Clatronic HL 2266 Instrukcja obsługi

Kategoria
Ogrzewacze pomieszczeń
Typ
Instrukcja obsługi
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać
instrukcję obsługi. Proszę zachować wraz z kartą gwarancyjną,
paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem
wewnętrznym.
Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu, jaki został
przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to nie zostało przewidziane do
użytku w ramach działalności gospodarczej. Proszę nie korzystać z
urządzenia na zewnątrz (chyba że w określonych warunkach). Proszę
trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego promieniowania
słonecznego, wilgoci (w żadnym wypadku nie zanurzać w substancjach
płynnych) oraz ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia
wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre, proszę
natychmiast wyciągnąć wtyczkę. Nie sięgać do wody.
Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli chcecie Państwo
zamontować jakieś akcesoria, w celu wyczyszczenia lub w przypadku
jakichkolwiek zakłóceń, proszę zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę
z gniazdka (proszę pociągnąć za wtyczkę, nie zaś za przewód zasilający).
Proszę nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru. Aby uchronić dzieci
przed niebezpieczeństwem związanym z elektrycznymi urządzeniami, proszę
zadbać o to, aby przewód zasilający nigdy nie wisiał luźno, oraz aby dzieci
nie miały dostępu do urządzenia.
Proszę regularnie kontrolować urządzenie pod kątem uszkodzeń. Proszę nie
uruchamiać uszkodzonego urządzenia.
W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia samemu lecz skorzystać z
pomocy autoryzowanego specjalisty.Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny
ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w
specjalnym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu
uniknięcia zagrożenia.
Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
Prosimy pamiętać o podanych dalej „Specjalnych wskazówkach
bezpieczeństwa...“.
Ważne wskazówki
1. Urządzenie chronić należy przed deszczem i wilgocią, aby zapobiec groźbie
pożaru lub porażeniu prądem. Nie należy go więc używać w pobliżu wody, a
więc przykładowo w pobliżu wanny, basenu lub w zawilgoconej piwnicy.
2. Urządzenia nie należy napędzać za pośrednictwem zewnętrznych timerów
bądź termostatów lub innych automatycznych włączników. Istnieje niebez-
pieczeństwo pożaru, jeżeli nawiewnik ogrzewczy jest zakryty lub jeżeli jest
uruchomiony w niewłaściwym miejscu.
3. Proszę nie ustawiać termo-wentylatora bezpośrednio pod gniazdkiem wty-
kowym. Należy zachować odstęp bezpieczeństwa co najmniej 1 metra od
przedmiotów łatwopalnych.
29
PL
4....-05-HL 2266 neu 24.05.2002 9:43 Uhr Seite 29
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa obsługi
Utrzymywać bezpieczną odległość od łatwopalnych przedmiotów jak meble,
zasłony itp.
Ustawić urządzenie na równej, odpornej na ciepło powierzchni.
Pozostawić urządzenie do wystygnięcia przed złożeniem.
Nie wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia.
Proszę nie przykrywać urządzenia, nie układać na nim żadnych przedmiotów.
Obsługa
1. Jeżeli chcą Państwo stosować termo-wentylator jako urządzenie stojące,
proszę ustawiać go na dodatkowej załączonej w dostawie podstawie.
2. Urządzenie podłączać do przepisowo zainstalowanego gniazda wtykowego
ze stykiem ochronnym 230 V, 50 Hz dopiero po zmontowaniu wszystkich
elementów!
3. Proszę upewnić się, że zabezpieczenie gniazda, do którego zostanie
podłączone urządzenie, wynosi minimum 10 A!
4. Urządzenie można ustawić na odpowiedniej poziomej powierzchni lub
zamontować na ścianie (patrz rysunek). Przy montażu naściennym należy
zapewnić swobodny dopływ i odpływ powietrza.
5. Aby urządzenie pracowało w pozycji stojącej należy zamontować cokół
zgodnie z rysunkiem!
6. Jeżeli cokół wraz z załączonymi śrubami zostanie zamocowany do ściany,
wtedy służy jako uchwyt naścienny (patrz rys. 2 i 3)
Przełącznik funkcyjny (rys. 4)
= Wyłączone = Chłodne powietrze
= Ciepłe powietrze (1000 W) = Ciepłe powietrze (2000 W)
Termostat (rys. 5)
1 Najniższy stopień 2 Najwyższy stopień
Ustaw pokrętło regulatora na najwyższym stopniu. Lampka kontrolna jest
włączona.
Gdy już zostanie osiągnięta wymagana temperatura pomieszczenia należy
powoli cofać ustawienie pokrętła termostatu, aż do wyłączenia się urządzenia.
Termostat utrzymuje stałą temperaturę pomieszczenia poprzez załączanie i
wyłączanie urządzenia.
30
PL
4....-05-HL 2266 neu 24.05.2002 9:43 Uhr Seite 30
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Urządzenie wyposażone zostało w zabezpieczenie przed przegrzaniem automa-
tycznie wyłączające urządzenie przy jego przegrzaniu. Ustaw przełącznik
funkcyjny w pozycji „0” i wyciągnij przewód sieciowy z gniazda. Urządzenia
należy pozostawić na ok. 10 minut do ostygnięcia przed jego ponownym
włączeniem.
Jeżeli zabezpieczenie przed przegrzaniem wyłącza urządzenie po krótkim cza-
sie działania, prawdopodobnie wystąpiło uszkodzenie. Należy wyłączyć urząd-
zenie i odłączyć je od sieci. Proszę oddać urządzenie do skontrolowania przez
autoryzowanego dealera lub do naszego serwisu (lub zwrócić się do placówki,
w której został dokonany zakup urządzenia).
Czyszczenie i konserwacja
1. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od źródła
prądu i zaczekać, aż się ochłodzi. Urządzenie należy czyścić tylko lekko
nawilżoną ściereczką.
2. Nie należy używać do czyszczenia żadnych ostrych środków czyszczących
ani też rozpuszczających.
Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpieczeństwa użytkowa-
nia oraz spełnia wymagnia dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elek-
tromagnetyczney.
Zastrzega się prawo do zmian technicznych!
WARUNKI GWARANCJI
Przyznajemy 24 miesięcy gwarancji na produkt licząc od daty zakupu.
W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14 dni od daty dostarcze-
nia wadliwego sprzętu z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu wszystkie uszko-
dzenia powstałe w tym urządzeniu na skutek wady materiałów lub wadliwego
wykonania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub (jeśli uznamy za sto-
sowne) wymieniając całe urządzenie na nowe.
Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie wraz z dowodem
zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną do sprzedawcy w miarę możliwości w
oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszko-
dzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodze-
nia sprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący.
Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych w instrukcji obsługi,
do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na
własny koszt.
31
PL
4....-05-HL 2266 neu 24.05.2002 9:43 Uhr Seite 31
Gwarancja nie obejmuje:
mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych
nimi wad,
uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyłado-
wania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych,
nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nie-
odpowiedniego gniazda zasilania,
sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii, akumulatorów,
uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z
instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego
zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych
przez użytkownika lub osoby niepowołane,
roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z
podanymi przez producenta,
prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny wpływ na wartość
lub działanie tego urządzenia.
Karta gwarancyjna bez pieczątki sklepu, daty sprzedaży, nie wypełniona, źle
wypełniona, ze śladami poprawek, nieczytelna wskutek zniszczenia, bez
możliwości ustalenia miejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest
nieważna.
Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie daty ważności
gwarancji. Gwarancja na części lub całe urządzenie, które są wymieniane kończy
się, wraz z końcem gwarancji na to urządzenie.
Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są wykluczone chyba, że
prawo przewiduje inaczej. Roszczenia wykraczające poza tą umowę nie
uwzględniane przez tą gwarancję.
Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.
32
PL
4....-05-HL 2266 neu 24.05.2002 9:43 Uhr Seite 32
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46

Clatronic HL 2266 Instrukcja obsługi

Kategoria
Ogrzewacze pomieszczeń
Typ
Instrukcja obsługi