eta Tauro 2131 90000 Instrukcja obsługi

Marka
eta
Kategoria
szybkowary
Model
Tauro 2131 90000
Rodzaj
Instrukcja obsługi
18-30
Elektrický tlakový hrniec •
NÁVOD NA OBSLUHU
43-55
H
Elektromos kukta
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
56-68
PL
Garnek elektryczny do wolnego gotowania
INSTRUKCJA OBSŁUGI
31-42
GB
Electric pressure cooker
INSTRUCTIONS FOR USE
5-17
Elektrický tlakový hrnec
NÁVOD K OBSLUZE
25/7/2019
Tauro
3
B8
B9
B10
B11
A3
C
A7
A6
A1
A8
A
A7
A4
A2
A5
D4
D1
D
D5
D2
B
B1
D3
B4
B2
2 / 68
6
5
POZOR
CAUTION
FYGYELEM
UWAGA
7
PÁRA
PÁRA
STEAM
GŐZ
PARA
ZAVŘENO
ZAVRETÉ
CLOSED
BEZÁRVA ÁLLÁSBA
ZAMKNIĘTY
4
3
B8
B9
B10
B11
A3
C
A7
A6
A1
A8
A
A7
A4
A2
A5
D4
D1
D
D5
D2
B
B1
D3
B4
B2
3 / 68
CZ
SK
GB
HU
PL
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 5
II. POPIS SPOTŘEBIČE (obr. 1) 8
III. PŘÍPRAVA A POUŽITÍ 9
IV. ÚDRŽBA (obr. 7) 13
V. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 15
VI. EKOLOGIE 16
VII. TECHNICKÉ ÚDAJE 16
I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 18
II. OPIS SPOTREBIČA (obr. 1) 21
III. PRÍPRAVA A POUŽITIE 22
IV. ÚDRŽBA (obr. 7) 26
V. RIEŠENIE PROBLÉMOV 28
VI. EKOLÓGIA 29
VII. TECHNICKÉ ÚDAJE 29
I. SAFETY WARNING 31
II. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE (fig. 1) 34
III. PREPARATION AND USE 35
IV. MAINTENANCE (fig. 7) 39
V. TROUBLESHOOTING 40
VI. ENVIRONMENTAL PROTECTION 41
VII. TECHNICAL DATA 42
I. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 43
II. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1. ábra) 46
III. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 47
IV. KARBANTARTÁS (7. ábra) 52
V. HIBAELHÁRÍTÁS 53
VI. KÖRNYEZETVÉDELEM 54
VII. MŰSZAKI ADATOK 54
I. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 56
II. OPIS URZĄDZENIA (rys. 1) 59
III. PRZYGOTOWANIE I UŻICIE 60
IV. KONSERWACJA (rys. 7) 65
V. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 66
VI. EKOLOGIA 67
VII. DANE TECHNICZNE 67
Obrázky jsou pouze ilustrační / Obrázky sú len ilustračné / Product images are for
illustrative purposes only / Illusztratív képek / Zdjęcia służą wyłącznie jako ilustracja
4 / 68
Elektrický tlakový hrnec
eta 2131
NÁVOD K OBSLUZE
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto
přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se
záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem
obalu dobře uschovejte.
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
– Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu
uživateli spotřebiče.
– Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce.
Tento spotřebič nesmí být používán dětmi. Udržujte spotřebič
a jeho přívod mimo dosah dětí. Spotřebiče mohou používat osoby
se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo
byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem
a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí
hrát.
Jestliže je napájecí přívod spotřebiče poškozen, ihned odpojte
spotřebič od el. sítě. Přívod musí být vyměněn výrobcem, jeho
servisním technikem nebo podobně kvalikovanou osobou, aby
se tak zabránilo úrazu el. proudem nebo požáru.
Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez
dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.
Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod
nebo vidlici, pokud nepracuje správně, pokud upadl na zem
a poškodil se nebo spadl do vody. V takových případech zaneste
spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti
a správné funkce.
POZOR: Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího
časového spínače, dálkového ovládání nebo jakékoli jiné součásti,
která spíná spotřebič automaticky, protože existuje nebezpečí
vzniku požáru, pokud by byl spotřebič zakryt nebo nesprávně
umístěn v okamžiku uvedení spotřebiče do činnosti.
Nedotýkejte se při vaření míst, kde vystupuje horká pára, hrozí
nebezpečí popálení a opaření.
Před výměnou příslušenství nebo přístupných částí, před montáží
a demontáží, před čištěním nebo údržbou, nebo po ukončení práce,
spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího
přívodu z el. zásuvky!
Tauro
CZ
5 / 68
UPOZORNĚNÍ: Nikdy neotvírejte víko B v průběhu přípravy pokrmu a pokud není tlak
dostatečně snížen. Pokud chcete víko odejmout, vždy spotřebič vypněte a snižte tlak
pomocí ventilu pro regulaci tlaku B4, (platí pro Tlakové / Parní vaření, Automatické
vaření s časovým zpožděním).
– Vidlici napájecího přívodu je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která
odpovídá příslušným normám.
Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky
mokrýma rukama a taháním za napájecí přívod!
Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a pro podobné účely (v obchodech,
kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích,
v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Není určen pro komerční použití!
– Tento spotřebič není určen pro venkovní použití.
– Nepoužívejte spotřebič k vytápění místnosti!
Vyjma částí, uvedených v kapitole Údržba, spotřebič nikdy neponořujte do vody ani
nemyjte pod proudem vody!
– Před údržbou nebo uložením nechte spotřebič vychladnout.
– Není přípustné jakýmkoli způsobem upravovat povrch spotřebiče (např. pomocí
samolepicí tapety, fólie, apod.)!
– Nezapínejte hrnec bez vložené nádoby.
Nepoužívejte nádobu samostatně (např. k přípravě potravin na el. / plynovém / indukčním
/ halogenovém sporáku nebo na otevřeném ohni) nebo v mikrovlnné troubě.
– Nezapínejte spotřebič bez dostatečného množství surovin v nádobě pro přípravu pokrmu.
Nádobu nepoužívejte, pokud je výrazně mechanicky poškozená (např. prasklá,
poškrábána) nebo ke dlouhodobému skladování potravin (např. v mrazničce).
Nenechávejte v nádobě zmrznout vodu nebo potraviny obsahující vodu. Mohlo by dojít
k poškození nádoby (prasknutí).
Nikdy nevařte luštěniny (např. suché fazole a čočku), vždy je nejprve namočte asi na
deset hodin do vody (viz pokyny na obalu).
– Do vnitřního prostoru hrnce, tj. mezi tělo přístroje a vnitřní nádobu se nesmí dostat voda,
ani jiná kapalina.
Nepoužívejte spotřebič jako fritézu.
Pokud je víko a vnitřní nádoba horká, neponořujte ji do studené vody ani nemyjte pod
proudem tekoucí studené vody! Náhlá změna teploty by mohla způsobit k poškození
nádoby nebo víka.
Vedení páry (tj. pojistný ventil B2, ventil regulace tlaku B4 a ochranný kryt B8), jenž jsou
součástí víka a které umožňují únik páry, vždy udržujte v čistotě. Současně pravidelně
kontrolujte jejich stav, zda nejsou zablokovány (např. zbytky potravin), opotřebovány nebo
poškozeny.
Pro mísení a nabírání pokrmů používejte kuchyňské náčiní z plastu nebo ze dřeva,
protože kovové náčiní by mohlo poškodit povrch vnitřní nádoby.
Spotřebič je vybaven tepelnou bezpečnostní pojistkou, která přeruší přívod proudu
v případě vyvaření vody nebo uvedení prázdného hrnce do činnosti. Pokud k tomu
dojde, spotřebič odpojte od el. sítě a zaneste do odborného servisu k prověření jeho
bezpečnosti a správné funkce.
Nepokládejte spotřebič v blízkosti předmětů nebo pod předměty, které se mohou poškodit
párou, například stěny, kuchyňské skřínky, příborníky, obrazy, záclony, unikající pára by je
mohla poškodit.
6
CZ
/ 68
Nenaplňujte nádobu studenou vodou za účelem rychlého ochlazení. Mohlo by to snížit
životnost topného tělesa.
Spotřebič nesmí být používán ve vlhkém nebo mokrém prostředí a v jakémkoliv
prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu (prostory kde jsou skladovány
chemikálie, paliva, oleje, plyny, barvy a další hořlavé, případně těkavé, látky).
– Příslušenství nezasouvejte do žádných tělesných otvorů.
– Neumisťujte spotřebič na nestabilní, křehké a hořlavé podklady (např. skleněné,
papírové plastové, dřevěné-lakované desky a různé tkaniny/ubrusy).
– Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí
a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. kamna, el./plynový sporák, vařič
atd.) a vlhkých povrchů (dřezy, umyvadla atd.).
– Při manipulaci s nádobou, víkem používejte ochranné kuchyňské rukavice nebo utěrku,
– Během provozu nenechávejte na víku hrnce žádné předměty (např. ochranné rukavice,
utěrky), které by mohly způsobit zakrytí otvorů pro odvod páry.
– Při zvedání víka buďte opatrní, víko odnímejte vždy směrem od sebe a tak, abyste se
nezranili.
– Spotřebič nepřenášejte v horkém stavu, při eventuálním překlopení hrozí nebezpečí
úrazu popálením a opaření.
– Pro přenášení spotřebiče používejte pouze držadla A7!
– Za účelem údržby nebo opravy demontujte pouze ty díly elektrického hrnce, které jsou
zmíněny v tomto návodu. Ostatní součásti nebo příslušenství nikdy nerozmontovávejte
a nevyměňujte je za jiné.
– Používejte hrnce pouze s napájecím přívodem, který je jeho součástí!
– Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným
plamenem a nesmí se ponořit do vody.
– Napájecí přívod nikdy nepokládejte na horké plochy, ani jej nenechávejte viset přes okraj
stolu nebo pracovní desky. Zavaděním nebo zataháním za přívod např. dětmi může dojít
k převržení či stažení spotřebiče a následně k vážnému zranění!
– Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu spotřebiče.
– V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen
a vyhovoval platným normám.
– Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím od výrobce.
– Tento spotřebič používejte pouze pro účel, pro který je určen tak, jak je popsáno v tomto
návodu. Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel.
– Neponořujte spotřebič ani jeho síťový kabel do vody ani je neomývejte vodou. Může
to být nebezpečné a mohlo by dojít k poškození přístroje, které bude mít vliv na jeho
bezpečný provoz.
UPOZORNĚNÍ – Některé části tohoto výrobku se mohou stát velmi horkými a způsobit
popálení. Zvláštní pozornost musí být věnována přítomnosti dětí a hendikepovaných lidí.
VAROVÁNÍ: Při nesprávném používání přístroje, které není v souladu s návodem
k obsluze, existuje riziko poranění.
Případné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech, nebo výrobku, jsou
přeloženy a vysvětleny na konci této jazykové mutace.
Výrobce neodpovídá za škody a zranění způsobené nesprávným používáním spotřebiče
a příslušenství (např. znehodnocení potravin, poranění, popálení, opaření, požár)
a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených
bezpečnostních upozornění.
CZ
7 / 68
Elektrický hrnec je vybaven mnoha funkcemi, které zajišťují jeho bezpečný provoz.
1) Bezpečnostní systém uzavírání a otevírání víka
Dokud je v nádobě tlak, bezpečnostní systém (tj. pojistka aretace víka) zabraňuje
otevření víka.
2) Snímač teploty
Tlakový hrnec registruje vnitřní teplotu a v závislosti na ní automaticky reguluje intenzitu
ohřívání.
3) Omezování teploty (tepelná pojistka)
Pokud je vnitřní nádoba prázdná nebo teplota dosáhne nebo překročí povolenou
hodnotu, zařízení automaticky přeruší přívod elektrické energie do topné plotny.
4) Ventil regulace tlaku
Pokud tlak uvnitř hrnce překročí maximální povolenou hodnotu, je pára bezpečně
vypouštěna automatickým ventilem.
5) Kryt ventilu regulace tlaku
Zabraňuje tomu, aby se jídlo během vaření přilepovalo na ventil regulace tlaku a tak
předchází jeho zablokování.
6) Paměť
Pokud dojde k výpadku el. proudu (na max. 30 minut) během vaření, tlakový hrnec
automaticky obnoví proces vaření po obnovení dodávky el. proudu.
II. POPIS SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ (obr. 1)
A – tlakový hrnec
A1 – ovládací panel s displejem A5 – držák nádoby na kondenzát
A2 – vnější nádoba A6 – držák lžíce
A3 – topná plotna A7 – držadla pro přenášení
A4 – snímač teploty A8 – zdířka pro napájení
B – víko
B1 – držadlo B6 – držák těsnění
B2 – pojistný ventil B7 – pojistka aretace víka
B3 – těsnění B8 – kryt
B4 – ventil regulace tlaku páry B9 – matice
(s funkcí otevřeno/zavřeno) B10 – podložka
B5 – těsnění B11 – těsnění
C – vnitřní nádoba
D – příslušenství
D1 – odměrka D3 – nádobka na kondenzát
D2 – lžíce D4 – napájecí přívod
D5 – nástavec na ohřívání a vaření potravin v páře
DISPLEJ – ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ
Po uvedení tlakového hrnce do provozu se na displeji objeví základní nastavení (00)
a ozve se zvukový signál (1× pípnutí).
Ovládací panel
= tlačítko pro nastavení tlakového vaření (přednastavený čas je 40 minut),
8
CZ
/ 68
= tlačítko pro nastavení pomalého vaření (přednastavený čas je 5 hodin),
= tlačítko pro nastavení ohřívání (přednastavený čas je 1 hodina),
= tlačítko pro nastavení vaření bez víka (přednastavený čas je 20 minut),
= tlačítko pro nastavení parního vaření (přednastavený čas je 20 minut),
= tlačítko pro nastavení času odloženého startu (rozsah 0,5 – 24 hodin),
+ /= tlačítka pro nastavování času jednotlivých programů, nebo času do odloženého
startu (+ zvyšujeme / snižujeme hodnoty času).
START / STOP = tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí zvoleného programu.
Funkce zvukového signálu se spustí:
– když se připojí spotřebič do el. sítě,
– když se stiskne kterékoliv z programových tlačítek (1× krátké pípnutí),
– když se ukončí nastavený program (3× pípnutí).
Popis světelné signalizace se spustí:
– kontrolní světlo bliká, když jsou nastavovány hodnoty příslušného programu,
– kontrolní světlo svítí trvale, když je příslušný program aktivní,
– kontrolní světlo (tečka) na displeji bliká, když je příslušný program aktivní,
kontrolní segmenty (čárky) na displeji se pohybují, když je příslušný program aktivní
a dochází k zahřívání+tlakování hrnce.
POZOR
Pokud se na displeji objeví neobvyklé znaky, odpojte spotřebič od el. sítě a následně
ho znovu připojte.
Funkci odloženého startu používejte jen u receptů, které jste již předem s úspěchem
vyzkoušeli a tyto recepty dále neměňte.
!
III. PŘÍPRAVA A POUŽITÍ
Odstraňte veškerý obalový materiál, vyjměte tlakový hrnec a veškeré příslušenství.
Z hrnce odstraňte všechny případné reklamní adhezní fólie, samolepky nebo papír.
Varovné štítky prosím neodstraňujte. Umístěte hrnec na rovný a suchý povrch (např.
kuchyňský stůl) mimo dosah dětí. Před prvním použitím umyjte části, které přijdou do styku
s potravinami, v teplé vodě s přídavkem saponátu, důkladně opláchněte čistou vodou,
vytřete do sucha, případně nechte oschnout. Nádobu naplněnou čistou vodou po rysku
2/5 vložte zpět do hrnce a víko uzavřete. Následně nastavte program „Tlakové vaření
a spotřebič zapněte pod dozorem na cca 5 minut, poté nechejte hrnec vychladnout.
Případné krátké, mírné zakouření není na závadu a důvodem k reklamaci spotřebiče. Nyní
je spotřebič připraven k použití.
CZ
9 / 68
Sestavení hrnce pro vaření (obr. 2, 3, 4, 5, 6)
Uchopte držadlo víka B1, otočte jím po směru chodu hodinových ručiček až do krajní
polohy a zvedněte jej směrem nahoru. Vyjměte vnitřní nádobu C, vložte do ní
(např. pomocí odměrky D1 nebo lžíce D2) potřebné ingredience a naplňte ji vodou dle
příslušného receptu. Celkové množství surovin s vodou smí dosahovat maximálně po
rysku 4/5=FULL (3,94 l) v nádobě. Při přípravě jídla, které během vaření nabývá objemu,
naplňte nádobu maximálně po rysku 3/5 (2,89 l). Minimální množství vařeného jídla však
nesmí být menší, než je indikováno ryskou 1/5 (0,86 l). Vhodnou textilií nebo papírovou
utěrkou očistěte horní okraj vnitřní nádoby C a případně všechny ostatní části, které
se během plnění vnitřní nádoby znečistily potravinou (např. vnější dno). Očistěte také
vnitřní horní okraj vnější nádoby A2 a ujistěte se, že na topné plotně A3 se nenachází
zbytky potravin. Potom vložte vnitřní nádobu C do vnější nádoby A2. Po vložení s vnitřní
nádobou lehce pootočte na obě strany, aby řádně dosedla na topnou plotnu. POZOR:
Zkontrolujte, zda těsnění B5 je čisté, suché a je správně uloženo na
svém místě ve víku B. Ventil regulace tlaku páry B4 nastavte do polohy „Pára
a ujistěte se, že pojistný ventil B2 je v dolní poloze. Uchopte víko za držadlo B1, položte jej
vodorovně na plášť hrnce A, lehce na něj zatlačte a současně jím otočte proti směru chodu
hodinových ručiček až na doraz. Správné zajištění víka v pozici je indikováno slyšitelným
klapnutím. Nezavírejte víko za použití nadměrné síly! Ventil regulace tlaku páry B4
nastavte do polohy „Zavřeno “.
Koncovku napájecího přívodu D4 zasuňte do připojovací zdířky tlakového hrnce A8 až na
doraz a vidlici zasuňte do el. zásuvky.
Nástavec na ohřívání a vaření potravin v páře (D5)
Nádobu naplňte vodou po značku 1/5 (množství 0,86 l). Do nádoby vložte nástavec a na
něj následně rozložte potraviny, které chcete napařit. Hrnec uzavřete víkem. Použijte
program Parní vaření.
Tlakové vaření
Tlakový hrnec umožňuje manuálně nastavit čas, po který se bude potravina vařit
1) Stisknutím tlačítka vyberte program Tlakové vaření [na displeji se zobrazí hodnota 40].
2) Tlačítky nastavení volby času vaření (+ nebo ) zadejte požadovaný čas vaření.
Minimální hodnota je 1 minuta, maximální hodnota je 99 minut.
3) Stisknutím tlačítka START / STOP spustíte zvolený program (na displeji se zobrazí
pohybující se segmenty).
4) Jakmile začne v hrnci stoupat teplota a tlak, pojistný ventil B2 uzavře otvor ve víku
a zabrání unikání páry z hrnce. Víko nyní z bezpečnostních důvodů nelze odejmout.
Nepokoušejte odnímat víko násilím!
5) Po dosáhnutí potřebné teploty a tlaku (na displeji se zobrazí nastavený čas) a začne se
odpočítávat nastavený čas (po 1 minutě).
6) Po uplynutí přednastaveného času se program ukončí (zazní zvukový signál, na displeji
se zobrazí hodnota 8.0) následně hrnec přejde do režimu „udržování teploty“ s nastaveným
časem 8 hod.
Pomalé vaření
Tlakový hrnec umožňuje manuálně nastavit čas, po který se bude potravina pomalu
vařit.
1) Stisknutím tlačítka vyberte program Pomalé vaření [na displeji se zobrazí hodnota 5.0].
10
CZ
/ 68
2) Tlačítky nastavení volby času vaření (+ nebo ) zadejte požadovaný čas pomalého
vaření. Minimální hodnota je 0,5 hod., maximální hodnota je 24 hod.
3) Stisknutím tlačítka START / STOP spustíte zvolený program (na displeji se zobrazí
nastavený čas) a začne se odpočítávat přednastavený čas (po 0,5 hod). Teplota je
udržována v rozpětí cca 80 – 90 °C.
4) Po uplynutí přednastaveného času se program ukončí (zazní zvukový signál, na displeji
se zobrazí hodnota 0.0) a potravina nebo specialita se může vyjmout z hrnce.
Ohřívání
Tlakový hrnec umožňuje manuálně nastavit čas, po který se bude potravina ohřívat.
1) Stisknutím tlačítka vyberte program Ohřívání [na displeji se zobrazí hodnota 1.0].
2) Tlačítky nastavení volby času vaření (+ nebo ) zadejte požadovaný čas automatického
ohřívání. Minimální hodnota je 0,5 hod., maximální hodnota je 24 hod.
3) Stisknutím tlačítka START / STOP spustíte zvolený program (na displeji se zobrazí
nastavený čas) a začne se odpočítávat přednastavený čas (po 0,5 hod). Teplota je
udržována v rozpětí cca 60 – 65 °C.
4) Po uplynutí přednastaveného času se program ukončí (zazní zvukový signál, na displeji
se zobrazí hodnota 0.0) a potravina nebo specialita se může vyjmout z hrnce.
Vaření bez víka
Tlakový hrnec umožňuje připravovat potraviny (např. orestovat cibuli, maso) jako na
klasickém el./plynovém sporáku nebo el. hrnci, pokud bude víko odejmuto.
1) Stisknutím tlačítka vyberte program Vaření bez víka [na displeji se zobrazí hodnota 20].
2) Tlačítky nastavení volby času vaření (+ nebo ) zadejte požadovaný čas vaření.
Minimální hodnota je 1 minuta, maximální hodnota je 20 minut.
3) Stisknutím tlačítka START / STOP spustíte zvolený program (na displeji se zobrazí
pohybující se segmenty).
4) Jakmile je dosažena teplota cca 100 °C, začne se odpočítávat přednastavený čas
(po 1 minutě). Teplota je udržována v rozpětí cca 150 – 180 °C.
5) Po uplynutí přednastaveného času se program ukončí (zazní zvukový signál, na displeji
se zobrazí hodnota 0.0) a potravina nebo specialita se může vyjmout z hrnce.
Parní vaření
Tlakový hrnec umožňuje manuálně nastavit čas, po který se bude potravina vařit.
1) Stisknutím tlačítka vyberte program Parní vaření [na displeji se zobrazí hodnota 20].
2) Tlačítky nastavení volby času vaření (+ nebo ) zadejte požadovaný čas vaření.
Minimální hodnota je 5 minut, maximální hodnota je 30 minut.
3) Stisknutím tlačítka START / STOP spustíte zvolený program (na displeji se zobrazí
pohybující se segmenty).
4) Jakmile začne v hrnci stoupat teplota a tlak, pojistný ventil B2 uzavře otvor ve víku
a zabrání unikání páry z hrnce. Víko nyní z bezpečnostních důvodů nelze odejmout.
Nepokoušejte odnímat víko násilím!
5) Po dosažení potřebné teploty a tlaku (na displeji se zobrazí nastavený čas) se začne
odpočítávat přednastavený čas (po 1 minutě).
6) Ventil regulace tlaku páry B4 nyní nastavte do polohy „Pára “.
7) Po uplynutí přednastaveného času se program ukončí (zazní zvukový signál, na
displeji
se zobrazí hodnota 8.0) následně hrnec přejde do režimu
„udržování teploty“
s
nastaveným časem 8 hod.
CZ
11 / 68
POZOR
Při vaření a současně i udržování teploty dochází k tomu, že ventilem regulace B4
uniká pára, což je doprovázeno charakteristickým zvukovým projevem „syčením“. Tento
jev je naprosto normální a není důvodem k reklamaci spotřebiče.
Pokud v průběhu vaření potřebujete z jakéhokoliv důvodu odejmout víko (např. doplnit/
dokořenit/promíchat potraviny) je vždy nutné nejdříve snížit tlak uvnitř hrnce (tj. vypustit
páru) a až poté odejmout víko. Pro mísení použijte lžíci D2, kterou v průběhu vaření
můžete odkládat do držáku A6. Lžíce, tak bude vždy hygienický čistá.
Během provozu lze na displeji sledovat průběh postupu programu. S postupem
programu se číslice nastaveného času postupně snižují.
Nikdy nenechávejte hotové pokrmy v tlakovém hrnci zapnutém na funkci Udržování
teploty po dobu delší, než je nezbytně nutné. Pokrm by se mohl začít kazit.
Navolený program lze kdykoliv ukončit stisknutím tlačítka START / STOP.
!
Automatické vaření s odloženéným startem
Tlakový hrnec dokáže spustit proces vaření s odloženéným startem, tj. až po uplynutí
Vámi zadaného času. Vaření pak probíhá automaticky bez nutnosti dalšího zásahu.
Pro nastavení vaření s odloženéným startem postupujte následovně:
1) Stisknutím příslušného tlačítka zvolte požadovaný program (tj. Tlakové vaření / Pomalé
vaření).
2) Tlačítky nastavení volby času vaření (+ nebo ) zadejte požadovaný čas vaření.
3) Stiskněte tlačítko Odloženéný start [na displeji se zobrazí hodnota 0.5].
4) Tlačítky nastavení volby času vaření (+ nebo ) zadejte požadovaný čas zpoždění.
Minimální hodnota je 0,5 hod., maximální hodnota je 24 hod.
5) Stisknutím tlačítka START / STOP spustíte odpočítávání. Čas na displeji se bude
automaticky snižovat o 0,5 hod. až do celkového vynulování, kdy se následně spustí
navolený program vaření.
6) Po uplynutí nastaveného času zvoleného programu se program ukončí (zazní zvukový
signál, na displeji se zobrazí hodnota 8.0),
následně hrnec přejde do režimu
„udržování
teploty“
s nastaveným časem 8 hod.
POZOR
Při práci s časovým zpožděním nikdy nepoužívejte ingredience podléhající rychlé
zkáze jako čerstvé mléko, vajíčka, ovoce, jogurt, sýr, cibule atd. protože by se mohly do
začátku vaření zkazit!
– Navolený čas a program lze kdykoliv ukončit stisknutím tlačítka START / STOP.
!
Vyjmutí uvařené potraviny
1) Odpojte tlakový hrnec od elektrické sítě vytažením vidlice napájecího přívodu D4
z el. zásuvky.
2)
Ventil regulace tlaku B4 opatrně nastavte do polohy „Pára “ a vyčkejte, až se všechna
pára z hrnce vypustí (pojistný ventil B2 musí být v dolní poloze). POZOR: pára je velmi
horká! Použijte vhodné ochranné pomůcky (např. utěrku, ochranné rukavice).
3) Uchopte víko za držadlo B1, pomalu jím otočte po směru hodinových ručiček až do krajní
polohy, následně jej směrem nahoru odejměte a odložte.
POZOR: na vnitřní ploše víka mohou zůstat zbytky horké vody!
12
CZ
/ 68
Použijte vhodné ochranné pomůcky (např. utěrku, ochranné rukavice).
4) Uvařenou potravinu vyjměte vhodnou naběračkou.
POZOR
Nezapomeňte, že vnitřní nádoba C a vnitřní část víka B jsou horké!
Pokud jste v tlakovém hrnci vařili polévku, po ukončení vaření nevypouštějte ihned
páru ven, protože spolu s odcházející párou by mohlo dojít také k vystříknutí tekutiny.
Počkejte, až tlakový hrnec zchladne a pojistný ventil B2 ve víku klesne do dolní polohy.
Teprve potom sejměte víko.
!
Rady pro vaření v elektrickém tlakovém hrnci
Následující typy zpracování považujte za příklady a za inspiraci, jejichž účelem není
poskytnout návod, ale ukázat možnosti různého zpracování potravin. Časy příprav (vaření)
závisí na množství, druhu a kvalitě použitých substancí, standardně se však pohybují
v jednotkách až desítkách minut. Množství zpracovávaných potravin volte tak, aby nedošlo
při jejich zpracování k překročení maximálního obsahu nádoby označeného ryskou.
Dodržujte předepsané množství vody, uvedené v receptech. Vždy však pod pokrm nalijte
dostatečné množství vody, jinak by se tlakový hrnec mohl před dokončením procesu vaření
bez vody přehřát. Všechny suroviny mohou být ve zcela zmrzlém stavu, dbejte však na
to, aby koření bylo stejnou měrou rozloženo na všech surovinách. Pokrm se nerozvaří.
Při vaření rýže dodržujte maximální množství 10 odměrek rýže. Tlakový hrnec je vhodný
pro vaření tradičních pokrmů jako jsou polévky, guláše, jídla o jednom chodu, rýže, vejce
vařená na tvrdo, dušená masa, dušená zelenina, brambory vařené v celku, zelí, kompoty,
jídla z hub a mnoho jiných.
Jako pomůcku pro stanovení přibližné doby vaření můžete použít následující tabulku
přednastavených časů jednotlivých programů.
Typ pokrmu Doba vaření (min.)
Rýže (brambory) 11
Zelenina 15
Polévka (kosti) 40
Drůbež (kuře, kachna, husa) 30
Maso 40
Ryby (vejce) 10
Luštěniny 25
Ohřívání (vhodné pro ohřev již uvařených potravin např.
chlazené rýže)
30
V případě vaření nebo dušení potravin, používejte vhodné časy vaření, jaké jsou uvedeny
v menu pro podobné potraviny, případně čas nastavte v programu Parní vaření. Po nějaké
době používání hrnce budete používat vlastní časy, získané zkušenostmi a praktickým
vařením.
IV. ÚDRŽBA (obr. 7)
Před každou údržbou spotřebič odpojte vytažením vidlice napájecího přívodu z el.
zásuvky! Tlakový hrnec čistěte až po jeho vyhladnutí!
CZ
13 / 68
Čištění provádějte pravidelně po každém použití! Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí
prostředky (např. ostré předměty, škrabky, chemická rozpouštědla, ředidla, žíravé
prostředky na čištění trub nebo jiná rozpouštědla)!
Vnější plášť tlakového hrnce A
Použijte čisticí prostředky určené dle návodu k použití na nerezové povrchy a čistění
provádějte otíráním měkkým vlhkým hadříkem. Tahem směrem dolů sejměte nádobku na
kondenzát D3. Kondenzát vylijte, nádobu omyjte vodou a nechte vyschnout (obr. 5). Po
oschnutí vraťte nádobu zpět do držáku A5.
Vnitřní nádoba C
Umyjte v horké vodě s přídavkem běžného saponátu např. za pomoci kartáčku, opláchněte
čistou vodou a utřete do sucha (můžete použít myčku nádobí). Nádoba je opatřena
nepřilnavým povlakem. Nepoužívejte kovové nástroje, které by mohly během čistění povrch
poškrábat. Normální je, že v průběhu času se barva povrchu mění. Tato změna ale žádným
způsobem nemění vlastnosti povrchu a není důvodem k reklamaci spotřebiče.
Víko B
Umyjte v horké vodě s přídavkem běžného saponátu např. za pomoci kartáčku, opláchněte
čistou vodou a utřete do sucha. Při čištění dávejte pozor, abyste nepoškodili bezpečnostní
ventily B2, B4 a těsnění B3, B11.
Čištění/výměna těsnění B5 (víka)
Mírným tahem postupně po celém obvodu vyjměte těsnění z držáku (tj. přídržného kroužku)
a vnitřní strany víka. Těsnění očistěte. Pokud je těsnění opotřebované nebo poškozené
nahraďte ho novým (shodného typu). Těsnění opačným postupem zasuňte za držák B6
až na doraz.
Čištění/výměna těsnění B3 (pojistného ventilu)
Z vnitřní strany víka mírným tahem sejměte těsnění B3 z ventilu B2. Těsnění očistěte.
Pokud je těsnění opotřebované nebo poškozené nahraďte ho novým (shodného typu).
Opačným postupem těsnění nasuňte do drážky ventilu. POZOR: ventil se musí ve víku
volně pohybovat!
Čištění/výměna těsnění B11 (ventilu regulace tlaku páry)
Z vnější strany víka mírný tahem sejměte ovladač ventilu regulace páry B4. Z vnitřní strany
víka odšroubujte kryt B8. Pomocí vhodného nástroje (např. klíč velikost č. 13) odšroubujte
matici B9, následně sejměte podložku B10 a těsnění B11. Všechny součásti očistěte. Pokud
je těsnění opotřebované nebo poškozené nahraďte ho novým (shodného typu). Opačným
postupem jednotlivé součásti ve správném pořadí a poloze sestavte (matici přiměřenou silou
dotáhněte). Podložka B11 musí být umístěna tak, aby v jejím prolisu bylo uložené těsnění
B10, tj. mezi podložkou a spodní plochou víka nesmí být mezera. Ta by vznikla při opačném
nasazení podložky B10. Dbejte na to, aby dosedací plochy a těsnicí prvky byly funkční.
Výlisky z plastu nikdy nesušte nad zdrojem tepla (např. kamna, el./plynový sporák).
Nástavec na ohřívání a vaření potravin v páře D5
Použijte čisticí prostředky určené dle návodu k použití na hliníkové povrchy a čistění
provádějte otíráním měkkým vlhkým hadříkem (nevkládejte do myčky).
14
CZ
/ 68
Některé potraviny mohou určitým způsobem příslušenství zabarvit. To však nemá na funkci
spotřebiče žádný vliv a není důvodem k reklamaci spotřebiče. Toto zabarvení obvykle za
určitou dobu samo zmizí.
Uložení
Před uložením se ujistěte, že je tlakový hrnec chladný. Příslušenství D vložte do vnitřní nádoby
C. Hrnec skladujte na bezpečném a suchém místě, mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.
V. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
PROBLÉM PŘÍČINA ŘEŠENÍ
Hrnec nefunguje Není připojeno napájení Zkontrolujte přívod, vidlici a el. zásuvku
Víko nelze
nasadit nebo
zajistit na hrnci
Těsnění B5 není na svém
místě
Umístěte těsnění správně na místo ve
víku
Pojistný ventil B2 je v horní
poloze
Zkontrolujte těsnění B3 a případně ho
očistěte (viz. Údržba)
Pomocí vhodného nástroje (např. špej-
lí) stlačte pojistný ventil do dolní polohy
Víko nelze po
úplném vypuštění
páry otevřít
Pojistný ventil B2 je stále
v horní poloze
Pomocí vhodného nástroje (např. špej-
le) stlačte pojistný ventil do dolní polohy
Po okraji nádoby
uniká velké
množství páry
Víko B není dobře
uzavřeno
Zkontrolujte upevnění víka na hrnci
Těsnění B5 není na svém
místě
Umístěte těsnění správně na místo ve
víku
Na těsnění B5 jsou zbytky
potravin
Vyjměte těsnění z víka a očistěte ho
(viz. Údržba)
Těsnění B5 je opotřebované
nebo poškozené
Poškozené těsnění vyměňte za nové
shodného typu (viz. Údržba)
Víko B bylo poškozené (např.
pádem na zem)
Kontaktujte servisní oddělení
Z pojistného
ventilu B2 uniká
velké množství
páry
Na těsnění B3 jsou nečistoty
(např. zbytky jídla)
Sejměte těsnění z ventilu a očistěte ho
(viz. Údržba)
Těsnění B3 je opotřebované
nebo poškozené
Poškozené těsnění vyměňte za nové
shodného typu (viz. Údržba)
Z ventilu regulace
tlaku B4 uniká
velké množství
páry
Ventil regulace tlaku B4 je
nastaven v poloze „Pára
Nastavte ventil regulace do polohy
Zavřeno
Na těsnění B11 jsou nečistoty
(např. zbytky jídla)
Vyjměte těsnění z ventilu a očistěte ho
(viz. Údržba)
Těsnění B11 je opotřebované
nebo poškozené
Poškozené těsnění vyměňte za nové
shodného typu (viz. Údržba)
Hrnec vydává
nepříjemný
zápach
Na vnitřní nádobě C nebo
topné plotně A3 jsou
nečistoty
Zkontrolujte, případně očistěte
dosedací plochy nádoby a topné plotny
CZ
15 / 68
V případě závažné poruchy tlakového hrnce během vaření se na displeji ovládacího
panelu zobrazí některý z následujících chybových kódů. Pokud se tak stane, přerušte
proces vaření, odpojte hrnec od el. sítě a neprodleně kontaktujte servisní oddělení.
Kód chyby E1 E3 E4 E5
Porucha Porucha
senzoru tlaku
Zkrat senzoru Přerušený okruh
senzoru
Přehřátí hrnce
VI. EKOLOGIE
Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na
výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na
výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické
výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem jejich
správné likvidace je odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty
zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje
a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské
zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si
vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa (viz www.elektrovin.cz).
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy
uděleny pokuty. Pokud má být spotřebič denitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od el. sítě přívod odříznout, spotřebič tak bude nepoužitelný.
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních
částí výrobku, musí provést odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká
právo na záruční opravu!
Případné další informace o spotřebiči a servisní síti získáte na infolince +420 545 120 545
nebo na internetové adrese www.eta.cz.
VII. TECHNICKÉ ÚDAJE
Napětí (~V/Hz) uvedeno na typovém štítku výrobku
Příkon (W) uveden na typovém štítku výrobku
Objem vnitřní nádoby min. – max. (l) 0,86 – 3,94
Hmotnost cca (kg) 4,6
Pracovní tlak (kPa) 30 – 70
Maximální tlak (kPa) 160
Rozsah teplot při udržování teploty (°C) 60 – 65
Příkon v pohotovostním režimu je < 1,00 W.
Nepodstatné odchylky od standardního provedení, které nemají vliv na funkci
výrobku, si výrobce vyhrazuje.
UPOZORNĚNÍ A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTŘEBIČI, OBALECH NEBO V NÁVODU:
Must be removed before use – Musí být odstraněno před použitím
Inner body sticker
1. Before rst use add water to approx 2/5 level of the pot and boil/pressure for 5 minutes.
2. Always allow a 10 minute interval between cooking sessions.
16
CZ
/ 68
3. Dry the outer od the cooking pot proior to use.
4. Ensure that cooking pot is correctly rotated to have good contact with the heating plate.
Štítek na vnitřní části hrnce
1. Před prvním použitím naplňte nádobu po rysku 2/5 vodou a zapněte na 5 minut Tlakové
vaření.
2. Mezi jednotlivými vařeními nechte 10 min pauzu.
3. Osušte vnější část nádoby před použitím.
4. Pro správný kontakt s topnou plochou nádobu pečlivě umístěte pootočením.
Before using this pressure cooker read the instruction manual rst and familiarize yourself
with all important safeguards and operating instrucitons. DO NOT forcibly remove the lid.
If there is any resistance when opening the lid, it indicates that the pressure cooker is still
under pressure. The pressure cooker contains hot contents which could spray or erupt if
the lid is forced open and cause serious bodily injury.
Před uvedením spotřebiče do provozu, si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze
a seznamte se se všemi důležitými bezpečnostními a provozními pokyny. NEODNÍMEJTE
víko silou. Pokud je kladen při otevírání víka nějaký odpor, znamená to, že tlakový hrnec
je stále pod tlakem. Obsah tlakového hrnce je horký a pokud by víko bylo otevřeno silou,
mohl by obsah vystříknout a způsobit vážná poranění.
VENT – Ventilace.
SEAL Uzavřeno.
CUP – Šálek.
HOT – HORKÉ.
DO NOT COVER – Nezakrývat.
CAUTION: HOT SURFACE – POZOR: horký povrch.
CAUTION: BE CAREFUL OF STEAM – POZOR: nebezpečí opaření.
HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Neponořovat do vody nebo jiných
tekutin.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE
THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS.
THIS BAG IS NOT A TOY.
Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách, kočárcích
nebo dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.
UPOZORNĚNÍ POZOR: Horký povrch
CZ
17 / 68
Elektrický tlakový hrniec
eta 2131
NÁVOD NA OBSLUHU
Vážený zákazník, ďakujeme vám za kúpu nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja do
prevádzky si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným
listom, pokladničným dokladom a podľa možností aj s obalom a vnútorným obsahom obalu
dobre uschovajte.
I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE
Inštrukcie v návode považujte za súčasť spotrebiča a odovzdajte ich akémukoľvek
ďalšiemu užívateľovi spotrebiča.
Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke.
Vidlicu napájacieho prívodu je nutné pripojiť do správne zapojenej a uzemnenej zásuvky
podľa STN!
Nikdy spotrebič nepoužívajte, ak má poškodený napájací prívod
alebo vidlicu, ak nepracuje správne, ak spadol na zem
a poškodil sa alebo spadol do vody. V takých prípadoch zaneste
spotrebič do odborného servisu na preverenie jeho bezpečnosti
správnej funkcie.
Tento spotrebič nesmie byť používaný deťmi. Udržujte spotrebič
a jeho prívod mimo dosahu detí. Spotrebiče môžu používať
osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo
nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli
poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú
prípadnému nebezpečenstvu. Deti si so spotrebičom nesmú hrať.
Udržujte spotrebič a jeho prívod mimo dosahu detí.
Ak je napájací prívod spotrebiča poškodený, ihneď odpojte
spotrebič od el. siete. Prívod musí vymeniť výrobca, jeho servisný
technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa tak zabránilo
úrazu el. prúdom alebo požiaru.
Pred výmenou príslušenstva alebo prístupných časti, pred
montážou a demontážou, pred čistením alebo údržbou, spotrebič
vypnite a odpojte od el. siete vytiahnutím vidlice napájacieho
prívodu z el. zásuvky!
POZOR: Nepoužívajte tento spotrebič v spojení s tepelne
citlivým riadiacim zariadením, programátorom, časovačom alebo
akýmkoľvek iným zariadením, ktoré zapína spotrebič automaticky,
pretože v prípade, že by bol spotrebič zakrytý alebo premiestnený,
hrozí nebezpečenstvo požiaru.
Nedotýkajte sa pri varení miest, kde vystupuje horúca para, hrozí
nebezpečenstvo popálenia a oparenia.
Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do el. zásuvky a nevyťahujte z el. zásuvky
mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod!
Tauro
18
SK
/ 68
UPOZORNENIE: Nikdy neotvárajte veko B v priebehu prípravy pokrmu a pokiaľ nie
je tlak dostatočne znížený. Pokiaľ chcete veko odňať, vždy spotrebič vypnite a znížte
tlak pomocou ventilu pre reguláciu tlaku B4 (platné iba pre Tlakové / parné varenie,
Automatické varenie s časovým oneskorením).
Spotrebič je určený len pre použitie v domácnostiach a pre podobné účely (v obchodoch,
kanceláriách a podobných pracoviskách, v hoteloch, moteloch a iných obytných prostrediach,
v podnikoch zaisťujúcich nocľah s raňajkami)! Nie je určený pre komerčné použitie!
Tento spotrebič nie je určený na vonkajšie použitie.
Nepoužívajte spotrebič na vykurovanie miestnosti!
Okrem častí, uvedených v kapitole Údržba, spotrebič nikdy neponárajte do vody ani
neumývajte pod prúdom vody!
Pred údržbou alebo uložením nechajte spotrebič vychladnúť.
Nie je prípustné akýmkoľvek spôsobom upravovať povrch spotrebiča (napr. pomocou
samolepiacej tapety, fólie a pod.)!
Nezapínajte hrniec bez vloženej nádoby.
Nepoužívajte spotrebič ako fritézu.
Nepoužívajte nádobu samostatne (napr. na prípravu potravín na el. / plynovom /
indukčnom / halogénovom sporáku alebo na otvorenom ohni alebo mikrovlnnej).
Medzi veko a nádobu nevkladajte alobal, papier na pečenie ani čokoľvek iné.
Nezapínajte spotrebič bez dostatočného množstva surovin v nádobe na prípravu pokrmu.
Nádobu nepoužívajte, ak je prasknutá, akokoľvek poškodená alebo na dlhodobé
skladovanie potravín (napr. v mrazničke).
Nenechávajte v nádobe zmrznúť vodu alebo potraviny obsahujúce vodu. Mohlo by dôjsť
k poškodeniu nádoby (prasknutiu).
Nádoba nie je určená na uchovávanie a skladovanie potravín. Potraviny po zpracování
umiestnite do inej nádoby vhodnej na skladovanie.
Nikdy nevarte strukoviny (napr. suché fazule a šošovicu), vždy ich najprv namočte
asi na desať hodín do vody (pozrite pokyny na obale).
Do vnútorného priestoru hrnca, tj medzi telo prístroja a vnútornú nádobu sa nesmie dostať
voda, ani iná kvapalina.
Ak je véko a vnútorná nádoba horúca, neponárajte ju do studenej vody ani
neumývajte pod prúdom tečúcej studenej vody! Náhla zmena teploty by mohla
spôsobiť poškodenie nádoby alebo veka.
Vedenie pary (tj poistný ventil B2, ventil regulácie tlaku B4 a ochranný kryt B8), ktorý sú
súčasťou veka a ktoré umožňujú únik pary, vždy udržujte v čistote. Súčasne pravidelne
kontrolujte ich stav, či nie sú zablokované (napr. zvyšky potravín), opotrebované alebo
poškodené.
Na miešanie a naberanie pokrmov používajte kuchynské náčinie z plastu alebo z dreva,
pretože kovové náčinie by mohlo poškodiť povrch vnútornej nádoby.
Spotrebič je vybavený tepelnou bezpečnostnou poistkou, ktorá preruší prívod prúdu
v prípade vyvarenia vody alebo uvedenia prázdneho hrnca do činnosti. Ak k tomu dôjde,
spotrebič odpojte od el. siete a zaneste do odborného servisu na preverenie jeho
bezpečnosti správnej funkcie.
Neukladajte spotrebič v blízkosti predmetov alebo pod predmety, ktoré sa môžu poškodiť
parou, napríklad steny, kuchynské skrinky, príborníky, obrazy, záclony, unikajúca para by
ich mohla poškodiť.
Spotrebič nesmie byť používaný vo vlhkom alebo mokrom prostredí a v akomkoľvek
prostredí s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu (priestory kde sú skladované
chemikálie, palivá, oleje, plyny, farby a ďalšie horľavé, prípadne prchavé, látky).
SK
19 / 68
Neumiestňujte spotrebič na nestabilné, krehké a horľavé podklady (napr. sklenené,
papierové plastové, drevené – lakované dosky a rôzne tkaniny/obrusy).
Príslušenstvo nezasúvajte do žiadnych telesných otvorov.
Počas prevádzky nenechávajte na veku hrnca žiadne predmety (napr. ochranné rukavice,
utierky), ktoré by mohli spôsobiť zakrytie otvorov na odvod pary.
Spotrebič používajte iba v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho prevrhnutie
a v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov (napr. kachle, el./plynový sporák,
varič atď.) a vlhkých povrchov (drezy, umývadlá atď.).
Spotrebič neprenášajte v horúcom stave, pri eventuálnom preklopení hrozí
nebezpečenstvo úrazu popálením a oparenie.
Na prenášanie spotrebiča používajte držadlá A7!
Pri zdvíhaní veka buďte opatrní a veko odoberajte vždy smerom od seba.
S cieľom údržby alebo opravy demontujte iba tie diely elektrického hrnca, ktoré sú
spomenuté v tomto návode. Ostatné súčasti alebo príslušenstvo nikdy nerozoberajte
a nevymieňajte ich za iné.
Používajte spotrebič iba s napájacím prívodom, ktorý je jeho súčasťou!
Napájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným
plameňom a nesmie sa ponoriť do vody.
Napájací prívod nikdy neklaďte na horúce plochy, ani ho nenechávajte visieť cez okraj
stola alebo pracovnej dosky. Zavadením alebo zatiahnutím za prívod napr. deťmi môže
dôjsť k prevrhnutiu či stiahnutiu spotrebiča a následne k vážnemu zraneniu!
Pravidelne kontrolujte stav napájacieho prívodu spotrebiča.
V prípade potreby použitia predlžovacieho prívodu je nutné, aby nebol poškodený
a vyhovoval platným normám.
Spotrebič používajte iba s originálnym príslušenstvom od výrobcu.
Tento spotrebič používajte iba na účel, na ktorý je určený tak, ako je popísané v tomto
návode. Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel.
VAROVANIE: Pri nesprávnom používaní prístroja, ktoré nie je v súlade s návodom na
obsluhu, existuje riziko poranenia.
Prípadné texty v cudzom jazyku a obrázky uvedené na obaloch, alebo výrobku, sú
preložené a vysvetlené na konci tejto jazykovej mutácie.
Výrobca nezodpovedá za škody a zranenia spôsobené nesprávnym používaním
spotrebiča a príslušenstva (napr. znehodnotenie potravín, poranenie, popálenie,
oparenie, požiar) a nie je zodpovedný zo záruky za spotrebič v prípade nedodržania
vyššie uvedených bezpečnostných upozornení.
Elektrický hrniec je vybavený mnohými funkciami, ktoré zaisťujú jeho bezpečnú prevádzku.
1) Bezpečnostný systém uzatvárania a otvárania veka
Dokiaľ je v nádobe tlak, bezpečnostný systém (tj. poistka aretácie veka) zabraňuje
otvoreniu veka.
2) Snímač teploty
Tlakový hrniec registruje vnútornú teplotu a v závislosti na nej automaticky reguluje
intenzitu ohrievania.
3) Obmedzovanie teploty (tepelná poistka)
Ak je vnútorná nádoba prázdna alebo teplota dosiahne alebo prekročí povolenú hodnotu,
zariadenie automaticky preruší prívod elektrickej energie do ohrievacieho telesa.
4) Ventil regulácie tlaku
Ak tlak vo vnútri hrnca prekročí maximálnu povolenú hodnotu, je para bezpečne
vypúšťaná automatickým ventilom.
20
SK
/ 68
/

w innych językach