Exido 235-020 Instrukcja obsługi

Marka
Exido
Model
235-020
Typ
Instrukcja obsługi
38
39
WSTĘP
Aby móc skorzystać z wszystkich funkcji nowego
urządzenia, należy najpierw dokładnie zapoznać
się z poniższymi wskazówkami. Radzimy zachować
tę instrukcję, aby w razie konieczności można było
wrócić do zawartych w niej informacji na temat funkcji
urządzenia.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Prawidłowe użytkowanie urządzenia
Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może
spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzenie
urządzenia.
Z urządzenia należy korzystać zgodnie z
jego przeznaczeniem. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub
szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania
bądź przechowywania urządzenia (zobacz także
część „Warunki gwarancji”).
Urządzenie należy podłączać jedynie do sieci
zasilania o napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz.
Jeżeli urządzenie nie jest używane, wyłącz je za
pomocą wyłącznika i odłączyć od gniazdka.
Należy zwrócić uwagę na to, że urządzenie będzie
gorące jeszcze przez jakiś czas po jego wyłączeniu.
Przed schowaniem lub wymianą akcesoriów należy
odczekać, aż urządzenie ostygnie.
Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innym
płynie.
Nie wolno używać urządzenia w wannie ani pod
prysznicem, ponieważ może to spowodować
porażenie elektryczne.
Nie wolno zostawiać urządzenia bez nadzoru, jeżeli
jest włączone lub jeśli w pobliżu znajdują się dzieci.
Uwaga! Płytki ceramiczne mogą się bardzo nagrzać.
Nie wolno dopuścić do ich kontaktu ze skórą,
ponieważ może to spowodować oparzenia.
Urządzenie nie jest przeznaczone do celów
komercyjnych ani do użytku na wolnym powietrzu.
Należy zawsze trzymać urządzenie w odpowiedniej
odległości od przedmiotów łatwopalnych, takich jak
zasłony, obrusy, itp.
Nie wolno zakrywać urządzenia.
Nie wolno wystawiać urządzenia na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych.
Nie wolno umieszczać ani przechowywać
urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub w wilgotnych
miejscach.
Urządzenia nie wolno umieszczać w miejscach,
z których może spaść lub zostać ściągnięte do
umywalki, wanny itp. Urządzenia, które wpadło do
wody, nie wolno wyciągać. Najpierw należy wyjąć
wtyczkę z gniazda.
Przewód, wtyczka i gniazdko zasilania
Przewód sieciowy nie powinien się znajdować w
pobliżu gorących przedmiotów lub otwartego ognia.
Należy regularnie sprawdzać, czy przewód i wtyczka
są w dobrym stanie. Jeżeli zostały uszkodzone lub
urządzenie spadło na podłogę, wpadło do wody
bądź zostało w jakikolwiek inny sposób uszkodzone,
nie wolno go używać.
Jeżeli urządzenie lub wtyczka uległy uszkodzeniu,
należy je dokładnie skontrolować, a w razie
konieczności oddać do naprawy. W przeciwnym
razie istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem.
Nie wolno wykonywać napraw samodzielnie.
Przed czyszczeniem urządzenia należy wyjąć
wtyczkę z gniazdka.
Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka nie należy
ciągnąć za przewód, lecz trzymać za wtyczkę.
Przewodu sieciowego nie należy owijać wokół
urządzenia.
Należy się upewnić, że nie ma możliwości potknięcia
się o przewód zasilający albo przedłużacz.
GŁÓWNE ELEMENTY SKŁADOWE URZĄDZENIA
1. Przewód zasilający
2. Uchwyt do zawieszania
3. Uchwyt
4. Przycisk zasilania
5. Skala temperatury
6. Lampka kontrolna
7. Pierścień blokujący
8. Symbole blokady
9. Karbownica/prostownica
do włosów
10. Przejściówka
11. Płytki ceramiczne
12. Lokówki do włosów (3)
13. Szczotka
14. Spirala
UŻYWANIE URZĄDZENIA
Stosować urządzenie na czyste i suche włosy.
Zakładanie akcesoriów
1. Przekręć pierścień blokujący (7) do momentu, aż
strzałka na uchwycie (3) znajdzie się w jednej linii ze
strzałką na pierścieniu blokującym.
2. Włóż karbownicę/prostownicę (9) lub jedną z
lokówek (12) do otworu w uchwycie i mocno wciśnij
na miejsce.
3. Przekręcaj pierścień blokujący do momentu, aż
strzałka na uchwycie znajdzie się w jednej linii ze
strzałką na pierścieniu blokującym. Element znajduje
się we właściwej pozycji.
PL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
40
41
Podgrzewanie
1. Ułóż urządzenie na płaskiej, odpornej na wysoką
temperaturę powierzchni i podłączyć do gniazdka
zasilania.
2. Włącz, przesuwając przycisk zasilania (4) w stronę
białego symbolu (powyżej). Zapali się lampka
kontrolna (6), która będzie się świecić przez cały
czas działania urządzenia.
Ustawianie temperatury
Możliwe są trzy ustawienia: wyłączone (czarny symbol,
na dole), średnia temperatura (czarno-biały symbol,
pośrodku) i wysoka temperatura (biały symbol, na
górze). Temperaturę można regulować, przesuwając
wyłącznik w górę i w dół.
Stosowanie karbownicy/prostownicy
Przy wymianie akcesoriów takich jak karbownica/
prostownica do włosów, należy stosować złączkę (10).
Wciskaj do momentu, aż strzałka pokryje się z dwoma
prostymi liniami – wybrano prostownicę. Przesuwaj do
momentu, aż strzałka pokryje się z dwoma falistymi
liniami – wybrano karbownicę. Kiedy przejściówka
pokrywa się z kropką pośrodku, karbownica/
prostownica jest zablokowana.
Korzystanie z lokówek do włosów
W zestawie znajdują się trzy lokówki o różnych
rozmiarach: Najcieńsza pozwala uzyskać mocno
skręcone loki, a najgrubsza – słabo skręcone loki. Im
więcej włosów nakręci się na lokówkę, tym słabiej
skręcone będą loki. Skręt można również złagodzić za
pomocą szczotki (13) lub spirali (14) (patrz poniżej).
Porady dotyczące modelowania
Przed podzieleniem włosy należy dokładnie rozczesać.
Podziel włosy na małe pasma i prostuj je oddzielnie, po
kolei, w opisany poniżej sposób, aż do chwili uzyskania
żądanego rezultatu.
Falowane włosy:
Zacznij od pasma włosów o szerokości około 5
cm i zaciśnij płytki ceramiczne karbownicy (11) na
włosach, blisko skóry.
Odczekaj około 10 sekund.
Otwórz płytki i zaciśnij je ponownie na dalszym
odcinku pasma włosów.
Przylegające, gładkie włosy:
Zacznij od pasma włosów o szerokości około 5
cm i zaciśnij płytki ceramiczne karbownicy (11) na
włosach, blisko skóry.
Powoli przesuwaj urządzenie w stronę końcówki
pasma włosów, jednostajnym ruchem. Trzymaj
włosy mocno, aby uniknąć poskręcania. W celu
podniesienia włosów należy wygładzić tylko
zewnętrzną część pasma włosów.
Włosy wywinięte:
Zacznij od pasma włosów o szerokości około 5
cm. Nawiń pasmo włosów na lokówkę (12), tak aby
górny zacisk znajdował się z tyłu, blisko skóry.
Powoli przesuwaj urządzenie w kierunku końcówki
pasma włosów.
Na zakończenie lekko wywiń ostatnie pasmo przy
końcach.
Włosy skręcone:
Zacznij od pasma włosów o szerokości około 5
cm. Nawiń pasmo włosów na lokówkę (12), tak aby
górny zacisk znajdował się z przodu, blisko skóry.
Powoli przesuwaj urządzenie w kierunku końcówki
pasma włosów.
Na zakończenie zawiń ostatnie pasmo przy końcach
pod spód.
Loki:
Zacznij od pasma włosów o szerokości około 5
cm. Otwórz górny zacisk (12) i umieść lokówkę w
połowie długości pasma włosów.
Rozłóż włosy wzdłuż lokówki i zaciśnij górny zacisk,
aby zablokować pasmo włosów.
Powoli przesuwaj urządzenie w kierunku końcówki
pasma włosów.
Sprawdź, czy końcówki włosów są zablokowane
pod zaciskiem, i nawiń pasmo na lokówkę w
kierunku skóry głowy. Nie dotykaj skóry głowy
gorącą lokówką.
Przytrzymaj lokówkę 5–8 sekund, w zależności od
długości i grubości włosów.
Otwórz zacisk i wyjmij włosy z urządzenia.
Przed ułożeniem poczekaj, aż włosy ostygną.
Łagodne loki:
Nałóż szczotkę (13) na najcieńszą lokówkę (12)
bez otwierania zacisku. Ważne: Przed założeniem
szczotki lokówka musi ostygnąć.
Podgrzej urządzenie.
Zacznij od pasma włosów o szerokości około 5 cm
i nawiń je na szczotkę. Zacznij od końcówki pasma
włosów i nawijaj je w kierunku skóry głowy.
Przed rozwinięciem pasma włosów przytrzymaj
lokówkę około 10 sekund. Przed ułożeniem
poczekaj, aż włosy ostygną.
Długie loki:
Nałóż spiralę (14) na najcieńszą lokówkę (12) bez
otwierania zacisku. Ważne: Przed założeniem spirali
lokówka musi ostygnąć.
Podgrzej urządzenie.
Zacznij od pasma włosów o szerokości około 5 cm
i nawiń je na spiralę. Zacznij od końcówki pasma
włosów. Zablokuj pasmo włosów za pomocą
małego zacisku i nawijaj je w kierunku skóry głowy.
Przed rozwinięciem pasma włosów przytrzymaj
lokówkę około 10 sekund. Przed ułożeniem
poczekaj, aż włosy ostygną.
40
41
CZYSZCZENIE
Przed czyszczeniem urządzenia należy wyjąć
wtyczkę z gniazdka.
Przed przystąpieniem do czyszczenia poczekaj, aż
urządzenie ostygnie.
Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać silnych
ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników
itp., ponieważ mogą one porysować lub uszkodzić
powierzchnię zewnętrzną i płytki ceramiczne.
Zamiast tego należy wytrzeć urządzenie za pomocą
suchej, miękkiej ściereczki.
Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i zapobiegaj
przedostaniu się wody do środka.
INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO
PRODUKTU
Ten produkt marki Adexi oznaczony jest następującym
symbolem:
Oznacza to, że produktu nie należy wyrzucać wraz
z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego,
ponieważ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
należy utylizować osobno.
Zgodnie z dyrektywą WEEE (w sprawie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego), każde
państwo członkowskie ma obowiązek zapewnić
odpowiednią zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Gospodarstwa domowe na obszarze UE mogą
nieodpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych
zakładów utylizacji odpadów. W niektórych
państwach członkowskich można zwrócić zużyty
sprzęt sprzedawcy, u którego dokonano zakupu, pod
warunkiem zakupienia nowego sprzętu. Aby uzyskać
więcej informacji na temat postępowania ze zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym, należy zwrócić
się do sprzedawcy, dystrybutora lub władz miejskich.
WARUNKI GWARANCJI
Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:
jeżeli nie przestrzegano niniejszej instrukcji,
jeżeli urządzenie naprawiano lub modykowano
samodzielnie;
jeżeli urządzenie było użytkowane w sposób
niewłaściwy, nieostrożny lub zostało uszkodzone,
jeżeli uszkodzenie powstało na skutek zakłóceń w
działaniu sieci elektrycznej.
Z uwagi na ciągłe udoskonalanie naszych produktów
pod względem ich funkcjonalności i stylistyki,
zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w
produkcie bez uprzedzenia.
IMPORTER
Adexi Group
www.adexi.eu
Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.
/

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla