NEC NP06WK1 Instrukcja obsługi

Marka
NEC
Model
NP06WK1
Rodzaj
Instrukcja obsługi
POL-1
Uchwyt ścienny do mocowania projektora
NP04WK/NP04WK1
NP06WK/NP06WK1
Instrukcja instalacji i obsługi
Dziękujemy za zakup uchwytu ściennego do mocowania projektora firmy NEC.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją w celu uniknięcia niewłaściwego użycia.
Lista obsługiwanych projektorów znajduje się na stronie internetowej lub katalogach firmy NEC.
Opisy w instrukcji odnoszą się głównie do modelu NP-UM330X.
Instalacja ściennej jednostki mocującej powinna być wykonana przez
osobę z uprawnieniami. Instalacja nigdy nie powinna być wykonywa-
na przez klienta.
Informacja dla sprzedawcy i montażysty
W celu zapewnienia bezpieczeństwa klienta zalecamy przed rozpo-
częciem instalacji dokładne sprawdzenie, czy wytrzymałość miejsca
montażu jest wystarczająca, by zapewnić utrzymanie projektora i
uchwytu.
SPIS TREŚCI
Ważne informacje ............................................................................................................POL-2
Wstęp .....................................................................................................................................POL-4
Części w opakowaniu ....................................................................................POL-4
Nazwy części .......................................................................................................POL-5
Wymiary części ..................................................................................................POL-6
Odległość wyświetlania i rozmiar ekranu .........................................................POL-7
Montaż projektora...........................................................................................................POL-9
Regulacja zniekształceń obrazu projekcji ......................................................POL-14
Specyfikacje .....................................................................................................................POL-20
POL-2
Ważne informacje
Symbol
W niniejszej instrukcji użyte są różne symbole w celu zapewnienia bezpiecznego i właściwego korzystania z pro-
duktu oraz zniwelowania ryzyka odniesienia obrażeń i zniszczenia własności. Symbole i ich znaczenie podane są
poniżej. Przed rozpoczęciem korzystania z instrukcji upewnij się, że dobrze rozumiesz znaczenie symboli.
Niewłaściwe rozumienie i ignorowanie tej wskawki może
spowodowuszkodzenia ciała, skutkujące śmiercią, poważny-
mi obrażeniami itp.
Niewłaściwe rozumienie i ignorowanie tej wskawki może
spowodować obrażenia ciała i zniszczenia w najbliższym oto-
czeniu.
Ostrzeżenia
Ostrzeżenie
Uwaga
Przykładowe użycie symboli:
Symbol zwracający na coś uwagę (w tym ostrzeżenia)
Konkretne uwagi są określone znakami.
Symbol wyrażający zakazane czynności
Konkretne zakazy są określone znakami.
Symbol wyrażający obowiązkowe czynności
Konkretne instrukcje są określone znakami.
• W czasie instalowania i ustawiania pozycji projektora postępuj zgodnie z informacjami
zawartymi w niniejszej instrukcji. Projektor może spaść i spowodowszkodę, jeżeli został
nieprawidłowo zainstalowany i ustawiony.
Aby zapobiec spadnięciu projektora, zainstaluj i zamocuj projektor, tak by zapewnić odpow-
iednio wytrzymałe podparcie dla łącznej wagi projektora i uchwytu ściennego, biorąc pod
uwagę długi czas ytkowania i odporność na trzęsienia ziemi. Niewłaściwe podparcie lub
mocowanie może prowadzić do spadnięcia projektora i spowodowania szkody.
Zachowaj następujące środki ostrożności:
* yj śrub i wkrętów M6 (1/4 cala) do mocowania adaptera ściennego.
* yj gniazdka ściennego jako źródła zasilania dla projektora. Nie podłączaj bezpośrednio
dla lampy, ponieważ jest to niebezpieczne. Poza tym ywaj łatwo dostępnego gniazdka
zasilania, tak by można było podłączyć i odłączyć wtyczkę.
Mocowanie na drewnianej ścianie
Sprawdź, czy ładunek jest zamocowany na filarze lub konstrukcyjnie wytrzymałym materi-
ale. Jeli wytrzymałć materiału konstrukcyjnego itp. jest niewystarczająca, należy go
wzmocnić. Nie mocuj na elementach wykończeniowych ściany, listwach itp.
Mocowanie na betonowej ścianie
ywaj przemysłowych śrub kotwowych M6 (1/4 cala), nakrętek kotwowych i podobnych,
które są w stanie dźwigać ciężar projektora.
POL-3
Ostrzeżenie
• Nie instaluje w miejscach narażonych na stałą wibrację. Długotrwała wibracja może prowa-
dzić do obluzowania się wkrętów, a w konsekwencji spadnięcia uchwytu ściennego wraz z
projektorem i spowodowania szkody. Poza tym może to być przyczyną poważnego uszko-
dzenia projektora.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa, należy mocno dokręcić śruby, wkręty oraz śruby za-
bezpieczające. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do spadnięcia projektora i
spowodowania szkody.
Nie modyfikuj jakiejkolwiek części uchwytu. Mogłoby to prowadzić do spadnięcia projektora
wraz z uchwytem ściennym i spowodowania szkody.
Nie używaj zepsutych części uchwytu. Mogłoby to prowadzić do spadnięcia projektora wraz
z uchwytem ściennym i spowodowania szkody. Jeżeli jak część uchwytu jest zepsuta,
skontaktuj się ze sprzedawcą.
Nie patrz w okno projekcyjne, lustro ani soczewkę projektora, gdy jest włączony. Mogłoby to
spowodować uszkodzenie wzroku.
Nie opieraj się o projektor lub uchwyt. Mogłoby to prowadzić do spadnięcia projektora wraz
z uchwytem ściennym i spowodowania szkody. Zachowaj szczególną ostrożność w obecno-
ści dzieci.
Nie ywaj kleju do blokowania wkrętów, smarów, olejów itp. do uchwytu ściennego. Mo-
głoby to być przyczyną pogorszenia się jakości materiału uchwytu i prowadzić do spadnięcia
projektora i spowodowania szkody.
Uwaga
• Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych projektora. Mogłoby to uniemożliwić rozpraszanie się
ciepła i prowadzić do pożaru. W szczególności nie używaj projektora w następujący sposób:
nie instaluj projektora w miejscu takim jak ściana itp.; w miejscach, gdzie wentylacja jest
ograniczona, przykrywając go etc.
• Nie instaluj projektora naprzeciwko otworów wylotowych urządzeń klimatyzacyjnych lub
grzewczych, a także w miejscach narażonych na znaczną wibrację. Mogłoby to prowadzić do
wybuchu pożaru lub porażenia elektrycznego.
• Nie instaluj projektora w miejscach wilgotnych i zakurzonych lub narażonych na tłusty dym
lub parę wodną (jak w pobliżu sprzętu kuchennego lub nawilżaczy powietrza). Mogłoby to
prowadzić do wybuchu pożaru.
• Podczas instalowania projektora zachowaj odpowiedni odstęp od otaczających przedmio-
tów. Niezastosowanie się do tej zasady uniemożliwi rozpraszanie się ciepła i może prowadzić
do pożaru.
Zaleca się:
•
Unikania pomieszczeń znacznie zakurzony, zawilgoconych lub zadymionych tłustym bądź tytoniowym dy-
mem.
Bród przywrze do części optycznych takich jak lustra i soczewki, co spowoduje obniżenie jakości obrazu.
Unikania miejsc, w których ekran jest narażony na bezpośrednie działanie światła onecznego lub
światła sztucznego.
Jeżeli oświetlenie otoczenia bezpośrednio odbija się na ekranie, obraz może wydawać się wyblakły i
trudno go oglądać.
Unikania miejsc narażonych na szczególnie wysoką lub niską temperaturę.
Mogłoby to prowadzić do uszkodzenia. (Sprawdź eksploatacyjny zakres temperatury otoczenia w in-
strukcji obsługi projektora).
POL-4
Wstęp
M
Części w opakowaniu
Sprawdź, czy wszystkie części wyszczególnione poniżej znajdują się w opakowaniu.
Uchwyt ścienny: 1 zestaw
Wysięgnik wysuwany: 1 zestaw
Uchwyt ścienny oraz wysięgnik wysuwany są
montowane przy wysyłce.
Nakładki uchwytu ściennego: 2
To są nakładki na uchwyt ścienny. Obie nakładki
są jednakowe.
Podkładki: 4
Podkładki dystansowe: 4
Przeznaczone są one do montażu uchwytu
ściennego do ściany.
* Śruby lub wkręty potrzebne do zamocowania
uchwytu na ścianie powinny być dostosowa-
ne do rodzaju powierzchni ściany.
Wkręty M4×8 mm: 4
Przeznaczone są do zamocowania projektora.
Klucz imbusowy: 1
Klucz ten służy do dokręcenia
śrub zabezpieczających.
ytka naścienna: 1
Stosowana do montu uchwytu ściennego w
regionie Ameryki Północnej.
* Śruby lub wkręty potrzebne do zamocowania
uchwytu na ścianie powinny być dostosowa-
ne do rodzaju powierzchni ściany.
Uwagi dotycce bezpieczeństwa przy in-
stalacji: 1
Zawieraone środki ostrożności dotycce in-
stalacji ściennej jednostki mocującej, listę części
oraz specyfikacje.
Skrócona instrukcja obugi: 1
Zawiera uproszczony opis czynności związanych
z instalacją i regulacją.
Wkręty M6×10 mm: 4
Przeznaczone są one do przymocowania płytki
naściennej do ściennej jednostki mocującej.
POL-5
M
Nazwy części
(Uchwyt ścienny)
Otr na okablowanie
Nakładka uchwytu ścienne-
go
Nakładka uchwytu ścienne-
go
Podłużne otwory na śruby
montażowe
Śruba ustalająca (A)
(Zesł wysięgnika)
Linia odniesienia pozycji
pionowej
Uchwyt ścienny (zespół uchwytu ściennego + zesł wysię-
gnika)
Widok z góry
Wysięgnik wysuwany
Nasadka
Pokrętło regulacji pochylenia w lewo/w
prawo
Śruby zabezpieczające (2)
Otr na okablowanie
Śruby ustalające (B) (2)
Pokrętło regulacji pochylenia w
poziomie
(Płytka montażowa)
Pokrętło regulacji
Otr na okablowanie
Widok od spodu
Podłużne otwory na śruby monta-
żowe
NP04WK
NP04WK1
NP06WK
NP06WK1
pochylenia w pionie
POL-6
100
530
142
100
189
94.5
189
100
142
100
223
60
Jednostki: mm
M
Wymiary części
Schematy poniżej przedstawiają wygląd zewnętrzny ściennej jednostki mocującej, położenie śrub monta-
żowych uchwytu ściennego oraz dopuszczalny zakres ruchu podczas montażu projektora.
Środek uchwytu ściennego
572 (min.) do 994 (maks.)
(Przy zamontowanej płytce naściennej: 575 (min.) do 997 (maks.)
422 (zakres ruchu zespołu wysięgnika)
Środek uchwytu
ściennego
Środek uchwytu ściennego
Położenie śrub montażowych uchwytu ściennego
±40 (zakres ruchu zespołu wysięgnika)
Położenie śrub montażowych uchwytu ściennego
Położenie śrub montażowych uchwytu ściennego
Środek uchwytu ściennego
±50 (zakres ruchu uchwytu ściennego)
POL-7
M
Odległość wyświetlania i rozmiar ekranu
Poniższe schematy ukazują odległość wwietlania (projekcji) i rozmiar ekranu, a także optymalną wysokość
projektora i ekranu.
Aby określić pozycję montażową, zapoznaj się z wymiarami podanymi na schemacie, a następnie wykonaj
czynności montażowe.
UWAGA
- Jeśli ekran jest umieszczony przed powierzchnściany, odległość od projektora do ekranu będzie
zmniejszona (zakres wysuwania zmniejszy się). Sprawdź zanim dokonasz montażu.
- Dopilnuj, by pokryć środek uchwytu ściennego ze środkiem ekranu.
H2
L1
L2
W
189
142
71
71
H1
D
Współczynnik kszttu obrazu z projektora pokazano poniżej.
Ekran D=16 (W): 10 (H2): Projektor szerokokątny
Ekran D=4 (W): 3 (H2): Projektor standardowy
D
D
Ściana
Środek otworu na
śrubę
Środek otworu na
śrubę
Środek otworu na śrubę Środek otworu na śrubę
Powierzchnia ekranu
Środek uchwytu ściennego
Środek ekranu
POL-8
N
P
-
U
M330X/NP-UM280X
L1 (cm) L2 (cm)
61.5 125.0 93.7 10.5 44.8 21.2
70 142.2 106.7 16.8 51.1 23.1
80 162.6 121.9 24.1 58.5 25.4
90 182.9 137.2 31.5 65.8 27.6
100 203.2 152.4 38.8 73.2 29.9
NP-UM330W/NP-UM280W
L1 (cm) L2 (cm)
58 124.9 78.1 10.5 44.8 21.3
60 129.2 80.8 12.0 46.4 21.8
70 150.8 94.2 19.8 54.2 24.1
80 172.3 107.7 27.6 62.0 26.5
90 193.9 121.2 35.4 69.8 28.9
100 215.4 134.6 43.2 77.6 31.3
NP-U300X/NP-U250X
L1 (cm) L2 (cm)
63 128.0 96.0 13.3 47.5 31.2
65 132.1 99.1 15.0 49.2 32.0
70 14
2.2 106.7 19.2 53.4 34.2
75 152.4 114.3 23.5 57.7 36.3
77 156.5 117.3 25.1 59.4 37.2
80 162.6 121.9 27.7 61.9 38.4
85 172.7 129.5 32.0 66.2 40.6
NP-U310W/NP-U260W
L1 (cm) L2 (cm)
77 165.9 103.7 15.3 49.5 30.2
80 172.3 107.7 17.4 51.6 31.2
85 183.1 114.4 21.4 55.6 32.9
87.2 187.8 117.4 22.6 56.8 33.6
90 193.9 121.2 24.6 58.8 34.6
95 204.6 127.9 28.3 62.5 36.3
100 215.4 134.6 31.9 66.1 38.0
NP-UM383WL
L1(cm)
L2(cm)
wide tele wide tele
LensShiftMAX LensShiftMIN
70
150.8 94.2
8.0 10.1 41.0 43.2 27.08 21.38
80
172.3 107.7
13.8 16.3 46.8 49.3 30.58 24.08
90
193.9 121.2
19.7 22.4 52.7 55.4 33.98 26.78
100
215.4 134.6
25.5 28.5 58.5 61.5 37.48 29.48
110
236.9 148.1
31.3 34.6 64.3 67.6 40.98 32.08
120
258.5 161.5
37.1 40.8 70.1 73.8 44.48 34.78
130
280.0 175.0
42.9 46.9 75.9 79.9 47.98 37.48
Ekran
Ekran
Ekran
Ekran
Ekran Odległość wwietlania
Wysokość pomiędzy środkiem otworu na śrubę w
dolnej części uchwytu ściennego a górną grani
ekranu – H1 (cm)
Rozmiar (D)
W (szerokość) x H2 (wysokość) (cm)
Odległość wwietlania
Wysokość pomiędzy środkiem otworu na śrubę w
dolnej części uchwytu ściennego a górną grani
ekranu – H1 (cm)
Rozmiar (D)
W (szerokość) x H2 (wysokość) (cm)
Odległość wwietlania
Wysokość pomiędzy środkiem otworu na śrubę w
dolnej części uchwytu ściennego a górną grani
ekranu – H1 (cm)
Rozmiar (D)
W (szerokość) x H2 (wysokość) (cm)
Odległość wwietlania
Wysokość pomiędzy środkiem otworu na śrubę w
dolnej części uchwytu ściennego a górną grani
ekranu – H1 (cm)
Rozmiar (D)
W (szerokość) x H2 (wysokość) (cm)
Odległość wwietlania
Wysokość pomiędzy środkiem otworu na śrubę w
dolnej części uchwytu ściennego a górną grani
ekranu – H1 (cm)
Rozmiar (D)
W (szerokość) x H2 (wysokość) (cm)
POL-9
Przygotowanie:
1. Przygotuj śrubokręt krzyżakowy (magnetyczny) i dołączony klucz imbusowy.
2. Zdejmij pokrywę okablowania projektora. W celu uzyskania szczełowych instrukcji, zapoznaj się z od-
powiednimi instrukcjami obsługi.
1. Wyjmij wysięgnik wysuwany.
Uchwyt ścienny oraz wysięgnik wysuwany są montowane przy wysyłce.
(1) Wyjmij obie śruby ustalające (B) i obie śruby zabezpieczające.
- Do usunięcia śrub zabezpieczających użyj dołączonego klucza imbusowego.
(2) Wysuń wysięgnik.
Śruby ustalające (B)
Śruby zabezpieczające
Wysięgnik wysuwany
(1)
(2)
Przed instalac
1.
Przemyśl, w jakim miejscu zainstalować ekran i określ pozycję montażu ściennej jednostki
mocującej. (Patrz str. POL-7)
- Nie jest możliwa instalacja w taki sposób, aby obraz był wyświetlany pod kątem. Naly ustawić
tak, by obraz był wyświetlany na wprost.
2. Upewnij się, że ustawienie podczas instalacji jest zgodne z warunkami w sekcji
„Koniecznie przeczytaj przed instalacją” na stronie POL-2 niniejszej instrukcji ob-
sługi.
- Z uwagi na to, że kąt uniesienia osi optycznej projektora jest duży, drobne zmiany odległości
wyświetlania spowodują znaczne zmiany rozmiaru i położenia obrazu projekcji. Ponadto, jeśli
ustawienie kierunku rzutu projektora jest nieprawidłowe, zniekształcenie obrazu zwiększa się.
Montaż projektora
POL-10
3. Zamocuj projektor do płytki montażowej.
Wyrównaj otwory na śruby w płytce montażowej względem otworów na śruby po spodniej stronie projek-
tora, a następnie ściśle wkręć załączone cztery śruby M4×8.
- Na podłodze póż grubą, miękką szmatkę itp., aby ochronić projektor przed zarysowaniami.
Uwaga: U spodu projektora przy czterech otworach na śruby wskazano „MAX.M4 x 8”. To wskazanie nie od-
nosi się do uchwytu projektora tego produktu.
- Montaż projektora za pomocą śrub in-
nych, niż te w zestawie, może uszkodzić
projektor lub spowodowjego upadek
i w konsekwencji zranienie. Koniecznie
yj dołączonych śrub.
ytka montażowa
Śruby M4×8
UWAGA
- Nie należy dotyksoczewki projekcyjnej pod-
czas instalacji projektora.
2. Zamocuj uchwyt ścienny do materiału strukturalnego ściany.
yj dołączonych podkładek i podkładek dystansowych w celu zamocowania uchwytu ściennego za po-
mocą wkrętów M6 (lub śrub).
- Aby uzyskać informacje o prawidłowym ustawieniu podczas montażu uchwytu ściennego oraz o
wymiarach, patrz „Wymiary części” na stronie POL-6 oraz „Odległość wyświetlania i rozmiar ekranu” na
stronie POL-7.
- Zadbaj, by wkręcić śruby po środku
otworów montażowych, gdyż po-
służą one za punkty odniesienia do
wypozycjonowania w poziomie.
- Uchwyt ścienny musi zostać zamon-
towany poprawną stroną do góry/
do dołu. Zamontuj go zgodnie z
kierunkiem ukazanym na schemacie.
- Zakres regulacji pozycji w poziomie
wynosi ±50 mm.
UWAGA
- Montaż powinien być wykonany
przez dwie osoby.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
- Do przymocowania dolnej strony uchwytu ściennego należy
wkrętów M6 (1/4 cala) lub śrub (w 4 miejscach). Użycie
jakichkolwiek części innych niż wkręty (lub śruby) M6 mogłoby
spowodować upadek projektora i w konsekwencji zranienie.
142mm
189mm
Uchwyt ścienny
Otwory montażowe
Podkładka dystansowa
Podkładka
POL-11
Zespół wysięgnika
Wysięgnik wysuwany
(1) Śruby zabezpieczające
(2) Śruby ustalające (B)
* Poniższy schemat pokazuje widok od spodu.
4. Wsuń wysięgnik wysuwany do zespołu wysięgnika.
5. Zamocuj śruby zabezpieczające i śruby ustalające (B).
(1) Aby ściśle dokręcić obie śruby zabezpieczające, użyj dołączonego klucza imbusowego.
(2) Pozostaw obie śruby ustalające (B) luźno. Dokręć je po wykonaniu regulacji.
POL-12
(1) (2) Śruba ustalająca (A)
Zespół wysię-
gnika
6.
Ustaw wstępną pozycję pionową zespołu wysięgnika.
Bezpośrednio po dostarczeniu z fabryki, zespół wysięgnika ustawiony jest w najwyższym położeniu.
(1) Po poluzowaniu śruby ustalającej (A) zespołu wysięgnika, obniż zespół wysięgnika do najniższej możli-
wej pozycji, przytrzymując przy tym podstawę zespołu wysięgnika.
(2) Tymczasowo dokręć śrubę ustalającą (A).
W ten sposób zostaje zakończone ustawianie wstępnej pozycji pionowej zespołu wysięgnika.
- Śrub zabezpieczających nie naly wyjmować, z wyjątkiem montażu. Mogłoby to spowodo-
wać wlizgnięcie się wysięgnika wysuwanego i jego upadek, a w konsekwencji zranienie.
- Podczas obniżania wysięgnika celem regulacji, należy koniecznie przytrzymać jego podsta-
wę. Trzymanie go w jakiejkolwiek innej pozycji podczas regulacji może spowodować uszko-
dzenie lub upadek wysięgnika, a w konsekwencji zranienie.
OSTRZEŻENIE
POL-13
To kończy instalację projektora.
Zamocuj pokrywę kabli projektora i nasadki uchwytu ściennego po wykonaniu regulacji obrazu projekcji.
(2) Górny otwór na okablo-
wanie
Dolny otwór na okablowanie
Otr na okablowanie od strony ściany
(1) Wysięgnik
wysuwany
Zespół wysięgnika
Uchwyt ścienny
7. Okablowanie
Przewód zasilający i kabel (kable) doprowadzania sygnału mobyć przeprowadzone przez wysięgnik wy-
suwany i uchwyt ścienny.
W wysięgniku wysuwanym jest jeden otwór na okablowanie, podczas gdy w uchwycie ściennym jest ich
trzy (górny, od strony ściany i dolny).
Wybierz otwory na okablowanie zgodnie z warunkami okablowania.
(1) Przeprowadź kable przez otwór w wysięgniku wysuwanym, a następnie do szczytu uchwytu ściennego.
(2) Przeprowadź kable przez górny, dolny lub środkowy otwór na okablowanie w uchwycie ściennym.
UWAGA
- Pozostaw odpowiednią długość kabla, pozwalającą na regulację wysięgnika wysuwanego.
- W przypadku kilku kabli doprowadzania sygnału, zepnij je razem. Nie należy ich jednak łączz
przewodem zasilającym. Może to spowodować zakłócenia związane z zasilaniem.
POL-14
Pokrętło regulacji pochylenia w
poziomie
Regulacja zniekształceń obrazu projekcji
M Przed rozpoczęciem regulacji
Przygotowanie projektora
- Wyświetl obraz z projektora, po czym operuj pokrętłem ostrości projektora i z grubsza wyreguluj
ostrość obrazu projekcji.
Instrukcje na temat wyświetlania obrazu znajdują się w rozdziale „Wyświetlanie obrazu (podstawowa
obsługa)” w Podręczniku użytkownika (CD-ROM) dołączonym do projektora.
- W menu ekranowym w zakładce „Instalacja” lub „Ustawienia”, wybierz „Sufitowy/Przedni” jako spo-
sób projekcji.
- W przypadku projektorów z funkcją obrazu testowego regulację ułatwia wyświetlenie obrazu te-
stowego.
Diagramy opisowe ukazują jedynie zmiany w obrazie projekcji dla jednej operacji regulującej na
raz. W rzeczywistości zniekształcenia występują łącznie.
1. Regulacja orientacji poziomej projektora.
Obracaj pokrętłem regulacji pochylenia w poziomie i wyreguluj tak, by górny i dolny brzeg obrazu projekcji
były równoległe.
- Zakres regulacji wynosi ±5°.
POL-15
Pokrętło regulacji pochylenia
w pionie
Pokrętło regulacji pochylenia w lewo/w prawo
2. Regulacja orientacji pionowej
projektora.
Obracaj pokrętłem regulacji pochylenia w pionie i wyreguluj
tak, by lewy i prawy brzeg obrazu projekcji były równoległe.
- Zakres regulacji wynosi ±5°.
3. Regulacja pochylenia obrotowego projektora.
Obracaj pokrętłem regulacji pochylenia w lewo/w prawo i dostosuj obraz tak, by był on równoległy do
ekranu.
- Zakres regulacji wynosi ±5°.
POL-16
Nasadka
Śruby ustalające (B) (dwie)
Śruby zabezpieczające
4. Regulacja rozmiaru
wyświetlanego obrazu.
(1) Poluzuj obie śruby ustalające (B) zespołu wysięgnika.
(2) Trzymając za nasadkę wysięgnika wysuwanego, przesuwaj
go do przodu lub do tyłu, aby obraz wyświetlany bna
całej powierzchni ekranu.
- Jeśli montażu dokonano zgodnie z instrukcjami w sekcji
„Odległość wwietlania i rozmiar ekranu”, obraz wy-
świetlany jest mniej więcej po środku.
- Zakres ruchu wysięgnika wysuwanego wynosi maksy-
malnie 422 mm.
- Mając na uwadze zachodzącą z czasem zmianę poże-
nia, do którego regulowany jest obraz projekcji, ustaw
wysięgnik tak, aby obraz projekcji był nieznacznie (ok.
20 mm) mniejszy niż ekran.
- Śrub zabezpieczających nie należy wyjmować, z wyjątkiem montażu. Mogłoby to spowodo-
wać wlizgnięcie się wysięgnika wysuwanego i jego upadek, a w konsekwencji zranienie.
OSTRZEŻENIE
Do przodu Do tu
POL-17
Śruby uchwytu
ściennego
Śruby uchwytu ściennego
Śruba ustalająca (A)
Uchwyt ścienny
Zespół wysięgnika
6. Regulacja pozioma.
Jeżeli obraz projekcji jest przesunięty w jedną stronę w stosunku
do ekranu, lekko poluźnij cztery śruby uchwytu ściennego, po
czym przesuń uchwyt, aby wyregulować położenie obrazu.
- Zakres regulacji wynosi ±50 mm.
- Nie luzuj śrub zbyt mocno. Mogłoby to spowodować uszkodzenie mocowania lub jego upa-
dek, a w konsekwencji zranienie.
5. Regulacja pionowa.
Poluzuj śrubę ustalającą (A), a następnie, trzymając
wysięgnik za podstawę, uni go w gótak, by wy-
celować w linię odniesienia. Wyreguluj tak, aby obraz
projekcji znajdował się na środku powierzchni ekranu.
* W przypadku gdy obraz projekcji przesunty jest
zbytnio do góry w stosunku do powierzchni ekranu,
najłatwiej jest najpierw opuścić wysięgnik w dół,
trzymac jego podstawę, a następnie przesuw
go z powrotem do góry.
- Zespół wysięgnika wykorzystuje siłę odbicia w celu
zmniejszenia obciążenia podczas ruchu w górę.
- Zakres regulacji wynosi ±40 mm.
Linia odniesienia
W górę W dół
- Podczas obniżania wysięgnika celem regulacji, należy koniecznie przytrzymać jego podstawę. Trzymanie go w jakiejkolwiek innej
pozycji podczas regulacji może spowodować uszkodzenie lub upadek wysięgnika, a w konsekwencji zranienie.
W prawo W lewo
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
POL-18
(1)
(2)
(1)
(2)
Nakładka (A)
Nakładka (B)
Część, gdzie obie nakładki się łąc
7. Po zakończeniu regulacji, ściśle dokręć wszystkie
uprzednio poluzowane śruby.
8. Zamocuj nakładki na uchwycie ściennym.
Nakładka (A) i nakładka (B) mają identyczny kształt.
Mocowanie nakładek
(1) Nasuń jedną z nakładek na uchwyt ścienny.
- Cztery zakładki znajdujące się po spodniej stronie nakładki, wpasowując się do wrębów w uchwycie
ściennym, zapewniają mocowanie nakładki.
(2) Nasuń nakładkę (B) pod kątem, po czym obróć ją, zwracając uwagę na zakładki.
- Cztery zakładki znajdujące się po spodniej stronie nakładki, wpasowując się do wrębów w uchwycie
ściennym, zapewniają mocowanie nakładki.
Zdejmowanie nakładek
(1) Włóż palec do szczeliny u góry nakładki, po czym delikatnie unieś w górę, aby odpiąć zakładki.
(2) Pociągnij po przekątnej, jak wskazują strzałki. Następnie pociągnij nakładkę do siebie, aby ją zdjąć. W taki
sam sposób zdejmij drugą nakładkę.
UWAGA
- Pociągając, nie używaj zbytniej siły, jeśli zakładki pod spodem nakładki nie są odczepione. Mogłoby
to uszkodzić zakładki.
POL-19
9. Mocowanie pokrywy okablowania na projektorze.
Instrukcje na temat mocowania pokrywy znajdują się w Podręczniku użytkownika.
To kończy instalację i regulację.
- Nie grupuj przewodu zasilającego razem z kablami i nie umieszczaj go
pod pokrywą kabli. Mogłoby to spowodować pożar.
OSTRZEŻENIE
POL-20
Specykacje
Nazwa produktu
Nazwa modelu
Kąty regulowane
Pozycje
regulowane
Wymiary
zewnętrzne Waga
: Ścienna jednostka mocująca
: NP04WK/NP04WK1/NP06WK/NP06WK1
: Kąt pionowy – ±5°; Kąt poziomy – ±5°; Kąt pochylenia – ±5°
: Do przodu/do tyłu – 422; W poziomie – ±50 mm; W pionie – ±40 mm
: NP04WK 530 (S) x 572 (G) x 223 (W) mm
NP04WK1530 (S) x 575 (G) x 223 (W) mm
NP06WK 530 (S) x 572 (G) x 223 (W) mm
NP06WK1530 (S) x 575 (G) x 223 (W) mm
: Ok. NP04WK9,3 kg / NP04KW1: 11,2 kg
NP06WK10,3 kg / NP06KW1: 12,2 kg
Dopuszczalne obciążenie : 13,0 kg
Powyższe specyfikacje i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Użycie płytki naściennej (tylko NP04WK1/NP06WK1)
Montując uchwyt ścienny przy yciu płytki naściennej naly wykonać 16 otworów w ścianie w
pozycjach wskazanych poniżej. Dopasuj głębokość i średnicę otworów do śrub, jakie zostaną użyte.
Rysunek wymiarowy ukazujący prawidłowe pozycje dla śrub (jednostki: mm)
(1) Dołączoną ytnaścienną przymocuj do pionowego elementu ściany za pomowkrętów
(lub śrub) (w 12 miejscach).
(2) Za pomocą dołączonych śrub (M6×10), podkładek dystansowych i podkładek (4 miejsca), ściśle
przymocuj uchwyt ścienny do płytki naściennej. Aby przeczytać uwagi itp., patrz strona POL-10.
(1)
(2)
Śruba M6×10
Podkładka dystansowa
Podkładka
Otr na śrubę montażową uchwytu ściennego
Otr montażowy (do ściany)
Otr na okablowanie
/

Ten podręcznik jest również odpowiedni