Sparky Group TK 65 Instrukcja obsługi

Kategoria
Elektronarzędzia
Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

1 – 10
CIRCULAR SAW
Original instructions
22 – 32
SCIE CIRCULAIRE
Notice originale
77 – 88
ДИСКОВАЯ ПИЛА
Оригинальная инструкция по эксплуатации
89 – 99
ДИСКОВА ПИЛА
Оригінальна інструкція з експлуатації
100 – 111
ЦИРКУЛЯРЕН ТРИОН
Оригинална инструкция за използване
www.sparky.eu
11 – 21
KREISSÄGE
Originalbetriebsanleitung
66 – 76
PILARKA TARCZOWA
Instrukcja oryginalna
33 – 43
SEGA CIRCOLARE
Istruzioni originali
55 – 65
SERRA CIRCULAR
Instrução original para o uso
44 – 54
SIERRA CIRCULAR
Instrucciones de uso originales
23 January 2013
Manufacturer
SPARKY Power Tools GmbH
Leipziger Str. 20
10117 Berlin, GERMANY
Signature of authorized person
A. Ivanov
Technical director of SPARKY ELTOS AG
DECLARATION OF CONFORMITY
We declare under our sole responsibility that this product fulls all the relevant provisions of the following directives and the harmonized
standards:
2006/42С, 2004/108/EC, 2011/65/ЕС, EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60825-1
Technical le is stored at SPARKY ELTOS AG, Koubrat Str. 9, 5500 Lovetch, Bulgaria.
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit versichern wir unsere persönliche Haftung, dass dieses Erzeugnis allen einschlägigen Bestimmungen folgender Richtlinien und
entsprechender harmonisierten Standards entspricht:
2006/42С, 2004/108/EC, 2011/65/ЕС, EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60825-1
Die technischen Unterlagen werden bei SPARKY ELTOS AG, Kubrat Str.9, 5500 Lovetch, Bulgarien, aufbewahrt.
DECLARATION DE CONFORMITE
Nous clarons sous notre responsabilique ce produit satisfait à l’ensemble des dispositions pertinentes de la psente directives,
respectivement aux normes harmonisées:
2006/42С, 2004/108/EC, 2011/65/ЕС, EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60825-1
Le dossier technique est conservé par SPARKY ELTOS AD, 9, rue Kubrat, Lovech, Bulgarie.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Noi dichiariamo sotto la nostra personale responsabilità, che questo prodotto è in conformi a tutte le disposizioni pertinenti della
presente direttive e norme armonizzate:
2006/42С, 2004/108/EC, 2011/65/ЕС, EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60825-1
Il fascicolo tecnico viene custodito presso la SPARKY ELTOS, 5500 Lovech, via Kubrat n. 9, Bulgaria
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto está conforme con todas las disposiciones aplicables de la
presente directrices aplicables y las correspondientes normas armonizadas:
2006/42С, 2004/108/EC, 2011/65/ЕС, EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60825-1
El expediente técnico está archivado en SPARKY ELTOS SA, C/ Kubrat, 9, 5500 Lovech, Bulgaria.
DECLARAÇÄO DE CONFORMIDADE
Declaramos assumindo a nossa responsabilidade pessoal que este produto está conforme com todas as disposições relevantes da
presente directrizes aplicáveis e respectivos estandartes harmonizados:
2006/42С, 2004/108/EC, 2011/65/ЕС, EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60825-1
O expediente técnico ca guardado na SPARKY ELTOS SA, rua Kubrat, 9, 5500 Lovech, Bulgária
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Niniejszym deklarujemy naszą osobistą odpowiedzialnością, że ten produkt spełnia wszystkie odpowiednie postanowienia następujących
dyrektyw i harmonizowanych standardów:
2006/42С, 2004/108/EC, 2011/65/ЕС, EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60825-1
Teczka techniczna przechowywana jest w SPARKY ELTOS AG, Kubrat Str.9, 5500 Lovetch, Bułgaria
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Мы заявляем со всей ответственностью, что данный продукт полностью соответствует всем соответствующим требованиям
действующих директив и гармонизированных стандартов:
2006/42С, 2004/108/EC, 2011/65/ЕС, EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60825-1
Техническое досье хранится в СПАРКИ ЕЛТОС АД, ул. Кубрат №9, 5500 Ловеч, Болгария.
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
Ми заявляємо під свою власну відповідальність, що даний продукт відповідає всім діючим вимогам директив і гармонізованих
стандартів:
2006/42С, 2004/108/EC, 2011/65/ЕС, EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60825-1
Технічне досьє зберігається в СПАРКИ ЕЛТОС АД, ул. Кубрат № 9, 5500 Ловеч, Болгарія.
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Ние декларираме на своя лична отговорност, че това изделие отговаря на всички приложими изисквания на следните
директиви и хармонизирани стандарти:
2006/42С, 2004/108/EC, 2011/65/ЕС, EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60825-1
Техническото досие се съхранява в СПАРКИ ЕЛТОС АД, ул. Кубрат №9, 5500 Ловеч, България.
© 2010 SPARKY
1200 W • 1800W TK 65 • TK 85
1311R06
www.sparky.eu
BLACK PANTONE185
BLACK PANTONE185
66
TK 65 • TK 85
PL
Spis treści
Wprowadzenie ................................................................................................................................................................. 66
Dane techniczne .............................................................................................................................................................. 68
Przepisy bezpieczeństwa pracy laserem ....................................................................................................................... 69
Instrukcja bezpieczeństwa pracy elektronardziami .................................................................................................. 69
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy pilarkami tarczowymi ............................................................................. 70
Zaznajomienie się z elektronarzędziem ......................................................................................................................A/73
Wskazówki pracy .............................................................................................................................................................. 73
Konserwacja ......................................................................................................................................................................75
Gwarancja ..........................................................................................................................................................................76
ROZPAKOWANIE
Państwa produkt został zmontowany i zapakowany z należystarannością, istnieje niewielkie prawdopodobistwo, że urzą-
dzenie może być uszkodzone lub brakować części. Jeśli zostanie taki fakt stwierdzony nie naly ywać urządzenia do
momentu usunięcia braków. Praca niekompletnym urdzeniem może być przyczyną pownych uszkodzeń ciała.
MONTAŻ
Stołowa pilarka tarczowa dostarcza sw opakowaniu i w stanie zmontowanym z wyjątku zestawu zacisku, stabilizatora i
bocznych prowadnic.
Wstęp
Gratulujemy wyboru urządzenia SPARKY, zdolnego spełnić oczekiwania najbardziej wymagającego użytkownika.
Urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z rygorystycznymi standardami jakości SPARKY, aby zapewnić najwyż-
szą jakość funkcjonowania. To łatwe i bezpieczne w użytkowaniu urządzenie, odpowiednio stosowane i konserwowa-
ne, zapewni Państwu długie lata niezawodnej pracy.
UWAGA!
Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukc obsługi przed yciem urdzenia SPARKY,
zwracac szczególną uwagę na ostrzeżenia i uwagi. Dzki swoim cechom urządzenie SPARKY zapewnia
szybką i łatwą pracę. Bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność były priorytetami przy konstruowaniu tego
urządzenia, by zapewnić łatwość obsługi oraz utrzymania.
Niewyrzucaćurządzeńelektrycznychrazemzdomowymiśmieciami!
Zużyte urządzenia elektryczne nie mogą być wyrzucane wraz z ze śmieciami z gospodarstwa domowego.
Tam gdzie to mliwe, należy oddzużyte urządzenie do punktu recyklingu. Naly skontaktować się z
adzami lokalnymi lub sprzedawcą w celu uzyskania informacji odnośnie recyklingu.
OCHRONAŚRODOWISKA
Urządzenie, akcesoria oraz opakowanie powinny zostać odpowiednio posortowane przez recyklingiem. Części
plastikowe są oznaczone odnośnie odpowiedniej kategorii odzyskiwania surowca.
pages_TK 65-85-2012.indd 66 8.1.2014 г. 12:52:15 ч.
67
Instrukcja oryginalna
PL
OPIS SYMBOLI
Tabliczka znamionowa na urządzeniu może zawierać symbole graczne.
Przedstawiają one ważne informacje o produkcie lub jego obsłudze.
Izolacja podwójna zabezpieczenia dodatkowego
Cięcie pod nachyleniem
Podłączenie do odkurzacza
Laser wyznaczający linię cięcia
Zgodny z odpowiednimi dyrektywami europejskimi
Zgodnć z wymogami rosyjskich dokumentów normatywnych
Zgodnć z wymogami ukraińskich dokumentów normatywnych
Zapoznać się z instrukcją obsługi
YYYY-Www
Okres produkcji, w którym zmiennymi symbolami są:
YYYY - roku produkcji, ww – tydzień kalendarzowy
TK PILARKA TARCZOWA
pages_TK 65-85-2012.indd 67 8.1.2014 г. 12:52:15 ч.
68
TK 65 • TK 85
PL
Dane techniczne
Model TK 65 TK 85
Moc 1200 W 1800 W*
Obroty na biegu jałowym 5000 min
-1
4500 min
-1
Maksymalna głębokość cięcia:
- pod kątem 90º 65 mm 85 mm
- pod kątem 45º 43 mm 56 mm
Maksymalna średnica tarczy tnącej 185 mm 235 mm
Średnica otworu do wewnętrznego tarczy 20 mm 30 mm
Waga (procedura ЕРТА 01/2003) 4 kg 8 kg
Klasa ochrony (EN 60745-1)
II II
Klasa lasera 2 2
Długość fali laserowej: 650 nm 650 nm
Moc lasera: ≤1 mW ≤1 mW
INFORMACJADOTYCZĄCAHAŁASUIDRG
Wartości zmierzono zgodnie z EN 60745.
Emisjahałasu
А- poziom zważony ciśnienia akustycznego L
pA
91,0 dB (A) 97,5 dB (A)
Nieokreśloność К
pA
3 dB (A) 3 dB (A)
А- poziom zważony natężenia akustycznego L
wA
102,0 dB (A) 108,5 dB (A)
Nieokreśloność К
wA
3 dB (A) 3 dB (A)
Stosowaćśrodkiochronyprzedhałasem!
Emisjadrgań*
Wartość łączna drgań (suma wektorowa trzech osi), ustalona zgodnie z EN 60745:
Cięcie drewna:
Wartość emitowanych drgań a
h,CW
2.5 m/s
2
< 2.5 m/s
2
Nieokreśloność К 1.5 m/s
2
1.5 m/s
2
Podany w niniejszej instrukcji poziom drgań został zmierzony zgodnie z określoną przez normę EN 60745 procedurą i
może być używany do porównywania urządzeń. Może być stosowany do wstępnego okrlenia ekspozycji.
Deklarowany poziom emisji drgań odnosi się do głównego zastosowania urządzenia. Jeżeli urządzenie zostanie prze-
znaczone do innych zastosowań, z innym osprzętem lub nie będzie należycie konserwowane, poziom emisji wibracji
może się różnić. Może to znacznie zwiększyć poziom ekspozycji w łącznym czasie pracy.
Aby dokładnie określić poziom ekspozycji na drgania, należy także brać pod uwagę okresy gdy urządzenie jest wyłą-
czone, lub gdy nawet jest ączone, ale nie wykorzystywane do pracy. Może to znacznie obniżpoziom ekspozycji
na drgania w łącznym czasie pracy.
Chronić urządzenie oraz osprzęt oraz dbać o zapewnienie ciepła dłoniom podczas pracy w celu obniżenia szkodliwego
wpływu drgań.
Pył z takich materiałów jak np. farba zawierająca ołów, niektóre gatunki drewna, minerały oraz metal może być szkodli-
wy. Kontakt lub inhalacja pyłów może spowodować reakcje alergiczne i/lub choroby układu oddechowego u operatora
lub osób znajdujących się w bezpośredniej bliskości.
Pewne odmiany pyłów sklasykowane sa jako rakotwórcze np. pył dębowy czy bukowy w szczególnci w połączeniu
z dodatkami zawierającymi chromaty i środki konserwujące. Materiały zawierające azbest moga być obrabiane jedynie
przez specjalistów.
Tam gdzie możliwe jest stosowanie odciągu pyłów należy je stosować.
Aby uzyskać wysoką skutecznc odcgu pyłów, stosować odkurzacz do drewna lub do drewna i minerałów wraz
z niniejszym urdzeniem.
Miejsce pracy musi być dobrze wentylowane .
Zaleca się stosowanie maski p.pyłowej lub filtrów klasy P2.
Przestrzegać przepisów krajowych odnnie obrabianych materiałów.
* Wartość znamionowa mocy dla TK 85 przy zasilaniu 110V/50Hz wynosi 1700 W.
** Drgania oznaczono zgodnie z pkt.. 6.2.7 normy EN 60745-1.
pages_TK 65-85-2012.indd 68 8.1.2014 г. 12:52:16 ч.
69
Instrukcja oryginalna
PL
Przepisy bezpieczeństwa
pracy laserem
Promilaserowy stosowany w systemie SPARKEYE
®
należy do klasy 2 o mocy maksymalnej ≤1 mW i długości
fali 650 nm.
Niniejsze lasery zwykle nie stanowią zagrożenia dla
oczu, jednak patrzenie bezpośrednio w laser mele-
piać.
OSTRZEŻENIE:Nie patrzeć wprost w promień
laserowy. Istnieje ryzyko w przypadku umyślnego patrze-
nia w promień laserowy.
Przestrzegać należy poniżej wymienionych przepisów
bezpieczeństwa:
Laser należy użytkować i utrzymywzgodnie z in-
strukcjami producenta.
Nigdy nie kierować promienia laserowego na człowie-
ka lub przedmiot inny niż materiał obrabiany.
Promienia laserowego nie wolno kierować na czło-
wieka, postępować bardzo ostrnie i nigdy nie kie-
rować go na oczy człowieka.
Zawsze należy upewnić się, że promień laserowy zo-
stał skierowany na materiał, którego powierzchnia nie
odbija promienia, tj. na drewno lub na powierzchnie
o szorstkiej wyadzinie. Lśnca blacha stalowa nie
nadaje się do obbki laserowej z powodu jej odbi-
jającej powierzchni, która może skierować strumień
promieni laserowych na użytkownika.
Nie wymieniać wbudowanego lasera na inny o od-
miennym rodzaju. Naprawa uszkodzonego lasera
może wykon tylko producent lub autoryzowane
przez niego serwisy.
OSTRZEŻENIE: Stosowanie nastawień, mecha-
nizmów sterowania lub zabiegów pracy odmiennych od
opisanych tutaj powoduje zagrożenie napromieniowa-
niem.
Instrukcje bezpieczeństwa
przy pracy elektronarzędzami
Uwaga! Przeczytać wszystkie instrukcje
bezpieczeńtwa. Nie przestrzeganie instrukcji i ostrze-
żeń może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub
poważne obrażenia.
Zachowaćwszystkieinstrukcje
iostrzeżenia.
Termin: „urządzenie” we wszystkich poniższych informa-
cjach odnosi s do urządzeń zasilanych z sieci (prze-
wodowych) oraz urządzeń akumulatorowych (bezprze-
wodowych).
1.BEZPIECZSTWOMIEJSCAPRACY
a)Miejscepracymusibyćzawszedobrzewie-
tlone i czyste. Niedoświetlenie oraz nieład mogą
być przyczyną wypadków.
b)Nie należy ywać urdzenia w obecności
palnychpłynów,gawipyłów. Podczas pracy
urządzenia powstają iskry, które mogą zapalić pyły
lub opary.
c)Chronićprzeddziećmiiosobamipostronnymi.
Brak skupienia może spowodować utratę kontroli
nad urządzeniem.
2.BEZPIECZEŃSTWOELEKTRYCZNE
a) Wtyczka urządzenia musi pasować do gniazda
zasilającego. Nie wolno modyfikować wtyczki
w jakikolwiek sposób. Nie stosować żadnych
adapterówwprzypadkuelektronarzędziwyma-
gających uziemienia. Nie modyfikowane wtyczki
oraz gniazda zasilające reduku ryzyko porażenia
prądem.
b)Unikaćkontaktuzuziemionymiprzedmiotami
takimi jak, rury, grzejniki, piece i lodówki. Ryzy-
ko porażenia prądem wzrasta gdy ciało użytkowni-
ka zostanie uziemione poprzez kontakt z np. ww.
przedmiotami.
c)Nienarażaćurządzenianakontaktzwodą w
takim wypadku wzrasta zagrożenie porażenia prą-
dem.
d)Nie przenos, nie wączać ani nie ciągć
urządzenia trzymac za przewód. Chronić
przewódprzedźródłemciepła,olejami,przed-
miotami o ostrych brzegach lub ruchomych
częściach. Uszkodzony lub splątany przewód
może zwkszyć ryzyko porażenia prądem.
e)Podczas pracy na zewnątrz należy zawsze
stosowaćodpowiedniprzewódprzedłużający.
Stosowanie przewodu przeznaczonego do pracy
na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
f) Jeślipracawwilgotnymśrodowiskujest nie-
unikniona,stosowaćzasilaniezabezpieczone
wyłącznikiemróżnicowo-prądowy.Stosowanie
wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzy-
ko porażenia prądem.
3.BEZPIECZSTWOOSOBISTTE
a)Zawsze należy pracować w nalytym sku-
pieniuikierowaćsięrozsądkiem.Nieywać
urządzenia pozostając pod wpływem leków,
alkoholu lub narkotyków, w trakcie leczenia
lubbędączmęczonym. Chwila nieuwagi podczas
pracy urdzeniem może być przyczyną poważ-
nych uszkodzeń ciała.
b) Stosow wyposenie ochronne. Zawsze
używać ochrony oczu. Wyposażenie takie jak
maska p.pyłowa, buty na podeszwie antypoślizgo-
wej, kask, ochronniki słuchu, redukuje zagrożenie
uszkodzenia ciała.
c)Unikać przypadkowego włączenia urządze-
pages_TK 65-85-2012.indd 69 8.1.2014 г. 12:52:16 ч.
70
TK 65 • TK 85
PL
nia. Upewnić się, że włącznik znajduje się w
położeniu; „wyłączony” przed podłączeniem
urządzenia do źródła zasilania. Przenoszenie
urdzenia trzymac za włącznik lub podłączając
je do zasilania z włącznikiem w pozycji: „włączone”
może być przyczyną wypadków.
d)Przedwłączeniemurządzeniaupewnićsię,że
nie jest dołączony żaden osprzęt regulujący
(np. klucz). Pozostawienie klucza w rotującej c-
ści urdzenia może spowodować obrażenia.
e)Nieprzeceniaćasnychmożliwości.Zawsze
dbaćoodpowiednieoparciedlanógorazba-
lans. Zapewni to lepszą kontrolę w nieoczekiwa-
nych sytuacjach.
f) Stosowaćodpowiednieubranie.Nienosićluź-
nych ubrań ani biżuterii. Nie zbliżać włosów,
ubraniaanirękawicroboczychdoruchomych
częściurządzenia. Luźne ubranie, biżuteria lub
długie włosy mogą utkwić w ruchomych częściach
urządzenia.
g)Jli urządzenie jest wyposażone w adapter
odprowadzania pyłów, należy sprawdzić czy
jest odpowiednio podłączony i używany. Sto-
sowanie systemu odprowadzania pyłów może ob-
niżyć niebezpieczeństwa związane z pyleniem.
4.UŻYWANIEIKONSERWACJA
URZĄDZENIA
a)Nie przecżać urządzenia. Stosować odpo-
wiednieurządzeniedokażdejpracy. Należycie
dobrane urdzenie wykona pracę lepiej i bez-
pieczniej w trybie do jakiego zostało zaprojektowa-
ne
b)Nieużywaćurdzeniajeśliwłącznikniedzia-
ła. Każde urządzenie z uszkodzonym włącznikiem
jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
c)Zawszenalyodłączyćurządzenieodzasila-
niai/lubwyjąćbaterięprzedzmianąustawi,
wymianąakcesoriówlubodłożeniempopracy.
Takie działanie zmniejszy ryzyko przypadkowego
ączenia urządzenia.
d)Nieużywane urządzenienaly chronić przed
dzimiorazniepowołanymiosobaminiezna-
cymitegourdzenialubniniejszejinstruk-
cji. Elektronardzia są niebezpieczne w kach
nie przeszkolonych osób.
e)Konserwować elektronarzędzia. Sprawdzać
połączenia części ruchomych, ewentualne
uszkodzeniaorazinneczynnikimogącemi
wpływnadziałanie urządzenia. Wprzypadku
stwierdzenia uszkodzenia należy naprawić
urządzenie przed dalszym użytkowaniem.
Wiele wypadków spowodowanych jest nienależytą
konserwacją urdzenia.
f) Narzędziatcezawszemusząbyćostre. Od-
powiednio konserwowane nardzia tnące z ostry-
mi krawędziami rzadziej się zacinają w obrabianym
materiale i są łatwiejsze w obsłudze.
g)Niniejsze urdzenie oraz osprzęt do niego
muszą być używane zgodnie z niniejszą in-
strukcją obsługi oraz w zakresie przewidzia-
nymdladanegotypuurządzenia.Zawszenale-
żybraćpoduwagęrodzajpracydowykonania
orazwarunkipanującewmiejscupracy. Użycie
elektronarzędzi do celów innych nopisane w ni-
niejszej instrukcji obsługi może spowodować nie-
bezpieczne sytuacje.
5. SERWIS
a)Niniejsze urdzenie należy serwisować wy-
łączniewautoryzowanychserwisachSPARKY
z wykorzystaniem oryginalnych części za-
miennych. Takie postępowanie zapewni należyte
bezpieczeństwo.
Dodatkowe przepisy
bezpieczeństwa pracy
pilarkami tarczowymi
Instrukcjabezpieczstwadlawszystkichpił
а)
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ręce nale-
żytrzymać zdalaodobszaru pracy pilarki i
zachowaćbezpiecznąodległośćodporusza-
cej się tarczy. Drugą ręką naly trzymać
uchwytdodatkowylubobudowęsilnika.Trzy-
mając pilarkę oburącz można uniknąć skalecze-
nia rąk przez tarczę tnącą.
b)Niewkładaćrąkpodobrabianyprzedmiot.Pod
obrabianym materiałem osłona tarczy nie chroni
przed skaleczeniem.
c)Głębokość cięcia musibyćnastawionazgod-
niezgrubościąprzecinanegomateriału.Ostrza
piły powinny wystawna swojej wysokości poza
materiał.
d)Wżadnymwypadkuniewolnoprzytrzymywać
przecinanegoprzedmioturęką,anitrzymaćgo
nakolanach.Obrabianyprzedmiotnależysta-
bilnie umicić na stałym podłożu. ciwe
zamocowanie obrabianego przedmiotu jest bardzo
istotne, gdyż dzięki temu można zminimalizow
niebezpieczeństwo, w przypadku kontaktu z cia-
łem użytkownika, zablokowania się brzeszczotu
lub utraty kontroli nad sytuacją.
e)Podczas prac, przy których elektronarzędzie
mogłoby natrafić na ukryte przewody elek-
trycznelubnawłasnyprzewód,należyjetrzy-
maćtylkozaizolowanąrękojeść.Pod wpływem
kontaktu z przewodami będącymi pod napciem,
wszystkie części metalowe elektronardzia znaj-
dą sięwnież pod napięciem i mogą spowodować
porażenie prądem osoby obsługującej.
f)Do cć wzdłużnych należy ywać prowad-
nicy materiu lub prostej listwy albo szyny.
Wpłynie to na zwiększenie precyzji cięcia i zmniej-
szy prawdopodobieństwo zablokowania się tarczy.
g)Naly zawsze stosować tarcze tce o a-
ściwych rozmiarach zewnętrznych i o odpo-
wiednim otworze mocowania tarczy (np. w
kształciegwiazdylubokrągłym).Tarcze tnące,
nie pasujące do części mocucych pilarki, powo-
dują nierównomierny bieg urdzenia i prowadzą
do utraty panowania nad elektronardziem.
h)W żadnym wypadku nie wolno stosować
pages_TK 65-85-2012.indd 70 8.1.2014 г. 12:52:16 ч.
71
Instrukcja oryginalna
PL
uszkodzonych lub nieodpowiednich podkła-
deklubśrub,mocującychtarcze.Tylko podkład-
ki i śruby, skonstruowane specjalnie dla danej piły
zapewniają optymalną wydajność i bezpieczeń-
stwo pracy.
Dalsze instrukcje bezpieczeństwa dla wszystkich
pił
Odrzut – Przyczyny i odpowiednie wskazówki bez-
pieczeństwa
odrzut jest nagłą reakcją pilarki na zaczepienie się,
zablokowanie lub niewłaściwe wyważenie tarczy
tnącej, które powoduje, iż pilarka, nad którą utracona
została kontrola unosi się i wykonuje gwałtowny ruch
w kierunku osoby obsługucej;
gdy tarcza tca zaczepi się lub zahaczy w rzazie,
dochodzi do blokady, a siła silnika odrzuca pilarw
kierunku operatora;
jeżeli tarcza tnąca przechyli się w rzazie lub jest nie-
aściwie wyważona, by tylnej krawędzi tcej
mogą zablokować się w obrabianym materiale, dzięki
czemu tarcza tnąca wyskoczy z zrzazu, a pilarka od-
skoczy w kierunku osoby obsługującej.
Odrzut jest następstwem niewłaściwego lub niezgodne-
go z przeznaczeniem użycia pilarki. Można go unikć
przez zachowanie opisanych poniżej odpowiednich
środków ostrożności.
a)Pilarkęnależymocnotrzymaćoburącz,ace
ustawićwpozycji,umożliwiającejzłagodzenie
odrzutu.Należyzawszeznajdowaćsięzboku
tarczy tcej; tarcza nie powinna się nigdy
znaleźćwjednejliniizciałemużytkownika.W
przypadku odrzutu, piła może zost odrzucona
do tyłu, osoba obsługuca może jednak zapano-
wać nad siłami odrzutu poprzez zachowanie odpo-
wiednich środków ostrożności.
b)Wprzypadkuzaklinowaniasiętarczypilarskiej
lub przerwy w pracy naly wączyć piłę i
przytrzymać przedmiot obrabiany aż do mo-
mentuckowitegozatrzymania siętarczypi-
larskiej.Nienależynigdyusuwaćprzedmiotu
obrabianego,dopókitarczacałkowiciesięnie
zatrzyma. W przeciwnym wypadku może wy-
stąpićodrzut.Należy wykryć i usunąć przyczynę
zaklinowania się tarczy pilarskiej.
c)Jeżeli istnieje konieczność uruchomienia pi-
larki, która tkwi w obrabianym materiale, nale-
żywycentrowaćtarczętnącąwrzazieiskon-
trolować, czy zębytarczyniezahaczyłysię o
materiał.Jeżeli tarcza tca zablokowana jest w
materiale, może zostać ona wyrzucona i spowodo-
wać odrzut pilarki.
d) Dużeyty należyprzedobróbkąpodeprzeć
zmniejszyto ryzyko odrzutu, spowodowanego
zaklinowanątarczątnącą.Duże płyty mogą się
ugć pod cżarem własnym. Płyty takie należy
podeprzeć z obydwu stron, zarówno w pobliżu linii
cięcia jak i krawędzi.
e) Nie należy używać tępych lub uszkodzonych
tarcztcych.Tarcze tnące z pymi lub niewła-
ściwi ustawionymi bami powodują przez zbyt
wąski rzaz zwiększone tarcie, zaklinowanie się tar-
czy w materiale i odrzut.
f)Głębokośćikątcięciapowinnyzostaćustawio-
ne przed rozpoczęciem cięcia. Zmiana nastaw
podczas pracy może prowadzić do zaklinowania
się tarczy tnącej i odrzutu.
g)UseNależyzachowaćszczególnąostrożnć
podczas wykonywania cięć w ścianach lub
operowaniu w innych niewidocznych obsza-
rach. Zagłębiaca się w materiale tarcza pilarska
może spowodować odrzut pilarki po natrafieniu na
ukryte obiekty.
Instrukcje bezpieczstwa dla pił cznych z ze-
wnętrznąosłonąwahadlową,zwewnętrznąosłoną
wahadłową,zosłonąprzestawną
a)Przed każdym użyciem pilarki należy spraw-
dzić, czy osłona dolna wraca do połenia
poctkowegozakrywającwpełniostrze.Nie
wolno używać pilarki, jeżeli osłona dolna nie
poruszasię swobodnie,a czas jejzamykania
budzizastrzenia(powinnaonazamykaćs
natychmiast). W żadnym wypadku nie wolno
blokować lub przywiązywać dolnej osłony w
połeniu otwartym. Upadek pilarki może spo-
wodować wygcie się osłony dolnej. Osłonę na-
leży otworzyć, używając dźwigni i sprawdz, czy
porusza się ona swobodnie. Następnie należy
przetestować wszystkie ty i głębokości cięcia-
-czy osłona nie dotyka tarczy tcej ani innych
elementów pilarki.
b)Należy sprawdzić funkcjonowanie sprężyny
osłony dolnej. Jeżeli funkcjonowanie osłony
lubjejsprężynybudzizastrzenia,należypi-
larkępoddać naprawie.Uszkodzone elementy,
kleiste osady lub nawarstwione wióry spowolniają
ruch osłony.
c)Oonędolnąmożnaotwieraćcznietylkow
przypadkuspecjalnychrodzajów cięć, takich
jak cięcia wgłębne i ccia pod kątem. Oo-
nędolnąnalyotwieraćzapomocądźwigni,
puszczając jąnatychmiastpotym, jak ostrze
tarczyzanurzosięwobrabianyelement.Przy
wszystkich innych rodzajach prac, osłona dolna
powinna uchylać się automatycznie.
d)Nienależyodadaćpilarkinastółwarsztato-
wyaninapodłogę,jelitarczatcaniejest
zasłoniętaosłoną.Niezabezpieczona tarcza, któ-
ra porusza się siłą inercji, powoduje ruch pilarki w
kierunku przeciwnym do kierunku cięcia i przecina
wszystkie napotkane obiekty. Naly zwrócić uwa-
gę na czas wybiegu pilarki.
Dodatkoweinstrukcjebezpieczeństwadlawszyst-
kichpiłzklinemrozdzielającym
a)Nalyzawszestosowaćtarczępilarską,kra
pasuje do użytkowanego klina oddzielające-
go. Aby klin oddzielacy spełniał swoje zadanie,
korpus tarczy musi być cieńszy od klina oddzie-
lającego, a szerokość rozwarcia bów py musi
przekraczać grubć klina oddzielającego.
b)Klin rozdzielający naly wyregulować zgod-
nie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji
obsługi.Niewłaściwa twardość, pozycja lub usta-
wienie klina rozdzielającego mogą spowodować,
że nie zdoła on skutecznie zapobiec odrzutowi.
c)Przywszystkichrodzajachcięcia,zwytkiem
pages_TK 65-85-2012.indd 71 8.1.2014 г. 12:52:16 ч.
72
TK 65 • TK 85
PL
cięćwgłębnych,nalyzawszestosowaćklin
rozdzielacy. Po wykonaniu cięcia wgłębne-
go,należyponowniezamontowaćklinrozdzie-
lający.Przy wykonywaniu cięć wgłębnych klin roz-
dzielający zawadza i może spowodować odrzut.
d)Aby klin rozdzielacy prawidłowo funkcjo-
nował,musi byćonumieszczonywrzazie. W
przypadku krótkotrwałych cć klin rozdzielający
jest bezskuteczny– nie zapobiega odrzutowi.
e)Nienalystosowaćpilarkizwygiętymklinem
rozdzielającym. Nawet najmniejsze zakłócenie
może spowolnić zamykanie się osłony.
Stosować środki ochrony uchu przy dłu-
gotrwałejpracy. Natężony hałas podczas pracy
może spowodować uszkodzenie słuchu.
Podczas pracy stosować środki ochrony
wzroku,abyuchronićsięprzedfruwającymi
cząsteczkami.Zakładać okulary ochronne.
Zastosowaćśrodkiochronyprzedwdy-
chaniempyłu.Niektóremateriałymogą
zawierać składniki toksyczne. Zakładać
masprzeciwpyłową. Stosować sprt do od-
prowadzania pyłu.
Nie obrabiać materiałów zawierających azbest.
Azbest uważany jest za substancję rakotwórczą.
Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych
OSTRZEŻENIE: Przed podłączeniem elek-
tronarzędzia do sieci zasilania koniecznie upewnić się
czy napięcie zasilania odpowiada napięciu wskazane-
mu na tabliczce znamionowej elektronarzędzia.
Źródło zasilania napięciem wyższym niż napięcie
wskaze na elektronarzędziu, może spowodować
zarówno poważne porażenie prądem operatora, jak
również uszkodzenie elektronarzędzia.
W razie jakichkolwiek wątpliwości nie należy wkładać
wtyczki elektronardzia do gniazda wtykowego.
Korzystanie ze źródła zasilania o napięciu niższym od
napięcia na tabliczce znamionowej elektronarzędzia
może uszkodzić silnik elektryczny.
W celu zapobieżenia ewentualnemu przegrzaniu za-
wsze rozwijdo końca kabel z przeużacza posia-
dającego bęben kablowy.
W razie konieczności korzystania z przedłużacza
upewnij się, że jego przekj odpowiada pdowi
znamionowemu używanego elektronarzędzia, jak
również naly sprawdzić sprawnć przeużacza.
OSTRZEŻENIE: Obowiązkowo wyłączać elek-
tronardzie i wyjmować wtyczkę z gniazda wtykowego
przed przeprowadzeniem wszelkiego nastawienia, czyn-
ności obsługi lub konserwacji, jak równiprzy spadku
napięcia zasilania.
Nie używać elektronarzędzia gdy przewód jest uszko-
dzony. Nie dotykać uszkodzonego przewodu i wy-
ciągć wtycz z gniazda, jli przewód zostanie
uszkodzony podczas pracy. Uszkodzone przewody
zwiększają ryzyko wstrząsu elektrycznego.
Trzymać przewód zasilający poza zasięgiem pracy
maszyny.
Przed rozpocciem pracy należy usunąć z obrabia-
nego detalu wszelkie gwoździe, wkręty i inne obce
ciała. W razie ścięcia gwoździa lub innego obiektu
metalowego można uszkodzić tarci elektronar-
dzie, co może zakończyć się wypadkiem przy pracy.
Unieruchomić obrabiany detal imadłem lub w inny
skuteczny sposób.
Nie włącz elektronarzędzia pod obciążeniem.
Przed uruchomieniem elektronarzędzia należy
sprawdzić, czy tarcza nie jest w kontakcie z obrabia-
ną powierzchnią.
Zawsze wyłączać elektronarzędzie i odczekać do cał-
kowitego zatrzymania się tarczy, dopiero potem moż-
na wyciągnąć elektronarzędzie z obrabianego detalu.
Po wyłączeniu, tarczy tnącej nie wolno hamować sto-
sując nacisk boczny.
Nie dotykać tarczy bezpośrednio po jej zatrzymaniu.
Tarcza me być bardzo goca i spowodować opa-
rzenie skóry.
Nie stosować tarcz tnących o parametrach nieod-
powiadających wartościom wskazanym w niniejszej
instrukcji.
Nie stosować tarcz ściernych (do szlifowania lub cię-
cia).
Nie stosować zużytych lub uszkodzonych tarcz tną-
cych. Kiedy tarcze są zużyte lub z niewłciwie do-
konanym rozszczepieniem, przecinana szczelina jest
ciasna, co powoduje bardzo duże zwkszenie tarcia
oraz wystąpienie zagrożenia zakleszczeniem i odbi-
ciem (odrzutem).
Nie sgać rękami pod obrabianym detalem. Osłona
nie jest w stanie ochronić przed tarczą tnącą pod ob-
rabianym detalem.
Ustawiać głębokość cięcia według grubości materia-
łu. Pozostawić nie wcej njeden ząb wystający z
dolnej strony materiału.
Nigdy nie trzymobrabianego detalu kami lub na
nodze. Od aściwego umocowania obrabianego
detalu w dużym stopniu zależy zminimalizowanie
zagrożenia niepożądanym oddziaływaniem na ciało
operatora, zakleszczeniem tarczy tnącej lub utratą
kontroli nad nardziem.
Nie ywać nigdy uszkodzonych lub wygiętych koł-
nierzy lub śrub do mocowania tarczy tnącej. Koł-
nierze i śruba do mocowania tarczy tnącej zostały
specjalnie zaprojektowane do tego elektronarzędzia
celem maksymalnie dobrej pracy i bezpieczstwa.
W przestrzeni pracy nie mogą znajdować się szmaty,
ścierki, pakuły, sznurki i in.
Elektronarzędzie należy używać tylko zgodnie z prze-
znaczeniem. Wszelkie inne zastosowanie odmienne
od opisanego w niniejszej instrukcji uwane jest
za niewłaściwe ytkowanie. Odpowiedzialność za
wszelkie uszkodzenia lub skaleczenia wynikające z
niewłaściwego użytkowania ponosi użytkownik, a nie
producent.
Prawidłowe użytkowanie niniejszego elektronarzędzia
wymaga przestrzegania przepisów bezpieczeństwa,
ogólnych instrukcji i wskazówek pracy i obugi znaj-
dujących się w niniejszej instrukcji. Wszyscy użyt-
kownicy powinny zapoznsz niniejszą instrukcją
pages_TK 65-85-2012.indd 72 8.1.2014 г. 12:52:16 ч.
73
Instrukcja oryginalna
PL
obsługi zdobyć wiedzę o potencjalnych ryzykach przy
pracy elektronarzędziem. Dzieci i fizycznie abi ludzie
nie powinni korzystać z niniejszego narzędzia. Prowa-
dzić stałą obserwac nad dziećmi znajducymi się w
pobliżu miejsca pracy elektronarzędziem. Obowiąz-
kowo zastosować zapobiegawcze środki bezpieczeń-
stwa. Dotyczy to także przestrzegania podstawowych
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za dokona-
ne przez ytkownika zmiany w elektronardziu lub
za uszkodzenia zachodzące w wyniku podobnych
zmian.
Nie wolno użytkować elektronarzędzia na wolnym
powietrzu podczas opadów deszczowych, w środo-
wisku wilgotnym (po deszczu) lub w poblu łatwo-
palnych płynów i gazów. Miejsce pracy powinno być
dobrze oświetlone.
Zapoznanie się z
elektronardziem
Przed przystąpieniem do pracy elektronarzędziem nale-
ży zapoznać sze wszystkimi cechami operacyjnymi i
warunkami bezpieczeństwa.
Elektronardzie i sprt stosować tylko według prze-
znaczenia. Wszelkie inne zastosowanie jest stanowczo
zakazane.
1. Wyłącznik
2. Przycisk blokujący
3. Przycisk zablokowania wrzeciona
4. Wyłącznik sprzętu laserowego
5. Osłona górna tarczy
6. Korpus silnika elektrycznego
7. Uchwyt przedni
8. Korpus sprtu laserowego
9. Skala ustawienia kąta cięcia
10. Regulator kąta cięcia
11. Gniazdo prowadnicy równoległej
12. Wkręt ustalający prowadnicy równoległej
13(a). Naccie - wskaźnik przy cięciu pod kątem
/90°
13(b). Naccie - wskaźnik przy cięciu pod kątem 45°
14. Podstawa
15. Osłona dolna tarczy
16. Kołnierz zewnętrzny tarczy
17. Kołnierz wewnętrzny tarczy (nie widoczny)
18(a). Wkręt mocowania tarczy (TK 65)
18(b). Śruba mocowania tarczy (TK 85)
19. Tarcza
20. wignia osłony (ochraniacza)
21. wignia regulacji głębokości cięcia
22. Otwór do odprowadzenia pyłu
23. Uchwyt tylny
24. Prowadnica równoległa
25(a). Klucz sześciokątny do tarczy (TK 65)
25(b). Klucz maszynowy do tarczy (TK 85)
Wskazówki pracy
Niniejsze elektronarzędzie zasilane jest tylko jednofazo-
wym prądem zmiennym. Można je podłączdo gniaz-
da wtykowego bez zacisków ochronnych, poniew
posiada podwójizolaczgodnie z EN 60745-1 i IEC
60745. Zakłócenia radiowe spełniają wymogi dyrektywy
o kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/UE.
Niniejsze elektronarzędzie przeznaczone jest do cięcia
wzużnego i poprzecznego drewna w linii prostej pod
kątem cięcia od 0º do 45º.
PRZEDPRZYSTĄPIENIEMDOPRACY
Sprawdzić, czy napięcie sieci zasilania odpowiada
wartościom napięcia na tabliczce znamionowej elek-
tronarzędzia..
Sprawdzić w jakim położeniu jest wącznik. Elektro-
narzędzie mna podłączać i wyłączz sieci zasi-
lania tylko przy wyłączonym wyłączniku. enie
wtyczki do gniazda, gdy wyłącznik jest w pozycji „włą-
czone”, spowoduje natychmiastowe uruchomienie
elektronardzia, co może spowodować wypadek.
Upewnić się w sprawności kabla zasilania i wtyczki, W
wypadku uszkodzenia kabla zasilania, jego wymiana
powinna być dokonana u producenta lub w punkcie
serwisowym jego specjalisty, aby uniknąć ewentual-
nych zagrożeń towarzyscych wymianie.
Sprawdzić stan tarczy tnącej. Stosować tylko dobrze
naostrzone tarcze. Tarcze pęknięte lub zniekształco-
ne należy natychmiast wymienić. Nie stosować tarcz
tnących wykonanych ze stali wysokostopowej szyb-
kotnącej (HSS).
Sprawdzić, czy osłona ruchoma (ochraniacz) przesu-
wa się swobodnie.
Sprawdzić, czy mocno unieruchomiono detal lub ma-
teriał podlegający obróbce.
OSTRZEŻENIE: Wyłącz zawsze elek-
tronardzie i wyjmować wtyczkę z gniazda przed
przystąpieniem do dokonania czynności z zakresu
nastawienia, obsługi lub konserwacji oraz przy zaniku
napięcia zasilania.
WYMIANATARCZYTNĄCEJ
OSTRZEŻENIE: Wyłączyć wtyczkę z sieci
zasilania!
1. Wcisnąć przycisk zablokowania wrzeciona (3).
ТК65
Przy wciśntym przycisku (3) za pomocą klucza
sześciokątnego (25a) odkręcić wkręt (18a) w kierun-
ku odwrotnym do ruchu wskazówki zegara. Zdemon-
tować wkręt (18а) i kołnierz zewnętrzny tarczy (16).
(Rys.1a)
ТК85
Przy wciśntym przycisku (3) za pomocą klucza sze-
ściotnego (25b) odkcić wkręt (18b) w kierunku od-
wrotnym do ruchu wskazówki zegara. Zdemontować
pages_TK 65-85-2012.indd 73 8.1.2014 г. 12:52:16 ч.
74
TK 65 • TK 85
PL
wkręt (18b) i kołnierz zewnętrzny tarczy (16). (Rys.1b)
2. Upewnić się, że kołnierze tarczy i śruby nie są zanie-
czyszczone pyłem, smarem i in.
3. Podnieść osłonę doltarczy (15) do osłony górnej
(5). Podczas tej czynności sprawdzić stan sprężyny
osłony dolnej. (Rys.2)
4. Upewnić się, że zęby tarczy (19) i strzka na niej
wskazu ten sam kierunek co strzałka na osłonie
rnej (5).
5. Przełnową tarczę (19) przez szczelinę w pod-
stawie (14) i ją zamontować na osi naprzeciwko
kołnierza wewtrznego (17). Upewnić się, że po-
wierzchnie oporowe kołnierzy są wyrównane wzg-
dem tarczy (19).
6. Dokręcić kołnierz zewnętrzny (16).
ТК65
Najpierw ręką podkręcić wkręt do mocowania tarczy
(18а). Wcisnąć przycisk zablokowania wrzeciona (3).
Przy wciśniętym przycisku (3) mocno dokręc wkręt
(18а) za pomocą klucza sześciokątnego (25а),
wchodcego w zakres dostawy.
ТК85
Najpierw ręką podkręcić wkręt do mocowania tarczy
(18b). Wcisnąć przycisk zablokowania wrzeciona (3).
Przy wciśniętym przycisku (3) mocno dokręc wkręt
(18b) za pomocą klucza sześciokątnego (25b),
wchodcego w zakres dostawy
7. Przed podłączeniem pilarki tarczowej do sieci zasila-
nia naly upewnić się, że:
- przycisk zablokowania wrzeciona (3) został zwol-
niony;
- tarcza obraca się swobodnie;
- osłona dolna (15) funkcjonuje prawidłowo.
UWAGA: Nie wolno wydł klucza sześciokątnego
(25a/b), ponieważ w ten sposób można doprowadzić do
nadmiernego dokręcenia wkrętu/śruby do mocowania
tarczy (18).
USTAWIANIEGŁĘBOKOŚCICIĘCIA
OSTRZEŻENIE: Wyjąć wtyczkę z gniazda
sieci zasilania!
Zwolnić dźwignię regulacji głębokości cięcia (21). Trzy-
mać podstawę (14) jedną ręką, a druką podnieść
lub zdjąć piłę za pomocą uchwyt (23). Dokręcić dźwignię
regulacji głębokości cięcia (21) do pożądanej głęboko-
ści. (Rys.3)
W celu zminimalizowania powstania drzazg podczas
pracy, koniecznie upewnić się, że poza obrabianym ma-
teriałem nie wystaje więcej ni jeden ząb tarczy.
USTAWIANIEKĄTACIĘCIA
OSTRZEŻENIE: Wyjąć wtyczkę z gniazda
sieci zasilania!
Cięciepionowe
Ustawgłębokość maksymalną cięcia. Zwolnić regula-
tor kąta ccia (10), wybr0º na skali (9), zakcpo-
nownie regulator kąta cięcia (10) i sprawdzić trójtem
czy tarcza (19) i podstawa (14) zawierają kąt prosty.
Cięciepodnachyleniem
Nachylenie podstawy (14) mna regulować od 0º do
45º. Rozluźnić regulator kąta cięcia (10) w części przed-
niej pilarki. Ustawić wymagany kąt na skali kalibrowania
(9). Dokręcić ponownie regulator kąta cięcia (10). (Rys.4)
Podczas cięcia pod nachyleniem z powodu wcięcia
większą powierzchnią tarczy w materiał oraz ze względu
na zmniejszoną stabilność podstawy, może wystąpić za-
kleszczenie tarczy. Trzymać mocno pilari przyciskać
podstawę do obrabianego materiału.
WSKAŹNIKCIĘCIA
Nacięcie prawe (13a) na podstawie (14) służy jako
wskaźnik przy cięciu pionowym tarczą tnącą, a nacięcie
lewe (13b) - przy nachyleniu tarczy tnącej 4. Zaleca
się dokonanie próbnego nacięcia na kawałku niepo-
trzebnego materiału.
ROZRUCH - HAMOWANIE
OSTRZEŻENIE:Podczas uruchomienia pilarki
należy ją trzymać mocno oburącz. Moment obrotowy sil-
nika elektrycznego może wywołać ruch skręcający.
Rozruch: wcisnąć przycisk blokujący (2), następnie na-
ciskać i trzymać w tym stanie wyłącznik (1).
Hamowanie: zwolnić wącznik (1).
Pilarka powinna obracać się na maksymalnych obrotach
przed rozpocciem cięcia materiału i należy wą-
czyć dopiero po zakończeniu nacięcia.
ODPROWADZANIEPYŁÓW
Podczas pracy stosować odkurzacz. Podłącz odku-
rzacz do przyłącza odprowadzającego pył i włącz
przed rozpocciem cięcia.
PRACAUKŁADEMLASEROWYM
SPARKEYE
®
OSTRZEŻENIE:Nie patrzeć wprost w promień
laserowy..
Sprawdzać zawsze, czy laser został wyłączony, gdy elek-
tronardzie nie jest ytkowane.
1. Wyznaczyć linię cięcia na obrabianym detalu.
2. Ustanowić potrzebny kąt i głębokość cięcia.
3. Postawić cść przednpodstawy pilarki na obra-
bianym detalu. Upewnić się, że tarcza nie dotyka
obrabianego materiału.
4. ączyć laser wciskając wącznik (4).
5. Zrównać promień laserowy z linią cięcia na obrabia-
nym detalu.
6. ączyć silnik elektryczny. Odczekać aż silnik elek-
tryczny osgnie obroty maksymalne przed rozpo-
częciem cięcia.
7. Podawpowoli pilardo przodu, posługuc się
obiema kami, uważając by promi laserowy
pages_TK 65-85-2012.indd 74 8.1.2014 г. 12:52:16 ч.
75
Instrukcja oryginalna
PL
trzymał się wyznaczonej linii.
8. Po zakończeniu ścinania wyłączyć pilarkę i odcze-
kać aż tarcza całkowicie zatrzyma się.
9. Wyłączukład laserowy przy pomocy wyłącznika
(4).
10. Odsunąć pilarkę od obrabianego detalu.
CIĘCIE
Trzymać zawsze uchwyt tylny (23) jedną ręką, a uchwyt
przedni (7) - drugą ręką.
OSTRZEŻENIE: Pamiętać należy, że po wy-
łączeniu pilarki trzeba odczekać aż tarcza całkowicie
zakończy swoje obroty. Uważ, aby pilarka nie dotyka-
ła ciała operatora, ponieważ osłona (15) jest ruchoma i
może zaczepić so ubranie ytkownika, a tarcza (19)
zostanie odsłonięta.
OSTRZEŻENIE: Upewniać się zawsze, że ręce
nie ograniczają swobodnego przesuwania się osłony
dolnej (15).
Przy cięciu poprzecznym włókna drewna ujawniają ten-
dencję do zrywania i wyprostowania się; tego zjawiska
można uniknąć dzięki powolnemu przesuwaniu pilarki.
Na Rys.5 pokazano poprawne położenie operatora.
Ustaw się naly w taki spob, by ciało operatora
zawsze było z boku tarczy tcej , nigdy w jednej linii z
tarc, ponieważ przy odrzucie pilarka może odskocz
do tyłu.
Cięciemateriałuodużychrozmiarach
Duże aszczyzny i długie deski zwisają lub wyginają
się bezaściwego umocowania i podparcia. W tym wy-
padku podczas cięcia tarcza ulegnie zakleszczeniu, po-
wodując odrzut oraz przecżenie silnika elektrycznego.
Dla zapewnienia bezpiecznego i stabilnego cięcia usta-
wić klocki z drewna jako dodatkowe podpory pod płasz-
czyzną lub deską zarówno blisko linii cięcia, jak również
blisko zewnętrznej krawędzi materiału. Ustanowić odpo-
wiedngłębokość cięcia umożliwiającą podczas pracy
cięcie tylko materiału, a nie stołu roboczego lub blatu.
Jeśli obrabiany materiał nie mieści się na stole roboczym
lub warsztatowym, ustawić klocki z drewna na poodze
przymocowując je stabilnie.
Cięcierównoległe
Przy cięciu równoległym do krawędzi detalu, stosuje
się prowadnicę równoległą (24). W celu zamocowania
prowadnicy równoległej (24) należy przesunąć przez
gniazda (11) w podstawie (14) do pożądanej szerokości i
zamocować ją wkrętem ustalacym. (12). (Rys.6)
Podczas cięcia równoleego płaszczyzny o wielkich
rozmiarach prowadnica równoległa może nie zapewnić
żądanej szerokości cięcia. W tym wypadku zamocować
zaciskiem lub przybić do płaszczyzny listwę prostą o
grubci 25 mm, stosowaną jako prowadnicę i prowa-
dzić pilarkę dotykając prawą stronę podstawy do listwy.
OSPRZĘT
TK 65: Pilarka tarczowa z płytkami węglikowymi TCT
36T Ø185 mm x Ø20 mm, klucz sześciokątny, prowad-
nica równoległa.
TK 85: Pilarka tarczowa z płytkami węglikowymi TCT
48T Ø235 mm x Ø25 mm, klucz sześciokątny, prowad-
nica równoległa.
Konserwacja
OSTRZEŻENIE: Wyłączać zawsze elektrona-
rzędzie i wyjmować wtyczkę z gniazdka przed rozpoczę-
ciem, jakichkolwiek oględzin lub czynnci konserwacyj-
nych.
WYMIANA SZCZOTEK
W wypadku zużycia, obie szczotki należy wymienić jed-
nocześnie na nowe oryginalne w serwisie naprawczym
SPARKY w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.
SPRAWDZENIE OGÓLNE
Sprawdzać regularnie czy wszystkie elementy mocują-
ce dobrze dokręcone. W razie rozluźnienia jakiego-
kolwiek z wkrętów, należy niezwłocznie go odkręcić, aby
uniknąć sytuacji ryzykownych.
W wypadku uszkodzenia kabla zasilania jego wymianę
powinien wykonać producent lub jego autoryzowany
specjalista serwisowy, aby uniknąć niebezpieczeństw
towarzyszących takiej wymianie.
OCZYSZCZANIE
Dla zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej pracy ma-
szynę i otwory wentylacyjne należy zawsze utrzymywać
w czystości.
Sprawdzać regularnie czy w kracie wentylacyjnej w po-
bliżu silnika elektrycznego lub dokoła przełączników nie
przedostał spył lub inne obce ciała. Stosować mięk-
ki dzel do usuwania nagromadzonego pyłu, W celu
ochrony oczu naly stosować okulary ochronne pod-
czas czyszczenia.
Jeśli korpus maszyn potrzebuje czyszczenia, należy go
wytrzeć miękką zwilżoną ścierką. Można zastosować
także łagodny preparat do mycia.
OSTRZEŻENIE:Nie wolno ywspirytusu,
benzyny lub innych rozpuszczalników. Nigdy nie stoso-
wać preparaw żrących do czyszczenia części z tworzy-
wa sztucznego.
OSTRZEŻENIE: Nie dopuszczać przedostania
się wody do urdzenia.
UWAGA! W celu zapewnienia bezpiecznej pracy elek-
tronardziem i niezawodności jego pracy, wszystkie
czynności naprawcze, konserwacyjne i regulacyjne (w
tym sprawdzenie i wymiana szczotek) naly wykony-
wać w autoryzowanych serwisach SPARKY stosując
tylko oryginalne części zamienne.
pages_TK 65-85-2012.indd 75 8.1.2014 г. 12:52:17 ч.
76
TK 65 • TK 85
PL
Gwarancja
Okres gwarancji elektronarzędzi SPARKY jest określo-
ny w karcie gwarancyjnej produktu.
Usterki spowodowane normalnym zużyciem, przeciąże-
niem lub niewłciwa obsługą, nie podlegają gwarancji.
Uszkodzenia wynikłe z wady materiałowej lub błędów
produkcyjnych zostaną usunięte bezpłatnie w drodze
naprawy lub wymiany urządzenia.
Reklamacje uszkodzonych urządzSPARKY zostaną
rozpatrzone jeśli zostaną dostarczone w stanie w jakim
stwierdzono wadę, nie rozmontowane, wraz z dokumen-
tem zakupu i kartą gwarancyjną do autoryzowanego
serwisu lub punktu sprzedaży.
Informacja
Przeczytuważnie całość niniejszej instrukcji obsługi
przed użytkowaniem niniejszego sprzętu.
Narzędzia SPARKY są stale ulepszane w związku z tym
otrzymany produkt może nieznacznie różnić się od tego
ukazanego w niniejszej instrukcji. Producent zapewnia
sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.
Specykacja może się różnić w zależnci od kraju.
pages_TK 65-85-2012.indd 76 8.1.2014 г. 12:52:17 ч.
1 / 1

Sparky Group TK 65 Instrukcja obsługi

Kategoria
Elektronarzędzia
Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla