Roche ACCU-CHEK Inform II Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi
Accu-Chek
®
Inform II
SYSTEM MONITOROWANIA STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI
Dodatek do
instrukcji obsługi wer. 7
Poprawki wprowadzone w
wersji 7 instrukcji obsługi
2 0 9429298049 (01) 2021-05 PL • Dodatek do instrukcji obsługi glukometru Accu-Chek Inform II, wersja 7
Historia aktualizacji
Przeznaczenie dokumentu
Ten dokument zawiera opis zmian względem instrukcji obsługi, wersja 7, do oprogramowania 04.04.00.
Dodatek jest przeznaczony do użycia razem z instrukcją obsługi glukometru Accu-Chek Inform II, wersja 7.0.
Nie jest on zamiennikiem pełnej instrukcji obsługi stacji bazowej glukometru Accu-Chek Inform II, wersja 7.0.
© 2018-2021, Roche Diagnostics. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zawartość niniejszego dokumentu, łącznie z grafiką jest własnością firmy Roche Diagnostics. Żadna część
niniejszego dokumentu nie może być reprodukowana czy przekazywana do żadnego celu w żadnej formie
ani żadnym sposobem, elektronicznym czy mechanicznym, bez wyrażenia pisemnej zgody przez firmę Roche
Diagnostics. Firma Roche Diagnostics dołożyła wszelkich starań, aby wszystkie informacje zawarte w niniej-
szym dokumencie były aktualne w dniu drukowania. Jednak firma Roche Diagnostics zastrzega sobie prawo
wprowadzenia wszelkich niezbędnych zmian bez powiadomienia — jako części stałego rozwoju produktu.
Prosimy o przesyłanie pytań i komentarzy dotyczących niniejszej instrukcji do lokalnego przedstawiciela firmy
Roche.
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INFORM, ACCU-CHEK PERFORMA i COBAS to znaki towarowe firmy Roche.
Wszystkie inne znaki towarowe są chronione prawem ich właścicieli.
Wersja instrukcji Data zmiany Zmiany
Wersja 1.0 2021-02 Nowy dokument, będący poprawką wersji 7.0 instrukcji
obsługi oprogramowania w wersji 04.04; zaktualizo-
wano treść sekcji „Usuwanie automatyczne”; dodano
informacje dotyczące ponownego uruchomienia
konserwacyjnego.
Należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi glukometru Accu-Chek Inform II, wersja 7.0.
Logo Wi-Fi CERTIFIED oznacza udzielenie certyfikatu przez firmę Wi-Fi Alliance.
3
0 9429298049 (01) 2021-05 PL • Dodatek do instrukcji obsługi glukometru Accu-Chek Inform II, wersja 7
Przeznaczenie dokumentu...................................................................................................................... 2
1 Poprawki instrukcji obsługi, wersja 7.0 5
Poprawione części .............................................................................................................................................. 5
9.3 Umieszczanie glukometru w stacji bazowej ............................................................................. 5
Ekran Zadokowano — stan glukometru............................................................................................ 5
10.6 Menu Serwisu.................................................................................................................................... 6
Usuwanie automatyczne ......................................................................................................................... 6
4
0 9429298049 (01) 2021-05 PL • Dodatek do instrukcji obsługi glukometru Accu-Chek Inform II, wersja 7
Ta strona jest specjalnie niezadrukowana.
Poprawki instrukcji obsługi, wersja 7.0
5
0 9429298049 (01) 2021-05 PL • Dodatek do instrukcji obsługi glukometru Accu-Chek Inform II, wersja 7
1 Poprawki instrukcji obsługi, wersja 7.0
Poprawione części
9.3 Umieszczanie glukometru w
stacji bazowej
Następujące informacje zostaną dodane na stronie 130:
Ekran Zadokowano — stan
glukometru
Po umieszczeniu, zgodnie z aktualnym statusem, gluko-
metr będzie wyświetlałżne komunikaty.
Poniższe ekrany pojawiają się, gdy glukometr jest zado-
kowany w stacji bazowej Accu-Chek Inform II Base Unit
lub Accu-Chek Inform II Base Unit Light i komunikuje
się z siecią. Takie same ekrany pojawiają się bez
względu na to, czy glukometr przesyła dane poprzez
stację bazową, czy poprzez połączenie bezprzewodowe.
Ten ekran jest widoczny, gdy trwa jeszcze komunikacja,
ale glukometr jest zajęty przetwarzaniem otrzymanych
danych lub oczekuje na następne dane z DMS.
Zadokowano
Łączenie...
12:48
17.03.20
Zadokowano
Synchronizowanie bazy danych...
12:48
17.03.20
Zadokowano
Przesyłanie...
50 wyników do przesłania
12:48
17.03.20
Kiedy glukometr jest podłączony do stacji bazowej i łado-
wany, regularnie sprawdza czas od ostatniego ponownego
uruchomienia konserwacyjnego. Po upłynięciu co naj-
mniej 24 godzin zostanie zainicjowane kolejne ponowne
uruchomienie konserwacyjne. W trakcie tego ponownego
uruchomienia konserwacyjnego nastąpi sprawdzenie
integralności zapisanych danych oraz działania modułu
pomiarowego. Ponadto system wyszuka przeterminowane
wyniki, które można usunąć ponieważ upłynął skonfiguro-
wany czas przechowywania takich rekordów
.
Zadokowano
Zajęty...
12:48
17.03.20
6
0 9429298049 (01) 2021-05 PL • Dodatek do instrukcji obsługi glukometru Accu-Chek Inform II, wersja 7
10.6 Menu Serwisu Następujące informacje zostaną zmienione na stronie 171:
Usuwanie automatyczne
Jeżeli za pośrednictwem systemu DMS skonfigurowano
czas przechowywania, przeterminowane wyniki będą
automatycznie usuwane
1
, jeżeli zostaną spełnione
następujące kryteria:
Wynik jest starszy niż skonfigurowany czas prze-
chowywania danych
Algorytm usuwania wyników jest ustawiony na tryb
automatyczny.
Jeżeli włączono domyślną konfiguracjęWymagane
wprowadzanie wyników”, wynik został już przesłany
do systemu DMS
Wyniki te zostaną automatycznie usunięte przed każdym
badaniem i/lub podczas włączania zasilania glukometru
w ramach ponownego uruchomienia konserwacyjnego.
Dalsze informacje dotyczące ponownego uruchomienia
konserwacyjnego opisano na stronie 130 (strona 5 niniej-
szego dodatku).
1. Po północy następnego dnia.
Automatyczne usuwanie danych pacjenta nie jest
wystarczające w przypadku wysyłania glukometru z
powrotem do producenta lub przekazywania go do
innego obiektu. W tym celu należy ręcznie usunąć
wszystkie dane zapisane w glukometrze.
7
Ta strona jest specjalnie niezadrukowana.
0 9429298049 (01) 2021-05 PL
c
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INFORM,
ACCU-CHEK PERFORMA i COBAS
to znaki towarowe firmy Roche.
M
Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Niemcy
www.roche.com
www.cobas.com
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7
  • Page 8 8

Roche ACCU-CHEK Inform II Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi