NEC UM301W Instrukcja obsługi

Kategoria
Telewizory
Typ
Instrukcja obsługi
Projektor
UM351W/UM301W/
UM361X/UM301X
Podręcznik użytkownika
Produkty UM301W i UM301X nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej.
Model nr
NP-UM351W, NP-UM301W, NP-UM361X, NP-UM301X
ver. 3 11/15
• Apple,Mac,MacOS,OSX,MacBookiiMacsąznakamitowarowymirmyAppleInc.zarejestrowanymiwStanachZjedno-
czonych i innych krajach.
• iOSjestznakiemtowarowymlubzastrzeżonymznakiemtowarowymirmyCiscowStanachZjednoczonychiinnychkrajach,
i jest wykorzystywany na podstawie licencji.
• APPStorejestznakiemusługowymrmyAppleInc.
• Microsoft,Windows,WindowsVista,InternetExplorer,.NETFrameworkiPowerPointsązastrzeżonymiznakamitowarowymi
lubznakamitowarowymirmyMicrosoftwStanachZjednoczonychi/lubinnychkrajach.
• MicroSavertozastrzeżonyznaktowarowyrmyKensingtonComputerProductsGroup,oddziałurmyACCOBrandsw
StanachZjednoczonychorazinnychkrajach.
• WaplikacjiVirtualRemoteToolwykorzystanobibliotekęWinI2C/DDC,©NicomsoftLtd.
• TerminyHDMI,HDMIHigh-DenitionMultimediaInterfaceorazlogoHDMIsąznakamitowarowymilubzastrzeżonymi
znakamitowarowymirmyHDMILicensingLLCwStanachZjednoczonychiinnychkrajach.
• MHL,MobileHigh-DenitionLinkilogoMHLsąznakamitowarowymilubzastrzeżonymiznakamitowarowymiMHL,LLC.
• TrademarkPJLinktoznaktowarowystosowanydoprawoznakachtowarowychwJaponii,StanachZjednoczonychorazw
innychkrajachiobszarach.
• Wi-Fi
®
,Wi-FiAlliance
®
iWi-FiProtectedAccess(WPA,WPA2)
®
tozastrzeżoneznakitowarowestowarzyszeniaWi-FiAlliance.
• Blu-raytoznaktowarowystowarzyszeniaBlu-rayDiscAssociation.
• CRESTONiROOMVIEWtoznakitowarowermyCrestronElectronics,Inc.zastrzeżonewStanachZjednoczonychi/lubinnych
krajach.
• EthernetjestzarejestrowanymznakiemtowarowymlubznakiemtowarowymFujiXeroxCo.,Ltd.
• AndroidiGooglePlaysąznakamitowarowymirmyGoogleInc.
• Pozostałenazwyproduktówlublogowymienionewniniejszympodręcznikuytkownikamogąbyćznakamitowarowymi
lubzastrzeżonymiznakamitowarowymiodpowiednichwłaścicieli.
• LicencjeGPL/LGPLnaoprogramowanie
TenproduktzawieraoprogramowanieobjętelicencjąGPL(ang.GeneralPublicLicense)GNU,LGPL(ang.LesserGeneral
PublicLicense)GNUorazinnymilicencjami.
Dalszeinformacjedotycząceróżnychaplikacjizawieraplik„readme.pdfwfolderze„aboutGPL&LGPLnadostarczonejpłycie
CD-ROM.
UWAGI
(1) Niewolnoprzedrukowywaćcałejniniejszejinstrukcjiobsługilubjejczęścibezuzyskaniapozwolenia.
(2) Zawartośćtejinstrukcjiobsługimożeuleczmianiebezpowiadomienia.
(3) Niniejsząinstrukcjęobsługiprzygotowanoznajwyższąstarannością,leczwrazieodnalezieniajakichkolwiekwątpliwych
informacji,błędówlubbrakówprosimyokontakt.
(4) Pomimoartykułu(3)rmaNECniebędzieodpowiadaćzaroszczeniazwiązanezutratązyskóworazinnymikwestiami
wynikającymizużywaniaprojektora.
i
Ważne informacje
Przestrogi dotyczące bezpieczeństwa
Środki ostrożności
PrzedyciemprojektorarmyNECnależydokładnieprzeczytaćtęinstrukcjęizachowaćjąwdostępnymmiejscudo
przyszłegowykorzystania.
PRZESTROGA
Abywyłączyćzasilanie,należyodłączyćwtyczkęzgniazdazasilaniasieciowego.
Gniazdozasilaniasieciowegopowinnosięznajdowaćjaknajbliżejurządzeniaimusibyćłatwodostępne.
PRZESTROGA
NIEWOLNOOTWIERAĆOBUDOWY,ABYNIEDOSZŁODOPORAŻENIAPRĄDEMELEKTRYCZNYM.
WEWNĄTRZURZĄDZENIAZNAJDUJĄSIĘELEMENTYDZIAŁAJĄCEPODWYSOKIMNAPIĘCIEM.
WSZELKIEPRACESERWISOWEMOŻEWYKONYWAĆJEDYNIEWYKWALIFIKOWANYPERSONEL.
Tensymbolostrzegaużytkownika,żenieizolowaneelementywewnątrzurządzeniaznajdująsiępodtakdużym
napięciem,żemożeonospowodowaćporażenieprądemelektrycznym.Bezpośrednikontaktzdowolnym
elementemwewnątrzobudowyjestniebezpieczny.
Tensymbolostrzegaytkownika, żeistotneinformacjedotyczącepracy iobsługiurządzeniaznajdująsięw
załączonej dokumentacji.
Należysięznimiszczegółowozapoznaćwceluuniknięciaproblemów.
OSTRZEŻENIE:ABYUNIKNĄĆPOŻARULUBPORAŻENIAPRĄDEM,NIENALEŻYWYSTAWIAĆMONITORANADESZCZANI
NADZIAŁANIEWILGOCI.
NIEWOLNOUŻYWAĆPRZEDŁUŻACZYANIPODŁĄCZAĆWTYCZKIURZĄDZENIADOGNIAZDA,DOKTÓREGONIEPASUJĄ
WSZYSTKIEWTYKI.
PRZESTROGA
Należyunikaćwyświetlanianieruchomychobrazówprzezdługiczas.
Wprzeciwnymraziemożedojśćdotymczasowegoutrzymywaniasiętakichobrazównapowierzchnipanelu
ciekłokrystalicznego.
Wtakiejsytuacjinależykontynuowaćytkowanieprojektora.Statycznetłozpoprzednichobrazówwkońcu
zniknie.
Utylizacja zużytego produktu
PrzepisyunijnewprowadzonewkażdympaństwieczłonkowskimUniiEuropejskiejwymagają,abyzużyte
urządzeniaelektryczneielektroniczne,opatrzoneznakiemumieszczonymzlewejstrony,byłyutylizowane
oddzielnieodzwykłychodpadówgospodarczych.Dotyczytoprojektoróworazakcesoriówelektrycznychilamp.
Przyutylizacjitakichproduktównależypostępowaćzgodniezwytycznymilokalnychurzędówi/lubzapytaćo
sposóbpostępowaniawsklepie,gdzienabytoprodukt.
Pozebraniuzużytychproduktówzostająonew odpowiednisposóbponowniewykorzystaneipoddane
recyklingowi.Takiepostępowaniepozwalanaszejrmieograniczyćilośćodpadóworazograniczyćdominimum
negatywnywpływnaśrodowiskoizdrowieludzkiezwiązanynaprzykładzrtęciązawartąwlampie.
WyżejwymienioneoznaczenieproduktówelektrycznychielektronicznychodnosisiętylkodoaktualnychPaństw
CzłonkowskichUniiEuropejskiej.
Dotyczy UE: Przekreślonypojemniknaodpadyoznacza,żezużytychbateriinienależywyrzucaćdopojemników
zodpadamidomowymi!Istniejeoddzielnysystemzbiórkizużytychbaterii,któryzapewniaichprawidłoweprzet-
warzanieiodzyskzgodniezobowiązującymprawem.
Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/WE bateria nie może być utylizowana niezgodnie z procedurami. Baterię należy
przekazać do odpowiednich służb lokalnych.
ii
Ważne informacje
OSTRZEŻENIE DLA MIESZKAŃCÓW STANU KALIFORNIA:
Dotykaniekablidostarczanychztymproduktemnarażanakontaktzołowiem,którymapotwierdzonedziałanietoksyczne
dlapłodówidlafunkcjirozrodczychuludzi.POUŻYCIUZAWSZENALEŻYMYĆRĘCE.
Zakłócenia odbiorników RTV (tylko Stany Zjednoczone)
OSTRZEŻENIE
FederalnaKomisjads.KomunikacjiFCCniezezwalanajakiekolwiekmodykacjeiprzeróbkitegourządzeniaZWYTKIEM
opisanychwniniejszympodręcznikuprzezrmęNECDisplaySolutionsofAmerica,Inc.Naruszenietegoprzepisumoże
skutkowaćutratąprawadokorzystaniazurządzenia.Tourządzeniepomyślnieprzeszłotestyzgodnościznormami
określonymidlaurządzeńcyfrowychklasyBwrozumieniu części 15 przepisówFCC.Komisjaprzygotowałazalecenia
wceluzapewnieniaprawidłowejochronyprzedszkodliwymizakłóceniamiwinstalacjachdomowych.Tourządzenie
generujeimożeemitowaćpromieniowanieelektromagnetyczneoczęstotliwościachradiowychiwraziemontażuiużycia
niezgodnegozzaleceniamimożepowodowaćzakłóceniawkomunikacjiradiowej.Zakłóceniamogąjednakwystępować
wokreślonychmiejscachnawetwprzypadkuprawidłowejinstalacjiieksploatacjiurządzenia.
Jeślitourządzeniezakłócapracęodbiornikówradiowychlubtelewizyjnych,comożnastwierdzićprzezwyłączenieiwłączenie
urządzenia,użytkownikmożewypróbowaćdowolnezponiższychmetodwceluwyeliminowaniazakłóceń:
• Zmianaorientacjilubprzestawienieantenyodbiorczej.
• Zwiększenieodległościmiędzyurządzeniemaodbiornikiem.
• Podłączenieurządzeniadogniazdaelektrycznegowinnymobwodzieniżodbiornik.
• ZasięgnięcieporadywykwalikowanegoserwisantaRTV.
TylkoWielkaBrytania:WWielkiejBrytaniinależystosowaćkabelzasilającyzatestemBSizodlewanąwtyczką,wyposażony
w czarny bezpiecznik pcioamperowy.Jeśli do urządzenia niebył dączony kabel zasilacy, naly zgłosić tenfakt
sprzedawcy.
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Teinstrukcjedotyczącebezpieczeństwamajązapewnićdługiokreseksploatacjiprojektoraorazzapobiegaćporażeniuprądem
ipożarowi.Należyjedokładnieprzeczytaćiprzestrzegaćwszystkichostrzeżeń.
Instalacja
•Projektoraniewolnoinstalowaćwnastępującychwarunkach:
- naniestabilnymwózku,podstawcelubstole;
- wpobliżuwody,wannyiwilgotnychpomieszczeń;
- wmiejscachnarażonychnabezpośredniedziałanieświatłasłonecznego,wpobliżugrzejnikówiurządzeńemitujących
ciepło;
- wśrodowiskupełnymdymu,kurzulubpary;
- na arkuszach papieru, szmatkach, dywanach i kocach.
•Wrazieinstalacjiprojektorapodsutem:
- Niewolnopróbowaćwłasnoręcznieinstalowaćprojektora.
- Abyzapewnićprawidłowedziałanieizmniejszyćryzykoobrażeńciała,projektormuszązainstalowaćwykwalikowani
technicy.
- Ponadtosutmusibyćwystarczającowytrzymały,abymócpodwiesićprojektor,acałainstalacjamusispełniaćwymagania
lokalnychprzepisówbudowlanych.
- Wceluuzyskaniadalszychinformacjinależysięskontaktowaćzesprzedawcą.
•Niewolnoinstalowaćaniprzechowywaćprojektoraw poniższychwarunkach.Wprzeciwnymwypadkumożewystąpić
usterka.
- Wobrębiesilnychpólmagnetycznych
- Wmiejscunarażonymnadziałanieżrącychgazów
- Na zewnątrz
iii
Ważne informacje
OSTRZEŻENIE
• Bezpośrednioprzedprojektoremniewolnoumieszczaćżadnychprzedmiowwrażliwychnaciepło.Takiepostępowanie
możedoprowadzićdostopieniatakiegoprzedmiotupoddziałaniemciepłalampy.
• Nienależyrozpylaćłatwopalnegogazuwceluusunięciakurzuibruduzltróworazsoczewkiprojekcyjnej.Możeto
spowodowaćpożar.
Projektor należy ustawiać w pozycji poziomej.
Kątpochyleniaprojektoraniemożeprzekraczać10stopni.Ponadtoprojektoraniewolnoinstalowaćwsposóbinnyniżna
biurkulubnawspornikusutowym,ponieważwprzeciwnymrazienastąpiznaczneskrócenieokresueksploatacjilampy.
10˚
10˚
Środki ostrożności dotyczące pożaru i porażenia prądem elektrycznym
• Abyzapobiecnagromadzeniusięciepławewnątrzprojektora,należyzadbaćowystarczającąwentylacjęorazoto,by
odpowietrznikiniebyłyniczymzasłonięte.Należypozostawićconajmniej10cm(4cale)przestrzenimiędzyprojektorem
iścianami.
• Niewolnodotykać wylotuwentylacyjnego,ponieważ dochodzi dojegorozgrzaniapowłączeniuibezpośredniopo
wyłączeniuprojektora.Elementyprojektoramogąsiętymczasowonagrzewaćwraziewyłączeniaprojektorazapomocą
przyciskuPOWER(Zasilanie)lubodłączeniazasilaczasieciowegopodczasnormalnejpracyprojektora.
Podczaspodnoszeniaprojektoranależyzachowaćostrożność.
• Niewolnopozwolićnawpadanieciałobcych(takichjakspinaczedopapieruiskrawkipapieru)downętrzaprojektora.
Niewolnopróbowaćwyjmowaćprzedmiotów,którewpadłydownętrzaprojektora.Downętrzaprojektoraniewolno
wkładaćmetalowychprzedmiotów,takichjakdrutczyśrubokręt.Wraziedostaniasięjakiegokolwiekprzedmiotudo
wnętrzaprojektoranależynatychmiastodłączyćgoodzasilaniaizlecićusunięcietakiegoprzedmiotuwykwalikowanemu
pracownikowi serwisu.
• Nagórnejpowierzchniprojektoraniewolnokłaśćżadnychprzedmiotów.
• Niewolnodotykaćwtyczkiprzewoduzasilającegopodczasburzyzpiorunami.Możetospowodowaćpożarlubporażenie
prądem.
• Projektorjestprzeznaczonydopracyzzasilaniem100–240Vprąduzmiennegooczęstotliwości50/60Hz.Przedpierwszym
uruchomieniemprojektoranależysięupewnić,żeużywaneźródłozasilaniamaodpowiednieparametry.
• Niewolnopatrzećdownętrzaoknaprojekcji,gdyprojektorjestwłączony.Możetospowodowaćpoważneuszkodzenie
wzroku.
•
Wszystkie przedmiotytakie,jakszkłopowiększające,należyutrzymywaćzdalaodtorupromieniświetlnychprojektora.Światło
emitowaneprzezprojektorjestintensywneiwzwiązkuztymkażdynietypowyprzedmiot,którymożeprzekierowaćświatło
emitowaneprzezprojektora,możerównieżpowodowaćnieprzewidywalneskutki,takiejakpożarlubuszkodzeniewzroku.
• Zprzoduodpowietrznikówwylotowychprojektoraniewolnoumieszczaćżadnychprzedmiotówwrażliwychnaciepło.
Wprzeciwnymraziemożedojśćdostopieniatakiegoprzedmiotuluboparzeniadłoniciepłememitowanymprzezwylot.
• Niepryskaćwodąnaprojektor.Możetospowodowaćpożarlubporażenieprądem.Jeśliprojektorsięzamoczy,należygo
iv
Ważne informacje
wyłączyć,odłączyćkabelzasilającyizlecićjegosprawdzeniewykwalikowanemupracownikowiserwisu.
• Kabelzasilającynależytraktowaćzzachowaniemszczególnejostrożności.Uszkodzonylubwystrzępionykabelzasilający
możebyćprzyczynąporażeniaprądemelektrycznymlubpożaru.
- Niewolnoużywaćinnychkablizasilającychpozadostarczanymzprojektorem.
- Niewolnonadmierniezginaćiszarpaćkablazasilającego.
- Kablazasilającegoniewolnoumieszczaćpodprojektoremorazinnymiciężkimiprzedmiotami.
- Kablazasilającegoniewolnozakrywaćmiękkimimateriałami,takimijakdywany.
- Niewolnorozgrzewaćkablazasilającego.
- Wtyczkikablazasilającegoniewolnodotykaćmokrymirękami.
• Wnaspucychsytuacjachprojektornależywyłączyć,odłączyćkabelzasilającyizlecićjegosprawdzeniewykwalikowanemu
pracownikowiserwisu:
- Kabelzasilającylubjegowtyczkasąuszkodzonelubprzetarte.
- Doszłodorozlaniapłynunaprojektorlubbyłonnarażonynadziałaniedeszczulubwody.
- Projektorniedziaławstandardowysposóbprzyprzestrzeganiuwytycznychopisanychwtejinstrukcjiobsługi.
- Doszłodoupuszczeniaprojektoralubuszkodzeniaobudowy.
- Wystąpiłaznaczącazmianawdziałaniuprojektora,sygnalizującakoniecznośćdokonaniaprzegląduserwisowego.
• Przedprzeniesieniemprojektoranależyodłączyćkabelzasilającyorazwszystkieinnekable.
• Przedumyciemobudowylubwymianąlampynależywyłączyćprojektoriodłączyćkabelzasilający.
• Jeżeliprojektorniebędzieużywanyprzezdłuższyczas,należygowyłączyćiodłączyćkabelzasilający.
• PodczasużywaniakablasieciLAN(dotyczywyłączniemodelizportemRJ-45LAN):
Zewzględunabezpieczeństwoniewolnopodłączaćdozłączaurządzeńperyferyjnych,którychnapięciezasilaniamoże
byćzbytwysokie.
PRZESTROGA
• Pamiętaj,abypozałożeniupokrywyprzewowdokręcićśruby.Wprzeciwnymraziepokrywamożeodpaśćispowodować
obrażenialubspowodowaćuszkodzenia.
• Niewkładajdołączonychkablidopokrywy.Takiepostępowaniemożedoprowadzićdouszkodzeniakablazasilającego
iwnastępstwiedopożaru.
• Niewolnodociskaćpokrywykablizbytmocnoanitrzymaćzaniąpodczasprzenoszeniaprojektora.Możetodoprowadzić
douszkodzeniakablazasilającegoiwnastępstwiedoobrażeń.
• Stopkiniewolnoużywaćdocelówniezgodnychzjejprzeznaczeniem.Nieprawidłoweużytkowanie,naprzykładchwytanie
zastopkęlubwieszanieprojektoranaścianieprzyużyciustopki,możespowodowaćuszkodzenieurządzenia.
• Projektoraniewolnotransportowaćwmiękkimfuterale(przytransporcieprzezkurieralubjakoładunektowarowy).
Możedojśćdouszkodzeniaprojektorawewnątrzmiękkiegofuterału.
• Wprzypadkuużywaniaprojektoraprzezkilkakolejnychdninależywybraćustawienie[WYSOKI]opcjiTrybwentylatora.
(Zmenuwybierzkolejnopozycje[USTAW.][OPCJE(1)][TRYBWENTYLATORA][WYSOKI]).
• Zasilaniasieciowegoniewolnowyłączaćprzez60sekundpowłączeniulampyorazkiedywskaźnikPOWER(Zasilanie)
migananiebiesko.Możetospowodowaćprzedwczesneuszkodzenielampy.
Środki ostrożności dotyczące pilota zdalnego sterowania
• Zpilotemzdalnegosterowanianależyobchodzićsięostrożnie.
• Wraziezamoczeniapilotazdalnegosterowanianależygonatychmiastwytrzećdosucha.
• Unikaćnadmiernegociepłaiwilgoci.
• Bateriiniewolnopodgrzewać,demontowaćorazpowodowaćzwarcia.
• Bateriiniewolnowyrzucaćdoognia.
• Jeślipilotzdalnegosterowanianiebędzieużywanyprzezdługiczas,należywyjąćzniegobaterie.
• Upewnićsię,czyprawidłowoustawionobiegunybaterii(+/–).
• Niewolnomieszaćstarychinowychbateriilubbateriiróżnegotypu.
• Zużytebaterienależyutylizowaćzgodniezlokalnymiprzepisami.
v
Ważne informacje
Informacja dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych
Lampazastosowanawtymurządzeniuzawierartęć.Utylizowaćzgodniezprzepisamilokalnymi,stanowymiikrajowymi.
Wymiana lampy
• Zewzględunabezpieczeństwoiwydajnośćnależyużywaćlampywymienionejwspecykacji.
• Wceluwymianylampynależywykonaćwszystkieinstrukcjeopisanenastronie125.
• Lampęiltrnależywymienićpowyświetleniukomunikatu[LAMPA DOBIEGŁA KRESU ŻYWOTNOŚCI. NALEŻY WYMIENIĆ
LAMPĘ I FILTR.].Dalszekorzystaniezlampypoosiągnięciuprzezniąkresużywotnościmożespowodowaćpęknięcie
żarówkiirozpryśnięcieodłamkówszkławewnątrzobudowylampy.Niewolnoichdotykać,ponieważodłamkiszkłamogą
spowodowaćobrażeniaciała.
Wraziewystąpieniatakiejsytuacjinależysięskontaktowaćzesprzedawcąwceluzleceniawymianylampy.
Charakterystyka lampy
Projektorjestwyposażonywlampęwyładowcządocelówspecjalnych,którajestwykorzystywanajakoźródłoświatła.
Cechącharakterystycznątejlampyjestfakt,żejejjasnośćstopniowoobniżasięwrazzwiekiem.Ponadtowielokrotne
włączanieiwyłączanielampyzwiększaprawdopodobieństwoobniżeniajasności.
Rzeczywistyczaspracylampymożebyćinnywzależnościodrodzaju,warunkówśrodowiskowychisposobuużywania
lampy.
PRZESTROGA:
• NIEWOLNODOTYKAĆLAMPYbezpośredniopojejużyciu.Jestonawtedyniezwyklegorąca.Należywyłączyćprojektor
iodłączyćkabelzasilający.Przedobsługąlampynależyodczekaćprzynajmniejjednągodzinędojejostygnięcia.
• Przywyjmowaniulampyzprojektorazamontowanegopodsutowonależysięupewnić,żeniktniestoipodprojektorem.
Jeżelidoszłodoprzepalenialampy,mogąwypaśćfragmentyszkła.
Informacje o trybie Duża wysokość
• Przyywaniuprojektoranawysokościprzekraczającej1700metrów(5500stóp)należyustawićopcję[DUŻAWYSOKOŚĆ]
parametru[TRYBWENTYLATORA].
Używanieprojektoranawysokości1700metrów(5500stóp)iwyższychbezustawieniaopcji[DUŻAWYSOKOŚĆ]może
spowodowaćprzegrzanieiwyłączenieprojektora.Wtakiejsytuacjinależyodczekaćkilkaminutiponownieączyć
projektor.
• Używanieprojektoranawysokościmniejszejniż1700metrów(5500stóp)iustawienieopcji[DUŻAWYSOKOŚĆ]może
spowodowaćnadmierneschłodzenielampyimigotanieobrazu.Wtakichwarunkachnależywybraćopcję[AUTO]parametru
[TRYBWENTYLATORA].
• ywanieprojektoranawysokości 1700metrów(5500stóp)iwiększejmoże skrócićokreseksploatacjielementów
optycznych urządzenia, takich jak lampa.
Informacje dotyczące praw autorskich do wyświetlanych obrazów:
Należypamiętać,żeywanietegoprojektorawceluosiąganiazyskówlubprzyciąganiauwagipublicznościwtakichmiejscach,
jakkawiarnielubhotele,orazstosowaniekompresjilubrozszerzaniaobrazuzwykorzystaniemfunkcjipodanychwdalszej
częścimożezostaćuznanezanaruszenieprawautorskich,któresąchronionemiędzynarodowymiprzepisami.
Funkcja[WSP.KSZTTUOBRAZU],[ZNIEKSZTC.TRAPEZ.],powiększanieorazinnepodobnefunkcje.
Informacje dotyczące tureckiej normy RoHS mające zastosowanie do rynku tureckiego
EEEYonetmeliğineUygundur.
Tourządzenieniepowinnosięznajdowaćwbezpośrednimpoluwidzeniawmiejscupracy.Abyuniknąćnarażenianasilne
promienieświetlnewmiejscupracy,tegourządzenianienależyustawiaćwbezpośrednimpoluwidzenia.
vi
Ważne informacje
Funkcja zarządzania energią
Projektorposiadafunkcjezarządzaniaenergią.Abyzmniejszyćzużycieenergii,funkcjezarządzaniaenergią(1i2)sąustawione
fabryczniezgodniezilustracjąponiżej.Wceluobsługiprojektorazurządzeniazewnętrznego,poprzezpołączeniekablem
LANlubkablemszeregowym,należyskorzystaćzekranumenu,abyzmienićustawieniadla1i2.
1. TRYB GOTOWOŚCI (Ustawienie fabryczne: NORMALNY)
W celu obsługi projektora z urządzenia zewnętrznego, wybierz [GOTOWOŚĆ TRANSMISJI] dla [TRYB GOTOWOŚCI].
UWAGA:
• Gdyopcja[NORMALNY]jestwybranadla[TRYBGOTOWOŚCI],następującezłączaifunkcjeniebędądziałać:
złączeMONITOROUT,złączeAUDIOOUT,portUSB(PC),funkcjeLAN,funkcjaMailAlert,DDC/CI(VirtualRemoteTool).Szczegółoweinformacjemożnaznaleźćnastronie
96.
2. AUTO. WYŁĄCZ. (Ustawienie fabryczne: 1 godz.)
W celu obsługi projektora z urządzenia zewnętrznego, wybierz [WYŁĄCZ.] dla [AUTO. WYŁĄCZ.].
UWAGA:
• Gdyopcja[1:00]jestwybranadla[AUTO.WYŁĄCZ.],możnaustawićbyprojektorwyłączyłsięautomatyczniepo60minutachjeśliniemasygnałuprzezwejścielubjeślinie
zostaniewykonanażadnaczynność.
vii
Spis treści
Ważne informacje ..........................................................................................................i
1. Wprowadzenie ......................................................................................................... 1
1Zawartośćopakowania ........................................................................................................................................1
Informacjewprowadzającedotycząceprojektora .....................................................................................2
Cechy,którejużwkrótceniezwykledocenisz: .....................................................................................2
Informacjedotycząceniniejszejinstrukcjiobsługi .............................................................................3
Nazwyczęściprojektora ......................................................................................................................................4
Górnaiprzedniastronaprojektora ..........................................................................................................4
Stronaprojektorazawierającazłącza ......................................................................................................4
Zakładanieizdejmowanieosłonykabli .................................................................................................5
Najważniejszefunkcje...................................................................................................................................7
Cechypaneluzłączy ......................................................................................................................................8
Nazwyczęścipilotazdalnegosterowania .....................................................................................................9
Zakładaniebaterii ........................................................................................................................................10
Środkiostrożnościdotyczącepilotazdalnegosterowania .......................................................... 10
Zakrespracybezprzewodowegopilotazdalnegosterowania ...................................................10
OprogramowaniedostarczonenadyskuCD-ROM ................................................................................. 11
2. Wyświetlanie obrazu (podstawowe działanie) ............................................ 12
1Procedurawyświetlaniaobrazu ..................................................................................................................... 12
Podłączeniekomputera/przewoduzasilającego .................................................................................... 13
Włączanie projektora .........................................................................................................................................14
Uwaganaekranierozruchowym(ekranwyborujęzykamenu) .................................................15
Wybieranieźródła ...............................................................................................................................................16
Wybieraniekomputeralubźródłaobrazu .......................................................................................... 16
Regulowaniewymiarówipołożeniaobrazu ............................................................................................. 17
Regulacjapozycjiwpionie/poziomie .................................................................................................. 18
Regulacjaostrości(pierścieńostrości) .................................................................................................18
Regulacjanachylenia(stopkanachylenia) ......................................................................................... 19
Regulacjarozmiaru[powiększeniecyfrowe] ..................................................................................... 20
Korekcjazniekształceńtrapezowych[ZNIEKSZTC.TRAPEZ.] .......................................................... 21
Automatycznaoptymalizacjajakościsygnałukomputerowego ....................................................... 23
Regulacjaobrazuzapomocąfunkcjiautomatycznejregulacji .................................................. 23
Zwiększanielubzmniejszaniegłośności .................................................................................................... 23
Wyłączanie projektora ....................................................................................................................................... 24
Podczas przenoszenia projektora .................................................................................................................. 25
3. Przydatne funkcje ................................................................................................. 26
1Wyłączanieobrazuidźwięku ..........................................................................................................................26
Zamrażanieobrazu ............................................................................................................................................. 26
Powiększanieobrazu..........................................................................................................................................26
Zmianatrybuekologicznego/sprawdzeniedziałaniaenergooszczędnego
........................................ 27
Używanietrybuekologicznego[TRYBEKOLOGICZNY] ................................................................. 27
Sprawdzaniewpływutrybuenergooszczędnego[LICZNIKWĘGLA] ........................................ 28
Korzystaniezkwadratudokorekcjizniekształceniatrapezowego[CORNERSTONE] .................29
Korekcjageometryczna(Cornerstone) ................................................................................................29
Zniekształceniepoduszkowate .............................................................................................................. 31
Zapobieganienieautoryzowanemuużywaniuprojektora[BEZPIECZEŃSTWO] ............................................... 33
viii
Spis treści
Używanieprzewodukomputerowego(VGA)doobsługiprojektora(VirtualRemote
Tool) .................................................................................................................................................................. 36
Obsługafunkcjimyszykomputerazapomocąpilotazdalnegosterowaniaprojektoraoraz
przewoduUSB(funkcjazdalnejmyszy) ...................................................................................................42
WyświetlanieekranukomputerazapomocąprojektorapodłączonegoprzewodemUSB
(funkcjawyświetlaczanaUSB) ................................................................................................................ 43
SterowanieprojektoremzapomocąprzeglądarkiHTTP ...................................................................... 45
SterowanieprojektoremzapośrednictwemsieciLAN(programPCControlUtilityPro4/
Pro5) ....................................................................................................................................................................52
Wyświetlanieekranukomputerazapomocąprojektorapodłączonegozapomocąsieci
LAN(ImageExpressUtilityLite) ............................................................................................................. 56
UruchamianieprogramuImageExpressUtilityLitezkartypamięciUSBlubSD ................ 59
Wyświetlanieobrazupodkątem(narzędziekorekcjigeometrycznejGCTwprogramie
ImageExpressUtilityLite) ........................................................................................................................61
MożliwościnarzędziaGCT ........................................................................................................................ 61
Wyświetlanieobrazupodkątem(GCT) ............................................................................................... 61
Podłączaniemikrofonu ..................................................................................................................................... 63
Wyświetlaniezdjęćlubdokumentówzapisanychnasmartfoniezapomocąsieci
bezprzewodowejLAN(WirelessImageUtility) ................................................................................64
Jednocześniemożnawyświetlaćobrazyotrzymywanezwieluurządzeń .....................................65
4. Korzystanie z funkcji Viewer ............................................................................. 66
1MożliwościfunkcjiViewer ................................................................................................................................ 66
WyświetlanieobrazówzapisanychnadyskuUSB ................................................................................... 68
5. Za pomocą menu ekranowego ......................................................................... 74
1Zapomocąmenu ................................................................................................................................................74
Elementymenu .................................................................................................................................................... 75
Listaelementówmenu ...................................................................................................................................... 76
Opismenuifunkcji:[ŹRÓDŁO] ....................................................................................................................... 79
KOMPUTER .....................................................................................................................................................79
HDMI1/MHLi2 ............................................................................................................................................ 79
VIDEO ............................................................................................................................................................... 79
USB-A ............................................................................................................................................................... 79
SIEĆ ...................................................................................................................................................................79
USB-B ...............................................................................................................................................................79
Opismenuifunkcji:[SKORYGUJ] ................................................................................................................... 80
[OBRAZ] ........................................................................................................................................................... 80
[OPCJEOBRAZU] .......................................................................................................................................... 83
[AUDIO] ........................................................................................................................................................... 87
6Opismenuifunkcji:[USTAW.] ......................................................................................................................... 88
[OGÓLNE] ....................................................................................................................................................... 88
[MENU] ............................................................................................................................................................90
[INSTALACJA] ................................................................................................................................................. 92
[OPCJE(1)] ....................................................................................................................................................... 94
[OPCJE(2)] ....................................................................................................................................................... 96
KongurowanieprojektorapodkątemprzewodowegopołączeniazsieciąLAN
[KABLOWASIEĆLOKALNA] ...................................................................................................................... 99
ix
Spis treści
Kongurowanieprojektorapodkątembezprzewodowegopołączeniazsiecią
LAN(zapomocąopcjonalnegourządzeniaUSBbezprzewodowejsieciLAN)[SIEĆ
BEZPRZEWODOWA] ..................................................................................................................................100
Opismenuifunkcji:[INFORM.] .....................................................................................................................102
[CZASWYKORZYSTYWANIA] .................................................................................................................102
[ŹRÓDŁO(1)].................................................................................................................................................103
[ŹRÓDŁO(2)].................................................................................................................................................103
[KABLOWASIEĆLOKALNA] ....................................................................................................................103
[SIEĆBEZPRZEWODOWA] .......................................................................................................................104
[VERSION] .....................................................................................................................................................104
[INNE] .............................................................................................................................................................104
Opismenuifunkcji:[WYZER.] .......................................................................................................................105
Powrótdoustawieńfabrycznych[WYZER.] .....................................................................................105
6. Montaż i połączenia ........................................................................................... 106
1Konguracjeekranuiprojektora .................................................................................................................106
Podłączaniekabli ...............................................................................................................................................109
Podłączanie komputera ..........................................................................................................................109
Podłączaniemonitorazewnętrznego ................................................................................................111
PodłączanieodtwarzaczaDVDlubinnegourządzeniaaudio-wideo.....................................112
Podłączaniewejściaskładowegosygnałuobrazu .........................................................................113
PodłączaniewejściaHDMI......................................................................................................................114
Podłączaniezłączasmartfonaitabletu .............................................................................................115
Podłączanie wizualizera ..........................................................................................................................116
Wyświetlanienastole ..............................................................................................................................116
PodłączaniedoprzewodowejsieciLAN............................................................................................117
PodłączaniebezprzewodowejsieciLAN(opcja:seriaNP05LM)...............................................118
7. Konserwacja ......................................................................................................... 121
1Czyszczenieltrów............................................................................................................................................121
Czyszczenieoknaprojekcji ............................................................................................................................124
Czyszczenieobudowy .....................................................................................................................................124
Wymianalampyiltrów .................................................................................................................................125
8. Dodatek.................................................................................................................. 131
1Rozwiązywanieproblemów ..........................................................................................................................131
Komunikatywskaźników ........................................................................................................................131
Częstowystępująceproblemyiichrozwiązania ...........................................................................132
Brakobrazulubnieprawidłowewyświetlanieobrazu. ................................................................133
Danetechniczne ................................................................................................................................................134
Wymiaryobudowy ............................................................................................................................................136
RozmieszczeniepinówzłączawejściowegoD-SubCOMPUTER ......................................................137
Listakompatybilnychsygnałówwejściowych ........................................................................................138
6Kodysterowaniakomputeremipołączenieprzewodowe .................................................................139
Listakontrolnarozwiązywaniaproblemów ............................................................................................140
PoświadczenieTCO ...........................................................................................................................................142
ZAREJESTRUJSWÓJPROJEKTOR!(dlamieszkańcówStanówZjednoczonych,Kanadyi
Meksyku) .......................................................................................................................................................... 143
1
Projektor
1. Wprowadzenie
1 Zawartość opakowania
Upewnijsię,żewopakowaniuznajdująsięwszystkiewymienioneelementy.Wprzypadkubrakujakichkolwiekelementów
należyskontaktowaćsięzdealerem.
Oryginalneopakowanieimateriałyytedopakowanianależyzachować,ponieważbędąoneprzydatnewraziekonieczności
wysyłki projektora.
Jeżeliniezostanie toinaczejopisanewPodręcznikuytkownika,ilustracjeobudowyprojektora przedstawiająmodel
UM351W.
Przewód zasilający
(USA: 7N080240/7N080243)
(UE: 7N080027/7N080029)
Przewód komputerowy (VGA)
(7N520089)
Płyta CD-ROM do projektora firmy NEC
Podręcznik użytkownika (PDF) i
oprogramowanie narzędziowe
(7N952073)
Wyłącznie w Ameryce Północnej
Ograniczona gwarancja
Klienci w Europie:
Nasza aktualna polityka
gwarancyjna jest dostępna w naszej
witrynie internetowej:
www.nec-display-solutions.com
• Ważneinformacje(AmerykaPółnocna:
7N8N5233) (Obszary inne niż Ameryka
Północna: 7N8N5233 i 7N8N5243)
• Instrukcjaszybkiejkonguracji
(7N8N5252)/(7N8N5262)
Pilot zdalnego sterowania
(7N901052)
Baterie (AAA × 2)
Pokrywa kabli (24FU2001)
(dołączona do projektora
podczas transportu strona 5)
2
1. Wprowadzenie
Informacje wprowadzające dotyczące projektora
Wtymrozdzialezawartowprowadzająceinformacjedotyczącenowegoprojektoraorazopisfunkcjiielementówsterowania.
Cechy, które już wkrótce niezwykle docenisz:
• Bardzokrótkaodległośćwyświetlania
Obiektywobardzokrótkiejogniskowejpozwalauzyskaćwiększyobrazprzymniejszejodległościodekranuwporównaniu
zobiektywemstandardowym.
UM361X/UM301X:Maks.116,6"(UM351W/UM301W:maks.110"),odległośćwyświetlania:51cm/20cali
(Odległośćwyświetlaniaoznaczaodległośćmiędzyekranemiprzodemprojektora).
• Szybkieuruchamianie(6sekundy*
1
),szybkiewyłączaniezasilania,bezpośredniewyłączaniezasilania
6 sekundy*
1
powłączeniuzasilania,projektorbędziegotowydowyświetlaniaobrazówwideolubkomputerowych.
Projektormożnaschowaćnatychmiastpowyłączeniuzasilania.Powyłączeniuprojektorazapomocąpilotazdalnego
sterowanialubprzyciskunaobudowieprojektoraniemapotrzebyczekaćnajegoochłodzenie.
ProjektorjestwyposażonywfunkcjęnazywanąBezpośrednimwyłączaniemzasilania.Zapomocątejfunkcjimożna
wyłączaćzasilanieprojektora(nawetpodczaswyświetlaniaobrazów)zapomocągłównegowłącznikazasilanialubprzez
odłączeniezasilaniasieciowego.
Abymócodłączyćzasilaniesieciowe,kiedyprojektorjestwłączony,należyużywaćlistwyzasilaniawyposażonejw
przełącznik i przerywacz.
*1Czasszybkiegouruchamianiamazastosowanietylkopoustawieniuopcji[GOTOWOŚĆTRANSMISJI]parametru[TRYB
GOTOWOŚCI]wmenuekranowym.
• 0,22W(100-130V~)/0,39W(200-240V~)wtrybiegotowościztechnologiąoszczędzaniaenergii
Wybranieopcji[NORMALNY]parametru[TRYBGOTOWOŚCI]wmenupozwalawprowadzaćprojektorwtryboszczędzania
energii,wktórymzużywanejesttylko0,22W(100-130V~)/0,39W(200-240V~).
• Licznikwęgla
TafunkcjapozwalawyświetlaćwpływoszczędzaniaenergiinaredukcjęemisjiCO
2
(kg),gdytryb[TRYBEKOLOGICZNY]
projektorazostanieustawionyna[AUTO-EKOLOGICZNY],[NORMALNY]lub[EKOLOGICZNY].
PoziomredukcjiemisjiCO
2
będziewyświetlanywkomunikaciezpotwierdzeniemwmomenciewyłączeniazasilaniaoraz
wopcjiINFORM.menuekranowego.
• Okreseksploatacjilampydo8000godzin*
2
Używanietrybuekologicznegopozwalawydłużyćokreseksploatacjilampydo8000godzin(do4000godzinwtrybie
normalnym(gdy,trybekologicznyjestwyłączony).
*2UM361X/UM351W:6000godzin(do3800godzin,gdytrybekologicznyjestwyłączony)
• DwaportywejścioweHDMIobsługująsygnałcyfrowy
DwawejściaHDMIprzesyłająsygnałycyfrowezgodnezestandardemHDCP.WejścieHDMIprzesyłarównieżsygnałaudio.
• Wyświetlanieobrazunasmartfonieitablecie
PonieważprojektorobsługujeMHL(MobileHigh-denitionLink),możliwejestwyświetlanielmówizdjęćnasmartfonie
itableciepoprzezpodłączenieichiodtwarzaniedźwiękuzwbudowanegogłośnika.
• Wbudowanygłośnikomocy20Wzapewniazintegrowanąmożliwośćodtwarzaniadźwięków.
Potężnygłośnikmonofonicznyomocy20Wzapewniapoziomgłośnościniezbędnynawetwdużychpomieszczeniach.
• DostępnewejściemikrofonoweMIC
WejścieMIC,doktóregomożnapodłączyćmikrofondynamiczny,jestwykorzystywanepodczasprezentacjiwsalach
konferencyjnychipodczaszajęćwklasach.
• Opcjonalnyzestawtablicymultimedialnej(NP04Wi,dostępnewsprzedażyosobno)orazprojektormogąbyć
używane do konwersji tablicy w wirtualny ekran dotykowy.
Dziękiopcjonalnemurysikowi,możliwejestbezpośredniepisanienawyświetlanymobrazie,cozapewniaefektywniejszą
3
1. Wprowadzenie
prezentacjęiwykład.
• Odpowiadaróżnymmontażom
Pozamontażemnaścianie,możerównieżodpowiadaćróżnymmontażomjakwyświetlanienasucie,nastole,napodłodze
itp.
• Zapomocądostarczonegopilotazdalnegosterowaniamożnaprzypisaćprojektorowiidentykatorsterowania.
Zapomocąjednegopilotazdalnegosterowaniamożnaoddzielnieiniezależnieobsługiwaćkilkaprojektorówprzez
przypisanienumeruidentykacyjnego(ID)każdemuprojektorowi.
• WyświetlacznaUSB
ZapomocądostępnegowhandluprzewoduUSB(kompatybilnegozespecykacjąUSB2.0)możnapołączyćkomputerz
projektorem,copozwolinaprzesyłanieobrazuekranukomputeradoprojektorabezkoniecznościywaniatradycyjnego
przewodukomputerowego(VGA).
• ZintegrowanezłączeRJ-45zapewniamożliwośćpodłączeniaprzewodowejsieciLANopróczsiecibezprzewodowej
ZłączeRJ-45jestdostępnew standardzie.DobezprzewodowegopołączeniazsieciąLANpotrzebnejestopcjonalne
urządzenieUSBbezprzewodowejsieciLAN.
• Oprogramowanie(UserSupportware)dostępnenadostarczonejpłycieCD-ROM
DoprojektoraNECdołączonezostałynastępującetrzyprogramy:VirtualRemoteTool,ImageExpressUtilityLite(dotyczy
systemówoperacyjnychWindows/MacOS)orazPCControlUtilityPro4(dotyczysystemuWindows)/5(dotyczysystemu
MacOS).
ProgramImageExpressUtilityLite(nasystemyWindows)możnauruchamiaćzdostępnychwsprzedażykartpamięciUSB
lubSD,bezkoniecznościinstalowaniaprogramunakomputerze.
• Funkcjeautomatycznegowłączaniaiwyłączaniazasilania
FunkcjeBEZP.WŁ.ZASILANIA,AUTO.WŁĄCZ.,AUTO.WYŁĄCZ.iREGUL.CZASOWYWYŁ.eliminująkoniecznośćużywania
przyciskuPOWER(Zasilanie)napilociezdalnegosterowanialubobudowieprojektora.
• Zapobieganienieautoryzowanemuużywaniuprojektora
Usprawnioneustawieniainteligentnychzabezpieczeńtakie,jakochronahasłem,blokadapanelusterowaniaobudowy
projektora,gniazdobezpieczeństwaiotwórnałańcuchzabezpieczającyprzednieautoryzowanymdostępem,regulacją
ikradzieżą.
• WysokarozdzielczośćażdoWUXGA*
3
Obrazyowysokiejrozdzielczości—ażdorozdzielczościWUXGA,naturalnarozdzielczośćXGA(UM361X/UM301X)/WXGA
(UM351W/UM301W).
*3GdytrybWXGAjestwłączony.
• ZgodnośćzoprogramowaniemCRESTRONROOMVIEW
Projektor obsługuje protokół CRESTRONROOMVIEW, umliwiacy wslne zarządzaniei sterowanie wieloma
urządzeniamiprzezsiećzapośrednictwemkomputeralubsterownika.
Informacje dotyczące niniejszej instrukcji obsługi
Najszybszymsposobemrozpoczęciaużytkowaniaprojektorajestnieśpieszeniesięizrobieniewszystkiegowprawidłowy
sposóbzapierwszymrazem.Poświęćterazkilkaminutnazapoznaniesięzinstrukcjąobsługi.Możetozapewnićoszczędność
czasuwprzyszłości.Napoczątkukażdegoparagrafutejinstrukcjiobsługiznajdujesięstreszczenie.Jeżelidanyparagrafnie
dotyczyposiadanegomodeluprojektora,możnagopominąć.
4
1. Wprowadzenie
Nazwy części projektora
Górna i przednia strona projektora
Elementy sterowania
( strona 7)
Pokrywa filtra/otwór wlotowy
powietrza/filtr
( strona 121, 128)
Podkładka (lewa/prawa)
Aby precyzyjnie wyregulow
wysokość tylnej stopki, należy zdjąć
podkładkę i okręcić tylną stopkę do
odpowiedniej wysokości.
( strona 19)
Okno projekcji
Pierścień ustawiania ostrości
( strona 18)
Stopka nachylenia
( strona 19)
Wbudowane gniazdo
zabezpieczające
( )*
Osłona lampy
( strona 126)
Otwór na łańcuch zabezpieczający
Przymocować zabezpieczenie
przeciwkradzieżowe.
Do otworu na łańcuch zabezpieczający
można podłączyć druty
zabezpieczające lub łańcuchy o średnicy
do 4,6 mm/ 0,18 cali.
* TogniazdobezpieczeństwaobsługujesystemzabezpieczającyMicroSaver®.
Głośnikmonofoniczny(20W)
Panel złączy ( strona 8)
Gniazdo zasilania
Tutaj należy podłączyć dostarczoną
trójwtykową wtyczkę przewodu
zasilającego. Drugi koniec przewodu
należy podłączyć do działającego
ściennego gniazdka sieciowego.
( strona 13)
Czujnik zdalnego sterowania
( strona 10)
Otwór na śrubę - pokrywa kabla
(lewo/prawo)
( strona 6)
Strona projektora zawierająca złącza
Otwór wlotowy powietrza/filtr
( strona 121, 128)
Wylot powietrza
5
1. Wprowadzenie
Zakładanie i zdejmowanie osłony kabli
Powykonaniupołączeńnależyprzymocowaćdostarczonąosłonękabli,abyprawidłowozamaskowaćkable.
PRZESTROGA:
• Pamiętaj,abypozałożeniupokrywyprzewodówdokręcićśruby.Wprzeciwnymraziepokrywamożeodpaśćispowodować
obrażenialubspowodowaćuszkodzenia.
• Niewkładajdołączonychkablidopokrywy.Takiepostępowaniemożedoprowadzićdouszkodzeniakablazasilającegoiw
następstwiedopożaru.
• Niewolnodociskaćpokrywykablizbytmocnoanitrzymaćzaniąpodczasprzenoszeniaprojektora.Możetodoprowadzić
douszkodzeniakablazasilającegoiwnastępstwiedoobrażeń.
Zdejmowanie osłony kabli.
Potrzebnenarzędzie:
• Śrubokrętkrzyżakowyodł.ok9cm/4cali
9 cm/4 cale
1.
Poluźnij i wykręć śruby mocujące osłonę śrubokrętem krzyżakowym.
•Teśrubypozostająnamiejscu.
2. Zdejmij pokrywę kabli.
1Lekko dociśnij osłonę kabli i obróć ją aż do odczepienia.
Pociągnij osłonę kabli, pociągając i trzymając część oznaczoną
strzałką
Jeśli demontaż osłony sprawia trudności, należy ją unieść lekko w
górę.
1
2
6
1. Wprowadzenie
Zakładanie osłony kabli
1. Wyrównaj cztery wypustki na osłonie pokrywy z wrębami w
projektorze i dociśnij osłonę do momentu kliknięcia.
UWAGA:
• Uważaj,abynieprzytrzasnąćkablimiędzykrawędziąpokrywyaprojektorem.
2. Przykręć śruby mocujące pokrywę.
• Pamiętajodokręceniuśrub.
7
1. Wprowadzenie
Najważniejsze funkcje
1. Przycisk(POWER)(Zasilanie)( strona 14, 24)
2. WskaźnikPOWER(Zasilanie)( strona 13, 14, 24, 131)
3. WskaźnikSTATUS(Stan)( strona 131)
4. WskaźnikLAMP(Lampa)( strona 125, 131)
5. PrzyciskECO(Ekologiczny)( strona 27)
6. PrzyciskSOURCE(Źródło)( strona 16)
7. PrzyciskAUTOADJ.(Automatycznaregulacja)
( strona 23)
8. PrzyciskMENU( strona 74)
9. Przyciski/regulacjigłośności / korekcji
zniekształceń trapezowych ( strona 15, 21, 23, 74)
10. Przycisk ENTER ( strona 74)
11.PrzyciskEXIT(Zamknij)( strona 74)
1, 2
7
4
8
9
11
5
6
10
3
8
1. Wprowadzenie
Cechy panelu złączy
1. COMPUTERIN/wejściesygnałukomputerowego
(MiniD-Sub15Pin)( strona 109, 113, 116)
2. WejścieCOMPUTERAUDIOINMiniJack
(StereoMini)( strona 109, 110, 113)
3. ZłączeHDMI1/MHLIN(TypA)
( strona 109, 110, 114, 115)
4. ZłączeHDMI2IN(typA)
( strona 109, 110, 114)
5. PortUSB(PC)(TypB)
( strona 42, 43, 109)
6. WyjścieMONITOROUT(COMPUTER)
(MiniD-Sub15Pin)( strona 111)
7. WyjścieAUDIOOUTMiniJack(StereoMini)
( strona 111)
8. WejścieVIDEOIN(RCA)( strona 112, 116)
9. WejścieVIDEO/S-VIDEOAUDIOINL/MONO,R(RCA)
( strona 112)
10.WejściejackMIC(monomini)
( strona 63)
11.PortLAN(RJ-45)( strona 117)
12.PortUSB(BezprzewodowasiećLAN)
( strona 118)
13.PortUSB(TypA)( strona 68)
14.Portsterowaniakomputerem[PCCONTROL]Port
(D-Sub9Pin)( strona 139)
Tegoportuużywasiędopodłączeniakomputeralub
systemusterującego.Pozwalatosterowaćkomputerem
zapomocąprotokołukomunikacjiszeregowej.Wrazie
pisaniawłasnychprogramówtypowekodysterowania
komputera przedstawiono na stronie 139.
1
2
45
7
6
9
14
8 10
111312 3
9
1. Wprowadzenie
Nazwy części pilota zdalnego sterowania
3
4
6
7
1
2
10
13
16
12
17
15
11
19
9
5
8
30
31
32
20
21
26
28
29
25
14
18
24
23
22
27
33
* PrzyciskiMOUSEL-CLICK(kliknięcielewymprzyciskiemmyszy)iMOUSER-CLICK(kliknięcieprawymprzyciskiemmyszy)
działajątylkopopołączeniuprojektorazkomputeremzapomocąprzewoduUSB.
1. Nadajnik podczerwieni
( strona 10)
2. Przycisk POWER ON
( strona 14)
3. PrzyciskPOWERSTANDBY
( strona 24)
4. PrzyciskSOURCE
( strona 16)
5. PrzyciskCOMPUTER1
( strona 16)
6. Przycisk COMPUTER 2
(Tenprzyciskniebędziedziałaćprzyprojektorachtejserii)
7. PrzyciskAUTOADJ.
( strona 23)
8. PrzyciskHDMI1/MHL
( strona 16)
9. PrzyciskHDMI2
( strona 16)
10. Przycisk DisplayPort
(Tenprzyciskniebędziedziałaćprzyprojektorachtejserii)
11.PrzyciskVIDEO( strona 16)
12.PrzyciskUSB-A( strona 16, 68, 70)
13.PrzyciskUSB-B( strona 16, 109)
14.PrzyciskLAN( strona 16)
15.PrzyciskIDSET
( strona 93)
16. Przyciski klawiatury numerycznej/ przycisk CLEAR
( strona 93)
17. Przycisk FREEZE
( strona 26)
18.PrzyciskAV-MUTE
( strona 26)
19.PrzyciskMENU
( strona 74)
20.PrzyciskEXIT( strona 74)
21. Przycisk  ( strona 74)
22. Przycisk ENTER ( strona 74)
23.PrzyciskD-ZOOM(+)(–)
( strona 26, 27)
24.PrzyciskMOUSEL-CLICK*
( strona 42)
25.PrzyciskMOUSER-CLICK*
( strona 42)
26. Przycisk PAGE /
( strona 42)
27. Przycisk ECO ( strona 27)
28.PrzyciskKEYSTONE
( strona 29)
29.PrzyciskPICTURE
( strona 80, 82)
30.PrzyciskVOL.(+)(–)
( strona 23)
31.PrzyciskASPECT
( strona 85)
32.PrzyciskFOCUS/ZOOM
PrzyciskZOOMpozwalawyświetlićpasekZOOMCYFRO-
WY.( strona 20, 88)PrzyciskFOCUSniedziaławtejserii
projektorów.
33.PrzyciskHELP
( strona 102)
1 / 1

NEC UM301W Instrukcja obsługi

Kategoria
Telewizory
Typ
Instrukcja obsługi