Ingersoll-Rand EP50-EU Informacje o produkcie

Marka
Ingersoll-Rand
Model
EP50-EU
Rodzaj
Informacje o produkcie
16584039
Edition 2
May 2014
Save These Instructions
Podaci o proizvodu
HR
Product Information
EN
Product Information
Especicaciones del producto
Spécications du produit
Προδιαγραφές προϊόντος
Especicações do Produto
Tuote-erittely
Produktspesikasjoner
Produktspecikationer
Produktspecikationer
Productspecicaties
Technische Produktdaten
Speciche prodotto
Ierices specikacijas
Gaminio techniniai duomenys
A termék jellemzői
Toote spetsikatsioon
Specikace výrobku
Špecikácie produktu
Specikacije izdelka
ES
FR
IT
DE
NL
DA
SV
NO
FI
PT
EL
SL
SK
CS
ET
HU
LT
LV
Informacje Macje o Produkcie
PL
Технические характеристики изделия
RU
Информация за продукта
BG
Informaţii privind produsul
RO
Air Engraving Pen
EP50 Series
2 16584039_ed2
4
7
5
3
2
1
9
6
48h
PMAX
24h
8
(Dwg. 16584070)
1
3
2
5
6
7
9
I R # - NPT I R # - BS inch (mm) NPT I R # I R #
C38111-820 C381B1-800 3/16 (5) 1/8 MSCF21 10
16584039_ed2 EN-1
EN
Product Safety Information
Intended Use:
This Air Engraving Pen is designed for writing or engraving on metals and other hard materials.
For additional information refer to Product Safety Information Manual Form 16576704.
Manuals can be downloaded from ingersollrandproducts.com.
Product Specications
Model
Weight Length
Blows
per min.
Sound Level dB (A)
(ANSI S5 - 1971)
Vibration
(ISO28927) m/s²
oz. (kg) in (mm) Pressure
Power
(ISO3744)
Level *K
EP50 5 (0.14) 5 5/8 (137) 18750 75.8 -- 4.6 0.9
EP50-EU 5 (0.14) 5 5/8 (137) 18750 75.8 -- 4.6 0.9
*K = Vibration measurement uncertainty
Adjustments
Changing the Stylus
Your new EP50-EU Air Engraving Pen comes equipped with a standard stylus. However, a ne
and coarse stylus are available at extra cost. To change the stylus proceed as follows:
1. Carefully grasp the Housing in copper-covered or leather-covered vise jaws, inlet downward.
2. Using a wrench on the ats of the Nosepiece, unscrew and remove the Nosepiece. (Turn
counterclockwise to remove).
3. Remove the Stylus Spring and the Stylus.
4. Install the Stylus Spring onto the new Stylus and insert the Stylus into the Housing.
5. Screw the Nosepiece into the Housing and tighten securely. (Turn clockwise to install).
Grinding the Stylus
1. Insert the Stylus in the stylus grinding collet; then insert the stylus grinding collet into a spin
index (Whirley Gig).
2. Position the Stylus at an angle against the grinding wheel surface.
Note: The grinding angle should be the same as the angle already on the Stylus.
3. Turn the spin index toward the grinding wheel as you are sharpening the Stylus. Grind until
the Stylus is sharp.
4. Remove the Stylus from the stylus grinding collet.
5. Position the Stylus in a lathe and spin.
6. Using a diamond dressing stick, put a radius on the stylus tip.
Important: The stylus tip must have a radius to prevent chipping. Normal radius is 0.008”.
EN-2 16584039_ed2
EN
Installation and Lubrication
Size air supply line to ensure tool’s maximum operating pressure (PMAX) at tool inlet. Drain
condensate from valve(s) at low point(s) of piping, air lter and compressor tank daily. Install a
properly sized Safety Air Fuse upstream of hose and use an anti-whip device across any hose
coupling without internal shut-o, to prevent hose whipping if a hose fails or coupling
disconnects. See drawing 16584070 and table on page 2. Maintenance frequency is shown in
circular arrow and dened as h=hours, d=days, and m=months of actual use. Items identied as:
1. Air lter 6. Thread size
2. Regulator 7. Coupling
3. Lubricator 8. Safety Air Fuse
4. Emergency shut-o valve 9. Oil
5. Hose diameter
Parts and Maintenance
When the life of the tool has expired, it is recommended that the tool be disassembled,
degreased and parts be separated by material so that they can be recycled.
Original instructions are in English. Other languages are a translation of the original instructions.
Tool repair and maintenance should only be carried out by an authorized Service Center.
Refer all communications to the nearest Ingersoll Rand Oce or Distributor.
16584039_ed2 ES-1
ES
Información de seguridad sobre el producto
Uso indicado:
Este lápiz de marcado neumático está diseñado para escribir o grabar metales y otros materiales
duros.
Para más información, consulte el formulario 16576704 del Manual de información de
seguridad del producto.
Los manuales pueden descargarse en ingersollrandproducts.com.
Especicaciones del Producto
Modelo
Peso Longitud
Percusiones
por minuto
Nivel sonoro dB (A)
(ANSI S5 - 1971)
Vibración
(ISO28927) m/s²
oz. (kg) pulg. (mm) Presión
Potencia
(ISO3744)
Nivel *K
EP50 5 (0.14) 5 5/8 (137) 18750 78.8 -- 4.6 0.9
EP50-EU 5 (0.14) 5 5/8 (137) 18750 78.8 -- 4.6 0.9
* K = de error (Vibración)
Ajustes
Cambio del estilete
El nuevo lápiz de marcado neumático EP50–EU está equipado con un estilete estándar. Sin
embargo, se pueden adquirir aparte estiletes más estrechos y más gruesos. Para cambiar el
estilete siga las instrucciones siguientes:
1. Sujete cuidadosamente el alojamiento mediante mordazas con cubierta de cobre o de cuero,
con la entrada orientada hacia abajo.
2. Utilice una llave para aojar los tornillos planos de la pieza delantera y retírela. (Gire hacia la
izquierda para retirarla.)
3. Extraiga el resorte del estilete y el propio estilete.
4. Instale el resorte del estilete en el nuevo estilete e inserte éste en la carcasa.
5. Atornille la pieza delantera a la carcasa y asegúrela rmemente. (Gire hacia la derecha para
realizar la instalación.).
Alado del estilete
1. Inserte el estilete en la placa metálica circular de alar del estilete. A continuación, inserte
dicha placa en un índice de giro (carro de giro).
2. Coloque el estilete en ángulo contra la supercie de la rueda de alado.
Nota: El ángulo de alado deberá ser igual al ángulo que ya presenta el estilete.
3. Gire el carro de giro hacia la rueda de alado a medida que ala el estilete. Ale el estilete
hasta que esté lo sucientemente cortante.
4. Extraiga el estilete de la placa metálica circular de alar.
5. Coloque el estilete en un torno y hágalo girar.
6. Mediante un punzón de alado de diamante, dibuje un radio en el extremo del estilete.
Importante: El extremo del estilete debe presentar un radio para evitar que se dañe. El radio
habitual es de 0,008 pulgadas.
ES-2 16584039_ed2
ES
Instalación y lubricación
Diseñe la línea de suministro de aire para asegurar la máxima presión de funcionamiento (PMAX)
en la entrada de la herramienta. Vacíe el condensado de las válvulas en los puntos inferiores de
la tubería, ltro de aire y depósito del compresor de forma diaria. Instale una contracorriente de
manguera de fusil de aire de seguridad de tamaño adecuado y utilice un dispositivo
antilatigazos en cualquier acoplamiento de manguera sin apagador interno para evitar que
las mangueras den latigazos en caso de que una manguera falle o de que el acoplamiento se
desconecte. Consulte la dibujo 16584070 y la tabla en la página 2. La frecuencia de manten-
imiento se muestra dentro de una echa circular y se dene como h = horas, d = días y m =
meses de uso real. Los elementos se identican como:
1. Filtro de aire 6. Tamaño de la rosca
2. Regulador 7. Acoplamiento
3. Lubricador 8. Fusil de aire de seguridad
4. Válvula de corte de emergencia 9. Aceite
5. Diámetro de la manguera
Piezas y mantenimiento
Una vez vencida la vida útil de herramienta, se recomienda desarmar la herramienta,
desengrasarla y separar las piezas de acuerdo con el material del que están fabricadas para
reciclarlas.
Las instrucciones originales están en inglés. Las demás versiones son una traducción de las
instrucciones originales.
Las labores de reparación y mantenimiento de las herramientas sólo puede ser realizadas por un
Centro de Servicio Autorizado.
Toda comunicación se deberá dirigir a la ocina o al distribuidor Ingersoll Rand más próximo.
16584039_ed2 FR-1
FR
Informations de sécurité du produit
Utilisation prévue:
Ce crayon à air est conçu pour l’écriture et la gravure sur des métaux ou tout autre matériau dur.
Pour en savoir plus, consultez le manuel 16576704 relatif aux informations de sécurité des
crayons à air.
Les manuels peuvent être téléchargés à l’adresse ingersollrandproducts.com.
Spécications du produit
Modèle
Poids Longueur
Échappements
par minute
Niveau acoustique dB (A)
(ANSI S5 - 1971)
Vibration
(ISO28927) m/s²
oz. (kg)
pouces
(mm)
Pression
Puissance
(ISO3744)
Niveau *K
EP50 5 (0.14) 5 5/8 (137) 18750 78.8 -- 4.6 0.9
EP50-EU 5 (0.14) 5 5/8 (137) 18750 78.8 -- 4.6 0.9
* K = incertitude de mesure (Vibration)
Réglages
Changement du stylet
Votre nouveau crayon à air EP50-EU est équipé d’un stylet standard. Toutefois, vous pouvez
acheter des stylets ns et gros. Procédez comme indiqué ci-dessous pour changer le stylet:
1. Serrez avec précaution le corps du crayon dans un étau muni de mordaches en cuivre ou en
cuir, avec l’entrée pointant vers le bas.
2. Dévissez et ôtez le nez à l’aide d’une clé appliquée sur les plats de ce dernier. (Tournez dans
le sens contraire des aiguilles d’une montre.)
3. Ôtez le ressort du stylet et le stylet.
4. Installez le ressort du stylet sur le nouveau stylet et insérez ce dernier dans le corps.
5. Vissez le nez dans le corps et serrez fermement. (Tournez dans le sens des aiguilles d’une
montre.).
Meulage du stylet
1. Insérez le stylet dans la pince de serrage pour meulage du stylet ; insérez ensuite cette
dernière dans un dispositif d’indexage de rotation (montage Whirley).
2. Positionnez le stylet en biais par rapport à la surface de la meule.
Remarque : l’angle de meulage devrait être identique à l’angle déjà présent sur le stylet.
3. Tournez le dispositif d’indexage de rotation en direction de la meule pendant l’aûtage du
stylet. Meulez jusqu’à ce que le stylet soit aûté.
4. Retirez le stylet de la pince de serrage pour meulage du stylet.
5. Positionnez le stylet dans le tour et faites-le tourner.
6. À l’aide d’un bâton dresseur en diamant, créez un rayon sur la pointe du stylet.
Important : la pointe du stylet doit avoir un rayon pour éviter tout écaillage. Le rayon normal
est de 0,008 po.
FR-2 16584039_ed2
FR
Installation et lubrication
Dimensionnez l’alimentation en air de façon à obtenir une pression maximale (PMAX) au niveau
de l’entrée d’air de l’outil. Drainez quotidiennement le condensât des vannes situées aux points
bas de la tuyauterie, du ltre à air et du réservoir du compresseur. Installez un raccordement à
air de sûreté dont la taille est adaptée au tuyau et placez-le en amont de celui-ci, puis utilisez
un dispositif anti-débattement sur tous les raccords pour tuyaux sans fermeture interne, an
d’empêcher les tuyaux de fouetter si l’un d’entre eux se décroche ou si le raccord se détache.
Reportez-vous à l’illustration 16584070 et au tableau de la page 2. La fréquence des opérations
d’entretien est indiquée dans la èche circulaire et est dénie en h=heures, d=jours, et m=mois
de fonctionnement. Eléments identiés en tant que:
1. Filtre à air 6. Taille du letage
2. Régulateur 7. Raccord
3. Lubricateur 8. Raccordement à air de sûreté
4. Vanne d’arrêt d’urgence 9. Huile
5. Diamètre du tuyau
Pièces détachées et maintenance
A la n de sa durée de vie, il est recommandé de démonter l’outil, de dégraisser les pièces et de
les séparer en fonction des matériaux de manière à ce que ces derniers puissent être recyclés.
Les instructions d’origine sont en anglais. Les autres langues sont une traduction des instructions
d’origine.
La réparation et la maintenance des outils ne devraient être réalisées que par un centre de
services autorisé.
Adressez toutes vos communications au Bureau Ingersoll Rand ou distributeur le plus proche.
16584039_ed2 IT-1
IT
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Destinazione d’uso:
Questa penna per incisione pneumatica è appositamente studiata per scrivere o incidere su
metalli o altri materiali duri.
Per ulteriori informazioni, consultare il modulo 16576704 del Manuale di informazioni
sulla sicurezza della penna per incisione pneumatica.
I manuali possono essere scaricati da internet al sito ingersollrandproducts.com.
Speciche prodotto
Modello
Peso Lunghezza
Colpi al
minuto
Livello Acustico dB (A)
(ANSI S5 - 1971)
Vibrazioni (ISO28927)
m/s²
oz. (kg) poll. (mm) Pressione
Potenza
(ISO3744)
Livello *K
EP50 5 (0.14) 5 5/8 (137) 18750 78.8 -- 4.6 0.9
EP50-EU 5 (0.14) 5 5/8 (137) 18750 78.8 -- 4.6 0.9
* K = incertezza misurazione (Vibrazioni)
Regolazioni
Cambio della punta
La nuova penna per incisione pneumatica EP50–EU è dotata di una punta standard. Tuttavia,
sono disponibilipagando un supplementouna punta ne e una grossa. Per cambiare la punta,
procedere come illustrato di seguito.
1. Aerrare delicatamente l’alloggiamento e posizionarlo sulle ganasce della morsa rivestite in
rame o pelle, con il lato di entrata rivolto verso il basso.
2. Usando una chiave sulla larghezza del puntale, svitare e quindi smontare lo stesso puntale
(ruotando in senso antiorario per smontarlo).
3. Smontare la molla della punta e la stessa punta.
4. Montare la molla della punta sulla punta nuova e inserire la punta nell’alloggiamento.
5. Avvitare il puntale sull’alloggiamento e serrare a fondo (ruotare in senso orario per procedere
al montaggio).
Molatura della punta
1. Inserire la punta nell’apposita pinza per molatura, quindi inserire la pinza in un gruppo di
rotazione (Whirley Gig).
2. Posizionare la punta in modo che faccia angolo con la supercie della mola.
Nota: l’angolo di molatura dovrebbe essere lo stesso già impostato sulla punta.
3. Ruotare il gruppo di rotazione verso la mola mentre si ala la punta. Molare nché la punta
non risulta alata.
4. Smontare la punta dalla pinza per molatura.
5. Posizionare la punta in un tornio e farlo ruotare.
6. Usando un ravvivamole, dare un certo raggio di curvatura all’apice della punta.
Importante: l’apice della punta deve avere un certo raggio di curvatura per impedire che si
scheggi. Un raggio normale è pari a 0,2 mm.
IT-2 16584039_ed2
IT
Installazione e lubricazione
La linea di alimentazione dell’aria deve essere dimensionata in maniera tale da assicurare
all’utensile la massima pressione di esercizio (PMAX) in ingresso. Scaricare quotidianamente la
condensa dalla valvola o dalle valvole sulla parte bassa della tubatura, dal ltro dell’aria e dal
serbatoio del compressore. Installare un fusibile di sicurezza di dimensioni adatte a monte del
tubo essibile e utilizzare un dispositivo antivibrazioni su tutti i manicotti senza arresto interno
per evitare i colpi di frusta dei essibili, se questi si guastano o se si staccano gli accoppiamenti.
Vedere il disegno 16584070 e la tabella a pagina 2.La frequenza di manutenzione viene
illustrata da una freccia circolare e denita con h=ore, d=giorni (days) e m=mesi di uso eettivo.
Componenti:
1. Filtro aria 6. Dimensione della lettatura
2. Regolatore 7. Accoppiamento
3. Lubricatore 8. Fusibile di sicurezza
4. Valvola di arresto di emergenza 9. Olio
5. Diametro tubo essibile
Ricambi e manutenzione
Quando l’attrezzo diventato inutilizzabile, si raccomanda di smontarlo, sgrassarlo e separare i
componenti secondo i materiali in modo da poterli riciclare.
Le istruzioni originali sono in lingua inglese. Le altre lingue sono una traduzione delle istruzioni
originali.
Riparazioni e manutenzione degli utensili devono essere eseguite esclusivamente da un Centro
di Assistenza Autorizzato.
Indirizzare tutte le comunicazioni al più vicino concessionario od ucio Ingersoll Rand.
16584039_ed2 DE-1
DE
Hinweise zur Produktsicherheit
Vorgesehene Verwendung:
Dieser Druckluft-Gravierstift wurde für das Schreiben oder Gravieren auf Metallen oder anderen
harten Materialien entwickelt.
Für zusätzliche Informationen siehe das Formblatt 16576704 im Handbuch
Produktsicherheitsinformationen, Druckluft-Gravierstift.
Handbücher können von ingersollrandproducts.com heruntergeladen werden.
Technische Produktdaten
Modell
Gewicht Länge
Schläge
pro
Minute
Schallpegel dB (A)
(ANSI S5 - 1971)
Schwingungs
(ISO28927) m/s²
oz. (kg) Zoll (mm) Druck
Stromzufuhr
(ISO3744)
Spegel *K
EP50 5 (0.14) 5 5/8 (137) 18750 78.8 -- 4.6 0.9
EP50-EU 5 (0.14) 5 5/8 (137) 18750 78.8 -- 4.6 0.9
* K = messunsicherheit (Schwingungs)
Einstellungen
Wechseln des Stifts
Ihr neuer EP-50-Druckluft-Gravierstift wird mit einem Standardstift ausgeliefert. Gegen einen
Aufpreis sind jedoch auch ein feinerer und ein gröberer Stift erhältlich. Um den Stift zu wechseln,
gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
1. Vorsichtig das Gehäuse in einen mit Kupfer oder Leder überzogenen Schraubstock spannen.
Der Einlass muss dabei nach unten weisen.
2. Einen Schraubenschlüssel an den Abachungen am Frontteil ansetzen, das Frontteil
losschrauben und entfernen. (Zum Entfernen gegen den Uhrzeigersinn drehen).
3. Die Stiftfeder und den Stift entfernen.
4. Die Stiftfeder auf dem neuen Stift anbringen und den Stift in das Gehäuse einsetzen.
5. Das Frontteil in das Gehäuse schrauben und fest andrehen. (Zum Einbauen im Uhrzeigersinn
drehen).
Schleifen des Stifts
1. Den Stift in das Schleifstift- Spannfutter einsetzen, dann das Schleifstift-Spannfutter in einen
Drehaufsatz (Whirley Gig) einsetzen.
2. Den Stift im Winkel zur Schleifscheibenoberäche positionieren.
Anmerkung: Der Schleifwinkel muss der selbe sein, der sich bereits auf dem Stift ndet.
3. Den Drehaufsatz in Richtung Schleifscheibe drehen, wenn der Stift angespitzt wird. Schleifen,
bis der Stift angespitzt ist.
4. Den Stift aus dem Schleifstift-Spannfutter entfernen.
5. Den Stift in einer Drehbank positionieren und drehen.
6. Mit einem Diamantstift einen Radius auf der Stiftspitze formen.
Wichtig: Die Stiftspitze muss diesen Radius aufweisen, um Absplitterungen zu verhindern.
Der normale Radius beträgt 0,008 Zoll.
DE-2 16584039_ed2
DE
Montage und Schmierung
Druckluftzufuhrleitung an der Druckluftzufuhr des Werkzeugs gemäß des maximalen
Betriebsdrucks (PMAX) bemessen. Kondensat an den Ventilen an Tiefpunkten von Leitungen,
Luftlter und Kompressortank täglich ablassen. Eine Sicherheits-Druckluftsicherung gegen die
Strömungsrichtung im Schlauch und eine Anti-Schlagvorrichtung an jeder Verbindung ohne
interne Sperre installieren, um ein Peitschen des Schlauchs zu verhindern, wenn ein Schlauch
fehlerhaft ist oder sich eine Verbindung löst. Siehe Zeichnung 16584070 und Tabelle auf Seite 2.
Die Wartungshäugkeit mit einem Pfeil eingekreist und ist deniert in h=Stunden, d=Tagen und
m=Monaten der tatsächlichen Verwendung. Teile:
1. Luftlter 6. Gewindegröße
2. Regler 7. Verbindung
3. Schmierbüchse 8. Sicherheits-Druckluftsicherung
4. Notabsperrventil 9. Ölen
5. Schlauchdurchmesser
Teile und Wartung
Zur Entsorgung ist das Werkzeug vollständig zu demontieren, zu entfetten und nach Materi-
alarten getrennt der Wiederverwertung zuzuführen.
Die Originalanleitung ist in englischer Sprache verfasst. Bei anderen Sprachen handelt es sich um
ein Übersetzung der Originalanleitung.
Die Werkzeug-Reparatur und -Wartung darf nur von einem autorisierten Wartungszentrum
durchgeführt werden.
Wenden Sie sich bei Rückfragen an Ihre nächste Ingersoll Rand Niederlassung oder den
autorisierten Fachhandel.
16584039_ed2 NL-1
NL
Productveiligheidsinformatie
Bedoeld gebruik:
Deze pneumatische graveerpen is bedoeld voor het schrijven op of graveren in metaal en
andere harde materialen.
Raadpleeg formulier 16576704 in de productveiligheidshandleiding van de pneumatische
graveerpen voor aanvullende informatie.
Handleidingen kunnen worden gedownload vanaf ingersollrandproducts.com.
Produktspesikasjoner
Model
Gewicht Lengte
Slagen
per
minuut
Geluidsniveau dB (A)
(ANSI S5 - 1971)
Trillings
(ISO28927) m/s²
oz. (kg) in (mm) Druk
Vermogen
(ISO3744)
Niveau *K
EP50 5 (0.14) 5 5/8 (137) 18750 78.8 -- 4.6 0.9
EP50-EU 5 (0.14) 5 5/8 (137) 18750 78.8 -- 4.6 0.9
* Meetonnauwkeurigheid bij K (Trillings)
Afstellingen
Graveernaalden verwisselen
Uw nieuwe pneumatische EP50–EU-graveerpen wordt geleverd met een standaard
graveernaald. Een jne en een grove graveernaald zijn echter tegen betaling leverbaar. Verwissel
de graveernaald als volgt:
1. Klem de behuizing met de inlaat omlaag voorzichtig in een bankschroef met koperen, of met
leer beklede, spanplaten.
2. Plaats een sleutel op de vlakke delen van het neusstuk, schroef het los en verwijder het.
(Voor demontage linksom draaien).
3. Verwijder de graveernaald met de veer.
4. Plaats de veer op de nieuwe graveernaald en steek de naald in de behuizing.
5. Schroef het neusstuk in de behuizing en draai het stevig vast. (Voor montage rechtsom
draaien).
Graveernaalden slijpen
1. Steek de graveernaald in de naaldenslijpspantang; steek vervolgens de slijpspantang in een
spinindex (carrousel).
2. Plaats de graveernaald onder een hoek tegen het oppervlak van de slijpschijf.
Opmerking: De slijphoek moet hetzelfde zijn als de oorspronkelijke hoek van de
graveernaald.
3. Draai de spinindex naar de slijpschijf toe tijdens het scherper maken van de graveernaald.
Blijf slijpen tot de graveernaald scherp is.
4. Verwijder de graveernaald uit de slijpspantang.
5. Plaats de graveernaald in een draaibank en laat deze snel ronddraaien.
6. Maak met een afdraaidiamantstaae een radius aan de graveernaaldpunt.
Belangrijk: De graveernaaldpunt dient een radius te hebben om schilferen te voorkomen. De
normale radius is 0.008”.
NL-2 16584039_ed2
NL
Installatie en smering
Om de maximale bedrijfsdruk ( Pmax) bij de luchtinlaat van het toestel te garanderen, moet de
luchttoevoerleiding hierop geselecteerd zijn. Tap dagelijks condensaat af van kleppen bij lage
punten van het leidingwerk, de luchtlter en de compressortank. Monteer een beveiliging met
de juiste afmeting bovenstrooms van de slang en gebruik een antislingerinrichting op elke
slangkoppeling zonder interne afsluiter om te voorkomen dat de slang gaat slingeren als een
slang valt of een koppeling losraakt. Zie tekening 16584070 en tabel op pagina 2. De
onderhoudsfrequentie wordt weergegeven in een cirkelvormige pijl met h=uren, d=dagen
en m=maanden reëel gebruik. Aangegeven onderdelen:
1. Luchtlter 6. Soort van schroefdraad
2. Regelaar 7. Koppeling
3. Smeerinrichting 8. Beveiliging
4. Noodafsluitklep 9. Olie
5. Slangdiameter
Onderdelen en onderhoud
Wanneer de levensduur van het gereedschap verstreken is, wordt u aangeraden het
gereedschap te demonteren en ontvetten, en de delen gescheiden naar materialen op te bergen
zodat zij gerecycled kunnen worden.
De originele instructies zijn opgesteld in het Engels. Andere talen zijn een vertaling van de
originele instructies.
Reparatie en onderhoud van dit gereedschap mogen uitsluitend door een erkend servicecen-
trum worden uitgevoerd.
Richt al uw communicatie tot het dichtsbijzijnde Ingersoll Rand Kantoor ofWederkoper.
16584039_ed2 DA-1
DA
Produktsikkerhedsinformation
Anvendelsesområder:
Denne trykluftsgraveringspen er udformet til at skrive på eller gravere i metaller og andre hårde
materialer.
For yderligere oplysninger henvises der til formular 16576704 i vejledningen med
produktsikkerhedsinformation til trykluftsgraveringspennen.
Vejledninger kan downloades fra ingersollrandproducts.com.
Produktspecikationer
Model
Vægt Længde
Stød pr. minut
Lydniveau dB (A)
(ANSI S5 - 1971)
Vibrations
(ISO28927) m/s²
oz. (kg) tommer (mm) Tryk
Eekt
(ISO3744)
Niveau *K
EP50 5 (0.14) 5 5/8 (137) 18750 78.8 -- 4.6 0.9
EP50-EU 5 (0.14) 5 5/8 (137) 18750 78.8 -- 4.6 0.9
* K = måleusikkerhed (Vibrations)
Justeringer
Skiftning af nålen
Din nye EP50–EU trykluftsgraveringspen er ved leveringen udstyret med en standardnål. Fine og
grove nåle er dog til rådighed ved ekstra betaling. Gå frem som følger for at skifte nålen:
1. Tag forsigtigt fat i husets kobberbeklædte eller læderbeklædte hjælpebakke, indgangen
nedad.
2. Skru næsestykket løs og tag det af vha. en skruenøgle på de ade proler. (Drej mod uret for
at tage det af).
3. Tag nåleederen og nålen af.
4. Installér nåleederen på den nye nål og sæt nålen i huset.
5. Skru næsestykket ind i huset og stram det fast. (Drej med uret for at installere).
Slibning af nålen
1. Isæt nålen i dennes slibespændepatron; sæt derefter slibespændepatronen i et spinindeks
(hvirvel).
2. Anbring nålen i vinkel mod slibeskivens overade.
Bemærk: Slibevinklen bør være den samme som vinklen på nålen.
3. Drej spinindekset mod slibehjulet mens du spidser nålen. Slib indtil nålen er spids.
4. Tag nålen ud af dennes slibespændepatron.
5. Anbring nålen i en drejebænk og drej.
6. Læg en radius på nålespidsen vha. et rombeformet afrettejern.
Vigtigt: Nålespidsen skal have en radius for at forebygge splinter. Normal radius er 0,008”..
DA-2 16584039_ed2
DA
Installation og smøring
Sørg for at lufttilførselsledningen har den korrekte størrelse for at sikre maksimalt driftstryk
(PMAX) ved værktøjsindgangen. Tøm dagligt ventilen(-erne) for kondensat ved rørenes, luftl-
terets og kompressortankens lavpunkt(er). Montér en sikkerhedstryksikring i korrekt størrelse
i opadgående slange og brug en antipiskeanordning tværs over enhver slangekobling uden
intern aukning for at forhindre at slangen pisker, hvis en slange svigter eller kobling adskilles.
Se tegning 16584070 og tabel på side 2. Vedligeholdelseshyppigheden vises med
en rund pil og deneres som t=timer, d=dage og m=måneder for reel brug. Elementerne er
identiceret som:
1. Luftlter 6. Gevindstørrelse
2. Regulator 7. Kobling
3. Smøreapparat 8. Sikkerhedstryksikring
4. Nødafspærringsventil 9. Olie
5. Slangediameter
Reservedele og vedligeholdelse
Efter værktøjets levetid anbefales det at demontere og aedte værktøjet, og opdele de adskilte
komponenter ud fra materialetypen, så de kan genbruges.
Den originale vejledning er på engelsk. Andre sprog er en oversættelse af den originale
vejledning.
Reparationsarbejde og vedligeholdelse må kun udføres af et autoriseret servicecenter.
Al korrespondance bedes stilet til Ingersoll Rands nærmeste kontor eller distributør.
16584039_ed2 SV-1
SV
Produktsäkerhetsinformation
Avsedd användning:
Denna luftdrivna gravyrpenna är utformad för att skriva eller gravera på metaller eller andra
hårda material.
För mer information se Luftdriva gravyrpennors produktsäkerhetsinformation Form
16576704.
Manualerna kan laddas ner från ingersollrandproducts.com.
Produktspecikationer
Modell
Vikt Längd
Slag per
minut
Ljudstyrkenivå dB (A)
(ANSI S5 - 1971)
Vibrations
(ISO28927) m/s²
oz. (kg) tum (mm) Tryck
Eekt
(ISO3744)
Nivå *K
EP50 5 (0.14) 5 5/8 (137) 18750 78.8 -- 4.6 0.9
EP50-EU 5 (0.14) 5 5/8 (137) 18750 78.8 -- 4.6 0.9
* K = mätosäkerhet (Vibrations)
Justeringar
Byte av spets
Din nya EP50–EU luftdrivna gravyrpenna levereras med en standsrdspets. Det nns en n och en
grov spets som tillval. Gör enligt följande för att byta spets:
1. Sätt försiktigt fast huset i ett koppar- eller läderklätt skruvstycke med inloppet riktat nedåt.
2. Använd en nyckel på framdelens nyckelgrepp. Lossa och ta bort framdelen. (Vrid moturs för
att lossa .).)
3. Ta bort spetsädern och spetsen.
4. Montera spetsädern på den nya spetsen och sätt i spetsen i huset.
5. Skruva fast noshylsan på huset och dra åt ordentligt. (Vrid medurs för att montera.).
Slipning av spets
1. Sätt i spetsen i sliphylsan. Sätt sedan i sliphylsan i slipgiggen .
2. Placera spetsen i vinkel mot slipskivans yta.
Notera: Slipningsvinkeln ska vara samma som spetsens tidigare vinkel.
3. Vrid slipgiggen mot slipskivan när du slipar spetsen. Slipa tills det att spetsen är vass.
4. Ta bort spetsen från sliphylsan .
5. Placera spetsen i en svarv .
6. Använd ett diamantbryne och gör en radie på spetsen.
Viktigt: Spetsen måste ha en radie för att motverka att isor lossar. Normal radie är 0,20 mm.
SV-2 16584039_ed2
SV
Installation och smörjning
Dimensionera luftledningen för att säkerställa maximalt driftstryck (PMAX) vid verktygets in-
gångsanslutning. Dränera dagligen kondens från ventiler placerade vid ledningens lägsta punk-
ter, luftlter och kompressortank. Installera en säkerhetsventil av lämplig storlek uppström från
slangen och använd en anti-ryckenhet över alla slangkopplingar som saknar intern avstängning,
för att motverka att slangen rycker till och en slang går sönder eller koppling lossar. Se illustratio-
nen 16584070 och tabellen på sidan 2. Underhållsintervallen visas i runda pilar och
denieras som h=timmar, d=dagar och m=månader av faktisk brukstid. Posterna denieras som:
1. Luftlter 6. Gängdimension
2. Regulator 7. Koppling
3. Smörjare 8. Säkerhetsventil
4. Nödstoppsventil 9. Olja
5. Slangdiameter
Delar och underhåll
Då verktyget är utslitet, rekommenderar vi att det tas isär och avfettas, samt att de olika delarna
sorteras för återvinning.
Originalinstruktionerna är skrivna på engelska. Andra språk utgör en översättning av
originalinstruktionerna.
Reparation och underhåll av verktygen får endast utföras av ett auktoriserat servicecenter.
Alla förfrågningar bör ske till närmaste Ingersoll Rand kontor eller distributör.
16584039_ed2 NO-1
NO
Produktspesikasjoner
Tiltenkt bruk:
Luftgraveringspennen brukes til å skrive eller gravere på metaller eller annet hardt materiale.
For ytterligere informasjon henvises det til produktsikkerhetsinformasjonen i luftgraver-
ingspennens håndboksskjema 16576704.
Håndbøker kan lastes ned fra ingersollrandproducts.com.
Productspecicaties
Modell
Vekt Lengde
Støt per
minutt
Lydnivå dB (A)
(ANSI S5 - 1971)
Vibrasjons
(ISO28927) m/s²
oz. (kg) tomme (mm) Trykk
Styrke
(ISO3744)
Nivå *K
EP50 5 (0.14) 5 5/8 (137) 18750 78.8 -- 4.6 0.9
EP50-EU 5 (0.14) 5 5/8 (137) 18750 78.8 -- 4.6 0.9
* K = måleusikkerhet (Vibrasjons)
Justeringer
Bytte spiss
Din nye EP50-EU luftgraveringspenn er utstyrt med en standardspiss. Fine og grove spisser kan
kjøpes separat. Gjør følgende for å bytte spiss:
1. Spenn forsiktig fast huset i en kopperbeskyttet eller lærbeskyttet skrustikke, med inntaket
ned.
2. Bruk en skrunøkkel på munnstykkets ate del, og skru av og ern munnstykket. (Vri mot
klokken for å erne).
3. Fjern spissæren og spissen.
4. Monter spissæren på den nye spissen og sett spissen inn i huset.
5. Skru munnstykket inn i huset og stram forsvarlig. (Vri med klokken for å montere).
Slipe spissen
1. Sett spissen inn i slipepatronen, og sett deretter patronen inn i et rotasjonsindeks.
2. Sett spissen i vinkel mot slipeskiveoveraten.
Merk: Slipevinkelen skal være den samme som spissens eksisterende vinkel.
3. Beveg rotasjonsindekset mot slipeskiven mens du sliper spissen. Slip til spissen er skarp.
4. Ta spissen ut av slipepatronen.
5. Sett spissen i en dreiebenk og roter.
6. Bruk et diamantbryne til å lage en radius på spissen.
Viktig: Spissen må ha en radius for å forhindre hugging. Normal radius er 0,008”.
NO-2 16584039_ed2
NO
Installasjon og smøring
Luftforsyningsslangen skal ha en dimensjon som sikrer maksimalt driftstrykk (PMAX) ved
verktøysinntaket. Drener daglig kondens fra ventilen(e) ved lave rørpunkter, luftlter og kom-
pressortank. Monter en slangebruddsventil oppstrøms i slangen og bruk en anti-piskeenhet over
slangekoblinger uten intern avstengning, for å forhindre slangen i å piske ved funksjonsfeil eller
utilsiktet frakobling. Se tegning 16584070 og tabell på side 2. Vedlikeholdsfrekvens
vises i den sirkulære pilens retning og angis som h=timer, d= dager og m=måneder. Punkter
identiseres som:
1. Luftlter 6. Gjengedimensjon
2. Regulator 7. Kobling
3. Smøreapparat 8. Slangebruddsventil
4. Nødstoppventil 9. Olje
5. Slangediameter
Deler og vedlikehold
Når verktøyet ikke lenger er brukbart, anbefales det at verktøyet blir demontert, rengjort for olje
og sortert etter materialer i gjenvinningsøyemed.
De originale instruksjonene er på engelsk. Andre språk er en oversettelse av de originale
instruksjonene.
Reparasjon og vedlikehold av verktøyet skal bare utføres av et autorisert servicesenter.
Henvendelser skal rettes til nærmeste Ingersoll Rand- avdeling eller -forhandler.
/

Ten podręcznik jest również odpowiedni