Clatronic HSMR 2592 Instrukcja obsługi

Marka
Clatronic
Kategoria
maszynki do włosów
Model
HSMR 2592
Rodzaj
Instrukcja obsługi
Inhalt
Inhoud Inhold Sommaire Indice Índice Indice
Contents
Spis treści Obsah Tartalom Содержание
D
Übersicht Bedienelemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 3
Bedienungsanleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 4
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 6
NL
Overzicht bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 3
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 7
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 9
DK
Beskrivelse af de enkelte dele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 3
Betjeningsvejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 10
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 12
F
Aperçu des éléments de commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 3
Mode demploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 13
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 15
E
Vista de conjunto Elementos de mando . . . . . . . . . . . . . . . .Página 3
Instrucciones de servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Página 17
Garantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Página 19
P
Vista geral dos elemntos de comando . . . . . . . . . . . . . . . . .Página 3
Manual de instruções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Página 21
Garantía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Página 23
I Descrizione dei singoli pezzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 3
Istruzioni per luso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pagina 25
Garanzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 27
GB
Control element overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 3
Instruction Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 29
Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 31
PL
Przegląd elemetów obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strona 3
Instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strona 33
Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strona 36
CZ
Přehled obsluhovací prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strana 3
Návod k použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strana 38
Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strana 40
H
A hasznalt elemek megtekintése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oldal 3
A hasznalati utasítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oldal 41
Garancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oldal 43
RUS
Обзор управляющих элементов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 3
Руководство по эксплуатации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 45
Гарантия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 48
40986-05-HSM-R 2592 29.08.2002 12:46 Uhr Seite 2
Ogólne wskazówki związane z bezpieczną obsługą
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z
instrukcją obsługi.
Prosimy o staranne przechowywanie tej instrukcji, gwarancji, pokwitowania
kasowego oraz w ramach możliwości kartonu z wewnętrznym opakowaniem!
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do prywatnego a nie do zawo-
dowego użytku.
Zawsze należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, jeżeli urządzenie nie jest
używane, gdy zamocowujemy części dodatkowe, urządzenie czyścimy lub
gdy nastąpi zakłócenie w jego pracy. W pierwszej kolejności należy
wyłączyć urządzenie. Zrobić to należy poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie
za kabel.
Ze względu na niebezpieczeństwo jakie mogą stanowić elektryczne urządze-
nia, nie powinno się nigdy zostawać z nimi dzieci bez opieki dorosłych.
Dlatego też miejsce przechowywania urządzenia powinno zostać tak wybra-
ne, żeby dzieci nie miały do niego dostępu. Należy zwrócić również uwagę
na to, żeby kabel nie zwisał.
Kabel i całe urządzenie należy regularnie sprawdzać, czy nie ma uszkodzeń.
Urządzenia nie wolno włączać, jeżeli zostały stwierdzone jakiekolwiek
uszkodzenia.
Urządzenia nie należy naprawiać we własnym zakresie, powinno ono zostać
oddane do naprawy w autoryzowanym sklepie.
W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, uszkodzony kabel podłączenia do
sieci może być wymieniany na kabel tej samej jakości wyłącznie przez pro-
ducenta, nasz serwis lub inną osobę o odpowiednich kwalifikacjach.
Urządzenie i kabel nie powinno znajdować się w pobliżu źródła ciepła,
ostrych kantów, nie wolno poddawać ich bezpośredniemu nasłonecznieniu,
wilgoci i innym tego rodzaju wpływom.
W czasie użytkowania nigdy nie należy zostawiać urządzenia bez opieki!
Urządzenie powinno zostać zawsze wyłączone, jeżeli nie jest używane, nawet
jeśli przerywamy pracę na bardzo krótko.
Należy używać tylko oryginalnego wyposażenia dodatkowego.
Urządzenia nie należy używać na zewnątrz pomieszczeń*).
Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie ani w innych płynach, nie może ono
mieć również kontaktu z żadnymi płynami*). Nie należy używać urządzenia
mając mokre lub wilgotne ręce*).
Jeżeli urządzenie jest mokre lub wilgotne, należy natychmiast wyciągnąć
wtyczkę z gniazdka*). Nie wolno dotykać rękoma włączonego i mokrego
urządzenia!
Urządzenia należy używać wyłącznie w przewidzianym do tego celu.
*) Proszę przestrzegać następujących „specjalnych wskazówek dot...“.
33
PL
40986-05-HSM-R 2592 29.08.2002 12:46 Uhr Seite 33
Specjalne wskazówki dotyczące bezpiecznego
użytkowania tego urządzenia
Przy pomocy tego urządzenia proszę strzyc tylko suche włosy.
Proszę używać tego urządzenia wyłącznie do strzyżenia włosów głowy lub
brody.
Proszę nigdy nie korzystać z urządzenia do strzyżenia włosów/ brody, jeżeli
mają Państwo wilgotne dłonie.
Proszę nie ładować urządzenia w zaparowanym pomieszczeniu.
Proszę w trakcie ładowania urządzenia NIE WYSTAWIAĆ go na działanie
promieni słonecznych lub innego źródła ciepła.
Proszę nie dociskać zbyt mocno głowicy z ostrzem do skóry. -
Niebezpieczeństwo skaleczenia!
Proszę W ŻADNYM WYPADKU nie używać innego adaptera sieci niż
załączony w dostawie.
Obsługa
Elementy obsługi
1. Głowica z ostrzem 4. Lampka kontrolna ładowania
2. Przesuwany przełącznik ON 5. Gniazdko podłączeniowe
3. Grzebień ustalający długość cięcia 6. Adapter sieci (ładowarka)
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm 7. Stacja ładowania/ stojak
8. Przycisk ryglujący (Lock/Unlock)
Akcesoria: 1. Grzebień
2. Szczotka czyszcząca
3. Specjalny olej
Napęd bezpo średni i napęd akumulatorowy
Mogą Państwo korzystać z urządzenia do strzyżenia włosów i brody zarówno
podłączając je bezpośrednio do sieci poprzez adapter sieci, jak również - po
odpowiednim okresie ładowania - korzystając z akumulatora. W celu skorzysta-
nia z NAPĘDU BEZPOŚREDNIEGO proszę podłączyć wtyczkę adaptera sieci do
gniazdka 230V/50Hz, połączyć kabel podłączeniowy z gniazdkiem podłącze-
niowym urządzenia do strzyżenia włosów i przesunąć przełącznik funkcyjny na
pozycję ON. Urządzenie zostało wstępnie naładowane w fabryce. Przed pier-
wszym użyciem proszę ładować urządzenie bez przerwy przez 12 godzin.
Maksymalny czas kolejnych cyklów ładowania wynosi ok. 8 godzin. Przy maksy-
malnym czasie ładowania nieprzerwany czas pracy urządzenia wynosi maksym-
alnie 25 min. Po upływie tego czasu należy na przynajmniej 10 min. pozostawić
urządzeni wyłączone/ poczekać aż się wychłodzi. W trakcie ładowania będzie
się paliła lampka kontrolna.
34
PL
40986-05-HSM-R 2592 29.08.2002 12:46 Uhr Seite 34
Wskazówki dotyczące okresu przydatności akumulatorów
Przedłużą Państwo okres przydatności akumulatorów, jeżeli będą Państwo
przestrzegać następujących zasad:
Proszę odczekać z ładowaniem akumulatorów, aż będą one zupełnie
rozładowane.
Proszę nie pozostawiać urządzenia podłączonego do ładowarki dłużej niż
24 godziny.
Proszę ładować urządzenie tylko przy temperaturze otoczenia wynoszącej
między 0° a +40° C.
Wyrównywanie i strzyżenie brody
Proszę przesunąć przełącznik (2) na pozycję ON. Proszę rozpocząć
strzyżenie przy najdłuższym stopniu cięcia i stopniowo skracać owłosienie
podbródka, policzków do wybranej długości.
Uwaga: proszę ustawić i zabezpieczyć wybraną długość cięcia (grzebień usta-
wiający długość cięcia) przy pomocy przycisku ryglującego Lock (poz. 8) znaj-
dującego się z tyłu obudowy urządzenia.
Strzyżenie/ cieniowanie włosów głowy
Proszę przesunąć przełącznik (2) na pozycję ON. Proszę rozpocząć
strzyżenie od najdłuższego stopnia cięcia i stopniowo skracać włosy do
wybranej długości.
Uwaga: proszę ustawić i zabezpieczyć wybraną długość cięcia (grzebień usta-
wiający długość cięcia) przy pomocy przycisku ryglującego Lock (poz. 8) znaj-
dującego się z tyłu obudowy urządzenia.
Strzyżenie konturów i golenie karku
Proszę zdjąć grzebień ustalania długości cięcia (3) i przesunąć przełącznik
(2) na pozycję ON.
Głowica tnąca umożliwi dokładne wyrównanie konturów brody, również w
miejscach trudno dostępnych, oraz czyste wygolenie owłosienia karku.
Konserwacja i pielęgnacja
Regularne czyszczenie i pielęgnacja urządzenia gwarantują jego optymalne
działanie i długi okres użytkowania.
Urządzenie czyścić lekko wilgotną, miękką ściereczką.
Po każdym użyciu usunąć pozostałości włosów przy pomocy szczoteczki
czyszczącej.
Zdjąć grzebień ustalający długość cięcia oraz głowicę z ostrzem, aby
dmuchając lub używając szczoteczki czyszczącej usunąć nagromadzone
pozostałości włosów.
35
PL
40986-05-HSM-R 2592 29.08.2002 12:46 Uhr Seite 35
Regularnie, po każdym strzyżeniu, nanosić na głowicę trącą 1-2 krople oleju
bezkwasowego (olej do maszyn do szycia).
Do urzadzen wyposazonych w akumulatorki
Ochrona srodowiska
Twoje urządzenie jest wyposażone w akumulatory (Ni-Cd) niklowo-kadmove
nadające się do ponownego ładowania zawierają one substancje, które
mogą zanieczyściś środowisko.
Akumulatory połączamy zgodnie z biegunami zaznaczonymi w urządzeniu.
Po odkręceniu śrubki mocującej zamknięcie usuwamy zużyte akumulatory.
Nie należy stosować akumulatorów nie nadających się do ładowania ponie-
waż może to spowodować uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia.
W przypadku stwierdzenia cieknących akumulatorów należy je usunąć z
urządzenia.
Gdy wyrzucasz urządzenie wyjmij z niego akumulatory i wyrzuć je w specjal-
nie przeznaczonym do tego punkcie.
W czasie wyjmowania akumulatorów nie podłączaj przyrządu do żródła zasi-
lania.
Niniejsze urządzenie odpowiada normom CE sieci tradiowo-telewizyjnej i
bezpieczeństwa niskonapięciowego oraz zbudowane jest według najnowszej
techniki bezpieczeństwa pracy.
Zastrzega się prawo do zmian technicznych!
Gwarancja
Na oferowane przez nas urządzenie udzielamy gwarancji 24 miesięcy od daty
zakupu (paragon kasy).
W okresie gwarancyjnym bezpłatnie usuwamy usterki urządzenia obejmujące
wady materiałowe i produkcyjne, naprawiając urządzenie lub wymieniając je na
nowe.
Dokumentem gwarancyjnym jest dowód zakupu. Bez takiego dokumentu nie
zapewniamy ani bezpłatnej naprawy ani wymiany urządzenia.
Jeżeli chcą Państwo skorzystać z gwarancji, proszę przekazać kompletne
urządzenie w oryginalnym opakowaniu, razem z paragonem kasy w miejscu,
gdzie dokonali Państwo zakupu.
Szkody i usterki szklanych akcesoriów nie powodują wymiany całego urządze-
nia, a tylko bezpłatną wymianę uszkodzonych akcesoriów. W takim przypadku
prosimy nie przesyłać całego urządzenia, a tylko zamówić określony element!
36
PL
40986-05-HSM-R 2592 29.08.2002 12:46 Uhr Seite 36
Gwarancja nie obejmuje czyszczenia, konserwacji lub wymiany części zużywa-
jących się, dlatego też usługi te ofiarowane są odpłatnie.
Gwarancja wygasa w przypadku ingerencji osób trzecich.
Po zakończeniu gwarancji
Po upływie okresu gwarancyjnego naprawy przeprowadzane przez odpowied-
nich fachowców lub serwis dokonywane są odpłatnie.
37
PL
40986-05-HSM-R 2592 29.08.2002 12:46 Uhr Seite 37
/