NEC NP04Wi Instrukcja obsługi

Marka
NEC
Model
NP04Wi
Rodzaj
Instrukcja obsługi
POL-1
NP04Wi
Instrukcja instalacji
Wstęp .........................................................................................................................................................P OL-2
Przeczytaj przed rozpoczęciem użytkowania
................................................................ PO L-3
Uwaga
......................................................................................................................................................PO L- 4
Utylizacja tego produktu
..............................................................................................................PO L- 4
Funkcje
.....................................................................................................................................................PO L- 4
Zawartość opakowania
................................................................................................................. P OL- 5
Nazwy części
........................................................................................................................................PO L- 6
Procedura instalacji
..........................................................................................................................PO L- 8
Rozwiązywanie problemów
.....................................................................................................PO L-14
Dane techniczne
..............................................................................................................................PO L-14
SPIS TREŚCI
Zestaw interaktywnej białej tablicy
POL-2
POL-3
Wstęp
Dziękujemy za zakup interaktywnej tablicy multimedialnej firmy NEC (nazwa modelu: NP04Wi).
Po podłączeniu projektora firmy NEC do tego produktu, biała tablica lub ściana mobyć ywane jako
interaktywna tablica multimedialna.
Dołączony rysik posiada wbudowany superkondensator ładowania. Ładuj superkondensator przez 3 minuty
przed użyciem rysika po raz pierwszy.
W niniejszej instrukcji jako przykładu użyto połączenia z UM351W.
Określenia HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface, a także logo HDMI są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Usuwanie zytego produktu
Prawodawstwo UE wdrożone w poszczególnych krajach conkowskich wymaga zbierania
zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych oznaczonych odpowiednim symbolem
(po lewej) oddzielnie od odpadów z gospodarstw domowych. Aby pozbyć się takiego pro-
duktu, postępuj zgodnie z poleceniami lokalnych władz i/lub zapytaj sprzedawcę w punktu
zakupu produktu.
Po zbiórce zużyte produkty są odpowiednio wykorzystywane ponownie i poddawane recy-
klingowi. Takie działanie pomaga nam zmniejszać ilość odpadów oraz ograniczać do minimum
negatywny wpływ odpadów, takich jak rć, na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne.
Symbol umieszczony na urządzeniu elektrycznym lub elektronicznym ma zastosowanie jedynie
w krajach członkowskich Unii Europejskiej.
Przestrogi
(1) Przedruk zawartości tej instrukcji bez zgody jest niedozwolony.
(2) Treść instrukcji podlega zmianom bez uprzedzenia.
(3) Treść niniejszej instrukcji została przygotowana z najwszą starannością, ale w razie wątpliwości i w
przypadku zauważenia błędów lub pominięć, proszę poinformować o tym firmę NEC.
(4) Proszę zwrócić uwagę, że firma NEC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, utracone korzyści
etc. wynikające z użytkowania tego produktu, bez względu na treść artykułu (3) powyżej.
(5) NEC wymieni wszelkie instrukcje z błędnie scalonymi lub brakującymi stronami.
POL-2
POL-3
Przeczytaj przed rozpoczęciem użytkowania
Informacje o piktogramach
W celu zapewnienia bezpiecznego i poprawnego ytkowania produktu, w tej instrukcji instalacji zastosowano
kilka piktogramów, dotyczących zapobiegania obrażeniom ciała użytkownika i innych osób oraz zapobiegania
uszkodzeniu mienia.
Piktogramy i ich znaczenie zostały opisane poniżej. Zapoznaj się dobrze ze znaczeniem piktogramów przed
przystąpieniem do lektury tej instrukcji.
OSTRZEŻENIE
Nieprzestrzeganie treści tego ostrzeżenia i błędna obsługa
produktu mo prowadzić do wypadków powoducych
śmierć lub poważne obrażenia ciała.
PRZESTROGA
Nieprzestrzeganie treści tego ostrzeżenia i błędna obsługa
produktu mogą prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia
mienia wokół produktu.
Przykładowe piktogramy
Symbol oznacza polecenia wymagające uwagi (w tym ostrzeżenia).
Oznaczenie konkretnej przestrogi znajduje się wewnątrz symbolu.
Symbol oznacza działania zakazane.
Oznaczenie konkretnego zakazanego działania znajduje się wewnątrz symbolu.
Symbol oznacza wymagane działania.
Oznaczenie konkretnego wymaganego działania znajduje się wewnątrz symbolu.
OSTRZEŻENIE
 
na ścianie.
Jeśli urządzenie zostanie zamocowanie po zainstalowaniu projektora pod sufitem lub na
ścianie, kamera może nie zostać prawidłowo zamocowana, co może spowodowjej upadek
i w konsekwencji obrażenia ciała, a także uszkodzenie kamery.
 
kamera może spaść i spowodować obrażenia ciała. Upadek może również spowodować
uszkodzenie kamery.
 
nadmiernej siły. Może to spowodować uszkodzenie kamery, a także obrażenia ciała.
 
- w pobliżu wody, wanien i wilgotnych pomieszczeń.
- w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie światła słonecznego, w pobliżu
grzejników i urządzeń generujących ciepło.
- w środowisku pełnym dymu, kurzu lub pary.
- w miejscach o wysokiej temperaturze
 
rysika. Może to spowodować uszkodzenie rysika, a w konsekwencji obrażenia ciała.
POL-4
POL-5
Uwaga
 
 
sprawdź na mało widocznej części ekranu, czy końcówka rysika nie zniszczy powierzchni ekranu.
 
Może to spowodować nieprawidłową pracę rysika.
- Na powierzchni ekranu lub aparatu, na krą świeci bezpośrednio światło słoneczne.
- Na powierzchni ekranu lub aparatu, która jest bezpośrednio oświetlana światłem halogenowym lub
żarówką.
- W przypadku, gdy w obszarze pracy rysika znajdują się materiały odbijające światło. (np. obramowanie
ekranu)
  
rysika.
- Gdy używany jest pilot zdalnego sterowania na podczerwień.
 
 
Utylizacja tego produktu
 
wskazówek.
Funkcje
 
Po połączeniu z oprogramowaniem do rysowania, biała tablica lub ściana mogą być ywane jako inte-
raktywna tablica multimedialna, na krej można odręcznie pisać notatki lub rysować rysunki za pomocą
dołączonego rysika.
Co więcej, po połączeniu z modułem dotykowym (NP01TM do nabycia oddzielnie), pozwala rysować na
białej tablicy lub ścianie za pomocą palca.
Obsługiwane projektory:
- UM330X, UM280X, UM330W, UM280W
- UM351W, UM301W, UM361X, UM301X
- U321H
* Mocować urządzenie wyłącznie na wymienionych powyżej obsługiwanych projektorach przy pomocy
specjalnego uchwytu.
 
Standardowo produkt wyposażony jest w dwa rysiki. Rysik jest również dostępny opcjonalnie (NP02Pi).
Jednocześnie można używać do 10 rysików na produkcie.
Aczkolwiek, ta liczba będzie się różnić w zależności od używanego oprogramowania do rysowania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat oprogramowania do rysowania, patrz instrukcja obsługi tego oprogra-
mowania do rysowania.
 
Regulacja położenia je łatwa dzięki funkcji automatycznej kalibracji.
POL-4
POL-5
Zawartość opakowania
Sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie wymienione elementy. Jeśli czegoś brakuje,
skontaktuj się ze sprzedawcą.
 
 -
delu: U321H)
 
modelu: U321H)
 
 
Uchwyt i osłona są zamontowane.
 
 
W przypadku ładowania rysika
 
W przypadku podłączenia kamery do
komputera
 
 
UWAGA
  
komputerze.
URL: http://www.nec-display.com/dl/en/index.html
 
Do produktu nie jest dołączone żadne oprogramowanie do rysowania. Skorzystaj z dostępnych w sprzedaży
oprogramowań do rysowania.
POL-6
POL-7
Nazwy części
Kamera
Elektroniczny pisak
Kabel USB
Komputer
Projektor
Ekran lub biała tablica
Rysunek przedstawia przykładowy uchwyt ścienny
(model NP04WK) z zamontowanym projektorem.
POL-6
POL-7
Nazwy cści dączonego rysika
Końcówka rysika
Wskaźnik (LED)
Port ładowania (USB)
Ładowanie rysika
Do poączenia portu (USB) ładowania rysika do portu USB komputera, w celu naładowania rysika, naly
yć dołączonego kabla USB.
Rysik zacznie się ładować. Ładowanie zostanie zakończone po około 3 minutach.
    
czerwony, co oznacza, że ładowanie został zakończone, a rysik jest gotowy do użycia. Jeśli czerwona dioda
LED zgaśnie, należy naładować rysik.
Uwagi dotyczące korzystania z rysika
 
 
suchości.
 
POL-8
POL-9
Procedura instalacji
Kolejność instalacji
1. Podłącz kabel USB i uchwyt do kamery.
2. Zamocuj kamerę na projektorze.
* Procedura mocowania dla modelu U321H różni się od procedury dla innych modeli.
3. Zamontuj osłonę na uchwycie.
4. Podłącz projektor do komputera.
5. ącz zasilanie projektora i ustaw pozycję oraz ostrość wyświetlanego obrazu.
6. Połącz kamerę z komputerem za pomocą kabla USB.
7. Zainstaluj sterownik oraz oprogramowanie do kalibracji na komputerze, a następnie
wykonaj kalibrację.
Ostrzeżenie
- Zamocuj niniejszy produkt na projektorze przed zainstalowaniem projektora na suficie lub na
ścianie. Jeśli urządzenie zostanie zamocowanie po zainstalowaniu projektora pod sufitem lub
na ścianie, kamera może nie zostać prawidłowo zamocowana, co może spowodować jej upadek
i w konsekwencji obrażenia cia. Upadek może również spowodować uszkodzenie kamery.
- Po zamocowaniu kamery naly dokręcśruby. Jeśli nie zostaną one dobrze dokręcone, kamera
może spaść i spowodowobrażenia ciała. Upadek może również spowodować uszkodzenie
kamery.
- Przy przenoszeniu projektora nie należy trzymać za kameani stosować wobec kamery nad-
miernej siły. Może to spowodować uszkodzenie kamery, a także obrażenia ciała.
Przygotowanie:
- Przygotuj śrubokręt krzyżakowy
- Uchwyt i osłona by w stanie połączenia podczas transportu, odczep uchwyt, naciskając przycisk na
osłonie.
1
2
W prz ypadku mocowania na modelu U321H, należ y prz ymo-
cować uszczelkę na uchwycie. Odklej papier zabezpieczają-
cy z tylnej powierzchni uszczelki, a następnie przymocuj w
położeniu wskazanym przez strzałkę na ilustracji.
wyrównaj rogi
POL-8
POL-9
1. Podłącz kabel USB i uchwyt do kamery.
Podłącz kabel USB i uchwyt do kamery.
Podłącz ącze w kształcie litery L dołączonego kabla USB (4,5 m/14,8 ft) do portu USB (typu B)
kamery.
Zamocuj kamerę na uchwycie.
Wsuń dwa występy znajdujące się na kamerze do otworów mocowania w uchwycie i wyrównaj
położenie otworów na śruby. Zamocuj kamerę za pomocą jednej śruby.
2. Zamocuj kamerę na projektorze.
* Procedura mocowania dla modelu U321H jest inna od tej dla modeli UM351W, UM301W, UM361X, UM301X,
UM330X, UM280X, UM330W i UM280W
Dla UM351W/UM301W/UM361X/UM301X/UM330X/UM280X/UM330W/UM280W
- Zdejmij osłonę kabla, jeśli jest przyczepiona do projektora. Aby założlub zdjąć osłokabla, należy
postępować zgodnie ze wskazówkami producenta znajdującymi się w instrukcji obsługi projektora.
- Wymagana jest jedna śruba.
Zamocuj kamerę na oonie kabla.
Po zewnętrznej stronie osłony kabla, włóż dwa występy znajdujące się na uchwycie do otworów
mocowania na osłonie kabla, a następnie wyrównaj położenie otworów mocowania.
Zamocuj je śrubą włożoną od wewnątrz osłony kabla.
1
2
POL-10
POL-11
Zamocuj oonę kabla na projektorze.
Dla U321H
Wymagane są trzy śruby i osprzęt.
Zamontuj osprt na projektorze.
Połóż projektor spodem do ry i wsuń dwa występy znajdujące się na osprcie do otworów
mocowania na projektorze, następnie wywnaj położenie otworów mocowania. Przymocuj je
dwiema śrubami.
Zamocuj kamerę na osprcie.
Połóż projektor spodem do góry i włóż dwa występy znajdujące się na uchwycie do otworów mocowa-
nia na uchwycie, następnie wyrównaj pożenie otworów mocowania. Przymocuj je jedną śrubą.
POL-10
POL-11
3. Zamontuj osłonę na uchwycie.
Wciśnij zaczepy na dole osłony do otworów mocowania na uchwycie, aż usłyszysz kliknięcie.
Włóż kabel USB do wnętrza osłony. W przypadku modelu U321H, przeciągnij kabel USB przez wycięcie,
ywając go jako uchwytu kabla.
UM351W/UM301W/UM361X/UM301X/UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W
2
1
U321H
2
1
Uchwyt kabla
POL-12
POL-13
4. Podłącz projektor do komputera.
Projektor można podłączdo komputera kablem komputerowym (w zestawie z projektorem) lub
dostępnym w sprzedy kablem HDMI.
5. Włącz zasilanie projektora i ustaw pozycję / ostrość
wyświetlanego obrazu.
Procedura ustawiania znajduje się w instrukcji obsługi projektora.
6. Połącz komputer i kamerę za pomocą dołączonego kabla USB.
Podłącz końcówkę kabla USB (4,5 m/14,8 ft), krego inna końcówka została połączona do kamery, do
portu USB (typu A) na komputerze.
POL-12
POL-13
UM330X/UM280X/ UM330W/ UM280W/
UM351W/UM301W/UM361X/UM301X
U321H
7. Zainstaluj sterownik oraz oprogramowanie do kalibracji na
komputerze, a następnie wykonaj kalibrację
Pobierz sterownik oraz oprogramowanie do kalibracji z naszej strony internetowej i zainstaluj je na
komputerze.
URL: http://www.nec-display.com/dl/en/index.html
Instrukcja obsługi opisująca czynności instalowania i kalibracji jest dostępna w formacie PDF (Portable
Document Format).
Aby oglądać lub drukować pliki PDF wymagany jest program Adobe Reader™.
Jeśli nie można otworzyć pliku PDF na komputerze, naly pobrać aktualną wersję programu Adobe
Reader dla swojego systemu operacyjnego ze strony internetowej firmy Adobe Systems, a następnie
zainstalować ją na komputerze.
UWAGA
 
Do produktu nie jest dołączone żadne oprogramowanie do rysowania. Skorzystaj z dostępnych w sprzedaży
oprogramowań do rysowania.
POL-14
Rozwiązywanie problemów
Rysik nie dzia.
 
 
 
- Jeśli światło słoneczne świeci bezpośrednio na powierzchnię ekranu lub aparat, należy zmienić miejsce
położenia, które nie będzie wystawione na bezpośrednie światło słoneczne.
- Jeśli światło halogenowe i/lub z żarówki świeci bezpośrednio na powierzchnię ekranu lub aparat, należy
zmienić miejsce położenia, które nie dzie wystawione na bezpośrednie światło halogenowe i/lub
słoneczne.
- Nie naly używać ekranu, którego materiał obramowania odbija światło.
Wpływ światła zewnętrznego został opisany w rozdziale o rozwiązywaniu problemów w instrukcji oprogra-
mowania NP04Wi. Patrz instrukcja obsługi oprogramowania na stronie wsparcia dla naszych projektorów,
na naszej stronie internetowej, a następnie ustaw je w odpowiednim miejscu, gdzie nie będą się znajdowy
w świetle.
 
 
Jeśli po naciśnięciu końcówki rysika dioda LED nie zaświeci się na czerwono, naly naładować rysik.
 
ywaj ekranu w efektywnym zasięgu.

 
Jeśli jest brudny, wytrzyj go miękką, suchą, niepuszystą ściereczką.
Linie prowadzone rysikiem nie są takie jak te pokazane na ekranie.
 
 
ręcznie.
Dane techniczne
Kamera
 
 
 
 -
jących części)
 
 
 
kondensacji)
Rysik
 
 
 
 
 
 
 
kondensacji)
/