Festool TS 75 EBQ Instrukcja obsługi

Kategoria
Elektronarzędzia
Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

Originalbetriebsanleitung/Ersatzteilliste 7
Original operating manual/Spare parts list 14
Notice d’utilisation d’origine/Liste de pièces de rechange 20
Manual de instrucciones original/Lista de piezas de repuesto 26
Istruzioni per l’uso originali/Elenco parti di ricambio 33
Originele gebruiksaanwijzing/Lijst met reserveonderdelen 39
Originalbruksanvisning/Reservdelslista 45
Alkuperäiset käyttöohjeet/Varaosaluettelo 50
Original brugsanvisning/Reservedelsliste 56
Originalbruksanvisning/Reservedelsliste 62
Manual de instruções original/Lista de peças sobresselentes 67
Оригинал Руководства по эксплуатации/Перечень запасных частей 73
Originální návod k použití/Seznam náhradních dílů 80
Oryginalna instrukcja eksploatacji/Lista części zamiennych 86
TS 75 EBQ
TS 75 EQ
468002_007
1-2
3-2
3-5
1-1
3-4
3-3
3-1
1-3
3-6
3-7
1-5
1-4
1-8
1-7
1-6
1
2
3
4-7
4-8
4-6
4-5
4-4
2 - 5 mm
2 - 5 mm
4-9
4-10
4-4
4-3
4-2
4-1
4
5-1
6-2 6-3 6-4
6-1
7-17-2
5-2
6
5
7
6
EG-Konformitätserklärung. Wir erklären in
alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit
den folgenden Normen oder normativen Dokumenten
übereinstimmt: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-
1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 gemäß
den Bestimmungen der Richtlinien 98/37/EG (bis 28.
Dez. 2009), 2006/42/EG (ab 29. Dez. 2009), 2004/108/EG.
EC-Declaration of Conformity: We declare at
our sole responsibility that this product is in
conformity with the following standards or standardised
documents: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-
1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 in
accordance with the regulations 98/37/EC (until 28 Dec.
2009), 2006/42/EC (from 29 Dec. 2009), 2004/108/EC.
CE-Déclaration de conformité
communautaire. Nous déclarons sous notre
propre responsabilité que ce produit est conforme
aux normes ou documents de normalisation suivants:
EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-
2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 conformément aux
prescriptions des directives 98/37/CE (jusqu’au 28
décembre 2009), 2006/42/CE (à partir du 29 décembre
2009), 2004/108/CE.
CE-Declaración de conformidad. Declaramos
bajo nuestra exclusiva responsabilidad que
este producto corresponde a las siguientes normas
o documentos normalizados: EN 60745-1, EN 60745-
2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3 conforme a las prescripciones estipuladas
en las directrices 98/37/CE (desde el 28 de diciembre
de 2009), 2006/42/CE (a partir del 29 de diciembre de
2009), 2004/108/CE.
CE-Dichiarazione di conformità. Dichiariamo sotto
la nostra esclusiva responsabilità che il presente
prodotto è conforme alle norme e ai documenti normativi
seguenti: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 conformemente
alle normative delle direttive 98/37/CE (fi no al 28 dic.
2009), 2006/42/CE (dal 29 dic. 2009), 2004/108/CE.
EG-conformiteitsverklaring. Wij verklaren
op eigen verantwoordelijkheid dat dit produkt
voldoet aan de volgende normen of normatieve
documenten: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-
1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 conform
de richtlijnen 98/37/EG (tot 28 dec. 2009), 2006/42/EG
(vanaf 29 dec. 2009), 2004/108/EG.
EG-konformitetsförklaring. Vi förklarar i eget
ansvar, att denna produkt stämmer överens med
följande normer och normativa dokument: EN 60745-
1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-
3-2, EN 61000-3-3 enligt bestämmelserna i direktiven
98/37/EG (t o m 2009-12-28), 2006/42/EG (fr o m 2009-
12-29), 2004/108/EG.
EY-standardinmukaisuusvakuutus. Vakuu-
tamme yksinvastuullisina, että tuote on seu-
raavien standardien ja normatiivisten ohjeiden mu-
kainen: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 direktiivien
98/37/EY (28. jouluk. 2009 asti), 2006/42/EY (29. jou-
luk. 2009 alkaen), 2004/108/EY määräysten mukaan.
EF-konformitetserklæring: Vi erklærer at have
alene ansvaret for, at dette produkt er i overens-
stemmelse med de følgende normer eller normative do-
kumenter: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 i henhold til be-
stemmelserne af direktiverne 98/37/EG (indtil 28. dec.
2009), 2006/42/EG (fra 29. dec. 2009), 2004/108/EG.
CE-Konformitetserklæring. Vi erklærer på eget
ansvar at dette produktet er i overensstemmelse
med følgende normer eller normative dokumenter: EN
60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3 iht. Bestemmelsene i rådsdi-
rektivene 98/37/EF (til 28. des. 2009), 2006/42/EF (fra 29.
des. 2009), 2004/108/EF.
CE-Declaração de conformidade: Declaramos,
sob a nossa exclusiva responsabilidade, que este
produto corresponde às normas ou aos documentos nor-
mativos citados a seguir: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN
55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 se-
gundo as disposições das directivas 98/37/CE (até 28 de
Dezembro de 2009),2006/42/CE (a partir de 29 de Dezem-
bro de 2009), 2004/108/CE.
Декларация соответствия ЕС. Мы заявляем с
исключительной ответственностью, что дан-
ный продукт соответствует следующим нормам или
нормативным документам: EN 60745-1, EN 60745-2-5,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-
3 в соответствии с положениями директив 98/37/EG
(до 28 декабря 2009), 2006/42/ EG (с 29 декабря 2009),
2004/108/EG.
ES prohlášení o shodě. Prohlašujeme s veškerou
odpovědností, že tento výrobek je ve shodě s ná-
sledujícími normami nebo normativními dokumenty:
EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 podle ustanovení směrnic,
98/37/ES (do 28. prosince 2009), 2006/42/ES (od 29. pro-
since 2009), 2004/108/ES.
Oświadczenie o zgodności z normami UE. Niniej-
szym oświadczamy na własną odpowiedzialność,
że produkt ten spełnia następujące normy lub dokumenty
normatywne: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 zgodnie z posta-
nowieniami wytycznych 98/37/EG (do 28 grudnia 2009 r.),
2006/42/EG (od 29 grudnia 2009 r.) 2004/108/EG.
Dr. Johannes Steimel 11.01.2010
Leiter Forschung, Entwicklung, technische Dokumentation
Manager Research, Development, technical documentation
Directeur de recherce, développement, documentation technique
Festool GmbH
Wertstr. 20
D-73240 Wendlingen
Handkreissäge
Circular saw
Scie circulaire
Serien-Nr.
Serial no.
N° de série
TS 75 EQ 491878
TS 75 EBQ 491874
Jahr der CE-Kennzeichnung:
Year of CE mark
Année du marquage CE
2005
86
Dane techniczne TS 75 EBQ/ TS 75 EQ
Moc 1600 W
(Wersja 110 V 13 A)
Prdkość obrotowa (bieg jałowy)
1350 - 3550 min
-1
Nastawianie skosu 0° - 47°
Głbokość cicia przy 0° 0 – 75 mm
Głbokość cicia przy 45° 0 – 56 mm
Wymiar tarczy piły 210x2,4x30 mm
Ciężar maszyny 6,2 kg
Klasa ochronna
/II
Podane rysunki znajdują się w załączniku instruk-
cji obsługi.
Symbole
Ostrzeżenie przed ogólnym zagroże-
niem
Instrukcja, przeczytać zalecenia!
Stosować osobiste środki ochrony słu-
chu!
Nosić okulary ochronne.
1 Zastosowanie zgodne z przeznacze-
niem
Maszyny te przeznaczone są do cięcia drewna,
materiałów drewnopodobnych, materiałów pil-
śniowych wiązanych gipsem i cementem, jak
również tworzyw sztucznych.
Oferowane przez fi rmę Festool specjalne piły
tarczowe do aluminium umożliwiają stosowanie
tych maszyn również do cięcia aluminium.
Wolno stosować wyłącznie piły tarczowe o nastę-
pujących parametrach: średnica tarczy piły 210
mm; szerokość cięcia 2,4 mm do 2,6 mm; otwór
mocujący 30 mm; całkowita szerokość piły maks.
1,8 mm; przeznaczone do prędkości obrotowych
do 5000 min-1.
Nie wolno stosować żadnych krążków ściernych.
Elektronarzędzia fi rmy Festool mogą być insta-
lowane tylko na stołach roboczych, które zostały
przewidziane do tego celu przez fi rmę Festool.
Montaż na innym lub samodzielnie wykonanym
stole może spowodować niestabilność elektrona-
rzędzia i doprowadzić do ciężkich wypadków.
Za szkody i wypadki spowodowane uży-
ciem niezgodnym z przeznaczeniem
odpowiedzialność ponosi użytkownik.
2 Zalecenia odnośnie bezpieczeństwa
pracy
2.1 Ogólne zalecenia bezpieczeństwa
UWAGA! Należy przeczytać wszystkie
zalecenia bezpieczeństwa i instrukcje. Nieprze-
strzeganie następujących ostrzeżeń i instrukcji
może stać się przyczyną porażenia prądem elek-
trycznym, pożaru i/lub ciężkiego obrażenia ciała.
Wszystkie zalecenia odnośnie bezpieczeństwa
pracy i instrukcje należy zachować do wykorzy-
stania w przyszłości.
Użyte w poniższym tekście pojęcie „elektrona-
rzędzie“ odnosi się do elektronarzędzi zasilanych
energią elektryczną z sieci (z przewodem zasila-
jącym) i do elektronarzędzi zasilanych akumula-
torami (bez przewodu zasilającego).
2.2 Zalecenia bezpieczeństwa właściwe dla
urządzenia
1) Cięcie pilarką
a)
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ręce należy
utrzymywać z dala od strefy cięcia i piły tar-
czowej. Drugą ręką należy trzymać za uchwyt
dodatkowy lub obudowę silnika. Jeśli pilarka
tarczowa trzymana jest obiema rękami nie
obawy, że zostaną one zranione piłą tarczo-
wą.
b) Nie wolno wkładać rąk pod cięty element. Pod
ciętym elementem osłona nie chroni przed piłą
tarczową.
c) Dopasować głębokość cięcia do grubości
ciętego elementu. Piła tarczowa nie może
wystawać pod ciętym elementem więcej niż na
wysokość zęba.
d) Ciętego elementu w żadnym wypadku nie
wolno trzymać rękami lub na kolanie. Cięty
element należy bezpiecznie mocować na
stabilnym podłożu. Ważne jest dobre przy-
mocowanie ciętego elementu, aby zminimali-
zować niebezpieczeństwo kontaktu z ciałem,
zaciskami piły tarczowej lub utraty kontroli nad
urządzeniem.
e) W przypadku wykonywania prac, przy których
narzędzie tnące może przeciąć niewidoczne
przewody zasilające lub własny przewód
zasilający, urządzenie należy trzymać wy-
łącznie za izolowane powierzchnie uchwytu.
Zetknięcie z przewodem znajdującym się pod
napięciem powoduje, iż również metalowe czę-
ści urządzenia przewodzą prąd co prowadzi do
porażenia prądem elektrycznym.
f) Przy wykonywaniu cięć podłużnych należy
Zagłębiarka TS 75 EBQ/ TS 75 EQ
87
zawsze stosować prowadnicę lub prostą kra-
wędź prowadzącą. Wpływa to na zwiększenie
dokładności cięcia i zmniejsza możliwość za-
kleszczenia piły tarczowej.
g) Należy zawsze stosować piły tarczowe o
prawidłowej wielkości i pasujące do kształtu
kołnierza mocującego (rombowe lub okrągłe).
Piły tarczowe, które nie pasują do elementów
mocujących pilarki, charakteryzują się niedo-
kładnością ruchu obrotowego (bicie) i prowadzą
do utraty kontroli na urządzeniem.
h) W żadnym wypadku nie wolno stosować
uszkodzonych lub nieprawidłowych kołnierzy
lub śrub mocujących piłę tarczową. Kołnierze
i śruby mocujące piłę tarczową zostały specjal-
nie skonstruowane dla danej pilarki, w celu
zapewnienia optymalnej mocy i bezpieczeństwa
eksploatacji.
i)
Należy stosować odpowiednie
osobiste wyposażenie zabezpie-
czające: ochronę słuchu, okulary
ochronne, maskę przeciwpyłową
przy pracach związanych z pyle-
niem, rękawice ochronne przy
pracach z materiałami szorstkimi
oraz przy wymianie narzędzia.
2) Cięcie pilarką
- Odbicie jest to nieoczekiwana reakcja zahaczo-
nej, zakleszczonej lub nieprawidłowo ustawionej
piły tarczowej, która prowadzi do tego, że pilarka
może w sposób niekontrolowany wyskoczyć cię-
tego materiału w kierunku osoby wykonującej
cięcie;
- Jeśli piła tarczowa zostanie zahaczona lub zaci-
śnięta w zamykającej się szczelinie, następuje jej
blokada, a moc silnika powoduje odbicie urzą-
dzenia w kierunku osoby wykonującej cięcie;
- Jeśli piła tarczowa jest przekręcona w stosunku
do kierunku cięcia lub nieprawidłowo ustawiona,
zęby znajdujące się w tylnej strefi e piły tarczowej
mogą zahaczać o powierzchnię ciętego elemen-
tu, co powoduje wyskoczenie piły tarczowej ze
szczeliny cięcia
Odbicie jest skutkiem nieprawidłowego lub błęd-
nego użycia pilarki. Można go uniknąć stosując
odpowiednie, niżej opisane, środki ostrożności.
a) Pilarkę należy trzymać obiema rękami usta-
wiając ramiona w pozycji umożliwiającej
odparcie siły występujących przy odbiciu.
Należy zawsze stać z boku w stosunku do
piły tarczowej, w żadnym wypadku nie wolno
ustawiać urządzenia w jednej linii ze swoim
ciałem. Przy odbiciu pilarka tarczowa może
odskoczyć do tyłu, jednakże osoba wykonująca
cięcie może opanować siły odbicia, stosując
odpowiednie środki ostrożności.
b) W przypadku zakleszczenia piły tarczowej lub
przerwania cięcia z innego powodu, należy
zwolnić włącznik/wyłącznik i przytrzymać
pilarkę w ciętym materiale, do momentu aż
piła tarczowa zostanie całkowicie zatrzymana.
W żadnym wypadku nie wolno usuwać pilarki
z ciętego materiału lub ciągnąć jej do tyłu,
dopóki piła tarczowa porusza się lub zachodzi
możliwość wystąpienia odbicia. Ustalić przy-
czynę zakleszczania piły tarczowej i usunąć ją
za pomocą odpowiednich środków.
c) W przypadku chęci ponownego uruchomienia
pilarki, której piła tarczowa znajduje się w
ciętym elemencie, należy wyśrodkować piłę
tarczową w szczelinie cięcia i sprawdzić, czy
zęby piły nie są zahaczone w ciętym elemen-
cie. Ponowne uruchomienie zakleszczonej piły
tarczowej może spowodować jej wyskoczenie z
ciętego elementu lub odbicie.
d) Duże płyty należy podpierać w celu zmniejsze-
nia zagrożenia odbiciem poprzez zakleszcza-
nie piły tarczowej. Duże płyty mogą wyginać się
pod własnym ciężarem. Płyty trzeba podpierać
po obu stronach, zarówno w pobliżu piły tarczo-
wej, jak również przy krawędziach.
e) Nie wolno stosować żadnych tępych lub uszko-
dzonych pił tarczowych. Piły tarczowe z tępymi
lub nieprawidłowo ustawionymi zębami na
skutek zbyt wąskiej szczeliny cięcia powodują
zwiększone tarcie, zakleszczenie piły tarczowej
i odbicie.
f) Przed przystąpieniem do cięcia należy dokrę-
cić śruby regulacji głębokości i kąta cięcia. W
przypadku zmiany tych ustawień w trakcie cię-
cia, może dojść do zakleszczenia piły tarczowej
i odbicia.
g) Szczególną ostrożność należy zachować przy
wykonywaniu „cięcia zagłębionego“ w ukrytej
strefi e, np. w istniejącej ścianie. Zagłębiana
w materiale piła tarczowa może zostać za-
blokowana przez ukryte obiekty, co powoduje
odbicie.
3) Funkcja osłony
a) Przed każdym użyciem należy sprawdzać,
czy osłona zamyka się prawidłowo. Pilarki
nie wolno używać, jeśli osłona ma opory
ruchu i nie zamyka się natychmiast. W żad-
nym wypadku osłony nie wolno zaciskać ani
88
podwiązywać; w ten sposób piła tarczowa nie
byłaby chroniona. Jeśli pilarka przypadkowo
upadnie, osłona może ulec wygięciu. W takim
przypadku należy sprawdzić, czy osłona poru-
sza się bez oporów i czy przy wszystkich kątach
i głębokościach cięcia piła tarczowa nie dotyka
innych elementów.
b) Sprawdzić stan i funkcjonowanie sprężyn
osłony. Jeśli osłona i sprężyny nie pracują
prawidłowo przed kolejnym użyciem należy
zlecić naprawę urządzenia. Uszkodzone ele-
menty, klejące się złogi lub skupiska wiórów
powodują opóźnienie pracy osłony.
c) Przy „cięciu zagłębionym”, które nie jest
wykonywane pod kątem prostym, należy za-
bezpieczać płytę podstawową pilarki przed
przesunięciem bocznym. Boczne przesunięcie
może spowodować zakleszczenie piły tarczo-
wej, a tym samym jej odbicie.
d) Jeśli osłona nie zakrywa piły tarczowej, pilar-
ki nie wolno odkładać na stół warsztatowy, ani
na podłogę. Nieosłonięta piła tarczowa, która
jeszcze się nie zatrzymała, porusza pilarkę w
kierunku przeciwnym do kierunku cięcia i tnie
wszystko co znajduje się na jej drodze. Należy
zwracać uwagę na czas opóźnienia zatrzymania
pilarki.
4) Funkcja klina rozdzielnika
a) Należy stosować piłę tarczową pasującą do
klina rozdzielnika. Aby klin rozdzielnik działał,
tarcza podstawowa piły tarczowej musi być
cieńsza niż klin rozdzielnik, a szerokość zębów
musi być większa niż grubość klina rozdzielni-
ka.
b) Ustawić klin rozdzielnik w sposób opisany w
instrukcji eksploatacji. Nieprawidłowa gru-
bość, pozycja i ustawienie mogą być przyczyną
tego, że klin rozdzielnik nie zapobiegnie sku-
tecznie odbiciu.
c) Klin rozdzielnik należy stosować zawsze,
oprócz „cięć zagłębionych“. Po wykonaniu
cięcia zagłębionego należy ponownie zamon-
tować klin rozdzielnik. Klin rozdzielnik prze-
szkadza przy wykonywaniu cięć zagłębionych
i może być przyczyną odbicia.
c) Klin rozdzielnik należy stosować zawsze,
również przy „cięciach zagłębionych“. Przy za-
głębieniu w materiał klin rozdzielnik dociskany
jest do góry, a po zagłębieniu, przy przesuwa-
niu pilarki do przodu, wchodzi samoczynnie w
szczelinę cięcia.
d) Aby klin rozdzielnik mógł działać, musi znaj-
dować się w szczelinie cięcia. W przypadku
wykonywania krótkich cięć klin rozdzielnik nie
zapobiega odbiciu.
e) Pilarki nie wolno używać z wygiętym klinem
rozdzielnikiem. Nawet małe zakłócenie może
opóźnić zamykanie osłony.
2.3 Parametry emisji
Wartości określone na podstawie normy EN 60745
wynoszą w typowym przypadku:
Poziom ciśnienia akustycznego 95 dB(A)
Poziom mocy akustycznej 106 dB(A)
Dodatek spowodowany niepewnością pomiaru
K = 3 dB
Należy nosić ochronę słuchu!
Wartość całkowita wibracji (suma wektorowa w
trzech kierunkach) ustalona zgodnie z normą EN
60745:
Wartość emisji wibracji (3-osiowo)
Cięcie drewna a
h
< 2,5 m/s
2
Cięcie metalu a
h
< 2,5 m/s
2
Nieoznaczoność K = 1,5 m/s
2
Podane parametry emisji (wibracja, hałas) zostały
pomierzone zgodnie z warunkami pomiarowymi
określonymi w normie EN 60745 i służą do po-
równywania urządzeń. Nadają się one również
do tymczasowej oceny obciążenia wibracjami i
hałasem podczas użytkowania.
Podane parametry emisji dotyczą głównych
zastosowań elektronarzędzia. Jeśli jednak na-
rzędzie elektryczne zostanie użyte do innych za-
stosowań, z innymi narzędziami mocowanymi lub
nieodpowiednio konserwowane, może to znacznie
zwiększyć obciążenie wibracjami i hałasem całej
czasoprzestrzeni roboczej. W celu dokładnej
oceny dla danej czasoprzestrzeni roboczej trzeba
uwzględnić również zawarte w niej czasy biegu
jałowego i czasy przestoju urządzenia. Może to
znacznie zmniejszyć obciążenie w całym okresie
czasu pracy.
3 Podłączenie do instalacji elektrycznej i
rozruch
Napięcie i częstotliwość źródła prądu
musi zgadzać się z danymi na tabliczce
znamionowej urządzenia.
Przed podłączeniem lub odłączeniem od
przewodu sieciowego maszynę zawsze
wyłączyć!
Podłączanie i odłączanie elektrycznego przewodu
zasilającego patrz rysunek 2.
89
Włącznik [1-7] służy do załączania i wyłączania
urządzenia (przycićnięcie = zał., zwolnienie = wył.).
Włącznik można włączyć dopiero po przesunięciu
blokady włączania [1-8] do góry.
Równocześnie przesunięcie blokady włączania
powoduje odblokowanie urządzenia do zagłębia-
nia w materiale i agregat tnący może być przesu-
wany w dół, w kierunku przeciwnym do działania
sprężyny. Piła tarczowa wysuwa się przy tym z
osłony.
Uniesienie maszyny powoduje odskoczenie agre-
gatu tnącego z powrotem do pozycji wyjściowej.
Maszynę należy przesuwać w kierunku
obrabianego elementu wyłącznie po włą-
czeniu.
Przed każdym zastosowaniem skontro-
lować działanie przyrządu montażowego
i używać maszyny tylko wtedy, jeśli działa
bez zastrzeżeń.
4 Ustawienia narzędzia
Przed przystąpieniem do wykonywania
jakichkolwiek prac przy urządzeniu na-
leży zawsze wyciągać wtyczkę z gniazda
zasilającego.
4.1 Układ elektroniczny
Maszyna TS 75 EBQ/ TS 75 EQ posiada
elektroniczny układ pełnofalowy o nastę-
pujących właściwościach:
Łagodny rozruch
Elektronicznie regulowany łagodny rozruch za-
pewnia pozbawiony szarpnięć rozruch urządze-
nia.
Regulacja prędkości obrotowej
Prędkość obrotową można regulować za pomocą
pokrętła nastawczego [1-5] bezstopniowo w za-
kresie od 1350 do 3550 min
-1
. Dzięki temu można
optymalnie dopasować prędkość cięcia do danego
rodzaju materiału (patrz tabela 1).
Stała prędkość obrotowa
Wstępnie wybrana prędkość obrotowa silnika
utrzymywana jest elektronicznie na stałym pozio-
mie. Dzięki temu nawet przy obciążeniu osiągana
jest stała prędkość cięcia.
Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem
temperatury
W celu zabezpieczenia przed przegrzaniem (prze-
palenie silnika) wbudowany jest elektroniczny
układ kontroli temperatury. Przed osiągnięciem
krytycznej temperatury silnika elektroniczny
układ zabezpieczający wyłącza silnik. Po czasie
stygnięcia wynoszącym ok. 3-5 minut urządzenie
jest ponownie gotowe do pracy i w pełni obciążal-
ne. Jeśli urządzenie pracuje (bieg jałowy) czas
stygnięcia ulega znacznemu skróceniu.
Ogranicznik prądu
Przy maksymalnym przeciążeniu ogranicznik
prądu zapobiega poborowi prądu większego niż
dopuszczalny. Może doprowadzić to do zmniejsze-
nia prędkości obrotowej silnika. Po zmniejszeniu
obciążenia silnik natychmiast zwiększa swoją
prędkość obrotową.
Hamulec (TS 75 EBQ)
Przy wyłączeniu piła tarczowa zostaje elektro-
nicznie wyhamowana w ciągu 1,5 – 2 sekund do
zatrzymania.
4.2 Głębokość cięcia
Głębokość cięcia można ustawiać w zakresie od
0 do 75 mm:
Nacisnąć ogranicznik głębokości cięcia [3-3] i
przesunąć na wybraną głębokość cięcia (podane
na skali [3-1] wartości dotyczą cięć pod kątem
0°, bez szyny prowadzącej).
Zwolnić ogranicznik głębokości cięcia (ogranicz-
nik głębokości cięcia wzębia się krokami co 1
mm).
Agregat tnący można teraz docisnąć do ustawionej
głębokości cięcia.
W otwór [3-2] ogranicznika głębokości cięcia moż-
na wkręcić trzpień gwintowany (M4x8 do M4x12).
Przekręcanie trzpienia gwintowanego umożliwia
jeszcze dokładniejsze ustawianie głębokości cię-
cia (± 0,1 mm).
4.3 Kąt cięcia
Agregat tnący można odchylać w zakresie od 0°
do 47°:
Odkręcić pokrętła [3-4, 3-6],
– Odchylić agregat tnący do wybranego kąta cięcia
[3-5],
Ponownie dokręcić pokrętła.
Zalecenie: Obie nastawy krańcowe ustawione są
fabrycznie na 0° i 45°. Poprzez obrót obu trzpieni
gwintowanych [3-7] w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara można zwiększyć na-
stawę krańcową 45° do maksymalnie 47°.
4.4 Wymiana piły tarczowej
Przed wymianą brzeszczotu odchylić maszynę
do pozycji 0°.
Przełożyć dźwignię [4-2] do oporu,
Przesunąć blokadę włączania [4-1] do góry i
docisnąć agregat tnący w dół, do wzębienia
zapadki,
90
Odkręcić śrubę [4-4] za pomocą klucza inbuso-
wego [4-3],
Wyjąć piłę tarczową,
Oczyścić kołnierze [4-8, 4-10],
Założyć nową piłę tarczową.
Uwaga: Kierunek obrotu piły tarczowej
[4-9] i maszyny [4-7] muszą być jednako-
we!
Założyć zewnętrzny kołnierz [4-10] w taki spo-
sób, aby czopy zabierające weszły w wycięcia
wewnętrznego kołnierza [4-8].
Dokręcić śrubę [4-4],
Przełożyć z powrotem dźwignię [4-2].
4.5 Ustawić klin rozdzielnik
Przełożyć dźwignię [4-2] do oporu,
Przesunąć blokadę włączania [4-1] do góry i
docisnąć agregat tnący w dół, do wzębienia
zapadki,
Odkręcić śrubę [4-6] za pomocą klucza inbuso-
wego [4-3],
Ustawić klin rozdzielnik zgodnie z ilustracją 4,
Dokręcić śrubę [4-6],
Przełożyć z powrotem dźwignię [4-2].
4.6 Odsysanie
Maszynę należy zawsze podłączać do
odkurzacza.
Do obrotowego króćca ssącego [6-1] można pod-
łączyć odkurzacz fi rmy Festool o średnicy węża
ssącego 36 mm lub 27 mm (średnica 36 mm jest
zalecana z uwagi na mniejsze zagrożenie zatka-
niem).
4.7 Montaż zabezpieczenia przeciwodpry-
skowego
Zabezpieczenie przeciwodpryskowe (wyposaże-
nie) wyraźnie polepsza jakość krawędzi cięć gór-
nej powierzchni ciętego elementu, wykonywanych
pod kątem 0°.
Nasadzić zabezpieczenie przeciwodpryskowe
[5-1] na osłonę,
Nasadzić maszynę na obrabiany element
względnie na szynę prowadzącą,
Docisnąć zabezpieczenie przeciwodpryskowe
do dołu, aż będzie przylegało do obrabianego
elementu i przykręcić pokrętłem [5-2].
Naciąć zabezpieczenie przeciwodpryskowe
(ustawić maszynę na maksymalną głębokość
cięcia i poziom prędkości obrotowej 6)
5 Praca za pomocą maszyny
Obrabiany element należy mocować za-
wsze w taki sposób, aby nie mógł poru-
szyć się w czasie obróbki.
Maszynę należy trzymać zawsze obiema
rękami za przewidziane do tego celu
uchwyty [1-1, 1-6].
Maszynę należy zawsze przesuwać do
przodu [1-2], w żadnym wypadku nie wol-
no ciągnąć maszyny do tyłu, w kierunku
do siebie.
Dzięki dostosowaniu prędkości posuwu
unikać przegrzania ostrzy piły tarczowej,
a podczas cięcia tworzyw sztucznych
stopienia tworzywa.
5.1 Cięcie na “rysę”
Wskaźnik cięcia [6-3] wskazuje przebieg cięcia
przy cięciach pod kątem 0° i 45° (bez szyny pro-
wadzącej).
5.2 Cięcie odcinkami
Nasadzić maszynę przednią częścią stołu pilar-
skiego na obrabiany element, włączyć maszynę,
docisnąć do ustawionej głębokości cięcia i prze-
sunąć do przodu w kierunku cięcia.
5.3 Wykonywanie wycięć (zanurzanie narzę-
dzia w materiale)
W celu uniknięcia odbić przy zanurzaniu narzędzia
w materiale należy przestrzegać następujących
zaleceń:
– Maszynę należy zawsze przykładać tylną krawę-
dzią stołu pilarskiego do stałej prowadnicy. W
przypadku wykonywania pracy z zastosowaniem
szyny prowadzącej należy przyłożyć maszynę do
blokady obić [7-1], która zaciśnięta jest na szynie
prowadzącej (patrz ilustracja 7; w przypadku,
gdy blokada obić nie jest używana można prze-
chowywać ją przy płycie prowadnicowej [7-2]
maszyny).
– Maszynę trzeba zawsze trzymać pewnie obiema
rękami i bardzo powoli zanurzać w materiał.
Sposób postępowania: Nasadzić maszynę na
obrabiany element i przyłożyć do prowadnicy (blo-
kada obić), włączyć maszynę, powoli dociskać na
ustawioną głębokość cięcia i przesuwać do przodu
w kierunku cięcia.
Przy maksymalnej gůćbokoúci cićcia i zastoso-
waniu szyny prowadzŕcej znaczniki [6-2] wska-
zujŕ przedni i tylny punkt cićcia piůy tarczowej (Ø
210 mm).
91
5.4 Cięcie aluminium
Ze względów bezpieczeństwa przy obrób-
ce aluminium należy stosować następu-
jące środki zabezpieczające:
Zainstalować prądowy wyłącznik ochronny (FI,
PRCD).
Podłączyć urządzenie do odpowiedniego odku-
rzacza.
– Czyścić urządzenie regularnie ze złogów pyłu w
obudowie silnika.
Nosić okulary ochronne.
- Aluminium może być cięte wyłącznie za pomocą
specjalnych pił tarczowych przewidzianych do
tego celu przez fi rmę Festool.
Przy cięciu płyt należy stosować smarowanie
naftą. Cienkościenne profi le (do 3 mm) mogą być
obrabiane bez smarowania.
6 Wyposazenie
Numery katalogowe niżej opisanego wyposażenia
podane są w katalogu fi rmy Festool lub w inter-
necie pod adresem ”www.festool.com”.
6.1 Prowadnica równoległa, element roz-
szerzający stół
Prowadnicę równoległą można stosować przy
szerokościach przycinania do 180 mm.
Prowadnicę równoległą można również stosować
jako element rozszerzający stół.
6.2 System prowadzący
Dostępne w różnych długościach szyny prowa-
dzące umożliwiają precyzyjne, czyste cięcia i
równocześnie chronią powierzchnię obrabianego
elementu przed uszkodzeniami. W połączeniu z
szerokim zakresem wyposażenia system prowa-
dzący umożliwia wykonywanie dokładnych cięć
pod kątem, cięć ukośnych i pasowań. Możliwość
mocowania za pomocą ścisków śrubowych [6-4]
zapewnia niezawodne mocowanie i bezpieczną
pracę.
Luz prowadzenia stolu pilarskiego na szynach
prowadzacych mozna regulowac za pomoca obu
szczek nastawczych [1-3].
Szyny prowadzące posiadają zabezpieczenie
przeciwodpryskowe [1-4], które przed pierw-
szym użyciem należy przyciąć na wymiar:
Ustawić prędkość obrotową maszyny na 6 sto-
pień,
– Nasadzić maszynę na tylny koniec szyny prowa-
dzącej, włączyć maszynę,
– Docisnąć do ustawionej głębokości cięcia i przy-
ciąć zabezpieczenie przeciwodpryskowe na całej
długości, bez zatrzymywania.
Krawędź zabezpieczenia przeciwodpryskowego
odpowiada teraz dokładnie krawędzi cięcia.
6.3 Stół wielofunkcyjny
Stół wielofunkcyjny MFT/3 umożliwia łatwe mo-
cowanie elementów obrabianych, a w połączeniu
z systemem prowadzącym bezpieczne i dokładne
obrabianie elementów dużych i małych. Różno-
rakie zastosowania tego stołu umożliwiają efek-
tywną i energonomicznie wygodną pracę.
6.4 Piły tarczowe, wyposażenie dodatkowe
W celu umożliwienia szybkiej i czystej obróbki
różnych materiałów fi rma Festool oferuje piły
tarczowe dostosowane specjalnie do Państwa
urządzenia.
Numery katalogowe tych pił, jak również wyposa-
żenia dodatkowego, które umożliwia różnorakie
i efektywne stosowanie ręcznej pilarki tarczowej
rmy Festool, podane są w katalogu fi rmy Festo-
ol lub w internecie pod adresem ”www.festool.
com”.
7 Konserwacja i utrzymanie w czystości
Przed przystąpieniem do wykonywania
jakichkolwiek prac przy urządzeniu na-
leży zawsze wyciągać wtyczkę z gniazda
zasilającego.
Wszelkie prace konserwacyjne i napraw-
cze, które wymagają otwarcia obudowy
silnika, mogą być wykonywane wyłącz-
nie przez autoryzowany warsztat serwi-
sowy.
Dla zapewnienia cyrkulacji powietrza, otwory wlo-
towe powietrza chłodzącego w obudowie silnika
muszą być zawsze odsłonięte i utrzymywane w
czystości.
Urządzenie wyposażone jest w samowyłączające
specjalne szczotki węglowe. Jeśli są one zużyte,
następuje automatyczne przerwanie zasilania i
urządzenie zatrzymuje się.
8 Usuwanie
Nie wolno wyrzucać narzędzi elektrycznych wraz z
odpadami domowymi! Urządzenia, wyposażenie i
opakowania należy przekazać zgodnie z przepisa-
mi o ochronie środowiska do odzysku surowców
wtórnych. Należy przy tym przestrzegać obowią-
zujących przepisów państwowych.
Tylko UE: Zgodnie z europejską Wytyczną
92
2002/96/EG zużyte narzędzia elektryczne trzeba
gromadzić osobno i odprowadzać do odzysku su-
rowców wtórnych zgodnie z przepisami o ochronie
środowiska.
9 Gwarancja
Na urządzenia produkcji naszej fi rmy udzielamy
gwarancji z tytułu wad materiałowych i błędów
produkcyjnych zgodnie z postanowieniami usta-
wowymi obowiązującymi na terytorium danego
kraju, która wynosi co najmniej 12 miesięcy. Na
terytorium państw UE czas trwania gwarancji wy-
nosi 24 miesiące (licząc od daty na rachunku lub
dowodzie dostawy). Szkody, a zwłaszcza naturalne
zużycie, przeciążenie, użytkowanie niezgodne
z przeznaczeniem względnie szkody zawinione
przez użytkownika lub inne zastosowanie niezgod-
nie z instrukcją obsługi lub, które znane były w
momencie zakupu, nie są objęte gwarancją. Nie są
również objęte szkody, powstałe w wyniku stoso-
wania nieoryginalnego wyposażenia i materiałów
użytkowych (np. talerze szlifi erskie).
Reklamacje mogą zostać uznane tylko wtedy,
gdy nierozłożone na części urządzenie zostanie
odesłane do dostawcy lub do upoważnionego
warsztatu serwisowego fi rmy. Należy zachować
instrukcję obsługi, zalecenia bezpieczeństwa,
listę części zamiennych i dowód zakupu. Ponadto
obowiązują aktualne w momencie zakupu warunki
gwarancyjne producenta.
Uwaga
Ze względu na stały postęp prac eksperymen-
talnych i rozwojowych zastrzega się możliwość
zmiany zamieszczonych danych technicznych.
Rozporządzenie REACh dla produktów firmy
Festool, ich wyposażenia i materiałów eksplo-
atacyjnych
REACh jest to rozporządzenie o substancjach
chemicznych, które obowiązuje w całej Europie od
2007 r. Firma nasza, jako „użytkownik końcowy“,
a zatem jako producent wyrobów jest świadoma
obowiązku informowania naszych klientów. W
celu dostarczania naszym klientom najnowszych
informacji oraz informowania o możliwych sub-
stancjach z listy kandydatów w wyrobach naszej
rmy, utworzyliśmy następującą stronę interne-
tową: www.festool.com/reach
1 / 1

Festool TS 75 EBQ Instrukcja obsługi

Kategoria
Elektronarzędzia
Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla