NEC U250X Instrukcja obsługi

Marka
NEC
Kategoria
uchwyty do projektorów
Model
U250X
Rodzaj
Instrukcja obsługi
POL-1
Uchwyt ścienny do mocowania projektora
NP01WK Instrukcja instalacji i obsługi
Dziękujemy za zakup uchwytu ściennego do mocowania projektora firmy NEC.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją w celu uniknięcia niewłaściwego użycia.
Uchwyt ścienny NP01WK jest przeznaczony wyłącznie dla projektorów U300X/U250X/U310W/
U260W i nie może być używany z innymi projektorami.
Instalacja projektora powinna być wykonana przez osobę z
uprawnieniami. Instalacja nigdy nie powinna być wykonywana przez
klienta.
Informacja dla sprzedawcy i montażysty
W celu zapewnienia bezpieczeństwa klienta zalecamy przed
rozpoczęciem instalacji dokładne sprawdzenie, czy wytrzymałość
miejsca montażu jest wystarczająca, by zapewnić utrzymanie
projektora i uchwytu.
SPIS TREŚCI
Ważne informacje ............................................................................................................POL-2
Przygotowanie do montażu .....................................................................................POL-4
Zawartość opakowania ................................................................................POL-4
Nazwy elementów uchwytu.....................................................................POL-5
Wymiary elementów uchwytu ................................................................POL-6
Mocowanie projektora .................................................................................................POL-7
Ustawienie pozycji projektora ..............................................................................POL-12
Dane techniczne ...........................................................................................................POL-16
POL-2
POL-3
Ważne informacje
Symbol
W niniejszej instrukcji yte różne symbole w celu zapewnienia bezpiecznego i właściwego korzystania z
produktu oraz zniwelowania ryzyka odniesienia obrażeń i zniszczenia własności. Symbole i ich znaczenie podane
są poniżej. Przed rozpoczęciem korzystania z instrukcji upewnij się, że dobrze rozumiesz znaczenie symboli.
Niewłaściwe rozumienie i ignorowanie tej wskazówki
me spowodowuszkodzenia ciała, skutkujące śmiercią,
poważnymi obrażeniami itp.
Nieaściwe rozumienie i ignorowanie tej wskazówki me
spowodować obrażenia ciała i zniszczenia w najbliższym
otoczeniu.
Ostrzeżenia
Ostrzeżenie
Uwaga
Przykładowe użycie symboli:
Symbol zwracający na coś uwagę (w tym ostrzeżenia)
Konkretne uwagi są określone znakami.
Symbol wyrażający zakazane czynności
Konkretne zakazy są określone znakami.
Symbol wyrażający obowiązkowe czynności
Konkretne instrukcje są określone znakami.
• W czasie instalowania i ustawiania pozycji projektora pospuj zgodnie z informacjami
zawartymi w niniejszej instrukcji. Projektor może spaść i spowodować szkodę, jeżeli został
nieprawidłowo zainstalowany i ustawiony.
Aby zapobiec spadnięciu projektora, zainstaluj i zamocuj projektor, tak by zapewnić odpow-
iednio wytrzymałe podparcie dla łącznej wagi (oko 12,7 kg) projektora (oko 6,5 kg) i
uchwytu ściennego (około 6,2 kg), biorąc pod uwagę długi czas użytkowania i odporność na
trzęsienia ziemi. Niewłaściwe podparcie lub mocowanie może prowadzić do spadnięcia proj-
ektora i spowodowania szkody.
Zachowaj następujące środki ostrożności:
* yj śrub i wkrętów M6 (1/4 cala) do mocowania adaptera ściennego.
* yj gniazdka ściennego jako źródła zasilania dla projektora. Nie podłączaj bezpośrednio
dla lampy, ponieważ jest to niebezpieczne. Poza tym używaj łatwo dostępnego gniazdka
zasilania, tak by można było podłączyć i odłączyć wtyczkę.
Mocowanie na drewnianej ścianie
Sprawdź, czy ładunek jest zamocowany na larze lub konstrukcyjnie wytrzymałym materi-
ale. Jeżeli wytrzymość materiału konstrukcyjnego itp. jest niewystarczaca, należy go
wzmocnić. Nie mocuj na elementach wykończeniowych ściany, listwach itp.
Mocowanie na betonowej ścianie
ywaj przemysłowych śrub kotwowych M6 (1/4 cala), nakrętek kotwowych i podobnych,
które są w stanie dźwigać ciężar projektora.
POL-2
POL-3
Ostrzeżenie
• Nie instaluje w miejscach narażonych na stałą wibrację. Długotrwała wibracja może
prowadzić do obluzowania się wkrętów, a w konsekwencji spadnięcia uchwytu ściennego
wraz z projektorem i spowodowania szkody. Poza tym może to być przyczyną poważnego
uszkodzenia projektora.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa, należy mocno dokręcić śruby, wkręty oraz pokrętła
regulacji. Nieprzestrzeganie tego zalecenia me prowadzić do spadnięcia projektora i
spowodowania szkody.
Nie modyfikuj jakiejkolwiek części uchwytu. Mogłoby to prowadzić do spadnięcia projektora
wraz z uchwytem ściennym i spowodowania szkody.
Nie używaj zepsutych części uchwytu. Mogłoby to prowadzić do spadnięcia projektora wraz
z uchwytem ściennym i spowodowania szkody. Jeżeli jak część uchwytu jest zepsuta,
skontaktuj się ze sprzedawcą.
Nie patrz w lustro projektora, gdy jest włączony. Mogłoby to spowodowuszkodzenie
wzroku.
Nie opieraj się o projektor lub uchwyt. Mogłoby to prowadzić do spadnięcia projektora
wraz z uchwytem ściennym i spowodowania szkody. Zachowaj szczególostrożność w
obecności dzieci.
Nie używaj kleju do blokowania wkrętów, smarów, olejów itp. do uchwytu ściennego.
Mogłoby to b przyczyną pogorszenia s jakości materiu uchwytu i prowadzić do
spadnięcia projektora i spowodowania szkody.
Uwaga
• Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych projektora. Mogłoby to uniemożliwić rozpraszanie się
ciepła i prowadzić do pożaru. W szczególności nie używaj projektora w następujący sposób:
nie instaluj projektora w miejscu takim jak ściana itp.; w miejscach, gdzie wentylacja jest
ograniczona, przykrywając go etc.
• Nie instaluj projektora naprzeciwko otworów wylotowych urządzeń klimatyzacyjnych lub
grzewczych, a także w miejscach narażonych na znaczną wibrację. Mogłoby to prowadzić do
wybuchu pożaru lub porażenia elektrycznego.
• Nie instaluj projektora w miejscach wilgotnych i zakurzonych lub narażonych na tłusty dym
lub parę wodną (jak w pobliżu sprzętu kuchennego lub nawilżaczy powietrza). Mogłoby to
prowadzić do wybuchu pożaru.
• Podczas instalowania projektora zachowaj odpowiedni odstęp od otaczających
przedmiotów. Niezastosowanie się do tej zasady uniemożliwi rozpraszanie się ciepła i może
prowadzić do pożaru.
Zaleca się:
• Unikania pomieszczeń znacznie zakurzony, zawilgoconych lub zadymionych tłustym bądź tytoniowym
dymem.
Bród przywrze do części optycznych takich jak lustra, co spowoduje obniżenie jakości obrazu.
Unikania miejsc, w których ekran jest narażony na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub
światła sztucznego.
Jeżeli oświetlenie otoczenia bezpośrednio odbija się na ekranie, obraz może wydawać się wyblakły i
trudno go oglądać.
Unikania miejsc narażonych na szczególnie wysoką lub niską temperaturę.
Mogłoby to prowadzić do uszkodzenia. (Sprawdź eksploatacyjny zakres temperatury otoczenia w
instrukcji obsługi projektora).
POL-4
POL-5
Przygotowanie do montażu
Zawartość opakowania
Prosimy o sprawdzenie zawartości opakowania.
Płytka (A)
Adapter ścienny:1
Ramię:1
Adapter projektora:1
Osłona (A, B):2 pary
Osłona ramienia:1
Płytka (B):1
M4 śrub:4
M3,5 śrub:2
Klucz heksagonalny:1
Instrukcja instalacji i obsługi:1
POL-4
POL-5
Regulacja pionowa/
Pokrętła mocowania ramienia
Osłona ramienia
Podłużne otwory do wkrętów (lub śrub),
(4 sztuki)
Osłony (A,B)
Płytka (A)
Śruba mocowania ramienia
Szczeliny na przewody
Ramię
Pokrętła regulacji nachylenia (4
sztuki)
Oś centralna
Adapter ścienny
Osłona (B, A)
Adapter
projektora
Płytka mocująca
projektor
Śruby regulacji poziomej
Nakrętka poziomego
mocowania
Płytka (B)
Nazwy elementów uchwytu
POL-6
POL-7
Wymiary elementów uchwytu:
(jednostka: mm)
Opisane zostały wymiary ustawień śrub (wkrętów) mocujących uchwyt ścienny.
142
100
100
142
100
100
189
90190
189
219
120
320
280
Spód projektora
(wraz z nóżkami)
533 (minimum) -733 (maksimum)
Punkt centralny adaptera ściennego
(oś centralna)
Oś centralna
Tył projektora
POL-6
POL-7
Mocowanie projektora
Czynności wstępne
1. Określ miejsce ustawienia ekranu i odpowiednio podejmij decyzję o miejscu
instalacji uchwytu ściennego.
Poszukaj więcej informacji w rozdziale „Instalacja” instrukcji obsługi projektora.
• Nie jest możliwa instalacja, mająca na celu projekcję skośną. Określ miejsce dla projekcji przedniej.
2. Sprawdź, czy spełnione są wszystkie warunki opisane w rozdziale „Ważne
informacje" na stronie POL-2.
• Ze względu na duży kąt podniesienia osi optycznej w projektorach U300X/U250X/U310W/U260W
nieznaczna zmiana w odległości projektora wpłynie w dużym stopniu na rozmiar i umiejscowienie
ekranu. Jeżeli kąt ustawienia projektora jest błędny, zniekształcenie obrazu będzie się powiększać.
1. Przymocuj adapter projektora do projektora.
a
Wyjmij projektor z pudełka i zerwij foliowe opakowanie.
b
Przytrzymaj piankowe osłony na projektorze i odwróć projektor do góry.
Uwaga: Na spodzie projektora znajdują się cztery otwory na śruby zaznaczone jako „MAX.M4x10". Ta
wskazówka nie odnosi się do adaptera projektora w tym produkcie.
b
(Uwaga)
POL-8
POL-9
c
Ustaw równo z otworami na spodzie projektora adapter projektora i mocno go przykręć czterema
znajdującymi się w zestawie śrubami (M4x20).
d
Poluzuj regulację pionową/pokrętła mocowania ramienia adaptera projektora.
Uwaga
Nie próbuj dołączać adaptera projektora, gdy brak piankowych osłon. W przeciwnym
razie na lustro projektora mna podział nadmierną siłą, która doprowadzi do
przesunięcia wyświetlanego obrazu i spowoduje poważne uszkodzenie.
Regulacja pionowa/
pokrętła mocowania ramienia
c
d
Ostrzeżenie
Jeżeli zostaną użyte śruby inne niż załączone,
projektor może ulec poważnemu uszkodzeniu lub
spaść i spowodować stratę. Sprawdź, czy używasz
wyłącznie załączonych śrub.
2.
Przymocuj adapter ścienny do materiału konstrukcyjnego ściany.
Aby zapewnić obraz bez zniekształceń, centralny punkt adaptera ściennego i centralny punkt ekranu
powinny być zbieżne do prostej osi.
• Adapter ścienny posiada dolny i rny kierunek ustawienia. Spraw, czy mocujesz adapter w
prawidłowym ustawieniu.
Uwaga
Jeżeli adapter ścienny został zamocowany w niewłaściwym kierunku, prawidłowa
instalacja nie jest możliwa.
• Adapter ścienny można regulować poziomo w granicach ±50 mm.
Strona z wycięciem na wierzchu
Strona bez wycięcia na dole
Ostrzeżenie
yj wyłącznie śrub i wkrętów M6 (1/4 cala), (4 miejsca) do zamocowania adaptera ściennego.
Jeżeli zostaną użyte śruby inne niż M6, projektor może spaść i spowodować stratę.
POL-8
POL-9
ba
3. Przymocuj ramię do adaptera ściennego.
a
Poluzuj śruby mocujące ramię (na górze i na dole) za pomocą dołączonego klucza heksagonalnego.
b
Nałóż płytkę ramienia (A) na adapter ścienny od góry i dokręć śruby (na górze i na dole) w pobliżu
środka podłużnych otworów.
* Osłony (A) i (B) należy założyć po zakończeniu instalacji i regulacji.
4.
Zamocuj przygotowany w kroku 1 projektor na ramieniu.
Uwaga
Aby to zrobić, najpierw usuń z projektora piankowe osłony. Następnie z pomocą drugiej
osoby chwyć projektor i ostrożnie umieść go na ramieniu uchwytu. Nie trzymaj projektora
za schowek na przewód lub część lustrzaną i nie dotykaj lustra lub obiektywu.
a
Wprowadź oś centralną adaptera projektora w ramię.
Schowek na przewód
Część lustrzana
a
Płytka (A)
POL-10
POL-11
b
yj dwóch załączonych śrub M5,5x9,5, by pewnie przymocować załączoną płytkę (B) do ramienia.
c
Zdejmij schowek przewodu projektora.
b
c
Płytka (B)
Ostrzeżenie
Jeżeli płytka (B) nie jest zainstalowana,
projektor może ześlizgnąć się z
ramienia i spaść, co może spowodować
stratę.
POL-10
POL-11
5. Układanie kabli
a
Przewód zasilania i kabel sygnałowy mogą przechodzić przez szczelinę na przewody z lewej i prawej
strony ramienia. Tę czynność należy wykonać przed założeniem osłony ramienia.
Uważaj, żeby nie zgnieść kabli śrubami regulacji poziomej.
To kończy instalację projektora.
POL-12
POL-13
Ustawienie pozycji projektora
Czynności wstępne
Przed rozpoczęciem regulacji
• Wyświetl obraz z projektora, następnie użyj dźwigni nastawienia ostrości projektora, by w przybliżeniu
ustawić ostrość wyświetlanego obrazu.
Poszukaj informacji o tym, jak wyświetlić obraz, w rozdziale „Instalacja instrukcji obsługi projektora.
• Z wyświetlonego na ekranie menu wybierz „Ceiling Front" (sufitowe przednie) w „Orientation"
(ustawienie) jako sposobu wyświetlania.
1. Sprawdź pokrętła regulacji nachylenia.
Upewnij się, że cztery pokrętła regulacji nachylenia mają
ustawioną tę samą wysokość regulacji.
Jeli ytka mocuca projektor jest ustawiona sknie, nie
można wykonać prawidłowej regulacji poziomej i pionowej.
Płytka mocująca projektor
Wysokość regulacji pokrętła
2. Ustaw rozmiar wyświetlanego obrazu i lewe/prawe
nachylenie.
* Ilustracje w tej instrukcji pokazu regulację dla obrazu o współczynniku kształtu 4:3. Nie jest
omawiane podłączanie przewodów ekranu i projektora.
Ustaw rozmiar wyświetlanego obrazu i, jeśli to konieczne, nachylenie zgodnie ze wskazówkami zegara
lub w stronę przeciwną.
a
Poluzuj regulację pionową/pokrętła mocowania ramienia.
- Poluzuj dwa pokrętła zaznaczone na tej ilustracji na czarno.
b
Przesuń projektor do tyłu lub do przodu, tak by uzyskać
odpowiedni dla ekranu rozmiar wyświetlanego obrazu.
Aby to zrobić, chwyć pewnie z obu stron projektor i ostrożnie
go przesuń.
Uwaga
Nie chwytaj cści lustrzanej. W przeciwnym
razie lustro może oderwać się lub zostać
zniszczone.
- Aby wyregulować nachylenie w kierunku prawym lub
lewym, kontynuuj od kroku
c
.
- Jeżeli wykonywane będzie tylko ustawianie rozmiaru,
dokręć dwa pokrętła pokazane na ilustracji na czarno.
b
a
POL-12
POL-13
d
c
c
Obć w lewo lub w prawo pokrętło, aby wyregulow
nachylenie projektora w lewym lub prawym kierunku.
- Gdy pokrętło pokazane na ilustracji na czarno jest
dokręcane, projektor obraca się w kierunku zgodnym ze
wskazówkami zegara.
d
Po zakończeniu regulacji dokręć przeciwległe, wciąż
poluzowane pokrętło.
3. Wyreguluj poziome nachylenie projektora.
Adapter projektora umożliwia wyregulowanie w zakresie około ±3 stopni.
a
Poluzuj nakrętkę poziomego mocowania (dwustronnie) za pomocą klucza.
b
Poluzuj śruby regulacji poziomej (po lewej i prawej) za pomocą dołączonego klucza heksagonalnego.
- Poluzuj dwie śruby zaznaczone na tej ilustracji na czarno.
c
Wykonaj regulację przez dokręcanie prawej lub lewej śruby, dopóki górna krawędź i dolna krawędź
obrazu nie są równoległe.
d
Po zakończeniu regulacji dokręć przeciwległą, wciąż poluzowaną śrubę.
e
Dokręć nakrętkę poziomego mocowania (dwustronnie) za pomocą klucza.
ae
d
b
c
POL-14
POL-15
4. Wyreguluj odchylenie.
Regulacji odchylenia dokonuje się za pomocą czterech pokręteł.
Regulacja przedniego/tylnego odchylenia
Wyreguluj razem
Oś obrotu
Wyreguluj razem
Oś obrotu
Regulacja lewego/prawego odchylenia
Dokładna regulacja w tym samym kierunku, jak przy pionowej regulacji
• Jeżeli regulacja odchylenia za pomocą tych pokręteł nie jest wystarczająca, powtórz procedurę regulacji
od kroku 2 na stronie POL-12.
Podczas regulacji położenie wyświetlanego obrazu może się zmieniać. W takiej sytuacji poluzuj adapter
ścienny wraz ze śrubami mocującymi ramię i wyreguluj położenie obrazu.
To kończy regulację.
Mocno dokręć wszystkie śruby i pokrętła.
POL-14
POL-15
5. Załóż osłony na adapter projektora i adapter ścienny.
a
Załóż osłonę (A), (z haczykiem) i osłonę (B), (z wycięciem) na górną część adaptera ściennego.
Przesuń obie osłony w stronę środka, jednocześnie naciskając je w dół, tak jak pokazano na ilustracji.
Dolna część każdej osłony zaczepi się o łebki śrub adaptera ściennego. W tym samym czasie haczyk
osłony (A) wejdzie w wycięcie w osłonie (B), blokując osłony.
b
W części dolnej adaptera ściennego odwróć ustawienie osłon (A) i (B), a następnie połącz je w sposób
opisany w
a
.
c
Załóż osłonę ramienia.
Osłona jest założona, gdy lewa i prawa klapka zaczepią się o nacięcia na adapterze projektora.
d
Załóż schowek przewodu projektora.
Przykręć pokrętła po obu stronach, aby unieruchomić osłonę.
a
d
b
c
a
b
Osłona (A)
Osłona (B)
Osłona (A) powinna być po prawej stronie
Osłona (B) powinna być po lewej stronie
Osłona ramienia
POL-16
Dane techniczne
Nazwa produktu: Uchwyt ścienny do mocowania projektora
Model: NP01WK
Regulacja kąta projekcji: Kąt góra-dół ±3°, kąt lewa-prawa ±3°, kąt pochylenia ±10°
Regulacja zasięgu Przód-tył ±100 mm, lewa-prawa ±50 mm, góra-dół ±50 mm
Zewnętrzne wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 280 x 541 x 219 mm
Ciężar: Około 6,2 kg
•Dane techniczne i wygląd mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
/