Tesla EliteCook K50 Instrukcja obsługi

Marka
Tesla
Kategoria
szybkowary
Model
EliteCook K50
Rodzaj
Instrukcja obsługi
TESLA EliteCook K50
Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral TESLA EliteCook K50.
Před použitím elektrického multifunkčního tlakového hrnce si prosím důkladně pročtěte
pravidla bezpečného používání a dodržujte všechna běžná bezpečnostní pravidla.
před použitím si důkladně pročtěte celý návod k použití
tento uživatelský návod si uschovejte
správné používání přístroje výrazně prodlouží jeho životnost
dodržujte pravidla uvedená v tomto návodu, pro snížení rizika poškození
elektrického tlakového hrnce nebo pro případ vašeho zranění
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTÍ UPOZORNĚNÍ
TENTO VÝROBEK JE URČENÝ POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI.
Tento přístroj je složité elektromechanické zařízení, věnujte prosím pozornost těmto pokynům:
Přečtěte si všechny pokyny. Nesprávné použití může mít za následek tělesné zranění nebo
poškození majetku.
Před každým použitím zkontrolujte ventilační potrubí a odvzdušnění, aby jste se ujistili, že jsou
bez jakýchkoliv zablokování. Odstraňte a vyčistěte veškeré nečistoty z odvzdušňovacího ventilu.
K ochraně před úrazem elektrickým proudem neponořujte kabel, zástrčku nebo tlakový hrnec do
vody nebo jiné kapaliny.
Připojte zástrčku k tlakovému hrnci a teprve potom zapojte kabel do síťové zásuvky. Pro odpojení
zařízení stiskněte jednou tlačítko „ZRUŠIT“ a poté odpojte zástrčku ze zásuvky.
Před čištěním odpojte kabel ze zásuvky a nechte zařízení vychladnout.
Nepoužívejte zařízení s poškozenou šňůrou, v případě pokud tlakový hrnec nefunguje správně
nebo byl poškozen jakýmkoli způsobem. Vraťte tlakový hrnec servisnímu oddělení TESLA pro
kontrolu, opravu nebo pro elektrické a mechanické nastavení.
Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, vařte pouze v dodávané vnitřní odnímatelné nádobě
na vaření.
POZOR! V průběhu vaření a při otevření horního víka může dojít k silnému vertikálnímu úniku
horké páry. Plášť, nádoba a kovové části přístroje se při jeho chodu zahřívají! Buďte opatrní!
Použití přídavných příslušenství, které výrobce spotřebiče nedoporučuje, může způsobit zranění.
Neumísťujte tlakový hrnec na plynový hořák, elektrický hořák nebo do vyhřívané trouby.
Tlakový hrnec nenaplňujte více než ze dvou třetin. Navíc by tlakový hrnec neměl být naplněn více
než do poloviny objemu pokud vaříte potraviny, které pění nebo expandují jako jsou rýže, zrna,
suché fazole, hrách a čočka, nebo potraviny, které jsou převážně kapaliny, jako jsou např.
polévky. Můžete tímto zablokovat odvzdušňování tlakového hrnce a vyvíjet nadměrný tlak.
Nepoužívejte tlak na vaření jablek, brusinek, rebarbory, obilovin, těstovin, rozkrájeného hrachu a
sušených polévkových směsí. Tyto potraviny mají tendenci pěnit, pěna a její rozstřikování mohou
zablokovat odvzdušňovací otvor nebo zámek ventilace/krytu vzduchu.
Tento spotřebič vaří pod tlakem. Nesprávné použití může mít za následek opaření. Vždy se
ujistěte se, že je tlakový hrnec před provozem řádně uzavřen.
CZ
Neotvírejte tlakový hrnec, dokud není uvolněn veškerý vnitřní tlak. Uvolňovací ventil musí být
otočen do polohy „Steam Out - Vypuštění páry“.
Při přemísťování tlakového hrnce postupujte opatrně z důvodů velmi horké kapaliny. Nedotýkejte
se horkých povrchů. Vždy používejte rukojeti tlakového hrnce.
Chcete-li zajistit bezpečný provoz a vyhovující výkon, vyměňte silikonový těsnící kruh, pokud
se tento zmenšil, ztvrdnul, zdeformoval se, je popraskaný nebo roztrhaný. Používejte pouze
originální TESLA příslušenství, které je určeno k tomuto modelu.
Při použití tlakového hrnce v blízkosti dětí je nutná důkladná kontrola.
Nedoporučuje se, aby děti samostatně používaly tlakový hrnec.
Nepoužívejte toto zařízení k jinému než určenému použití.
Nepoužívejte tento spotřebič k fritování.
Nepoužívejte venku.
Nepoužívejte tlakový hrnec v příliš teplém, prašném nebo vlhkém prostředí.
Nedotýkejte se částí, které jsou připojeny do elektrické sítě, pokud máte mokré ruce.
Neopravujte tlakový hrnec, vystavujete se tak nebezpečí poranění elektrickým proudem a ztrátě
záruky.
Nepoužívejte tlakový hrnec, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
Uchovávejte jej z dosahu hořlavých a těkavých látek.
Výrobce a dovozce do Evropské Unie neodpovídá za škody způsobené provozem přístroje jako
např. poranění, opaření, požár, zranění, znehodnocení dalších věcí apod.
DŮLEŽITÉ INFORMACE O NAPÁJECÍM KABELU
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nepokoušejte se upravovat konektor kabelu žádným
způsobem. Délka napájecího kabelu snižuje riziko zapletení nebo zakopnutí o napájecí kabel.
NEPOUŽÍVEJTE TOTO ZAŘÍZENÍ S PRODLUŽOVACÍM KABELEM.
Připojte napájecí kabel přímo pouze do elektrické zásuvky na 230 V.
ČÁSTI ELEKTRICKÉHO TLAKOVÉHO HRNCE
1
Páka ventilu
4
Uvolňovací ventil
2
Rukojeť horního víka
5
Odvzdušňovací ventil
3
Ventil pro rychlé uvolnění tlaku
1
Těsnící kryt
2
Silikonový těsnící kruh
1
Značka naplnění
2
Vnitřní odnímatelná nádoba
1
Rukojeti
4
Zásuvka kabelu
2
Ovládací panel
5
Držák pro vaření v páře
3
230 V napájecí kabel
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Váš elektrický tlakový hrnec je dodán kompletně sestavený. Postupujte podle pokynů níže a
demontujte jej, abyste odstranili jakékoliv znečištění a seznámili se také s různými díly před jeho
prvním použitím.
1 Uchopte víko hrnce a otočte jej proti směru hodinových ručiček, dokud není vertikální značka
zarovnaná se symbolem na těle tlakového hrnce. Poté nadzvedněte kryt směrem nahoru.
Obraťte horní víko a umístěte jej na stůl.
1 Uchopovací kolík
2 Silikonové těsnění
3 Vymezovací kolík
4 Průchodka
5 Těsnící kryt
6 Kovový filtr
Použijte uchopovací kolík (1) a zatáhněte nahoru pro vytažení těsnícího krytu (5) z víka hrnce.
Sundejte silikonové těsnění (2) z těsnícího krytu (5).
Sundejte nožem kovový filtr (6) viz obrázek:
Ačkoli nebudete muset kovový filtr čistit po každém použití, měli byste jej pravidelně kontrolovat a
v případě potřeby vyčistit.
2 Vytáhněte držák pro vaření v páře a vnitřní odnímatelnou nádobu z těla hrnce.
3 Odstraňte všechny obalové materiály.
4 Poté vyčistěte kryt víka vlhkým, mýdlovým hadříkem. Neponořujte kryt hrnce do vody. Umyjte
těsnící kryt, silikonové těsnění a kovový ventil v teplé, mýdlové vodě. Důkladně díly opláchněte a
osušte.
POZOR! Nikdy nenalévejte vodu dovnitř tlakového hrnce a neponořujte napájecí kabel do vody.
Vždy se ujistěte se, že je vnitřní odnímatelná nádoba úplně suchá než ji umístíte zpět do těla
tlakového hrnce.
5 Po úvodním vyčištění znovu sestavte horní víko hrnce. Při nasazovaní kovového filtru jej zajistěte
přes všechny tři uchycovací spony (obr. B). Poté jej zatlačte na místo, uslyšíte zvuk zacvaknutí,
pokud je ve správné poloze.
6 Nasaďte silikonové těsnění. Chyťte pojistný uchopovací kolík a použijte jej k zasunutí těsnícího
krytu zpět na víko tlakového hrnce.
Upozornění: Při správné poloze bude Uchopovací kolík (1) směrem k vám.
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ
Aby tlakový hrnec pracoval správně, před každým použitím zkontrolujte:
POZOR! Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, NIKDY NEVAŘTE BEZ VNIŘNÍ ODNÍMATELNÉ
NÁDOBY NA VAŘENÍ! Také se ujistěte, že vnější strana této nádoby na vaření je úplně suchá před jejím
umístěním do těla hrnce. Zkontrolujte, zda je odvzdušňovací filtr čistý. Pokud ne, vyčistěte otvor,
abyste odstranili ucpání.
1 Ventil pro rychlé uvolnění tlaku
2 Uvolňovací ventil
CLOSE - Uzavřít
OPEN - Otevřít
Ujistěte se, že jste nádobku na vaření nepřeplnili nad značku 2/3 naplnění hrnce.
Při vaření potravin, které pění nebo expandují jako rýže, zrna, suché fazole, hrach a čočka nebo
potraviny, které jsou většinou kapaliny, jako jsou polévky, nikdy nevyplňujte hrnec více než na
polovinu objemu hrnce, viz obrázek.
1 Značka pro 2/3 objemu
2 Značka pro 1/2 objemu
Vždy se ujistěte, že jste do vnitřního odnímatelného hrnce před vařením nalili dostatek kapaliny,
minimálně vždy alespoň jeden šálek. Teflonový vnitřní hrnec je nutné chránit před poškrábáním, proto
používejte plastové nebo dřevěné lžíce a naběračky.
UPOZORNĚNÍ
Při vaření potravin jako suché fazole, hrách nebo čočka doporučujeme tyto nejdříve namočit. Během
vaření tyto potraviny mají tendenci k pěnění a mohly by způsobit zablokování odvzdušňovacího
potrubí. Nikdy nevařte pod tlakem jablka, brusinky, rebarboru, těstoviny a sušené polévkové směsi.
VAŘENÍ
1 Vložte potraviny do vnitřního odnímatelného hrnce.
2 Můžete je podusit, osmažit (viz program Osmahnout/Restovat).
3 Zalijte potraviny vodou.
4 Uzavřete správně tlakový hrnec otočením horního víka do polohy .
5 Na předním panelu vyberte program pro vaření.
6 Po pár minutách se spustí odpočet času na displeji.
7 Po uplynutí času tlakový hrnec zapípá a přepne se do režimu “Udržení teploty.
8 Vaření ukončíte stisknutím tlačítka „ZRUŠIT“.
Nejdříve se musí vytvořit v hrnci správný tlak a teprve poté se spustí odpočet času na vaření
Pokud se nic neděje zkontrolujte, že je hrnec správně uzavřen, není v něm moc kapaliny a je
opravdu zvolen program na vaření
Stisknutím tlačítka „ZRUŠIT“ vždy zrušíte vaší volbu a můžete zadat program, čas nebo tlak
znova
POPIS TLAČÍTEK
Kdykoli zapojíte tlakový hrnec, ozve se pípnutí a na displeji se objeví čtyři pomlčky. Levá číslice na
displeji se posouvá ve směru hodinových ručiček během zahřívání a po celou dobu vaření. Nebude se
posunovat během režimu „Udržení teploty“ nebo po vypnutí hrnce.
UDRŽENÍ TEPLOTY/ZRUŠIT
Po uplynutí doby vaření se přístroj automaticky přepne do režimu „Udržení teploty“ (cca 65°C). Pokud
je v režimu udržování tepla, rozsvítí se kontrolka „Udržení teploty“ a pomlčky na displeji se budou
plynule posouvat. Hrnec zůstane zapnutý čtyři hodiny a poté se automaticky vypne, pokud dříve
nestlačíte tlačítko „ZRUŠIT“. Tlačítko „ZRUŠIT“ umožňuje zrušit funkci vaření nebo zrušení režimu
„Udržení teploty“. Když stisknete tlačítko „ZRUŠIT“, rozsvítí se kontrolka, tlačítko zhasne a čtyři
pomlčky zastaví posun na displeji.
OSMAHNOUT/RESTOVAT
Tuto funkci použijte pro osmahnutí/restování, typicky před vařením pod tlakem nebo pomalém vaření.
Tlačítko „Osmahnout“ se obvykle používá pro maso, drůbež nebo osmahnutí např. cibule, teplota
ohřevu je přibližně 170°C. Tlačítko „Restovat“ se obvykle používá pro zeleninu a k redukci kapaliny po
vaření pod tlakem, pro získání omáčky plné chuti pro vaše jídlo, teplota ohřevu je přibližně 150°C.
Jedno stisknutí tlačítka spustí „Osmahnout“, dvě stisknutí spustí „Restovat“. Vedle zvolené funkce se
rozsvítí světlo a levá číslice na displeji se bude plynule posouvat. Nechte hrnec předehřívat po dobu 3
až 4 minut před vlastním vložením potravin a Osmahnutím/Restováním vašeho jídla. Po dokončení
Osmahnutí/Restování stiskněte tlačítko „ZRUŠIT“ a zvolte další program.
PŘEDVOLBY PRO TLAČÍTKA PRO VAŘENÍ POD TLAKEM
Každé přednastavené tlačítko na předním panelu pro vaření pod tlakem má dvě funkce vaření. Chcete-
li vybrat funkci horního vaření, stiskněte tlačítko jednou. Chcete-li vybrat funkci spodního vaření,
stiskněte tlačítko dvakrát. Vedle vybrané funkce vaření se rozsvítí světlo. Navíc se buď rozsvítí světlo s
vysokým nebo nízkým tlakem; bude to záviset na jídle, které jste si vybrali. Je-li vybrána možnost
„RYBA“ nebo „ZELENINA - Nízký“ rozsvítí se světlo vedle „Nízký“; při výběru jakéhokoli jiného jídla se
rozsvítí světlo vedle „Vysoký“ tlak. Na displeji se zobrazí přednastavený čas vaření vybraného jídla.
Výchozí čas začne blikat, kolem číslice začne rotovat ikona a hrnec se začne nahřívat.
TLAČÍTKO
ČAS
TLAK
Rýže
10 minut
Vysoký
Obiloviny
25 minut
Vysoký
Maso - kotleta
25 minut
Vysoký
Maso - pečeně
45 minut
Vysoký
Drůbež
10 minut
Vysoký
Ryba
2 minuty
Nízký
Polévka
15 minut
Vysoký
Dušení
12 minut
Vysoký
Zelenina - vysoký
10 minut
Vysoký
Zelenina - nízký
0 minut
Nízký
Dezert
10 minut
Vysoký
Fazole
8 minut
Vysoký
Při větším množství potravin k vaření je možné přednastavený čas nastavit také ručně. To lze snadno
provést stisknutím tlačítek „+ nebo „– bezprostředně po stisknutí tlačítka funkce vaření. Čas musíte
nastavit během šesti sekund od stisknutí tlačítka funkce vaření, než se hrnec začne ohřívat. Pokud
nestihnete čas změnit, stiskněte tlačítko „ZRUŠIT“ a zkuste to znovu.
Pro všechna přednastavená tlačítka pro vaření pod tlakem je maximální doba vaření 2 hodiny a
minimální doba vaření je 0 minut.
Zatímco se tlak v hrnci vytváří, čas na displeji se nezmění. Tlakový hrnec začne odpočítávat čas až
poté kdy je dosaženo správného tlaku pro vybrané potraviny.
TLAČÍTKO TLAK
Pokud dáváte přednost ručnímu nastavení tlaku, místo použití předvolených programů, jednoduše
stiskněte jednou tlačítko „TLAK“ pro nízký tlak nebo dvakrát pro nastavení vysokého tlaku. Světlo
vedle zvoleného tlaku bude svítit. Výchozí čas vaření pro nízký tlak je 30 minut a 15 minut pro vysoký
tlak. Nastavte dobu vaření, stisknutím tlačítek „+“ nebo „– bezprostředně po stisknutí tlačítka „TLAK“.
Čas musíte nastavit během šesti sekund od stisknutí tlačítka funkce vaření, než se hrnec začne ohřívat.
Pokud nestihnete čas změnit, stiskněte tlačítko „ZRUŠIT“ a opakujte volbu.
Vysoký tlak je vhodný pro většinu potravin.
Nízký tlak použijte pro jemné potraviny, jako je ryba a některá zelenina.
JAK POUŽÍVAT TLAKOVÝ HRNEC PŘI VAŘENÍ POD TLAKEM
Než začnete vařit, přečtěte si část „DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ“ a vždy ověřte,
zda je tlakový hrnec správně sestaven.
1 Tlakový hrnec umístěte na suchý a rovný povrch.
2 Nasaďte horní víko na tlakový hrnec a otočte jej tak, bude značka UZAMČENO zarovnána
se symbolem .
3 Přesuňte ventil do polohy Cook - Vaření“.
1 Odvzdušňovací ventil/Uzamčení horního víka
2 Vypuštění páry
3 Vaření
4 Vyberte příslušné tlačítko předvolby typu vaření na ovládacím panelu, upravte případně čas pro
vaření nebo sami nastavte požadovaný “TLAK(Nízký/Vysoký) ručně.
5 Když je tlakový hrnec ohříván, vzduch se automaticky odvzdušňuje kolem odvzdušňovacího
ventilu a vy uslyšíte toto odvzdušňování. Jakmile je hrnec správně natlakován, spustí se odpočet
času vaření.
6 Během vaření si můžete někdy všimnout uvolňování páry ventilem pro rychlého uvolnění tlaku.
To je v pořádku.
7 Je také v pořádku, pokud během vaření uslyšíte jak se hrnec ohřívá a vypíná, kvůli kontrole tlaku
v hrnci.
8 Po uplynutí doby vaření tlakový hrnec zapípá a automaticky se přepne do režimu Udržení
teploty“.
9 Po uvolnění tlaku v hrnci uvidíte, že modrý ventil v horní víku je v dolní poloze.
10 Poté, co se tlak úplně sníží nebo poté až ho sami snížíte otočením do polohy „Steam Out -
Vypuštění páry“, opatrně otočte horní víko proti směru hodinových ručiček, dokud nebude
zarovnaná značka se symbolem .
11 Zvedněte horní víko rovně nahoru tak, aby reziduální kapalina odkapala do hrnce.
12 POZOR: pára a horká kapalina mohou způsobit popálení.
13 Po dokončení vaření odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky a poté od tlakového hrnce.
14 Před čištěním nechte tlakový hrnec zcela vychladnout.
POZOR! V průběhu vaření a při otevření horního víka může dojít k silnému vertikálnímu úniku
horké páry. Buďte opatrní!
Plášť, nádoba a kovové části přístroje se při jeho chodu zahřívají!
Při vaření, až do vychladnutí, může z tlakového ventilu hrnce unikat pára a hrozí nebezpečí
opaření.
Dokud je tlakovém hrnci tlak (modrý bezpečnostní ventil je v horní poloze), nenaklánějte se nad
hrnec, protože může dojít k úniku horké páry.
Pro uvolnění tlaku v hrnci uchopte páku ventilu (nikoliv celý ventil) a otočte jí mírně směrem
stranou do pozice "Steam Out".
UVOLNĚNÍ TLAKU
Rychlé uvolnění tlaku
Tato metoda se používá při vaření zeleniny, mořských plodů a jiných jemných potravin. Po uplynutí
doby vaření stiskněte jednou tlačítko „ZRUŠIT“ a okamžitě se přesuňte páku ventilu do polohy „Steam
Out - Vypuštění páry“.
1 Odvzdušňovací ventil
2 Vypuštění páry (Steam Out)
Uslyšíte unikající páru a během 2 až 3 minut bude tlak uvolněn. Pokles tlaku bude viditelný také na
modrém odvzdušňovacím ventilu, který bude ve spodní poloze.
Pomalé uvolnění tlaku
Samovolný pokles tlaku se používá při vaření potravin jako jsou maso, polévky a obilí. Po uplynutí
doby vaření nechte rychloupínač v pozici „Cook - Vaření“. Tlakový hrnec vychladne a mod
odvzdušňovací ventil se dostane do spodní polohy.
POMALÉ VAŘENÍ
Vzhledem k povaze pomalého vaření maso nezhnědne, jako kdyby se vařilo na pánvi nebo v troubě.
Před Pomalým vařením není nutné maso nebo drůbež osmažit, ale můžete to provést, pokud vám
maso takto více chutná. Osmažení mletého hovězího masa, slaniny a klobásy před Pomalým vařením
může být žádoucí, pokud chcete odstranit z masa přebytečný tuk. Vyvarujte se otevírání hrnce během
pomalého vaření, protože to způsobí značné ztráty tepla a páry. Pokud musíte hrnec přesto otevřít,
proveďte to co možná nejrychlejším způsobem. Některé potraviny jako například mrkev, brambory a
řepa vyžadují delší vaření než maso, proto je nakrájejte na menší kousky předtím, než je přidáte
k masu.
1 Postupujte podle kroků 1 až 7 pokynů JAK POUŽÍVAT TLAKOVÝ HRNEC PŘI VAŘENÍ POD
TLAKEM.
2 POZOR: přepněte rychloupínač na pozici „Steam Out - Vypuštění páry“.
3 Stiskněte tlačítko „Pomalé vaření“ jednou pro nastavení vyšší teploty (cca 93°C) nebo dvakrát pro
nižší teplotu (cca 82°C). Vedle zvolené funkce se rozsvítí světlo. Pokud chcete, upravte čas pro
„Pomalé vaření“ tlačítky + nebo „– “.
4 Po uplynutí doby vaření přístroj zapípá a automaticky se přepne do režimu „Udržování teploty“.
Levá číslice zastaví posun.
5 Stiskněte jednou tlačítko „ZRUŠIT“ a opatrně opatrně otočte horní víko proti směru hodinových
ručiček, dokud nebude zarovnaná značka se symbolem .
6 Zvedněte horní víko rovně nahoru tak, aby reziduální kapalina odkapala do hrnce.
7 POZOR: pára a horká kapalina mohou způsobit popálení.
8 Po dokončení vaření odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky a poté od tlakového hrnce.
9 Před čištěním nechte tlakový hrnec zcela vychladnout.
ČIŠTĚNÍ TLAKOVÉHO HRNCE
Po každém použití:
1 Odpojte napájecí kabel ze zásuvky ve zdi a poté z tlakového hrnce. Nechte tlakový hrnec úplně
vychladnout.
2 Po každém použití rozeberte a vyčistěte horní víko, kovový filtr a zkontrolujte silikonové těsnění.
Pokud je odvzdušňovací filtr špinavý nebo obsahuje nečistoty, vyčistěte jej.
3 Omyjte jednotlivé díly v teplé, mýdlové vodě. Tyto díly neumývejte v myčce na nádobí.
4 Ujistěte se, že odvzdušňovací potrubí je čisté, přidržte kryt proti světlu a prohlédněte jej.
5 Vyčistěte odvzdušňovací potrubí, pokud je zablokováno nebo částečně blokováno. V případě
potřeby vyčistěte odvzdušňovací filtr malým štětcem, abyste odstranili všechny částice potravin z
otvorů.
6 Důkladně osušte všechny části.
7 Pokud jste při vaření použili „Držák pro vaření v páře“ umyjte jej v teplé, mýdlové vodě.
Neumývejte jej v myčce na nádobí.
8 Vyjměte odnímatelný vnitřní hrnec a umyjte hrnec v teplé vodě s jemným čistícím prostředkem.
Tento hrnce lze také umýt v myčce nádobí.
9 Nepoužívejte k čištení kovové houby nebo přípravky, které mohou nepřilnavý povrch poškodit.
10 Pokud je však potřeba vnitřní odnímatelnou nádobu odmočit, nenamáčejte ji déle než dvě hodiny,
zabráníte tím poškození povrchu.
11 Zabraňte vniknutí kapaliny dovnitř tlakového hrnce.
12 POZOR! Nikdy nenalévejte kapalinu do samotného tlakového hrnce nebo jej neponořujte ve vodě.
Vždy se ujistěte, že je zařízení před použitím úplně suché.
PÉČE A ÚDRŽBA
Pokud tlakový hrnec nepoužíváte, uložte jej na suchém místě.
Vyvarujte se řezání jídla uvnitř hrnce nožem nebo jiným ostrým nádobím. Nepoužívejte kovové
nádobí, které by mohlo poškrábat nepřilnavý povrch hrnce.
Pravidelně kontrolujte uvolňovací matici odvzdušňovací trubky. Je-li to nutné, znovu ji dotáhněte
klíčem.
OTÁZKY A ODPOVĚDI
Co znamená, když se na displeji zobrazí „E3 a tlakový hrnec přestane pracovat?
Tlakový hrnec se přehřál. Pravděpodobně jste jej používali pro tlakové vaření s malým nebo
žádným množství tekutiny. Pokud k tomuto stavu dojde, odpojte zařízení a nechte hrnec pozvolna
vychladnout. Poté otevřete tlakový hrnec, dolejte tekutinu, naprogramujte jej a spusťte vaření
znova.
Co znamená, pokud se displeji zobrazí „E1, E2,E4 nebo E5?
E1: chyba senzoru, E2: zkrat obvodu, E4: chyba senzoru pro nízký tlak, E5: chyba senzoru pro
vysoký tlak. Kontaktujte servis TESLA.
Někdy si při vaření pod tlakem si všimnu, že v něm se tvoří korálky vlhkosti v oblasti
tlakového ventilu. Někdy slyším zvuk, který zní jako by unikla pára před časem, kdy časovač
začne odpočítávat čas pro přípravu jídla. Dělám něco špatně?
Ne. Oba tyto projevy jsou normální a mohou být očekávány jako součást vaření pod tlakem.
Náhodně jsem stiskl nesprávné tlačítko a tlakový hrnec mi nechce povolit stisknout správné
tlačítko. Co mohu dělat?
Stiskněte tlačítko „ZRUŠIT“. To vám umožní začít znovu a stisknout správné tlačítko.
Když jsem se snažil upravit čas, nezměnil se. Co dělám špatně?
Neupravil jste čas během prvních šesti sekund. Stiskněte tlačítko „ZRUŠIT“ a začněte opět
zvolením požadovaného nastavení a úpravou času podle potřeby.
Vidím, jak z horního víka uniká pára. Proč?
Zapomněl jste nasadit silikonové těsnění na horní víko nebo jste zapomněl nainstalovat těsnění
kroužku v horním krytu tlakového hrnce.
UPOZORNĚNÍ: Pokud se některá z těchto částí nenachází správném místě, tlak se nebude
vytvářet a může dojít k poškození zařízení.
Slyším ucházející páru z rychlého uvolňovacího ventilu a tlak v hrnci se nezvyšuje. Proč?
Rychlouzavírací ventil máte v poloze „Steam Out - Vypuštění páry“. Tento ventil musí být v
poloze Cook - Vaření“ pro zajištění tlaku a utěsnění tlakového hrnce.
Čas pro vaření se nemění. Proč?
Tlakový hrnec ještě nedosáhl provozního tlaku. Odpočítávání času začne, jakmile bude dosaženo
provozního tlaku pro přípravu zvoleného typu vaření. Celkový čas přípravy pokrmu tak může být
tedy o trochu delší.
Občas se horní víko těžce otevírá. Co to způsobuje? Co bych měl dělat?
Pokud se kryt obtížně otevírá, může být v tlakovém hrnci ještě tlak. Ověřte si, že modrý ventil v
horním víku tlakového hrnce, poklesl do své dolní polohy.
Někdy není mé jídlo hotové po naprogramovaném čase. Když se pokusím vrátit horní víko na
hrnec, abych jídlo mohl vařit déle, horní víko se nezavře. Jak jej mohu zavřít?
Nechte tlakový hrnec mírně vychladnout. Když je tlakový hrnec stále horký, vzduch v
odvzdušňovacím ventilu se zvedne a zabrání vám zavření krytu. Před umístěním horního víka zpět
na tlakový hrnec se ujistěte, že rychloupínací ventil je v poloze „Steam Out - Vypuštění páry“.
Jakmile je horní kryt zavřený, přesuňte páčku do polohy Cook - Vaření“.
Co lze udělat, jestliže potraviny připravené v tlakovém hrnci mají více tekutin než je
požadováno?
Po sejmutí horního víka stiskněte tlačítko „Restování“ a nechte přebytečnou kapalinu odpařit.
Když příště budete vařit stejný recept, můžete použít méně tekutiny.
Myslím, že tlakový hrnec důkladně čistím, ale někdy si všimnu, že pach mého posledního
jídla zůstává v hrnci. Co dělám špatně?
Těsnicí kruh pod víkem je vyroben ze silikonu. Silikon má mnoho skvělých vlastností a jednou z
nich je boužel take tendence udržovat pachy. Časem se případný zápach rozptýlí.
PRAKTICKÝ POSTUP - příklad vaření polévky v tlakovém hrnci
Tento tlakový hrnec je ideální pro přípravu výborných polévek. Pokud přidáte do polévky suché fazole
a hrách, nazapoměňte je nejdříve namočit.
POZOR! Nevařte pod tlakem polévky obsahující ječmen, rýži, těstoviny, zrna, a sušené polévkové
směsi, protože mají tendenci k pěnění a mohly by zablokovat odvětrávací ventil. Tyto potraviny by
měly být přidány k polévce až po tlakovém vaření.
PRO VAŘENÍ POLÉVKY A PRO DUŠENÍ NAPLŇTE HRNEC MAXIMÁLNĚ DO POLOVINY JEHO
OBJEMU.
Kuřecí vývar
kuře, může být zmrzlé
celer, nakrájíme na kousky
rozpůlená cibule
3 stroužky česneku, rozpůlené
sůl, pepř, polévkové koření
Přidejte kuře, celer, cibuli, česnek, sůl, pepř, koření a vodu do
nádoby na vaření. Zavřete horní víko, stiskněte tlačítko
Polévka“, displej zobrazí „15“ a rozsvítí se světlo u „VYSOKÝ
(tlak).
Tlakový hrnec začne ohřev a po dosažení požadovaného tlaku
začne vlastní vaření - 15 minutový odpočet času na displeji.
Po dokončení odpočtu času nechte tlak pozvolna samostatně
klesnout (čas vaření můžete libovolně upravit sami, prodloužit
nebo zkrátit, dle vašich potřeb).
SLEDUJTE NÁS NA INTERNETU
TECHNICKÁ PODPORA
Potřebujete poradit s nastavením a provozem TESLA EliteCook K50?
Kontaktujte nás: www.tesla-electronics.eu
ZÁRUČNÍ OPRAVA
Pro záruční opravu kontaktujte prodejce, u kterého jste TESLA produkt zakoupili.
Záruka se NEVZTAHUJE při:
použití přístroje k jiným účelům
nedodržení bezpečnostních pokynů uvedených v uživatelském manuálu
elektromechanickém nebo mechanickém poškození způsobeném nevhodným použitím
škodě způsobené přírodními živly jako je voda, oheň, statická elektřina, přepětí, atd.
škodě způsobené neoprávněnou opravou
nečitelném sériovém číslu přístroje
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
My, INTER-SAT LTD, org. složka, prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky
a dalšími příslušnými ustanoveními norem a předpisů relevantních pro daný typ zařízení.
Tento produkt splňuje požadavky Evropské Unie.
Pokud je tento symbol přeškrtnutého koše s kolem připojen k produktu,
znamená to, že na produkt se vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES.
Informujte se prosím o místním systému separovaného sběru elektrických a
elektronických výrobků. Postupujte prosím podle místních předpisů a staré
výrobky nelikvidujte v běžném domácím odpadu. Správná likvidace starého
produktu pomáhá předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní
prostředí a lidské zdraví.
Vzhledem k tomu, že se produkt vyvíjí a vylepšuje, vyhrazujeme si právo na úpravu uživatelského
manuálu. Aktuální verzi uživatelského manálu naleznete vždy na www.tesla-electronics.eu.
Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění, tiskové chyby vyhrazeny.
Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si vybral TESLA EliteCook K50.
Pred použitím elektrického multifunkčného tlakového hrnca si prosím dôkladne
prečítajte pravidlá bezpečného používania a dodržiavajte všetky bežné bezpečnostné
pravidlá.
pred použitím si dôkladne prečítajte celý návod na použitie
tento užívateľský návod si uschovajte
správne používanie prístroja výrazne predĺži jeho životnosť.
dodržujte pravidlá uvedené v tomto návode, pre zníženie rizika poškodenia
elektrického tlakového hrnca alebo pre prípad vášho zranenia
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE
TENTO VÝROBOK JE URČENÝ LEN PRE POUŽITIE V DOMÁCNOSTIACH.
Tento prístroj je zložité elektromechanické zariadenie, venujte prosím pozornosť týmto pokynom:
Prečítajte si všetky pokyny. Nesprávne použitie môže mať za následok telesné zranenie alebo
poškodenie majetku.
Pred každým použitím skontrolujte ventilačné potrubie a odvzdušnenie, aby ste sa uistili, že sú
bez akýchkoľvek zablokovaní. Odstráňte a vyčistite všetky nečistoty z odvzdušňovacieho ventilu.
Na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom neponárajte kábel, zástrčku alebo tlakový hrniec do
vody alebo inej kvapaliny.
Pripojte zástrčku k tlakovému hrncu a až potom zapojte kábel do sieťovej zásuvky. Pre odpojenie
zariadenia stlačte raz tlačidlo "ZRUŠIŤ" a potom odpojte zástrčku zo zásuvky.
Pred čistením odpojte kábel zo zásuvky a nechajte zariadenie vychladnúť.
Nepoužívajte zariadenie s poškodenou šnúrou, v prípade ak tlakový hrniec nefunguje správne
alebo bol poškodený akýmkoľvek spôsobom. Vráťte tlakový hrniec servisnému oddeleniu TESLA
pre kontrolu, opravu alebo pre elektrické a mechanické nastavenie.
Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, varte len v dodávanej vnútorné odnímateľné nádobe
na varenie.
POZOR! V priebehu varenia a pri otvorení horného veka môže dôjsť k silnému vertikálnemu úniku
horúcej pary. Plášť, nádoba a kovové časti prístroja sa pri jeho chode zahrievajú! Buďte opatrní!
Použitie prídavného príslušenstva, ktoré výrobca spotrebiča neodporúča, môže spôsobiť
zranenie.
Neumiestňujte tlakový hrniec na plynový horák, elektrický horák alebo do vyhrievanej rúry.
Tlakový hrniec nenaplňujte viac než z dvoch tretín. Navyše by tlakový hrniec nemal byť naplnený
viac ako do polovice objemu ak varíte potraviny, ktoré pení alebo expandujú ako sú ryža, zrná,
suché fazuľa, hrach a šošovica, alebo potraviny, ktoré sú prevažne kvapaliny, ako sú napr.
polievky. Môžete týmto zablokovať odvzdušňovanie tlakového hrnca a vyvíjať nadmerný tlak.
Nepoužívajte tlak na varenie jabĺk, brusníc, rebarbory, obilnín, cestovín, rozkrájaného hrachu a
sušených polievkových zmesí. Tieto potraviny majú tendenciu peniť, pena a jej rozstrekovanie
môžu zablokovať odvzdušňovací otvor alebo zámok ventilácie vzduchu.
SK
Z
Tento spotrebič varí pod tlakom. Nesprávne použitie môže mať za následok obarenia. Vždy sa
uistite sa, že je tlakový hrniec pred prevádzkou riadne uzavretý.
Neotvárajte tlakový hrniec, dokiaľ nie je uvoľnený všetok vnútorný tlak. Uvoľňovací ventil musí
byť otočený do polohy STEAM OUT - Vypustenie pary.
Pri premiestňovaní tlakového hrnca postupujte opatrne z dôvodu veľmi horúcej kvapaliny.
Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Vždy používajte rukoväti tlakového hrnca.
Ak chcete zaistiť bezpečnú prevádzku a vyhovujúci výkon, vymeňte silikónový tesniaci kruh, ak sa
tento zmenšil, stvrdol, zdeformoval sa, je popraskaný alebo roztrhaný. Používajte len originálne
TESLA príslušenstvo, ktoré je určené k tomuto modelu.
Pri použití tlakového hrnca v blízkosti detí je nutná dôkladná kontrola.
Neodporúča sa, aby deti samostatne používali tlakový hrniec.
Nepoužívajte toto zariadenie k inému než zamýšľanému použitiu.
Nepoužívajte tento spotrebič na fritovanie.
Nepoužívajte vonku.
Nepoužívajte tlakový hrniec v príliš teplom, prašnom alebo vlhkom prostredí.
Nedotýkajte sa častí, ktoré sú zapojené do elektrickej siete, ak máte mokré ruky.
Neopravujte tlakový hrniec, vystavujete sa tak nebezpečenstvu poranenia elektrickým prúdom a
strate záruky.
Nepoužívajte tlakový hrniec, ak máte mokré ruky alebo nohy.
Uchovávajte ho z dosahu horľavých a prchavých látok.
Výrobca a dovozca do Európskej Únie nezodpovedá za škody spôsobené prevádzkou prístroja ako
napr. poranenie, obarenie, požiar, zranenie, znehodnotenie ďalších ve a pod.
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O NAPÁJACOM KÁBLI
Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, nepokúšajte sa upravovať konektor kábla žiadnym
spôsobom. Dĺžka napájacieho kábla znižuje riziko zapletenia alebo zakopnutia o napájací kábel.
NEPOUŽÍVAJTE TOTO ZARIADENIE S PREDLŽOVACÍM KÁBLOM.
Pripojte napájací kábel priamo do elektrickej zásuvky na 230 V.
ČASTI ELEKTRICKÉHO TLAKOVÉHO HRNCA
1
Páka ventilu
4
Uvolňovací ventil
2
Rukoväť horného veka
5
Odvzdušňovací ventil
3
Ventil pre rýchle uvoľnenie tlaku
1
Tesniaci kryt
2
Silikónový tesniaci kruh
1
Značka naplnenia
2
Vnútorná odnímateľná nádoba
1
Rukoväte
4
Zásuvka kábla
2
Ovládací panel
5
Držiak pre varenie v pare
3
230 V napájací kábel
PRED PRVÝM POUŽITÍM
Váš elektrický tlakový hrniec je dodaný kompletne zostavený. Postupujte podľa pokynov nižšie a
demontujte ho, aby ste odstránili akékoľvek znečistenie a zoznámite sa tiež s rôznymi dielmi pred jeho
prvým použitím.
1 Uchopte veko hrnca a otočte ho proti smeru hodinových ručičiek, kým nie je vertikálna značka
zarovnaná so symbolom na tele hrnca. Potom nadvihnite kryt smerom nahor. Obráťte horné
veko a umiestnite ho na stôl.
1 Poistný kolík
2 Silikónové tesnenie
3 Vymezovací kolík
4 Priechodka
5 Tesniaci kryt
6 Kovový filter
Použite uchopovací kolík (1) a zatiahnite hore pre vytiahnutie tesniaceho krytu (5) z veka hrnca.
Zložte silikónové tesnenie (2) z tesniaceho krytu (5). Zložte nožom kovový filter (6) viď obrázok:
Hoci nebudete musieť kovový filter čistiť po každom použití, mali by ste ho pravidelne kontrolovať a v
prípade potreby vyčistiť.
2 Vytiahnite držiak pre varenie v pare a odnímateľnú vnútornú nádobu z tela hrnca.
3 Odstráňte všetky obalové materiály.
4 Potom vyčistite kryt veka vlhkou, mydlovým handričkou. Neponárajte kryt tlakového hrnca do
vody. Umyte tesniace kryt, silikónové tesnenie a kovový ventil v teplej, mydlovej vode. Dôkladne
diely opláchnite a osušte.
POZOR! Nikdy nenalievajte vodu dovnútra tlakového hrnca a neponárajte napájací kábel do vody.
Vždy sa uistite sa, že je odnímateľná vnútorná nádoba úplne suchá než ju umiestnite späť do tela
hrnca.
5 Po úvodnom vyčistení znovu zostavte horné veko hrnca. Pri nasadzovaní kovového filtra ho
zaistite cez všetky tri prichycovacie spony (obr. B). Potom ho zatlačte na miesto, budete počuť
zvuk zacvaknutie, ak je v správnej polohe.
6 Nasaďte silikónové tesnenie. Chyťte poistný uchopovací kolík a použite ho na zasunutie
tesniaceho krytu späť na veko hrnca.
DÔLEŽITÉ: Pri správnej polohe bude Poistný kolík (1) smerom k vám.
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE KAŽDODENNÉ POUŽITIE
Aby tlakový hrniec pracoval správne, pred každým použitím skontrolujte:
POZOR! Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, NIKDY NEVARTE BEZ VNÚTORNEJ
ODNÍMATEĽNEJ NÁDOBY NA VARENIE! Tiež sa uistite, že vonkajšia strana tejto nádoby na varenie je
úplne suchá pred jej umiestnením do tela tlakového hrnca. Skontrolujte, či je odvzdušňovací filter
čistý. Ak nie, vyčistite otvor, aby ste odstránili upchatie.
1 Ventil pre rýchle uvoľnenie tlaku
2 Uvolňovací ventil
CLOSE - Uzavrieť
OPEN - Otvoriť
Uistite sa, že ste nádobku na varenie nepreplnili, nad značku 2/3 naplnenia hrnca.
Pri varení potravín, ktoré penia alebo expandujú ako ryža, zrná, suché fazuľa, hrach a šošovica alebo
potraviny, ktoré sú väčšinou kvapaliny, ako sú polievky, nikdy nevyplňujte hrniec na varenie nad
polovinu objemu hrnca, viď obrázok.
1 Značka pre 2/3 objemu
2 Značka pre 1/2 objemu
Vždy sa uistite, že ste do odnímateľného vnútorného hrnca dali dostatok kvapalín pred varením,
minimálne vždy aspoň jednu šálku kvapaliny. Teflónový vnútorný hrniec je nutné chrániť pred
poškriabaním, preto používajte plastové alebo drevené lyžice a naberačky.
UPOZORNENIE
Pri varení potravín ako suché fazuľa, hrach alebo šošovica odporúčame tieto najskôr namočiť. Počas
varenia tieto potraviny majú tendenciu k peneniu a mohli by spôsobiť zablokovanie odvzdušňovacieho
potrubia. Nikdy nevarte pod tlakom jablká, brusnice, rebarboru, cestoviny a sušené polievkové zmesi.
VARENIE
1 Vložte potraviny do vnútornej odnímateľnej nádoby
2 Môžete ich osmažiť/orestovať, viz ďalej.
3 Zalejte potraviny vodou.
4 Uzatvorte správne tlakový hrniec otočením horného veka do polohy .
5 Na prednom paneli vyberte program pre varenie.
6 Po pár minútach sa spustí odpočet času na displeji.
7 Po uplynutí času tlakový hrniec zapípa a prepne sa do režimu "Udržiavanie teploty".
8 Varenie ukončíte stlačením tlačidla "Zrušiť".
Najprv sa musí vytvoriť v hrnci správny tlak a potom sa ešte len spustí odpočet času na varenie
Ak sa nič nedeje skontrolujte, že je hrniec správne uzavretý, nie je v ňom moc kvapaliny a je
naozaj zvolený program na varenie.
Stlačením tlačidla "Zrušiť" vždy zrušíte vašu voľbu a môžete zadať program, čas alebo tlak znova.
POPIS TLAČIDIEL
Kedykoľvek zapojíte prístroj, ozve sa pípnutie a na displeji sa objavia štyri pomlčky. Ľavé číslo na
displeji sa posúva v smere hodinových ručičiek počas zahrievania a po celú dobu varenia. Nebude sa
posúvať počas režimu udržovania tepla alebo po vypnutí hrnca.
UDRŽANIE TEPLOTY/ZRUŠIŤ
Po uplynutí doby varenia sa prístroj automaticky prepne do režimu "Udržanie teploty" (cca 65°C).
Pokiaľ je v režime udržiavanie tepla, rozsvieti sa kontrolka "Udržanie teploty" a pomlčky sa budú
plynule posúvať. Tlakový hrniec zostane zapnutý štyri hodiny a potom sa automaticky vypne, ak skôr
nestlačíte tlačidlo "ZRUŠIŤ". Tlačidlo "ZRUŠIŤ" umožňuje zrušiť funkciu varenia alebo zrušenie režimu
"Udržanie teploty". Keď stlačíte tlačidlo "ZRUŠIŤ" rozsvieti sa kontrolka, tlačidlo zhasne a štyri pomlčky
zastavia posúvanie.
OSMAŽIŤ/RESTOVAT
Túto funkciu použite pre opraženie/restovanie, typicky pred varením pod tlakom alebo pri pomalom
vareniu. Tlačidlo "Osmažiť" sa zvyčajne používa pre mäso, hydinu alebo opraženie napr. cibuľe, teplota
ohrevu je približne 170°C. Tlačidlo "Restovať" sa zvyčajne používa pre zeleninu a k redukcii kvapaliny
po varení pod tlakom, pre získanie omáčky plnej chuti pre vaše jedlo, teplota ohrevu je približne
150°C.
Jedno stlačenie tlačidla spustí "Osmažiť", dve stlačenia spustí "Restovať". Vedľa zvolenej funkcie sa
rozsvieti svetlo a ľavá číslice na displeji sa bude plynule posúvať. Nechajte hrniec predhrievať po dobu
3 až 4 minút pred vlastným vložením potravín a Osmahnutím/Restovaním vášho jedla. Po dokončení
Osmahnutí/Restovaní stlačte tlačidlo "ZRUŠIŤ" a vyberte ďalší program.
PREDVOĽBY PRE TLAČIDLÁ PRE VARENIE POD TLAKOM
Každé prednastavené tlačidlo pre varenie pod tlakom má dve funkcie varenia. Ak chcete vybrať funkciu
horného varenia, stlačte tlačidlo raz. Ak chcete vybrať funkciu spodného varenia, stlačte tlačidlo
dvakrát. Vedľa vybranej funkcie varenia sa rozsvieti svetlo. Naviac sa buď rozsvieti svetlo s vysokým
alebo nízkym tlakom; bude to závisieť na jedle, ktoré ste si vybrali. Ak je zvolená možnosť "RYBA" alebo
"ZELENINA" - "Nízky" rozsvieti sa svetlo vedľa "Nízky"; pri výbere akéhokoľvek iného jedla sa rozsvieti
svetlo vedľa "Vysoký" tlak. Na displeji sa zobrazí prednastavený čas varenia vybraného jedla.
Predvolený čas začne blikať, okolo číslice začne rotovať ikona a hrniec sa začne nahrievať.
TLAČIDLO
ČAS
TLAK
Ryža
10 minut
Vysoký
Obilniny
25 minut
Vysoký
Mäso - kotleta
25 minut
Vysoký
/

w innych językach