Melissa 235-018 Instrukcja obsługi

Kategoria
Prostownice do włosów
Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

20 21
20 21
WSTĘP
Aby móc skorzystać z wszystkich
funkcji nowego urządzenia, należy
najpierw dokładnie zapoznać się z
poniższymi wskazówkami. Radzimy
zachować tę instrukcję, aby w razie
konieczności można było wrócić do
zawartych w niej informacji na temat
funkcji urządzenia.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Normalne użycie urządzenia
Niewłaściwe użytkowanie
urządzenia może spowodować
obrażenia ciała oraz uszkodzenie
urządzenia.
Z urządzenia należy korzystać
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek
obrażenia lub szkody wynikające
z niewłaściwego użytkowania
bądź przechowywania urządzenia
(zobacz także część „Warunki
gwarancji”).
Urządzenie należy podłączać
jedynie do sieci zasilania o
napięciu 230 V i częstotliwości 50
Hz.
Jeżeli urządzenie nie jest
wykorzystywane, należy je
zawsze wyłączać przy pomocy
włącznika/wyłącznika i odłączać
od zasilania.
Symbol oznacza, że
urządzenie nie może być
stosowane w wannie ani w
pobliżu źródeł wody, umywalek,
miednic itp. Nigdy nie wolno
wyławiać urządzenia, jeżeli
wpadnie do wody. Najpierw
należy wyjąć wtyczkę z gniazda.
Zalecamy stosowanie niniejszego
urządzenia wyłącznie w
przypadku, gdy instalacja
chroniona jest przez przekaźnik
HFI-/HPFI. W razie wątpliwości
proszę skontaktować się z
wykwalikowanym technikiem.
Proszę pamiętać, że urządzenie
po wyłączeniu przez jakiś czas
pozostanie gorące. Przed
schowaniem należy pozwolić
urządzeniu wystygnąć.
Należy zawsze trzymać
urządzenie w odpowiedniej
odległości od przedmiotów
łatwopalnych, takich jak zasłony,
obrusy, itp.
Nie wolno zostawiać urządzenia
bez nadzoru, jeżeli jest włączone
lub jeśli w pobliżu znajdują się
dzieci.
Uwaga! Płytki mogą nagrzać się
do bardzo wysokiej temperatury.
Nie wolno dopuścić do ich
kontaktu ze skórą, ponieważ może
to spowodować oparzenia.
Wyłącznie do użytku domowego.
Urządzenie nie jest przeznaczone
do użytku na wolnym powietrzu
ani do użytku w celach
komercyjnych.
Nie wolno zakrywać urządzenia.
Nie wolno wystawiać urządzenia
na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Nie wolno umieszczać ani
przechowywać urządzenia w
pobliżu źródeł ciepła lub w
wilgotnych miejscach.
Przewód, wtyczka i gniazdko zasilania
Przewód sieciowy nie powinien
się znajdować w pobliżu gorących
przedmiotów lub otwartego ognia.
Należy regularnie sprawdzać, czy
przewód i wtyczka są w dobrym
stanie. Jeżeli zostały uszkodzone
lub urządzenie spadło na
podłogę, wpadło do wody bądź
zostało w jakikolwiek inny sposób
uszkodzone, nie wolno go
używać.
Jeżeli urządzenie lub wtyczka
uległy uszkodzeniu, należy je
dokładnie skontrolować, a w
razie konieczności oddać do
naprawy. W przeciwnym razie
istnieje niebezpieczeństwo
porażenia prądem. Nigdy nie
wolno samodzielnie naprawiać
urządzenia.
Przed czyszczeniem urządzenia
należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Przy wyciąganiu wtyczki z
gniazdka nie należy ciągnąć
za przewód, lecz trzymać za
wtyczkę.
Nie okręcać przewodu wokół
urządzenia.
PL
20 21
20 21
GŁÓWNE ELEMENTY SKŁADOWE
URZĄDZENIA
1. Przewód zasilający
2. Przycisk blokady
3. Uchwyt
4. Włącznik/wyłącznik (niewidoczny
na zdjęciu)
5. Przełącznik ustawiania
temperatury
6. Wskaźniki temperatury
7. Płytki ceramiczne (nie są
widoczne na obrazku)
8. Otwór wylotu pary
UŻYWANIE URZĄDZENIA
Niniejsze urządzenie posiada kilka
ustawień temperatury i zostało
stworzone specjalnie do stosowania
na wilgotnych włosach. Kanaliki w
płytkach ceramicznych powodują
usuwanie wody z włosów i pozwalają
na jej wyparowanie przez otwory
wylotu pary (8). Oczywiście z
urządzenia można także korzystać
przy włosach suchych.
1. Przesuń przycisk blokady (2)
ku górze, aby otworzyć płytki
ceramiczne (7).
2. Ułóż urządzenie na płaskiej,
odpornej na wysoką temperaturę
powierzchni i podłącz do
gniazdka.
3. Włącz urządzenie, przesuwając
włącznik/wyłącznik (4) w kierunku
białego symbolu (w lewo).
o Pięć wskaźników temperatury
(6) zaświeci się równocześnie.
4. Kilkakrotnie naciśnij przycisk
ustawiania temperatury (5)
w zależności od tego, jaką
temperaturę chcesz ustawić (patrz
tabela poniżej).
o Zaświeci się odpowiedni
wskaźnik(i) temperatury.
Wskaźniki przestaną migać,
kiedy urządzenie osiągnie
odpowiedni poziom
temperatury.
5. Wyłącz urządzenie, przesuwając
włącznik/wyłącznik w dół w
kierunku czarnego symbolu (po
prawej).
Ustawianie
temperatury Za pomocą
120 ºC Bardzo cienkie,
delikatne włosy
140 ºC Cienkie, delikatne włosy
160 ºC Normalne, zdrowe włosy
180 ºC Grube, zdrowe włosy,
trudne do wygładzenia
195 ºC Bardzo grube, zdrowe
włosy, trudne do
wygładzenia
Porady dotyczące modelowania
Przed podzieleniem włosy należy
dokładnie rozczesać. Podziel włosy na
małe pasma i prostuj je oddzielnie, po
kolei, w opisany poniżej sposób, aż do
chwili uzyskania żądanego rezultatu.
Przed skorzystaniem z urządzenia
włosy należy umyć. Układanie
wilgotnych włosów daje najlepsze
rezultaty. Nie stosować na bardzo
mokrych włosach.
Przylegające, gładkie włosy:
o Rozpocznij układanie fryzury
od stylizacji jednego pasma
włosów o szerokości około 5 cm i
zamknij płaskie płytki ceramiczne
szczypców wokół pasma przy
skórze głowy.
o Powoli przesuwaj urządzenie w
stronę końcówki pasma włosów,
jednostajnym ruchem. Trzymaj
włosy mocno, aby uniknąć
poskręcania. W celu podniesienia
włosów należy wygładzić tylko
zewnętrzną część pasma włosów.
Włosy wywinięte:
o Rozpocznij układanie fryzury
od stylizacji jednego pasma
włosów o szerokości około 5 cm i
zamknij płaskie płytki ceramiczne
szczypców wokół pasma przy
skórze głowy.
o Powoli przesuwaj urządzenie
w kierunku końcówki pasma
włosów.
o Na zakończenie lekko wywiń
ostatnie pasmo przy końcach.
22 23
22 23
Włosy skręcone:
o Rozpocznij układanie fryzury
od stylizacji jednego pasma
włosów o szerokości około 5 cm i
zamknij płaskie płytki ceramiczne
szczypców wokół pasma przy
skórze głowy.
o Powoli przesuwaj urządzenie
w kierunku końcówki pasma
włosów.
o Na zakończenie zawiń ostatnie
pasmo przy końcach pod spód.
CZYSZCZENIE
Przed czyszczeniem urządzenia
należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Przed przystąpieniem do
czyszczenia poczekaj, aż
urządzenie ostygnie.
Do czyszczenia urządzenia nie
wolno używać silnych ściernych
środków czyszczących,
rozpuszczalników itp., poniew
mogą one porysować lub
uszkodzić powierzchnię
zewnętrzną i płytki ceramiczne.
Wytrzyj urządzenie dobrze
odciśniętą, miękką szmatką.
Nie zanurzaj urządzenia w wodzie
i zapobiegaj przedostaniu się
wody do środka.
INFORMACJE O UTYLIZACJI I
RECYKLINGU TEGO PRODUKTU
Ten produkt marki Adexi oznaczony
jest następującym symbolem:
Oznacza to, że produktu nie należy
wyrzucać wraz z normalnymi
odpadami gospodarstwa domowego,
ponieważ zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny należy utylizow
osobno.
Zgodnie z dyrektywą WEEE (w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego), każde państwo
członkowskie ma obowiązek
zapewnić odpowiednią zbiórkę,
odzysk, przetwarzanie i recykling
zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. Gospodarstwa
domowe na obszarze UE mogą
nieodpłatnie oddawać zużyty sprzęt
do specjalnych zakładów utylizacji
odpadów. W niektórych państwach
członkowskich można zwrócić
zużyty sprzęt sprzedawcy, u którego
dokonano zakupu, pod warunkiem
zakupienia nowego sprzętu. Aby
uzyskać więcej informacji na temat
postępowania ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym,
należy zwrócić się do sprzedawcy,
dystrybutora lub władz miejskich.
WARUNKI GWARANCJI
Gwarancja nie obejmuje
następujących przypadków:
jeżeli nie przestrzegano niniejszej
instrukcji,
jeżeli urządzenie poddano
modykacji bez upoważnienia
jeżeli urządzenie było użytkowane
w sposób niewłaściwy,
nieostrożny lub zostało
uszkodzone,
jeżeli uszkodzenie powstało na
skutek zakłóceń w działaniu sieci
elektrycznej.
Z uwagi na ciągłe udoskonalanie
naszych produktów pod względem
ich funkcjonalności i stylistyki,
zastrzegamy sobie prawo do
wprowadzania zmian w produkcie bez
uprzedzenia.
PYTANIA I ODPOWIEDZI
W razie jakichkolwiek pytań
dotyczących korzystania z urządzenia,
na które odpowiedzi nie można
odnaleźć w niniejszej instrukcji,
zapraszamy na naszą stronę
internetową www.adexi.eu.
Wejdź do menu "Consumer Services",
kliknij "Question & Answer", aby
zobaczyć najczęściej zadawane
pytania.
Możesz także znaleźć tam dane
kontaktowe w razie konieczności
skonsultowania z nami kwestii
technicznych, napraw, spraw
związanych z akcesoriami i częściami
zamiennymi.
IMPORTER
Adexi Group
Firma nie ponosi odpowiedzialności za
błędy w druku.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51

Melissa 235-018 Instrukcja obsługi

Kategoria
Prostownice do włosów
Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla