NEC NP-UM330W Installation and Setup Guide

Marka
NEC
Kategoria
projektory
Model
NP-UM330W
Typ
Installation and Setup Guide
POL-1
NP02Wi
Instrukcja instalacji
Przeczytajprzedrozpoczęciemużytkowania ................................................................ PO L-3
Informacjeośrodowiskupracyaplikacji .............................................................................P OL- 4
Cechy ........................................................................................................................................................P OL- 4
Zawartośćopakowania ................................................................................................................. PO L-5
Nazwyczęści ........................................................................................................................................P OL- 6
Procedura instalacji ...........................................................................................................................P OL-7
Rozwiązywanieproblemów .....................................................................................................PO L-14
Danetechniczne ..............................................................................................................................P OL-14
SPIS TREŚCI
Zestaw interaktywnej białej tablicy
POL-2
POL-3
eBeam®,eBeamEdge®,eBeamSoftware™ieBeamEnabled™tozarejestrowaneznakihandlowelubznaki
handlowermyLuidia,Inc.
MicrosoftiWindowstozarejestrowaneznakihandlowelubznakihandlowermyMicrosoftCorporationw
USAi/lubinnychkrajach.
MaciMacOStoznakihandlowermyAppleInc.zarejestrowanewUSAiinnychkrajach.
HDMItoznakhandlowylubzarejestrowanyznakhandlowyHDMILicensingLLC.
Usuwanie zużytego produktu
PrawodawstwoUEwdrożonewposzczególnychkrajach członkowskichwymagazbierania
zużytychproduktówelektrycznychielektronicznychoznaczonychodpowiednimsymbolem
(polewej)oddzielnieododpadówzgospodarstwdomowych.Abypozbyćsiętakiegoproduktu,
postępujzgodniezpoleceniamilokalnychwładzi/lubzapytajsprzedawcęwpunktuzakupu
produktu.
Pozbiórcezużyteproduktysąodpowiedniowykorzystywaneponownieipoddawanerecyklin-
gowi.Takiedziałaniepomaganamzmniejszaćilośćodpadóworazograniczaćdominimum
negatywnywpływodpadów,takichjakrtęć,naludzkiezdrowieiśrodowiskonaturalne.
Symbolumieszczonynaurządzeniuelektrycznymlubelektronicznymmazastosowaniejedynie
wkrajachczłonkowskichUniiEuropejskiej.
Przestrogi
(1) Przedrukzawartościtejinstrukcjibezzgodyjestniedozwolony.
(2) Treśćinstrukcjipodlegazmianombezuprzedzenia.
(3) Treśćniniejszejinstrukcjizostałaprzygotowanaznajwyższąstarannością,alewraziewątpliwościiw
przypadkuzauważeniabłędówlubpominięć,proszępoinformowaćotymrmęNEC.
(4) Proszęzwrócićuwagę,żermaNECnieponosiżadnejodpowiedzialnościzaszkody,utraconekorzyści
etc.wynikającezużytkowaniategoproduktu,bezwzględunatreśćartykułu(3)powyżej.
(5) NECwymieniwszelkieinstrukcjezbłędniescalonymilubbrakującymistronami.
POL-2
POL-3
Przeczytaj przed rozpoczęciem użytkowania
Informacje o piktogramach
Wceluzapewnieniabezpiecznegoipoprawnegoytkowaniaproduktu,wtejinstrukcjiinstalacjizastosowano
kilkapiktogramów,dotyczącychzapobieganiaobrażeniomciałaużytkownikaiinnychosóborazzapobiegania
uszkodzeniumienia.
Piktogramyiichznaczeniezostałyopisaneponiżej.Zapoznajsiędobrzezeznaczeniempiktogramówprzed
przystąpieniemdolekturytejinstrukcji.
OSTRZEŻENIE
Nieprzestrzeganie treści tego ostrzeżenia i błędna obsługa
produktu mo prowadzić do wypadków powodujących
śmierć lub poważne obrażenia ciała.
PRZESTROGA
Nieprzestrzeganie treści tego ostrzeżenia i błędna obsługa
produktu mogą prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia
mienia wokół produktu.
Przykładowe piktogramy
Symbol oznaczapoleceniawymagająceuwagi(wtymostrzeżenia).
Oznaczeniekonkretnejprzestrogiznajdujesięwewnątrzsymbolu.
Symbol oznaczadziałaniazakazane.
Oznaczeniekonkretnegozakazanegodziałaniaznajdujesięwewnątrzsymbolu.
Symboloznaczawymaganedziałania.
Oznaczeniekonkretnegowymaganegodziałaniaznajdujesięwewnątrzsymbolu.
OSTRZEŻENIE
• Podczas montażu lub demontażu czujnika, nienależywykręcać śrub innych niż
wskazane.
PRZESTROGA
• Obchodźsięostrożniezbateriami.Nieprzestrzeganietegozalecaniamożewywołaćpożar,
spowodowaćobrażeniaciałalubzabrudzenieotoczenia.
· Bateriiniewolnozwierać,rozmontowywaćaniwrzucaćdoognia.
· Nieużywajbateriiinnychniżpodane.
· Wkładajbaterieprzestrzegającodpowiedniegoułożeniabiegunów(zgodniezoznacze-
niami„+”i„−”).
· Abyuzyskaćinformacjenatematpoprawnejutylizacjibaterii,skontaktujsięzesprzedawcą
lubodpowiednimurzędem.
POL-4
POL-5
Miejsce instalacji
• Unikajpryskania ikapaniawodąwpobliżuproduktu.Jeślidojdzie dorozlaniawodyna
czujnik,skontaktujsięzesprzedawcą.
Przestrogi dotyczące korzystania z elektronicznego pisaka
• ywajtwardegoipłaskiegoekranuostosunkowotwardejpowierzchni.
Możnakorzystaćzekranówonastępującychrozmiarach(przekątnych).
· NP-UM330X/UM280X 61,5 do 106 cali
· NP-UM330W/UM280W 58 do 100 cali
• Wzależnościodmateriału,zktóregowykonanyjestekran,jegopowierzchniamożesięzarysowaćwwyniku
kontaktuzelektronicznympisakiem.Przedużyciempisakawypróbujgonastosunkowomałowidocznej
częściekranu,np.przykrawędzi,abysprawdzić,czypisaknierysujeekranu.
• Zapasowekońcówkielektronicznegopisakaprzechowujwmiejscuniedostępnymdladzieci,abydziecko
niemogłopołknąćkońcówkipisaka.
• Nieużywajpisakawmiejscachopisanychponiżej.Wtakichmiejscachpisakmożeniedziałaćpoprawnie.
· Nieużywajwpobliżuekranówkineskopowych,telewizorówetc.
· Nieywajwmiejscach otoczonychścianamilubsutamizmetalulub z innychmateriałówłatwo
odbijającychdźwięk.
· Nieużywajwpobliżuświetlówekzprzemiennikami.
· Niepozwalaj,abypowietrzezklimatyzatorówlubwentylatorówwiałobezpośrednionapowierzchnię
ekranu.
• Nieustawiajtegoproduktuwmiejscachnarażonychnabezpośredniedziałanieświatłasłonecznego.
• Nieużywajwmiejscach,wktórychsłychaćgłoszgłośnikówlubszumy.
• Nieużywajwieluproduktówwjednympomieszczeniu.
• Gwarantowanyzakrestemperaturypracy,zapewniającypoprawnedziałanieelektronicznegopisaka,wynosi
od 5° do 36°C.
• Usuwanietegoproduktu
Abyusunąćtenprodukt,skontaktujsięzesprzedawcąlubodpowiednimurzędem.
Informacje o środowisku pracy aplikacji
• eBeamWorkspace
Windows XP SP3 / Windows 7 SP1
• eBeamEducationSuite
Windows XP SP3 / Windows 7 SP1
Mac OS 10.6.8 - 10.8
Cechy
• Funkcjaelektrycznejtablicymożezostaćosiągniętapoprzezzamontowanieczujnikanaprojektorze
(seriaNP-UM330X).
Zfunkcjiprostejelektronicznejbiałejtablicymożnakorzystaćprzyużyciudołączonegoelektronicznego
pisaka.
• DołączonapłytaCD-ROMzawieradwaprogramy
eBeamWorkspacedlazastosowańbiznesowychieBeamEducationSuitedlacelówedukacyjnych.
POL-4
POL-5
Zawartość opakowania
Sprawdź,czyopakowaniezawierawszystkiewymienioneelementy.Jeśliczegośbrakuje,
skontaktujsięzesprzedawcą.
• Czujnik (NP02Wi) × 1
• Kabel USB: × 1 (4,5m)
• Zapasowakońcówkapisaka: × 1
• CD-ROM*:×1
*Oprogramowanieużytkowe
• Instrukcjainstalacji(niniejszydoku-
ment): × 1
• Elektronicznypisak: × 1
• Bateria (AAA): × 2
POL-6
POL-7
Nazwy części
Nazwy części dołączonego elektronicznego pisaka
Końcówkapisaka
Przycisk
B”
Przycisk
A” Nakrętkakomorybaterii
Czujnik
Elektronicznypisak
Ekranlubbiałatablica
KabelUSB
Komputer
Projektor
Rysunekprzedstawiaprzykładowyuchwytścienny(model
NP04WK)zzamontowanymprojektorem.
POL-6
POL-7
Procedura instalacji
Przebieg instalacji
1. Zamontujczujniknaprojektorze.
2. Podłączprojektordokomputera.
3. Włączprojektoriwyregulujpołożenieorazostrośćobrazuzprojektora.
4. Włóżbaterię(AAA)dopisaka.
5. PołączkomputerzczujnikiemprzypomocydołączonegokablaUSB.
6. ZainstalujoprogramowaniezdołączonejpłytyCD-ROMnakomputerze.
7. Uruchomoprogramowanieiprzeprowadźkalibrację.
1. Zamontuj czujnik na projektorze.
1. Otwórzpokrywęśrubnaśrodkuczujnika.
2. Zaczepczujnikprzydwóchkącikachnapowierzchniprojektorapostronieekranu.
POL-8
POL-9
3. Dokręćśrubępośrodkuczujnika,abyprzymocowaćczujnikdoprojektora.
UWAGA
• Wceluzapewnienia bezpieczeństwa,nalymocnodokręcić wkręt.Nieprzestrzeganietego
zaleceniamożeprowadzićdospadnięciajednostkiczujnikaispowodowaniaszkody.
• Przytrzymajczujnik,niepodnośprojektora.Podnoszenieprojektoramożespowodowaćuszkodze-
nieczujnika.
4. Przełóżzłączewksztcielitery L załączonegokablaUSB przezpoprzeczkęochronną
projektoraiwetknijjedoportuUSB(typB)czujnika.
POL-8
POL-9
2. Podłącz projektor do komputera.
Projektormożnapodłączyćdokomputera kablemkomputerowym (dołączonydoprojektora)lub
dostępnymwsprzedażykablemHDMI.
3. Włącz projektor i wyreguluj położenie oraz ostrość obrazu z
projektora.
Abyuzyskaćinformacjenatematproceduryregulacji,skorzystajzinstrukcjiprojektora.
4. Włóż baterię (AAA) do pisaka.
Wkładaniebaterii
1. Przekręćnakrętkękomorybateriiprzeciwniedowskazówekzegaraizdejmijją.
Nakrętka komory baterii
2. Włóżujemnybiegunbaterii(AAA)wnakrętkękomorybaterii.
POL-10
POL-11
3. Załóżnakrętkękomorybateriinapisak,obracającjązgodniezewskazówkamizegara.
Przestrogidotyczącekorzystaniazelektronicznegopisaka
• Nieupuszczajpisakaiobchodźsięznimodpowiednio.
• Chrońpisakprzedwodąiinnymipłynami.Jeślipisaksięzamoczy,natychmiastgowytrzyj.
• Nieużywajwmiejscach,któresągorącelubwilgotne.
• Jeśliplanujesznieużywaćpisakaprzezdługiokres,wyjmijzniegobaterię.
• Podczaskorzystaniazpisakaniechwytajgozażadnemiejsceprzedczarnączęściąkońcówki.Pisak
niebędziedziałaćpoprawnie,jeślibędzietrzymanywmiejscuprzedtączarnączęścią.
Funkcjeprzycisków
Końcówkapisakaiprzyciskipisakadziałajątaksamo,jakprzyciskinakomputerowejmyszyUSB.
Końcówka pisaka
Przycisk B
Przycisk A
Końcówkapisaka:lewyprzyciskmyszy
PrzyciskA:prawyprzyciskmyszy
PrzyciskB:włączaiwyłączawyświetlaniepaletynarzędzi
Wymianakońcówkipisaka
Kiedykońcówkapisakasięzużyje,wymieńjąnanową.
1.
2. 3. 4.
click!
POL-10
POL-11
5. Włóż wtyczkę kabla USB (podłączonego do czujnika) do gniazda
USB (typu A) w komputerze.
Gniazdo USB (typu A)
Kabel USB
6. Zainstaluj oprogramowanie z dołączonej płyty CD-ROM na
komputerze.
InstalacjaoprogramowaniawsystemieWindows
Ważne
• Instalujiusuwajoprogramowaniejako„administrator”wsystemieWindows7,lubjako„administrator
komputera”wsystemieWindowsXP.
• Przedrozpoczęcieminstalacjiwyłączwszystkieuruchomioneprogramy.Instalacjamożeniezostać
ukończonapoprawnie,jeśliwjejtrakciebędądziałaćinneprogramy.
•Procedurainstalacji
1. WłóżdołączonąpłytęCD-ROMdonapęduCD-ROMkomputera.
Wyświetlisięekranwyboruoprogramowania.
• AbyuzyskaćwięcejinformacjioprogramacheBeamWorkspaceorazeBeamEducationSuitea
takżeosposobieich ytkowania,skorzystajzfunkcjipomocytychprogramówlub odwiedź
stronęinternetowąLuidia(www.luidia.com).
2. Kliknijikonęprogramudoużytkubiznesowego(eBeamWorkspace)lubprogramudoużytku
edukacyjnego(eBeamEducationSuite).
Wyświetlisięekranwyborujęzyka.
• Procedurajesttakasamadlaobuaplikacji,aletutajprzedstawiamyopisprocedurypowybraniu
[Software for Business].
POL-12
POL-13
UWAGA
Zainstalowaniewersjibiznesowej(eBeamWorkspace)iwersjiedukacyjnej(eBeamEducationSuite)
jednocześnienajednymkomputerzejestniemożliwe.Jeślijedenprogramjestjużzainstalowanyna
komputerzeichceszzainstalowaćdrugiprogram,najpierwodinstalujjużzainstalowanyprogram,
apotemzainstalujdrugi.
3. Wybierzjęzyk,którybędziestosowany.
Wyświetlisięekraninstalacji.
4. Postępujzgodniezinstrukcjamiwyświetlanyminaekranie.
•Proceduradeinstalacji
Przygotowanie:przedrozpoczęciemdeinstalacjiwyłączprogram,którymazostaćodinstalowany.
Odinstalujoprogramowaniejako„administrator”wsystemieWindows7,lubjako„administratorkom-
putera”wsystemieWindowsXP.
WWindows7
1. Kliknij„Start”„Panelsterowania”.
Wyświetlisiępanelsterowania.
2. Kliknij„Dodaj/Usuńprogramy.
Pojawisięekrandodawania/usuwaniaprogramów.
3. Wybierzprogramdoodinstalowaniazlisty.
4. Kliknij„Odinstaluj/Zmień”lub„Odinstaluj”.
Jeśliwwietlisięekrankontrolikontaużytkownika,kliknijprzycisk„Dalej”(C).
5. Postępujzgodniezinstrukcjamiwyświetlanyminaekranie.
WWindowsXP
1. Kliknij„Start”„Panelsterowania”.
Wyświetlisiępanelsterowania.
2. Kliknij„Dodaj/Usuńprogramy.
Wyświetlisięekrandodawaniaiusuwaniaprogramów.
3. Wybierzprogramdoodinstalowaniazlistyikliknij„Usuń”.
4. Postępujzgodniezinstrukcjamiwyświetlanyminaekranie.
POL-12
POL-13
InstalacjaoprogramowaniadosystemuMac
1. WłóżdołączonąpłytęCD-ROMdonapęduCD-ROMkomputeraMac.
2. KliknijdwukrotnieikonęCD-ROM.
3. Kliknijdwukrotnie„eBeamEducationSuite.pkg”.
4. Postępujzgodniezinstrukcjamiwyświetlanyminaekranie.
7. Uruchom oprogramowanie i przeprowadź kalibrację.
1. Kiedyprogramzostanieuruchomionypierwszyraz,wyświetlisiękomunikatpotwierdze-
nia.
Abyskalibrowaćgoodrazu,kliknij„Tak.
2. Pukajelektronicznympisakiemwcelewyświetlanenaekranie.
Pukajwwyświetlanecelepisakiemelektronicznymwkolejnościichwyróżniania.
Możeszjużużywaćelektronicznegopisakawrolimyszy.
NaciśnijprzyciskESC,abywstrzymaćkalibrację.
Następnym razemmożeszuruchomićoprogramowanieklikającikonęeBeamInteractivenapulpicie
lubpaskuzadań.
Abyzmienićdanekalibracji,wybierz[CalibrateInteractiveArea...].
Szczegółoweinformacjeznajdująsięwplikupomocyoprogramowania.
Uwaga
NiniejszyproduktzostałzaprojektowanydoużyciazprojektoremNEC.Ztegopowoduwystępująpewne
różnicewinternetowejpomocyprogramueBeamInteract.Wplikupomocystosowanesąokreślenia
„wkładkadomyszki”lub„interaktywnyrysik”zamiast„elektronicznypisak.Teokreślenianależyrozumieć
jako„elektronicznypisak”.
POL-14
Rozwiązywanie problemów
Elektroniczny pisak nie działa.
• CzykabelUSBłączyczujnik(portUSBtypB)zkomputerem(portUSBtypA):?
• Czyużywaszelektronicznegopisakawjednymzmiejscopisanychponiżej?
· Wmiejscach,gdziepowietrzezklimatyzatoraitp.wiejebezpośrednionapowierzchnięekranu.
· Wpobliżuświetlówekzprzemiennikami.
· Wmiejscachotoczonychścianamilubsutamizmetalulubzinnychmateriałówłatwoodbijających
dźwięk.
· Wpobliżuekranówkineskopowych,telewizorówetc.
· Wmiejscachnarażonychnabezpośredniedziałanieświatłasłonecznego.
· Wmiejscach,wktórychsłychaćgłoszgłośnikówlubszumy.
· Wpomieszczeniu,wktórymzainstalowanejestwieletakichproduktów.
• Czypołożenieczujnikajestustawionepoprawnie?
• Czykorzystaszjednocześniezwieluelektronicznychpisaków?
• Czybateriapisakajestrozładowana?
Jeślitak,wymieńjąnanową.
• Czywarunkiużytkowaniaelektronicznegopisakasąspełnione(rozmiarekranuitemperaturapracy)?
ywajekranumieszczącegosięwskutecznymzasięgu.
ywajelektronicznegopisakawtemperaturzeod5°do36°C.
Linie rysowane elektronicznym pisakiem są niezgodne z liniami na ekranie.
• Czyprzeprowadziłeśkalibrację?
Dane techniczne
Czujnik
• Złączewejściowe:USBtypuB×1
• Pobórmocy:100mA/5V,500mW
• Ciężar:0,11kg
• Wymiaryzewnętrzne:178(szer.)×70(wys.)×27(głęb.)mm(nieliczącwysunięć)
• Skutecznyzasięg:
NP-UM330X/UM280X:61,5do106cali(przekątna)
NP-UM330W/UM280W:58do100cali(przekątna)
• Temperaturaiwilgotnośćrobocza:5°do40°C/20%do80%(bezskraplania)
• Temperaturaiwilgotnośćprzechowywania:−10°do50°C/20%do80%(bezskraplania)
Elektroniczny pisak
• Ciężar:34g
• Zasilanie: 1 bateria (AAA)(dwaakumulatorysądołączonedotegoproduktu.)
• Trwałośćbaterii:około40godzin
• Temperaturaiwilgotnośćrobocza:5°do36°C/40%do70%(bezskraplania)
Oprogramowanie użytkowe
• eBeamWorkspace
Windows XP SP3 / Windows 7 SP1
• eBeamEducationSuite
Windows XP SP3 / Windows 7 SP1
Mac OS 10.6.8 - 10.8
/

w innych językach