Facom E.LM30 Instrukcja obsługi

Marka
Facom
Model
E.LM30
Rodzaj
Instrukcja obsługi
Spis treści
Bezpieczeństwo użytkownika
Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące baterii
Konguracja (umieszczanie baterii)
Obsługa
Ochrona środowiska
Gwarancja
Dane techniczne
Kody błędów
Należy zachować w całości niniejszą instrukcję
do przyszłego wykorzystania.
Bezpieczeństwo użytkownika
OSTRZEŻENIE:
Przed rozpoczęciem użytkowania tego
produktu należy uważnie zapoznać się
z Instrukcjami bezpieczeństwa oraz
Instrukcją obsługi. Osoba odpowiedzialna
za przyrząd musi zadbać o to, aby wszyscy
jego użytkownicy rozumieli te instrukcje i
przestrzegali ich.
OSTRZEŻENIE:
Dla wygody i bezpieczeństwa na przyrządzie
laserowym umieszczono poniższą etykietę
zawierającą informacje o klasie lasera.
Przyrząd FACOM E.LM30 emituje widoczną wiązkę
laserową, patrz ilustracja A. Laser emitowanej wiązki
należy do klasy 2 wg normy IEC 60825-1 i jest zgodny
z normami 21 CFR 1040.10 oraz 1040.11, z wyjątkiem
odchyleń określonych w dokumencie Laser Notice
No. 50 z dnia 24 czerwca 2007 roku.
OSTRZEŻENIE:
Podczas pracy przyrządu laserowego
nie wolno kierować wiązki lasera (źródło
czerwonego światła) w kierunku oczu ani
patrzeć bezpośrednio na tę wiązkę. Narażenie
oczu na długotrwałe oddziaływanie wiązki
laserowej może być dla nich niebezpieczne.
Nie należy patrzeć bezpośrednio w wiązkę
z użyciem urządzeń optycznych.
OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko
obrażeń, należy przeczytać instrukcję
obsługi produktu oraz instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa użytkowania lasera i baterii.
Instrukcje bezpieczeństwa
dotyczące baterii
OSTRZEŻENIE: Baterie mogą eksplodować
lub przeciekać, powodując poważne
obrażenia lub pożar. Aby zmniejszyć ryzyko:
ZAWSZE należy przestrzegać wszystkich
instrukcji i ostrzeżeń na etykiecie baterii
oraz zestawu.
NIE NALEŻY zwierać styków baterii.
NIE NALEŻY ładować baterii alkalicznych.
NIE NALEŻY łączyć starych i nowych
baterii. Należy wymieniać wszystkie
baterie na nowe w tym samym czasie,
wykorzystując produkty tej samej marki
i typu.
NIE NALEŻY mieszać środków
chemicznych zawartych w bateriach.
NIE NALEŻY wrzucać baterii do ognia.
ZAWSZE należy przechowywać baterie
poza zasięgiem dzieci.
ZAWSZE należy wyjmować baterie, jeżeli
urządzenie nie będzie używane przez kilka
miesięcy.
UWAGA: Upewnić się, że używane są
zalecane baterie.
UWAGA: Sprawdzić, czy baterie są
umieszczone prawidłowo, zgodnie z ich
polaryzacją.
Konguracja
(umieszczanie baterii)
1.
Zlokalizować zatrzask komory baterii z tyłu
przyrządu (ilustracja B nr 2).
2.
Pociągnąć zatrzask palcem, aby odblokować
i otworzyć pokrywę baterii (ilustracja C nr 1 i 2).
3.
Umieścić dwie baterie AAA, upewniając się, że końce
baterii - i + są umieszczone zgodnie z oznaczeniem
wewnątrz komory baterii (ilustracja C nr 3).
PL
38
4.
Sprawdzić, czy trzpienie w dolnej części pokrywy
baterii są umieszczone w wycięciach w komorze
baterii, i naciskać pokrywę aż do zatrzaśnięcia.
Gdy przyrząd jest WŁĄCZONY, poziom naładowania
baterii jest widoczny na wyświetlaczu (ilustracja E nr 1).
Obsługa
1.
Skierować laser znajdujący się w górnej części
przyrządu (ilustracja A nr 1) w stronę ściany,
której dotyczy pomiar odległości (ilustracja D nr 1).
2.
Kliknąć przycisk
(ilustracja A nr 3), aby
wyświetlić kropkę lasera na ścianie (ilustracja
D nr 1) i wykonać pomiar odległości od dołu
przyrządu do ściany (ilustracja D nr 2).
3.
W dolnej części wyświetlacza (ilustracja A nr 2)
odczytać aktualny pomiar (ilustracja E nr 3),
który będzie zmieniał się wraz ze zmianą położenia
urządzenia (w trybie ciągłego pomiaru).
4.
Po ustawieniu dolnej części urządzenia
w odpowiedniej odległości od ściany kliknąć
przycisk
, aby zapisać aktualny pomiar na
wyświetlaczu (ilustracja E nr 3).
Zmiana jednostki miary
Po wykonaniu bieżącego pomiaru można zmienić
jednostkę miary: ze stóp w zapisie dziesiętnym
(6,21 stopy) na stopy w zapisie ułamkowym (6'02“
9/16),
ze stóp w zapisie ułamkowym na metry (1,894 m),
z metrów na cale (74
9/16 cala) lub z cali na stopy
w zapisie dziesiętnym.
Aby zmienić jednostkę miary, nacisnąć i przytrzymać
przycisk
aż do zmiany jednostki (3 sekundy).
UWAGA: Jeżeli użytkownik nie zwolni przycisku
przez kilka sekund po zmianie jednostki miary, przyrząd
wyłączy się.
Powtarzanie pomiaru
Jeżeli zajdzie konieczność wykonania nowego pomiaru,
kliknąć przycisk
.
Poprzednia wartość pomiaru (ilustracja E nr 2)
pojawi się nad nową wartością bieżącego pomiaru
(ilustracja E nr 3).
Po przygotowaniu się do wykonania nowego
pomiaru kliknąć
.
Wyłączanie przyrządu
Przyrząd można wyłączyć na dwa sposoby:
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
przez
6 sekund (aż do wyłączenia wyświetlacza).
Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez
180 sekund, wyłączy się automatycznie.
Ochrona środowiska
Szanowny kliencie,
W przypadku chęci pozbycia się tego
artykułu prosimy o wzięcie pod uwagę
faktu, iż składa się on z wartościowych materiałów,
które mogą zostać powtórnie wykorzystane. Zamiast
wyrzucenia artykułu do pojemnika na odpady
należy skontaktować się z władzami lokalnymi, aby
uzyskać informacje o zakładach recyklingu w danym
obszarze.
Selektywna zbiórka zużytych produktów
i opakowań pozwala na powtórne
wykorzystanie użytych materiałów.
Powtórne użycie materiałów pomaga chronić
środowisko naturalne przed zanieczyszczeniem
i zmniejsza zapotrzebowanie na surowce.
Baterie
Pozbywając się zużytych baterii, warto pomyśleć
o ochronie środowiska.
Zalecamy skontaktowanie się z władzami lokalnymi,
aby dowiedzieć się więcej na temat sposobów
bezpiecznej utylizacji baterii.
39
PL
Gwarancja
Narzędzia elektryczne FACOM są objęte 24-miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu, obejmującą
wszelkie awarie lub wady produkcyjne.
Gwarancja ta nie obejmuje następujących przypadków: normalne zużycie, niezastosowanie się do instrukcji
obsługi i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, nietypowe lub nieodpowiednie użycie przyrządu, brak obsługi
technicznej lub konserwacji, wniknięcie ciał obcych, przyrządy rozmontowane, zmodykowane lub wykazujące
ślady uszkodzenia mechanicznego (wgniecenia, pęknięcia lub połamane pokrywy), użycie z akcesoriami
niekompatybilnymi lub niskiej jakości.
Aby skorzystać z gwarancji, należy dostarczyć: przyrząd z numerem seryjnym oraz czytelną i niezmodykowaną
oryginalną fakturę określającą typ produktu i datę zakupu.
Aby poznać szczegółowe warunki zastosowań gwarancji, należy skontaktować się z dystrybutorem.
Dane techniczne
Zasięg Od 17,5 cm do 33 m (od 7 cali do 100 stóp)
Dokładność pomiaru* Zwykle ±3,0 mm (±1/8 cala)*
Najmniejsza wyświetlana jednostka 1 mm (1/16 cala)
Klasa lasera Klasa 2 (IEC/EN60825-1: 2014)
Typ lasera 620–690 nm, moc < 1 mW
Automatyczne wyłączenie urządzenia Po 180 s
Żywotność baterii (2 x AAA) Maks. 3000 pomiarów
Wymiary (wys. x dł. x szer.) 120 x 46 x 30 mm (4,72 x 1,81 x 1,18 cala)
Masa (z bateriami)
112 g (3,95 uncji)
Zakres temperatur przechowywania
od -10°C do +60°C (od 14°F do 140°F)
Zakres temperatur roboczych
od 0°C do +40°C (od 32°F do 104°F)
*
Dokładność pomiaru zależy od aktualnych warunków:
W sprzyjających warunkach (dobre właściwości powierzchni celu i temperatura pomieszczenia) maks. 10 m (33 stopy).
W niesprzyjających warunkach (jasne światło słoneczne, powierzchnia celu o słabych właściwościach odbijających lub
duże wahania temperatury) margines błędu może wzrosnąć o ±0,25 mm/m (±0,003 cala/stopy) w przypadku odległości
ponad 10 m (33 stopy).
PL
40
Kody błędów
Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat INFO wraz z numerem kodu, wykonać odpowiednie działanie
naprawcze:
Kod Opis Działanie naprawcze
--- Odbierany sygnał zbyt słaby
lub zbyt długi czas pomiaru
Użyć tarczy celowniczej lub zmienić powierzchnię celu.
--- Odbierany sygnał zbyt wysoki Cel ma zbyt silne właściwości odbijające. Użyć tarczy
celowniczej lub zmienić powierzchnię celu.
--- Zbyt intensywne podświetlenie Zmniejszyć intensywność podświetlenia w obszarze celu.
--- Wiązka lasera przerwana Usunąć wszelkie przeszkody na drodze wiązki lasera
i powtórzyć pomiar.
--- Niewystarczająca moc baterii Wymienić dwie baterie AAA.
301 Zbyt wysoka temperatura Umożliwić ostygnięcie przyrządu do temperatury
mieszczącej się w zakresie temperatur roboczych.
Zbyt niska temperatura Umożliwić rozgrzanie przyrządu do temperatury mieszczącej
się w zakresie temperatur roboczych.
401 Błąd osprzętu Włączyć i wyłączyć przyrząd kilka razy. Jeżeli błąd osprzętu
pozostaje aktywny, zwrócić przyrząd do centrum serwisowego
lub dystrybutora.
41
PL
/