Microlife NC 120 Navigation Manual

Kategoria
Cyfrowe termometry ciała
Typ
Navigation Manual
55
Przed rozpoczęciem eksploatacji należy dokład-
nie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.
Typ zastosowanych części - BF
Termometr Microlife jest urządzeniem wysokiej jakości wyko-
rzystującym najnowsze technologie i przetestowanym pod
kątem zgodności z międzynarodowymi standardami. Dzięki
wyjątkowej technologii termometr zapewnia zawsze precy-
zyjny i niezależny od zewnętrznych źródeł ciepła odczyt
temperatury. Urządzenie przeprowadza samosprawdzenie
za każdym razem, kiedy je włączasz, aby zagwarantować
precyzję pomiaru.
Termometr Microlife przeznaczony jest do regularnych
pomiarów temperatury ciała ludzkiego.
Testy wykonane w warunkach klinicznych potwierdziły
bezpieczeństwo i precyzyjność termometru pod warun-
kiem przestrzegania zasad zawartych w niniejszej
instrukcji obsługi.
Przeczytaj tę instrukcję uważnie i zapoznaj się ze wszystkimi
funkcjami oraz wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.
Microlife Elektroniczny termometr bezkontaktowy NC 120
PL
1 Czujnik pomiarowy
2 Zatyczka ochronna
3 Przycisk START
4 Wyświetlacz
5 Przycisk ON/OFF (wł./wył.)
6 Przełącznik trybu pracy
7 Zatyczka pojemnika na baterię
8 Wyświetlone wszystkie segmenty
9 Pamięć
AT Gotowy do pomiaru
AK Pomiar skończony
AL Pomiar temp. ciała
AM Pomiar temp. obiektu
AN Baterie za słabe
AO Pomiar temperatury w °C lub °F
AP Tryb Recall - wywoływania wyników poprzednich
pomiarów
AQ Wywołanie 30 ostatnich wyników pomiaru
AR Zmierzona temperatura jest zbyt wysoka
AS Zmierzona temperatura jest zbyt niska
BT Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka
BK Temperatura otoczenia jest zbyt niska
BL Pojawia się znak Błąd funkcji (Err)
BM Wyświetlacz jest ciemny
BN Wyczerpana bateria
BO Wymiana baterii
56NC 120 PL
Spis treści
1. Zalety termometru
2. Ważne wskazówki bezpieczeństwa
3. W jaki sposób termometr mierzy temperaturę
4. Symbole kontrolne
5. Zmiana trybu pracy temp. ciała - temp. obiektu
6. Jak przeprowadzić pomiar
7. Pomiar temperatury w °C lub °F
8. Jak wywołać 30 kolejnych wyników pomiarów
9. Komunikaty o błędach
10.Czyszczenie i dezynfekcja
11.Wymiana baterii
12.Gwarancja
13.Specyfikacje techniczne
14.www.microlife.pl
Karta gwarancyjna (patrz tył okładki)
1. Zalety termometru
Pomiar w kilka sekund
Innowacyjna technologia pomiarów przy użyciu promieni IR
pozwala na pomiary bez dotykania mierzonego obiektu. To
gwarantuje bezpieczny i higieniczny pomiar w kilka sekund.
Wielofunkcyjne zastosowanie (szeroki zakres pomiarów)
Termometr oferuje szeroki zakres pomiarowy od 0 - 100,0 °C
/ 32,0 - 212,0 °F; oznacza to, że można go użwać do pomiaru
temperatury na skroni oraz do pomiarów temperatury ciała, a
także do sprawdzania temperatury powierzchni następują-
cych substancji:
Mleka w butelce dla dziecka
Temperatury wody do kąpieli dla dziecka
Temperatury otoczenia
Dokładność i pewność
Dzięki niepowtarzalnej budowie podzespołów oraz ulep-
szonemu czujnikowi na podczerwień wyrób ten zapewnia
bardzo dokładny oraz wiarygodny pomiar temperatury.
Łatwość użycia
Specjalny ergonomiczny kształt zapewnia proste i łatwe
użytkowanie.
Termometr może być użytkowany nawet podczas snu
dziecka, nie powodując jego przebudzenia.
Czas pomiaru temperatury jest krótki, dzięki czemu
urządzenie jest szczególnie przyjazne dla dzieci.
Automatyczna pamięć
Termometr wyświetla ostatni pomiar w ciągu 2 sekund po
włączeniu.
Wywoływanie wielokrotnych odczytów
Użytkownik może wywołać 30 wyników ostatnio przeprowa-
dzonych pomiarów przy pomocy odpowiedniej funkcji (Recall
Mode), umożliwiając efektywne śledzenie zmian temperatury.
Bezpieczeństwo i higiena
Brak bezpośredniego kontaktu ze skórą.
Nie ma ryzyka stłuczenia szkła lub zatrucia rtęcią.
Bezpieczny dla dzieci.
Czujnik należy czyścić przy pomocy gazika nawilżonego
alkoholem, dzięki czemu termometr jest bardzo higie-
niczny i może być użytkowany przez całą rodzinę.
Alarm ostrzegający o gorączce
10 krótkich sygnałów dźwiękowych oraz czerwone podświet-
lenie na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym ostrzega pacjenta
o temperaturze równej lub wyższej niż 37,5 °C.
2. Ważne wskazówki bezpieczeństwa
Urządzenie może być wykorzystywane do celów okre-
ślonych w niniejszej instrukcji. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku
niewłaściwej eksploatacji.
Nigdy nie zanurzaj termometru w wodzie lub innych
cieczach. Przy czyszczeniu zastosuj się do wskazówek
zamieszczonych w części «Czyszczenie i dezynfekcja».
57
Prosimy nie używać urządzenia, jeżeli zauważą Państwo
niepokojące objawy, które mogą wskazywać na jego
uszkodzenie.
Nie należy otwierać urządzenia.
Ponieważ we wczesnym etapie gorączki może wystąpić
zwężenie naczyń krwionośnych, powodując ochłodzenie
skóry, wynik temperatury na czole może być zaniżony.
Jeżeli wynik pomiaru nie jest zgodny ze spodziewanym
wynikiem pomiaru pacjenta lub jest nietypowo niski, powta-
rzaj pomiar co 15 minut lub porównaj wynik z pomiarem
temperatury wewnętrznej ciała przeprowadzonym za
pomocą innego termometru.
Urządzenie zbudowane jest z delikatnych podzespołów
i dlatego musi być używane ostrożnie. Prosimy o prze-
strzeganie wskazówek dotyczących przechowywania i
użytkowania zamieszczonych w części «Specyfikacje
techniczne».
Dopilnuj, aby dzieci nie używały urządzenia bez nadzoru
osób dorosłych; jego niektóre, niewielkie części mogą
zostać łatwo połknięte.
Chroń urządzenie przed:
- ekstremalnymi temperaturami
-wstrząsami i upadkiem
- zanieczyszczeniem i kurzem
- światłem słonecznym
-upałem i zimnem
Jeżeli przyrząd nie będzie używany przez dłuższy czas,
należy wyjąć baterie.
UWAGA: Pomiar temperatury nie może zastąpić
konsultacji u lekarza. Termometr NIE jest wodo-
szczelny! NIGDY nie zanurzaj go w płynie.
3. W jaki sposób termometr mierzy temperaturę
Termometr mierzy cieplną energię podczerwieni wydzie-
laną przez skórę na czole oraz przez inne obiekty. Energia
ta jest następnie pochłaniana przez soczewkę i wyświet-
lana w postaci wartości temperatury.
Wyniki prowadzonych w okolicy łuku brwiowego pomiarów
temperatury odznaczają się najwyższą dokładnością.
4. Symbole kontrolne
Wyświetlone wszystkie segmenty 8: Wciśnij przy-
cisk ON/OFF (wł./wył) 5, aby uruchomić przyrząd.
Wszystkie segmenty wyświetlą się na 2 sekundy.
Pamięć 9: Ostatnia zarejestrowana wartość zostanie
automatycznie wyświetlona przez 2 sekundy.
Gotów
AT
:
Przyrząd jest gotów do pracy gdy symbol «
°C
»
lub «
°F
» będzie migać oraz jednocześnie będzie wyświet-
lona ikona rodzaju pomiaru (pomiar temp. ciała lub obiekt).
Pomiar skończony
AK
:
Odczyt pokaże się na wyświet-
laczu
4
; wraz z migającymi symbolami «
°C
» lub «
°F
» oraz
ikoną rodzaju pomiaru. Urządzenie jest gotowe do następ-
nego pomiaru gdy ikona «
°C
» lub «
°F
» będzie migać.
Baterie za słabe
AN
:
Po włączeniu przyrządu symbol
baterii zacznie migać, przypominając, że trzeba wymienić
baterię.
5. Zmiana trybu pracy temp. ciała - temp. obiektu
Aby zmienić tryb pracy na pomiar temp. obiektu przesuń
przełącznik trybu pracy
6
umieszczony z boku termometru
w dół. Aby zmienić tryb pracy na pomiar temp. ciała przesuń
przełącznik w górę.
6. Jak przeprowadzić pomiar
Pomiar temperatury ciała
1. Wciśnij przycisk ON/OFF (wł./wył.)
5
. Wyświetlacz
4
uaktywni się i pokaże wszystkie elementy w ciągu 2 sekund.
2. Na wyświetlaczu pojawi się automatycznie na 2 sekundy
wynik ostatniego pomiaru wraz z symbolem «M» 9.
3. Kiedy zaczną migać symbole «°C» lub «°F» i zabrzmi
sygnał dźwiękowy, termometr jest gotów do wykonania
pomiaru AT.
58NC 120 PL
4. Wyceluj termometr na środku czoła w odległości nie
większej niż 5 cm. Aby poprawić dokładność pomiaru,
usuń z okolic brwi włosy, pot i brud.
5.
Naciśnij przycisk START
3
i równomiernie prze-
suwaj termometr
w kierunku skroni (około 1 cm nad
łukiem brwiowym). Po 3 sekundach długi sygnał dźwię-
kowy potwierdzi dokonanie pomiaru. Jeżeli obszar skroni
nie zostanie osiągnięty przed sygnałem dzwiękowym -
powtórz pomiar przesuwajac termometr nieco szybciej.
6. Odczytaj z wyświetlacza ciekłokrystalicznego zapisaną
wartość temperatury.
Pomiar temperatury obiektu
1. Postępuj wg powyższej instrukcji, punktów 1-3. Wyceluj
termometr na środek mierzonego obiektu utrzymując
odległość nie wiekszą niż 5 cm. Naciśnij przycisk rozpo-
częcia pomiaru START 3. Po 3 sekundach długi
sygnał dźwiękowy potwierdzi dokonanie pomiaru.
2. Odczytaj z wyświetlacza ciekłokrystalicznego zapisaną
wartość temperatury.
UWAGA:
Pacjent razem z termometrem powinien znajdować
się w pomieszczeniu zamkniętym, w stałej tempera-
turze otoczenia przez co najmniej 30 minut.
Nie należy mierzyć temperatury u dziecka podczas lub
zaraz po zakończeniu karmienia.
Nie używaj termometru w środowisku o dużej wilgotności.
Przed pomiarem temperatury lub w jego trakcie pacjentowi
nie wolno pić, jeść oraz wykonywać gwałtownych ruchów.
Nie zabieraj przyrządu z miejsca pomiaru, dopóki nie
pojawi się końcowy sygnał dźwiękowy.
Zmocz wacik spirytusem i ostrożnie przetrzyj czujnik.
Odczekaj 15 minut przed kolejnym pomiarem temperatury.
10 krótkich sygnałów dźwiękowych oraz czerwone podświet-
lenie na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym ostrzega pacjenta
o temperaturze równej lub wyższej niż 37,5 °C.
Należy zawsze dokonywać pomiaru temperatury w tym
samym miejscu. Różne obszary ciała mogą dawać
odmienne wyniki.
U noworodków oraz dzieci do 6-go miesiąca życia
lekarze zalecają odbytniczą metodę pomiaru. Pozostałe
metody pomiaru mogą dawać niejednoznaczne wyniki.
Jeżeli używasz termometru bezkontaktowego u ww
dzieci zawsze weryfikuj wyniki z odczytami uzyskanymi
w sposób odbytniczy.
W następujących sytuacjach zaleca się trzykrotne wyko-
nanie temperatury, a jako wielkość reprezentatywną
przyjęcie wartości najwyższej:
1. U dzieci do trzech lat z zaburzeniami systemu odpor-
ności organizmu, dla których występowanie gorączki
lub jej brak jest wskaźnikiem krytycznym.
2. Kiedy uczysz się posługiwania termometrem, zanim
przyswoisz sobie jego funkcje i nauczysz się otrzy-
mywać właściwe pomiary.
3. Pomiar jest wyraźnie zaniżony.
Wyniki pomiarów uzyskane z różnych miejsc pomia-
rowych oraz z różnych miejsc nie powinny być
porównywane jako normalna temperatura ciała,
temperatura jest najwyższa wieczorem i najniższa około
godziny przed przebudzeniem.
Zakresy odczytów temperatury uznawane za normalne:
- Pomiar pod pachą: 34,7 - 37,3 °C / 94,5 - 99,1 °F
- Pomiar w ustach: 35,5 - 37,5 °C / 95,9 - 99,5 °F
- Pomiar w odbycie: 36,6 - 38,0 °C / 97,9 - 100,4 °F
- Microlife NC 120: 35,4 - 37,4 °C / 95,7 - 99,3 °F
7. Pomiar temperatury w °C lub °F
Termometr może wskazywać temperaturę w skali Celsjusza
lub Fahrenheita. Aby przełączyć stopnie °C na °F, po prostu
wyłącz termometr,
wciśnij i przytrzymaj
przycisk START
3
przez 5 sekund; Po 5 sekundach na wyświetlaczu
AO
pojawi
się aktualna skala (symbol «
°C
» lub «
°F
». Przełącz skalę
pomiaru z °C na °F przez ponowne naciśnięcie przycisku
START
3
. Po wyborze potrzebnej skali odczekaj kolejnych
5 sekund, a urządzenie automatycznie włączy wybraną skalę
do funkcji pomiarowych.
59
8. Jak wywołać 30 kolejnych wyników
pomiarów
Termometr posiada funkcję pamięci, która umożliwia
wyświetlenie 30 ostatnich pomiarów temperatury.
Tryb Recall - wywoływania wyników poprzednich
pomiarów AP: Wcisnąć przycisk START 3, aby
przejść do trybu Recall. Podczas gdy termometr jest
wyłączony. Symbol pamięci «M» będzie migać.
Odczyt 1 - wynik ostatniego pomiaru AQ: Wciśnij
przycisk START 3, aby wywołać wynik ostatniego
pomiaru. Odczyt 1 - wyświetli się symbol pamięci M.
Odczyt 30 - odczyty wyświetlane kolejno: Przyciskaj i
zwalniaj na przemian przycisk START 3, aby uzyskać
aż do 30 kolejnych wyników pomiarów.
Po uzyskaniu 30 kolejnych pomiarów wielokrotne naciskanie
i zwalnianie przycisku START
3
spowoduje powrót do
pierwszego odczytu.
9. Komunikaty o błędach
Zmierzona temperatura (np. cieczy) jest zbyt
wysoka AR: Pojawia się «H», kiedy zmierzona tempera-
tura jest wyższa niż 42,2 °C / 108,0 °F w trybie pomiaru
ciała 100 °C / 212 °F w trybie pomiaru obiektu.
Zmierzona temperatura (np. cieczy) jest zbyt
niska AS: Pojawia się «L», kiedy zmierzona tempera-
tura jest niższa niż 34,0 °C / 93,2 °F w trybie pomiaru
ciała 0 °C / 32 °F w trybie pomiaru obiektu.
Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka BT: Pojawia
się «H» razem z , kiedy temperatura otoczenia jest
wyższa niż 40,0 °C / 104,0 °F.
Temperatura otoczenia jest zbyt niska BK: Pojawia
się «L» wraz z , kiedy temperatura otoczenia jest
niższa niż 16,0 °C / 60,8 °F w trybie pomiaru ciała
niższa niż 5,0 °C / 41,0 °F w trybie pomiaru obiektu.
Pojawia się znak Err - błąd funkcji BL: System źle
funkcjonuje.
Wyświetlacz jest ciemny BM: Sprawdź, czy bateria jest
właściwie włożona. Sprawdź również biegunowość (<+>
i <->) baterii.
Wskaźnik słabej baterii
BN
:
Jeśli ikona przedstawiająca
baterię jest jedynym symbolem na wyświetlaczu, bateria
powinna być natychmiast wymieniona.
10.Czyszczenie i dezynfekcja
Do czyszczenia obudowy termometru oraz czujnika pomiaro-
wego używaj wacika lub tamponu zwilżonego alkoholem
(70% isopropyl). Dopilnuj, żeby płyn nie przedostał się do
środka termometru. Nigdy nie używaj materiałów ściernych,
środków chemicznych lub rozpuszczalników oraz nigdy nie
zanurzaj go w wodzie lub innym płynie czyszczącym. Uważaj,
aby nie zarysować powierzchni czujnika oraz wyświetlacza.
11.Wymiana baterii
Termometr wyposażony jest w jedną litową baterię typu
CR2032. Wymieniaj ją zawsze na nową baterię CR2032, gdy
tylko pojawia się migający symbol baterii na wyświetlaczu
BN
.
Zdejmij pokrywę baterii BO poprzez przesunięcie jej we
wskazanym kierunku. Umieść nową baterię biegunem + ku
górze.
Zużyte baterie oraz urządzenia elektryczne muszą
być poddane utylizacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Nie należy wyrzucać ich wraz z odpa-
dami domowymi.
12.Gwarancja
Urządzenie jest objęte 2-letnią gwarancją, licząc od daty
zakupu. Gwarancja jest ważna tylko z wypełnioną przez
sprzedawcę kartą gwarancyjną (na odwrocie strony)
potwierdzającą datę zakupu lub z paragonem.
Gwarancja obejmuje urządzenie. Bateria i opakowanie
nie są objęte gwarancja producenta.
Otwarcie lub dokonanie modyfikacji urządzenia unieważnia
gwarancję.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek
nieprawidłowego użycia, nieprzestrzegania instrukcji
60NC 120 PL
obsługi, uszkodzeń przypadkowych, a także wyczerpania
baterii.
W razie wątpliwości skontaktuj się z serwisem Microlife.
13.Specyfikacje techniczne
Urządzenie spełnia wymagania zawarte w Dyrektywie
Wyrobów Medycznych 93/42/EEC.
Prawo do zmian technicznych zastrzeżone.
Zgodnie z ustawą o zastosowaniu wyrobów medycznych
zalecany jest do użycia profesjonalnego przy zachowaniu
dwuletniego okresu przeglądu technicznego. Prosimy
stosować się do obowiązujących przepisów utylizacji.
14.
www.microlife.pl
Szczegółowe informacje na temat elektronicznych termo-
metrów, ciśnieniomierzy oraz serwisu możecie Państwo
znaleźć na naszej stronie internetowej: www.microlife.pl
lub u generalnego dystrybutora w kraju.
Typ:
Elektroniczny termometr bezkontaktowy NC 120
Zakres
pomiaru:
Pomiar temp. ciała: 34,0-42,2 °C (93,2-108,0 °F)
Pomiar temp. obiektu: 0-100,0 °C (32-212,0 °F)
Rozdzielczość:
0,1 °C / °F
Dokładność
pomiaru:
W warunkach laboratoryjnych:
±0,2 °C, 36,0 39,0 °C
±0,4 °F, 96,8 102,2 °F
Wyświetlacz: L
iquid
C
rystal
D
isplay (ciekłokrystaliczny),
4 cyfry plus ikony specjalne
Akustyka:
Przyrząd włączony i gotowy do wykonywania
pomiarów: 1 krótki sygnał.
Zakończenie pomiaru: 1 długi sygnał
dźwiękowy (1 sek.), jeśli odczyt jest niższy
niż 37,5 °C / 99,5 °F, 10 krótkich sygnałów
dźwiękowych, jeśli odczyt jest równy lub
wyższy niż 37,5 °C / 99,5 °F.
Błąd systemowy lub awaria: 3 krótkie
sygnały dźwiękowe.
Pamięć:
Automatyczna prezentacja ostatniego
pomiaru
30 odczytów wywoływanych z pamięci
Podświetlenie:
Po włączeniu przyrządu na 4 sekundy
uaktywnia się ZIELONE podświetlenie.
Po zakończeniu pomiaru wynikiem
niższym niż 37,5 °C / 99,5 °F na 5 sekund
uaktywnia się ZIELONE podświetlenie.
Po zakończeniu pomiaru wynikiem równym
lub wyższym niż 37,5 °C / 99,5 °F na
5 sekund uaktywnia się CZERWONE
podświetlenie.
Temperatura
robocza:
Pomiar temp. ciała: 16-40,0 °C (60,8-104,0 °F)
Pomiar temp. obiektu: 5-40,0 °C (41-104,0 °F)
Temperatura
przechowy-
wania:
-20 - +50 °C / -4 - +122 °F
Maksymalna wilgotność względna 15-95 %
Automatyczne
wyłączanie się:
Po ok. 1 minucie od wykonania ostatniego
pomiaru.
Bateria:
1 x CR2032 bateria V3 - co najmniej 1000
pomiarów
Wymiary:
120 x 28 x 21 mm
Waga:
39 g (z baterią), 36 g (bez baterii)
Normy:
ASTM E1965;
IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98

Microlife NC 120 Navigation Manual

Kategoria
Cyfrowe termometry ciała
Typ
Navigation Manual

w innych językach