Clatronic HSMR 2757 Instrukcja obsługi

Kategoria
Maszynki do włosów
Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać
instrukcję obsługi.Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, parago-
nem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym.
Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu,jaki został
przewidziany dla urządzenia.Urządzenie to nie zostało przewidziane do
użytku w ramach działalności gospodarczej.Proszę nie korzystać z urządze-
nia na zewnątrz (chyba że w określonych warunkach).Proszę trzymać urząd-
zenie z daleka od ciepła,bezpośredniego promieniowania słonecznego,wil-
goci (w żadnym wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych)oraz
ostrych krawędzi.Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi
dłońmi.Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre,proszę natychmiast
wyciągnąć wtyczkę.
Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia,jeżeli chcecie Państwo zamonto-
wać jakieś akcesoria,w celu wyczyszczenia lub w przypadku jakichkolwiek
zakłóceń,proszę zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka
(proszę pociągnąć za wtyczkę,nie za przewód zasilający).
Pracującego urządzenia nie należy pozostawiać bez nadzoru. Jeżeli opusz-
czają Państwo miejsce pracy, należy zawsze pamiętać o wyłączeniu urząd-
zenia, wzgl. wyjęciu wtyczki z gniazda (należy ciągnąć za wtyczkę, nie za
przewód).
Aby uchronić dzieci przed niebezpieczeństwem związanym z elektrycznymi
urządzeniami,proszę zadbać o to,aby przewód zasilający nigdy nie wisiał
luźno,oraz aby dzieci nie miały dostępu do urządzenia.
Proszę regularnie kontrolować urządzenie pod kątem uszkodzeń.Proszę nie
uruchamiać uszkodzonego urządzenia.
W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia samemu lecz skorzystać z
pomocy autoryzowanego specjalisty. Jeżeli przewód zasilający nieodłącz-
alny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u producenta lub
w specjalnym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w
celu uniknięcia zagrożenia.
Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
Prosimy pamiętać o podanych dalej „Specjalnych wskazówkach doty-
czących bezpiecznego użytkowania“
Specjalne wskazówki dotyczące bezpiecznego
użytkowania tego urządzenia
Przy pomocy tego urządzenia proszę strzyc tylko suche włosy.
Proszę używać tego urządzenia wyłącznie do strzyżenia włosów głowy lub
brody.
Proszę nigdy nie korzystać z urządzenia do strzyżenia włosów/ brody, jeżeli
mają Państwo wilgotne dłonie.
Proszę nie ładować urządzenia w zaparowanym pomieszczeniu.
36
PL
5....-05-HSM-R 2757 25.06.2003 10:39 Uhr Seite 36
Proszę w trakcie ładowania urządzenia NIE WYSTAWIAĆ go na działanie
promieni słonecznych lub innego źródła ciepła.
Proszę nie dociskać zbyt mocno głowicy z ostrzem do skóry. -
Niebezpieczeństwo skaleczenia!
Proszę W ŻADNYM WYPADKU nie używać innego adaptera sieci niż
załączony w dostawie.
Obsługa
Elementy obsługi Akcesoria:
1. Głowica z ostrzem 1. Grzebień
2. Przesuwany przełącznik O/I 2. Szczotka czyszcząca
3. Grzebień ustalający długość cięcia 3. Specjalny olej
4. Lampka kontrolna ładowania 4. Nożyce
5. Gniazdko podłączeniowe
6. Stacja ładowania/ stojak
7. Pierścień funkcji
Napęd z akumulatora
Elektryczną maszynkę do włosów i do brody mogą Państwo uruchomić poprzez
akumulator po odpowiednim czasie ładowania. Urządzenie poddano fabrycznie
ładowaniu wstępnemu. Przed pierwszym użyciem proszę ładować je jednora-
zowo przez 12 godzin. W celu ładowania wtyczkę zasilacza proszę wetknąć do
gniazdka sieciowego na 230V /50 Hz i połączyć przewód zasilający z gniazd-
kiem przyłączeniowym (5) w stacji ładowania (6) lub bezpośrednio z urządze-
niem. Przełącznik funkcji proszę ustawić w pozycji 0. Maksymalny czas kole-
jnych cyklów ładowania wynosi ok. 8 godzin. Przy maksymalnym czasie
ładowania nieprzerwany czas pracy urządzenia wynosi maksymalnie 25 min. Po
upływie tego czasu należy na przynajmniej 10 min. pozostawić urządzeni
wyłączone/ poczekać aż się wychłodzi. W trakcie ładowania będzie się paliła
lampka kontrolna.
Wskazówki dotyczące okresu przydatności akumulatorów
Przedłużą Państwo okres przydatności akumulatorów, jeżeli będą Państwo
przestrzegać następujących zasad:
Proszę odczekać z ładowaniem akumulatorów, aż będą one zupełnie
rozładowane.
Proszę nie pozostawiać urządzenia podłączonego do ładowarki dłużej niż
24 godziny.
Proszę ładować urządzenie tylko przy temperaturze otoczenia wynoszącej
między 0° a +40° C.
37
PL
5....-05-HSM-R 2757 25.06.2003 10:39 Uhr Seite 37
Wyrównywanie i strzyżenie brody
Proszę przesunąć przełącznik (2) na pozycję I: Proszę rozpocząć strzyżenie
przy najdłuższym stopniu cięcia i stopniowo skracać owłosienie podbródka,
policzków do wybranej długości.
Uwaga: wybraną długość strzyżenia (grzebień długości strzyżenia) proszę
zablokować pierścieniem funkcji (7).
zwolniony: możliwe jest przestawianie grzebienia długości
strzyżenia
zablokowany: teraz proszę dokonać strzyżenia na ustawioną
długość grzebienia.
funkcja cieniowania: im bardziej pierścień funkcji przekręca się w kierunku
symbolu cieniowania, tym mniej włosów się cieniuje.
Strzyżenie włosów głowy
Proszę przesunąć przełącznik (2) na pozycję I. Proszę rozpocząć strzyżenie od
najdłuższego stopnia cięcia i stopniowo skracać włosy do wybranej długości.
Uwaga: wybraną długość strzyżenia (grzebień długości strzyżenia) proszę
zablokować pierścieniem funkcji (7).
Strzyżenie konturów i golenie karku
Proszę zdjąć grzebień ustalania długości cięcia (3) i przesunąć przełącznik (2)
na pozycję I. Pierścień funkcji (7) proszę przekręcić do pozycji . Głowica
tnąca umożliwi dokładne wyrównanie konturów brody, również w miejscach
trudno dostępnych, oraz czyste wygolenie owłosienia karku.
Konserwacja i pielęgnacja
Regularne czyszczenie i pielęgnacja urządzenia gwarantują jego optymalne
działanie i długi okres użytkowania.
Urządzenie czyścić lekko wilgotną, miękką ściereczką.
Po każdym użyciu usunąć pozostałości włosów przy pomocy szczoteczki
czyszczącej.
Zdjąć grzebień ustalający długość cięcia oraz głowicę z ostrzem, aby
dmuchając lub używając szczoteczki czyszczącej usunąć nagromadzone
pozostałości włosów.
Regularnie, po każdym strzyżeniu, nanosić na głowicę trącą 1-2 krople oleju
bezkwasowego (olej do maszyn do szycia).
Uwaga: proszę nie zostawiać urządzenia podłączonego do ładowarki na
dłużej niż 24 godziny.
38
PL
5....-05-HSM-R 2757 25.06.2003 10:39 Uhr Seite 38
Do urządzeń wyposażonych w akumulatorki
Ochrona srodowiska
Twoje urządzenie jest wyposażone w akumulatory (Ni-Cd) niklowo-kadmove
nadające się do ponownego ładowania zawierają one substancje, które
mogą zanieczyścić środowisko.
Akumulatory podłączamy zgodnie z biegunami zaznaczonymi w urządzeniu.
Po odkręceniu śrubki mocującej zamknięcie usuwamy zużyte akumulatory.
Nie należy stosować akumulatorów nie nadających się do ładowania ponie-
waż może to spowodować uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia.
W przypadku stwierdzenia cieknących akumulatorów należy je usunąć z
urządzenia.
Gdy wyrzucasz urządzenie wyjmij z niego akumulatory i wyrzuć je w specjal-
nie przeznaczonym do tego punkcie.
W czasie wyjmowania akumulatorów nie podłączaj przyrządu do źródła
zasilania.
Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpieczeństwa użytkowa-
nia oraz spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elek-
tromagnetycznej.
Zastrzega się prawo do zmian technicznych!
WARUNKI GWARANCJI
Przyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty zakupu.
W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14 dni od daty dostarcze-
nia wadliwego sprzętu z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu wszystkie uszko-
dzenia powstałe w tym urządzeniu na skutek wady materiałów lub wadliwego
wykonania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub (jeśli uznamy za sto-
sowne) wymieniając całe urządzenie na nowe.
Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie wraz z dowodem
zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną do sprzedawcy w miarę możliwości w
oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszko-
dzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodze-
nia sprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący.
Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych w instrukcji obsługi,
do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na
własny koszt.
Gwarancja nie obejmuje:
mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych
nimi wad,
uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyłado-
wania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych,
39
PL
5....-05-HSM-R 2757 25.06.2003 10:39 Uhr Seite 39
nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nie-
odpowiedniego gniazda zasilania,
sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii, akumulatorów,
uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z
instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego
zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych
przez użytkownika lub osoby niepowołane,
roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z
podanymi przez producenta,
prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny wpływ na wartość
lub działanie tego urządzenia.
Karta gwarancyjna bez pieczątki sklepu, daty sprzedaży, nie wypełniona, źle
wypełniona, ze śladami poprawek, nieczytelna wskutek zniszczenia, bez
możliwości ustalenia miejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest
nieważna.
Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie daty ważności
gwarancji. Gwarancja na części lub całe urządzenie, które są wymieniane kończy
się, wraz z końcem gwarancji na to urządzenie.
Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są wykluczone chyba,
że prawo przewiduje inaczej. Roszczenia wykraczające poza tą umowę nie są
uwzględniane przez tą gwarancję.
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.
40
PL
5....-05-HSM-R 2757 25.06.2003 10:39 Uhr Seite 40
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53

Clatronic HSMR 2757 Instrukcja obsługi

Kategoria
Maszynki do włosów
Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla