Exido Hair Styling Set 235-027 Instrukcja obsługi

Kategoria
Prostownice do włosów
Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

1
DK KRØLLEJERNSSÆT............................................. 2
SE HÅRSTYLINGSATS.............................................. 5
NO HÅRSTYLINGSETT.............................................. 8
FI HIUSTENMUOTOILUSARJA.................................... 11
UK HAIR STYLING SET.............................................. 14
DE HAARSTYLING-SET............................................. 17
PL ZESTAW DO STYLIZACJI WŁOSÓW........................... 20
235-027
www.adexi.eu
235027_IM.indd 1 2008-7-7 10:35:36
2 3
2 3
INTRODUKTION
For at du kan få mest mulig glæde af dit nye
apparat, beder vi dig gennemlæse denne
brugsanvisning, før du tager apparatet
i brug. Vær særligt opmærksom på
sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig
desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du
senere skulle få brug for at genopfriske din viden om
apparatets funktioner.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Generelt
Forkert brug af apparatet kan medføre
personskade og beskadige apparatet.
Anvend kun apparatet til det, det er beregnet
til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der
opstår som følge af forkert brug eller håndtering
(se også under Reklamationsbestemmelser).
Apparatet er udelukkende beregnet til
husholdningsbrug. Apparatet må ikke anvendes
udendørs eller til erhvervsbrug.
Apparatet må kun sluttes til 230 V, 50 Hz.
Apparatet, ledningen og stikket må ikke
nedsænkes i vand eller lignende.
Rør aldrig ved apparatet, ledningen eller
stikkontakten med våde eller fugtige hænder.
Apparatet, ledningen og stikket må ikke
nedsænkes i vand eller lignende.
Apparatet må ikke anvendes i kar- eller
brusebad, da det kan medføre elektrisk stød.
• Paspå!Crepe-/adjernetsogdetsmalle
adjernskeramiskepladersamtkrøllejernene
bliver meget varme og må ikke komme i kontakt
med huden, da det kan medføre forbrændinger.
Når apparatet er i brug, skal det holdes under
konstant opsyn. Børn skal altid holdes under
opsyn, når apparatet anvendes.
Brug kun tilbehør, der er fremstillet eller
anbefalet af producenten.
Brug af apparatet
Apparatet må ikke tildækkes, når det er i brug.
Apparatet må ikke udsættes for direkte sollys.
Vær opmærksom på, at apparatet stadig er
varmt et stykke tid efter, at du har slukket for
det. Lad altid apparatet køle helt af, før du
lægger det væk eller skifter tilbehør.
Hvis du lægger apparatet fra dig, skal det
placeres i sikker afstand fra brændbare
genstande såsom gardiner, duge eller lignende.
Læg aldrig apparatet fra dig på et sted, hvor det
kan falde eller blive trukket ned i en håndvask, et
badekar el. lign. Ræk aldrig ud efter apparatet,
hvis det er blevet tabt i vand eller anden væske.
Tag stikket ud af stikkontakten først.
Apparatet må ikke lægges eller opbevares i
nærheden af andre varmekilder eller i fugtige
omgivelser.
Opbevar evt. apparatet i den medfølgende pose,
når det ikke bruges.
Stik ikke genstande ind i apparatets åbninger.
Ledning og stik
Hold ledningen og apparatet væk fra
varmekilder, varme genstande og åben ild.
Kontrollér, at det ikke er muligt at trække i eller
snuble over apparatets ledning eller en eventuel
forlængerledning.
Sluk apparatet, og tag stikket ud af
stikkontakten, når det ikke er i brug og før
rengøring. Undlad at trække i ledningen, når du
tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om
selve stikket.
Sørg for, at ledningen er rullet helt ud.
• Ledningenmåikkebøjesellerviklesomkring
apparatet.
• Kontrollérjævnligt,omapparatet,ledningeneller
stikket er beskadiget, og brug ikke apparatet,
hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været
tabt i vand eller er blevet beskadiget på anden
måde.
Hvis apparatet, ledningen eller stikket er
beskadiget, skal apparatet efterses og om
nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør.
Forsøg aldrig at reparere apparatet selv. Kontakt
købsstedet, hvis der er tale om en reparation,
der falder ind under reklamationsretten. Hvis
der foretages uautoriserede indgreb i apparatet,
bortfalder reklamationsretten.
OVERSIGT OVER APPARATETS DELE
1. Krøllejern(3stk.)
2. Børste
3. Spiral
4. Smaltadjern
5. Ledning og stik
6. Ophængsøje
7. Håndtag
8. Tænd/sluk-knap
9. Temperaturskala
10. Indikatorlampe
11. Låsemærker
12.Crepe-/adjern
DK
235027_IM.indd 2 2008-7-7 10:35:37
2 3
2 3
a. Keramiske plader
b. Omskifter
c. Låsering
BRUG AF APPARATET
Håret bør være rent og tørt ved brug af apparatet.
Montering af tilbehør
1. Drejlåseringen(c),såpilenpåhåndtaget(7)står
ud for den sorte pil på låseringen.
2. Sætcrepe-/adjernet(12),detsmalleadjern(4)
elleretafkrøllejernene(1)ihulletihåndtaget,og
tryk helt i bund.
3. Drejlåseringen,såpilenpåhåndtagetstårudfor
den hvide pil på låseringen. Tilbehøret er nu låst
fast på apparatet.
Opvarmning af apparatet
1. Læg apparatet på et plant varmebestandigt
underlag, og sæt stikket (5) i stikkontakten.
2. Tænd for apparatet ved at skubbe tænd/sluk-
knappen (8) opad mod det hvide symbol
(øverst). Indikatorlampen (10) tændes og lyser
konstant, når apparatet er tændt.
Indstilling af temperatur
Apparatet har tre indstillinger, der fremgår af
temperaturskalaen (9):
o slukket (sort symbol, nederst)
o middel temperatur (sort-hvidt symbol, i
midten)
ohøjtemperatur(hvidtsymbol,øverst)
Du kan regulere temperaturen ved at skubbe tænd/
sluk-knappen op og ned.
Brug af crepe-/adjernet
Vedhjælpafomskifteren(b)kandubrugedette
tilbehørsomentenadjernellercrepejern.
oSørgfor,atcrepe-/adjerneterlukket,og
skub omskifteren nedad, så pilen på den
stårudfordetoligelinjer–nuertilbehøret
etadjern.
o Skub omskifteren opad, så pilen på den
stårudfordetobølgelinjer–nuertilbehøret
etcrepejern.
o Når omskifteren står ud for prikken i midten,
ercrepe-/adjernetlåst.
Brug af det smalle adjern
Detsmalleadjernbrugessomselvstændigtadjern
uden brug af omskiftning. Det bruges til mindre
lokkerendcrepe-/adjernet.
Brug af krøllejernene
Derertreforskelligestørrelserkrøllejern:Det
tyndeste giver stramme krøller, og det tykkeste giver
løse krøller.
Jostørrehårlokdubehandleradgangen,joløsere
bliver krøllerne også.
Du kan desuden gøre krøllerne blødere med børsten
(2) og spiralen (3) (se nedenfor).
Tips til styling
Red håret igennem, før du sætter det. Opdel håret i
mindre lokker, og behandl dem enkeltvis stykke for
stykke som beskrevet nedenfor, indtil det ønskede
resultat er opnået.
Crepet hår:
o Tag en lok på ca. 5 cm bredde, og klem
crepejernetskeramiskeplader(a)sammen
om lokken ved hovedbunden.
o Hold pladerne lukket i ca. 10 sekunder.
o Åbn pladerne, og luk dem sammen igen
længere nede på lokken.
Fladt og glat hår:
o Tag en lok på ca. 5 cm bredde (4 cm ved
brugafdetsmalleadjern),ogklem
adjernetskeramiskepladersammenom
lokken ved hovedbunden.
o Træk langsomt apparatet lige ned mod
hårspidserneiénydendebevægelse.Hold
håretheltstramt,såduundgårbukmidtvejs.
Hvis du vil have mere løft i håret, kan
dunøjesmedatglattedenyderstedelaf
hårlokkerne.
Hår med svip:
o Tag en lok på ca. 5 cm bredde, hold
krøllejernet,såklemmensidderpåbagsiden
aflokken,ogklemkrøllejernetsammenom
lokken ved hovedbunden.
o Træk apparatet langsomt ned mod
hårspidserne.
o Afslut med at bukke det sidste stykke hår let
udad.
Hår med buk:
o Tag en lok på ca. 5 cm bredde, hold
krøllejernet,såklemmensidderpåforsidenaf
lokken,ogklemkrøllejernetsammenom
lokken ved hovedbunden.
o Træk apparatet langsomt ned mod
hårspidserne.
o Afslut med at bukke det sidste stykke hår let
indad.
Krøller:
o Tag en lok på ca. 5 cm bredde, åbn klemmen
påkrøllejernet,ogplacerdetcirkamidtvejs
på lokken.
oFordelhåretjævntlangscylinderen,ogslip
forsigtigt klemmen, så håret klemmes fast.
oTrækforsigtigtkrøllejernetnedmod
hårspidserne.
235027_IM.indd 3 2008-7-7 10:35:38
4 5
4 5
o Sørg for, at hårspidserne sidder godt fast
under klemmen, og afslut med at vikle lokken
rundtomkrøllejernetopmodhovedbunden.
Pas på ikke at komme til at berøre
hovedbundenmeddetvarmekrøllejern.
oHoldkrøllejernetpåpladsi5-8sekunderalt
afhængigt af hårets længde og tykkelse.
oÅbnklemmen,ogtrækkrøllejernetudaf
håret. Lad håret køle af, før du sætter det.
Bløde krøller:
oSætbørstenpådettyndesteafkrøllejernene
udenatåbneklemmen.Vigtigt:Krøllejernet
skal være koldt, når du monterer børsten.
oOpvarmkrøllejernet.
o Tag en lok på ca. 5 cm bredde, og
rul hårlokken omkring børsten. Start ved
hårspidserne, og rul op mod hovedbunden.
oHoldkrøllejernetpåpladsica.10sekunder,
og rul forsigtigt hårlokken ud igen. Lad håret
køle af, før du sætter det.
Slangekrøller:
o Sæt spiralen på det mellemste af
krøllejernene(1)udenatåbneklemmen.
Vigtigt:Krøllejernetskalværekoldt,nårdu
monterer spiralen.
oOpvarmkrøllejernet.
o Tag en lok på ca. 5 cm bredde, og rul den
omkring spiralen. Start ved hårspidserne,
som klemmes fast med den lille klemme, og
rul op mod hovedbunden.
oHoldkrøllejernetpåpladsica.10sekunder,
og rul forsigtigt hårlokken ud igen. Lad håret
køle af, før du sætter det.
RENGØRING
Tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring.
Lad apparatet køle af, før du rengør det.
Rengør apparatet ved at tørre det af med en
fugtig klud. Tilsæt eventuelt lidt opvaskemiddel
til vandet, hvis apparatet er meget snavset.
Brug ikke stålsvampe, skuresvampe eller nogen
former for stærke, opløsende eller slibende
rengøringsmidler til at rengøre apparatet med,
da det kan ødelægge apparatets udvendige
overaderogdekeramiskeplader.
OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG
GENBRUG AF DETTE PRODUKT
Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med
dette symbol:
Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen
med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og
elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.
I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat
sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og
genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private
husholdningeriEUkangratisaeverebrugtudstyr
på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater
kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr
til den forhandler, du købte det af på betingelse
af, at du køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren,
distributøren eller de kommunale myndigheder for
at få yderligere oplysninger om, hvordan du skal
håndtere elektrisk og elektronisk affald.
REKLAMATIONSBESTEMMELSER
Reklamationsretten gælder ikke:
hvis ovennævnte ikke iagttages
hvis der har været foretaget uautoriserede
indgreb i apparatet
hvis apparatet har været misligholdt, udsat for
en voldsom behandling eller lidt anden form for
overlast
• hvisfejliapparateteropståetpågrundaffejlpå
ledningsnettet.
Da vi hele tiden udvikler vores produkter på
funktions- og designsiden, forbeholder vi os ret til at
foretage ændringer i produktet uden forudgående
varsel.
SPØRGSMÅL & SVAR
Har du spørgsmål omkring brugen af apparatet, som
duikkekanndesvarpåidennebrugsanvisning,
ndessvaretmuligvispåvoreshjemmeside
www.adexi.dk.
Dundersvaretvedatklikkepå"Spørgsmål&svar"
imenuen"Forbrugerservice",hvordeofteststillede
spørgsmål er vist.
Påvoreshjemmesidenderduogså
kontaktinformation, hvis du har brug for at kontakte
os vedrørende teknik, reparation, tilbehør og
reservedele.
IMPORTØR
Adexi Group
www.adexi.dk
Vitagerforbeholdfortrykfejl.
235027_IM.indd 4 2008-7-7 10:35:38
4 5
4 5
INTRODUKTION
Förattduskallfåutsåmycketsommöjligt
av din nya apparat bör du läsa igenom denna
bruksanvisning innan du använder apparaten
första gången. Var speciellt uppmärksam på
säkerhetsföreskrifterna. Vi rekommenderar också att
du sparar bruksanvisningen så att du kan använda
den som referens senare.
SÄKERHETSÅTGÄRDER
Allmänt
Felaktig användning av den här apparaten kan
orsaka personskador och skador på apparaten.
Använd endast apparaten för dess avsedda
ändamål. Tillverkaren ansvarar inte för skador
somuppstårtillföljdavfelaktiganvändningeller
hantering (se även Garantivillkor).
• Endastförhemmabruk.Fårejanvändasför
kommersiellt bruk eller utomhusbruk.
Får endast anslutas till 230 V, 50 Hz.
Varken apparaten, sladden eller stickkontakten
får placeras i vatten eller annan vätska.
Rör aldrig apparaten, sladden eller
stickkontakten med våta eller fuktiga händer.
Varken apparaten, sladden eller stickkontakten
får placeras i vatten eller annan vätska.
Använd inte apparaten när du badar eller
duschar, eftersom det kan orsaka elektriska
stötar.
Försiktigt! De keramiska plattorna och
locktängerna kan bli mycket heta. De får inte
komma i kontakt med huden eftersom det kan
orsaka brännskador.
Lämna aldrig apparaten obevakad när den är
igång och håll barn under uppsikt.
Använd bara tillbehör som tillverkats eller
rekommenderats av tillverkaren.
Användning
Täck inte över apparaten medan du använder
den.
• Utsättinteapparatenfördirektsolljus.
Observera att apparaten fortfarande är varm
en stund efter att du har stängt av den. Låt den
alltid svalna helt innan du byter tillbehör eller
lägger undan den.
Placera alltid apparaten på säkert avstånd från
brännbara material, t.ex. gardiner, dukar och
liknande.
Lämna inte apparaten så att den kan falla ned
eller dras ned i badkar, handfat eller liknande.
Plocka absolut inte upp apparaten om den har
ramlat ner i vatten eller annan vätska. Dra först
ut stickproppen ur vägguttaget.
Placera eller förvara inte apparaten nära andra
värmekällorellerifuktigmiljö.
Alternativt kan du förvara apparaten i den
medföljandeväskannärdeninteanvänds.
För inte in föremål i apparatens öppningar.
Sladd och stickkontakt
Undvik att ha sladden och apparaten i närheten
av värmekällor, heta föremål och öppna lågor.
Kontrollera att ingen riskerar att snubbla över
sladden eller en eventuell förlängningssladd.
Stäng av apparaten och dra ut kontakten
från uttaget vid rengöring eller när apparaten
inte används. Undvik att dra i sladden när
stickkontakten skall dras ur vägguttaget. Håll i
stickkontakten i stället.
Se till att sladden har vecklats ut helt.
Sladden får inte snurras eller viras runt
apparaten.
• Kontrolleraregelbundetomdetnnsskador
på sladd och stickpropp, och om så är fallet
får apparaten inte användas. Använd heller inte
apparaten om den har tappats i vatten eller
skadats på något annat sätt.
Om apparaten, sladden eller kontakten
har skadats ber du en auktoriserad
reparationstekniker inspektera dem och vid
behov reparera dem. Försök aldrig reparera
apparatensjälv.Kontaktainköpsstället
förreparationersomtäcksavgarantin.Ej
auktoriserade reparationer eller ändringar på
apparaten gör garantin ogiltig.
BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR
1. Locktänger (3)
2. Borste
3. Spiral
4. Smal plattång
5. Sladd och stickkontakt
6. Upphängningsögla
7. Handtag
8. På/av-knapp
9. Temperaturskala
10. Indikatorlampa
11. Låssymboler
12. Krus-/plattång
SE
235027_IM.indd 5 2008-7-7 10:35:39
6 7
6 7
a. Keramiska plattor
b. Adapter
c. Låsring
ANVÄNDNING
Håret ska vara rent och torrt innan du använder
apparaten.
Montering av tillbehör
1. Vrid låsringen (c) tills pilen på handtaget (7) är i
linjemeddensvartapilenpålåsringen.
2. Sätt i krus-/plattången (12), den smala
plattången (4) eller en av locktängerna (1) i
hållaren i handtaget och tryck fast ordentligt.
3. Vridlåsringentillspilenpåhandtagetärilinje
med pilen på låsringen. Tillbehöret är nu på
plats.
Uppvärmning
1. Placera apparaten på en plan, värmetålig yta
och anslut den till vägguttaget (5).
2. Sättpådengenomattskjutaströmbrytaren(8)
mot den vita symbolen (ovan). Indikatorlampan
(10) tänds och lyser så länge apparaten är på.
Inställning av temperatur
Apparaten har tre inställningar som indikeras på
temperaturskalan (9):
o avstängd (svart symbol, nertill)
o medeltemperatur (svartvit symbol, mitten)
o hög temperatur (vit symbol, upptill)
Temperaturen kan ändras genom att på/av-knappen
skjutsuppåtochnedåt.
Använda krus-/plattång
Använd adaptern (b) för att byta tillbehör som t.ex.
platt- eller krustänger.
o Kontrollera att krus-/platttången är avstängd
ochtryckneradapterntillspilenärilinje
meddetvårakalinjerna–nuärtillbehöreten
plattång.
oTryckadapternuppåttillspilenärilinje
meddetvåvågigalinjernaförattanvända
krustången.
oNäradapternärilinjemedpunktenimitten
är krus-/plattången låst.
Använda den smala plattången
Den smala plattången används som en separat
plattång utan adapter. Den används till mindre
lockar än krus-/plattången.
Använda locktänger
Detnnstreolikastorlekarpålocktängerna:Den
tunnastegörfastalockarochdentjockastelösa
lockar.
Lockarnablirlösarejustörremängdhårmantari
taget.
Dukanocksågöralockarnamjukaremed
borsttillbehöret (2) och spiraltillbehöret (3) (se
nedan).
Stylingtips
Borsta först igenom håret ordentligt. Dela upp håret
imindredelarochanvändapparatenpåvarjedelför
sig enligt beskrivningen nedan tills önskat resultat
har uppnåtts.
Krusigt hår:
oBörjamedenhårlocksomärca5cmbred
och tryck ihop krustångens keramiska plattor
(a) runt håret nära hårbotten.
o Tryck ihop plattorna i ca 10 sekunder.
o Öppna plattorna och tryck ihop dem igen
längre ned på hårlocken.
Platt, slätt hår:
oBörjamedenhårlocksomärcirka5cm
bred (4 cm bred om du använder den smala
plattången) och tryck ihop tillbehörets
keramiska plattor runt håret nära hårbotten.
o För apparaten långsamt mot hårtopparna
ienmjukrörelse.Hållhåretsträcktsådetinte
trasslar sig. Om du vill ha mer volym i håret,
gör du endast den yttersta delen av håret
slätt.
Hårmedutåtböjdatoppar:
oBörjamedenhårlocksomärca5cmbred.
Hålllocktångensåattklämmanbennersig
på baksidan av locken och stäng klämman
nära hårbotten.
o För apparaten långsamt mot hårtopparna.
oAvslutamedattböjadensistadelenavhåret
lite utåt.
Locka hårtopparna inåt:
oBörjamedenhårlocksomärca5cmbred.
Hålllocktångensåattklämmanbennersig
på framsidan av locken och stäng klämman
nära hårbotten.
o För apparaten långsamt mot hårtopparna.
oAvslutamedattböjainhårtopparna.
Lockar:
oBörjamedenhårlocksomärca5cmbred.
Öppna klämman på locktången och placera
den ungefär på mitten av en hårlock.
o Fördela håret längs cylindern och öppna
den övre klämman försiktigt så att håret hålls
på plats.
o För apparaten långsamt mot hårtopparna.
o Se till att hårtopparna sitter fast under
klämman och avsluta med att vira locken runt
locktången mot hårbottnen. Undvik att nudda
hårbottnen med den heta locktången.
o Håll locktången på plats i 5-8 sekunder,
beroendepåhåretslängdochtjocklek.
235027_IM.indd 6 2008-7-7 10:35:39
6 7
6 7
o Öppna klämman och ta bort apparaten från
håret.Låthåretsvalnainnanduxerardet.
Mjukalockar:
o Sätt fast borsttillbehöret på den tunnaste
locktången utan att öppna klämman. Viktigt:
Tången måste vara kall innan borsten
monteras.
o Värm apparaten.
oBörjamedenhårlocksomärca5cmbred
ochrulladenruntborsten.Börjavid
hårtopparna och rulla mot hårbottnen.
o Håll tången på plats i ca 10 sekunder innan
du försiktigt rullar ut hårlocken igen. Låt håret
svalnainnanduxerardet.
Långa lockar:
o Sätt fast spiraltillbehöret på den tunnaste
locktången (1) utan att öppna klämman.
Viktigt: Tången måste vara kall innan spiralen
monteras.
o Värm apparaten.
oBörjamedenhårlocksomärca5cm
bredochrulladenruntspiralen.Börja
vid hårtopparna. Kläm åt dem med den lilla
klämman och rulla mot hårbottnen.
o Håll tången på plats i ca 10 sekunder innan
du försiktigt rullar ut hårlocken igen. Låt håret
svalnainnanduxerardet.
RENGÖRING
Dra ut stickkontakten ur vägguttaget före
rengöring.
Låt apparaten svalna helt innan du rengör den.
Rengör apparaten genom att torka av den
med en fuktig trasa. Lite rengöringsmedel kan
användas om apparaten är mycket smutsig.
Använd aldrig en slipsvamp eller någon
form av starka lösningsmedel eller slipande
rengöringsmedel för att rengöra apparaten,
eftersom de kan skada apparatens utsida och
dess keramiska plattor.
INFORMATION OM KASSERING OCH
ÅTERVINNING AV DENNA PRODUKT
Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt
medföljandesymbol:
Det innebär att denna produkt inte får kasseras
ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som
utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska
delar måste kasseras separat.
Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller
elektriskaellerelektroniskadelarkräverattvarje
medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling,
återvinning, hantering och materialåtervinning av
sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan
kostnad återlämna sin använda utrustning till
angivna insamlingsplatser. I vissa medlemsstater
kan begagnade apparater återlämnas till
återförsäljarenmotattduköpernyaprodukter.
Kontaktadinåterförsäljare,distributörellerlokala
myndighet för ytterligare information om hantering
av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska
eller elektroniska delar.
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte om:
• ovanståendeinstruktionerinteföljs
• apparatenharmodierats
apparaten har blivit felhanterad, utsatts för
vårdslös behandling eller fått någon form av
skada eller
• felharuppståtttillföljdavfelpånätspänningen.
Då vi ständigt utvecklar våra produkter i fråga
om funktion och design förbehåller vi oss rätten
till ändringar av våra produkter utan föregående
meddelande.
VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR
Om du har några frågor angående användningen
av apparaten och du inte kan hitta svaret i denna
bruksanvisning kan du gå in på vår webbplats på
www.adexi.se.
Gåtillmenyn"Kundservice"ochklickapå"Vanliga
frågor"förattläsafrågorsomställsofta.
Du hittar även kontaktinformation om du behöver
kontakta oss angående tekniska frågor, reparationer
och reservdelar.
IMPORTÖR
Adexi Group
www.adexi.se
Adexi ansvarar inte för eventuella tryckfel.
235027_IM.indd 7 2008-7-7 10:35:40
8 9
8 9
INNLEDNING
For at du skal få mest mulig glede av det nye
apparatet,bervideglesenøyegjennomdenne
bruksanvisningen før første gangs bruk. Legg
spesielt merke til sikkerhetsreglene. Vi anbefaler
også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du
kan slå opp i den ved senere anledninger.
SIKKERHETSREGLER
Generellinformasjon
Feilaktig bruk av apparatet kan føre til
personskader og skader på apparatet.
Apparatet må ikke brukes til andre formål
enn det er beregnet for. Produsenten er ikke
ansvarlig for skade som skyldes feilaktig bruk
eller håndtering (se også garantibetingelsene).
Apparatet er bare beregnet på bruk i private
husholdninger. Apparatet er ikke beregnet på
utendørs eller kommersiell bruk.
Apparatet skal bare tilkobles 230 V, 50 Hz.
Apparatet, ledningen eller støpselet må aldri
legges i vann eller annen form for væske.
Ikke ta på apparatet, ledningen eller støpselet
med våte eller fuktige hender.
Apparatet, ledningen eller støpselet må aldri
legges i vann eller annen form for væske.
• Tangenmåikkebrukesibadekaretelleridusjen,
da dette vil kunne forårsake elektrisk støt.
Forsiktig! De keramiske platene og krølltangen
kan bli svært varme. De må ikke komme
i kontakt med huden, da dette kan føre til
forbrenninger.
Ikke forlat apparatet mens det er på, og hold øye
med barn i nærheten.
Bruk bare tilbehør som er produsert eller
anbefalt av produsenten.
Bruk
Ikke dekk til apparatet mens det er i bruk.
Apparatet må ikke utsettes for direkte sollys.
Vær oppmerksom på at apparatet fortsatt er
varmt en stund etter at du har slått det av. Vent
tildeterheltavkjøltførdupakkerdetborteller
bytter tilbehør.
Plasser alltid apparatet på trygg avstand fra
brennbare materialer som gardiner, duker og
lignende.
Ikke legg apparatet slik at det kan falle eller
trekkes ned i vask, badekar eller lignende. Ikke
ta i apparatet hvis det har falt i vann eller annen
væske. Trekk først støpselet ut av stikkontakten.
Apparatet må ikke plasseres eller oppbevares
i nærheten av andre varmekilder eller i fuktige
omgivelser.
Alternativt kan apparatet oppbevares i posen
som fulgte med, når det ikke er i bruk.
• Ikkestikkgjenstanderavnoeslaginni
åpningene i apparatet.
Ledning og støpsel
Hold ledningen og apparatet unna varmekilder,
varmegjenstanderogåpenild.
Kontroller at det ikke er mulig å dra eller snuble i
ledningenellerenev.skjøteledning.
Slå av apparatet og trekk støpselet ut av
stikkontaktennårapparatetrengjøresellernår
det ikke er i bruk. Ikke dra i ledningen når du
trekker støpselet ut av kontakten. Ta i stedet
godt tak i støpselet.
Kontroller at ledningen er trukket helt ut.
Ledningen må ikke tvinnes eller vikles rundt
apparatet.
Kontroller regelmessig at ledningen og støpselet
ikke er skadet. Ikke bruk apparatet dersom dette
skulle være tilfelle, eller dersom apparatet har
falt i vann eller er skadet på annen måte.
Dersom apparatet, ledningen eller støpselet er
skadet, skal disse undersøkes og repareres av
en autorisert reparatør. Ikke forsøk å reparere
apparatet selv. Kontakt forretningen hvor du
kjøpteapparatetvedgarantireparasjoner.
Uautorisertereparasjonerellerendringervilføre
tilatgarantienikkegjelder.
OVERSIKT OVER APPARATETS DELER
1. Krølltenger (3)
2. Børste
3. Spiral
4. Smal rettetang
5. Ledning og støpsel
6. Opphengsring
7. Håndtak
8. Av/på-knapp
9. Temperaturskala
10. Kontrollampe
11. Låsesymboler
12. Krepp-/rettetang
NO
235027_IM.indd 8 2008-7-7 10:35:40
8 9
8 9
a. Keramiske plater
b. Adapter
c. Låsering
BRUK AV APPARATET
Håret skal være rent og tørt når du bruker apparatet.
Montering av tilbehør
1. Vri låseringen (c) til pilen på håndtaket (7) er på
linjemedpilenpålåseringen.
2. Sett krepp-/rettetangen (12), den smale
rettetangen (4) eller en av krølltengene (1) inn i
holderen i håndtaket og trykk godt på plass.
3. Vrilåseringentilpilenpåhåndtaketerpålinje
med pilen på låseringen. Tilbehørsdelen er nå
låst på plass.
Oppvarming
1. Plasser apparatet på en plan, varmebestandig
ateogsettstøpselet(5)ikontakten.
2. Slå på apparatet ved å skyve av/på-bryteren (8)
mot det hvite symbolet (over). Kontrollampen
(10) lyser så lenge apparatet er slått på.
Stille inn temperaturen
Apparatet har tre innstillinger, som vist på
temperaturskalaen (9):
o av (svart symbol, nederst)
o middels temperatur (svart-hvitt symbol, i
midten)
o høy temperatur (hvitt symbol, øverst)
Temperaturen kan reguleres ved å skyve av/på-
knappen opp og ned.
Bruke krepp-/rettetang
Bruk adapteren (b) til å skifte tilbehør, for eksempel
rette- eller krepptang.
o Påse at krepp-/rettetangen er slått av, og
trykkadapterennedtilpilenstårpålinjemed
detorettelinjene–tilbehøreternårettetang.
oSkyvadapterennedtilpilenstårpålinjemed
detobølgeformedelinjene–tilbehøreternå
en krepptang.
oNåradapterenerpålinjemedprikkeni
midten, er krepp-/rettetangen låst.
Bruke den smale rettetangen
Den smale rettetangen brukes som separat
rettetang uten adapter. Den brukes til mindre
hårlokker enn krepp-/rettetangen.
Bruke krølltenger
Krølltengene kommer i tre ulike størrelser: Den
tynneste lager stramme krøller, og den tykkeste
lager løse krøller.
Jomerhårsomtasmedomgangen,joløsereblir
krøllene.
Dukanogsågjørekrøllenemykerevedhjelpav
børsten (2) eller spiralen (3) (se under).
Stylingtips
Børst håret grundig før bruk. Del håret opp i små
lokker og behandle dem en etter en som beskrevet
nedenfor, til du har oppnådd ønsket resultat.
Kreppet hår:
o Start med en hårlokk som er cirka 5 cm bred.
Lukk krepptangens keramiske plater (a)
rundt håret nær hodebunnen.
o Hold platene lukket i cirka 10 sekunder.
o Åpne platene og lukk dem på nytt lenger
nede på hårlokken du arbeider med.
Flatt, mykt hår:
o Start med en hårlokk som er cirka 5 cm
bred (4 cm bred hvis du bruker den smale
rettetangen), og lukk de keramiske platene
rundt håret nær hodebunnen.
o La apparatet gli sakte nedover mot tuppene i
en myk bevegelse. Hold håret stramt for
åunngå"knekker"ihåret.Håretkanfåmer
løft hvis du lar tangen gli bare over de ytre
hårlokkene.
Hår som vipper utover:
o Start med en hårlokk som er cirka 5 cm bred.
Holdkrølltangenslikatklemmenbennerseg
på baksiden av hårlokken, og lukk klemmen
nær hodebunnen.
o La tangen gli rolig ned mot tuppene.
o Avslutt med å krølle den siste delen av
hårlokken litt utover nederst ved tuppen.
Hår som krøller innover:
o Start med en hårlokk som er cirka 5 cm bred.
Holdkrølltangenslikatklemmenbennerseg
på forsiden av hårlokken, og lukk klemmen
nær hodebunnen.
o La tangen gli rolig ned mot tuppene.
o Avslutt med å krølle den siste delen av
hårlokken innover ved tuppen.
Krøller:
o Start med en hårlokk som er cirka 5 cm bred.
Åpne klemmen på krølltangen, og plasser
den cirka halvveis på hårlokken.
o Spre håret utover trommelen, og løs ut
klemmen forsiktig, slik at håret blir festet.
o La tangen gli rolig ned mot tuppene.
o Se til at tuppene er festet under klemmen.
Fullfør ved å surre hårlokken rundt
krølltangen opp mot hodebunnen. Ikke berør
hodebunnen med den varme krølltangen.
235027_IM.indd 9 2008-7-7 10:35:41
10 11
10 11
oHoldkrølltangenpåplassi5–8sekunder,
avhengig av lengde og tykkelse på håret.
oÅpneklemmenogfjernapparatetfrahåret.
Lahåretkjølenedførdetstyles.
Myke krøller:
o Fest børsten på den tynneste krølltangen
uten å åpne klemmen. Viktig: Tangen må
være kald før du setter på børsten.
o Varm opp tangen.
o Start med en hårlokk som er cirka 5 cm bred,
og surr den rundt børsten. Start ved tuppene
og rull oppover mot hodebunnen.
o Hold tangen på plass i cirka 10 sekunder før
durullerhårlokkenforsiktigutigjen.Lahåret
kjølenedførdetstyles.
Lange krøller:
o Fest spiralen på den tynneste krølltangen (1)
uten å åpne klemmen. Viktig: Tangen må
være kald før du setter på spiralen.
o Varm opp tangen.
o Start med en hårlokk som er cirka 5 cm bred,
og surr den rundt spiralen. Start ved tuppene.
Fest tuppene med den minste klemmen, og
rull oppover mot hodebunnen.
o Hold tangen på plass i cirka 10 sekunder før
durullerhårlokkenforsiktigutigjen.Lahåret
kjølenedførdetstyles.
RENGJØRING
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før
rengjøring.
• Laapparatetavkjølesheltførdurengjørdet.
• Rengjørapparatetvedåtørkeavdetmeden
fuktigklut.Bruklittrengjøringsmiddelhvis
apparatet er svært skittent.
Bruk aldri skuresvamp eller andre former for
sterkeellerslipenderengjøringsmidlertilå
rengjøreapparatet.Slikemidlerkanripeoppog
ødeleggeoveratenogdekeramiskeplatenepå
apparatet.
MILJØINFORMASJON
Vær oppmerksom på at dette Adexi-produktet er
merket med følgende symbol:
Det betyr at dette produktet ikke må kastes sammen
med vanlig husholdningsavfall, ettersom elektrisk og
elektronisk avfall må avhendes separat.
I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte
medlemslandet sørge for riktig innsamling,
gjenvinning,håndteringogresirkuleringavelektrisk
og elektronisk avfall. Private husholdninger
i EU kan levere brukt utstyr til bestemte
resirkuleringsstasjonervederlagsfritt.Ienkelte
medlemsland kan brukte apparater returneres
tilforhandlerenderdeblekjøpthvisdukjøper
nye produkter på samme sted. Ta kontakt
med forhandleren, distributøren eller offentlige
myndigheterhvisduønskerytterligereinformasjon
omhvaduskalgjøremedelektriskogelektronisk
avfall.
GARANTIVILKÅR
Garantiengjelderikke
• hvisinstruksjoneneoverikkefølges
hvis apparatet har blitt endret
hvis apparatet er brukt feil, har vært utsatt for
hard håndtering eller på en eller annen måte er
blitt skadet
hvis det har oppstått feil som følge av feil på
strømnettet.
Pågrunnavatviheletidenutviklerfunksjonenog
utformingen på produktene våre, forbeholder vi oss
retten til å endre produktet uten forvarsel.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Hvis du har spørsmål om bruk av apparatet som du
ikkennersvarpåidennebruksanvisningen,kandu
ta en titt på nettsidene våre på www.adexi.eu.
Gåtilmenyen"ConsumerService"ogklikkpå
"Question&Answer"foråseoftestiltespørsmål.
Seogsåkontaktinformasjonenhvisduønsker
å kontakte oss vedrørende tekniske problemer,
reparasjoner,tilbehørogreservedeler.
IMPORTØR
Adexi Group
www.adexi.eu
Vi står ikke ansvarlig for eventuelle trykkfeil.
235027_IM.indd 10 2008-7-7 10:35:41
10 11
10 11
JOHDANTO
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn
uudesta laitteestasi. Kiinnitä erityistä huomiota
turvallisuusohjeisiin.Suosittelemmemyös,että
säilytätnämäohjeet.Näinvoitperehtyälaitteesieri
toimintoihin myöhemminkin.
TURVALLISUUSTOIMENPITEET
Yleistä
Tämän laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa
henkilövahinkojajalaitteenvaurioitumisen.
Käytä laitetta vain sen oikeaan
käyttötarkoitukseen.Valmistajaeiolevastuussa
virheellisestäkäytöstätaikäsittelystäjohtuvista
henkilövahingoista tai vaaratilanteista (katso
myös kohta Takuuehdot).
Vain kotitalouskäyttöön. Laitteet eivät sovellu
ulkokäyttöön eivätkä kaupalliseen käyttöön.
• Laitevoidaankytkeävainverkkoon,jonkajännite
on230Vjataajuus50Hz.
• Äläasetalaitetta,virtajohtoataipistoketta
veteen tai muuhun nesteeseen.
• Äläkoskelaitteeseen,virtajohtoontai
pistokkeeseen märillä tai kosteilla käsillä.
• Äläasetalaitetta,virtajohtoataipistoketta
veteen tai muuhun nesteeseen.
Älä käytä laitetta kylvyssä tai suihkussa, sillä se
saattaa aiheuttaa sähköiskun.
• Varoitus!Keraamisetlevytjakiharrusraudat
saattavat olla erittäin kuumia. Älä kosketa niillä
ihoa,silläsevoiaiheuttaapalovammoja.
• Äläjätälaitettavalvomattajahuolehdi,etteivät
lapset pääse käytössä olevan laitteen lähelle.
• Käytävainvalmistajanvalmistamiatai
suosittelemia lisävarusteita.
Käyttö
Älä peitä laitetta sen ollessa käytössä.
Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle.
• Muista,ettälaiteonkuumajonkinaikaasen
jälkeen,kunoletsammuttanutsen.Annalaitteen
jäähtyätäysin,ennenkuinlaitatsensäilytykseen
tai vaihdat osia.
Aseta laite aina turvallisen etäisyyden
päähän syttyvistä esineistä, kuten verhoista,
pöytäliinoista tms.
• Äläjätälaitettapaikkaan,jostasevoi
pudotataijoutuavedetyksipesualtaaseen,
kylpyammeeseen tai vastaavaan. Älä koske
laitteeseen,josseputoaaveteentaimuuhun
nesteeseen. Irrota ensin pistoke pistorasiasta.
Älä aseta laitetta muiden lämmönlähteiden
läheisyyteen tai kosteaan ympäristöön äläkä
säilytä laitetta kyseisissä ympäristöissä.
Kun et käytä laitetta, säilytä sitä mukana
toimitetussa pussissa.
Älä aseta mitään laitteessa oleviin aukkoihin.
Johto ja pistoke
• Suojaavirtajohtojalaitelämmönlähteiltä,
kuumiltaesineiltäjaavotulelta.
• Varmista,etteivirtajohtoontaijatkojohtoonvoi
kompastua.
• Sammutalaitejairrotapistokepistorasiasta,kun
laite täytyy puhdistaa tai kun se ei ole käytössä.
Vältäjohdostavetämistä,kunpistokeirrotetaan
pistorasiasta.Otasensijaankiinnipistokkeesta.
• Varmista,ettäjohtoontäysinojennettuna.
• Virtajohtoaeisaavääntäätaikiertäälaitteen
ympärille.
• Tarkistajohtojapistokesäännöllisesti,
äläkäkäytälaitetta,josjohtotaipistokeon
vaurioitunut tai laite on pudonnut veteen tai
muulla tavoin vaurioitunut.
• Joslaite,johtotaipistokeonvaurioitunut,
tarkastutajakorjautanetarvittaessavaltuutetulla
korjaajalla.Äläyritäitsekorjatalaitetta.Jos
tarvitset takuuhuoltoa, ota yhteyttä liikkeeseen,
jostaostitlaitteen.Takuueiolevoimassa,
joslaitettakorjataantaimuunnellaanilman
valtuuksia.
LAITTEEN PÄÄOSAT
1. Kiharrusraudat (3)
2. Harja
3. Kierreosa
4. Kapea suoristusrauta
5. Johtojapistoke
6. Ripustuslenkki
7. Kädensija
8. Virtapainike
9. Lämpötila-asteikko
10. Merkkivalo
11. Lukitussymbolit
12. Kreppi-/suoristusrauta
FI
235027_IM.indd 11 2008-7-7 10:35:42
12 13
12 13
a. Keraamiset levyt
b. Sovitin
c. Lukitusrengas
LAITTEEN KÄYTTÖ
Käytä laitetta puhtaisiin, kuiviin hiuksiin.
Osien kiinnittäminen
1. Käännälukitusrengasta(c),kunneskädensijassa
(7) oleva nuoli on kohdakkain lukitusrenkaan
mustan nuolen kanssa.
2. Työnnä kreppi-/suoristusrauta (12), kapea
suoristusrautataijokinkiharrusraudoista
(1)kädensijanliittimeenjapainasetiukasti
paikalleen.
3. Käännälukitusrengasta,kunneskädensijassa
oleva nuoli on kohdakkain lukitusrenkaan nuolen
kanssa. Osa on nyt lukittu paikoilleen.
Lämmitys
1. Aseta laite tasaiselle, lämmönkestävälle pinnalle
jakytkepistoke(5)pistorasiaan.
2. Kytke virta painamalla virtakytkintä (8) valkoista
merkkiäkohti(ylös).Merkkivalo(10)syttyyja
palaa niin kauan, kuin laitteessa on virta.
Lämpötilan asetus
Laitteessaonkolmelämpötila-asetusta,jotka
näkyvät lämpötila-asteikossa (9):
o virta pois (musta symboli, alhaalla)
o keskilämpö (mustavalkoinen symboli,
keskellä)
o korkea lämpö (valkoinen symboli, ylhäällä)
Lämpötilaa voidaan säädellä painamalla
virtapainikettaylösjaalas.
Kreppi-/suoristusraudan käyttö
Vaihdamuotoiluosat,kutensuoristus-ja
kreppiraudat, sovittimen (b) avulla.
o Varmista, että kreppi-/suoristusraudasta
onkatkaistuvirta,jatyönnäsovitintaalas,
kunnes nuoli on kohdakkain kahden suoran
viivankanssa–lisäosaavoidaannytkäyttää
suoristusrautana.
o Työnnä sovitinta ylös, kunnes nuoli on
kohdakkain kahden laineen muotoisen
viivankanssa–lisäosaavoidaannytkäyttää
kreppirautana.
o Kun sovitin on kohdakkain keskellä olevan
pisteen kanssa, kreppi-/suoristusrauta on
lukittu.
Kapean suoristusraudan käyttö
Kapeaa suoristusrautaa käytetään erillisenä
suoristusrautana ilman sovitinta. Sillä voidaan
käsitellä pienempiä hiussuortuvia kuin kreppi-
/suoristusraudalla.
Kiharrusrautojen käyttö
Kiharrusrautojaonkolmeaerikokoa:Ohuimmalla
raudallasaatpientäkiharaajapaksuimmallasuurta
kiharaa.
Mitä enemmän hiuksia kiharrat kerralla, sitä
suurempia kiharat ovat.
Pehmeämpiäkiharoitasaatkäyttämälläharjaosaa(2)
jakierreosaa(3)(katsoalla).
Muotoiluvinkkejä
Harjaahiuksetennenmuotoilua.Jaahiuksesipieniin
osiinjakäsittelejokainenosioerikseenseuraavien
ohjeidenmukaan,kunnessaavutathaluamasi
tuloksen.
Krepatut hiukset:
o Erota hiuksista noin 5 cm:n levyinen suortuva
jasuljekreppiraudankeraamisetlevyt(a)
hiustenympärillelähellehiusjuurta.
oPidälevytsuljettuinanoin10sekuntia.
oAvaalevytjasuljeneuudelleensiirtyen
alemmas hiussuortuvaa pitkin.
Sileät, pehmeät hiukset:
o Erota hiuksista noin 5 cm:n levyinen suortuva
(4cm,kunkäytätkapeaasuoristusrautaa)ja
suljelisäosankeraamisetlevythiusten
ympärillelähellehiusjuurta.
oLiu'utalaitettahitaastijatasaisestilatvoja
kohti.Pidähiussuortuvatiukkana,jotteise
taitu. Jos haluat hiuksiin runsautta, suorista
ainoastaan päällimmäiset hiukset.
Taipuisat latvat:
o Erota hiuksista noin 5 cm:n levyinen suortuva.
Pidä kiharrusrautaa siten, että pihdit ovat
suortuvanvastakkaisellapuolella,jasulje
pihditlähellähiusjuurta.
o Liu'uta laitetta hitaasti hiusten latvaa kohti.
oKäännäalimpialatvojahiemanulospäin.
Pyöreät latvat:
o Erota hiuksista noin 5 cm:n levyinen
suortuva. Pidä kiharrusrautaa siten, että
pihditovatsuortuvanetupuolella,jasulje
pihditlähellähiusjuurta.
o Liu'uta laitetta hitaasti hiusten latvaa kohti.
o Käännä alimmat latvat sisäänpäin.
Kiharat:
o Erota hiuksista noin 5 cm:n levyinen suortuva.
Avaakiharrusraudanpihditjaasetane
suortuvan puoleenväliin.
oLevitähiuksiasylinteriäpitkinjavapauta
yläpihtivarovastisiten,ettähiuksetjäävät
paikoilleen.
o Liu'uta laitetta hitaasti hiusten latvaa kohti.
o Tarkista, että latvat ovat paikoillaan pihdin
alla,jakierräsuortuvaakihartimenympärille
hiusjuurtakohti.Vältäkoskemastapäänahkaa
kuumilla kiharruspihdeillä.
235027_IM.indd 12 2008-7-7 10:35:42
12 13
12 13
oPidäkiharruspihtejäpaikoillaan5–8sekuntia
hiuksenpituudenjapaksuudenmukaan.
oAvaapihditjapäästähiuksetvapaaksi.Anna
hiustenjäähtyäennenmuotoilua.
Pehmeät kiharat:
oKiinnitäharjaosaohuimpaankiharrusrautaan
avaamattapihtejä.Tärkeää:Raudanon
oltavakylmä,kunharjaosakiinnitetään.
o Lämmitä laite.
oErotanoin5cm:nlevyinensuortuvajakierrä
seharjaosanympärille.Aloitakiertäminen
latvastajasiirryhiusjuurtakohti.
oPidärautaapaikoillaannoin10sekuntia,ja
kierrähiusuortuvaauki.Annahiustenjäähtyä
ennen muotoilua.
Laineet:
o Kiinnitä kierreosa ohuimpaan kiharrusrautaan
(1)avaamattapihtejä.Tärkeää:Raudanon
oltava kylmä, kun kierreosa kiinnitetään.
o Lämmitä laite.
oErotanoin5cm:nlevyinensuortuvajakierrä
se kierreosan ympärille. Aloita latvoista.
Kiinnitälatvatpieniinpihteihinjakierrä
hiusjuurtakohti.
oPidärautaapaikoillaannoin10sekuntia,ja
kierrähiusuortuvaauki.Annahiustenjäähtyä
ennen muotoilua.
PUHDISTUS
Irrota pistoke pistorasiasta laitteen puhdistuksen
ajaksi.
• Annalaitteenjäähtyäkokonaan,ennenkuin
puhdistat sen.
Puhdista laite pyyhkimällä se kostealla liinalla.
Jos laite on hyvin likainen, veteen voi lisätä
hieman pesuainetta.
Älä käytä laitteen puhdistamiseen
hankaussientä,vahvojaliuottimiataihankaavia
puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa
laitteenulkopintaajasenkeraamisialevyjä.
TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA
KIERRÄTTÄMISESTÄ
Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla
symbolilla:
Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteenmukana,vaansähkö-ja
elektroniikkajäteonhävitettäväerikseen.
Sähkö-jaelektroniikkalaiteromuakoskevan
direktiivinmukaanjokaisenjäsenvaltion
onjärjestettäväasianmukainensähkö-ja
elektroniikkajätteenkeräys,talteenotto,käsittely
jakierrätys.EU-alueenyksityisetkotitaloudet
voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta erityisiin
kierrätyspisteisiin.Käytettylaitevoidaanjoissakin
jäsenvaltioissapalauttaasillejälleenmyyjälle,joltase
onostettu,jostilallehankitaanuusilaite.Lisätietoja
sähkö-jaelektroniikkajätteenkäsittelystäsaat
lähimmältäjälleenmyyjältä,tukkukauppiaaltatai
paikallisilta viranomaisilta.
TAKUUEHDOT
Takuueiolevoimassa,jos
• edelläoleviaohjeitaeiolenoudatettu
laitteeseen on tehty muutoksia
• laitettaonkäsiteltyväärintairajustitailaiteon
kärsinyt muita vaurioita
• syntyneetviatjohtuvatsähköverkonhäiriöistä.
Kehitämmejatkuvastituotteidemmetoimivuutta
jamuotoilua,minkävuoksipidätämmeoikeuden
muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.
USEIN ESITETTYJÄ KYSYMYKSIÄ
Jos sinulla on laitteen käyttöä koskevia kysymyksiä
etkälöydävastauksiatästäkäyttöohjeesta,vieraile
Internet-sivuillamme osoitteessa www.adexi.eu.
Katsouseinkysyttyjenkysymystenvastaukset
Consumer Service -valikon kohdasta Question&
Answer.
Sivuilla on myös yhteystietomme siltä varalta, että
sinuntäytyyottaameihinyhteyttäteknisiätietoja,
korjauksia,lisävarusteitataivaraosiakoskevissa
asioissa.
Maahantuoja:
Adexi Group
www.adexi.eu
Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.
235027_IM.indd 13 2008-7-7 10:35:43
14 15
14 15
INTRODUCTION
To get the best out of your new appliance, please
read this user guide carefully before using it for
thersttime.Takeparticularnoteofthesafety
precautions. We also recommend that you keep the
instructions for future reference, so that you can
remind yourself of the functions of your appliance.
SAFETY MEASURES
General
Incorrect use of this appliance may cause
personalinjuryanddamage.
Use for its intended purpose only. The
manufacturerisnotresponsibleforanyinjuryor
damage resulting from incorrect use or handling
(see also Guarantee Terms).
For domestic use only. Not for outdoor or
commercial use.
For connection to 230 V, 50 Hz only.
The appliance, cord or plug must not be placed
in water or any other liquid.
Never touch the appliance, cord or plug with wet
or damp hands.
The appliance, cord or plug must not be placed
in water or any other liquid.
Do not use in the bath or shower, as it may
cause an electric shock.
Caution! The ceramic plates and the curling
irons can get very hot. They must not come into
contact with the skin, as this can cause burns.
Never leave unattended when in use, and keep
an eye on children.
Only use accessories manufactured or
recommended by the manufacturer.
Use
Do not cover the appliance, while it is in use.
Do not expose to direct sunlight.
Please note that the appliance will remain hot
for a while after you switch it off. Always allow
it to cool completely before you put it away or
change accessories.
Always keep the appliance at a safe distance
fromammableobjectssuchascurtains,
tablecloths or the like.
Never leave the appliance where it can fall or
be pulled into a washbasin, a bathtub or similar.
Never reach for the appliance if it has fallen into
water or any other kind of liquid. First remove
the plug from the socket.
Do not place or store near other heat sources or
in a damp environment.
Alternatively store the appliance in the enclosed
bag when not in use.
Never insert anything into the openings of the
appliance.
Cord and plug
Keep the cord and appliance away from heat
sources,hotobjectsandnakedames.
Check that it is not possible to pull or trip over
the cord or any extension cord.
Switch off the appliance and remove the plug
from the socket when cleaning, or when not in
use. Avoid pulling the cord when removing the
plug from the socket. Instead, hold the plug.
Ensure that the cord is fully extended.
The cord must not be twisted or wound around
the appliance.
Check regularly that neither cord nor plug
is damaged and do not use if they are or if
the appliance has been dropped in water or
damaged in any other way.
If the appliance, cord or plug have been
damaged, have them inspected and if necessary
repaired by an authorised repair engineer.
Never try to repair the appliance yourself.
Please contact the store where you bought
the appliance for repairs under guarantee.
Unauthorisedrepairsormodicationstothe
appliance will invalidate the guarantee.
KEY TO MAIN COMPONENTS OF THE
APPLIANCE
1. Curling irons (3)
2. Brush
3. Coil
4. Narrow hair straightener
5. Cord and plug
6. Hanging loop
7. Handle
8. On/Off button
9. Temperature scale
10. Indicator light
11. Lock symbols
12.Crepe-/atiron
UK
235027_IM.indd 14 2008-7-7 10:35:43
14 15
14 15
a. Ceramic plates
b. Adaptor
c. Lock ring
USING THE APPARATUS
Hair should be clean and dry when using the
appliance.
Fitting accessories
1. Turn the lock ring (c) until the arrow on the
handle (7) is aligned with the black arrow on the
lock ring.
2. Insert crepe iron/hair straightener (12), the
narrow hair straightener (4) or one of the curling
irons (1) in the socket in the handle and press
rmlyintoplace.
3. Turn the lock ring until the arrow on the handle is
aligned with that on the lock ring. The accessory
is now locked in place.
Warming up
1. Placetheapplianceonaat,heat-resistant
surface, and plug it in (5).
2. Switch on by pushing the on/off switch (8)
towards the white symbol (above). The indicator
lamp (10) will light and remain on as long as the
appliance is on.
Setting the temperature
The appliance has three setting as indicated on the
temperature scale (9):
o switched off (black symbol, botton)
o medium temperature (black-white symbol,
centre)
o high temperature (white symbol, top)
Temperature can be regulated by pushing the on/off
button up and down.
Using crepe-/at iron
Use the adapter (b) to change accessories such as
at-orcrepeirons.
o Make sure the crepe iron/hair straightener is
switched off and push down the adaptor until
the arrow is aligned with the two straight
lines–theaccessoryisnowahair
straightener.
o Push the adapter up until the arrow is aligned
withthetwowavylines–theaccessoryis
now a crepe iron.
o When the adapter is aligned with the dot in
themiddlethecrepe-/atironislocked.
Using the narrow hair straightener
The narrow hair straightener is used as a separate
hair straightener without an adaptor. It is used for
smaller locks than the crepe iron/hair straightener.
Using curling irons
There are three different sizes of curling iron: The
thinnest gives tight curls and the thickest loose
curls.
The larger the amount of hair treated at a time, the
looser the curls will be.
You can also make curls softer using the brush
accessory (2) and coil accessory (3) (see below).
Styling tips
Brush hair thoroughly before setting. Divide your
hair up into small sections, and deal with them
separately piece by piece as described below until
the desired result is achieved.
Creped hair:
o Start with a lock of hair about 5 cm wide and
close the crepe iron’s ceramic plates (a)
around the hair near the scalp.
o Keep the plates closed for approx. 10
seconds.
o Open the plates and close them again further
along the lock of hair.
Flat, smooth hair:
o Start with a lock of hair about 5 cm wide
(4 cm wide when using the narrow hair
straightener) and close the accesory’s
ceramic plates around the hair near the
scalp.
o Slowly slide the apparatus towards the hair
endsinauentmovement.Keepthehair
tight to avoid kinks. For more lift in the hair,
smooth only the outer part of the hair lock.
Hairwithaick:
o Start with a lock of hair about 5 cm wide.
Holdthecurlingironsothatthejawisatthe
reversesideofthelockandclosethejaw
close to the scalp.
o Slide the apparatus slowly towards the hair
ends.
o Finish by curling the last piece of hair a little
out at the ends.
Hair with a curl:
o Start with a lock of hair about 5 cm wide.
Holdthecurlingironsothatthejawisatthe
frontofthelockandclosethejawcloseto
the scalp.
o Slide the apparatus slowly towards the hair
ends.
o Finish by curling the last piece of hair under
at the ends.
235027_IM.indd 15 2008-7-7 10:35:44
16 17
16 17
Curls:
o Start with a lock of hair about 5 cm wide.
Openthejawatthecurlingironandplaceit
about halfway along the lock of hair.
o Spread the hair along the cylinder and
carefullyreleasetheupperjawsothatthe
hair is trapped.
o Slide the apparatus slowly towards the hair
ends.
oCheckhairendsaretrappedunderthejaw
andnishbywindingthelockaroundthe
curling tongs towards the scalp. Avoid
touching the scalp with the hot curling tongs.
o Hold the curling tongs in place for 5-8
seconds, depending on length and thickness
of hair.
oOpenthejawandremovetheappliancefrom
hair. Allow hair to cool before setting.
Soft curls:
o Attach the brush accessory on the thinnest
curlingironwithoutopeningthejaw.
Important:Theironmustbecoldwhentting
the brush.
o Heat the apparatus up.
o Start with a lock of hair about 5 cm wide and
roll it around the brush. Start at the hair ends
and roll towards the scalp.
o Hold the iron in place for approx. 10 seconds
before carefully rolling the hair lock out again.
Allow hair to cool before setting.
Long curls:
o Attach coil accessory to the thinnest curling
iron(1)withoutopeningthejaw.Important:
Theironmustbecoldwhenttingthecoil.
o Heat the apparatus up.
o Start with a lock of hair about 5 cm wide and
roll it around the spiral. Start at the hair ends.
Trapthemwiththesmalljawandrolltowards
the scalp.
o Hold the iron in place for approx. 10 seconds
before carefully rolling the hair lock out again.
Allow hair to cool before setting.
CLEANING
Remove the plug from the socket before
cleaning.
Leave the appliance to cool down completely
before cleaning.
Clean the appliance by wiping it with a damp
cloth. A little detergent can be added if the
appliance is heavily soiled.
Never use a scouring pad or any form of strong
solvents or abrasive cleaning agents to clean
the appliance, as those may damage the outside
surfaces of the appliance and its ceramic plates.
INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING
OF THIS PRODUCT
Please note that this Adexi product is marked with
this symbol:
This means that this product must not be disposed
of along with ordinary household waste, as
electrical and electronic waste must be disposed of
separately.
In accordance with the WEEE directive, every
member state must ensure correct collection,
recovery, handling and recycling of electrical and
electronic waste. Private households in the EU can
take used equipment to special recycling stations
free of charge. In certain member states, used
apparatus can be returned to the dealer where
they were bought on the condition you buy new
products. Contact your retailer, distributor or the
municipal authorities for further information on what
to do with electrical and electronic waste.
GUARANTEE TERMS
The guarantee does not apply:
if the above instructions are not followed
if the appliance has been interfered with
• iftheappliancehasbeenmishandled,subjected
to rough treatment, or has suffered any other
form of damage
if faults have arisen because of faults in your
electricity supply.
Due to the constant development of our products in
terms of function and design, we reserve the right to
make changes to the product without prior warning.
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
If you have any questions regarding use of the
applianceandcannotndtheanswerinthisuser
guide, please try our website at www.adexi.eu.
Gotothe"ConsumerService"menu,clickon
"Question&Answer” to view the most frequently
asked questions.
You can also see contact details if you need to
contact us for technical issues, repairs, accessories
and spare parts.
IMPORTER
Adexi Group
www.adexi.eu
We cannot be held responsible for any printing
errors.
235027_IM.indd 16 2008-7-7 10:35:44
16 17
16 17
EINLEITUNG
Bevor Sie Ihr neues Gerät erstmals in Gebrauch
nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig
durchlesen. Beachten Sie insbesondere die
Sicherheitshinweise. Wir empfehlen Ihnen
außerdem, die Bedienungsanleitung aufzuheben.
SokönnenSiedieFunktionendesGerätesjederzeit
nachlesen.
SICHERHEITSHINWEISE
Allgemein
Der unsachgemäße Gebrauch des Gerätes kann
Personen- oder Sachschäden verursachen.
Benutzen Sie es nur zu den in der
Bedienungsanleitung genannten Zwecken. Der
Hersteller ist nicht für Schäden verantwortlich,
die durch den unsachgemäßen Gebrauch
oder die unsachgemäße Handhabung des
Geräts verursacht werden (siehe auch die
Garantiebedingungen).
Nur für den Gebrauch im Haushalt. Dieses Gerät
eignet sich nicht für den gewerblichen Gebrauch
oder den Gebrauch im Freien.
Nur für den Anschluss an 230 V/50 Hz.
Gerät, Kabel oder Stecker dürfen nicht in Wasser
oder sonstige Flüssigkeiten eingetaucht werden.
Berühren Sie Gerät, Stecker oder Kabel nicht mit
nassen oder feuchten Händen.
Gerät, Kabel oder Stecker dürfen nicht in Wasser
oder sonstige Flüssigkeiten eingetaucht werden.
Verwenden Sie es nicht im Bad oder in der
Dusche, da es dort Stromstöße verursachen
kann.
Vorsicht! Keramikplatten und Lockenstäbe
können sehr heiß werden. Sie dürfen nicht
mit der Haut in Kontakt kommen, da dies zu
Verbrennungen führen kann.
Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals
unbeaufsichtigt und achten Sie auf Kinder, die
sich in der Nähe des Geräts aufhalten.
Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes
Zubehör.
Verwendung
Decken Sie das Gerät während des Gebrauchs
nicht zu.
Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung
aussetzen.
Bitte beachten Sie, dass das Gerät noch eine
Weile heiß bleibt, nachdem es abgeschaltet
wurde. Lassen Sie es stets vollständig abkühlen,
bevor Sie es weg legen oder Zubehörteile
austauschen.
Sorgen Sie stets für einen Sicherheitsabstand
zu brennbaren Gegenständen wie Gardinen,
Tischdecken usw.
Legen Sie das Gerät niemals an einer Stelle ab,
wo es in ein Waschbecken, eine Badewanne
o. Ä. fallen oder gezogen werden kann. Greifen
Sie nicht nach dem Gerät, wenn es in eine
Flüssigkeit gefallen ist (Wasser usw.). Ziehen Sie
zuerst den Stecker aus der Steckdose.
Nicht in der Nähe anderer Hitzequellen oder in
einer feuchten Umgebung aufstellen oder lagern.
Es kann auch in der beiliegenden Tasche
untergebracht werden, wenn es nicht gebraucht
wird.
Keine Gegenstände in die Öffnungen des
Gerätes einführen.
Kabel und Stecker
Das Gerät (inkl. Kabel) darf nicht in der Nähe
von Wärmequellen, heißen Gegenständen oder
offenem Feuer aufgestellt und betrieben werden.
Achten Sie darauf, dass Personen nicht über das
Kabel bzw. Verlängerungskabel stolpern können.
Vor dem Reinigen bzw. wenn es nicht benutzt
werden soll, das Gerät abschalten und den
Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen
Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der
Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie stattdessen am
Stecker.
Vergewissern Sie sich, dass das Kabel ganz
ausgerollt ist.
Das Kabel darf nicht geknickt oder um das Gerät
gewickelt werden.
Überprüfen Sie Kabel und Stecker regelmäßig
und benutzen Sie das Gerät keinesfalls, wenn
es beschädigt ist. Es darf auch nicht benutzt
werden, wenn es ins Wasser gefallen ist oder auf
andere Weise beschädigt wurde.
Wenn Gerät, Kabel oder Stecker beschädigt
sind, müssen sie überprüft und ggf. von einem
Fachmann repariert werden. Versuchen Sie
nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Bei
Reparaturen, die unter die Garantiebedingungen
fallen, wenden Sie sich an Ihren Händler. Bei
nicht autorisierten Reparaturen oder Änderungen
am Gerät erlischt die Garantie.
DIE WICHTIGSTEN TEILE DES GERÄTES
1. Lockenstäbe (3)
2. Bürste
3. Lockendreher
4. Schmaler Haarglätter
5. Kabel und Stecker
6. Aufhängeschlaufe
7. Griff
8. Betriebsschalter
9. Temperaturskala
10. Kontrollleuchte
11. Verriegelungssymbole
12. Krepp-/Glätteisen
DE
235027_IM.indd 17 2008-7-7 10:35:45
18 19
18 19
a. Keramikplatten
b. Adapter
c. Verschlussring
GEBRAUCH DES GERÄTES
Das Haar muss bei Einsatz des Gerätes sauber und
trocken sein.
Anbringen von Aufsätzen
1. Den Verschlussring (c) drehen, bis der Pfeil
am Griff (7) mit dem schwarzen Pfeil auf dem
Verschlussring übereinstimmt.
2. Krepp-/Glätteisen (12), den schmalen Haarglätter
(4) oder einen der Lockenstäbe (1) fest in die
Fassung des Griffs schieben.
3. Drehen Sie den Verschlussring, bis der Pfeil
am Griff mit dem auf dem Verschlussring
übereinstimmt.DerAufsatzistjetzteingerastet.
Aufwärmen
1. Das Gerät auf einer ebenen, hitzebeständigen
OberächeablegenunddenSteckerindie
Steckdose stecken (5).
2. Schalten Sie es ein, indem Sie den
Betriebsschalter (8) zum weißen Symbol (oben)
drehen. Die Betriebsanzeige (10) leuchtet
auf und bleibt solange an, wie das Gerät
eingeschaltet ist.
Temperatur einstellen
Das Gerät verfügt über drei Einstellmöglichkeiten,
die auf der Temperaturskala (9) abzulesen sind:
o Ausgeschaltet (schwarzes Symbol, unten)
o Mittlere Temperatur (schwarz-weißes Symbol,
Mitte)
o Hohe Temperatur (weißes Symbol, oben)
Die Temperatur kann geregelt werden, indem der
Betriebsschalter nach oben bzw. unten geschoben
wird.
Gebrauch des Krepp-/Glätteisens
Beim Wechseln von Aufsätzen wie Glätt- oder
Kreppeisen ist der Adapter (b) zu verwenden.
o Dafür sorgen, dass das Krepp-/Glätteisen
ausgeschaltet ist. Den Adapter einschieben,
bis der Pfeil mit den beiden geraden Linien
übereinstimmt. Jetzt dient das Gerät als
Haarglätter.
o Drücken Sie den Adapter nach oben, bis der
PfeilbeidenbeidenWellenliniensteht–jetzt
ist der Aufsatz ein Kreppeisen.
o Wenn der Adapter gegenüber dem Punkt
in der Mitte steht, ist das Krepp-/Flacheisen
eingerastet.
Gebrauch des schmalen Haarglätters
ErndetohneEinsatzdesAdaptersAnwendung
und dient zum Formen kleinerer Locken.
Gebrauch von Lockenstäben
Bei den Lockenstäben gibt es drei verschiedene
Größen: Die dünnste ergibt kleine Löckchen, die
dickste große Locken.
Je mehr Haar gleichzeitig behandelt wird, desto
größer werden die Locken.
Sie können auch mit dem Bürsten- (2) und
Spiralaufsatz (3) Locken machen (siehe unten).
Stylingtipps
Bürsten Sie Ihr Haar vor der Behandlung gut durch.
Teilen Sie Ihr Haar in kleine Bereiche auf und
behandeln Sie diese wie nachfolgend beschrieben,
bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.
Kreppbehandlung:
o Beginnen Sie mit einer ca. 5 cm breiten
Haarlocke und schließen Sie die
Keramikplatten (a) des Kreppeisens in der
Nähe der Kopfhaut um das Haar.
o Lassen Sie die Platten ca. 10 Sekunden lang
geschlossen.
o Öffnen Sie die Platten und schließen Sie sie
weiter oben an der Haarlocke erneut
Glattes, weiches Haar:
o Beginnen Sie mit einer etwa 5 cm breiten
(4 cm beim schmalen Haarglätter)
Haarsträhne und schließen Sie die
Keramikplatten (a) des Aufsatzes in der Nähe
der Kopfhaut um das Haar.
o Schieben Sie das Gerät langsam in einer
ießendenBewegungaufdieHaarspitzen
zu. Halten Sie das Haar straff, um Knicke
zu vermeiden. Wenn Sie dem Haar mehr Fülle
geben wollen, glätten Sie nur den äußeren
Teil der Haarlocke.
Welliges Haar:
o Beginnen Sie mit einer ca. 5 cm breiten
Haarlocke. Den Lockenstab so halten, dass
die Zange dem Verschluss gegenüberliegt,
und schließen Sie sie dicht an der Kopfhaut.
o Schieben Sie das Gerät langsam auf die
Haarspitzen zu.
o Drehen Sie das letzte Stück des Haares zum
Abschluss an den Enden ein wenig nach
außen.
Lockiges Haar:
o Beginnen Sie mit einer ca. 5 cm breiten
Haarlocke. Den Lockenstab so halten, dass
die Zange am Verschluss anliegt, und
schließen Sie sie dicht an der Kopfhaut.
o Schieben Sie das Gerät langsam auf die
Haarspitzen zu.
o Drehen Sie das letzte Stück des Haares zum
Abschluss an den Enden nach innen.
235027_IM.indd 18 2008-7-7 10:35:45
18 19
18 19
Locken:
o Beginnen Sie mit einer ca. 5 cm breiten
Haarlocke. Die Zange öffnen und ungefähr
auf halber Länge der Haarsträhne festhalten.
o Breiten Sie das Haar entlang des Zylinders
aus und lassen Sie das Oberteil vorsichtig
los, sodass das Haar festgehalten wir.
o Schieben Sie das Gerät langsam auf die
Haarspitzen zu.
o Vergewissern Sie sich, dass die Haarspitzen
festgehalten werden und wickeln Sie zum
Abschluss die Locke zur Kopfhaut hin um
den Lockenstab. Die Kopfhaut nicht mit dem
heißen Lockenstab berühren.
o Halten Sie den Lockenstab abhängig von der
Länge und der Dicke des Haars 5-8
Sekunden in dieser Stellung.
o Öffnen Sie den Lockenstab und nehmen Sie
ihn vom Haar weg. Lassen Sie das Haar vor
dem Frisieren abkühlen.
Weiche Locken:
o Setzen Sie den Bürstenaufsatz auf den
dünnsten Lockenstab, ohne diesen zu öffnen.
Wichtig: Vor dem Aufsetzen muss das Eisen
abgekühlt sein!
o Heizen Sie das Gerät auf.
o Beginnen Sie mit einer ca. 5 cm breiten
Haarlocke und rollen Sie sie um die Bürste.
Beginnen Sie an den Haarspitzen und rollen
Sie den Stab auf die Kopfhaut zu.
o Halten Sie das Eisen ca. 10 Sekunden lang in
dieser Stellung, bevor Sie die Haarlocke
wieder vorsichtig ausrollen. Lassen Sie das
Haar vor dem Frisieren abkühlen.
Lange Locken:
o Setzen Sie den Spiralaufsatz auf den
dünnsten Lockenstab (1) ohne diesen zu
öffnen. Wichtig: Vor dem Aufsetzen muss das
Eisen abgekühlt sein!
o Heizen Sie das Gerät auf.
o Beginnen Sie mit einer ca. 5 cm breiten
Haarlocke und rollen Sie sie um die Spirale.
Beginnen Sie an den Haarspitzen. Halten Sie
sie mit der kleinen Klemme fest und rollen Sie
sie auf die Kopfhaut zu.
o Halten Sie das Eisen ca. 10 Sekunden lang in
dieser Stellung, bevor Sie die Haarlocke
wieder vorsichtig ausrollen. Lassen Sie das
Haar vor dem Frisieren abkühlen.
REINIGUNG
Ziehen Sie vor dem Reinigen den Stecker aus
der Steckdose.
Das Gerät darf erst dann gereinigt werden, wenn
es völlig abgekühlt ist.
Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch
ab. Wenn das Gerät stark verschmutzt ist, kann
ein wenig Reinigungsmittel zugegeben werden.
Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes
keinesfalls einen Scheuerschwamm sowie starke
Lösungs-oderScheuermittel,daOberächen
und Keramikplatten Schaden nehmen können.
INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG
Beachten Sie bitte, dass dieses Adexi-Produkt
dieses Zeichen trägt:
Es bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen
mit normalem Haushaltsmüll entsorgt werden darf,
da Elektro- und Elektronikmüll gesondert entsorgt
werden muss.
GemäßderWEEE-RichtliniehatjederMitgliedstaat
für ordnungsgemäße Einsammlung, Handhabung
und Recycling von Elektro- und Elektronikmüll zu
sorgen. Private Haushalte innerhalb der EU können
ihre gebrauchten Geräte kostenfrei an speziellen
Recyclingstationen abgeben. In bestimmten
Mitgliedstaaten können Geräte, bei dem Händler
wieder abgegeben werden, bei dem sie gekauft
wurden, vorausgesetzt, man kauft neue Produkte.
Bitte nehmen Sie mit Ihrem Einzelhändler, Ihrem
Großhändler oder den örtlichen Behörden Kontakt
auf, um weitere Einzelheiten über den Umgang mit
Elektro- und Elektronikmüll zu erfahren
GARANTIEBEDINGUNGEN
Diese Garantie gilt nicht, wenn ...
die vorstehenden Hinweise nicht beachtet
werden;
unbefugte Eingriffe am Gerät vorgenommen
wurden;
das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt
ausgesetzt oder anderweitig beschädigt worden
ist.
bei Schäden, die aufgrund von Fehlern im
Leitungsnetz entstanden sind.
Wegen der fortlaufenden Entwicklung unserer
Produkte behalten wir uns das Recht auf
Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Falls Sie Fragen zum Gebrauch dieses Geräts
haben und die Antworten nicht in dieser
Gebrauchsanweisungndenkönnen,besuchenSie
bitte unsere Website (www.adexi.eu).
Gehen Sie zum Menü „Consumer Service“, und
klicken Sie auf „Question&Answer“, um die am
häugstengestelltenFragenzusehen.
SiendendortauchKontaktdaten,fürdenFall,
dass Sie mit uns bezüglich technischer Fragen,
Reparaturen, Zubehör oder Ersatzteile Kontakt
aufnehmen möchten.
IMPORTEUR
Adexi Group
www.adexi.eu
Der Hersteller haftet nicht für Druckfehler.
235027_IM.indd 19 2008-7-7 10:35:46
20 21
20 21
WSTĘP
Aby móc skorzystać z wszystkich funkcji nowego
urządzenia, należy najpierw dokładnie zapoznać
się z poniższymi wskazówkami. Szczególną uwagę
należy zwrócić na zasady bezpieczeństwa. Radzimy
zachować tę instrukcję, aby w razie konieczności
można było wrócić do zawartych w niej informacji na
temat funkcji urządzenia.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Informacje ogólne
Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może
spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzenie
urządzenia.
Z urządzenia należy korzystać zgodnie z
jego przeznaczeniem. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia
lub szkody wynikające z niewłaściwego
użytkowania bądź przechowywania urządzenia
(zobacz także część „Warunki gwarancji”).
Wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie
nie jest przeznaczone do użytku na
wolnym powietrzu ani do użytku w celach
komercyjnych.
Urządzenie należy podłączać jedynie do sieci
zasilania o napięciu 230 V i częstotliwości 50
Hz.
Urządzenia oraz jego przewodu i wtyczki nie
wolno zanurzać w wodzie ani jakimkolwiek
innym płynie.
Nie wolno dotykać urządzenia, kabla lub
wtyczki mokrymi ani wilgotnymi rękami.
Urządzenia oraz jego przewodu i wtyczki nie
wolno zanurzać w wodzie ani jakimkolwiek
innym płynie.
Nie wolno używać urządzenia w wannie ani pod
prysznicem, ponieważ może to spowodować
porażenie elektryczne.
Uwaga! Płytki ceramiczne oraz lokówki
do włosów mogą nagrzać się do bardzo
wysokiej temperatury. Nie wolno dopuścić
do ich kontaktu ze skórą, ponieważ może to
spowodować oparzenia.
Nie wolno zostawiać urządzenia bez nadzoru,
jeżeli jest włączone lub jeśli w pobliżu znajdują
się dzieci.
Można używać tylko akcesoriów
wyprodukowanych lub zalecanych przez
producenta.
Za pomocą
Nie przykrywać włączonego urządzenia.
Nie wolno wystawiać urządzenia na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Należy zwrócić uwagę na to, że urządzenie
będzie gorące jeszcze przez jakiś czas po jego
wyłączeniu. Przed schowaniem lub wymianą
akcesoriów należy odczekać, aż urządzenie
ostygnie.
Urządzenie powinno się zawsze znajdować z
dala od przedmiotów łatwopalnych, takich jak
zasłony, obrusy itp.
Urządzenia nie wolno umieszczać w miejscach,
z których może spaść lub zostać ściągnięte
do umywalki, wanny itp. Nigdy nie sięgać po
urządzenie, jeżeli wpadło ono do wody lub do
jakiegokolwiek innego płynu. Najpierw należy
wyjąć wtyczkę z gniazda.
Nie wolno umieszczać ani przechowyw
urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub w
wilgotnych miejscach.
Kiedy urządzenie nie jest używane, można je
także przechowywać w załączonej torbie.
Nigdy nie wkładać do otworów urządzenia
żadnych przedmiotów.
Przewód sieciowy i wtyczka
Urządzenia i przewodu nie należy narażać na
działanie źródeł ciepła, gorących przedmiotów
lub ognia.
Należy się upewnić, że nie ma możliwości
potknięcia się o przewód zasilający albo
przedłużacz.
Przed czyszczeniem oraz kiedy urządzenie
nie jest używane wyłączyć je i wyjąć wtyczkę z
gniazdka. Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka
nie należy ciągnąć za przewód, lecz trzymać za
wtyczkę.
Sprawdzić, czy przewód nie jest pozwijany.
Nie wolno skręcać przewodu ani owijać nim
urządzenia.
Należy regularnie sprawdzać, czy przewód i
wtyczka nie są uszkodzone, a jeżeli są one
uszkodzone lub urządzenie zostało upuszczone
do wody lub uszkodzone w jakikolwiek sposób,
urządzenia nie wolno używać.
Jeżeli urządzenie, przewód lub wtyczka
zostały uszkodzone, należy oddać je do
kontroli i, w razie konieczności, naprawy
przez autoryzowanego technika. Nie wolno
wykonywać napraw samodzielnie. Informacje
na temat napraw gwarancyjnych można
uzyskać w sklepie, w którym urządzenie
zostało zakupione. Nieautoryzowane naprawy
lub modykacje urządzenia spowodują
unieważnienie gwarancji.
PL
235027_IM.indd 20 2008-7-7 10:35:46
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24

Exido Hair Styling Set 235-027 Instrukcja obsługi

Kategoria
Prostownice do włosów
Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla