BOMANN HSM 8007 NE CB Instrukcja obsługi

Kategoria
Maszynki do włosów
Typ
Instrukcja obsługi
Inhalt Seite
Übersicht der Bedienelemente
............................3
Bedienungsanleitung ................................................ 4
Haar- / Bartschneidemaschine ......................... 5
Nasen- / Ohrhaarentferner ................................ 8
Technische Daten.....................................................10
Garantie .................................................................... 11
Entsorgung ...............................................................13
Contents Page
Location of Controls .................................................. 3
User manual ............................................................ 46
Hair and beard clippers ....................................47
Nose and ear hair trimmer .............................. 50
Technical Specications .......................................... 52
Disposal................................................................... 53
Inhoud Pagina
Locatie van bedieningselementen
.......................3
Gebruiksaanwijzing ..................................................14
Haar- en baardtondeuse ..................................15
Neus- en oorhaartrimmer.................................18
Technische specicaties ......................................... 20
Verwijdering ............................................................. 21
Spis treści Strona
Lokalizacja kontrolek ................................................. 3
Instrukcja użytkowania ............................................ 54
Maszynka do strzyżenia włosów i brody......... 55
Trymer do włosów z nosa i uszu ..................... 58
Techniczne specykacje ......................................... 60
Ogólne warunki gwarancji ....................................... 60
Usuwanie................................................................. 61
Sommaire Page
Situation des commandes
...................................3
Manuel..................................................................... 22
Tondeuse à cheveux et barbe ......................... 23
Tondeuse pour les poils du nez et des oreilles..........26
Caractéristiques techniques .................................... 28
Elimination ............................................................... 29
Tartalom Oldal
A kezelőszervek elhelyezkedése .............................. 3
Használati utasítás .................................................. 62
Haj és szakáll62nyíró ...................................... 63
Orr- és fülszőrnyíró.......................................... 66
Műszaki adatok ....................................................... 68
Hulladékkezelés ...................................................... 69
Indice Página
Ubicación de los controles ..............................................3
Manual del usuario .................................................. 30
Cortapelo de cabello y barba .......................... 31
Recortador de pelo de nariz y orejas .............. 34
Especicaciones técnicas ....................................... 36
Eliminación .............................................................. 37
Зміст стор.
Розташування органів керування .......................... 3
Посібник користувача ........................................... 70
Машинка для підстригання волосся ............ 71
Машинка для підстригання ...........................74
Технічні характеристики ....................................... 76
Содержание стр.
Расположение элементов ...................................... 3
Руководство по эксплуатации .............................. 77
Машинка для стрижки волос и бороды ...... 78
Усекатель для волос в носу и ушах ............. 81
Технические характеристики ............................... 83
Indice Pagina
Posizione dei comandi ............................................................3
Manuale dell’utente ................................................. 38
Macchinetta per tagliare barba e capelli ......... 39
Macchinetta per peli di naso e orecchie ......... 42
Speciche tecniche ................................................. 44
Smaltimento ............................................................ 45
2
D
NL
F
E
I
GB
PL
H
UA
RUS
54
PL
Instrukcja użytkowania
Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia
sprawi Państwu radość.
Ogólne uwagi
Przed użyciem urządzenia, należy dokładnie przeczytać podręcznik użytkowania i zacho-
wać go wraz z gwarancją, paragonem oraz w razie możliwości wraz z oryginalnym opa-
kowaniem zawierającym wewnętrzne elementy. W razie przekazania urządzenia osobom
trzecim, należy dołączyć podręcznik użytkowania.
Stosować urządzenie wyłącznie do celów prywatnych i zgodnie z jego przeznaczeniem.
Urządzenie nie jest przeznaczone do celów handlowych.
Nie należy używać go na świeżym powietrzu. Należy chronić je przed wysoką tempera-
turą, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, wilgocią (nie zanurzać pod żadnym
pozorem w płynach) i ostrymi krawędziami. Nie obsługiwać urządzenia z mokrymi dłoń-
mi. Jeśli urządzenie ulegnie zamoczeniu, należy natychmiast odłączyć je od zasilania.
Zawsze, gdy: urządzenie nie jest używane, montowane są akcesoria, urządzenie jest
czyszczone lub jego działanie jest wadliwe, należy je wyłączyć oraz odłączyć od sieci
(ciągnąc za wtyczkę, a nie sznur zasilający).
Nie należy zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru. Wychodząc z pomieszcze-
nia, należy wyłączyć urządzenie. Odłączyć przewód zasilania.
Regularnie sprawdzać czy urządzenie i przewód zasilania nie posiadają oznak uszko-
dzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, urządzenia nie należy używać.
Stosować wyłącznie części oryginalne.
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, trzymać części opakowania (torby plastikowe,
kartony, styropian, itp.) poza ich zasięgiem.
OSTRZEŻENIE!
Małe dzieci nie mogą bawić się folią ze względu na niebezpieczeństwo uduszenia!
Symbole użyte w instrukcji użytkowania
Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa są wyraźne zaznaczone. Należy wziąć je pod
szczególną uwagę, aby uniknąć wypadków i uszkodzeń urządzenia.
OSTRZEŻENIE:
Niebezpieczeństwo dla zdrowia oraz potencjalne ryzyko obrażeń ciała.
UWAGA:
Oznacza potencjalne zagrożenie urządzenia lub innych obiektów.
55
PL
WSKAZÓWKA: Podświetlone wskazówki oraz informacje.
Obsługa baterii
OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU!
Nie narażać baterii na wysokie temperatury lub bezpośrednie nasłonecznienie. Nigdy nie
wrzucać baterii do ognia.
Maszynka do strzyżenia włosów i brody
Szczególne instrukcje bezpieczeństwa dla
tego urządzenia
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄ-
DEM ELEKTRYCZNYM!
Nie używać urządzenia w bezpośredniej
bliskości wody (np. wanna, umywalka lub
inny zbiornik z wodą).
Ostrzeżenie: Trzymać urządzenie suche.
Urządzenie to może bużywane przez dzieci w
wieku lat 8 lub starsze, osoby z obniżoną sprawnością
zyczną, zmysłową lub umysłową, osoby z brakiem
doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub
gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia
w bezpieczny sposób, i gdy zdają sobie spraz
istniejących niebezpieczeństw.
Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.
56
PL
Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykony-
wane przez dzieci bez nadzoru.
Nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Należy
skontaktować się z upoważnionym pracownikiem. Aby
uniknąć zagrożenia, uszkodzony kabel zasilania powi-
nien wymienić producent, pracownik naszego punktu
obsługi klienta lub inny wykwalikowany specjalista.
Nie obsługiwać maszynki mokrymi dłońmi.
Należy strzyc wyłącznie suche włosy.
Stosować urządzenie wyłącznie do strzyżenia włosów
i brody.
Nie dociskać głowicy maszynki do skóry zbyt mocno.
Niebezpieczeństwo zranienia!
Lokalizacja kontrolek
1 Zawieszka
2 Wyłącznik wł/wył
3 Regulacja długości włosa
4 Ostrze ruchome
5 Ostrze nieruchome
Akcesoria (brak na zdjęciu)
4 X Końcówki (długość cięcia: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm)
1 X Nasadka ochronna na głowicę
1 X Szczotka do czyszczenie
Regulacja długości cięcia
Zdjąć nasadkę ochronną z głowicy.
Wybrać końcówkę zgodnie z żądaną długością cięcia. Informację o długości cięcia
umieszczono pośrodku końcówki.
57
PL
Aby zamontować końcówkę, należy chwycić ją w taki sposób, aby zęby były skierowane
w górę. Oznaczenie znajdujące się na końcówce powinno być widoczne. Zsunąć
końcówkę grzebienia na głowicę i nacisnąć aż zatrzaśnie się na miejscu.
Cięcie włosów/ brody
Wybrać długość cięcia.
Włożyć wtyczkę do prawidłowo zamontowanego i izolowanego gniazda 230 V~ / 50 Hz.
Zsunąć przełącznik wł/wył (2) do pozycji „1”.
WSKAZÓWKA:
Strzyżenie należy rozpocząć od największej końcówki i stopniowo wymieniać ją na
mniejsze, aż do osiągnięcia żądanej długości.
Regulator długości włosa (3) pozwala na ustawienie dokładnej długości cięcia i
skuteczne użycie końcówek grzebienia.
Kształtowanie Brody i Golenie Karku
Głowica maszynki pozwala na precyzyjne kształtowanie brody, nawet w trudnodostęp-
nych miejscach oraz dokładnie ogolić kark na linii włosów.
Wyłączyć maszynkę za pomocą wyłącznika (2).
Zdjąć końcówkę i ponownie włączyć urządzenie.
Czynności Końcowe
Zsunąć przełącznik wł/wył (2) po użyciu do pozycji „0” i odłączyć od sieci.
Czyszczenie i Konserwacja
Regularne czyszczenie i konserwacja zapewniają optymalne rezultaty i długi czas życia.
OSTRZEŻENIE:
Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Nie zanurzać urządzenia w wodzie. Może to spowodować porażenie prądem elek-
trycznym lub pożar.
UWAGA:
Nie stosować szczotki drucianej lub innych rysujących przedmiotów.
Nie stosować ostrych ani żrących środków czyszczących.
58
PL
Aby usunąć pozostałości włosów, użyć szczotki do czyszczenia.
W tym celu należy zdjąć końcówkę.
Regularnie wpuszczać 1 - 2 krople oleju do głowicy maszynki.
Obudowę wyczyścić lekko wilgotną szmatką, jeśli to konieczne.
Trymer do włosów z nosa i uszu
Specjalne instrukcje dla tego urządzenia
OSTRZEŻENIE: Ryzyko obrażeń!
Nie korzystać z urządzenia, jeśli głowica goląca, uchwyt na ostrze lub samo ostrze są
zdeformowane lub uszkodzone!
Nie zdejmować głowicy golącej podczas pracy!
Nie wkładać urządzenia głębiej do nozdrzy/ małżowiny usznej niż do wąskiego
koniuszka w głowicy golącej.
UWAGA:
Głowica goląca oraz ostrze są wytwarzane precyzyjnie i nie mogą być narażone na
ciężkie ładunki, uderzenia lub podobne sytuacje.
Nie wkładać żadnych ostrych przedmiotów do głowicy golącej.
Chronić urządzenie przed wilgocią i cieczami.
Urządzenie przeznaczone jest do usuwania włosów z nosa i uszu. Nie używać urządze-
nia w innych celach.
Wyłączyć urządzenie przed czyszczeniem oraz wyjmowaniem baterii.
Zestaw (bez rys.)
1 Trymer do włosów z nosa i uszu
1 Osłonka zabezpieczająca do głowicy tnącej
Wkładanie baterii (bateria nie jest uwzględniona w zestawie)
1. Obrócić dolną pokrywkę i wyciągnąć ją.
2. Włożyć baterię 1,5 V typu MIGNON AA do przedziału baterii.
Biegun dodatni (+) musi wskazywać w kierunku głowicy golącej.
3. Zamknąć ponownie komorę baterii. Obrócić pokrywkę na urządze-
niu, aż zatrzaśnie się za pomocą kliknięcia. Spłaszczona część
pokrywki musi być ułożona dokładnie pod spłaszczoną częścią
urządzenia (patrz Rys.).
59
PL
Usage
1. Zdjąć osłonkę zabezpieczającą.
2. Zsunąć przełącznik w kierunku „0” aby włączyć urządzenie.
3. Wprowadzić koniuszek głowicy golącej do nozdrza lub małżowiny usznej.
OSTRZEŻENIE:
Usuwać tylko widoczne włosy z nosa lub uszu. Nie dociskać zbyt mocno urządzenia do
nozdrzy / uszu. Gdy wkładamy zbyt głęboko można się zranić!
4. Ustawić przełącznik z powrotem w kierunku „1” po użyciu, aby wyłączyć urządzenie.
5. Oczyścić głowicę golącą za pomocą pędzelka po użyciu.
6. Ustawić osłonkę zabezpieczającą na urządzenie.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE:
Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
Ostrze tnące jest ostre. Nie dotykać! Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń.
UWAGA:
Nie stosować szczotki drucianej lub innych rysujących przedmiotów.
Nie stosować ostrych ani żrących środków czyszczących.
1. Wyłączyć urządzenie przed czyszczeniem.
2. Wyjąć baterię z komory baterii.
3. Obluzować głowicę golącą przez obracanie jej w lewo i zdjąć ją. Ostrożnie zdjąć uchwyt
ostrza tnącego.
4. Usunąć pozostałe włosy z uchwytu ostrza za pomocą pędzelka czyszczącego. Można
również wydmuchać pozostałe włosy z uchwytu.
5. Nałożyć uchwyt ostrza tnącego na głowicę tnącą.
6. Nałożyć głowicę tnącą na urządzenie. Obrócić mocno w prawo, aż słyszalnie zatrzaśnie
się na miejscu.
7. Nałożyć osłonkę zabezpieczającą na urządzenie.
60
PL
Techniczne specyfikacje
Model ............................................................................................................. HSM 8007 NE CB
Waga netto: ............................................................................................................. ok 0,435 kg
Adapter zasilania Trymer do brody
Zasilanie: .....................................................................................................220 -240 V~, 50 Hz
Pobór mocy: ............................................................................................................maks. 10 W
Klasa ochrony: .......................................................................................................................... II
Akumulator
Bateria: ......................................................................... 1x 1,5 V, Typ: MIGNON LR6, AA, UM3
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie
ciągłego rozwoju produktu.
Urządzenie jest zgodne z aktualnymi dyrektywami CE, dotyczącymi zgodności elektroma-
gnetycznej czy niskiego napięcia i produkowane jest zgodnie z najnowszymi przepisami
bezpieczeństwa.
Ogólne warunki gwarancji
Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urządzenie. Okres
gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia.
W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione na wolne od wad. W
przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot ceny
zakupu urządzenia.
Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji
obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, powstałe w
wyniku działania sił zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy wyładowania
atmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi
urządzenia.
Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad lub, jeśli wymiana
jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego
urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w oryginalnym opakowaniu wraz
z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczątka sklepu, data
sprzedaży urządzenia).
61
PL
Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wyni-
kających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).
Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
ul. Opolska 1 a karczów
49 - 120 Dąbrowa
Usuwanie
Znaczenie symbolu „kubła na kółkach”
Należy zadbać o środowisko i nie wyrzucać urządzeń elektrycznych razem z odpadami
gospodarstwa domowego.
Stare lub uszkodzone urządzenia elektryczne należy odstawić do miejskich punktów zbiórki.
Prosimy unikać potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i środowiska poprzez nieprawidłowe
metody utylizacji odpadów.
Przyczyniasz się do recyklingu i innych form utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych.
Informacje na temat punktów zbiórki znajdują się na terenie danego miasta.
Usuwanie baterii
Wyjąć baterię z komory baterii urządzenia do usuwania włosów z nosa/ucha
Zanieść baterię do właściwego punktu zbiórki lub dystrybutora. Tego produktu nie wolno
wyrzucać wraz z standardowymi odpadami domowymi.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86

BOMANN HSM 8007 NE CB Instrukcja obsługi

Kategoria
Maszynki do włosów
Typ
Instrukcja obsługi