NEC NP01TM Instrukcja instalacji

Marka
NEC
Model
NP01TM
Rodzaj
Instrukcja instalacji
Moduł dotykowy
NP01TM
Instrukcjamontażu
SPISTREŚCI
Wstęp
.................................................................................................................................................................2
Utylizacja zużytego produktu
.........................................................................................................2
Przeczytać przed uruchomieniem
.............................................................................................3
Miejsce montażu modułu dotykowego i procedura montażu
..........................5
1. Elementy znajdujące się w opakowaniu
.........................................................................6
2. Nazwy części
..........................................................................................................................................6
Przednia powierzchnia
.......................................................................................................................6
Wnętrze pokrywy
..................................................................................................................................7
Tylna powierzchnia
..............................................................................................................................7
3. Procedura konfiguracji
..................................................................................................................8
4. Pobieranie oprogramowania
...................................................................................................8
5.Zamontujmodułdotykowyugóryekranu
..................................................................9
6. Podłączanie kabla USB
............................................................................................................... 11
7. Jak korzystać z arkusza antyrefleksyjnego
................................................................. 12
8. Dane techniczne
.............................................................................................................................. 13
POL-2
Wstęp
Dziękujemy za zakup interaktywnego modułu dotykowego firmy NEC, NP01TM, w niniejszej instrukcji
zwanego dalej modułem dotykowym lub niniejszym produktem.
Podłączenie niniejszego produktu do projektora firmy NEC, używanego w połączeniu z zestawem interak-
tywnejtablicymultimedialnej,pozwalarysowaćnaekranieprzyużyciupalcówzamiastrysika.
Obsługa dotykowa jest niemożliwa w przypadku niezależnego używania tylko niniejszego produktu.
Niniejszego produktu należy ywać w połączeniu z zestawem interaktywnej tablicy multimedialnej (ka-
mera).
Obsługiwany zestaw interaktywnej tablicy multimedialnej (zgodnie ze stanem na luty 2015)
NP03Wi
Obsługiwane projektory (zgodnie ze stanem na luty 2015)
NP-M352WS, NP-M302WS, NP-M332XS,
NP-UM351W, NP-UM301W, NP-UM361X, NP-UM301X,
NP-UM280X, NP-UM330X, NP-UM280W, NP-UM330W
Utylizacjazużytegoproduktu
Przepisy unijne wprowadzone w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej wymagają, by
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, opatrzone takim znakiem (umieszczony po lewej
stronie), były utylizowane oddzielnie od zwykłych odpadów gospodarczych. Przy utylizacji takich
produktów naly postępować zgodnie z wytycznymi lokalnej administracji i/lub zapytać so
sposób postępowania w sklepie, gdzie nabyto dany produkt.
Po zebraniu zużytych produktów zostają one w odpowiedni sposób wykorzystane ponownie i
poddane recyklingowi. Takie postępowanie pozwala naszej firmie ograniczilość odpadów oraz
ograniczyć do minimum negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzkie związany na przykład
z rtęcią zawartą w częściach.
Wyżej wymienione oznaczenie produktów elektrycznych i elektronicznych odnosi się tylko do ak-
tualnych Państw Członkowskich Unii Europejskiej.
Wszelkie produkty lub nazwy firm wymienione w niniejszej instrukcji montażu mogą być znakami towarowy-
mi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
Uwaga:
(1) Nieautoryzowane kopiowanie niniejszej instrukcji jest zabronione.
(2) Zawartośćniniejszejinstrukcjimożewprzyszłościuleczmianiebezpowiadomienia.
(3) Treść niniejszej instrukcji została przygotowana z najwyższą starannością, ale w razie wątpliwości i
wprzypadkuzauważeniabłędówlubpominięć,proszępoinformowaćotymrmęNEC.
(4) Proszęzwrócićuwagę,żermaNECnieponosiżadnejodpowiedzialnościzaszkody,utraconeko-
rzyści etc. wynikające z użytkowania niniejszego produktu, bez względu na treść artykułu (3) powy-
żej.
(5) NEC wymieni wszelkie instrukcje z błędnie scalonymi lub brakującymi stronami.
POL-3
Przeczytać przed uruchomieniem
Informacjeopiktogramach
W celu zapewnienia bezpiecznego i poprawnego ytkowania produktu, w tej instrukcji montażu zasto-
sowanokilkapiktogramów,dotyczącychzapobieganiaobrażeniomciałaytkownikaiinnychosóboraz
zapobiegania uszkodzeniu mienia.
Piktogramyiichznaczeniezostałyopisaneponiżej.Zapoznajsiędobrzezeznaczeniempiktogramów
przed przystąpieniem do lektury tej instrukcji.
OSTRZEŻENIE
Nieprzestrzeganie treści tego ostrzeżenia i ędna obsługa produktu
mogąprowadzićdowypadkówpowodującychśmierćlubpoważne
obrażenia ciała.
PRZESTROGA
Nieprzestrzeganie treści tego ostrzeżenia i ędna obsługa produktu
mogąprowadzićdoobrażeńciałalubuszkodzeniamieniawokółpro-
duktu.
Przykładowe piktogramy
Symbol
oznacza polecenia wymagające uwagi (w tym ostrzeżenia). Oznaczenie kon-
kretnej przestrogi znajduje się wewnątrz symbolu.
Symbol oznacza działania zakazane. Oznaczenie konkretnego zakazanego działania
znajduje się wewnątrz symbolu.
Symbol
oznacza wymagane działania. Oznaczenie konkretnego wymaganego działa-
nia znajduje się wewnątrz symbolu.
OSTRZEŻENIE
Ostrzeżeniedotyczącebezpieczeństwalasera
• Wniniejszyproduktwbudowanajestdiodalaserowa.ywanieinnychprocedurstero-
wania lub regulacji niż te określone w niniejszej instrukcji może doprowadzić do naraże-
nia na działanie niebezpiecznego promieniowania.
• Niniejszyproduktjestsklasyfikowanyjakoproduktklasy1wgnormyIEC60825-1:2007.
• PrzestrogaietykietyobjaśniająceoPRODUKTACHLASEROWYCHKLASY1znajdująsięz
boku obudowy niniejszego produktu.
24L80101
POL-4
OSTRZEŻENIE
• Niewolnospoglądaćwczęśćemitującąlaserprzywłączonymmoduledotykowym.
Może to spowodować poważne uszkodzenie wzroku.
• Wpobliżuczęściemitującejlaserznajdujesięponiższypiktogramzprzestrogą.
• Trzymaćwszelkieelementyoptyczne(lupę,lusterkoitp.)pozaobszaremwyświetlane-
go ekranu. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia wzroku.
• Podczasmontażulubdemontażuniniejszegoproduktu,nienależywykręcaćśrubin-
nych niż wskazane w tej instrukcji montażu.
• Niewolnorozmontowywaćaniprzerabiać.Nienależypoddawaćniniejszegoproduktu
wstrząsom ani silnemu naciskowi. Może to doprowadzić do pożaru, porażenia prądem
lub wycieku światła laserowego.
 Informacjedotycząceprzeglądu,regulacjiinaprawymożnauzyskaćusprzedawcy.
• Nieumieszczaćniniejszegoproduktuwwilgotnymmiejscu.Należyunikaćkapania
lub chlapania wody blisko niniejszego produktu. Jeśli na niniejszy produkt wyleje się
woda, należy skontaktować się ze sprzedawcą.
• Niewkładaćdośrodkametalowychaniłatwopalnychprzedmiotów.Możetospowo-
dowaćpożarlubporażenieprądem.Zachowaćnależytąostrożnośćprzydzieciach.
Jeśli coś wpadnie do niniejszego produktu, należy odłączkabel USB łączący z pro-
jektorem i skontaktować się ze sprzedawcą.
• NiniejszyproduktjestzasilanyzportuUSBobsługiwanegoprojektorapoprzezkabel
USB dołączony do niniejszego produktu.
Niewłaściwe podłączenie może spowodować pożar lub porażenie prądem.
PRZESTROGA
• Jeślimodułdotykowyjestzamocowanyzapomocąwbudowanychmagnesów,należy
podjąć odpowiednie działania zabezpieczające przed upadkiem. W przeciwnym wy-
padku moduł dotykowy może upaść i spowodować obrażenia ciała.
Należy zapewnić bezpieczeństwo przy użyciu elementu obsługującego system zabez-
pieczający MicroSaver®.
POL-5
Miejsce montażu modułu dotykowego i procedura montażu
• Modułudotykowegonienależyużywaćnazewnątrziwmiejscubezpośredniegonasłonecznieniaani
w miejscu, gdzie silne światło pada bezpośrednio na powierzchnię ekranu. Praca przy dużej jasności
otoczenia,naprzykładprzyoknie,żarówcelublampiehalogenowej,powodujeemitowaniedużej
ilości światła podczerwonego i może spowodować usterkę.
• Zamontowaćmodułdotykowynaekranie,któregoodkształceniepowierzchnimieścisięwgranicy
8 mm. Aby uzyskać płynne działanie, zaleca się używanie ekranu z odkształceniem powierzchni do 3
mm.
• Rozmiarużytkowyekranumodułudotykowegowynosiod60”do100”.
• Abykorzystaćzmodułudotykowego,należyzainstalowaćprojektorprzypomocyściennejjednostki
mocującej, sufitowej jednostki mocującej lub jednostki do mocowania na stole. Jeśli projektor zosta-
nie zainstalowany na biurku, używanie modułu dotykowego będzie niemożliwe.
• Zamocowaćmodułdotykowywpozycjiwzględemobszaruwyświetlaniaprzedstawionejnaponiższej
ilustracji.
Moduł dotykowy
Ponad 100 mm / 4 cale
Ekran
Obszar wyświetlania
Ponad 25 mm / 1 cal
Ponad 25 mm / 1 cal
Ponad 25 mm / 1 cal
25 mm - 100 mm
*
/ 1 - 4 cali
* Należy uważać, aby mocowanie nie zasłaniało światła projekcyjnego.
• Abyzamocowaćmodułdotykowy,należyużyćwbudowanegomagnesulubdostępnychwsprzedaży
śrub.
• Wprzypadkuywaniadostępnychwsprzedażyśrub,należyprzygotowaćdwie(2)śruby,których
zwykła średnica wynosi 3 mm. Wybrać śrubę odpowiednią do okoliczności.
POL-6
1. Elementy znajdujące się w opakowaniu
Należy upewnić się, że w pudełku znajdują się wszystkie elementy wymienione na liście. W przypadku braku
jakichkolwiek elementów należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Moduł dotykowy
Zamocować u góry ekranu lub białej tablicy, na których wyświetlany jest
obraz z projektora.
Kabel USB (3,0 m / 118 cali) x 1 (*Do podłączenia zasilania)7N520086
Do połączenia portu USB na module dotykowym (typu B) i portu USB na
projektorze (typu A)
Arkusz antyrefleksyjny (Długość 175 mm / 7 cali, 12 szt.)
Do ukrywania nierówności i przeszkód na ekranie, które uniemożliwiają
rysowanie przy pomocy modułu dotykowego.
Instrukcjamontażu(niniejszydokument)
2. Nazwy części
Przedniapowierzchnia
Pokrywa pokręteł
Port USB (typ B) (*Do podłączenia zasilania)
Wskaźnik zasilania
Gniazdo zabezpieczające
Linia centrująca
POL-7
Wnętrze pokrywy
Pokrętło regulacji A
Pokrętło regulacji B
PRZESTROGA
• Gdynaekranielubbiałejtablicyzapomocąmagnesówzamocowanyjestmodułdotykowy,należy
przytrzymać moduł dotykowy, a następnie zdjąć pokrywę. W przeciwnym wypadku moduł dotyko-
wy może upaść i spowodować obrażenia ciała.
Tylnapowierzchnia
Port dyfuzji lasera
Magnes
Przestroga:
•Niewolnodotykaćportówdyfuzjilasera.Możetospowodowaćusterkę.
Uwaga:
Gniazdo zabezpieczające obsługuje system zabezpieczający MicroSaver®.
POL-8
3. Procedura konfiguracji
KROK 1 Pobierz i zainstaluj oprogramowanie na komputerze.
KROK 2 Podłącz zestaw interaktywnej tablicy multimedialnej do projektora, aby umożliwić ywanie
rysika.
KROK 3 Przeprowadź kalibrację kamery.
KROK 4 Zamontuj moduł dotykowy u góry ekranu.
KROK 5 Podłącz kabel USB.
KROK 6 Wykonaj regulację modułu dotykowego.
Uwaga:
• SzczegółydotycząceKROKU1(Jakzainstalowaćoprogramowanie),KROKU3(Jakskalibrowaćka-
merę) i KROKU6 (Jak wyregulować moddotykowy) znajdują się w instrukcji oprogramowania
dostępnej na stronie internetowej naszej firmy.
4. Pobieranie oprogramowania
Wykonaj kalibrację kamery dla zestawu interaktywnej tablicy multimedialnej i regulację modułu dotyko-
wego w celu korzystania z modułu dotykowego.
Specjalne oprogramowanie jest dostępne na stronie internetowej naszej firmy. Odwiedź także naszą wi-
trynę wsparcia technicznego, gdzie opisano warunki eksploatacyjne i obsługiwane systemy operacyjne:
URL: http://www.nec-display.com/dl/en/index.html
DokumentPDF(PortableDocumentFormat)wyjaśniasposóbkalibracjikameryprzezoprogramowanie
i dostępną regulację modułu dotykowego. Aby oglądać lub drukować pliki PDF wymagany jest program
Adobe Reader
TM
.
POL-9
5. Zamontuj moduł dotykowy u góry ekranu
• Wbudowanemagnesysązaładowanenatylnejpowierzchnimodułudotykowego,jakodomyślne
ustawienie fabryczne. Na ekranie lub białej tablicy przyciągających magnesy nie ma potrzeby moco-
wania modułu dotykowego za pomocą śrub.
• Abyużywaćmodułudotykowegonaekranielubbiałejtablicy,którenieprzyciągająmagnesów,na-
leży usunąć wbudowane magnesy z tylnej powierzchni modułu dotykowego i przymocować moduł
dotykowy za pomocą dostępnych w sprzedaży śrub.
• Użyjdostępnychwsprzedażyśrub(2szt.)onormalnejśrednicy3mm.Przygotujśrubyodpowiednie
dowarunków.
• Wyświetlekranregulacjizapomocąoprogramowania.Zostaniewyświetlonaliniaregulacjiśrodko-
wego położenia. Dopasuj ją do linii centrującej na module dotykowym.
• Informacjeomontażumodułudotykowegozapomocąjednostkimocowaniadoprojekcjinastole
znajdują się na stronie 5.
Uwaga:
• NienależypodłączaćkablaUSBprzedprzymocowaniemmodułudotykowegodoekranu.
[1] Określ położenie montażu modułu dotykowego, odnosząc się do poniższego rysunku.
Moduł dotykowy
Ponad 25 mm / 1 cal
Ponad 25 mm / 1 cal
25 mm - 100 mm
*
/ 1 - 4 cali
Ponad 100 mm / 4 cale
Ekran
Obszar wyświetlania
Ponad 25 mm / 1 cal
* Należy uważać, aby mocowanie nie zasłaniało światła projekcyjnego.
[2]Zamontujmodułdotykowynaekranie.
Mocowanieprzypomocywbudowanychmagnesów
• Umieśćtylnąpowierzchnięmodułudotykowegonaekranielubbiałejtablicy,ponieważmodułdotykowy
posiada wbudowane magnesy na tylnej powierzchni jako domyślne ustawienie fabryczne.
• Wprzypadkumocowaniamodułudotykowegoza pomocąwbudowanychmagnesów,należypodjąć
odpowiednie działania zabezpieczające przed upadkiem. Przygotuj dostępny w sprzedaży kabel zabez-
pieczający Kensington i podłącz go do gniazda zabezpieczającego na module dotykowym.
POL-10
Mocowanie za pomocą dostępnych w sprzedaży śrub
WAŻNE
• Przedzamocowaniemmodułudotykowegozapomocądostępnychwsprzedażyśrub,upewnijsię,że
regulacjamodułudotykowego(opisanaponiżej)możezostaćpoprawnieprzeprowadzona.Dopóki
niezostaniesprawdzoneodpowiedniedziałaniaregulacji,najlepiejwykonaćmocowanietymczaso-
we.Należyrównieżpodjąćodpowiedniedziałaniazabezpieczającemocowanietymczasoweprzed
upadkiem.
• Należywykorzystaćotworypomagnesach,abyzamocowaćmodułdotykowyzapomocąśrub.
Magnesy należy usunąć z modułu dotykowego przy pomocy śrubokręta krzyżakowego. Zachowaj wyjęte
magnesy i śruby.
•
Zamocuj moduł dotykowy na ekranie lub białej tablicy za pomocą dostępnych w sprzedaży śrub.
Informacje
• Abykorzystzjednostkimocowaniadoprojekcjinastole,
zamocuj moduł dotykowy dostępną w sprzedaży dwustronną
taśmą samoprzylepną na tylnej powierzchni modułu dotyko-
wego.
Przygotuj dwustronną taśmę samoprzylepną o grubości od 1,2
mm to 1,5 mm.
PRZESTROGA
• Nienależyużywdwustronnejtaśmysamoprzylepnejdomocowaniainnegoniżmocowanie
modułu dotykowego na stole. W przeciwnym wypadku moduł dotykowy może upaść, powodując
obrażenia ciała.
POL-11
6. Podłączanie kabla USB
Połącz port USB (typ B) na module dotykowym i port USB (typ A) na projektorze, używając kabla USB do-
łączonego do modułu dotykowego.
• Należyupewnićsię,żeprojektorikomputersąpołączonekablemkomputerowym.
• Należyupewnićsię,żekameraikomputerpołączonekablemUSB.(dotyczyopcjonalnegozestawu
interaktywnej tablicy multimedialnej)
Uwaga:
• NienależypodłączaćdoportuUSBnaprojektorzewprzypadkuurządzeniabezprzewodowejsieci
LAN.
Kabel USB (do połączenia z modułem dotykowym)
Projektor
Kamera
Ekran lub biała tablica
Moduł dotykowy
Kabel USB (do połączenia z zestawem interaktywnej
tablicy multimedialnej)
Przewód komputerowy
Komputer
POL-12
7. Jak korzystać z arkusza antyrefleksyjnego
Użyj dołączonego do modułu dotykowego arkusza antyrefleksyjnego, gdy rysowanie pal-
cem jest wyłączone z powodu odbicia przedmiotu leżącego u dołu ekranu, takiego jak po-
jemniknadługopisy,obramowaniebiałejtablicylubekranuitp.Załóżarkuszantyreeksyjny,
abyskrócićwiązkęlaserowąemitowanąprzezmodułdotykowy,takabynietraaławobiekt
powodujący odbicie.
Uwaga:
• Poprzyklejeniuarkuszaantyrefleksyjnegonienależygoodklejać.Wielokrotneprzyklejanieiodkle-
janie spowoduje pogorszenie przyczepności arkusza.
POL-13
8. Dane techniczne
Nazwa modelu NP01TM
Klasa lasera
Klasa1(IEC60825-1:2007)
Wewnętrzna dioda laserowa
Całkowita moc lasera: 200 mW (
×
2 szt.)
Długość fali: 830 nm
Gniazdo USB Typ B x 1
Wymagania dotyczące zasila-
nia /
Prąd znamionowy
DC5V / 400 mA
Zużycieenergii 2 W
Waga 290 g / 0,64 lbs
Wymiary zewnętrzne
190(szer.)
74,5(głęb.)
56,8 (wys.) (w mm) / 7,48(szer.)
2,93(głęb.)
2,24(wys.) (w calach) (bez wystających części)
Efektywny zasięg 60 do 100 cali
Robocza temperatura i wilgot-
ność powietrza
5° do 40°C (41° do 104°F) 20% do 80% (bez kondensacji)
Temperatura i wilgotność
powietrza przechowywania
-10° do 50°C (14° do 122°F ) 20% do 80% (bez kondensacji)
/