Stanley STHT1-77342 Instrukcja obsługi

Marka
Stanley
Model
STHT1-77342
Rodzaj
Instrukcja obsługi
84
STHT77342
85
STHT77342
Notater
Spis treści
 Bezpieczeństwo użytkownika
 Spis treści
 Ogólny opis produktu
 Klawiatura, tryby pracy i diody LED
 Zastosowania
 Baterie i zasilanie
 Przygotowanie do pracy
 Obsługa
 Sprawdzanie dokładności i kalibracja
 Dane techniczne
Bezpieczeństwo użytkownika
OSTRZEŻENIE:
 Przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu należy uważnie
zapoznać się z Instrukcjami bezpieczeństwa oraz Instrukcją
obsługi. Osoba odpowiedzialna za przyrząd musi zadbać o to, aby
wszyscy jego użytkownicy rozumieli te instrukcje i przestrzegali ich.
PRZESTROGA:
• Podczas pracy przyrządu laserowego nie wolno kierować wiązki
lasera (źródło czerwonego światła) w kierunku oczu ani patrzeć
bezpośrednio na tę wiązkę. Narażenie oczu na długotrwałe
oddziaływanie wiązki laserowej może być dla nich niebezpieczne.
PRZESTROGA:
• Niektóre zestawy przyrządów laserowych mogą być wyposażone
w okulary. Okulary te NIE SĄ atestowanymi okularami ochronnymi.
Służą one WYŁĄCZNIE do poprawienia widoczności wiązki laserowej
w jasnym otoczeniu lub przy większych odległościach od źródła
promieniowania laserowego.
Należy zachować w całości niniejszą instrukcję do przyszłego wykorzystania.
OSTRZEŻENIE:
 Dla wygody i bezpieczeństwa umieszczono na przyrządzie laserowym
następujące etykiety zawierające informacje o klasie lasera. Aby
uzyskać więcej informacji dotyczących danego modelu, należy
zapoznać się z jego Instrukcją obsługi.
Urządzenie spełnia wymagania przepisów
21CFR 1040.10 i 1040.11 z wyjątkiem odstępstw
określonych w ogłoszeniu Laser Notice nr 50 z
dnia 24 czerwca 2007 r.
Ogólny opis produktu
Rysunek A — Przyrząd laserowy
 Gniazdo gwintowane 1/4”-20
 Okienko lasera
 Przycisk zasilania/blokady wahadła
 Gniazda uchwytu Quick Link
 Diody LED/wskaźnik braku poziomu
Rysunek B — Umiejscowienie baterii przyrządu laserowego
 2 baterie typu AA
 Pokrywa baterii
Rysunek C — Zasilanie/blokada na czas transportu
Rysunek D — Tryby pracy lasera
Rysunek E — Zespół uchwytu Quick Link.
9.
Uchwyt QuickLink
Rysunek F — Szczegóły budowy uchwytu Quick Link
Rysunek M — Dokładność wiązki pionowej
Rysunek N — Dokładność wiązki poziomej
IEC/EN 60825-1
PROMIENIOWANIE LASEROWE — NIE WOLNO
PATRZEĆ BEZPOŚREDNIO NA WIĄZKĘ LASEROWĄ
PRODUKT LASEROWY KLASY 2
Maks. moc wyjściowa ≤ 1 mW w paśmie 630–680 nm
POLSKI
86
STHT77342
87
STHT77342
Klawiatura, tryby pracy
idiodyLED
Klawisze/przycisk (patrz rysunek
C
)
Włączenie zasilania/wyłączenie blokady wahadła/
włączenie samopoziomowania
Wyłączenie zasilania/włączenie blokady wahadła/
wyłączenie samopoziomowania
Tryby pracy (patrz rysunek
D
)
Dostępne tryby pracy wiązki laserowej
 Poziom i pion, wyłącznie wiązki punktowe
Blokada wyłączona/samopoziomowanie (patrz rysunki
C
)
 Zasilanie włączone, blokada wahadła WYŁĄCZONA
i urządzenie
laserowe znajduje się w zakresie działania funkcji samopoziomowania.
Blokada włączona/samopoziomowanie (patrz rysunki
C
)
 Zasilanie WYŁĄCZONE, blokada wahadła WŁĄCZONA.
.
Diody LED (patrz rysunek
A
)
Dioda LED sygnalizująca brak poziomu — ciągłe CZERWONE światło
 Urządzenie jest niewypoziomowane
Informacje ogólne o uchwycie QuickLink™
Rysunek F — uchwyt QuickLink™
10. Nakrętka (T-nut) dostosowana to gniazd mocujących urządzenia
laserowego
11. Pokrętło zaciskowe szczęki
12. Pokrętło zaciskowe uchwytu
13. Otwory do zawieszania na śrubach (odstęp: 34 mm)
14. Gniazdo gwintowane 1/4”-20
15. Szczęka nastawna
Zastosowanie uchwytu
 Uchwyt QuickLink można mocować w różnych pozycjach poprzez
zakładanie szczęk na różne okrągłe lub płaskie przedmioty, takich
jak słupek statywu, drzwi lub stół, i dokręcanie pokręteł (patrz
rysunek
F
: nr 11 i 12)
 Uchwyt QuickLink można montować na pionowej powierzchni za
pomocą znajdujących się w nim otworów do zawieszania (patrz
rysunek
F
nr 13).
 Uchwyt QuickLink można przymocować do podstawy przyrządu
laserowego za pomocą gniazda gwintowanego 1/4”-20
(rysunek
F
nr 14 oraz rysunek
A
nr 1) lub nakrętki (T-nut)
i gniazda mocującego.
Baterie i zasilanie
Wkładanie/wyjmowanie baterii
(patrz rysunek
B
)
Przyrząd laserowy
 Obrócić przyrząd laserowy spodem do góry. Otworzyć pokrywę wnęki
komory baterii, naciskając i wysuwając ją.
 Włożyć/wyjąć baterie. Przy wkładaniu baterii do przyrządu laserowego
pamiętać o ich prawidłowym ustawieniu.
 Zamknąć i zatrzasnąć pokrywę komory baterii, wsuwając ją aż do
zablokowania.
OSTRZEŻENIE:
• Zwrócić szczególną uwagę na oznaczenia (+) i (-) w komorze,
aby prawidłowo włożyć baterie. Baterie muszą być tego samego
typu i mieć taki sam poziom naładowania.
Nie zakładać baterii o różnych poziomach naładowania.
Przygotowanie do pracy
Przyrząd laserowy
 Umieścić przyrząd laserowy na płaskiej, stabilnej powierzchni.
 W przypadku używania funkcji samopoziomowania ustawić blokadę
wahadła/blokadę na czas transportu w pozycji odblokowania. Następnie
ustawić przyrząd laserowy w pozycji pionowej na powierzchni o
nachyleniu mieszczącym się w określonym zakresie kompensacji.
 Przyrząd laserowy może działać w dowolnej pozycji tylko wtedy, gdy
blokada wahadła/blokada na czas transportu znajduje się w pozycji
zablokowania.
Montaż przystawek
 Umieścić przystawkę w miejscu, w którym nie będzie narażona na
zakłócenia, w pobliżu środka mierzonej powierzchni.
 Ustawić przystawkę stosownie do potrzeb. Wyregulować położenie w
taki sposób, aby podstawa przystawki była ustawiona niemal poziomo
(w zakresie kompensacji przyrządu laserowego).
 Przymocować przyrząd laserowy do przystawki w odpowiedni sposób.
PRZESTROGA:
 Nie wolno pozostawiać przyrządu laserowego na przystawce
bez nadzoru, jeśli śruba mocująca nie została całkowicie
dokręcona. Nieodpowiednio przymocowany przyrząd laserowy
może spaść i ulec uszkodzeniu.
UWAGA:
 Podczas montowania przyrządu laserowego na przystawce lub
wymontowywania go z niej należy przez cały czas trzymać go jedną ręką.
 W przypadku umieszczania przyrządu laserowego nad celem należy
najpierw częściowo przykręcić element mocujący, ustawić przyrząd
laserowy, a następnie całkowicie dokręcić element mocujący.
Obsługa
UWAGA:
 Informacje o wskazaniach stanu działania urządzenia podano w opisach
diod LED.
 Każdorazowo przed rozpoczęciem użytkowania przyrządu laserowego należy
sprawdzić dokładność jego działania.
 W trybie ręcznym funkcja samopoziomowania jest WYŁĄCZONA. W takim
przypadku nie ma gwarancji, że wiązka lasera jest wypoziomowana.
 Przyrząd laserowy sygnalizuje stan znajdowania się poza zakresem
kompensacji. Więcej informacji można znaleźć w opisach diod LED. Należy
zmienić ustawienie przyrządu laserowego w taki sposób, aby zmniejszyć
jego odchylenie od poziomu.
 Gdy przyrząd laserowy nie jest wykorzystywany, należy go WYŁĄCZYĆ i
ustawić blokadę wahadła w pozycji zablokowania.
Moc
 Aby WŁĄCZYĆ przyrząd laserowy, należy ustawić przełącznik zasilania
(patrz rysunek C) w pozycji odblokowania.
 Aby WYŁĄCZYĆ przyrząd laserowy, należy ustawić przełącznik zasilania
(patrz rysunek C) w pozycji zablokowania.
Tryb
 Po włączeniu przyrządu włączone są wszystkie wiązki laserowe.
Samopoziomowanie (patrz rysunek
C
)

Gdy blokada wahadła przyrządu laserowego ustawiona jest w
pozycji włączenia zasilania/odblokowania, przyrząd znajduje się w trybie
samopoziomowania.
Zastosowania
Pion/przeniesienie punktu
 Określić 2 punkty odniesienia, które mają tworzyć pion.
 Ustawić dolną lub górną wiązkę lasera w celu wyznaczenia punktu
odniesienia.
 Przeciwległa wiązka/wiązki lasera będzie/będą rzutować punkt w pionie.
 Ustawiać wybrany przedmiot tak długo, aż wiązka lasera zrówna się z
drugim punktem odniesienia, który ma tworzyć pion z wyznaczonym
punktem odniesienia.
88
STHT77342
89
STHT77342
Poziom/przeniesienie punktu
 Korzystając z przedniej wiązki lasera, rzutować poziomy punkt odniesienia
na wybrany przedmiot.
 Określić 2 punkty odniesienia, które mają tworzyć poziom.
 Zrównać przednią wiązkę lasera z wyznaczonym punktem odniesienia.
 Za pomocą trójnogu lub innego nieruchomego przedmiotu obrócić przyrząd
laserowy w taki sposób, aby rzutować przednią wiązkę laserową na inne
miejsce.
 Wyznaczony laserem punkt w nowym miejscu będzie tworzyć poziom z
pierwszym punktem.
 Przesuwać wybrany przedmiot tak długo, aż zrówna się z punktem
wyznaczonym laserem.
Sprawdzanie dokładności i
kalibracja
UWAGA:
 Przyrządy laserowe są plombowane i kalibrowane u producenta w celu
uzyskania określonej dokładności.
 Zaleca się sprawdzenie kalibracji przyrządu przed jego pierwszym użyciem
oraz regularne powtarzanie tej czynności w trakcie dalszego użytkowania.
 Aby zapewnić dokładność pomiarów, zwłaszcza podczas precyzyjnego
trasowania, należy regularnie sprawdzać przyrząd.
 Kontrolę dokładności należy przeprowadzać na możliwie jak największej
powierzchni/odległości, maksymalnie zbliżonej do odległości roboczej. Im
powierzchnia/odległość będzie większa, tym łatwiej będzie można zmierzyć
dokładność lasera.
 Aby przed sprawdzeniem dokładności umożliwić przyrządowi
laserowemu przeprowadzenie samopoziomowania, należy
ustawić blokadę w pozycji odblokowania.
Dokładność wyznaczania pionu przez
wiązki: górną i dolną
(patrz rysunek
M
)

M
1
Po włączeniu lasera umieścić przyrząd laserowy w sposób
przedstawiony na rysunku. Zmierzyć odległości D
1
i D
2
. Zaznaczyć
punkty P
1
i P
2
.

M
2
Obrócić przyrząd laserowy o 180°, zachowując takie same odległości D
1
i
D
2
. Zrównać dolną wiązkę laserową z punktem P
2
. Zaznaczyć punkt P
3
.

M
3
Zmierzyć odległość D
3
między punktami P
3
i P
1
.
 Obliczyć maksymalną odległość przesunięcia i porównać z odległością D
3
.
 Jeśli odległość D
3
nie będzie mniejsza lub równa obliczonej
maksymalnej odległości przesunięcia, należy zwrócić przyrząd do
dystrybutora rmy Stanley w celu przeprowadzenia kalibracji.
Maksymalna odległość przesunięcia (SPL3):
= (D
1
m x 0,6
mm
m
) + (D
2
m x 1,2
mm
m
)
Maksimum
= (D
1
ft x 0,0072
in
ft
) + (D
2
ft x 0,0144
in
ft
)
Porównać: (patrz rysunek
M
3
)
D
3
≤ maksimum
Przykład:
• D
1
= 3 m, D
2
= 1 m, D
3
= 1,5 mm
• (3 m x 0,6
mm
m
) + (1 m x 1,2
mm
m
) = 3,0 mm (maksymalna
odległość przesunięcia)
• 1,5 mm 3,0 mm (PRAWDA, przyrząd zachowuje kalibrację)
Dokładność wiązki poziomej
(wiązka pojedyncza) — (patrz rysunek
N
)

N
1
Po włączeniu lasera umieścić przyrząd laserowy w sposób
przedstawiony na rysunku. Zaznaczyć punkt P
1
na pierwszej ścianie.

N
2
Obrócić przyrząd laserowy o 180° i zaznaczyć punkt P
2
na drugiej ścianie.

N
3
Przysunąć przyrząd laserowy do drugiej ściany i regulować jego
wysokość, aż punkt P
3
zrówna się z punktem P
2
.

N
4
Obrócić przyrząd laserowy o 180° i zaznaczyć punkt P
4
na pierwszej
ścianie.

N
5
Zmierzyć odległość w pionie pomiędzy punktem P
1
i punktem P
4
, aby
uzyskać wartość D
1
.
 Jeśli wartość pomiaru będzie większa od maksymalnej odległości
przesunięcia, należy zwrócić przyrząd do dystrybutora rmy
Stanley w celu przeprowadzenia kalibracji.
Maksymalna odległość przesunięcia:
= 0,2
mm
m
x (D
1
m – (2 x D
2
m))
Maksimum
= 0,0024
in
ft
x (D
1
ft – (2 x D
2
ft))
Porównać: (patrz rysunek
N
5
)
D
3
– D
4
≤ ± maksimum
Przykład:
• D
1
= 10 m, D
2
= 0,5 m
• D
3
= 0,4 mm
• D
4
= -0,6 mm
• 0,2
mm
m
x (10 m - (2 x 0,5 m) = 1,8 mm (maksymalna
odległość przesunięcia)
• (0,4 mm) – (-0,6 mm) = 1,0 mm
• 1,0 mm 1,8 mm (PRAWDA, przyrząd zachowuje kalibrację)
90
STHT77342
91
STHT77342
Dane techniczne
Przyrząd laserowy
SPL3
Dokładność poziomowania (punkt): ±5/32” przy 30 ft (4 mm/10 m)
Dokładność wiązki górnej ±1/8” przy 30 ft (3 mm/10 m)
Dokładność wiązki dolnej: ±1/4” przy 30 ft (6 mm/10 m)
Dokładność wiązki poziomej: ±1/8” przy 30 ft (3 mm/10 m)
Zakres kompensacji: Samopoziomowanie w zakresie ±4°
Odległość robocza:
Widoczność punktu: ≥ 100 ft (30 m)
Klasa lasera: Klasa 2 (IEC/EN 60825-1)
Długość fali promieniowania laserowego 630–670 nm
Czas pracy: ≥ 20 godzin (baterie alkaliczne)
Źródło zasilania: 2 baterie typu AA
Stopień ochrony: IP50
Zakres temperatur roboczych: od -10°C do +40°C
Zakres temperatur przechowywania: od -25°C do +70°C
Uwagi
/