Clatronic HSM 3430 Instrukcja obsługi

Kategoria
Maszynki do włosów
Typ
Instrukcja obsługi
Inhalt Seite
Übersicht der Bedienelemente
............................3
Bedienungsanleitung ................................................ 4
Technische Daten...................................................... 8
Garantie ..................................................................... 8
Entsorgung ............................................................... 11
Contents Page
Location of Controls .................................................. 3
User manual ............................................................ 32
Technical Specications .......................................... 35
Disposal................................................................... 36
Inhoud Pagina
Locatie van bedieningselementen
.......................3
Gebruiksaanwijzing ..................................................12
Technische specicaties ..........................................16
Verwijdering ..............................................................16
Spis treści Strona
Lokalizacja kontrolek ................................................. 3
Instrukcja użytkowania ............................................ 37
Techniczne specykacje ..........................................41
Ogólne warunki gwarancji ........................................41
Usuwanie................................................................. 42
Sommaire Page
Situation des commandes
...................................3
Manuel......................................................................17
Caractéristiques techniques .................................... 21
Elimination ............................................................... 21
Tartalom Oldal
A kezelőszervek elhelyezkedése .............................. 3
Használati utasítás .................................................. 43
Műszaki adatok ........................................................47
Hulladékkezelés .......................................................47
Indice Página
Ubicación de los controles ..............................................3
Manual del usuario .................................................. 22
Especicaciones técnicas ....................................... 26
Eliminación .............................................................. 26
Зміст стор.
Розташування органів керування .......................... 3
Посібник користувача ........................................... 48
Технічні характеристики ....................................... 52
Содержание стр.
Расположение элементов ...................................... 3
Руководство по эксплуатации .............................. 53
Технические характеристики ............................... 57
Indice Pagina
Posizione dei comandi ............................................................3
Manuale dell’utente ................................................. 27
Speciche tecniche ................................................. 31
Smaltimento ............................................................ 31
2
D
NL
F
E
I
GB
PL
H
UA
RUS
37
PL
Instrukcja użytkowania
Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia
sprawi Państwu radość.
Ogólne uwagi
Przed użyciem urządzenia, należy dokładnie przeczytać podręcznik użytkowania i zacho-
wać go wraz z gwarancją, paragonem oraz w razie możliwości wraz z oryginalnym opa-
kowaniem zawierającym wewnętrzne elementy. W razie przekazania urządzenia osobom
trzecim, należy dołączyć podręcznik użytkowania.
Stosować urządzenie wyłącznie do celów prywatnych i zgodnie z jego przeznaczeniem.
Urządzenie nie jest przeznaczone do celów handlowych.
Nie należy używać go na świeżym powietrzu. Należy chronić je przed wysoką tempera-
turą, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, wilgocią (nie zanurzać pod żadnym
pozorem w płynach) i ostrymi krawędziami. Nie obsługiwać urządzenia z mokrymi dłoń-
mi. Jeśli urządzenie ulegnie zamoczeniu, należy natychmiast odłączyć je od zasilania.
Zawsze, gdy: urządzenie nie jest używane, montowane są akcesoria, urządzenie jest
czyszczone lub jego działanie jest wadliwe, należy je wyłączyć oraz odłączyć od sieci
(ciągnąc za wtyczkę, a nie sznur zasilający).
Nie należy zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru. Wychodząc z pomieszcze-
nia, należy wyłączyć urządzenie. Odłączyć przewód zasilania.
Regularnie sprawdzać czy urządzenie i przewód zasilania nie posiadają oznak uszko-
dzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, urządzenia nie należy używać.
Stosować wyłącznie części oryginalne.
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, trzymać części opakowania (torby plastikowe,
kartony, styropian, itp.) poza ich zasięgiem.
OSTRZEŻENIE!
Małe dzieci nie mogą bawić się folią ze względu na niebezpieczeństwo uduszenia!
Symbole użyte w instrukcji użytkowania
Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa są wyraźne zaznaczone. Należy wziąć je pod
szczególną uwagę, aby uniknąć wypadków i uszkodzeń urządzenia.
OSTRZEŻENIE:
Niebezpieczeństwo dla zdrowia oraz potencjalne ryzyko obrażeń ciała.
UWAGA:
Oznacza potencjalne zagrożenie urządzenia lub innych obiektów.
38
PL
WSKAZÓWKA: Podświetlone wskazówki oraz informacje.
Szczególne instrukcje bezpieczeństwa dla
tego urządzenia
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄ-
DEM ELEKTRYCZNYM!
Nie używać urządzenia w bezpośredniej
bliskości wody (np. wanna, umywalka lub
inny zbiornik z wodą).
Ostrzeżenie: Trzymać urządzenie suche.
Urządzenie to może bużywane przez dzieci w
wieku lat 8 lub starsze, osoby z obniżoną sprawnością
zyczną, zmysłową lub umysłową, osoby z brakiem
doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub
gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia
w bezpieczny sposób, i gdy zdają sobie spraz
istniejących niebezpieczeństw.
Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykony-
wane przez dzieci bez nadzoru.
Nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Należy
skontaktować się z upoważnionym pracownikiem. Aby
39
PL
uniknąć zagrożenia, uszkodzony kabel zasilania powi-
nien wymienić producent, pracownik naszego punktu
obsługi klienta lub inny wykwalikowany specjalista.
Nie obsługiwać maszynki mokrymi dłońmi.
Należy strzyc wyłącznie suche włosy.
Stosować urządzenie wyłącznie do strzyżenia włosów
i brody.
Nie dociskać głowicy maszynki do skóry zbyt mocno.
Niebezpieczeństwo zranienia!
Lokalizacja kontrolek
1 Zawieszka
2 Wyłącznik wł/wył
3 Regulacja długości włosa
4 Ostrze ruchome
5 Ostrze nieruchome
Akcesoria (brak na zdjęciu)
4 X Końcówki (długość cięcia: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm)
1 X Nasadka ochronna na głowicę
1 X Szczotka do czyszczenie
Regulacja długości cięcia
Zdjąć nasadkę ochronną z głowicy.
Wybrać końcówkę zgodnie z żądaną długością cięcia. Informację o długości cięcia
umieszczono pośrodku końcówki.
Aby zamontować końcówkę, należy chwycić ją w taki sposób, aby zęby były skierowane
w górę. Oznaczenie znajdujące się na końcówce powinno być widoczne. Zsunąć
końcówkę grzebienia na głowicę i nacisnąć aż zatrzaśnie się na miejscu.
40
PL
Cięcie włosów/ brody
Wybrać długość cięcia.
Włożyć wtyczkę do prawidłowo zamontowanego i izolowanego gniazda 230 V~ / 50 Hz.
Zsunąć przełącznik wł/wył (2) do pozycji „1”.
WSKAZÓWKA:
Strzyżenie należy rozpocząć od największej końcówki i stopniowo wymieniać ją na
mniejsze, aż do osiągnięcia żądanej długości.
Regulator długości włosa (3) pozwala na ustawienie dokładnej długości cięcia i
skuteczne użycie końcówek grzebienia.
Kształtowanie Brody i Golenie Karku
Głowica maszynki pozwala na precyzyjne kształtowanie brody, nawet w trudnodostęp-
nych miejscach oraz dokładnie ogolić kark na linii włosów.
Wyłączyć maszynkę za pomocą wyłącznika (2).
Zdjąć końcówkę i ponownie włączyć urządzenie.
Czynności Końcowe
Zsunąć przełącznik wł/wył (2) po użyciu do pozycji „0” i odłączyć od sieci.
Czyszczenie i Konserwacja
Regularne czyszczenie i konserwacja zapewniają optymalne rezultaty i długi czas życia.
OSTRZEŻENIE:
Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Nie zanurzać urządzenia w wodzie. Może to spowodować porażenie prądem elek-
trycznym lub pożar.
UWAGA:
Nie stosować szczotki drucianej lub innych rysujących przedmiotów.
Nie stosować ostrych ani żrących środków czyszczących.
Aby usunąć pozostałości włosów, użyć szczotki do czyszczenia.
W tym celu należy zdjąć końcówkę.
Regularnie wpuszczać 1 - 2 krople oleju do głowicy maszynki.
Obudowę wyczyścić lekko wilgotną szmatką, jeśli to konieczne.
41
PL
Techniczne specyfikacje
Model .........................................................................................................................HSM 3430
Zasilanie: .....................................................................................................230 -240 V~, 50 Hz
Pobór mocy: ............................................................................................................ maks. 10 W
Klasa ochrony: .......................................................................................................................... II
Waga netto: ............................................................................................................. ok 0,435 kg
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie
ciągłego rozwoju produktu.
Urządzenie jest zgodne z aktualnymi dyrektywami CE, dotyczącymi zgodności elektroma-
gnetycznej czy niskiego napięcia i produkowane jest zgodnie z najnowszymi przepisami
bezpieczeństwa.
Ogólne warunki gwarancji
Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urządzenie. Okres
gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia.
W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione na wolne od wad. W
przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot ceny
zakupu urządzenia.
Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji
obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, powstałe w
wyniku działania sił zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy wyładowania
atmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi
urządzenia.
Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad lub, jeśli wymiana
jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego
urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w oryginalnym opakowaniu wraz
z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczątka sklepu, data
sprzedaży urządzenia).
42
PL
Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wyni-
kających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).
Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
ul. Opolska 1 a karczów
49 - 120 Dąbrowa
Usuwanie
Znaczenie symbolu „kubła na kółkach”
Należy zadbać o środowisko i nie wyrzucać urządzeń elektrycznych razem z odpadami
gospodarstwa domowego.
Stare lub uszkodzone urządzenia elektryczne należy odstawić do miejskich punktów zbiórki.
Prosimy unikać potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i środowiska poprzez nieprawidłowe
metody utylizacji odpadów.
Przyczyniasz się do recyklingu i innych form utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych.
Informacje na temat punktów zbiórki znajdują się na terenie danego miasta.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58

Clatronic HSM 3430 Instrukcja obsługi

Kategoria
Maszynki do włosów
Typ
Instrukcja obsługi