Sparky Group TK 50 Instrukcja obsługi

Kategoria
Elektronarzędzia
Typ
Instrukcja obsługi
www.sparky.eu
www.sparky.eu
1603R01© 2016 SPARKY 142413V2
800 W
TK 50
1 – 8
CIRCULAR SAW
Original instructions
18 – 26
SCIE CIRCULAIRE
Notice originale
64 – 73
ДИСКОВАЯ ПИЛА
Оригинальная инструкция по эксплуатации
9 – 17
KREISSÄGE
Originalbetriebsanleitung
Оригінальна інструкція з експлуатації
74 – 82
ДИСКОВА ПИЛА
55 – 63
PILARKA TARCZOWA
Oryginalna instrukcja obsługi
46 – 54
SERRA CIRCULAR
Manual original
27 – 35
SEGA CIRCOLARE
Istruzioni originali
36 – 45
SIERRA CIRCULAR
Instrucciones de uso originales
Оригинална инструкция за използване
83 – 92
ЦИРКУЛЯРЕН ТРИОН
20 January 2016
Manufacturer
SPARKY Power Tools GmbH
Leipziger Str. 20
10117 Berlin, GERMANY
Signature of authorized person
A. Ivanov
Technical director of SPARKY ELTOS AG
DECLARATION OF CONFORMITY
We declare under our sole responsibility that this product fulls all the relevant provisions of the following directives and the harmonized
standards: 2006/42/ЕС, 2004/108/EC (until April 19, 2016), 2014/30/EU (from April 20, 2016), 2011/65/EU,
EN 60745-1, EN 60745-2-5; EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Technical le is stored at SPARKY ELTOS AG, Koubrat Str. 9, 5500 Lovetch, Bulgaria.
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit versichern wir unsere persönliche Haftung, dass dieses Erzeugnis allen einschlägigen Bestimmungen folgender Richtlinien und
entsprechender harmonisierten Standards entspricht: 2006/42/ЕС, 2004/108/EC (bis 19. April 2016), 2014/30/EU (ab 20. April 2016),
2011/65/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-5; EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Die technischen Unterlagen werden bei SPARKY ELTOS AG, Kubrat Str.9, 5500 Lovetch, Bulgarien, aufbewahrt.
DECLARATION DE CONFORMITE
Nous déclarons sous notre responsabilité que ce produit satisfait à l’ensemble des dispositions pertinentes de la présente directives,
respectivement aux normes harmonisées: 2006/42/ЕС, 2004/108/EC (jusqu’au 19 avril 2016), 2014/30/EU (à partir du 20 avril 2016),
2011/65/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-5; EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Le dossier technique est conservé par SPARKY ELTOS AD, 9, rue Kubrat, Lovech, Bulgarie.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Noi dichiariamo sotto la nostra personale responsabilità, che questo prodotto è in conformità a tutte le disposizioni pertinenti della presente
direttive e norme armonizzate: 2006/42/ЕС, 2004/108/EC (no al 19 aprile 2016), 2014/30/UE (dal 20 aprile 2016), 2011/65/EU, EN 60745-1,
EN 60745-2-5; EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Il fascicolo tecnico viene custodito presso la SPARKY ELTOS AD, 5500 Lovech, via Kubrat n. 9, Bulgaria.
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto está conforme con todas las disposiciones aplicables de la presente
directrices aplicables y las correspondientes normas armonizadas: 2006/42/ЕС, 2004/108/EC (hasta el 19 de Abril de 2016), 2014/30/EU (a
partir del 20 de Abril de 2016), 2011/65/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-5; EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
El expediente técnico está archivado en SPARKY ELTOS SA, C/ Kubrat, 9, 5500 Lovech, Bulgaria.
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declaramos assumindo a nossa responsabilidade pessoal que este produto está conforme com todas as disposições relevantes da presente
directrizes aplicáveis e respectivos estandartes harmonizados: 2006/42/ЕС, 2004/108/EC (até ao 19 de Abril do 2016), 2014/30/EU (a partir do
20 de Abril do 2016), 2011/65/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-5; EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
A documentação técnica guarda-se no SPARKY ELTOS AD, rua Kubrat 9, 5500, Lovech, Bulgária.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Niniejszym deklarujemy naszą osobistą odpowiedzialnością, że ten produkt spełnia wszystkie odpowiednie postanowienia następujących
dyrektyw i harmonizowanych standardów: 2006/42/ЕС, 2004/108/EC (do 19 kwietnia 2016), 2014/30/EU (od 20 kwietnia 2016), 2011/65/EU,
EN 60745-1, EN 60745-2-5; EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Teczka techniczna przechowywana jest w SPARKY ELTOS AG, Kubrat Str.9, 5500 Lovetch, Bułgaria.
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Мы заявляем со всей ответственностью, что данный продукт полностью соответствует всем соответствующим требованиям действующих
директив и гармонизированных стандартов: 2006/42/ЕС, 2004/108/EC (до 19 апреля 2016), 2014/30/EU (с 20 апреля 2016), 2011/65/EU,
EN 60745-1, EN 60745-2-5; EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Техническое досье хранится в СПАРКИ ЕЛТОС АД, ул. Кубрат №9, 5500 Ловеч, Болгария.
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
Ми заявляємо під свою власну відповідальність, що даний продукт відповідає всім діючим вимогам директив і гармонізованих стандартів:
2006/42/ЕС, 2004/108/EC (до 19 квітня 2016), 2014/30/EU (з 20 квітня 2016), 2011/65/EU,
EN 60745-1, EN 60745-2-5; EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Технічне досьє зберігається в СПАРКИ ЕЛТОС АД, ул. Кубрат № 9, 5500 Ловеч, Болгарія.
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Ние декларираме на своя лична отговорност, че това изделие отговаря на всички приложими изисквания на следните директиви и
хармонизирани стандарти: 2006/42/ЕС, 2004/108/EC (до 19 април 2016), 2014/30/EU (от 20 април 2016), 2011/65/EU,
EN 60745-1, EN 60745-2-5; EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Техническото досие се съхранява в СПАРКИ ЕЛТОС АД, ул. Кубрат №9, 5500 Ловеч, България.
BLACK PANTONE185
BLACK PANTONE185
67
Oryginalna instrukcja obsługi
PL
Spis treści
Wprowadzenie ......................................................................................................................... 67
Dane techniczne ...................................................................................................................... 69
Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa pracy narzędziami elektrycznymi .....................70
Wskazania dodatkowe o bezpieczeństwie użytkowania pilarek tarczowych ........................... 71
Zapoznanie się z elektronarzędziem ................................................................................... A/74
Instrukcje o pracy ..................................................................................................................B/75
Konserwacja ............................................................................................................................76
Gwarancja ................................................................................................................................77
ROZPAKOWYWANIE
Ze względu na nowoczesne metody produkcji masowej, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo,
zakupione przez Państwa narzędzie jest wadliwe, bądź niekompletne. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek nieprawidłowości, nie uruchamiać narzędzia do chwili wymiany części lub usunięcia
usterki. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować poważnym uszkodzeniem ciała.

Pilarka tarczowa dostarczana jest zapakowana oraz zmontowana, z wyjątkiem adaptera do odprowa-
dzania pyłów i prowadnicy równoległej.
Wprowadzenie
Zakupione przez Państwa elektronarzędzie marki SPARKY spełni nawet najbardziej wygórowane
oczekiwania użytkownika. Zostało ono wyprodukowane z zachowaniem rygorystycznych norm ja-
kościowych SPARKY, aby zagwarantować doskonałe parametry pracy. Przekonają się Państwo, że
Wasze nowe narzędzie jest łatwe i bezpieczne w obsłudze i, przy zachowaniu odpowiednich zasad
użytkowania, będzie Wam niezawodnie służyć przez wiele lat.
!
Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia
SPARKY, zwracając szczególną uwagę na ostrzeżenia i uwagi. Dzięki swoim cechom,
urządzenie SPARKY zapewnia szybką i łatwą pracę. Bezpieczeństwo, niezawodność
i wydajność były priorytetami przy konstruowaniu tego urządzenia aby zapewnić łatwość
obsługi oraz utrzymania.

Zużyte artykuły elektryczne nie powinny być wyrzucane wraz z odpadami z gospodarstw
domowych. Należy je utylizować w przeznaczonych do tego miejscach. Informacji na temat
utylizacji udzielają władze lokalne bądź sprzedawcy.

Utylizując urządzenie, osprzęt i opakowanie należy poddać poszczególne elementy
sortowaniu z myślą o ochronie środowiska naturalnego.
Elementy plastikowe zostały odpowiednio oznaczone, aby umożliwić utylizację wg
odpowiedniej klasykacji odpadów.
TK 50
68
PL
OPIS SYMBOLI
Na tabliczce znamionowej narzędzia mogą znajdować się symbole oznaczające ważne informacje o
produkcie lub instrukcji jego użytkowania.
Izolacja podwójna na dodatkową ochronę.
Cięcie pod kątem.
Przyłącze do odkurzacza.
Sprostuje wymaganiom wynikających ze stosownych dyrektyw europejskich.
Spełnia wymagania przepisów Unii Celnej.
Sprostuje wymaganiom ukraińskich dokumentów normatywnych.
Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi.
YYYY-Www Okres wyprodukowania, gdzie symbole zmieniające są:
YYYY – rok wyprodukowania,
ww – kolejny tydzień kalendarzowy.
ТК Pilarka tarczowa.
69
Oryginalna instrukcja obsługi
PL
Dane techniczne
Model TK 50
Moc pobierana 800 W
Obroty nominalne 5800 min
-1
Maksymalna głębokość cięcia: Dla tarczy Ø150 mm
Pod kątem 90
0
50 mm
Pod kątem 45
0
32 mm
Maksymalna średnica tarczy 150 mm
Minimalna średnica tarczy 140 mm
Średnica wewnętrzna tarczy 20 mm
Waga (ЕРТА procedura 01/2014) 3,3 kg
Klasa ochrony (EN 60745-1) II

Wartości wymierzano zgodnie z EN 60745.

А-poziom ważony ciśnienia akustycznego L
pA
97,0 dB (A)
Nieokreśloność К
pA
3,0 dB (A)
А- poziom ważony mocy akustycznej L
wA
108,0 dB (A)
Nieokreśloność К
wA
3,0 dB (A)

Emisje wibracji *
Wartość ogólna wibracji (suma wektorowa w trzech osiach), określona zgodnie z EN 60745:
Cięcie drewna
Wartość emitowanych wibracji a
h
4,5 m/s
2
Nieokreśloność К 1,5 m/s
2
Wibracje zostały wymierzone zgodnie z pkt. 6.2.7 EN 60745.
Podany w niniejszej instrukcji poziom drgań został zmierzony zgodnie z określoną przez normę
EN 60745 procedurą i może być używany do porównywania urządzeń. Może być stosowany do
wstępnego określenia ekspozycji.
Deklarowany poziom emisji drgań odnosi się do głównego zastosowania urządzenia. Jeżeli urządze-
nie zostanie przeznaczone do innych zastosowań, z innym osprzętem lub nie będzie należycie kon-
serwowane, poziom emisji wibracji może się różnić. Może to znacznie zwiększyć poziom ekspozycji
w łącznym czasie pracy.
Aby dokładnie określić poziom ekspozycji na drgania, należy także brać pod uwagę okresy gdy
urządzenie jest wyłączone, lub gdy nawet jest włączone, ale nie wykorzystywane do pracy. Może to
znacznie obniżyć poziom ekspozycji na drgania w łącznym czasie pracy.
Chronić urządzenie oraz osprzęt oraz dbać o zapewnienie ciepła dłoniom podczas pracy w celu ob-
niżenia szkodliwego wpływu drgań.
Pył z takich materiałów jak np. farba zawierająca ołów, niektóre gatunki drewna, minerały oraz metal
może być szkodliwy. Kontakt lub inhalacja pyłów może spowodować reakcje alergiczne i/lub choroby
układu oddechowego u operatora lub osób znajdujących się w bezpośredniej bliskości.
Pewne odmiany pyłów sklasykowane sa jako rakotwórcze np. pył dębowy czy bukowy w szczegól-
ności w połączeniu z dodatkami zawierającymi chromaty i środki konserwujące. Materiały zawierają-
ce azbest moga być obrabiane jedynie przez specjalistów.
Tam gdzie możliwe jest stosowanie odciągu pyłów należy je stosować.
Aby uzyskać wysoką skutecznośc odciągu pyłów, stosować odkurzacz do drewna lub do drewna i
minerałów wraz z niniejszym urządzeniem.
Miejsce pracy musi być dobrze wentylowane.
Zaleca się stosowanie maski p.pyłowej lub ltrów klasy P2.
Przestrzegać przepisów krajowych odnośnie obrabianych materiałów.
TK 50
70
PL
Ogólne wytyczne
dotyczące bezpie-
czeństwa pracy
narzędziami elek-
trycznymi
  
     -
Nie
przestrzeganie niniejszych instrukcji może
spowodować porażenie prądem, pożar i/lub
poważne obrażenia.


Określenie „elektronarzędzie” odnosi się zarów-
no do urządzeń zasilanych z sieci (przewodo-
wych) jak i zasilanych bateriami (bezprzewodo-
wych).

a)     
Niedoświetlenie oraz
nieład mogą być przyczyną wypadków.
b)-
Pod-
czas pracy urządzenia powstają iskry, które
mogą zapalić pyły lub opary.
c) Dzieci i osoby postronne nie powinny
     -
Brak skupienia może spowo-
dować utratę kontroli nad urządzeniem.

a)    
-

    -
  
uziemienia. Nie modykowane wtyczki
oraz gniazda zasilające redukują ryzyko
porażenia prądem.
b)    -
miotami takimi jak, rury, grzejniki, piece
i lodówki. Ryzyko porażenia prądem wzra-
sta gdy ciało użytkownika zostanie uzie-
mione.
c)     
   Woda wnikając
do urządzenia zwiększa ryzyko porażenia
prądem.
d)   
    

    
    
olejami, przedmiotami o ostrych brze-
   
Uszkodzony lub splątany przewód zwięk-
sza ryzyko porażenia prądem.
e)      -
   
   -
    
    

f)     
   
   
   -
Stosowanie wyłącznika różnico-
woprądowego redukuje ryzyko porażenia
prądem.

a)    

   
    -
-
nia. Chwila nieuwagi podczas pracy urzą-
dzeniem może być przyczyną poważnych
uszkodzeń ciała.
b)   -
    Wyposaże-
nie takie jak maska p.pyłowa, buty na po-
deszwie antypoślizgowej, kask, ochronniki
słuchu, stosowane w odpowiednich warun-
kach, redukuje zagrożenie uszkodzenia
ciała.
c)   -

-

lub baterii. Przenoszenie urządzenia trzy-
mając za włącznik lub podłączając je do za-
silania z włącznikiem w pozycji: „włączone”
może być przyczyną wypadków.
d)    -
Pozostawienie klucza w
rotującej części urządzenia może spowo-
dować obrażenia ciała.
e)   

nóg oraz balans. Zapewni to lepszą kon-
trolę w nieoczekiwanych sytuacjach.
f) -
-
     -

Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy
mogą utkwić w ruchomych częściach urzą-
71
Oryginalna instrukcja obsługi
PL
dzenia.
g)    
   
    -
   Stosowanie systemu
odprowadzania pyłów może obniżyć nie-
bezpieczeństwa związane z pyleniem.

a)-
    
Należycie dobrane urządzenie wykona pra-
lepiej i bezpieczniej w trybie do jakiego
zostało zaprojektowane
b)
Każde urządzenie z uszkodzonym
włącznikiem jest niebezpieczne i musi zo-
stać naprawione.
c)    
    
   
Takie działanie
zmniejszy ryzyko przypadkowego włącze-
nia urządzenia.
d)   
     -
    
    
Elektronarzędzia
są niebezpieczne w rękach nie przeszkolo-
nych osób.
e)  -
   
ewentualne uszkodzenia oraz inne czyn-
     
   

Wiele wy-
padków spowodowanych jest nienależytą
konserwacją urządzenia.
f)     
ostre. Odpowiednio konserwowane narzę-
dzia tnące z ostrymi krawędziami rzadziej
się zacinają w obrabianym materiale i
łatwiejsze w obsłudze.
g)-
-
     
    -
  
rodzaj pracy do wykonania oraz warunki
    Użycie elek-
tronarzędzi do celów innych niż opisane w
niniejszej instrukcji obsługi może spowodo-
wać niebezpieczne sytuacje.
5) Serwis
a)
   -
sach z wykorzystaniem oryginalnych
  Takie postępowanie
zapewni należyte bezpieczeństwo elektro-
narzędzia.
Wskazania
dodatkowe o
bezpieczeństwie
użytkowania pilarek
tarczowych
  -

а)   -
      

     
    
  Trzymając pilarkę obu-
rącz można uniknąć skaleczenia rąk przez
tarczę tnącą.
b)      -
miot. Pod obrabianym materiałem osłona
tarczy nie chroni przed skaleczeniem.
c)     
    -
 Ostrza piły powinny wystawać na
swojej wysokości poza materiał.
d) -
   

    
  Właściwe zamocowanie
obrabianego przedmiotu jest bardzo istot-
ne, gdyż dzięki temu można zminimalizo-
wać niebezpieczeństwo, w przypadku kon-
taktu z ciałem użytkownika, zablokowania
się brzeszczotu lub utraty kontroli nad sytu-
acją.
e) -
-
     
-
Pod wpływem kontaktu z przewo-
dami będącymi pod napięciem, wszystkie
części metalowe elektronarzędzia znajdą
się również pod napięciem i mogą spowo-
dować porażenie prądem osoby obsługują-
cej.
TK 50
72
PL
f)      -

szyny. Wpłynie to na zwiększenie precyzji
cięcia i zmniejszy prawdopodobieństwo za-
blokowania się tarczy.
g) 

odpowiednim otworze mocowania tarczy

Tarcze tnące, nie pasujące do części mo-
cujących pilarki, powodują nierównomierny
bieg urządzenia i prowadzą do utraty pano-
wania nad elektronarzędziem.
h)      -


Tylko podkładki i śruby, skonstruowane
specjalnie dla danej piły zapewniają opty-
malną wydajność i bezpieczeństwo pracy.
   

Odrzut – Przyczyny i odpowiednie wskaw-

- odrzut jest nagłą reakcją pilarki na zaczepie-
nie się, zablokowanie lub niewłaściwe wywa-
żenie tarczy tnącej, które powoduje, pilarka,
nad którą utracona została kontrola unosi się
i wykonuje gwałtowny ruch w kierunku osoby
obsługującej;
- gdy tarcza tnąca zaczepi się lub zahaczy w
rzazie, dochodzi do blokady, a siła silnika od-
rzuca pilarkę w kierunku operatora;
- jeżeli tarcza tnąca przechyli się w rzazie lub
jest niewłaściwie wyważona, zęby tylnej kra-
wędzi tnącej mogą zablokować się w obra-
bianym materiale, dzięki czemu tarcza tnąca
wyskoczy z zrzazu, a pilarka odskoczy w kie-
runku osoby obsługującej.
Odrzut jest następstwem niewłaściwego lub
niezgodnego z przeznaczeniem użycia pilarki.
Można go uniknąć przez zachowanie opisanych
poniżej odpowiednich środków ostrożności:
а)    

-
      
      
    W przypadku
odrzutu, piła może zostać odrzucona do
tyłu, osoba obsługująca może jednak zapa-
nować nad siłami odrzutu poprzez zacho-
wanie odpowiednich środków ostrożności.
b)     
     
    
    
Nie nale-
ży nigdy usuwać przedmiotu obrabianego,
dopóki tarcza całkowicie się nie zatrzyma.
W przeciwnym wypadku może wystąpić
odrzut. Należy wykryć i usunąć przyczynę
zaklinowania się tarczy pilarskiej.
c)    -
nia pilarki, która tkwi w obrabianym ma-


Jeżeli tarcza
tnąca zablokowana jest w materiale, może
zostać ona wyrzucona i spowodować od-
rzut pilarki.
d)      -
    -

Duże płyty mogą się ugiąć pod ciężarem
własnym. Płyty takie należy podeprzeć z
obydwu stron, zarówno w pobliżu linii cięcia
jak i krawędzi.
e) -
Tarcze tnące z tępymi
lub niewłaściwi ustawionymi zębami powo-
dują przez zbyt wąski rzaz zwiększone
tarcie, zaklinowanie się tarczy w materiale i
odrzut.
f)      
   
Zmiana nastaw podczas pracy może pro-
wadzić do zaklinowania się tarczy tnącej i
odrzutu.
g) -
-
nach lub operowaniu w innych niewi-
docznych obszarach. Zagłębiająca się w
materiale tarcza pilarska może spowodo-
wać odrzut pilarki po natraeniu na ukryte
obiekty.
-

-

а)    
     
  
      -
      
swobodnie, a czas jej zamykania budzi

    
    -
73
Oryginalna instrukcja obsługi
PL
     Upa-
dek pilarki może spowodować wygięcie
się osłony dolnej. Osłonę należy otworzyć,
używając dźwigni i sprawdzić, czy poru-
sza się ona swobodnie. Następnie należy
przetestować wszystkie kąty i głębokości
cięcia-czy osłona nie dotyka tarczy tnącej
ani innych elementów pilarki.
b)    -
-
-
    
Uszkodzone elementy, kleiste osady lub
nawarstwione wióry spowolniają ruch osło-
ny.
c)     
tylko w przypadku specjalnych rodzajów
      
     -
     
natychmiast po tym, jak ostrze tarczy
Przy
wszystkich innych rodzajach prac, osłona
dolna powinna uchylać się automatycznie.
d) -

    Niezabezpie-
czona tarcza, która porusza się siłą inercji,
powoduje ruch pilarki w kierunku przeciw-
nym do kierunku cięcia i przecina wszystkie
napotkane obiekty. Należy zwrócić uwagę
na czas wybiegu pilarki.
  
-
cym
а)
-
 Aby klin oddzielający speł-
niał swoje zadanie, korpus tarczy musi być
cieńszy od klina oddzielającego, a szero-
kość rozwarcia zębów piły musi przekra-
czać grubość klina oddzielającego.
b)    
zgodnie ze wskazówkami zawartymi w
Niewłaściwa twardość,
pozycja lub ustawienie klina rozdzielają-
cego mogą spowodować, że nie zdoła on
skutecznie zapobiec odrzutowi.
c) -
    
   Po wyko-
naniu cięcia wgłębnego, należy ponownie
zamontować klin rozdzielający. Przy wyko-
nywaniu cięć wgłębnych klin rozdzielający
zawadza i może spowodować odrzut.
d)  -
     
rzazie. W przypadku krótkotrwałych cięć
klin rozdzielający jest bezskuteczny– nie
zapobiega odrzutowi.
e)      
  Nawet najmniej-
sze zakłócenie może spowolnić zamykanie
się osłony.
    -
 Hałas in-
tensywny podczas pracy mógłby uszkodzić
słuchu.
    
-
kami odrzuconymi. Nosić okurary ochronne.

kurzu. Niektóre z materiałów mogłyby zawie-
rać składnikami toksycznymi. Nosić maskę
przeciw wdychaniu kurzu. Korzystać z urzą-
dzenia odprowadzania pyłów.
Nie obrabiać materiałów zawierających azbe-
stem. Azbest uważano za substancję kance-
rogenną.
Rekomendowane jest użycie rękawic ochron-
nych.
 Przed połączeniem
elektronarzędzia do sieci elektrycznej, należy
sprawdzić czy zasilanie odpowiada napięciu
wskazanemu na tabliczce z danymi technicz-
nymi elektronarzędzia.
Zasilanie wyższe od wskazanego dla elek-
tronarzędzia mogłoby spowodować zepsucie
elektronarzędzia, a nawet poważne uszko-
dzenie operatora prądem elektrycznym.
W wypadku jachichkolwiek wahań, nie wkła-
dać wtyczki elektronarzędzia do gniazda
wtyczkowego.
Zasilanie niższe od wskazanego na tabliczce
elektronarzędzia uszkodzi silnik elektryczny.
Aby zapobiec ewentualnemu przegrzaniu, za-
wsze rozwijać do końca kabel przedłużacza z
bębnem kablowym.
W wypadku korzystania z przedłużacza, na-
leży upewnić się, że jego przekrój odpowiada
prądowi nominalnemu używanego elektrona-
rzędia, jak również że przedłużacz jest spraw-
ny.
TK 50
74
PL
 Zawsze wyłączać
elektronarzędzie i wyciągać wtyczkę z gniaz-
da przed wykonaniem wszelkich nastawień,
obsługi albo konserwacji oraz przy spadzie
napięcia zasilania.
Przed rozpoczęciem pracy należy usunąć
z obrabianego przedmiotu wszystkie gwoź-
dzie, śruby i inne ciała. W wypadku natknię-
cia gwoździa albo innego ciała metalowego
można uszkodzić tarczę i elektronarzędzie,
co stanowi warunek wypadku przy pracy.
Zamocować obrabiany przedmiot w imadle
albo w inny odpowieni sposób.
Nie włączać maszyny pod obciążeniem.
Przed włączeniem maszyny upewnić się, ze
tarcza nie dotyka obrabianej powierzchni.
Zawsze wyłączać elektronarzędzie i czekać
na zupełne zatrzymanie kręcenia tarczy przed
usunięciem maszyny z obrabianego elemen-
tu.
Po wyłączeniu nie zatrzymywać tarczy tnącej
naciskiem bocznym.
Nie dotykać tarczy zaraz po przerwaniu pra-
cy z nią. Tarcza mogłaby być bardzo gorąca i
spaliłaby skórę.
Nie używać tarczy tnących, dane których nie
odpowiadają danom wskazanym w niniejszej
instrukcji obsługi.
Nie stosować tarcz ściernych (do szlifowania
lub cięcia).
Nie używać zużytych albo uszkodzonych tar-
czy tnących. W wypadku gdy tarcze są zuży-
te albo z nieprawidłowo dokonanym rozwar-
ciem, odstęp cięcia jest ciasny, co powoduje
wzrost tarcia, jak również niebezpieczeństwa
klinowania oraz odrzutu.
Nie sięgać rękami pod obrabianym detalem.
Osłona nie jest w stanie ochronić przed tarczą
tnącą pod obrabianym detalem.
Ustawiać głębokość cięcia według grubości
materiału. Pozostawić nie więcej niż jeden
ząb wystający z dolnej strony materiału.
Nie używać tarczy tnących, których podsta-
wowe ciało jest grubsze, a szerokość zębów
tarczy z rozwarciem mniejsza niż grubość
klinu rozdzielczego, która jest 2 mm.
Klin rozdzielczy nie demontuje się, z wyjąt-
kiem w wypadku wcięcia zanurzaniem.
Osłona ruchoma, która całkiem pokrywa tar-
czę tnącą pomiędzy poszczególnymi opera-
cjami, nie blokować w pozycji „otwarta”.
W wypadku blokowania tarczy tnącej zaraz
wyłączyć maszynę (zwolnić dźwignię wyłącz-
nika).
Niedopuszczalne w obszarze pracy są szma-
ty, ręczniki, pakuły, szpagat, sznury i t.d.
Trzymać przewód zasilający poza zasięgiem
pracy maszyny.
Nie używać elektronarzędzia gdy przewód
jest uszkodzony. Nie dotykać uszkodzonego
przewodu i wyciągnąć wtyczkę z gniazda,
jeśli przewód zostanie uszkodzony podczas
pracy. Uszkodzone przewody zwiększają ry-
zyko wstrząsu elektrycznego.
Elektronarzędzia należy używać wyłącznie
według jego przeznaczenia. Wszelkie inne
użycie różniące się od opisanego w niniejszej
instrukcji, uważane jest za nieprawidłowo
użycie. Za wszelkie uszkodzenia albo zadra-
pania wynikające z użycia nieprawidłowego,
odpowiadał będzie użytkownik, ale nie produ-
cent.
Aby eksploatować w sposób prawidłowy ni-
niejsze elektronarzędzie, należy przestrzegać
zasady bezpieczeństwa, instrukcje ogólne
oraz instrukcje pracy wskazane tu. Wszyscy
użytkownicy muszą zapoznać się z niniejszą
instrukcją eksploatacji oraz poinformować
się o potencjalnych ryzykach podczas pracy
elektronarzędziem. Dzieci i ludzie słabi -
zycznie nie powinni używać elektronarzędzia.
Dzieci muszą być cały czas pod obserwacją
w wypadku, że znajdują się blisko miasta
pracy elektronarzędziem. Obowiązkowo jest
podejmowanie prewencyjnych kroków bez-
pieczęństwa. To samo odnosi się także do
przestrzegania podstawowych zasad zdrowia
profesjonalnego i bezpieczęństwa.
Producent nie jest odpowiedzialny za wyko-
nane przez użytkownika zmiany elektrona-
rzędzia albo za uszkodzenia wynikające z
podobnych zmian.
Elektronarzędzie nie musi być używane pod
gołym niebem podczas opadów, w wilgotnym
środowisku (po deszczu) albo blisko do łatwo-
palnych cieczy i gazów. Miejsce pracy musi
być dobrze oświetlone.
Zapoznanie się z
elektronardziem
Przed rozpoczęciem pracy z elektronarzędziem,
prosimy zapoznać się ze wszystkimi operatyw-
nymi cechami oraz warunkami bezpieczeństwa.
Prosimy o używanie elektronarzędzia oraz jego
oprzyrządowania tylko według jego zastosowa-
nia. Każde inne zastosowanie jest kategorycz-
nie zbronione.
75
Oryginalna instrukcja obsługi
PL
1. Przycisk blokowania wyłącznika
2. Dźwignia wyłącznika
3. Dźwignia ksacji głębokości
cięcia/skała
4. Prowadnica równoległa
5. Podkładka oporowa
6. Śruba na dokręcanie tarczy
7. Podkładka
8. Podkładka zaciskowa
9. Klin rozdzielczy
10. Wahadłowa osłona ochronna
11. Śruba do mocowania klinu rozdzielczego
12. Gniazdo do odprowadzania strużyn
13. Nakrętka do nastawienia cięcia pod
kątem/ skała
14. Śruba montażowa
Instrukcje o pracy
Niniejsze elektronarzędzie zasilane jest tylko
jednofazowym napięciem przemiennym. Może
być podłączane do gniazdek bez zacisków
ochronnych, ponieważ jest o izolacji podwójnej,
zgodnie z EN 60745-1 oraz IEC 60745. Zakłó-
cenia radiowe odpowiadają Dyrektywie kompa-
tybilności elektromagnetycznej.
Niniejsze elektronarzędzie przeznaczone jest
na podłużne oraz poprzeczne cięcie drewna po
linii prostej, z kątem cięcia z 0
0
do 45
0
.

Należy sprawdzić czy zasilanie sieci elek-
trycznej odpowiada napięciu wskazanemu na
tabliczce z danymi technicznymi elektrona-
rzędzia.
Należy sprawdzić pozycję wyłącznika. Elek-
tronarzędzie musi być połączane i wyłączane
z sieci zasilania tylko gdy wyłącznik jest wyłą-
czony. W wypadku włożenia wtyczki do gniaz-
da kiedy wyłącznik jest w pozycji włączonej,
elektronarzędzie zaraz zacznie działać, co
stanowi wyrunek wypadku.
Należy upewnić się, że przewód zasilający
oraz wtyczka sprawne. Jeśli przewód za-
silający jest uszkodzony, zmiana powinna być
dokonana przez producenta albo jego spe-
cjalisty serwisowego, aby zapobiec niebez-
pieczęństwom zmiany.
Należy sprawdzić stan tarczy tnącej. Używać
tylko dobrze zaostrzonych tarczy. Pięknięte
albo zdeformowane tarcze należy zaraz zmie-
nić. Nie używać tarczy tnących wykonanych z
wysokostopowej stali szybkotnącej (HSS).
Klin rozdzielczy nie powinen dotykać tarczy
tnącej.
Należy sprawdzić czy wahadłowa osłona
ochronna porusza się swobodnie.
Czy obrabiany przedmiot albo materiał jest
dobrze zamocowany.
 Zawsze wyłączać
elektronarzędzie i wyjmować wtyczkę z gniaz-
da przed wykonaniem wszelkiego nastawie-
nia, obsługi albo konserwacji oraz w wypadku
spadu napięcia zasilającego.
URUCHOMIENIE – HAMOWANIE
- Uruchomienie: nacisnąć przycisk blokowania
wyłącznika 1 i potem – dźwignię wyłącznika 2.
- Hamowanie: opuścić dźwignię wyłącznika 2.

Podczas pracy stosować odkurzacz. Podłączyć
odkurzacz do przyłącza odprowadzającego pył i
włączyć przed rozpoczęciem cięcia.

 Wyłączyć wtyczkę z
sieci zasilającej!
Podczas spoczynku albo biegu jałowego, tarcza
tnąca pokryta jest wahadłową osłoną ochronną
10. Wahadłowa osłona ochronna 10 obraca się i
zatrzymuje się w tej pozycji. Kluczem maszyno-
wym sześciokątnym rozwinąć śrubę 6, tymcza-
sem kluczem maszynowym (śrubowym) trzy-
mać podkładkę zaciskową 8 albo tarcza tnąca
kładzie się na drewnie. Podkładka 8 oraz tarcza
tnąca zdemontowane. Montowanie wykonuje
się w porządku odwrotnym. Powierzchnie opo-
rowe podkładki oporowej 5, tarczy tnącej oraz
podkładki zaciskowej 8 muszą być czyste. Kie-
runki strzałek na tarczy tnącej oraz osłonie nie-
ruchomej muszą zbiegać się.
Po wymianie tarczy, przed pracą, należy włą-
czyć urządzenie bez obciążenia przez 30 se-
kund. Wibrujące tarcze muszę być wymienione.
REGULOWANIE KLINU ROZDZIELCZE-
GO
Klin rozdzielczy 9 zapobiega zaklinaniu tarczy
tnącej przy cięciu podłużnym. On musi być
regulowany w taki sposób, aby odległość do
wierzchów zębów i do głębokości cięcia nie była
więcej niż 5 mm (zobacz rysunek). Dokręca się
dobrze śrubą z wewnętrznym sześciościanem
TK 50
76
PL
11, znajdującą się z tylnej strony osłony nieru-
chomej.

Głębokość cięcia wybiera się o około 5 mm
większa niż grubość materiału. Rozluźnia się
dźwignia 3, głębokość cięcia nastawia się po
skali 3 i dźwignia 3 dokręca się ponownie. Je-
śli jest potrzebne, zespół zatrzymujący reguluje
się.
REGULACIA BLOKOWANIA
Rozwinąć śrubę montażową 14. Wyjmować
dźwignię 3 z wyżłobień. Zamontować ponownie
dźwignię 3 w pozycji obróconej odwrotnie do ru-
chu wskazówek zegara, wobec pierwotniej po-
zycji. Zamontować z powrotem i dokręcić śrubę
montażową 14.

Rozluźniane nakrętki 13, nastawia się kąt
cięcia po skali 13 i dokręcają się ponownie na-
krętki 13.

Wycięcie z prawej strony na płycie ze strony
prowadnicy (oznaczone z “0
0
”) jest wskazówką
podczas cięcia pionową tarczą tnącą, a wycięcie
z lewej strony przy nachyleniu tarczy tnącej o
45
0
. Najlepiej zrobić próbne nacięcie.

Podczas cięcia równoległego krawędzi elemen-
tu obrabianego stosuje się prowadnica równole-
gła 4. Szerokość cięcia nastawia się po skali 4.
Należy dobrze dokręcić nakrętkę skrzydełkową.
-
WANE Z NINIEJSZYM ELEKTRONA-

Tarcza tnąca z zębami z węglików spieka-
nych
Średnica zewnętrzna tarczy - Ømax150 mm
Średnica wewnętrzna tarczy - Ø20 mm
Konserwacja
 Zawsze wyłączać
elektronarzędzie i wyjmować wtyczkę z
gniazda przed wszelkim sprawdzaniem albo
konserwacją.

Elektronarzędzie wyposażone jest w samoodłą-
czalne szczotki węglowe. Gdy szczotki są zuży-
te, należy zmienić jednocześnie obu szczotek z
oryginalnymi szczotkami węglowymi w serwisie
SPARKY gwarancyjnej i pozagwarancyjnej kon-
serwacji.
SPRAWDZANIE OGÓLNE
Sprawdzać regularnie wszystkie elementy mo-
cujące i upewnić się, że one dobrze dokrę-
cone. W wypadku, że niektóra ze śrób jest roz-
luźniona, należy dokręcić natychmiast, aby
zapobiec sytuacjom ryzyka.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, zmia-
na musi wykonać producent albo jego specja-
lista serwisowy, aby zapobiec niebezpieczeń-
stwom wynikającym ze zmiany.
OCZYSZCZANIE
Do pracy bezpiecznej zawsze utrzymywać czy-
ste maszynę oraz otwory wentylacyjne.
Regularnie sprawdzać czy do siatki wentyla-
cyjnej blisko silnika elektrycznego albo około
przełączników wnikły pyły lub inne ciała obce.
Używać miękkiej szczotki do usunięcia pyłów.
Do chronienia oczu podczas oczyszczania no-
sić okulary ochronne.
W wypadku że korpus maszyny potrzebuje
oczyszczania, należy wycierać je miękkiego
wilgotnego ręcznika. Można stosować słabego
płynu do mycia.
 Niedopuszczalne
jest używanie spirytusu, benzyny albo innych
rozpuszczalników. Nigdy nie używać prepara-
tów korozyjnych do czyszczenia części plasti-
kowych.
 Niedopuszczalny
jest kontakt maszyny z wodą.
77
Oryginalna instrukcja obsługi
PL
 Aby zabezpieczyć pracę bezpieczną
elektronarzędziem oraz jego niezawodność,
wszystkie działalności związane z naprawą,
konserwacją i regulowaniem (włącznie spraw-
dzeniem i zmianą szczotek węglowych) nale-
ży wykonywać w autoryzowanych serwisach
SPARKY używając tylko oryginalnych części
zapasowych.
Gwarancja
Okres gwarancji elektronarzędzi SPARKY jest
określony w karcie gwarancyjnej produktu.
Usterki spowodowane normalnym zużyciem,
przeciążeniem lub niewłaściwa obsługą, nie
podlegają gwarancji.
Uszkodzenia wynikłe z wady materiałowej lub
błędów produkcyjnych zostaną usunięte bez-
płatnie w drodze naprawy lub wymiany urządze-
nia.
Reklamacje uszkodzonych urządzeń SPARKY
zostaną rozpatrzone jeśli zostaną dostarczone
w stanie w jakim stwierdzono wadę, nie roz-
montowane, wraz z dokumentem zakupu i kartą
gwarancyjną do autoryzowanego serwisu lub
punktu sprzedaży.
Informacja
Przed użyciem naly doadnie przeczytać ni-
niejszą instrukcję.
Narzędzia SPARKY stale ulepszane w
zwzku z tym otrzymany produkt może nie-
znacznie różnić się od tego ukazanego w niniej-
szej instrukcji. Producent zapewnia sobie prawo
do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.
Specykacja może się różnić w zależności od
kraju.
1 / 1

Sparky Group TK 50 Instrukcja obsługi

Kategoria
Elektronarzędzia
Typ
Instrukcja obsługi