Exido Hair Straightener 235-018 Instrukcja obsługi

Kategoria
Prostownice do włosów
Typ
Instrukcja obsługi
1
DK Fladjern.......................................... 2
SE Plattång......................................... 5
NO Rettetang........................................ 8
FI Suoristusrauta................................... 11
UK Hair straightener................................ 14
DE Haarglätter...................................... 17
PL Prostownica do włosów........................... 20
NL
Straightener.....................................
23
CZ
Žehlička na vlasy........................... 26
GR
Ψαλίδι ισιώματος μαλλιών...................... 29
F
Fer à lisser........................................... 33
HR
Pegla za kosu........................... 36
H
Hajsimító............................................. 39
SK
Žehlička na vlasy................................... 42
SLO
Ravnalnik las........................... 45
RU
Выпрямитель волос........................... 48
235-018
www.adexi.eu
2 3
2 3
INTRODUKTION
For at du kan få mest mulig glæde
af dit nye apparat, beder vi dig
gennemlæse denne brugsanvisning,
før du tager apparatet i brug. Vi
anbefaler dig desuden at gemme
brugsanvisningen, hvis du senere
skulle få brug for at genopfriske din
viden om apparatets funktioner.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Almindelig brug af apparatet
Forkert brug af apparatet
kan medføre personskade og
beskadige apparatet.
Anvend kun apparatet til det,
det er beregnet til. Producenten
er ikke ansvarlig for skader, der
opstår som følge af forkert brug
eller håndtering (se også under
Garantibestemmelser).
Apparatet må kun sluttes til 230 V,
50 Hz.
Sluk altid på tænd/sluk-knappen,
og tag stikket ud af stikkontakten,
så snart du er færdig med at bruge
apparatet.
Symbolet betyder, at apparatet
ikke må anvendes i badet eller i
nærheden af vand, håndvaske,
vandfade eller lign. Ræk aldrig
ud efter apparatet, hvis det er
faldet ned i vand. Tag stikket ud af
stikkontakten først.
Af sikkerhedsmæssige hensyn
anbefales det kun at anvende
apparatet, hvis installationen er
beskyttet med HFI-/HPFI-relæ.
Spørg evt. din elinstallatør.
Vær opmærksom på, at apparatet
stadig er varmt et stykke tid efter,
at du har slukket for det. Lad
altid apparatet køle helt af, før du
lægger det væk.
Hvis du lægger apparatet fra dig,
skal det placeres i sikker afstand
fra brændbare genstande såsom
gardiner, duge eller lignende.
Når apparatet er i brug, bør det
holdes under konstant opsyn. Børn
bør altid holdes under opsyn, når
apparatet anvendes.
Pas på! Apparatets keramiske
plader bliver meget varme og må
ikke komme i kontakt med huden,
da det kan medføre forbrændinger.
Apparatet er udelukkende
beregnet til husholdningsbrug.
Apparatet må ikke anvendes
udendørs eller til erhvervsbrug.
Apparatet må ikke tildækkes.
Apparatet må ikke udsættes for
direkte sollys.
Apparatet må ikke lægges
eller opbevares i nærheden af
andre varmekilder eller i fugtige
omgivelser.
Ledning, stik og stikkontakt
Hold ledningen væk fra varme
genstande og åben ild.
Kontrollér jævnligt, om ledningen
eller stikket er beskadiget, og
brug ikke apparatet, hvis dette er
tilfældet, eller hvis det har været
tabt på gulvet, tabt i vand eller er
blevet beskadiget på anden måde.
Hvis apparatet, ledningen
eller stikket er beskadiget,
skal apparatet efterses og om
nødvendigt repareres af en
autoriseret reparatør, da der ellers
er risiko for at få elektrisk stød.
Forsøg aldrig at reparere apparatet
selv.
Tag stikket ud af stikkontakten ved
rengøring.
Undlad at trække i ledningen,
når du tager stikket ud af
stikkontakten, men tag fat om
selve stikket.
Undlad at vikle ledningen rundt om
apparatet.
OVERSIGT OVER APPARATETS
DELE
1. Netledning
2. Låseknap
3. Håndtag
4. Tænd/sluk-knap (ikke synlig på
billedet)
5. Knap til indstilling af temperatur
6. Temperaturindikatorlamper
7. Keramiske plader (ikke synlige på
billedet)
8. Dampåbninger
DK
2 3
2 3
BRUG AF APPARATET
Dette apparat har ere
temperaturindstillinger og er designet
specielt til brug i fugtigt hår. Rillerne i
de keramiske plader leder vandet væk
fra håret, så det fordamper ud gennem
dampåbningerne (8). Apparatet kan
selvfølgelig også bruges i tørt hår.
1. Skub låseknappen (2) opad for at
åbne de keramiske plader (7).
2. Læg apparatet på et plant
varmebestandigt underlag, og sæt
stikket i stikkontakten.
3. Tænd for apparatet ved at skubbe
tænd/sluk-knappen (4) mod det
hvide symbol (mod venstre).
o De fem
temperaturindikatorlamper (6)
tændes og slukkes igen med
det samme.
4. Tryk et antal gange på knappen
til indstilling af temperatur (5), alt
efter hvilken temperatur du vil
bruge (se skemaet nedenfor).
o Den eller de tilsvarende
temperaturindikatorlamper
begynder at blinke.
Indikatorlamperne holder op
med at blinke efter tur,
efterhånden som apparatet når
de enkelte temperaturtrin, og
lyser derefter konstant.
5. Sluk for apparatet, så snart du er
færdig med at bruge det, ved at
skubbe tænd/sluk-knappen mod
det sorte symbol (mod højre).
Temperatur-
indstilling Anvendelse
120 ºC Meget nt, sart hår
140 ºC Fint og sart hår
160 ºC Normalt, sundt hår
180 ºC Tykt og kraftigt sundt hår,
der er svært at glatte
195 ºC Meget tykt og kraftigt
sundt hår, der er meget
svært at glatte
Tips til styling
Red håret igennem, før du sætter
det. Opdel håret i mindre lokker, og
behandl dem enkeltvis stykke for
stykke som beskrevet nedenfor, indtil
det ønskede resultat er opnået. Håret
bør være rent, før du sætter det med
apparatet. Håret må ikke være helt
vådt, men gerne fugtigt.
Fladt og glat hår:
o Tag en lok på ca. 5 cm bredde,
og klem adjernets keramiske
plader sammen om lokken ved
hovedbunden.
o Træk langsomt apparatet lige ned
mod hårspidserne i én ydende
bevægelse. Hold håret helt stramt,
så du undgår buk midtvejs. Hvis
du vil have mere løft i håret, kan du
nøjes med at glatte den yderste del
af hårlokkerne.
Hår med svip:
o Tag en lok på ca. 5 cm bredde,
og klem adjernets keramiske
plader sammen om lokken ved
hovedbunden.
o Træk apparatet langsomt ned mod
hårspidserne.
o Afslut med at bukke det sidste
stykke hår let udad.
Hår med buk:
o Tag en lok på ca. 5 cm bredde,
og klem adjernets keramiske
plader sammen om lokken ved
hovedbunden.
o Træk apparatet langsomt ned mod
hårspidserne.
o Afslut med at bukke det sidste
stykke hår let indad.
RENGØRING
Tag stikket ud af stikkontakten
inden rengøring.
Lad apparatet køle af, før det
rengøres.
Undlad at bruge stærke eller
slibende rengøringsmidler,
opløsningsmidler eller lign. til
rengøring af apparatet, da disse
rengøringsmidler kan ridse eller
ødelægge de udvendige ader og
de keramiske plader.
Tør i stedet apparatet af med en
blød klud vredet hårdt op i rent
vand.
Apparatet må ikke nedsænkes i
vand, og der må ikke trænge vand
ind i det.
4 5
4 5
OPLYSNINGER OM
BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF
DETTE PRODUKT
Bemærk, at dette Adexi-produkt er
forsynet med dette symbol:
Det betyder, at produktet ikke må
kasseres sammen med almindeligt
husholdningsaffald, da elektrisk og
elektronisk affald skal bortskaffes
særskilt.
I henhold til WEEE-direktivet skal
hver medlemsstat sikre korrekt
indsamling, genvinding, håndtering
og genbrug af elektrisk og elektronisk
affald. Private husholdninger i EU
kan gratis aevere brugt udstyr
på særlige genbrugsstationer. I
visse medlemsstater kan du i visse
tilfælde returnere det brugte udstyr
til den forhandler, du købte det af på
betingelse af, at du køber nyt udstyr.
Kontakt forhandleren, distributøren
eller de kommunale myndigheder
for at få yderligere oplysninger om,
hvordan du skal håndtere elektrisk og
elektronisk affald.
GARANTIBESTEMMELSER
Garantien gælder ikke:
hvis ovennævnte ikke iagttages
hvis der har været foretaget
uautoriserede indgreb i apparatet
hvis apparatet har været
misligholdt, udsat for en voldsom
behandling eller lidt anden form for
overlast
hvis fejl i apparatet er opstået på
grund af fejl på ledningsnettet.
Da vi hele tiden udvikler vores
produkter på funktions- og
designsiden, forbeholder vi os ret til at
foretage ændringer i produktet uden
forudgående varsel.
SPØRGSMÅL & SVAR
Har du spørgsmål omkring brugen af
apparatet, som du ikke kan nde svar
på i denne brugsanvisning, ndes
svaret muligvis på vores hjemmeside
www.adexi.dk.
Du nder svaret ved at klikke på
"Spørgsmål & svar" i menuen
"Forbrugerservice", hvor de oftest
stillede spørgsmål er vist.
På vores hjemmeside nder du også
kontaktinformation, hvis du har brug
for at kontakte os vedrørende teknik,
reparation, tilbehør og reservedele.
IMPORTØR
Adexi Group
Vi tager forb for trykfejl.
4 5
4 5
INTRODUKTION
För att du skall få ut så mycket
som möjligt av din nya utrustning
är det lämpligt att du läser igenom
denna bruksanvisning innan du
använder apparaten första gången.
Vi rekommenderar även att du sparar
bruksanvisningen för framtida bruk.
SÄKERHETSÅTGÄRDER
Normal användning av apparaten
Felaktig användning av denna
apparat kan leda till personskador
och skador på egendom.
Använd endast för dess avsedda
ändamål. Tillverkaren ansvarar inte
för skador som uppstår till följd av
felaktig användning eller hantering
(se även Garantivillkor).
Får endast anslutas till 230 V, 50
Hz.
Stäng alltid av apparaten med
strömbrytaren och dra alltid ur
sladden när den inte används.
Symbolen betyder att
apparaten inte får användas i
badkaret eller nära vatten, handfat,
tvättfat eller liknande. Försök aldrig
ta upp apparaten om den faller ned
i vatten. Dra först ut stickproppen
ur vägguttaget.
Vi rekommenderar att denna
apparat endast används om
installationen skyddas av ett HFI-/
HPFI-relä. Kontakta en kvalicerad
elektriker om du är osäker.
Observera att apparaten
fortfarande är varm en stund efter
att du har stängt av den. Låt den
svalna helt innan du lägger undan
den.
Placera alltid apparaten på säkert
avstånd från brännbara material,
t.ex. gardiner, dukar och liknande.
Lämna aldrig apparaten obevakad
när den är igång och håll barn
under uppsikt.
Varning! Plattorna kan bli mycket
heta. De får inte komma i kontakt
med huden eftersom det kan
orsaka brännskador.
Endast för hemmabruk. Får ej
användas för kommersiellt bruk
eller utomhusbruk.
Får ej övertäckas.
Utsätt inte apparaten för direkt
solljus.
Placera eller förvara inte apparaten
nära andra värmekällor eller i fuktig
miljö.
Sladd, stickkontakt och eluttag
Håll sladden på avstånd från heta
föremål och öppen eld.
Kontrollera regelbundet att
inte sladden eller stickproppen
är skadade, och använd inte
apparaten om någon del är
skadad, om den har tappats i
golvet, i vatten eller skadats på
något annat sätt.
Om apparaten eller stickproppen
är skadad, måste utrustningen
undersökas och om nödvändigt
repareras av en auktoriserad
reparatör. I annat fall nns risk
för elektriska stötar. Försök aldrig
reparera apparaten själv.
Dra ut stickkontakten ur
vägguttaget före rengöring.
Undvik att dra i sladden när
stickkontakten skall dras ur
vägguttaget. Håll i stickkontakten i
stället.
Linda inte sladden runt apparaten.
BESKRIVNING AV APPARATENS
DELAR
1. Elsladd
2. Låsknapp
3. Handtag
4. Strömbrytare (ej synlig på bilden)
5. Knapp för temperaturinställning
6. Temperaturindikatorer
7. Keramiska plattor (visas ej på
bilden)
8. Öppning för ånga
SE
6 7
6 7
ANVÄNDNING
Denna apparat har era
temperaturinställningar och har
utformats speciellt för att användas på
fuktigt hår. Kanalerna i de keramiska
plattorna drar ut vatten från håret och
låter det förångas genom öppningarna
för ånga (8). Den går självklart också
att använda på torrt hår.
1. Tryck låsknappen (2) uppåt för att
öppna de keramiska plattorna (7).
2. Placera apparaten på en plan,
värmetålig yta och anslut den till
vägguttaget.
3. Sätt på den genom att skjuta
strömbrytaren (4) mot den vita
symbolen (åt vänster).
o De fem temperaturindikatorerna
(6) blinkar en gång.
4. Tryck på knappen för
temperaturinställning (5) era
gånger för att ställa in önskad
temperatur (se tabellen nedan).
o Motsvarande
temperaturindikator(er) blinkar.
Indikatorerna slutar blinka
när apparaten uppnår de olika
temperaturnivåerna.
5. Stäng av genom att trycka
strömbrytaren nedåt mot den
svarta symbolen (åt höger).
Temperatur-
inställning Använd
120 ºC Mycket tunt och nt hår
140 ºC Tunt och nt hår
160 ºC Normalt och friskt hår
180 ºC Tjockt och friskt hår,
som är svårt att få slätt
195 ºC Mycket tjockt och friskt
hår, som är mycket svårt
att få slätt
Stylingtips
Borsta först igenom håret ordentligt.
Dela upp håret i mindre delar och
använd apparaten på varje del för sig
enligt beskrivningen nedan tills önskat
resultat har uppnåtts. Håret ska vara
rent innan du använder apparaten.
Bäst resultat uppnås på fuktigt hår.
Använd inte på mycket vått hår.
Platt, slätt hår:
o Börja med en hårlock som är
ca 5 cm bred och tryck ihop
plattångens keramiska plattor runt
håret nära hårbotten.
o För apparaten långsamt mot
hårtopparna i en mjuk rörelse. Håll
håret sträckt så det inte trasslar
sig. Om du vill ha mer volym i
håret, gör du endast den yttersta
delen av håret slätt.
Hår med utåtböjda toppar:
o Börja med en hårlock som är
ca 5 cm bred och tryck ihop
plattångens keramiska plattor runt
håret nära hårbotten.
o För apparaten långsamt mot
hårtopparna.
o Avsluta med att böja den sista
delen av håret lite utåt.
Locka hårtopparna inåt:
o Börja med en hårlock som är
ca 5 cm bred och tryck ihop
plattångens keramiska plattor runt
håret nära hårbotten.
o För apparaten långsamt mot
hårtopparna.
o Avsluta med att böja in
hårtopparna.
RENGÖRING
Dra ut stickkontakten ur
vägguttaget före rengöring.
Låt apparaten svalna före
rengöring.
Använd inte lösningsmedel
eller starka eller slipande
rengöringsmedel för att rengöra
apparaten, eftersom dessa
kan repa eller skada ytan och
keramikplattorna.
Torka av den med en väl urvriden
mjuk trasa.
Sänk aldrig ned apparaten i vatten
och vatten får heller inte tränga in i
den.
6 7
6 7
INFORMATION OM KASSERING
OCH ÅTERVINNING AV DENNA
PRODUKT
Lägg märke till att denna Adexi-
produkt är märkt med följande
symbol:
Det innebär att denna produkt
inte får kasseras ihop med vanligt
hushållsavfall eftersom avfall som
utgörs av eller innehåller elektriska
eller elektroniska delar måste kasseras
separat.
Direktivet om avfall som utgörs
av eller innehåller elektriska eller
elektroniska delar kräver att varje
medlemsstat vidtar åtgärder för
korrekt insamling, återvinning,
hantering och materialåtervinning
av sådant avfall. Privata hushåll
inom EU kan utan kostnad
återlämna sin använda utrustning till
angivna insamlingsplatser. I en del
medlemsländer kan man i vissa fall
returnera den använda utrustningen
till återförsäljaren när man köper ny
utrustning. Kontakta din återförsäljare,
distributör eller lokala myndighet för
ytterligare information om hantering
av avfall som utgörs av eller innehåller
elektriska eller elektroniska delar.
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte om:
ovanstående instruktioner inte följs
apparaten har modierats
apparaten har blivit felhanterad,
utsatts för vårdslös behandling
eller fått någon form av skada eller
fel har uppstått till följd av fel på
nätspänningen.
Då vi ständigt utvecklar våra produkter
i fråga om funktion och design
förbehåller vi oss rätten till ändringar
av våra produkter utan föregående
meddelande.
FRÅGOR OCH SVAR
Om du har några frågor angående
användningen av apparaten och
du inte kan hitta svaret i denna
bruksanvisning kan du gå in på vår
webbplats på www.adexi.se.
Gå in på menyn "Konsumentservice"
och klicka på "Frågor och svar" om du
vill läsa de vanligaste frågorna.
Du hittar även kontaktinformation om
du behöver kontakta oss angående
tekniska frågor, reparationer och
reservdelar.
IMPORTÖR
Adexi Group
Adexi A/S ansvarar inte för eventuella
tryckfel.
8 9
8 9
INNLEDNING
For å få mest mulig glede av
apparatet ber vi deg lese gjennom
bruksanvisningen før bruk. Vi
anbefaler også at du tar vare på
bruksanvisningen, slik at du kan slå
opp i den ved senere anledninger.
SIKKERHETSREGLER
Normal bruk av apparatet
Feilaktig bruk av apparatet kan
føre til personskader og skader på
apparatet.
Apparatet må ikke brukes til andre
formål enn det er beregnet for.
Produsenten er ikke ansvarlig
for skade som skyldes feilaktig
bruk eller håndtering. (Se også
garantibetingelsene.)
Apparatet skal bare tilkobles 230 V,
50 Hz.
Slå alltid apparatet av ved hjelp av
på/av-knappen, og trekk støpselet
ut av kontakten når det ikke er i
bruk.
Dette symbolet betyr at
apparatet ikke kan brukes i
badekaret eller i dusjen eller i
nærheten av vann, servanter,
toalettskåler eller lignende. Du
skal aldri ta opp apparatet hvis
det faller ned i vann. Trekk først
støpselet ut av stikkontakten.
Vi anbefaler kun bruk av dette
apparatet hvis installasjonen er
beskyttet med et HFI-/HPFI-relé.
Ta kontakt med en kvalisert
elektriker hvis du er i tvil.
Vær oppmerksom på at apparatet
fortsatt er varmt en stund etter at
du har slått det av. Vent til det er
helt avkjølt før du pakker det bort.
Plasser alltid apparatet i sikker
avstand fra brennbare materialer
som gardiner, duker og lignende.
Ikke forlat apparatet mens det
er på, og hold øye med barn i
nærheten.
Forsiktig! Platene kan bli svært
varme. De må ikke komme i
kontakt med huden, da dette kan
føre til forbrenninger.
Apparatet er bare beregnet på bruk
i private husholdninger. Apparatet
er ikke egnet til utendørs eller
kommersiell bruk.
Må ikke tildekkes.
Apparatet må ikke utsettes for
direkte sollys.
Apparatet må ikke plasseres
eller oppbevares i nærheten av
andre varmekilder eller i fuktige
omgivelser.
Ledning, støpsel og stikkontakt
Hold ledningen unna varme
gjenstander og åpen ild.
Kontroller regelmessig at ledningen
og støpselet ikke er ødelagt. Ikke
bruk apparatet dersom dette skulle
være tilfelle, eller dersom det har
falt i bakken eller er skadet på
annen måte.
Hvis apparatet eller støpselet
er skadet, må det kontrolleres
og om nødvendig repareres av
autorisert servicepersonale. Hvis
så ikke skjer, foreligger det fare for
elektrisk støt. Prøv aldri å reparere
apparatet selv.
Trekk alltid støpselet ut av
stikkontakten før rengjøring.
Ikke dra i ledningen når du trekker
støpselet ut av kontakten. Ta i
stedet godt tak i støpselet.
Ikke surr ledningen rundt
apparatet.
APPARATETS HOVEDDELER
1. Strømledning
2. Låseknapp
3. Håndtak
4. På/av-knapp (vises ikke på bildet)
5. Knapp for temperaturinnstilling
6. Temperaturindikatorlys
7. Keramiske plater (vises ikke på
bildet)
8. Damphull
NO
8 9
8 9
BRUK AV APPARATET
Dette apparatet har ere
temperaturinnstillinger og er spesielt
utformet til bruk på fuktig hår.
Kanalene i keramikkplatene leder vann
fra håret og lar det fordampe gjennom
damphullene (8). Det kan selvfølgelig
også brukes på tørt hår.
1. Skyv låseknappen (2) oppover for
å åpne keramikkplatene (7).
2. Plasser tangen på en at,
varmebestandig ate og sett
støpselet i kontakten.
3. Slå tangen på ved å skyve av/på-
bryteren (4) mot det hvite symbolet
(til venstre).
o De fem
temperaturindikatorlysene (6)
blinker en gang.
4. Trykk ned
temperaturinnstillingsknappen (5)
til du oppnår ønsket temperatur (se
tabellen nedenfor).
o De tilhørende
temperaturindikatorlysene
blinker. Lysene slutter å blinke
hver gang apparatet når en
temperaturinnstilling.
5. Slå av ved å trykke på/av-knappen
nedover til det svarte symbolet (til
høyre).
Temperat-
urinnstilling Bruk
120 ºC Veldig tynt, nt hår
140 ºC Tynt, nt hår
160 ºC Normalt, sunt hår
180 ºC Tykt, sunt, uregjerlig hår
195 ºC Svært tykt, sunt hår,
svært uregjerlig
Stylingtips
Børst håret grundig før du bruker
krølltengene. Del håret opp i små
lokker og behandle dem en etter en
som beskrevet nedenfor, til du har
oppnådd ønsket resultat. Håret bør
være rent før du bruker apparatet.
Fuktig hår gir best resultat. Ikke bruk
apparatet på veldig vått hår.
Flatt, mykt hår:
o Start med en hårlokk som er cirka
5 cm bred. Lukk rettetangens
keramiske plater rundt håret nær
hodebunnen.
o La tangen gli sakte nedover mot
tuppene i en myk bevegelse. Hold
håret stramt for å unngå ”knekker”
i håret. Håret kan få mer løft hvis
du kun lar tangen gli over de ytre
hårlokkene.
Hår som vipper utover:
o Start med en hårlokk som er cirka
5 cm bred. Lukk rettetangens
keramiske plater rundt håret nær
hodebunnen.
o La tangen gli rolig ned mot
tuppene.
o Avslutt med å krølle den siste
delen av hårlokken litt utover
nederst ved tuppen.
Hår som krøller innover:
o Start med en hårlokk som er cirka
5 cm bred. Lukk rettetangens
keramiske plater rundt håret nær
hodebunnen.
o La tangen gli rolig ned mot
tuppene.
o Avslutt med å krølle den siste
delen av hårlokken innover ved
tuppen.
RENGJØRE MASKINEN
Trekk alltid støpselet ut av
stikkontakten før rengjøring.
La apparatet avkjøles før
rengjøring.
Ikke bruk sterke eller slipende
rengjøringsmidler, løsemidler eller
lignende for å rengjøre tangen.
Slike midler kan ripe opp og
ødelegge apparatets overate og
de keramiske platene.
Tørk av apparatet med en
oppvridd og myk klut.
Apparatet må ikke dyppes i vann.
Pass på så det ikke trenger vann
inn i apparatet.
10 11
10 11
INFORMASJON OM AVHENDING
OG RESIRKULERING AV
PRODUKTET
Legg merke til at dette Adexi-
produktet er merket med følgende
symbol:
Det betyr at dette produktet ikke
må avhendes sammen med vanlig
husholdningsavfall, da elektrisk og
elektronisk avfall skal avhendes
separat.
I henhold til WEEE-direktivet må det
enkelte medlemslandet sørge for riktig
innsamling, gjenvinning, håndtering og
resirkulering av elektrisk og elektronisk
avfall. Private husholdninger i EU
kan levere brukt utstyr til spesielle
resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt.
I noen medlemsland kan det ved kjøp
av nytt utstyr være mulig å levere
brukt utstyr til forhandleren som solgte
det. Ta kontakt med forhandleren,
distributøren eller offentlige
myndigheter for ytterligere informasjon
om hva du skal gjøre med elektrisk og
elektronisk avfall.
GARANTIBETINGELSER
Garantien gjelder ikke
Hvis instruksjonene over ikke
følges
Hvis det er foretatt uautoriserte
inngrep på apparatet
Hvis apparatet er brukt feil,
har vært utsatt for hardhendt
behandling eller fått noen annen
form for skade.
Ved feil som måtte oppstå på
grunn av feil på strømnettet
På grunn av at vi hele tiden utvikler
funksjonen og utformingen på
produktene våre, forbeholder vi oss
retten til å endre produktet uten
forvarsel.
SPØRSMÅL OG SVAR
Hvis du har spørsmål vedrørende bruk
av apparatet som du ikke nner svar
på i denne bruksanvisningen, kan du
ta en titt på nettsidene våre på www.
adexi.eu.
Gå til menyen "Consumer Service", og
klikk på "Question & Answer" for å se
ofte stilte spørsmål.
Se også kontaktinformasjonen hvis
du ønsker å kontakte oss vedrørende
tekniske problemer, reparasjoner,
tilbehør og reservedeler.
IMPORTØR
Adexi Group
Vi er ikke ansvarlige for trykkfeil.
FI
10 11
10 11
JOHDANTO
Lue tämä käyttöopas huolellisesti
ennen laitteen ensimmäistä
käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn
uudesta laitteestasi. Suosittelemme
myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin
voit perehtyä laitteen eri toimintoihin
myöhemminkin.
TURVALLISUUSTOIMENPITEET
Laitteen normaali käyttö
Laitteen vääränlainen käyttö
voi aiheuttaa vahinkoja ja
vaaratilanteita.
Käytä laitetta vain sen oikeaan
käyttötarkoitukseen. Valmistaja
ei ole vastuussa virheellisestä
käytöstä tai käsittelystä johtuvista
vahingoista (katso myös kohta
Takuuehdot).
Laite voidaan kytkeä vain
verkkoon, jonka jännite on 230 V ja
taajuus 50 Hz.
Sammuta laite aina
virtapainikkeesta ja irrota johto
seinästä, kun laite ei ole käytössä.
Symboli tarkoittaa, että laitetta
ei saa käyttää kylpyammeessa tai
veden, pesualtaiden, vesiastioiden
tai vastaavien läheisyydessä. Älä
koskaan koske laitteeseen, jos se
putoaa veteen. Irrota ensin pistoke
pistorasiasta.
Suosittelemme laitteen käyttämistä
vain, jos asennus on suojattu
HFI-/HPFI-releellä. Epävarmoissa
tapauksissa ota yhteys pätevään
sähköasentajaan.
Muista, että laite on kuuma
jonkin aikaa sen jälkeen, kun
olet sammuttanut sen. Anna
suoristusraudan jäähtyä täysin,
ennen kuin laitat sen säilytykseen.
Aseta laite aina turvallisen
etäisyyden päähän syttyvistä
esineistä, kuten verhoista,
pöytäliinoista tms.
Älä jätä laitetta valvomatta ja
huolehdi, etteivät lapset pääse
käytössä olevan laitteen lähelle.
Varoitus! Levyt saattavat olla
erittäin kuumia. Älä kosketa
niillä ihoa, sillä se voi aiheuttaa
palovammoja.
Vain kotitalouskäyttöön. Laite ei
sovi ulkokäyttöön eikä kaupalliseen
käyttöön.
Älä peitä laitetta.
Älä altista laitetta suoralle
auringonvalolle.
Älä aseta laitetta muiden
lämmönlähteiden läheisyyteen tai
kosteaan ympäristöön tai säilytä
laitetta kyseisissä ympäristöissä.
Johto, pistoke ja pistorasia
Pidä johto loitolla lämmönlähteistä
ja avotulesta.
Tarkista säännöllisin väliajoin,
ettei virtajohto tai pistoke ole
vahingoittunut, äläkä käytä
laitetta, jos virtajohto tai pistoke
on vaurioitunut tai jos laite on
pudonnut lattialle tai veteen tai
muuten vaurioitunut.
Jos laite tai pistoke on
vaurioitunut, valtuutetun korjaajan
on sähköiskuvaaran välttämiseksi
tarkistettava ja tarvittaessa
korjattava laite. Älä yritä koskaan
itse korjata laitetta.
Irrota pistoke pistorasiasta laitteen
puhdistuksen ajaksi.
Vältä johdosta vetämistä, kun
pistoke irrotetaan pistorasiasta.
Ota sen sijaan kiinni pistokkeesta.
Älä kierrä virtajohtoa laitteen
ympärille.
LAITTEEN PÄÄOSAT
1. Virtajohto
2. Lukituspainike
3. Kädensija
4. Virtapainike (ei näy kuvassa)
5. Lämpötilan asetuspainike
6. Lämpötilan merkkivalot
7. Keraamiset levyt (eivät näy
kuvassa)
8. Höyryaukko
FI
12 13
12 13
LAITTEEN KÄYTTÖ
Laitteella on useita lämpötila-
asetuksia, ja se on suunniteltu
erityisesti kosteille hiuksille.
Keraamisten levyjen kanavat
johdattavat vettä pois hiuksista, jolloin
vesi haihtuu höyryaukkojen (8) kautta.
Luonnollisesti laite sopii myös kuiville
hiuksille.
1. Paina lukituspainiketta (2) ylöspäin
avataksesi keraamiset levyt.
2. Aseta laite tasaiselle,
lämmönkestävälle pinnalle ja kytke
pistoke pistorasiaan.
3. Kytke virta painamalla virtakytkintä
(4) valkoista merkkiä kohti
(vasemmalle).
o Viisi lämpötilan merkkivaloa (6)
vilkkuvat kerran.
4. Paina lämpötilan asetuspainiketta
(5) toistuvasti sen mukaan, minkä
lämpötilan haluat (katso oheista
taulukkoa).
o Vastaava(t) merkkivalo(t) (6)
vilkkuu (vilkkuvat). Valot
lakkaavat vilkkumasta, kun laite
saavuttaa lämpötilatason.
5. Katkaise virta painamalla
virtakytkintä alaspäin mustaa
symbolia kohti (oikealle).
Lämpötila-
asetus Käyttö
120 ºC Erittäin ohuet, hauraat
hiukset
140 ºC Ohuet, arat hiukset
160 ºC Normaalit, terveet hiukset
180 ºC Paksut, terveet hiukset,
vaikeasti suoristuvat
195 ºC Erittäin paksut, terveet
hiukset, erittäin vaikeasti
siliävät
Muotoiluvinkkejä
Harjaa hiukset ennen muotoilua.
Jaa hiuksesi pieniin osiin ja käsittele
jokainen osio erikseen seuraavien
ohjeiden mukaan, kunnes saavutat
haluamasi tuloksen. Käytä laitetta
puhtaisiin hiuksiin. Kosteilla hiuksilla
saavutat parhaan tuloksen. Älä käytä
sitä hyvin märkiin hiuksiin.
Sileät, pehmeät hiukset:
o Erota hiuksista noin 5 cm:
n levyinen suortuva ja sulje
suoristusraudan keraamiset levyt
hiusten ympärille lähellä hiusjuurta.
o Liu'uta laitetta hitaasti ja tasaisesti
latvaa kohti. Pidä hiussuortuva
tiukkana, jottei se taitu. Jos
haluat hiuksiin runsautta, suorista
ainoastaan päällimmäiset hiukset.
Taipuisat latvat:
o Erota hiuksista noin 5 cm:
n levyinen suortuva ja sulje
suoristusraudan keraamiset levyt
hiusten ympärille lähellä hiusjuurta.
o Liu'uta laitetta hitaasti hiusten
latvaa kohti.
o Käännä alimpia latvoja hieman
ulospäin.
Pyöreät latvat:
o Erota hiuksista noin 5 cm:
n levyinen suortuva ja sulje
suoristusraudan keraamiset levyt
hiusten ympärille lähellä hiusjuurta.
o Liu'uta laitetta hitaasti hiusten
latvaa kohti.
o Käännä alimmat latvat sisäänpäin.
PUHDISTUS
Irrota pistoke pistorasiasta laitteen
puhdistuksen ajaksi.
Anna laitteen jäähtyä ennen
puhdistusta.
Älä käytä laitteen puhdistamiseen
vahvoja tai hankaavia
puhdistusaineita, liuottimia
tai vastaavia, sillä ne voivat
naarmuttaa tai vahingoittaa
ulkopintoja ja keraamisia levyjä.
Pyyhi laite huolellisesti pehmeällä
liinalla.
Älä koskaan upota laitetta veteen,
sillä laitteeseen ei saa päästä
yhtään vettä.
12 13
12 13
TIETOJA TUOTTEEN
HÄVITTÄMISESTÄ JA
KIERRÄTTÄMISESTÄ
Tämä Adexi-tuote on merkitty
seuraavalla symbolilla:
Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö-
ja elektroniikkajäte on hävitettävä
erikseen.
Sähkö- ja elektroniikkajätettä
koskevan direktiivin mukaan
jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä
asianmukainen sähkö- ja
elektroniikkajätteen keräys,
talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-
alueen yksityiset kotitaloudet voivat
palauttaa käytetyt laitteet maksutta
erityisiin kierrätyspisteisiin. Joissakin
jäsenvaltioissa ja tietyissä tapauksissa
käytetty laite voidaan palauttaa sille
jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos
tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja
sähkö- ja elektroniikkajätteen
käsittelystä saat jälleenmyyjältäsi,
tukkukauppiaaltasi tai paikallisilta
viranomaisilta.
TAKUUEHDOT
Takuu ei ole voimassa, jos
edellä olevia ohjeita ei ole
noudatettu
laitteeseen on tehty muutoksia
laitetta on käsitelty väärin tai rajusti
tai se on kärsinyt muita vaurioita.
syntyneet viat johtuvat
sähköverkon häiriöistä.
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme
toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi
pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta
ilman etukäteisilmoitusta.
KYSYMYKSET JA VASTAUKSET
Jos sinulla on laitteen käyttöä koskevia
kysymyksiä etkä löydä vastauksia
tästä käyttöohjeesta, vieraile Internet-
sivuillamme osoitteessa www.adexi.
eu.
Katso usein kysyttyjen kysymysten
vastaukset Consumer Service -valikon
(asiakaspalvelu) kohdasta ”Question
& Answer”.
Sivuilla on myös yhteystietomme siltä
varalta, että sinun täytyy ottaa meihin
yhteyttä teknisiä tietoja, korjauksia,
lisävarusteita tai varaosia koskevissa
asioissa.
Maahantuoja:
Adexi Group
Emme ole vastuussa mahdollisista
painovirheistä.
14 15
14 15
INTRODUCTION
To get the best out of your new
apparatus, please read this user
guide carefully before using it for the
rst time. We also recommend that
you keep the instructions for future
reference, so that you can remind
yourself of the functions of your
apparatus.
SAFETY MEASURES
Normal use of the apparatus
Incorrect use of this apparatus
may cause personal injury and
damage.
Use for its intended purpose
only. The manufacturer is not
responsible for any injury or
damage resulting from incorrect
use or handling (see also
Guarantee Terms).
For connection to 230 V, 50 Hz
only.
Always turn the apparatus off
using the on/off button, and unplug
it, when it is not in use.
This symbol means that the
appliance cannot be used in the
bath tub or near water, wash
basins, bowls or the like. Never try
to retrieve the apparatus if it falls
into water. First remove the plug
from the socket.
We recommend use of this
apparatus only if the installation
is protected by an HFI-/HPFI
relay. Please contact a qualied
electrician if in doubt.
Please note that the apparatus will
remain hot for a while after you
switch it off. Always allow it to cool
completely before you put it away.
Always keep the apparatus at
a safe distance from ammable
objects such as curtains,
tablecloths or the like.
Never leave unattended when in
use, and keep an eye on children.
Caution! The plates can get very
hot. They must not come into
contact with the skin, as this can
cause burns.
For domestic use only. Not for
outdoor or commercial use.
Do not cover.
Do not expose to direct sunlight.
Do not place or store near other
heat sources or in a damp
environment.
Cord, plug and mains socket
Keep cord away from hot objects
and open ame.
Check regularly that neither the
cord nor plug is damaged and do
not use if there is any damage, or
if it has been dropped on the oor,
dropped in water or damaged in
any other way.
If the apparatus or plug is
damaged, it must be inspected
and if necessary, repaired by
an authorised repair engineer,
otherwise there is a risk of electric
shock. Never try to repair the
apparatus yourself.
Remove the plug from the socket
before cleaning.
Avoid pulling the cord when
removing the plug from the socket.
Instead, hold the plug.
Do not wind the cord around the
apparatus.
KEY TO MAIN COMPONENTS OF
THE APPARATUS
1. Power cord
2. Lock button
3. Handle
4. On/off button (not visible in the
picture)
5. Temperature setting button
6. Temperature indicator lights
7. Ceramic plates (not visible on
picture)
8. Steam aperture
UK
14 15
14 15
USING THE APPARATUS
This apparatus has several
temperature settings and is specially
designed for use with damp hair. The
channels in the ceramic plates drain
water from the hair, and allows it to
evaporate through the steam apertures
(8). Naturally, it is also suitable for use
on dry hair.
1. Push lock button (2) upwards to
open the ceramic plates (7).
2. Place the apparatus on a at, heat-
resistant surface, and plug it in.
3. Switch on by pushing the on/off
switch (4) towards the white
symbol (to left).
o The ve temperature indicator
lights (6) will ash once.
4. Press the temperature setting
button (5) repeatedly according
to the temperature you want (see
table below).
o The corresponding temperature
indicator light(s) will ash.
The lights will stop blinking
as the apparatus reaches each
temperature level.
5. Switch off by pushing the on/off
button downwards to the black
symbol (on right).
Tempera-
ture setting Use
120 ºC Very ne, delicate hair
140 ºC Fine, delicate hair
160 ºC Normal, healthy hair
180 ºC Thick, healthy hair,
difcult to smooth
195 ºC Very thick, healthy hair,
very difcult to smooth
Styling tips
Brush hair thoroughly before setting.
Divide your hair up into small sections,
and deal with them separately piece
by piece as described below until the
desired result is achieved. Hair should
be clean before using the appliance.
Damp hair gives the best result. Do
not use on very wet hair.
Flat, smooth hair:
o Start with a lock of hair about 5
cm wide and close the at tong’s
ceramic plates around the hair
near the scalp.
o Slowly slide the apparatus towards
the hair ends in a uent movement.
Keep the hair tight to avoid kinks.
For more lift in the hair, smooth
only the outer part of the hair lock.
Hair with a ick:
o Start with a lock of hair about 5
cm wide and close the at tong’s
ceramic plates around the hair
near the scalp.
o Slide the apparatus slowly towards
the hair ends.
o Finish by curling the last piece of
hair a little out at the ends.
Hair with a curl:
o Start with a lock of hair about 5
cm wide and close the at tong’s
ceramic plates around the hair
near the scalp.
o Slide the apparatus slowly towards
the hair ends.
o Finish by curling the last piece of
hair under at the ends.
CLEANING
Remove the plug from the socket
before cleaning.
Allow to cool down before
cleaning.
Do not use strong or abrasive
cleaning agents, solvents or
similar to clean the apparatus, as
these may scratch or damage the
external surfaces and the ceramic
plates.
Wipe it with a well-wrung soft
cloth.
Never submerge the apparatus
in water, and no water must be
allowed to get into it.
16 17
16 17
INFORMATION ON DISPOSAL AND
RECYCLING OF THIS PRODUCT
Please note that this Adexi product
is marked with this symbol:
This means that this product must not
be disposed of together with ordinary
household waste, as electrical and
electronic waste must be disposed of
separately.
In accordance with the WEEE
directive, every member state must
ensure correct collection, recovery,
handling and recycling of electrical and
electronic waste. Private households
in the EU can take used equipment
to special recycling stations free of
charge. In some member states you
can, in certain cases, return the used
equipment to the retailer from whom
you purchased it, if you are purchasing
new equipment. Contact your retailer,
distributor or the municipal authorities
for further information on what
you should do with electrical and
electronic waste.
GUARANTEE TERMS
The guarantee does not apply:
if the above instructions are not
followed
if the apparatus has been
interfered with
if the apparatus has been
mishandled, subjected to rough
treatment, or has suffered any
other form of damage
if faults have arisen as a result of
faults in your electricity supply.
Due to the constant development of
our products in terms of function and
design, we reserve the right to make
changes to the product without prior
warning.
QUESTIONS AND ANSWERS
If you have any questions regarding
use of the apparatus and cannot nd
the answer in this user guide, please
try our website at www.adexi.eu.
Go to the "Consumer Service" menu,
click on "Question & Answer" to see
the most frequently asked questions.
You can also see contact details if
you need to contact us for technical
issues, repairs, accessories and spare
parts.
IMPORTER
Adexi Group
We cannot be held responsible for any
printing errors
16 17
16 17
EINLEITUNG
Bevor Sie Ihr neues Gerät erstmals
in Gebrauch nehmen, sollten Sie
diese Anleitung sorgfältig durchlesen.
Wir empfehlen Ihnen außerdem, die
Bedienungsanleitung aufzuheben. So
können Sie die Funktionen des Geräts
jederzeit nachlesen.
SICHERHEITSHINWEISE
Normaler Gebrauch des Geräts
Der unsachgemäße
Gebrauch dieses Geräts
kann zu Verletzungen und zu
Beschädigungen führen.
Benutzen Sie das Gerät nur zu
den in der Bedienungsanleitung
genannten Zwecken. Der Hersteller
haftet nicht für Schäden, die
durch den unsachgemäßen
Gebrauch oder die unsachgemäße
Handhabung des Geräts
verursacht werden (siehe auch die
Garantiebedingungen).
Nur für den Anschluss an
230V/50Hz.
Schalten Sie das Gerät stets am
An/Aus-Schalter aus und ziehen
Sie den Stecker, wenn es nicht in
Gebrauch ist.
Das Symbol bedeutet, dass
das Gerät nicht in der Badewanne
oder in der Nähe von Wasser,
Waschbecken, Schalen oder
dergleichen verwendet werden
darf. Versuchen Sie niemals,
ein ins Wasser gefallenes Gerät
herauszuholen. Ziehen Sie zuerst
den Stecker aus der Steckdose.
Wir empfehlen den Gebrauch
dieses Geräts nur, wenn
die Installation durch eine
Fehlerstromschutzeinrichtung
(RCD) geschützt ist. Bitte wenden
Sie sich im Zweifelsfall an einen
Elektriker.
Bitte beachten Sie, dass das
Gerät noch eine Weile heiß bleibt,
nachdem es abgeschaltet wurde.
Lassen Sie ihn stets vollständig
abkühlen, bevor Sie ihn weg legen.
Sorgen Sie stets für einen
Sicherheitsabstand zu brennbaren
Gegenständen wie Gardinen,
Tischdecken usw.
Lassen Sie das eingeschaltete
Gerät niemals unbeaufsichtigt und
achten Sie auf Kinder, die sich in
der Nähe des Geräts aufhalten.
Vorsicht! Die Platten werden sehr
heiß Sie dürfen nicht mit der Haut
in Kontakt kommen, da dies zu
Verbrennungen führen kann.
Nur für den Gebrauch im Haushalt.
Dieses Gerät eignet sich nicht für
den gewerblichen Gebrauch oder
den Gebrauch im Freien.
Das Gerät nicht zudecken.
Das Gerät nicht direkter
Sonneneinstrahlung aussetzen.
Nicht in der Nähe anderer
Hitzequellen oder in einer feuchten
Umgebung aufstellen oder lagern.
Kabel, Stecker und Steckdose
Das Kabel von heißen
Gegenständen und offenem Feuer
weg halten.
Überprüfen Sie regelmäßig, ob das
Kabel oder der Stecker beschädigt
ist, und verwenden Sie das Gerät
nicht, wenn dies der Fall ist, oder
wenn es auf den Boden oder ins
Wasser fallen gelassen oder auf
andere Weise beschädigt wurde.
Falls Sie eine Beschädigung von
Gerät oder Stecker feststellen,
muss das Gerät entsorgt oder
von einer Fachwerkstatt repariert
werden, da sonst die Gefahr von
Stromschlägen besteht. Versuchen
Sie niemals, das Gerät selbst zu
reparieren.
Ziehen Sie vor dem Reinigen den
Stecker aus der Steckdose.
Ziehen Sie nicht am Kabel, um
den Stecker aus der Steckdose zu
ziehen. Ziehen Sie stattdessen am
Stecker.
Das Kabel nicht um das Gerät
wickeln.
DE
18 19
18 19
ÜBERSICHT ÜBER DIE
WICHTIGSTEN GERÄTETEILE
1. Kabel
2. Verriegelungsknopf
3. Griff
4. An/Aus-Schalter (nicht sichtbar)
5. Temperatureinstellungsknopf
6. Temperaturleuchtanzeigen
7. Keramikplatten (in der Abbildung
nicht sichtbar)
8. Dampföffnung
GEBRAUCH DES GERÄTS
Das Gerät hat mehrere
Temperatureinstellungen und ist
speziell für den Gebrauch bei
feuchtem Haar bestimmt. Die Kanäle
in den Keramikplatten ziehen das
Wasser aus den Haaren und lassen
es durch die Dampföffnungen (8)
verdampfen. Natürlich ist das Gerät
auch für den Gebrauch bei trockenem
Haar geeignet.
1. Schieben Sie den
Verriegelungsknopf (2) nach oben, um
die Keramikplatten (7) zu öffnen.
2. Legen Sie das Gerät auf eine
ebene, hitzebeständige Oberäche
und stecken Sie es ein.
3. Schalten Sie es ein, indem Sie den
An/Aus Schalter (4) zum weißen
Symbol (links) schieben.
o Die fünf
Temperaturleuchtanzeigen (6)
blinken einmal.
4. Drücken Sie den
Temperatureinstellungsknopf
(5) mehrmals, entsprechend der
gewünschten Temperatur (siehe
nachfolgende Tabelle).
o Die entsprechende(n)
Temperaturleuchtanzeige(n)
blinken. Die Leuchtanzeigen
hören auf zu blinken, wenn das
Gerät die jeweilige Temperatur
erreicht.
5. Schalten Sie das Gerät ab, indem
Sie den An-/Aus-Schalter nach
unten zu dem schwarzen Symbol
(rechts) schieben.
Temperatur-
einstellung Verwendung
120 ºC Sehr feines,
empndliches Haar
140 ºC Feines, empndliches
Haar
160 ºC Normales, gesundes
Haar
180 ºC Dickes, gesundes
Haar, schwer zu
glätten
195 ºC Sehr dickes, gesundes
Haar, sehr schwer zu
glätten
Stylingtipps
Bürsten Sie Ihr Haar vor der
Behandlung gut durch. Teilen Sie
Ihr Haar in kleine Bereiche auf und
behandeln Sie diese wie nachfolgend
beschrieben, bis das gewünschte
Ergebnis erreicht ist. Das Haar muss
vor dem Gebrauch des Geräts sauber
sein. Feuchtes Haar gibt das beste
Resultat. Nicht bei sehr nassem Haar
verwenden.
Glattes, weiches Haar:
o Beginnen Sie mit einer ca. 5 cm
breiten Haarlocke und schließen
Sie die Keramikplatten (11) des
Haarglätters in der Nähe der
Kopfhaut um das Haar.
o Schieben Sie das Gerät langsam
in einer ießenden Bewegung
auf die Haarspitzen zu. Halten
Sie das Haar straff, um Knicke zu
vermeiden. Wenn Sie dem Haar
mehr Fülle geben wollen, glätten
Sie nur den äußeren Teil der
Haarlocke.
Welliges Haar:
o Beginnen Sie mit einer ca. 5 cm
breiten Haarlocke und schließen
Sie die Keramikplatten (11) des
Haarglätters in der Nähe der
Kopfhaut um das Haar.
o Schieben Sie das Gerät langsam
auf die Haarspitzen zu.
o Drehen Sie das letzte Stück des
Haares zum Abschluss an den
Enden ein wenig nach außen.
18 19
18 19
Lockiges Haar:
o Beginnen Sie mit einer ca. 5 cm
breiten Haarlocke und schließen
Sie die Keramikplatten (11) des
Haarglätters in der Nähe der
Kopfhaut um das Haar.
o Schieben Sie das Gerät langsam
auf die Haarspitzen zu.
o Drehen Sie das letzte Stück des
Haares zum Abschluss an den
Enden nach innen.
REINIGUNG
Ziehen Sie vor dem Reinigen den
Stecker aus der Steckdose.
Vor dem Reinigen abkühlen lassen.
Verwenden Sie keine starken oder
schleifenden Reinigungsmittel,
Lösungsmittel oder Ähnliches zum
Reinigen des Geräts, da diese
die äußeren Oberächen und die
Keramikplatten zerkratzen oder
beschädigen können.
Wischen Sie es mit einem gut
ausgewrungenen Tuch gründlich
ab.
Tauchen Sie das Gerät niemals in
Wasser ein und verhindern Sie das
Eindringen von Wasser.
INFORMATION ÜBER DIE
ENTSORGUNG UND DAS
RECYCLING DIESES PRODUKTS
Dieses Adexi-Produkt trägt dieses
Zeichen:
Das heißt, dass es nicht zusammen
mit normalem Haushaltsmüll sondern
als Sondermüll zu entsorgen ist.
Gemäß der WEEE-Richtlinie
muss jeder Mitgliedstaat für das
ordnungsgemäße Sammeln, die
Verwertung, die Handhabung und
das Recycling von Elektro- und
Elektronikmüll sorgen. Private
Haushalte im Bereich der EU können
ihre gebrauchten Geräte kostenfrei
an speziellen Recyclingstationen
abgeben. In einigen Mitgliedstaaten
können gebrauchte Geräte bei dem
Einzelhändler, bei dem sie gekauft
wurden, kostenfrei wieder abgegeben
werden, sofern ein neues Gerät
gekauft wird. Bitte nehmen Sie mit
der Verkaufsstelle oder den örtlichen
Behörden Kontakt auf, wenn Sie
Näheres über den Umgang mit
Elektro- und Elektronikmüll erfahren
möchten.
GARANTIEBEDINGUNGEN
Diese Garantie gilt nicht,
falls die vorstehenden Hinweise
nicht beachtet werden;
falls unbefugte Eingriffe ins Gerät
vorgenommen werden,
falls das Gerät unsachgemäß
behandelt, Gewalt ausgesetzt oder
anderweitig beschädigt worden ist.
bei Schäden, die aufgrund
von Fehlern im Leitungsnetz
entstanden sind.
Aufgrund der ständigen
Weiterentwicklung von Funktion und
Design unserer Produkte behalten
wir uns das Recht auf Änderung des
Produkts ohne vorherige Ankündigung
vor.
FRAGEN UND ANTWORTEN
Falls Sie Fragen zum Gebrauch dieses
Geräts haben und die Antworten nicht
in dieser Gebrauchsanweisung nden
können, besuchen Sie bitte unsere
Website (www.adexi.eu).
Gehen Sie zum Menü „Consumer
Services“, und klicken Sie auf
„Question & Answer“, um die am
häugsten gestellten Fragen zu sehen.
Sie nden dort auch Kontaktdaten, für
den Fall, dass Sie mit uns bezüglich
technischer Fragen, Reparaturen,
Zubehör oder Ersatzteile Kontakt
aufnehmen möchten.
IMPORTEUR
Adexi Group
Druckfehler vorbehalten.
20 21
20 21
WSTĘP
Aby móc skorzystać z wszystkich
funkcji nowego urządzenia, należy
najpierw dokładnie zapoznać się z
poniższymi wskazówkami. Radzimy
zachować tę instrukcję, aby w razie
konieczności można było wrócić do
zawartych w niej informacji na temat
funkcji urządzenia.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Normalne użycie urządzenia
Niewłaściwe użytkowanie
urządzenia może spowodow
obrażenia ciała oraz uszkodzenie
urządzenia.
Z urządzenia należy korzystać
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek
obrażenia lub szkody wynikające
z niewłaściwego użytkowania
bądź przechowywania urządzenia
(zobacz także część „Warunki
gwarancji”).
Urządzenie należy podłączać
jedynie do sieci zasilania o
napięciu 230 V i częstotliwości 50
Hz.
Jeżeli urządzenie nie jest
wykorzystywane, należy je
zawsze wyłączać przy pomocy
włącznika/wyłącznika i odłączać
od zasilania.
Symbol oznacza, że
urządzenie nie może b
stosowane w wannie ani w
pobliżu źródeł wody, umywalek,
miednic itp. Nigdy nie wolno
wyławiać urządzenia, jeżeli
wpadnie do wody. Najpierw
należy wyjąć wtyczkę z gniazda.
Zalecamy stosowanie niniejszego
urządzenia wyłącznie w
przypadku, gdy instalacja
chroniona jest przez przekaźnik
HFI-/HPFI. W razie wątpliwości
proszę skontaktować się z
wykwalikowanym technikiem.
Proszę pamiętać, że urządzenie
po wyłączeniu przez jakiś czas
pozostanie gorące. Przed
schowaniem należy pozwolić
urządzeniu wystygnąć.
Należy zawsze trzymać
urządzenie w odpowiedniej
odległości od przedmiotów
łatwopalnych, takich jak zasłony,
obrusy, itp.
Nie wolno zostawiać urządzenia
bez nadzoru, jeżeli jest włączone
lub jeśli w pobliżu znajdują się
dzieci.
Uwaga! Płytki mogą nagrzać się
do bardzo wysokiej temperatury.
Nie wolno dopuścić do ich
kontaktu ze skórą, ponieważ może
to spowodować oparzenia.
Wyłącznie do użytku domowego.
Urządzenie nie jest przeznaczone
do użytku na wolnym powietrzu
ani do użytku w celach
komercyjnych.
Nie wolno zakrywać urządzenia.
Nie wolno wystawiać urządzenia
na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Nie wolno umieszczać ani
przechowywać urządzenia w
pobliżu źródeł ciepła lub w
wilgotnych miejscach.
Przewód, wtyczka i gniazdko zasilania
Przewód sieciowy nie powinien
się znajdować w pobliżu gorących
przedmiotów lub otwartego ognia.
Należy regularnie sprawdzać, czy
przewód i wtyczka są w dobrym
stanie. Jeżeli zostały uszkodzone
lub urządzenie spadło na
podłogę, wpadło do wody bądź
zostało w jakikolwiek inny sposób
uszkodzone, nie wolno go
używać.
Jeżeli urządzenie lub wtyczka
uległy uszkodzeniu, należy je
dokładnie skontrolować, a w
razie konieczności oddać do
naprawy. W przeciwnym razie
istnieje niebezpieczeństwo
porażenia prądem. Nigdy nie
wolno samodzielnie naprawiać
urządzenia.
Przed czyszczeniem urządzenia
należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Przy wyciąganiu wtyczki z
gniazdka nie należy ciągnąć
za przewód, lecz trzymać za
wtyczkę.
Nie okręcać przewodu wokół
urządzenia.
PL
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51

Exido Hair Straightener 235-018 Instrukcja obsługi

Kategoria
Prostownice do włosów
Typ
Instrukcja obsługi