Stanley STHT1-77032RC Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

Spis treści
Bezpieczeństwo użytkownika
Bezpieczne korzystanie z baterii
Przygotowanie do pracy (wkładanie baterii)
Obsługa
Gwarancja
Dane techniczne
Kody błędów
Zachować kompletną instrukcję do późniejszego
użycia.
Bezpieczeństwo użytkownika
OSTRZEŻENIE:
Przed przystąpieniem do użytkowania
produktu uważnie przeczytać wskazówki
bezpieczeństwa i pozostałe informacje
o produkcie. Osoba odpowiedzialna za
eksploatację produktu musi dopilnować,
by wszyscy użytkownicy uważnie przeczytali
te informacje i ściśle się do nich stosowali.
OSTRZEŻENIE:
Na urządzeniu laserowym naklejona
jest etykieta z informacją o klasie lasera
w odniesieniu do jego użytkowania
i bezpieczeństwa.
STHT1-77354
STHT1-77032
STHT1-77032/STHT1-77354 emituje widzialną wiązkę
laserową, jak pokazano na Rysunku A. Emitowana
wiązka lasera została sklasyfikowana jako klasa lasera 2
zgodna z IEC 60825-1 oraz 21 CFR 1040.10 i 1040.11
z wyjątkiem odchyłek zgodnych z adnotacją na temat
laserów nr 50 z 24 czerwca 2007 r.
OSTRZEŻENIE:
Nie kierować wzroku w kierunku emitowanej
wiązki lasera (źródło czerwonego światła).
Patrzenie na wiązkę lasera przez dłuższy
czas może być niebezpieczne dla oczu.
Nie patrzeć na wiązkę lasera przez okulary
korekcyjne.
OSTRZEŻENIE: W celu ograniczenia ryzyka
obrażeń, użytkownik powinien przeczytać
podręcznik obsługi urządzenia, a także
informacje związane z bezpieczną pracą
lasera oraz bezpiecznym użytkowaniem
baterii.
Zgodność z FCC
Urządzenie jest zgodne w punktem 15 przepisów
FCC. Praca urządzenia uwarunkowana jest dwoma
czynnikami: (1) urządzenie nie może powodować
szkodliwych zakłóceń; (2) niniejsze urządzenie musi
być odporne na wszelkie dochodzące do niego
zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować
niepożądaną pracę.
Stanley Black & Decker, Slough, Bershire SL1 3YD, UK
oświadcza niniejszym, że produkt STHT1-77032/STHT1-
77354 jest zgodny z kluczowymi wymogami i pozostałymi
postanowieniami dyrektywy 1999/S/WE. W razie pytań
prosimy o kontakt Stanley Black & Decker.
Bezpieczne korzystanie z baterii
OSTRZEŻENIE: Baterie mogą wybuchnąć lub
ulec rozszczelnieniu, powodując obrażenia lub
pożar. W celu ograniczenia ryzyka:
ZAWSZE przestrzegać wszystkich instrukcji
i ostrzeżeń podanych na baterii i jej
opakowaniu.
NIE dopuszczać do zwarcia biegunów baterii.
NIE ładować jednorazowych baterii alkalicznych.
NIE używać w komplecie zużytych i nowych
baterii. Wymieniać zawsze wszystkie baterie
w tym samym czasie na nowe tej samej
marki i tego samego typu.
NIE łączyć baterii o różnych składach
chemicznych.
NIE wrzucać baterii do ognia.
ZAWSZE trzymać baterie z dala od dzieci.
ZAWSZE wyjmować baterie na dłuższy czas
przerwy w użytkowaniu urządzenia (kilka
miesięcy).
UWAGA: Zawsze sprawdzać, czy użytkowane
baterie są zgodne z zalecanym typem.
UWAGA: Zawsze wkładać baterie do
urządzenia we właściwy sposób, zwracając
uwagę na prawidłowe położenie biegunów.
Przygotowanie do pracy
PL
58
(wkładanie baterii)
1.
Z tyłu urządzenia znajduje się komora na baterie
zamknięta klapką z blokadą STHT1-77032/
STHT1-77354 (Rysunek B nr 2).
2.
Delikatnie odciągnąć palcem blokadę klapki
i odblokować ją w celu wysunięcia i odłączenia klapki
(Rysunek C nr 1 i nr 2).
3.
Włożyć dwie baterie AAA, zwracając uwagę na
prawidłowe położenie biegunów - i +
(Rysunek C nr 3).
4.
Wsunąć wypustki na końcu klapki w otwory
w komorze na baterie (Rysunek C nr 4).
5.
Zamknąć klapkę w taki sposób, by nastąpiło
zatrzaśnięcie blokady (Rysunek C nr 5).
Gdy narzędzie jest włączone ON, na wyświetlaczu widać
wskazanie poziomu naładowania baterii (Rysunek E nr 1).
Obsługa
Pomiar odległości od ściany lub przedmiotu
1.
Kliknąć (Rysunek A nr 3), aby włączyć narzędzie.
2.
Skierować laser umieszczony z przodu urządzenia
(Rysunek A nr 1) na ścianę lub przedmiot, odległość od
której/którego chce się zmierzyć (Rysunek D nr 1).
3.
Kliknąć , aby zmierzyć odległość od dolnej ścianki
narzędzia do ściany lub przedmiotu (Rysunek D nr 2).
4.
Na dole okna wyświetlacza (Rysunek A nr 2) pojawi
się aktualny pomiar (Rysunek E nr 3).
Aby wykonać nowy pomiar, kliknąć , aby przesunąć
bieżący pomiar w górę do poprzedniego wiersza w oknie
wyświetlacza (Rysunek E nr 3). Następnie powtórzyć
kroki 2-4.
Stały pomiar odległości
Aby wykonać serię pomiarów, poruszając się
w pomieszczeniu, przełączyć tryb na pomiar ciągły.
1.
Kliknąć (Rysunek A nr 3), aby włączyć narzędzie.
2.
Skierować laser umieszczony z przodu urządzenia
(Rysunek A nr 1) na ścianę lub przedmiot, odległość od
której/którego chce się zmierzyć (Rysunek D nr 1).
3.
Kliknąć i przytrzymać przez 4 sekundy,
aby włączyć tryb pomiaru ciągłego.
4.
Na dole okna wyświetlacza (Rysunek A nr 2),
wyświetla się aktualny pomiar (Rysunek E nr 3),
zmieniający się na bieżąco wraz ze zmianą położenia
urządzenia.
5.
Aby zmierzyć aktualną odległość (od spodu narzędzia
do ściany lub przedmiotu) i zakończyć tryb pomiaru
ciągłego, kliknąć (Rysunek E nr 3).
Aby wykonać nowy pomiar, kliknąć ,
aby przesunąć bieżący pomiar w górę do poprzedniego
wiersza w oknie wyświetlacza. Następnie powtórzyć
kroki 2-5.
Pomiar powierzchni
Można mierzyć powierzchnię ściany, podłogi lub
przedmiotu.
1.
Kliknąć (Rysunek A nr 3), aby włączyć narzędzie.
2.
Kliknąć,
U
N
ITS
aby wyświetlić w oknie
wyświetlacza (Rysunek E nr 4).
3.
Zmierzyć szerokość.
Skierować górny koniec narzędzia na jeden bok
celu (ściany, podłogi lub przedmiotu).
Ustawić spód narzędzia na jednym końcu celu
i skierować kropkę lasera w poprzek szerokości
(Rysunek F nr 1).
Kliknąć , aby wyświetlić pomiar szerokości na
górze okna wyświetlacza.
4.
Zmierzyć długość.
Ustawić spód narzędzia na jednym końcu celu
i skierować kropkę lasera w poprzek długości
(Rysunek F nr 2).
Kliknąć , aby wyświetlić pomiar długości
w drugim wierszu okna wyświetlacza.
5.
Wyświetlić pomiar powierzchni na dole okna
wyświetlacza (Rysunek E nr 3).
Pomiar objętości
Można mierzyć objętość pomieszczenia lub przedmiotu.
1.
Kliknąć (Rysunek A nr 3), aby włączyć narzędzie.
2.
Kliknąć dwa razy
UN
ITS
, aby wyświetlić w oknie
wyświetlacza (Rysunek E nr 4).
3.
Zmierzyć szerokość.
Skierować górny koniec narzędzia na jeden bok
celu (pomieszczenia lub przedmiotu).
Ustawić spód narzędzia na jednym końcu celu
i skierować kropkę lasera w poprzek szerokości
59
PL
(Rysunek F nr 1).
Kliknąć , aby wyświetlić pomiar szerokości na
górze okna wyświetlacza.
4.
Zmierzyć długość.
Ustawić spód narzędzia na jednym końcu celu
i skierować kropkę lasera w poprzek długości
(Rysunek F nr 2).
Kliknąć , aby wyświetlić pomiar długości
w drugim wierszu okna wyświetlacza.
5.
Zmierzyć wysokość.
Ustawić spód narzędzia na jednym końcu celu
i skierować kropkę lasera w poprzek wysokości
(Rysunek F nr 3).
Kliknąć , aby wykonać pomiar.
6.
Wyświetlić pomiar objętości na dole okna
wyświetlacza (Rysunek E nr 3).
Zmiana jednostki pomiaru
Po wykonaniu bieżącego pomiaru (gdy urządzenie nie
pracuje w trybie pomiaru ciągłego), można zmienić
jednostkę pomiaru z wartości dziesiętnej w stopach (6.21
ft) na ułamkową w stopach (6'02"9/16), wartość ułamkową
w stopach na wartość dziesiętną w metrach (1.894 m),
zmienić metry na cale (74 9/16 in) lub cale na wartość
dziesiętną w stopach.
Nacisnąć i przytrzymać
U
N
ITS
, aż nastąpi zmiana jednostki
pomiaru (2-3 sekundy).
Wyłączanie urządzenia
Urządzenie można wyłączyć w następujący sposób:
Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund
(aż do zgaśnięcia wyświetlacza).
Urządzenie wyłącza się samoczynnie po upływie
120 sekund bezczynności.
Gwarancja
STANLEY udziela na niniejszy produkt dwuletniej gwarancji
na wady materiałowe i fabryczne. Niniejsza OGRANICZONA
GWARANCJA nie dotyczy produktów, które były niewłaściwie
użytkowane, modyfikowane lub naprawiane. W celu uzyskania
szczegółowych informacji lub instrukcji dotyczących zwrotu
prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 866-786-5924.
O ile nie zostanie ustalone inaczej, STANLEY bezpłatnie
dokona naprawy każdego produktu STANLEY, który zostanie
uznany na wadliwy, z uwzględnieniem kosztów części
oraz robocizny, bądź według uznania STANLEY, wymieni
urządzenia na nowe lub odkupi wadliwe urządzenie po cenie
zakupu minus amortyzacja. NINIEJSZA OGRANICZONA
GWARANCJA NIE OBEJMUJE ŻADNYCH SZKÓD
INCYDENTALNYCH LUB WYNIKOWYCH. W niektórych
państwach nie uznaje się wyłączenia lub ograniczenia szkód
incydentalnych lub wynikowych, dlatego te ograniczenia
mogą nie mieć zastosowania do użytkownika. NINIEJSZA
OGRANICZONA GWARANCJA zawiera określone prawa,
które mogą się różnić w zależności od kraju użytkowania.
Oprócz powyższej gwarancji, urządzenia laserowe STANLEY
objęte są: 30-dniową gwarancją zwrotu pieniędzy. W razie
niezadowolenia z produktu STANLEY, można dokonać
jego zwrotu w ciągu 30 dni od daty zakupu bez podania
jakiejkolwiek przyczyny z gwarancją zwrotu pełnej kwoty
zakupu.
WAŻNA INFORMACJA: Użytkownik odpowiada za prawidłowe
użytkowanie i konserwację urządzenia. Ponadto użytkownik
ponosi pełną odpowiedzialność za okresowe przeglądy lasera
i w związku z tym za kalibrację urządzenia.
Kalibracja i konserwacja nie są przedmiotem gwarancji.
PL
60
Dane techniczne
Zasięg od 15 cm do 20 m (od 6 in do 65 ft)
Dokładność pomiaru* ± 3 mm (± 1/8 cala)*
Najmniejsza wyświetlana jednostka ± 1mm (± 1/16 cala)
Klasa lasera 2 (IEC/EN60825-1: 2014)
Typ lasera < 1.0 mW @ 620-690 nm
Automatyczne wyłączanie
podświetlenia/lasera
Po 30 s
Automatyczne wyłączanie urządzenia Po 90 s
Pomiar ciągły Tak
Pomiar powierzchni/objętości Tak
Żywotność baterii (2 x AAA) Do 3000 pomiarów
Wymiary (wys. x gł. x szer.) 118 x 43 x 24 mm (4,64 x 1,69 x 0,94 cala)
Waga (bez baterii)
71 g (2.5 oz)
Zakres temperatury przechowywania
-25 °C ~ +70 °C (-13 °F ~ 158 °F)
Zakres temperatury pracy
od 0 °C ~ do +40 °C (32 °F ~ 104 °F)
*Precyzja pomiaru w zależności od warunków pracy:
Przy korzystnych warunkach (dobra jakość docelowej płaszczyzny i korzystna temperatura otoczenia) do 10 m (33 stopy).
Przy niekorzystnych warunkach (padające światło słoneczne, płaszczyzna docelowa bardzo słabo odbijające światło lub duże
wahania temperatur), błąd może wzrosnąć do ± 0,25 mm/m (± 0,003 cali/stopę) przy odległości powyżej 10 m (33 stóp).
61
PL
Kody błędów
Jeśli INFO pojawi się w oknie wyświetlania z numerem kodu, wykonać odpowiednie działania naprawcze:
Kod Opis Usunięcie błędu
101 Odbierany sygnał jest zbyt słaby lub czas
pomiaru jest zbyt długi
Użyć tarczy kalibracyjnej lub zmienić płaszczyznę
pomiaru.
102 Odbierany sygnał jest zbyt silny Zbyt sile odbijanie na płaszczyźnie. Użyć tarczy
kalibracyjnej lub zmienić płaszczyznę pomiaru.
201 Zbyt sile oświetlenie w tle Ograniczyć oświetlenie w tle w obszarze
płaszczyzny pomiaru.
202 Przerwana wiązka lasera Usunąć przeszkodę i powtórzyć pomiar.
203 Za mała moc Wymienić baterie.
301 Zbyt wysoka temperatura Zaczekać do ostygnięcia urządzenia do
dozwolonego zakresu temperatury pracy.
302 Temperatura zbyt niska Zaczekać do ogrzania urządzenia do dozwolonego
zakresu temperatury pracy.
401 Błąd sprzętowy Włączyć i wyłączyć urządzenie kilka razy.
Jeśli błąd nadal pozostaje, przekazać wadliwe
urządzenie do serwisu lub dystrybutora.
Patrz Gwarancja.
402 Nieznany błąd Skontaktuj się z serwisem lub dystrybutorem.
Patrz Gwarancja.
PL
62
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130

Stanley STHT1-77032RC Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla