Clatronic HSMR 2687 Instrukcja obsługi

Kategoria
Maszynki do włosów
Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać
instrukcję obsługi. Proszę zachować wraz z kartą gwarancyjną,
paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem
wewnętrznym.
Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu, jaki został
przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to nie zostało przewidziane do
użytku w ramach działalności gospodarczej. Proszę nie korzystać z
urządzenia na zewnątrz (chyba że w określonych warunkach). Proszę
trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego promieniowania
słonecznego, wilgoci (w żadnym wypadku nie zanurzać w substancjach
płynnych) oraz ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia
wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre, proszę
natychmiast wyciągnąć wtyczkę. Nie sięgać do wody.
Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli chcecie Państwo
zamontować jakieś akcesoria, w celu wyczyszczenia lub w przypadku
jakichkolwiek zakłóceń, proszę zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę
z gniazdka (proszę pociągnąć za wtyczkę, nie zaś za przewód zasilający).
Proszę nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru. Aby uchronić dzieci
przed niebezpieczeństwem związanym z elektrycznymi urządzeniami, proszę
zadbać o to, aby przewód zasilający nigdy nie wisiał luźno, oraz aby dzieci
nie miały dostępu do urządzenia.
Proszę regularnie kontrolować urządzenie pod kątem uszkodzeń. Proszę nie
uruchamiać uszkodzonego urządzenia.
W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia samemu lecz skorzystać z
pomocy autoryzowanego specjalisty.Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny
ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w
specjalnym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu
uniknięcia zagrożenia.
Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
Prosimy pamiętać o podanych dalej „Specjalnych wskazówkach
bezpieczeństwa...“.
Specjalne wskazówki dotyczące bezpiecznego
użytkowania tego urządzenia
Przy pomocy tego urządzenia proszę strzyc tylko suche włosy.
Proszę używać tego urządzenia wyłącznie do strzyżenia włosów głowy lub
brody.
Proszę nigdy nie korzystać z urządzenia do strzyżenia włosów/ brody, jeżeli
mają Państwo wilgotne dłonie.
Proszę nie ładować urządzenia w zaparowanym pomieszczeniu.
Proszę w trakcie ładowania urządzenia NIE WYSTAWIAĆ go na działanie
promieni słonecznych lub innego źródła ciepła.
30
PL
5....-05-HSM-R 2687 Neu 05.11.2003 10:26 Uhr Seite 30
Proszę nie dociskać zbyt mocno głowicy z ostrzem do skóry. -
Niebezpieczeństwo skaleczenia!
Proszę W ŻADNYM WYPADKU nie używać innego adaptera sieci niż
załączony w dostawie.
Obsługa
Elementy obsługi
1. Głowica z ostrzem 4. Lampka kontrolna ładowania
2. Przesuwany przełącznik ON 5. Gniazdko podłączeniowe
3. Grzebień ustalający długość cięcia 6. Adapter sieci (ładowarka)
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm 7. Stacja ładowania/ stojak
8. Przycisk ryglujący (Lock/Unlock)
Akcesoria: Grzebień
Szczotka czyszcząca
Specjalny olej
Nożyce
Napęd bezpo średni i napęd akumulatorowy
Mogą Państwo korzystać z urządzenia do strzyżenia włosów i brody zarówno
podłączając je bezpośrednio do sieci poprzez adapter sieci, jak również - po
odpowiednim okresie ładowania - korzystając z akumulatora. W celu skorzysta-
nia z NAPĘDU BEZPOŚREDNIEGO proszę podłączyć wtyczkę adaptera sieci do
gniazdka 230V/50Hz, połączyć kabel podłączeniowy z gniazdkiem podłącze-
niowym urządzenia do strzyżenia włosów i przesunąć przełącznik funkcyjny na
pozycję ON. Urządzenie zostało wstępnie naładowane w fabryce. Przed pier-
wszym użyciem proszę ładować urządzenie bez przerwy przez 12 godzin.
Maksymalny czas kolejnych cyklów ładowania wynosi ok. 8 godzin. Przy maksy-
malnym czasie ładowania nieprzerwany czas pracy urządzenia wynosi maksym-
alnie 25 min. Po upływie tego czasu należy na przynajmniej 10 min. pozostawić
urządzeni wyłączone/ poczekać aż się wychłodzi. W trakcie ładowania będzie
się paliła lampka kontrolna.
Wskazówki dotyczące okresu przydatności akumulatorów
Przedłużą Państwo okres przydatności akumulatorów, jeżeli będą Państwo
przestrzegać następujących zasad:
Proszę odczekać z ładowaniem akumulatorów, aż będą one zupełnie
rozładowane.
Proszę nie pozostawiać urządzenia podłączonego do ładowarki dłużej niż
24 godziny.
Proszę ładować urządzenie tylko przy temperaturze otoczenia wynoszącej
między 0° a +40° C.
31
PL
5....-05-HSM-R 2687 Neu 05.11.2003 10:26 Uhr Seite 31
Wyrównywanie i strzyżenie brody
Proszę przesunąć przełącznik (2) na pozycję ON. Proszę rozpocząć
strzyżenie przy najdłuższym stopniu cięcia i stopniowo skracać owłosienie
podbródka, policzków do wybranej długości.
Uwaga: proszę ustawić i zabezpieczyć wybraną długość cięcia (grzebień usta-
wiający długość cięcia) przy pomocy przycisku ryglującego Lock (poz. 8) znaj-
dującego się z tyłu obudowy urządzenia.
Strzyżenie/ cieniowanie włosów głowy
Proszę przesunąć przełącznik (2) na pozycję ON. Proszę rozpocząć
strzyżenie od najdłuższego stopnia cięcia i stopniowo skracać włosy do
wybranej długości.
Uwaga: proszę ustawić i zabezpieczyć wybraną długość cięcia (grzebień usta-
wiający długość cięcia) przy pomocy przycisku ryglującego Lock (poz. 8) znaj-
dującego się z tyłu obudowy urządzenia.
Strzyżenie konturów i golenie karku
Proszę zdjąć grzebień ustalania długości cięcia (3) i przesunąć przełącznik
(2) na pozycję ON.
Głowica tnąca umożliwi dokładne wyrównanie konturów brody, również w
miejscach trudno dostępnych, oraz czyste wygolenie owłosienia karku.
Konserwacja i pielęgnacja
Regularne czyszczenie i pielęgnacja urządzenia gwarantują jego optymalne
działanie i długi okres użytkowania.
Urządzenie czyścić lekko wilgotną, miękką ściereczką.
Po każdym użyciu usunąć pozostałości włosów przy pomocy szczoteczki
czyszczącej.
Zdjąć grzebień ustalający długość cięcia oraz głowicę z ostrzem, aby
dmuchając lub używając szczoteczki czyszczącej usunąć nagromadzone
pozostałości włosów.
Regularnie, po każdym strzyżeniu, nanosić na głowicę trącą 1-2 krople oleju
bezkwasowego (olej do maszyn do szycia).
Do urzadzen wyposazonych w akumulatorki
Ochrona srodowiska
Twoje urządzenie jest wyposażone w akumulatory (Ni-Cd) niklowo-kadmove
nadające się do ponownego ładowania zawierają one substancje, które
mogą zanieczyściś środowisko.
Akumulatory połączamy zgodnie z biegunami zaznaczonymi w urządzeniu.
32
PL
5....-05-HSM-R 2687 Neu 05.11.2003 10:26 Uhr Seite 32
Po odkręceniu śrubki mocującej zamknięcie usuwamy zużyte akumulatory.
Nie należy stosować akumulatorów nie nadających się do ładowania ponie-
waż może to spowodować uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia.
W przypadku stwierdzenia cieknących akumulatorów należy je usunąć z
urządzenia.
Gdy wyrzucasz urządzenie wyjmij z niego akumulatory i wyrzuć je w specjal-
nie przeznaczonym do tego punkcie.
W czasie wyjmowania akumulatorów nie podłączaj przyrządu do żródła zasi-
lania.
Do urzadzen wyposazonych w akumulatorki
Ochrona srodowiska
Twoje urządzenie jest wyposażone w akumulatory (Ni-Cd) niklowo-kadmove
nadające się do ponownego ładowania zawierają one substancje, które
mogą zanieczyściś środowisko.
Akumulatory połączamy zgodnie z biegunami zaznaczonymi w urządzeniu.
Po odkręceniu śrubki mocującej zamknięcie usuwamy zużyte akumulatory.
Nie należy stosować akumulatorów nie nadających się do ładowania ponie-
waż może to spowodować uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia.
W przypadku stwierdzenia cieknących akumulatorów należy je usunąć z
urządzenia.
Gdy wyrzucasz urządzenie wyjmij z niego akumulatory i wyrzuć je w specjal-
nie przeznaczonym do tego punkcie.
W czasie wyjmowania akumulatorów nie podłączaj przyrządu do żródła
zasilania.
Niniejsze urządzenie odpowiada normom CE sieci tradiowo-telewizyjnej i
bezpieczeństwa niskonapięciowego oraz zbudowane jest według najnowszej
techniki bezpieczeństwa pracy.
Zastrzega się prawo do zmian technicznych!
WARUNKI GWARANCJI
Przyznajemy 24 miesięcy gwarancji na produkt licząc od daty zakupu.
W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14 dni od daty dostarcze-
nia wadliwego sprzętu z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu wszystkie uszko-
dzenia powstałe w tym urządzeniu na skutek wady materiałów lub wadliwego
wykonania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub (jeśli uznamy za sto-
sowne) wymieniając całe urządzenie na nowe.
Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie wraz z dowodem
zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną do sprzedawcy w miarę możliwości w
oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszko-
33
PL
5....-05-HSM-R 2687 Neu 05.11.2003 10:26 Uhr Seite 33
dzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodze-
nia sprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący.
Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych w instrukcji obsługi,
do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na
własny koszt.
Gwarancja nie obejmuje:
mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych
nimi wad,
uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyłado-
wania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych,
nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nie-
odpowiedniego gniazda zasilania,
sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii, akumulatorów,
uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z
instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego
zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych
przez użytkownika lub osoby niepowołane,
roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z
podanymi przez producenta,
prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny wpływ na wartość
lub działanie tego urządzenia.
Karta gwarancyjna bez pieczątki sklepu, daty sprzedaży, nie wypełniona, źle
wypełniona, ze śladami poprawek, nieczytelna wskutek zniszczenia, bez
możliwości ustalenia miejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest
nieważna.
Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie daty ważności
gwarancji. Gwarancja na części lub całe urządzenie, które są wymieniane kończy
się, wraz z końcem gwarancji na to urządzenie.
Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są wykluczone chyba, że
prawo przewiduje inaczej. Roszczenia wykraczające poza tą umowę nie
uwzględniane przez tą gwarancję.
Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.
34
PL
5....-05-HSM-R 2687 Neu 05.11.2003 10:26 Uhr Seite 34
1 / 1

Clatronic HSMR 2687 Instrukcja obsługi

Kategoria
Maszynki do włosów
Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla