou bezpečnostnou poistkou, ktorá preruší prívod prúdu
v prípade vyvarenia vody alebo uvedenia prázdneho hrnca do činnosti. Ak k tomu dôjde,
spotrebič odpojte od el. siete a nechajte vychladnúť. Nenaplňujte hrniec studenou vodou
s cieľom rýchleho ochladenia. Mohlo by to znížiť životnosť ohrievacieho telesa.
– Neukladajte spotrebič v blízkosti predmetov alebo pod predmety, ktoré sa môžu poškodiť
parou, napríklad steny, kuchynské skrinky, príborníky, obrazy, záclony, unikajúca para
by ich mohla poškodiť.
– Nepoužívajte spotrebič v prostredí nasýtenom výbušnými alebo horľavými parami.
– Neumiestňujte spotrebič na nestabilné, krehké a horľavé podklady (napr. sklenené,
papierové plastové, drevené – lakované dosky a rôzne tkaniny/obrusy).
– Príslušenstvo nezasúvajte do žiadnych telesných otvorov.
19
SK
– Spotrebič používajte iba v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho prevrhnutie
a v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov (napr. kachle, el./plynový sporák,
varič atď.) a vlhkých povrchov (drezy, umývadlá atď.).
– Nedotýkajte sa pri varení miest, kde vystupuje horúca para, hrozí nebezpečenstvo
popálenia a oparenia.
– Pri manipulácii s nádobou a vekom používajte ochranné kuchynské rukavice alebo
utierku,
– Veko je vyrobené z kaleného bezpečnostného skla. Toto sklo je pevnejšie a odolnejšie
proti rozbitiu než obyčajné sklo. Kalené sklo sa síce môže rozbiť, ale jeho črepy nemajú
ostré hrany. Dbajte na to, aby nedošlo k poškriabaniu povrchu skla.
– Pri zdvíhaní veka buďte opatrní a veko odoberajte vždy smerom od seba.
– Počas prevádzky nenechávajte na veku hrnca žiadne predmety (napr. ochranné
rukavice, utierky), ktoré by mohli spôsobiť zakrytie otvorov na odvod pary.
– Spotrebič neprenášajte v horúcom stave, pri eventuálnom preklopení hrozí
nebezpečenstvo úrazu popálením a oparenie.
– Na prenášanie spotrebiča používajte držadlá!
– S cieľom údržby alebo opravy demontujte iba tie diely elektrického hrnca, ktoré sú
spomenuté v tomto návode. Ostatné súčasti alebo príslušenstvo nikdy nerozoberajte
a nevymieňajte ich za iné.
– Používajte hrnce iba s napájacím prívodom, ktorý je jeho súčasťou! Ak dôjde
k poškodeniu napájacieho prívodu, nikdy ho nevymieňajte za prívod nerovnakého typu.
– Spotrebič je prenosný a je vybavený pohyblivým prívodom s vidlicou, ktorý zabezpečuje
dvojpólové odpojenie od el. siete.
– Napájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným
plameňom a nesmie sa ponoriť do vody.
– Napájací prívod nikdy neklaďte na horúce plochy, ani ho nenechávajte visieť cez okraj
stola alebo pracovnej dosky. Zavadením alebo zatiahnutím za prívod napr. deťmi môže
dôjsť k prevrhnutiu či stiahnutiu spotrebiča a následne k vážnemu zraneniu!
– Pravidelne kontrolujte stav napájacieho prívodu spotrebiča.
– V prípade potreby použitia predlžovacieho prívodu je nutné, aby nebol poškodený
a vyhovoval platným normám.
– Spotrebič používajte iba s originálnym príslušenstvom od výrobcu.
– Tento spotrebič používajte iba na účel, na ktorý je určený tak, ako je popísané v tomto
návode. Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel.
– Výrobca nezodpovedá za škody a zranenia spôsobené nesprávnym používaním
spotrebiča a príslušenstva (napr. znehodnotenie potravín, poranenie, popálenie,
oparenie, požiar) a nie je zodpovedný zo záruky za spotrebič v prípade nedodržania
vyššie uvedených bezpečnostných upozornení.
II. POPIS SPOTREBIČA A PRÍSLUŠENSTVA (obr. 1)
A – pomalý hrniec
A1 – ovládací panel A5 – držadlá
A2 – vonkajšia nádoba A6 – napájací prívod
A3 – ohrievacia platňa A7 – konektor pre pripojenie
A4 – snímač teploty
B – vnútorná nádoba
C – veko
C1 – držadlo C – otvor pre odvod pary
D – teplotná sonda
D1 - pripojovací konektor
20
SK
/

w innych językach