Melissa 635-093 Instrukcja obsługi

Kategoria
Prostownice do włosów
Typ
Instrukcja obsługi
1
www.adexi.eu
DK Fladjern............................................................................ 2
SE Plattång........................................................................... 6
NO Rettetang......................................................................... 8
FI Suoristusrauta................................................................. 10
UK Hair straightener.................................................................. 13
DE Haarglätter..................................................................... 16
PL Prostownica do włosów................................................... 19
635-093
www.adexi.eu
18 19
18 19
WSTĘP
Aby móc skorzystać z wszystkich
funkcji nowego urządzenia, należy
najpierw dokładnie zapoznać się z
poniższymi wskazówkami. Radzimy
zachować tę instrukcję, aby w razie
konieczności można było wrócić do
zawartych w niej informacji na temat
funkcji urządzenia.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Prawidłowe użytkowanie urządzenia
Niewłaściwe użytkowanie
urządzenia może spowodować
obrażenia ciała oraz uszkodzenie
urządzenia.
Z urządzenia należy korzystać
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek
obrażenia lub szkody wynikające
z niewłaściwego użytkowania
bądź przechowywania urządzenia
(zobacz także część „Warunki
gwarancji”).
Wyłącznie do użytku domowego.
Urządzenie nie jest przeznaczone
do użytku na wolnym powietrzu
ani do użytku w celach
komercyjnych.
Urządzenie należy podłączać
jedynie do sieci zasilania o
napięciu 230 V i częstotliwości
50 Hz. Urządzenie musi zostać
uziemione.
Jeżeli urządzenie nie jest
używane, wyłącz je za pomocą
wyłącznika i odłączyć od
gniazdka.
Należy zwrócić uwagę na to,
że urządzenie będzie gorące
jeszcze przez jakiś czas po jego
wyłączeniu. Przed schowaniem
należy pozwolić urządzeniu
wystygnąć.
Urządzenie powinno się zawsze
znajdować z dala od przedmiotów
łatwopalnych, takich jak zasłony,
obrusy itp.
Nie wolno zostawiać urządzenia
bez nadzoru, jeżeli jest włączone
lub jeśli w pobliżu znajdują się
dzieci.
Płytki nagrzewają się do bardzo
wysokiej temperatury. Nie
wolno dopuścić do ich kontaktu
ze skórą, ponieważ może to
spowodować oparzenia.
Nie przykrywać włączonego
urządzenia.
Nie wystawiać na długotrwałe,
bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
Nie wolno umieszczać ani
przechowywać urządzenia w
pobliżu źródeł ciepła lub w
wilgotnych miejscach.
Przewód, wtyczka i gniazdko zasilania
Przewód sieciowy nie powinien
się znajdować w pobliżu gorących
przedmiotów lub otwartego ognia.
Należy się upewnić, że nie
ma możliwości potknięcia
się o przewód zasilający albo
przedłużacz.
Przed czyszczeniem urządzenia
należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Przy wyciąganiu wtyczki z
gniazdka nie należy ciągnąć
za przewód, lecz trzymać za
wtyczkę.
Przewodu sieciowego nie należy
zawijać wokół urządzenia.
Należy regularnie sprawdzać, czy
przewód i wtyczka są w dobrym
stanie. Jeżeli zostały uszkodzone
lub urządzenie spadło na
podłogę, wpadło do wody bądź
zostało w jakikolwiek inny sposób
uszkodzone, nie wolno go
używać.
Jeżeli urządzenie lub wtyczka
uległy uszkodzeniu, należy je
dokładnie skontrolować, a w
razie konieczności oddać do
naprawy przez autoryzowanego
technika. W przeciwnym razie
istnieje niebezpieczeństwo
porażenia prądem. Nie wolno
wykonywać napraw samodzielnie.
Nieautoryzowane naprawy
lub modykacje unieważnią
gwarancję. Informacje na temat
napraw gwarancyjnych można
uzyskać w sklepie, w którym
urządzenie zostało zakupione.
PL
20 21
20 21
GŁÓWNE ELEMENTY SKŁADOWE
URZĄDZENIA
1. Ceramiczne płytki grzewcze
2. Przewód zasilający z wtyczką
3. Lampka kontrolna
4. Wyświetlacz
5. Przycisk On/Off (Wł./Wył.)
6. Przyciski kontrolne
7. Uchwyt do zawieszania
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA
1. Włóż wtyczkę (2) do gniazdka i
włącz zasilanie. Lampka kontrolna
(3) zaświeci się.
2. Naciśnij przycisk On/Off (Wł./Wył.)
(5), aby włączyć urządzenie.
o Wyświetlacz (4) zaświeci się
i pokaże symbol “Lo” (niska
temperatura).
o Urządzenie zacznie się
nagrzewać, a na wyświetlaczu
w dowolnej chwili można
będzie sprawdzić bieżącą
temperaturę.
3. Ustaw żądaną temperaturę,
naciskając przyciski kontrolne (6).
o Podczas ustawiania
żądanej temperatury liczby na
wyświetlaczu migają.
o Dostępne ustawienia
temperatury mieszczą się z
zakresie 120-200 ºC.
4. Po kilku sekundach na
wyświetlaczu ponownie pojawi
się aktualna temperatura w celu
wskazania, kiedy urządzenie
będzie gotowe do użytku.
Podczas nagrzewania urządzenia
lampka kontrolna będzie migać.
Po osiągnięciu przez urządzenie
ustawionej temperatury lampka
kontrolna pozostanie zaświecona.
5. Ułożyć włosy przy pomocy
urządzenia.
6. Wyłącz urządzenie, naciskając
przycisk on/off (wł./wył.) Po
zakończeniu korzystania z
urządzenia wyjmij wtyczkę z
gniazdka. Przed schowaniem
należy pozwolić urządzeniu
wystygnąć.
Porady dotyczące modelowania
Przed podzieleniem włosy należy
dokładnie rozczesać. Podziel włosy na
małe pasma i prostuj je oddzielnie, po
kolei, w opisany poniżej sposób, aż do
chwili uzyskania żądanego rezultatu.
Stosować urządzenie na czyste i
suche włosy.
Rozpocznij układanie fryzury od
stylizacji jednego pasma włosów
o szerokości około 5 cm i zamknij
płytki ceramiczne wokół pasma
przy skórze głowy. Nie dotykać
skóry głowy gorącą prostownicą.
Powoli, płynnym ruchem
przesuwaj urządzenie w kierunku
końcówek włosów. Trzymaj włosy
mocno, aby uniknąć poskręcania.
W celu podniesienia włosów
należy wygładzić tylko zewnętrzną
część pasma włosów.
Możesz zakończyć prostowanie
podkręcając końce włosów pod
spód lub na zewnątrz, jeżeli
chcesz mieć podkręcone końce
włosów.
Możesz zakończyć układanie
włosów okręcając włosy wokół
urządzenia i przytrzymując je
przez kilka sekund, aby uzyskać
luźne loki.
Przy włosach farbowanych,
rozjaśnianych, bardzo cienkich lub
zniszczonych należy korzystać z
niższej temperatury.
CZYSZCZENIE
Przed czyszczeniem wyciągnij
wtyczkę z gniazdka i poczekaj, aż
urządzenie ostygnie.
Nigdy nie zanurzaj urządzenia
w wodzie i uważaj, aby do jego
środka nie dostała się woda.
Do czyszczenia urządzenia
nie używać zmywaków
do szorowania, środków
czyszczących o silnym działaniu
ani ściernych, rozpuszczalników
czy innych podobnych środków,
ponieważ może to spowodować
powstanie zarysowań lub
uszkodzenie zewnętrznych
powierzchni urządzenia oraz
płytek ceramicznych. Zamiast
tego wycieraj urządzenie dobrze
odciśniętą, miękką szmatką.
20 21
20 21
INFORMACJE O UTYLIZACJI I
RECYKLINGU TEGO PRODUKTU
Ten produkt marki Adexi oznaczony
jest następującym symbolem:
Oznacza to, że produktu nie należy
wyrzucać wraz z normalnymi
odpadami gospodarstwa domowego,
ponieważ zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny należy utylizować
osobno.
Zgodnie z dyrektywą WEEE (w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego), każde państwo
członkowskie ma obowiązek
zapewnić odpowiednią zbiórkę,
odzysk, przetwarzanie i recykling
zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. Gospodarstwa
domowe na obszarze UE mogą
nieodpłatnie oddawać zużyty sprzęt
do specjalnych zakładów utylizacji
odpadów. W niektórych Państwach
Członkowskich można zwrócić
zużyty sprzęt sprzedawcy, u którego
dokonano zakupu, pod warunkiem
zakupienia nowego sprzętu. Aby
uzyskać więcej informacji na temat
postępowania ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym,
należy zwrócić się do sprzedawcy,
dystrybutora lub władz miejskich.
WARUNKI GWARANCJI
Gwarancja nie obejmuje
następujących przypadków:
jeżeli nie przestrzegano niniejszej
instrukcji,
jeżeli urządzenie naprawiano lub
modykowano samodzielnie;
jeżeli urządzenie było użytkowane
w sposób niewłaściwy,
nieostrożny lub zostało
uszkodzone,
jeżeli uszkodzenie nastąpiło na
skutek awarii sieci energetycznej.
Z uwagi na ciągłe doskonalenie
naszych produktów pod względem
ich funkcjonalności i wzornictwa
zastrzegamy sobie prawo do
wprowadzania zmian w produkcie bez
uprzedzenia.
PYTANIA I ODPOWIEDZI
W razie jakichkolwiek pytań
dotyczących korzystania z urządzenia,
na które odpowiedzi nie można
odnaleźć w niniejszej instrukcji,
zapraszamy na naszą stronę
internetową www.adexi.eu.
Wejdź do menu "Consumer Service",
kliknij "Question & Answer", aby
zobaczyć najczęściej zadawane
pytania.
Możesz także znaleźć tam dane
kontaktowe w razie konieczności
skonsultowania z nami kwestii
technicznych, napraw, spraw
związanych z akcesoriami i częściami
zamiennymi.
IMPORTER
Adexi Group
www.adexi.eu
Firma nie ponosi odpowiedzialności za
błędy w druku.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23

Melissa 635-093 Instrukcja obsługi

Kategoria
Prostownice do włosów
Typ
Instrukcja obsługi