Roche ACCU-CHEK Inform II Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi
Accu-Chek
®
Inform II
SYSTEM MONITOROWANIA STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI
Dodatek do instrukcji obsługi
Accu-Chek Inform II
Base Unit Light (NOWA WERSJA)
2 0 8403660001 (01) 2017-11 PL • Dodatek do Instrukcji obsługi stacji bazowej Accu-Chek Inform II
Historia aktualizacji
Przeznaczenie dokumentu
Niniejszy dokument zawiera dodatkowe informacje będące uzupełnieniem Instrukcji obsługi.
Dodatek przeznaczony jest do użycia razem z Instrukcją obsługi stacji bazowej Accu-Chek
Inform II (wszystkie wersje do 6.0). Nie jest on zamiennikiem pełnej Instrukcji obsługi stacji
bazowej Accu-Chek Inform II.
© 2017, Roche Diagnostics. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zawartość niniejszego dokumentu, łącznie z grafiką jest własnością firmy Roche Diagnostics.
Żadna część niniejszego dokumentu nie może być reprodukowana czy przekazywana do żad-
nego celu w żadnej formie ani żadnym sposobem, elektronicznym czy mechanicznym, bez
wyrażenia pisemnej zgody przez firmę Roche Diagnostics. Firma Roche Diagnostics dołożyła
wszelkich starań, aby wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie były aktualne
w dniu drukowania. Jednak firma Roche Diagnostics zastrzega sobie prawo wprowadzenia
wszelkich niezbędnych zmian bez powiadomienia — jako części stałego rozwoju produktu.
Prosimy o przesyłanie pytań i komentarzy dotyczących niniejszej instrukcji do lokalnego przed-
stawiciela firmy Roche.
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INFORM i COBAS są znakami towarowymi firmy Roche.
Wszystkie inne znaki towarowe są chronione prawem ich właścicieli.
Wersja dokumentu Data zmiany Zmiany
Wersja 1.0 2017-11 Nowy dokument, dodatek do instrukcji obsługi: Stacja
bazowa Accu-Chek Inform II Base Unit Light (NOWA
WERSJA) — opis zmian
Należy dokładnie przeczytać całą Instrukcję obsługi stacji bazowej
Accu-Chek Inform II.
0 8403660001 (01) 2017-11 PL • Dodatek do Instrukcji obsługi stacji bazowej Accu-Chek Inform II 3
Przeznaczenie dokumentu.............................................................................................................................. 2
Dodatek do Instrukcji obsługi: Stacja bazowa Accu-Chek Inform II Base Unit Light
(NOWA WERSJA) 5
Co nowego............................................................................................................................................................ 5
Prezentacja stacji dokującej Accu-Chek Inform II Base Unit Light (NOWA WERSJA) ................... 6
Podłączanie stacji dokującej Accu-Chek Inform II Base Unit Light (NOWA WERSJA) ................. 7
Korzystanie ze stacji bazowej Accu-Chek Inform II Base Unit Light (NOWA WERSJA)
razem ze stacją dokującą Accu-Chek Inform II Base Unit Hub ............................................................... 8
Dane techniczne ....................................................................................................................................................... 9
Dodatkowe informacje........................................................................................................................................... 10
Zamawianie........................................................................................................................................................ 10
4 0 8403660001 (01) 2017-11 PL • Dodatek do Instrukcji obsługi stacji bazowej Accu-Chek Inform II
Ta strona jest specjalnie niezadrukowana.
0 8403660001 (01) 2017-11 PL • Dodatek do Instrukcji obsługi stacji bazowej Accu-Chek Inform II 5
Dodatek do Instrukcji obsługi: Stacja bazowa
Accu-Chek Inform II Base Unit Light (NOWA WERSJA)
Poniższy opis zmian dotyczy wyłącznie stacji bazowej
Accu-Chek Inform II Base Unit Light z NOWYM układem
sprzętowym (REF 08376824190).
Opis starszych wersji stacji bazowej Accu-Chek Inform II
Base Unit Light (REF 05920353001) zawiera Instrukcja
obsługi stacji bazowej Accu-Chek Inform II Operator’s
Manual (wszystkie wersje do 6.0).
Co nowego
Nowa obudowa
Zaprojektowane na nowo styki ładowania
Przewód zasilający z ulepszoną wtyczką
Nowy zasilacz (szczegóły, patrz strona 10)
Stacja bazowa Accu-Chek Inform II Base Unit Light
(NOWA WERSJA) może być podłączana do stacji doku-
jącej Accu-Chek Inform II Base Unit Hub w taki sam
sposób, jak wcześniejsza wersja jednostki bazowej
Accu-Chek Inform II Base Unit Light (REF 05920353001).
Więcej informacji, patrz strona 8 niniejszego dodatku
oraz pełna instrukcja obsługi stacji bazowej Accu-Chek
Inform II.
6 0 8403660001 (01) 2017-11 PL • Dodatek do Instrukcji obsługi stacji bazowej Accu-Chek Inform II
Prezentacja stacji dokującej Accu-Chek Inform II Base Unit Light (NOWA
WERSJA)
1 Styki ładowania
2 Okno podczerwieni
3 Dioda LED stanu
4 Dający się zdemontować uchwyt
ścienny
5 Gniazdo wejścia zasilania do zasilacza
6 Port RJ25 (komunikacja sieciowa możliwa przez stację
dokującą)
7 Zasilacz ( )
2
1
3
5
4
6
7
12V 1.25
A
0 8403660001 (01) 2017-11 PL • Dodatek do Instrukcji obsługi stacji bazowej Accu-Chek Inform II 7
Podłączanie stacji dokującej Accu-Chek Inform II Base Unit Light (NOWA
WERSJA)
1 Unieść stację bazową do góry i zdjąć ją z uchwytu
(w celu użycia).
2Podłączanie zasilacza do gniazda wejścia zasilania.
(NOWA Stacja bazowa Base Unit Light wymaga
nowego zasilacza. Informacje na temat zamawiania,
patrz strona 10.)
3 Jeśli użytkownik chce podłączyć stację
Accu-Chek Inform II Base Unit Light (NOWA
WERSJA) do kablowej sieci komputerowej
w celu uzyskania połączenia sieciowego: Pod-
łączyć kabel RJ25 ze stacji dokującej Accu-Chek
Inform II Base Unit Hub do portu RJ25 stacji bazo-
wej Base Unit Light (patrz ilustracja na poprzedniej
stronie). Należy stosować wyłącznie kabel RJ25
dostarczony ze stacją dokującą.
4 Umieścić stację dokującą z powrotem w uchwycie
(w celu użycia).
WAŻNA
INFORMACJA
Aby zapewnić ciągłą, bezpieczną i niezawodną pracę,
należy używać wyłącznie zasilacza przeznaczonego dla
systemu Accu-Chek Inform II (informacje o zamówie-
niach zamieszczono na stronie 10 w niniejszym
Dodatku).
8 0 8403660001 (01) 2017-11 PL • Dodatek do Instrukcji obsługi stacji bazowej Accu-Chek Inform II
Korzystanie ze stacji bazowej Accu-Chek Inform II Base Unit Light (NOWA
WERSJA) razem ze stacją dokującą Accu-Chek Inform II Base Unit Hub
Za pomocą stacji dokującej Accu-Chek Inform II Base
Unit Hub można podłączyć maksymalnie 4 stacje bazowe
Accu-Chek Inform II Base Units Light (RJ25) oraz umożli-
wia ona komunikację z systemem zarządzania danymi za
pośrednictwem złącza Ethernet (RJ45).
Więcej informacji na temat tego, jak pracować ze stacją
bazową Accu-Chek Inform II Base Unit Light w połącze-
niu ze stacją dokującą Accu-Chek Inform II Base Unit
Hub, patrz pełna instrukcja obsługi Accu-Chek Inform II
lub należy skonsultować się ze swoim przedstawicielem
firmy Roche.
Uchwyt ścienny stacji bazowej Accu-Chek Inform II
Base Unit II pasuje do stacji bazowej Accu-Chek
Inform II Base Unit (zarówno do wcześniejszej, jak
i nowych wersji) oraz do stacji bazowej Accu-Chek
Inform II Base Unit Light (zarówno do wcześniejszej,
jak i nowych wersji).
Uwaga dla administratora systemu: Podczas przygo-
towywania i konfigurowania stacji dokującej
Accu-Chek Inform II Base Unit Hub, należy korzystać
z ulotki dołączonej do opakowania stacji dokującej
oraz z dokumentu „Technical Note” (Uwaga tech-
niczna) zapisanego w samej stacji dokującej jako plik
PDF. Dostęp do tego pliku PDF jest możliwy po podłą-
czeniu stacji dokującej do komputera za pomocą
kabla USB. W celu uzyskania dodatkowej pomocy
należy skontaktować się z przedstawicielem firmy
Roche.
0 8403660001 (01) 2017-11 PL • Dodatek do Instrukcji obsługi stacji bazowej Accu-Chek Inform II 9
Dane techniczne
* Stacja bazowa Accu-Chek Inform II Base Unit Light
** Stacja dokująca Accu-Chek Inform II Base Unit Hub
Parametry techniczne Stacja bazowa Accu-Chek
Inform II Base Unit Light
(NOWA WERSJA)
Zasilacz (NOWA WERSJA)
Wysokość 123 mm / 4,84 cala (maks.) 35 mm / 1,38 cala + Wtyczka
prądu przemiennego
(28–40 mm / 1,1–1,6 cala)
Szerokość 130 mm / 5,12 cala (maks.) 51 mm / 2,01 cala
Długość 130 mm / 5,12 cala (maks.) 87 mm / 3,43 cala
Ciężar Accu-Chek Inform II
Base Unit Light
ok. 660 g z uchwytem
ściennym
170 g
Interfejs użytkownika LED (dwubarwna: czerwona,
zielona)
Nd.
Temperatura robocza od 3 do 50°C
od 37 do 122°F
od 0 do 40°C
od 32 do 104°F
Warunki przechowywania
(przechowywanie długoterminowe)
Od 5°C do 40°C przy 10–85% wilgotności względnej
(bez kondensacji)
Wilgotność (operacyjna) 10 do 90 % (bez kondensacji)
Napięcie wejściowe +12 V dla prądu stałego od 100 do 240 V dla prądu
przemiennego
Częstotliwość wejściowa Prąd stały od 50 do 60 Hz
Natężenie wejściowe 1,25 A (maks.) od 350 do 150 mA
Interfejsy Styki ładowania
Port IR
RJ25 do podłączania do stacji
dokującej
Złącze prądu stałego
Wymienne styki wejścia prądu
przemiennego
Szybkość transferu danych Podczas stosowania ze
stacją dokującą:
IR: od 9,6 kbps do 115 kbps*
Ethernet:
10 Mbps w trybie
łdupleksu**
Nd.
10 0 8403660001 (01) 2017-11 PL • Dodatek do Instrukcji obsługi stacji bazowej Accu-Chek Inform II
Dodatkowe informacje
Zamawianie Zmiany informacji na temat zamawiania w wersji 4.0
instrukcji obsługi stacji bazowej Accu-Chek Inform II
(glukometry ze starszym układowym sprzętowym i nr
seryjnym poniżej UU14000000) i/lub wersjach 5.0 lub 6.0
instrukcji obsługi zaznaczono na czerwono.
Czynność Opis REF (numery
katalogowe)
Glukometr Accu-Chek Inform II Glukometr bez funkcji WLAN
(zaprzestano produkcji)
05060311001
Glukometr Accu-Chek Inform II Glukometr, wyposażony we wbudowaną funkcję
WLAN
05060303001
Akumulator Accu-Chek Inform II Akumulator (do glukometrów o numerach seryj-
nych powyżej UU14000000)
06869904001
Accu-Chek Inform II
Osłona komory akumulatora
Zamienna osłona komory akumulatora gluko-
metru (do glukometrów o numerach seryjnych
powyżej UU14000000)
06869823001
Stacja bazowa Accu-Chek Inform II
Base Unit
Umożliwiająca ładowanie i łączność z siecią
komputerową (zaprzestano produkcji)
05060290001
Stacja bazowa Accu-Chek Inform II
Base Unit Light
Umożliwiająca ładowanie (zaprzestano produkcji) 05920353001
Zasilanie Zasilacz (wersja międzynarodowa) dla
poprzedniej stacji bazowej Base Unit Light
REF 05920353001/
poprzedniej stacji bazowej Base Unit
REF 05060290001/
04805666001
Zasilanie Zasilacz (Ameryka Północna) dla
poprzedniej stacji bazowej Base Unit Light
REF 05920353001/
poprzedniej stacji bazowej Base Unit
REF 05060290001/
05388805001
Stacja bazowa Accu-Chek Inform II
Base Unit (NOWA WERSJA)
Umożliwiająca ładowanie i łączność z siecią
komputerową
07671717190
Stacja bazowa Accu-Chek Inform II
Base Unit Light (NOWA WERSJA)
Umożliwiająca ładowanie 08376824190
0 8403660001 (01) 2017-11 PL • Dodatek do Instrukcji obsługi stacji bazowej Accu-Chek Inform II 11
Zasilanie Zasilacz (wersja międzynarodowa) dla
Stacja bazowa Light (NOWA WERSJA)
REF 08376824190/
Base Unit (NOWA WERSJA) REF 07671717190
07006098001
Zasilanie Zasilacz (Ameryka Północna) dla
Stacja bazowa Light (NOWA WERSJA)
REF 08376824190/
Base Unit (NOWA WERSJA) REF 07671717190
07455976190
Uchwyt ścienny stacji bazowej
Accu-Chek Inform II Base Unit
Uchwyt ścienny do stacji bazowej Base Unit/
Base Unit Light (pasuje do starych i nowych
wersji)
05404878001
Stacja dokująca Accu-Chek Inform II
Base Unit Hub
Umożliwiająca zasilanie i łączność ze stacją
bazową Accu-Chek Inform II Base Unit Light
05888760001
Przewód zasilający Wymagany do zasilania stacji dokującej Base
Unit Hub
(Ameryka Północna)
03868133001
Przewód zasilający Wymagany do zasilania stacji dokującej Base
Unit Hub
(Wielka Brytania)
03034933001
Przewód zasilający Wymagany do zasilania Base Unit Hub
(międzynarodowy)
11800515001
Czytnik klucza kodowego Accu-Chek
Inform II Code Key Reader
04884671001
Accu-Chek Inform II Accessory Box 05060281001
Akumulator Accu-Chek Inform II Akumulator (do glukometrów ze starszym ukła-
dem sprzętowym o numerach seryjnych poniżej
UU14000000)
04882326001
Zestaw karty komunikacji RF
Accu-Chek Inform II RF Card Kit
Zamiennik karty Wi-Fi (do glukometrów ze
starszym układem sprzętowym o numerach
seryjnych poniżej UU14000000)
05112699001
Czynność Opis REF (numery
katalogowe)
12 0 8403660001 (01) 2017-11 PL • Dodatek do Instrukcji obsługi stacji bazowej Accu-Chek Inform II
Ta strona jest specjalnie niezadrukowana.
0 8403660001 (01) 2017-11 PL • Dodatek do Instrukcji obsługi stacji bazowej Accu-Chek Inform II 13
Ta strona jest specjalnie niezadrukowana.
0 8403660001 (01) 2017-11 PL
c
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INFORM i COBAS
to znaki towarowe firmy Roche.
M
Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Niemcy
www.roche.com
www.cobas.com
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14

Roche ACCU-CHEK Inform II Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi