Exido 235-020 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi
DK Krøllejernssæt ...................................................... 2
SE Locktångset .......................................................... 5
NO Krølltangsett .......................................................... 8
FI Kiharruspihdit ...................................................... 10
UK Curling tong set ................................................... 12
NL Krultangset ......................................................... 15
GR Ψαλίδι μαλλιών για μπούκλες ......................... 18
CZ Kulmovací sada .................................................. 21
F Ensemble fer à friser .......................................... 24
HR Komplet za uvijanje kose .................................... 27
H Hajsütővas készlet .............................................. 30
SK Súprava klieští na tvorbu kučier ......................... 33
SLO Komplet za kodranje las .................................... 36
PL Zestaw do kręcenia włosów ............................... 39
RU Набор щипцов для завивки ............................. 42
235-020
www.adexi.eu
2
3
INTRODUKTION
For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat,
beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før
du tager apparatet i brug. Vi anbefaler dig desuden at
gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug
for at genopfriske din viden om apparatets funktioner.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Almindelig brug af apparatet
Forkert brug af apparatet kan medføre personskade
og beskadige apparatet.
Anvend kun apparatet til det, det er beregnet til.
Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår
som følge af forkert brug eller håndtering (se også
under Garantibestemmelser).
Apparatet må kun sluttes til 230 V, 50 Hz.
Sluk altid på tænd/sluk-knappen, og tag stikket ud
af stikkontakten, så snart du er færdig med at bruge
apparatet.
Vær opmærksom på, at apparatet stadig er varmt
et stykke tid efter, at du har slukket for det. Lad altid
apparatet køle helt af, før du lægger det væk eller
skifter tilbehør.
Apparatet eller ledningen til lysnettet må ikke
nedsænkes i vand eller lignende.
Apparatet må ikke anvendes i kar- eller brusebad,
da det kan medføre elektrisk stød.
Når apparatet er i brug, bør det holdes under
konstant opsyn. Børn bør altid holdes under opsyn,
når apparatet anvendes.
• Paspå!Crepe-/adjernetskeramiskepladerop
krøllejernene bliver meget varme og må ikke
komme i kontakt med huden, da det kan medføre
forbrændinger.
Apparatet er ikke egnet til erhvervsbrug eller
udendørs brug.
Hvis du lægger apparatet fra dig, skal det placeres
i sikker afstand fra brændbare genstande såsom
gardiner, duge eller lignende.
Apparatet må ikke tildækkes.
Apparatet må ikke udsættes for direkte sollys.
Apparatet må ikke lægges eller opbevares i
nærheden af andre varmekilder eller i fugtige
omgivelser.
Læg aldrig apparatet fra dig på et sted, hvor det
kan falde eller blive trukket ned i en håndvask, et
badekar el. lign. Ræk aldrig ud efter apparatet, hvis
det er faldet ned i noget vand. Tag stikket ud af
stikkontakten først.
Ledning, stik og stikkontakt
Hold ledningen væk fra varme genstande og åben ild.
Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er
beskadiget, og brug ikke apparatet, hvis dette er
tilfældet, eller hvis det har været tabt på gulvet, tabt
i vand eller er blevet beskadiget på anden måde.
Hvis apparatet, ledningen eller stikket er beskadiget,
skal apparatet efterses og om nødvendigt repareres
af en autoriseret reparatør, da der ellers er risiko
for at få elektrisk stød. Forsøg aldrig at reparere
apparatet selv.
Tag stikket ud af stikkontakten ved rengøring.
Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket
ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
Undlad at vikle ledningen rundt om apparatet.
Kontrollér, at det ikke er muligt at trække i eller
snuble over apparatets ledning eller en eventuel
forlængerledning.
OVERSIGT OVER APPARATETS DELE
1. Netledning
2. Ophængsøje
3. Håndtag
4. Tænd/sluk-knap
5. Temperaturskala
6. Indikatorlampe
7. Låsering
8. Låsemærker
9. Crepe-/adjern
10. Omskifter
11. Keramiske plader
12. Krøllejern (3 stk.)
13. Børstetilbehør
14. Spiraltilbehør
BRUG AF APPARATET
Håret bør være rent og tørt, før du sætter det med
apparatet.
Montering af tilbehør
1. Drej låseringen (7), så pilen på håndtaget (3) står ud
for den sorte pil på låseringen.
2. Sætcrepe-/adjernet(9)elleretafkrøllejernene(12)
i hullet i håndtaget, og tryk helt i bund.
3. Drej låseringen, så pilen på håndtaget står ud for
den hvide pil på låseringen. Tilbehøret er nu låst fast
på håndtaget.
Opvarmning af apparatet
1. Læg apparatet på et plant varmebestandigt
underlag, og sæt stikket i stikkontakten.
2. Tænd for apparatet ved at skubbe tænd/sluk-
knappen (4) opad mod det hvide symbol (øverst).
Indikatorlampen (6) tændes, og den lyser konstant,
når apparatet er tændt.
Indstilling af temperatur
Apparatet har tre indstillinger: slukket (sort symbol,
nederst), middel temperatur (sort-hvidt symbol, i
midten) og høj temperatur (hvidt symbol, øverst). Du
kan regulere temperaturen ved at skubbe tænd/sluk-
knappen op og ned.
Brug af crepe-/adjernet
Ved hjælp af omskifteren (10) kan du bruge dette
tilbehørsomentenadjernellercrepejern.Skub
omskifteren nedad, så pilen på den står ud for de to
ligelinjer–nuertilbehøretetadjern.Skubomskifteren
opad, så pilen på den står ud for de to bølgelinjer – nu
er tilbehøret et crepejern. Når omskifteren står ud for
prikkenimidten,ercrepe-/adjernetlåst.
DK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
2
3
Brug af krøllejernene
Der er tre forskellige størrelser krøllejern: Det tyndeste
giver stramme krøller, og det tykkeste giver løse krøller.
Jo større hårlok du behandler ad gangen, jo løsere
bliver krøllerne også. Du kan desuden gøre krøllerne
blødere med børstetilbehøret (13) og spiraltilbehøret (14)
(se nedenfor).
Tips til styling
Red håret igennem, før du sætter det. Opdel håret i
mindre lokker, og behandl dem enkeltvis stykke for
stykke som beskrevet nedenfor, indtil det ønskede
resultat er opnået.
Crepet hår:
o Tag en lok på ca. 5 cm. bredde, og klem
crepejernets keramiske plader (11) sammen om
lokken ved hovedbunden.
o Hold pladerne lukket i ca. 10 sekunder.
o Åbn pladerne, og luk dem sammen igen længere
nede på lokken.
Fladt og glat hår:
o Tagenlokpåca.5cmbredde,ogklemadjernets
keramiske plader (11) sammen om lokken ved
hovedbunden.
o Træk langsomt apparatet lige ned mod hårspidserne
iénydendebevægelse.Holdhåretheltstramt,så
du undgår buk midtvejs. Hvis du vil have mere løft i
håret, kan du nøjes med at glatte den yderste del af
hårlokkerne.
Hår med svip:
o Tag en lok på ca. 5 cm bredde, hold krøllejernet (12),
så klemmen sidder på bagsiden af lokken, og klem
krøllejernet sammen om lokken ved hovedbunden.
o Træk apparatet langsomt ned mod hårspidserne.
o Afslut med at bukke det sidste stykke hår let udad.
Hår med buk:
o Tag en lok på ca. 5 cm bredde, hold krøllejernet (12),
så klemmen sidder på forsiden af lokken, og klem
krøllejernet sammen om lokken ved hovedbunden.
o Træk apparatet langsomt ned mod hårspidserne.
o Afslut med at bukke det sidste stykke hår let indad.
Krøller:
o Tag en lok på ca. 5 cm bredde, åbn klemmen på
krøllejernet (12), og placer det cirka midtvejs på
lokken.
o Fordel håret jævnt langs cylinderen, og slip forsigtigt
klemmen, så håret klemmes fast.
o Træk forsigtigt krøllejernet ned mod hårspidserne.
o Sørg for, at hårspidserne sidder godt fast under
klemmen, og afslut med at vikle lokken rundt om
krøllejernet op mod hovedbunden. Pas på ikke at
komme til at berøre hovedbunden med det varme
krøllejern.
o Hold krøllejernet på plads i 5-8 sekunder alt
afhængigt af hårets længde og tykkelse.
o Åbn klemmen, og træk krøllejernet ud af håret. Lad
håret køle af, før du sætter det.
Bløde krøller:
o Sæt børstetilbehøret (13) på det tyndeste af
krøllejernene (12) uden at åbne klemmen. Vigtigt:
Krøllejernet skal være koldt, når du monterer
børstetilbehøret.
o Opvarm krøllejernet.
o Tag en lok på ca. 5 cm bredde, og rul hårlokken
omkring børsten. Start ved hårspidserne, og rul op
mod hovedbunden.
o Hold krøllejernet på plads i ca. 10 sekunder, og rul
forsigtigt hårlokken ud igen. Lad håret køle af, før du
sætter det.
Slangekrøller:
o Sæt spiraltilbehøret (14) på det mellemste af
krøllejernene (12) uden at åbne klemmen. Vigtigt:
Krøllejernet skal være koldt, når du monterer
spiraltilbehøret.
o Opvarm krøllejernet.
o Tag en lok på ca. 5 cm bredde, og rul den omkring
spiralen. Start ved hårspidserne, som klemmes fast
med den lille klemme, og rul op mod hovedbunden.
o Hold krøllejernet på plads i ca. 10 sekunder, og rul
forsigtigt hårlokken ud igen. Lad håret køle af, før du
sætter det.
RENGØRING
Tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring.
Lad apparatet køle af, før det rengøres.
Undlad at bruge stærke eller slibende
rengøringsmidler, opløsningsmidler eller lign. til
rengøring af apparatet, da disse rengøringsmidler
kanridseellerødelæggedeudvendigeaderogde
keramiske plader.
Tør i stedet apparatet af med en tør blød klud.
Apparatet må ikke nedsænkes i vand, og der må
ikke trænge vand ind i det.
OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG
GENBRUG AF DETTE PRODUKT
Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med
dette symbol:
Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen
med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og
elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.
I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat
sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og
genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private
husholdningeriEUkangratisaeverebrugtudstyr
på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater
kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til
den forhandler, du købte det af på betingelse af, at du
køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren, distributøren
eller de kommunale myndigheder for at få yderligere
oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og
elektronisk affald.
4
5
GARANTIBESTEMMELSER
Garantien gælder ikke:
hvis ovennævnte ikke iagttages
hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i
apparatet
hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en
voldsom behandling eller lidt anden form for overlast
hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på
ledningsnettet.
Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktions-
og designsiden, forbeholder vi os ret til at foretage
ændringer i produktet uden forudgående varsel.
IMPORTØR
Adexi Group
www.adexi.dk
Vi tager forbehold for trykfejl.
4
5
INTRODUKTION
För att du skall få ut så mycket som möjligt av din
nya utrustning är det lämpligt att du läser igenom
denna bruksanvisning innan du använder apparaten
första gången. Vi rekommenderar även att du sparar
bruksanvisningen för framtida bruk.
SÄKERHETSÅTGÄRDER
Normal användning av apparaten
Felaktig användning av den här apparaten kan
orsaka personskador och skador på apparaten.
Använd endast för dess avsedda ändamål.
Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till
följd av felaktig användning eller hantering (se även
Garantivillkor).
Får endast anslutas till 230 V, 50 Hz.
Stäng alltid av apparaten med strömbrytaren och
dra alltid ur sladden när den inte används.
Observera att apparaten fortfarande är varm en
stund efter att du har stängt av den. Låt den alltid
svalna helt innan du byter tillbehör eller lägger
undan den.
Sänk inte ned den i vatten eller någon annan vätska.
Använd inte apparaten när du badar eller duschar,
eftersom det kan orskaka elektriska stötar.
Lämna aldrig apparaten obevakad när den är igång
och håll barn under uppsikt.
Varning! De keramiska plattorna kan bli mycket
heta. De får inte komma i kontakt med huden
eftersom det kan orsaka brännskador.
Lämpar sig inte för kommersiellt bruk eller
utomhusbruk.
Placera alltid apparaten på säkert avstånd från
brännbara material, t.ex. gardiner, dukar och
liknande.
Får ej övertäckas.
Utsätt inte apparaten för direkt solljus.
Placera eller förvara inte apparaten nära andra
värmekällor eller i fuktig miljö.
Lämna inte apparaten så att den kan falla ned eller
dras ned i badkar, handfat eller liknande. Ta inte i
apparaten om den har fallit ned i vatten. Dra först ut
stickproppen ur vägguttaget.
Sladd, stickkontakt och eluttag
Håll sladden på avstånd från heta föremål och
öppen eld.
Kontrollera regelbundet om sladden eller
stickproppen är skadade, och använd inte
apparaten om någon del är skadad, om den har
tappats i golvet, i vatten eller skadats på något
annat sätt.
Om apparaten eller stickproppen är skadad, måste
utrustningen undersökas och om nödvändigt
repareras av en auktoriserad reparatör. I annat fall
nnsriskförelektriskastötar.Försökaldrigreparera
apparaten själv.
Dra ut stickkontakten ur vägguttaget före rengöring.
Undvik att dra i sladden när stickkontakten skall
dras ur vägguttaget. Håll i stickkontakten i stället.
Linda inte sladden runt apparaten.
Kontrollera att ingen riskerar att snubbla över
sladden eller en eventuell förlängningssladd.
BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR
1. Elsladd
2. Upphängningsögla
3. Handtag
4. Strömbrytare
5. Temperaturskala
6. Indikatorlampa
7. Låsring
8. Låssymboler
9. Krus-/plattång
10. Adapter
11. Keramikplattor
12. Locktänger (3)
13. Borsttillbehör
14. Spiraltillbehör
ANVÄNDNING
Håret ska vara rent och torrt innan du använder
apparaten.
Montering av tillbehör
1. Vrid låsringen (7) tills pilen på handtaget (3) är i linje
med pilen på låsringen.
2. Sätt i krus-/plattången (9) eller en av locktängerna
(12) i hållaren i handtaget och tryck fast ordentligt.
3. Vrid låsringen tills pilen på handtaget är i linje med
pilen på låsringen. Tillbehöret är nu på plats.
Uppvärmning
1. Placera apparaten på en plan, värmetålig yta och
anslut den till vägguttaget.
2. Sätt på den genom att skjuta strömbrytaren (4) mot
den vita symbolen (ovan). Indikatorlampan (6) tänds
och lyser så länge apparaten är på.
Inställning av temperatur
Apparaten har tre lägen: av (svart symbol, nedåt),
medeltemperatur (svart/vit symbol, mitten) och hög
temperatur (vit symbol, uppåt). Temperaturen kan
ändras genom att strömbrytaren skjuts uppåt och
nedåt.
Använda krus-/plattång
Använd adaptern (10) för att byta tillbehör som t.ex.
platt- eller krustänger. Tryck nedåt tills pilen är i linje
med de två raka linjerna för att använda plattången.
Tryck adaptern uppåt tills pilen är i linje med de
två vågiga linjerna för att använda krustången. När
adaptern är i linje med punkten i mitten är krus-/
plattången låst.
Använda locktänger
Detnnstreolikastorlekarpålocktängerna:Den
tunnaste gör fasta lockar och den tjockaste lösa
lockar. Lockarna blir lösare ju större mängd hår man
tar i taget. Du kan också göra lockarna mjukare med
borsttillbehöret (13) och spiraltillbehöret (14) (se nedan).
SE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
6
7
Stylingtips
Borsta först igenom håret ordentligt. Dela upp håret
i mindre delar och använd apparaten på varje del för
sig enligt beskrivningen nedan tills önskat resultat har
uppnåtts.
Krusigt hår:
o Börja med en hårlock som är ca 5 cm bred och
tryck ihop krustångens keramiska plattor (11) runt
håret nära hårbotten.
o Tryck ihop plattorna i ca 10 sekunder.
o Öppna plattorna och tryck ihop dem igen längre ned
på hårlocken.
Platt, slätt hår:
o Börja med en hårlock som är ca 5 cm bred och
tryck ihop krustångens keramiska plattor (11) runt
håret nära hårbotten.
o För apparaten långsamt mot hårtopparna i en mjuk
rörelse. Håll håret sträckt så det inte trasslar sig.
Om du vill ha mer volym i håret, gör du endast den
yttersta delen av håret slätt.
Hår med utåtböjda toppar:
o Börja med en hårlock som är ca 5 cm bred. Tryck
ihop locktången (12) runt en hårlock med den övre
klämman på baksidan nära hårbottnen.
o För apparaten långsamt mot hårtopparna.
o Avsluta med att böja den sista delen av håret lite
utåt.
Locka hårtopparna inåt:
o Börja med en hårlock som är ca 5 cm bred. Tryck
ihop locktången (12) runt en hårlock med den övre
klämman på framsidan nära hårbottnen.
o För apparaten långsamt mot hårtopparna.
o Avsluta med att böja in hårtopparna.
Lockar:
o Börja med en hårlock som är ca 5 cm bred. Öppna
den övre klämman (12) och placera den ungefär på
mitten av en hårlock.
o Fördela håret längs cylindern och öppna den övre
klämman försiktigt så att håret hålls på plats.
o För apparaten långsamt mot hårtopparna.
o Se till att hårtopparna sitter fast under klämman
och avsluta med att vira locken runt locktången mot
hårbottnen. Undvik att nudda hårbottnen med den
heta locktången.
o Håll locktången på plats i 5-8 sekunder, beroende
på hårets längd och tjocklek.
o Öppna klämman och ta bort apparaten från håret.
Låthåretsvalnainnanduxerardet.
Mjuka lockar:
o Sätt fast borsttillbehöret (13) på den tunnaste
locktången (12) utan att öppna klämman. Viktigt:
Tången måste vara kall innan borsten monteras.
o Värm apparaten.
o Börja med en hårlock som är ca 5 cm bred och rulla
den runt borsten. Börja vid hårtopparna och rulla
mot hårbottnen.
o Håll tången på plats i ca 10 sekunder innan du
försiktigt rullar ut hårlocken igen. Låt håret svalna
innanduxerardet.
Långa lockar:
o Sätt fast spiraltillbehöret (14) på den tunnaste
locktången (12) utan att öppna klämman. Viktigt:
Tången måste vara kall innan spiralen monteras.
o Värm apparaten.
o Börja med en hårlock som är ca 5 cm bred och
rulla den runt spiralen. Börja vid hårtopparna.
Kläm åt dem med den lilla klämman och rulla mot
hårbottnen.
o Håll tången på plats i ca 10 sekunder innan du
försiktigt rullar ut hårlocken igen. Låt håret svalna
innanduxerardet.
RENGÖRING
Dra ut stickkontakten ur vägguttaget före rengöring.
Låt apparaten svalna före rengöring.
Använd inte lösningsmedel eller starka eller
slipande rengöringsmedel för att rengöra apparaten,
eftersom dessa kan repa eller skada ytan och
keramikplattorna.
Torka istället av apparaten med en mjuk torr trasa.
Sänk aldrig ned apparaten i vatten och vatten får
heller inte tränga in i tången.
INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING
AV DENNA APPARAT
Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt med
följande symbol:
Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop
med vanligt hushållsavfall, eftersom avfall som utgörs
av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter
måste kasseras separat.
Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller
elektriska eller elektroniska produkter kräver att varje
medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling,
återvinning, hantering och materialåtervinning av
sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan
kostnad återlämna sin använda utrustning till angivna
insamlingsplatser. I en del medlemsländer kan man
i vissa fall returnera den använda utrustningen till
återförsäljaren när man köper ny utrustning. Kontakta
din återförsäljare, distributör eller lokala myndighet
för ytterligare information om hantering av avfall som
utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska
produkter.
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte om:
ovanstående instruktioner inte följs
• apparatenharmodierats,
apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös
behandling eller fått någon annan typ av skada,
fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen.
6
7
Då vi ständigt utvecklar våra produkter i fråga
om funktion och design förbehåller vi oss rätten
till ändringar av våra produkter utan föregående
meddelande.
IMPORTÖR
Adexi Group
www.adexi.se
Adexi A/S ansvarar inte för eventuella tryckfel.
8
9
INTRODUKSJON
For å få mest mulig glede av din nye krølltang ber vi deg
lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før bruk. Vi
anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik
at du kan slå opp i den ved senere anledninger.
SIKKERHETSREGLER
Normal bruk av apparatet
Feilaktig bruk av krølltangen kan føre til
personskader og skader på tangen.
Krølltangen må ikke brukes til andre formål enn
det den er beregnet for. Produsenten er ikke
ansvarlig for skade som skyldes feilaktig bruk eller
håndtering. (Se også garantibetingelsene.)
Apparatet skal bare tilkobles 230 V, 50 Hz.
Slå alltid apparatet av ved hjelp av av/på-knappen,
og trekk støpselet ut av kontakten når apparatet
ikke er i bruk.
Vær oppmerksom på at tangen fortsatt er varm en
stund etter at du har slått den av. Vent til den er helt
avkjølt før du pakker den bort eller bytter tilbehør.
Legg aldri tangen i vann eller annen form for væske.
Tangen må ikke brukes i badekaret eller i dusjen, da
dette vil kunne forårsake elektrisk støt.
Ikke forlat tangen mens den er på, og hold øye med
barn i nærheten.
Forsiktig! De keramiske platene kan bli svært varme.
De må ikke komme i kontakt med huden, da dette
kan føre til forbrenninger.
Tangen er ikke egnet for kommersiell eller utendørs
bruk.
Plasser alltid tangen i sikker avstand fra brennbare
materialer som gardiner, duker og lignende.
Tangen må ikke tildekkes.
Tangen må ikke utsettes for direkte sollys.
Tangen må ikke plasseres eller oppbevares i
nærheten av andre varmekilder eller i fuktige
omgivelser.
Ikke legg tangen slik at den kan falle eller trekkes
ned i vask, badekar eller lignende. Ikke ta etter
tangen hvis den har falt i vannet. Trekk først
støpselet ut av stikkontakten.
Ledning, støpsel og stikkontakt
Hold ledningen unna varme gjenstander og åpen ild.
Kontroller regelmessig at ledningen og støpselet
ikke er ødelagt. Ikke bruk tangen dersom dette
skulle være tilfelle, eller dersom den har falt i bakken
eller er skadet på annen måte.
Hvis tangen eller støpselet er skadet, må tangen
kontrolleres og om nødvendig repareres av
autorisert servicepersonale. Hvis så ikke skjer,
foreligger det fare for elektrisk støt. Prøv aldri å
reparere tangen selv.
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før
rengjøring.
Ikke dra i ledningen når du trekker støpselet ut av
kontakten. Ta i stedet godt tak i støpselet.
Ikke surr ledningen rundt apparatet.
Kontroller at det ikke er mulig å dra eller snuble i
ledningen eller en ev. skjøteledning.
OVERSIKT OVER TANGENS DELER
1. Strømledning
2. Opphengsring
3. Håndtak
4. Av/på-bryter
5. Temperaturskala
6. Kontrollampe
7. Låsering
8. Låsesymboler
9. Krepp-/rettetang
10. Adapter
11. Keramiske plater
12. Krølltenger (3)
13. Børste
14. Spiral
BRUKE TANGEN
Håret bør være rent og tørt før tangen tas i bruk.
Montere tilbehør
1. Vri låseringen (7) til pilen på håndtaket (3) er på linje
med pilen på låseringen.
2. Sett krepp-/rettetangen (9) eller en av krølltengene
(12) inn i sokkelen på håndtaket og trykk forsiktig på
plass.
3. Vri låseringen til pilen på håndtaket er på linje med
pilen på låseringen. Tilbehørsdelen er nå låst på
plass.
Oppvarming
1. Plassertangenpåenat,varmebestandigateog
sett støpselet i kontakten.
2. Slå tangen på ved å trykke på av/på-bryteren (4)
mot det hvite symbolet (over). Kontrollampen (6)
lyser så lenge tangen er på.
Stille inn temperaturen
Tangen har tre innstillinger: av (svart symbol, nede),
middels temperatur (svart/hvitt symbol, i midten) og
høy temperatur (hvitt symbol, oppe). Temperaturen kan
reguleres ved å skyve av/på-knappen opp og ned.
Bruke krepp-/rettetang
Bruk adapteren (10) til å endre tilbehør, slik som rette-
eller krepptang. Skyv adapteren ned til pilen står på linje
med de to rette linjene – tilbehøret er nå en rettetang.
Skyv adapteren ned til pilen står på linje med de to
bølgeformede linjene – tilbehøret er nå en krepptang.
Når adapteren er på linje med prikken i midten, er
krepp-/rettetangen låst.
Bruke krølltenger
Krølltengene kommer i tre ulike størrelser: Den tynneste
lager stramme krøller, og den tykkeste lager løse krøller.
Jo mer hår som tas med om gangen, jo løsere blir
krøllene. Du kan også gjøre krøllene mykere ved hjelp
av børsten (13) eller spiralen (14) (se under).
Stylingtips
Børst håret grundig før du bruker krølltengene. Del håret
opp i små lokker og behandle dem en etter en som
beskrevet nedenfor, til du har oppnådd ønsket resultat.
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
8
9
Kreppet hår:
o Start med en hårlokk som er cirka 5 cm bred. Lukk
krepptangens keramiske plater (11) rundt håret nær
hodebunnen.
o Hold platene lukket i cirka 10 sekunder.
o Åpne platene og lukk dem på nytt lenger nede på
hårlokken du arbeider med.
Flatt, mykt hår:
o Start med en hårlokk som er cirka 5 cm bred. Lukk
krepptangens keramiske plater (11) rundt håret nær
hodebunnen.
o La tangen gli sakte nedover mot tuppene i en myk
bevegelse. Hold håret stramt for å unngå ”knekker” i
håret. Håret kan få mer løft hvis du kun lar tangen gli
over de ytre hårlokkene.
Hår som vipper utover:
o Start med en hårlokk som er cirka 5 cm bred. Lukk
krølltangen (12) rundt en hårlokk nær hodebunnen
med klemmen vendt bakover.
o La tangen gli rolig ned mot tuppene.
o Avslutt med å krølle den siste delen av hårlokken litt
utover nederst ved tuppen.
Hår som krøller innover:
o Start med en hårlokk som er cirka 5 cm bred. Lukk
krølltangen (12) rundt en hårlokk nær hodebunnen
med klemmen vendt fremover.
o La tangen gli rolig ned mot tuppene.
o Avslutt med å krølle den siste delen av hårlokken
innover ved tuppen.
Krøller:
o Start med en hårlokk som er cirka 5 cm bred. Åpne
klemmen (12) og plasser den cirka halvveis på
hårlokken.
o Spre håret utover trommelen, og løs ut klemmen
forsiktig, slik at håret blir festet.
o La tangen gli rolig ned mot tuppene.
o Se til at tuppene er festet under klemmen. Fullfør
ved å surre hårlokken rundt krølltangen opp mot
hodebunnen. Ikke berør hodebunnen med den
varme krølltangen.
o Hold krølltangen på plass i 5–8 sekunder, avhengig
av lengde og tykkelse på håret.
o Åpne klemmen og fjern tangen fra håret. La håret
kjøle ned før det styles.
Myke krøller:
o Fest børstedelen (13) på den tynneste krølltangen
(12) uten å åpne klemmen. Viktig: Tangen må være
kald før du setter på børsten.
o Varm opp tangen.
o Start med en hårlokk som er cirka 5 cm bred, og
surr den rundt børsten. Start ved tuppene og rull
oppover mot hodebunnen.
o Hold tangen på plass i cirka 10 sekunder før du
ruller hårlokken forsiktig ut igjen. La håret kjøle ned
før det styles.
Lange krøller:
o Fest spiraldelen (14) på den tynneste krølltangen
(12) uten å åpne klemmen. Viktig: Tangen må være
kald før du setter på spiralen.
o Varm opp tangen.
o Start med en hårlokk som er cirka 5 cm bred, og
surr den rundt spiralen. Start ved tuppene. Fest
tuppene med den minste klemmen, og rull oppover
mot hodebunnen.
o Hold tangen på plass i cirka 10 sekunder før du
ruller hårlokken forsiktig ut igjen. La håret kjøle ned
før det styles.
RENGJØRING
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før
rengjøring.
La apparatet kjøle ned før rengjøring.
Ikke bruk sterke eller slipende rengjøringsmidler,
løsemidler eller lignende for å rengjøre tangen.
Slike midler kan ripe opp og ødelegge apparatets
overateogdekeramiskeplatene.
Tørk i stedet av tangen med en myk, tørr klut.
Tangen må ikke dyppes i vann. Pass på så det ikke
trenger vann inn i tangen.
INFORMASJON OM AVHENDING OG
RESIRKULERING AV PRODUKTET
Vær oppmerksom på at dette Adexi-produktet er
merket med følgende symbol:
Det betyr at produktet ikke må kastes sammen med
vanlig husholdningsavfall. Elektrisk og elektronisk avfall
må alltid avhendes separat.
I henhold til WEEE-direktivet, må alle medlemsland
sørge for riktig innsamling, håndtering og resirkulering
av elektrisk og elektronisk avfall. Private husstander
i EU kan kostnadsfritt levere brukt utstyr til egne
gjenvinningsstasjoner. I noen medlemsland kan det
ved kjøp av nytt utstyr være mulig å levere brukt utstyr
til forhandleren som solgte det. Ta kontakt med din
forhandler, distributøren eller de lokale myndighetene
hvis du vil ha mer informasjon om hva du skal gjøre
med elektrisk og elektronisk avfall.
GARANTIBETINGELSER
Garantien gjelder ikke i følgende situasjoner:
hvis instruksjonene over ikke følges
hvis apparatet har blitt endret
hvis apparatet er brukt feil, har vært utsatt for hard
håndtering eller blitt skadet på en eller annen måte
hvis det har oppstått feil på grunn av feil i
strømforsyningen
På grunn av at vi hele tiden utvikler funksjonen og
utformingen på produktene våre, forbeholder vi oss
retten til å endre produktet uten forvarsel.
IMPORTØR
Adexi Group
www.adexi.eu
Vi er ikke ansvarlige for trykkfeil.
10
11
JOHDANTO
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn
uudesta laitteestasi. Suosittelemme myös, että säilytät
nämä ohjeet. Näin voit perehtyä laitteesi eri toimintoihin
myöhemminkin.
TURVALLISUUSTOIMENPITEET
Laitteen normaali käyttö
Laitteen virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa
henkilövahingon ja vaurioittaa laitetta.
Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen.
Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä käytöstä tai
käsittelystä johtuvista vahingoista (katso myös kohta
Takuuehdot).
Laite voidaan kytkeä vain verkkoon, jonka jännite on
230 V ja taajuus 50 Hz.
Sammuta laite aina virtapainikkeesta ja irrota
virtajohto seinästä, kun laite ei ole käytössä.
Muista, että laite on kuuma jonkin aikaa sen jälkeen,
kun olet sammuttanut sen. Anna laitteen jäähtyä
täysin, ennen kuin laitat sen säilytykseen tai vaihdat
osia.
Älä koskaan upota laitetta veteen tai muuhun
nesteeseen.
Älä käytä laitetta kylvyssä tai suihkussa, sillä se
saattaa aiheuttaa sähköiskun.
Älä jätä laitetta valvomatta ja huolehdi, etteivät
lapset pääse laitteen lähelle sen ollessa käytössä.
Varoitus! Keraamiset levyt saattavat olla erittäin
kuumia. Älä kosketa niillä ihoa, sillä se voi aiheuttaa
palovammoja.
Laite ei sovi kaupalliseen käyttöön eikä
ulkokäyttöön.
Aseta laite aina turvallisen etäisyyden päähän
syttyvis esineis, kuten verhoista, pöytäliinoista tms.
Älä peitä laitetta.
Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle.
Älä aseta laitetta muiden lämmönlähteiden
läheisyyteen tai kosteaan ympäristöön tai säilytä
laitetta kyseisissä ympäristöissä.
Älä jätä laitetta paikkaan, josta se voi pudota tai
joutua vedetyksi pesualtaaseen, kylpyammeeseen
tai vastaavaan. Jos laite putoaa veteen, älä koske
siihen. Irrota ensin pistoke pistorasiasta.
Johto, pistoke ja pistorasia
Pidä virtajohto etäällä kuumista esineistä ja
avotulesta.
Tarkista säännöllisesti, ettei virtajohto tai pistoke ole
vahingoittunut. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai
pistoke on vahingoittunut tai jos laite on pudonnut
lattialle tai veteen tai muuten vaurioitunut.
Jos laite tai pistoke on vaurioitunut, valtuutetun
korjaajan on sähköiskuvaaran välttämiseksi
tarkistettava ja tarvittaessa korjattava laite. Älä yritä
itse korjata laitetta.
Irrota pistoke pistorasiasta laitteen puhdistuksen
ajaksi.
Vältä johdosta vetämistä, kun pistoke irrotetaan
pistorasiasta. Ota sen sijaan kiinni pistokkeesta.
Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
Varmista, ettei virtajohtoon tai jatkojohtoon voi
kompastua.
LAITTEEN PÄÄOSAT
1. Virtajohto
2. Ripustuslenkki
3. Kädensija
4. Virtakytkin
5. Lämpötila-asteikko
6. Merkkivalo
7. Lukitusrengas
8. Lukitussymbolit
9. Kreppi-/suoristusrauta
10. Sovitin
11. Keraamiset levyt
12. Kiharrusraudat (3)
13. Harjaosa
14. Kierreosa
LAITTEEN KÄYTTÖ
Käytä laitetta puhtaisiin, kuiviin hiuksiin.
Osien kiinnittäminen
1. Käännä lukitusrengasta (7), kunnes kädensijassa (3)
oleva nuoli on kohdakkain lukitusrenkaan nuolen
kanssa.
2. Työnnä kreppi-/suoristusrauta (9) tai jokin
kiharrusraudoista (12) kädensijan pistokeliittimeen ja
paina se tiukasti paikalleen.
3. Käännä lukitusrengasta, kunnes kädensijassa oleva
nuoli on kohdakkain lukitusrenkaan nuolen kanssa.
Osa on nyt lukittu paikoilleen.
Lämmitys
1. Aseta laite tasaiselle, lämmönkestävälle pinnalle, ja
kytke pistoke pistorasiaan.
2. Kytke virta painamalla virtakytkintä (4) valkoista
merkkiä kohti (ylös). Merkkivalo (6) syttyy ja palaa
niin kauan, kuin laitteessa on virta.
Lämpötilan asetus
Laitteessa on kolme lämpötila-asetusta: pois (musta
merkki, alhaalla), keskilämpö (mustavalkoinen merkki,
keskellä) ja korkea lämpö (valkoinen merkki, ylhäällä).
Lämpötilaa voidaan säädellä painamalla virtapainiketta
ylös ja alas.
Kreppi-/suoristusraudan käyttö
Vaihda muotoiluosat, kuten kreppi- ja suoristusraudat,
sovittimen avulla (10). Työnnä sovitinta alas, kunnes
nuoli on kohdakkain kahden suoran viivan kanssa
– muotoiluosaa voidaan nyt käyttää suoristusrautana.
Työnnä sovitinta ylös, kunnes nuoli on kohdakkain
kahden laineen muotoisen viivan kanssa – lisäosaa
voidaan nyt käyttää kreppirautana. Kun sovitin on
kohdakkain keskellä olevan pisteen kanssa, kreppi-
/suoristusrauta on lukittu.
FI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
10
11
Kiharrusrautojen käyttö
Kiharrusrautoja on kolmea eri kokoa: Ohuimmalla
raudalla saat pientä kiharaa ja paksuimmalla suurta
kiharaa. Mitä enemmän hiuksia kiharrat kerralla, sitä
suurempia kiharat ovat. Pehmeämpiä kiharoita saat
käyttämällä harjaosaa (13) ja kierreosaa (14) (katso alla).
Muotoiluvinkkejä
Harjaa hiukset ennen muotoilua. Jaa hiuksesi pieniin
osiin ja käsittele jokainen osio erikseen seuraavien
ohjeiden mukaan, kunnes saavutat haluamasi tuloksen.
Krepatut hiukset:
o Erota hiuksista noin 5 cm:n levyinen suortuva ja
sulje kreppiraudan keraamiset levyt (11) hiusten
ympärille lähelle hiusjuurta.
o Pidä levyt suljettuina noin 10 sekuntia.
o Avaa levyt ja sulje ne uudelleen siirtyen alemmas
hiussuortuvaa pitkin.
Sileät, pehmeät hiukset:
o Erota hiuksista noin 5 cm:n levyinen suortuva ja
sulje suoristusraudan keraamiset levyt (11) hiusten
ympärille lähelle hiusjuurta.
o Liu’uta laitetta hitaasti ja tasaisesti latvaa kohti.
Pidä hiussuortuva tiukkana, jottei se taitu. Jos
haluat hiuksiin runsautta, suorista ainoastaan
päällimmäiset hiukset.
Taipuisat latvat:
o Erota hiuksista noin 5 cm:n levyinen suortuva.
Sulje kiharrusrauta (12) hiusten ympärille siten, että
yläpihti on taaksepäin lähellä hiusjuurta.
o Liu’uta laitetta hitaasti hiusten latvaa kohti.
o Käännä alimpia latvoja hieman ulospäin.
Pyöreät latvat:
o Erota hiuksista noin 5 cm:n levyinen suortuva.
Sulje kiharrusrauta (12) hiusten ympärille siten, että
yläpihti on eteenpäin lähellä hiusjuurta.
o Liu’uta laitetta hitaasti hiusten latvaa kohti.
o Käännä alimmat latvat sisäänpäin.
Kiharat:
o Erota hiuksista noin 5 cm:n levyinen suortuva. Avaa
yläpihti (12) ja aseta se suortuvan puoleenväliin.
o Levitä hiuksia sylinteriä pitkin ja vapauta yläpihti
varovasti siten, että hiukset jäävät paikoilleen.
o Liu’uta laitetta hitaasti hiusten latvaa kohti.
o Tarkista, että latvat ovat paikoillaan pihdin alla, ja
kierrä suortuvaa kiharrusraudan ympärille hiusjuurta
kohti. Vältä koskemasta päänahkaa kuumalla
kiharrusraudalla.
o Pidä kiharrusrautaa paikoillaan 5–8 sekuntia hiuksen
pituuden ja paksuuden mukaan.
o Avaa pihdit ja päästä hiukset vapaaksi. Anna hiusten
jäähtyä ennen niiden käsittelyä.
Pehmeät kiharat:
o Aseta harjaosa (13) ohuimpaan kiharrusrautaan
(12) avaamatta pihtejä. Tärkeää: Raudan on oltava
kylmä, kun harjaosa kiinnitetään.
o Lämmitä laite.
o Erota noin 5 cm:n levyinen suortuva ja kierrä se
harjaosan ympärille. Aloita kiertäminen latvasta ja
siirry hiusjuurta kohti.
o Pidä rautaa paikoillaan noin 10 sekuntia, ja kierrä
hiusuortuva auki. Anna hiusten jäähtyä ennen
muotoilua.
Laineet:
o Aseta kierreosa (14) ohuimpaan kiharrusrautaan (12)
avaamatta pihtejä. Tärkeää: Raudan on oltava viileä,
kun kierreosa kiinnitetään.
o Lämmitä laite.
o Erota noin 5 cm:n levyinen suortuva ja kierrä se
kierreosan ympärille. Aloita latvoista. Kiinnitä latvat
pieniin pihteihin ja kierrä hiusjuurta kohti.
o Pidä rautaa paikoillaan noin 10 sekuntia, ja kierrä
hiusuortuva auki. Anna hiusten jäähtyä ennen
muotoilua.
PUHDISTUS
Irrota pistoke pistorasiasta laitteen puhdistuksen
ajaksi.
Anna laitteen jäähtyä ennen pudistusta.
Älä käytä laitteen puhdistamiseen vahvoja tai
hankaavia puhdistusaineita, liuottimia tai vastaavia,
sillä ne voivat naarmuttaa tai vahingoittaa
ulkopintoja ja keraamisia levyjä.
Käytä puhdistukseen pehmeää, kuivaa liinaa.
Älä upota laitetta veteen, äläkä kastele laitetta.
TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA
KIERRÄTYKSESTÄ
Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla:
Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä
erillisesti.
Sähkö- ja elektroniikkajätettä koskevan direktiivin
mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä
asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys,
talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-alueen yksityiset
kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta
erityisiin kierrätyspisteisiin. Joissakin jäsenvaltioissa
ja tietyissä tapauksissa käytetty laite voidaan
palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu,
jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja
elektroniikkajätteen käsittelystä saat jälleenmyyjältäsi,
jakelijaltasi tai paikallisilta viranomaisilta.
TAKUUEHDOT
Takuu ei ole voimassa, jos
edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu
laitteeseen on tehty muutoksia
laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai se on kärsinyt
muita vaurioita
syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä.
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja
muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa
tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.
Maahantuoja:
Adexi Group
www.adexi.eu
Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.
12
13
INTRODUCTION
To get the best out of your new appliance, please read
thisuserguidecarefullybeforeusingitforthersttime.
We also recommend that you keep the instructions for
future reference, so that you can remind yourself of the
functions of your appliance.
SAFETY MEASURES
Normal use of the appliance
Incorrect use of this appliance may cause personal
injury and damage.
Use for its intended purpose only. The manufacturer
is not responsible for any injury or damage resulting
from incorrect use or handling (see also Guarantee
Terms).
For connection to 230 V, 50 Hz only.
Always turn the appliance off using the on/off
button, and unplug it, when it is not in use.
Please note that the appliance will remain hot for
a while after you switch it off. Always allow it to
cool completely before you put it away or change
accessories.
Do not submerge in water or any other liquid.
Do not use in the bath or shower, as it may cause an
electric shock.
Never leave unattended when in use, and keep an
eye on children.
Caution! The ceramic plates can get very hot. They
must not come into contact with the skin, as this
can cause burns.
Not suitable for commercial or outdoor use.
Always keep the appliance at a safe distance from
ammableobjectssuchascurtains,tableclothsor
the like.
Do not cover.
Do not expose to direct sunlight.
Do not place or store near other heat sources or in a
damp environment.
Never leave the appliance where it can fall or be
pulled into a washbasin, a bathtub or similar. Never
reach for the appliance if it has fallen into water.
First remove the plug from the socket.
Cord, plug and mains socket
• Keepcordawayfromhotobjectsandopename.
Check regularly that neither the cord nor plug is
damaged and do not use if there is any damage, or
ifithasbeendroppedontheoor,droppedinwater
or damaged in any other way.
If the apparatus or plug is damaged, it must
be inspected and if necessary, repaired by an
authorised repair engineer, otherwise there is a risk
of electric shock. Never try to repair the appliance
yourself.
Remove the plug from the socket before cleaning.
Avoid pulling the cord when removing the plug from
the socket. Instead, hold the plug.
Do not wind the cord around the appliance.
Check that it is not possible to pull or trip over the
cord or any extension cord.
KEY TO MAIN COMPONENTS OF THE APPLIANCE
1. Power cord
2. Hanging loop
3. Handle
4. On/off button
5. Temperature scale
6. Indicator light
7. Lock ring
8. Lock symbols
9. Crepe-/atiron
10. Adapter
11. Ceramic plates
12. Curling irons (3)
13. Brush accessory
14. Spiral accessory
USING THE APPARATUS
Hair should be clean and dry before using the
appliance.
Fitting accessories
1. Turn the lock ring (7) until the arrow on the handle (3)
is aligned with that on the lock ring.
2. Insertcrepe-/atiron(9)oroneofthecurlingirons
(12)inthesocketinthehandleandpressrmlyinto
place.
3. Turn the lock ring until the arrow on the handle is
aligned with that on the lock ring. The accessory is
now locked in place.
Warming up
1. Placetheapparatusonaat,heat-resistantsurface,
and plug it in.
2. Switch on by pushing the on/off switch (4) towards
the white symbol (above). The indicator lamp (6) will
light and remain on as long as the apparatus is on.
Setting the temperature
The apparatus has three settings: off (black symbol,
bottom), medium temperature (black/white symbol,
middle) and high temperature (white symbol, top).
Temperature can be regulated by pushing the on/off
button up and down.
Using crepe-/at iron
Use the adapter (10) to change accessories such as
at-orcrepeirons.Pushdownuntilthearrowisaligned
withthetwostraightlines–theaccessoryisnowaat
iron. Push the adapter up until the arrow is aligned with
the two wavy lines – the accessory is now a crepe iron.
When the adapter is aligned with the dot in the middle
thecrepe-/atironislocked.
Using curling irons
There are three different sizes of curling iron: The
thinnest gives tight curls and the thickest loose curls.
The larger the amount of hair treated at a time, the
looser the curls will be. You can also make curls softer
using the brush accessory (13) and spiral accessory (14)
(see below).
UK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
12
13
Styling tips
Brush hair thoroughly before setting. Divide your hair up
into small sections, and deal with them separately piece
by piece as described below until the desired result is
achieved.
Creped hair:
o Start with a lock of hair about 5 cm wide and close
the crepe iron’s ceramic plates (11) around the hair
near the scalp.
o Keep the plates closed for approx. 10 seconds.
o Open the plates and close them again further along
the lock of hair.
Flat, smooth hair:
o Start with a lock of hair about 5 cm wide and close
the crepe iron’s ceramic plates (11) around the hair
near the scalp.
o Slowly slide the apparatus towards the hair ends
inauentmovement.Keepthehairtighttoavoid
kinks. For more lift in the hair, smooth only the outer
part of the hair lock.
Hair with a ick:
o Start with a lock of hair about 5 cm wide. Close the
curling iron (12) around a lock of hair with the upper
jaw at the back close to the scalp.
o Slide the apparatus slowly towards the hair ends.
o Finish by curling the last piece of hair a little out at
the ends.
Hair with a curl:
o Start with a lock of hair about 5 cm wide. Close the
curling iron (12) around a lock of hair with the upper
jaw at the front close to the scalp.
o Slide the apparatus slowly towards the hair ends.
o Finish by curling the last piece of hair under at the
ends.
Curls:
o Start with a lock of hair about 5 cm wide. Open the
upper jaw (12) and place it about halfway along the
lock of hair.
o Spread the hair along the cylinder and carefully
release the upper jaw so that the hair is trapped.
o Slide the apparatus slowly towards the hair ends.
o Check hair ends are trapped under the jaw and
nishbywindingthelockaroundthecurlingiron
towards the scalp. Avoid touching the scalp with the
hot curling iron.
o Hold the curling iron in place for 5-8 seconds,
depending on length and thickness of hair.
o Open the jaw and remove the apparatus from hair.
Allow hair to cool before setting.
Soft curls:
o Set brush accessory (13) on the thinnest curling iron
(12) without opening the jaw. Important: The iron
mustbecoldbeforettingthebrush.
o Heat the apparatus up.
o Start with a lock of hair about 5 cm wide and roll
it around the brush. Start at the hair ends and roll
towards the scalp.
o Hold the iron in place for approx. 10 seconds before
carefully rolling the hair lock out again. Allow hair to
cool before setting.
Long curls:
o Set spiral accessory (14) on the thinnest curling iron
(12) without opening the jaw. Important: The iron
mustbecoldbeforettingthespiral.
o Heat the apparatus up.
o Start with a lock of hair about 5 cm wide and roll it
around the spiral. Start at the hair ends. Trap them
with the small jaw and roll towards the scalp.
o Hold the iron in place for approx. 10 seconds before
carefully rolling the hair lock out again. Allow hair to
cool before setting.
CLEANING
Remove the plug from the socket before cleaning.
Allow to cool down before cleaning.
Do not use strong or abrasive cleaning agents,
solvents or similar to clean the apparatus, as these
may scratch or damage the external surfaces and
the ceramic plates.
Instead, wipe with a soft dry cloth.
Never submerge the apparatus in water, and no
water must be allowed to get into it.
INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF
THIS PRODUCT
Please note that this Adexi product is marked with this
symbol:
This means that this product must not be disposed of
together with ordinary household waste, as electrical
and electronic waste must be disposed of separately.
In accordance with the WEEE directive, every member
state must ensure correct collection, recovery, handling
and recycling of electrical and electronic waste. Private
households in the EU can take used equipment to
special recycling stations free of charge. In some
member states you can, in certain cases, return
the used equipment to the retailer from whom you
purchased it, if you are purchasing new equipment.
Contact your retailer, distributor or the municipal
authorities for further information on what you should
do with electrical and electronic waste.
14
15
GUARANTEE TERMS
The guarantee does not apply:
if the above instructions are not followed
if the appliance has been interfered with
if the appliance has been mishandled, subjected to
rough treatment, or has suffered any other form of
damage
if faults have arisen as a result of faults in your
electricity supply.
Due to the constant development of our products in
terms of function and design, we reserve the right to
make changes to the product without prior warning.
IMPORTER
Adexi Group
www.adexi.eu
We cannot be held responsible for any printing errors.
14
15
INLEIDING
Lees voordat u het apparaat in gebruik neemt eerst
nauwkeurig deze gebruiksaanwijzing. Wij adviseren
ook om de gebruiksaanwijzing te bewaren, zodat u in
de toekomst de diverse functies van het apparaat nog
eens kunt nakijken.
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Normaal gebruik van het apparaat
Onjuist gebruik van het apparaat kan persoonlijk
letsel en schade veroorzaken.
Gebruik het apparaat alleen waarvoor het is
bedoeld. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel of schade die ontstaat door het onjuist
gebruiken van of omgaan met het apparaat (zie ook
de Garantievoorwaarden).
Sluit het apparaat alleen aan op 230 V, 50 Hz.
Schakel het apparaat altijd uit met de aan/uit-knop
en haal de stekker uit het stopcontact als het
apparaat niet wordt gebruikt.
Het apparaat blijft na het uitschakelen nog enige tijd
warm. Laat het altijd helemaal afkoelen voordat u
het wegbergt of de accessoires verwisselt.
Dompel het apparaat niet onder in water of een
andere vloeistof.
Niet gebruiken in bad of onder de douche. Dit kan
een elektrische schok veroorzaken.
Laat het apparaat nooit zonder toezicht als het in
gebruik is en houd kinderen in de gaten.
Voorzichtig! De keramische platen kunnen erg heet
worden. Zorg dat ze niet in aanraking komen met de
huid, omdat dit brandwonden kan veroorzaken.
Niet geschikt voor commercieel gebruik of gebruik
buitenshuis.
Houd het apparaat altijd op een veilige afstand van
brandbare voorwerpen zoals gordijnen, tafelkleden
en dergelijke.
Niet afdekken.
Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht.
Niet in de buurt van andere warmtebronnen of in
een vochtige omgeving plaatsen of bewaren.
Laat het apparaat nooit ergens liggen waar het kan
vallen of in een wastafel, badkuip of iets dergelijks
kan vallen. Probeer het apparaat nooit te pakken als
het in het water is gevallen. Haal eerst de stekker uit
het stopcontact.
Snoer, stekker en stopcontact
Houd het snoer uit de buurt van hete voorwerpen en
open vuur.
Controleer regelmatig of het snoer en de stekker
onbeschadigd zijn en gebruik het apparaat niet als
er wel beschadigingen zijn of als het apparaat op de
grond of in het water is gevallen of op een andere
manier is beschadigd.
Als het apparaat of de stekker is beschadigd, moet
het worden gecontroleerd en zo nodig worden
gerepareerd door een erkende reparateur, omdat er
anders risico is op een elektrische shock. Probeer
het apparaat nooit zelf te repareren.
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het
apparaat reinigt.
Trek niet aan het snoer als u de stekker uit het
stopcontact haalt. Houd de stekker vast.
Wind het snoer niet om het apparaat.
Zorg dat niemand aan het snoer of een eventueel
verlengsnoer kan trekken of erover kan struikelen.
BELANGRIJKSTE ONDERDELEN VAN HET
APPARAAT
1. Netsnoer
2. Hanglus
3. Greep
4. Aan/uit-knop
5. Temperatuurschaal
6. Indicatielampje
7. Blokkeerring
8. Blokkeersymbolen
9. Wafel-/gladijzer
10. Adapter
11. Keramische platen
12. Krultangen (3)
13. Borstelaccessoire
14. Spiraalaccessoire
HET APPARAAT GEBRUIKEN
Gebruik het apparaat alleen op schoon en droog haar.
Accessoires plaatsen
1. Draai de blokkeerring (7) totdat de pijl op de greep
(3) op één lijn staat met die op de blokkeerring.
2. Steek het wafel-/gladijzer (9) of een van de
krultangen (12) in de aansluiting in de greep en druk
deze stevig vast.
3. Draai de blokkeerring totdat de pijl op de greep
op één lijn staat met die op de blokkeerring. De
accessoire zit nu geblokkeerd in de juiste positie.
Opwarmen
1. Plaats het apparaat op een vlak, warmtebestendig
oppervlak en steek de stekker in het stopcontact.
2. Zet het apparaat aan door de aan/uit-schakelaar
(4) in de richting van het witte symbool (boven) te
duwen. Het indicatielampje (6) gaat branden en blijft
branden zolang het apparaat in ingeschakeld.
De temperatuur instellen
Het apparaat heeft drie instellingen: uit (zwart symbool,
onder), gemiddelde temperatuur (zwart/wit-symbool,
midden) en hoge temperatuur (wit symbool, boven).
U kunt de temperatuur regelen door de aan/uit-knop
omhoog en omlaag te duwen.
NL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
16
17
Wafel-/gladijzer gebruiken
Gebruik de adapter (10) om accessoires zoals glad- of
wafelijzers te verwisselen. Druk omlaag totdat de
pijl op één lijn staat met de twee rechte lijnen - de
accessoire is nu een gladijzer. Duw de adapter omhoog
totdatdepijlopéénlijnstaatmetdetweegolijnen
- de accessoire is nu een wafelijzer. Als de adapter op
één lijn staat met de stip in het midden, is het wafel-
/gladijzer geblokkeerd.
Krultangen gebruiken
Er zijn drie krultangen van verschillende grootte: de
dunste zorgt voor de strakste krullen en de dikste
voor groffe krullen. Hoe meer haar er tegelijk wordt
behandeld, hoe groffer de krullen. U kunt ook
krullen maken met de borstelaccessoire (13) en de
spiraalaccessoire (14) (zie hieronder).
Styling-tips
Borstel het haar goed voordat u het krult. Verdeel het
haar in kleine gedeelten en behandel deze één voor
één op de hieronder beschreven manier totdat u het
gewenste resultaat hebt bereikt.
Golfjes:
Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed
en sluit de keramische platen van het wafelijzer (11)
rond het haar, vlakbij de hoofdhuid.
Houd de platen ca. 10 seconden gesloten.
Open de platen en sluit ze weer verderop langs de
haarlok.
Glad, steil haar:
Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed
en sluit de keramische platen van het wafelijzer (11)
rond het haar, vlakbij de hoofdhuid.
Laat het apparaat langzaam in een vloeiende
beweging naar de haarpunten glijden. Houd het
haar strak om slagen te voorkomen. Voor meer
volume maakt u alleen de buitenkant van de haarlok
glad.
Haar met een slag:
Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed.
Sluit de krultang (12) rond een haarlok met de
bovenste klem achteraan, vlakbij de hoofdhuid.
Laat het apparaat langzaam naar de haarpunten
glijden.
Eindig met een iets naar buiten gekruld uiteinde van
de lok.
Haar met een krul:
Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed.
Sluit de krultang (12) rond een haarlok met de
bovenste klem vooraan, vlakbij de hoofdhuid.
Laat het apparaat langzaam naar de haarpunten
glijden.
Eindig met een krul onder bij het uiteinde van de lok.
Krullen:
Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed.
Open de bovenste klem (12) en plaats die ongeveer
halverwege de haarlok.
Verspreid het haar langs de rol en laat de bovenste
klem voorzichtig los, zodat het haar vast komt te
zitten.
Laat het apparaat langzaam naar de haarpunten
glijden.
Controleer of de haarpunten vastzitten onder de
klem en eindig door de lok rond de krultang te
draaien, in de richting van de hoofdhuid. Raak de
hoofdhuid niet aan met de krultang.
Houd de krultang 5-8 seconden op zijn plaats,
afhankelijk van de lengte en dikte van het haar.
Open de klem en haal het apparaat uit het haar.
• Laathethaarafkoelenvoordatuhetxeert.
Zachte krullen:
Zet de borstelaccessoire (13) op de dunste krultang
(12) zonder de klem te openen. Belangrijk: Zorg dat
de krultang koud is als u de borstel plaatst.
Verwarm het apparaat.
Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed en
rol deze rond de borstel. Begin bij de haarpunten en
rol het haar in de richting van de hoofdhuid.
Houd de krultang ongeveer 10 seconden op zijn
plaats voordat u de haarlok weer voorzichtig losrolt.
Laathethaarafkoelenvoordatuhetxeert.
Pijpenkrullen:
Zet de spiraalaccessoire (14) op de dunste krultang
(12) zonder de klem te openen. Belangrijk: Zorg dat
de krultang koud is als u de spiraal plaatst.
Verwarm het apparaat.
Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed en
rol deze rond de spiraal. Begin bij de haarpunten.
Houd deze vast met de kleine klem en rol het haar in
de richting van de hoofdhuid.
Houd de krultang ongeveer 10 seconden op zijn
plaats voordat u de haarlok weer voorzichtig losrolt.
Laathethaarafkoelenvoordatuhetxeert.
REINIGEN
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het
apparaat reinigt.
Laat het apparaat afkoelen voordat u het reinigt.
Gebruik geen agressieve of schurende
schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen en dergelijk
om het apparaat te reinigen, omdat de buitenkant
en de keramische platen hierdoor bekrast of
beschadigd kunnen raken.
Veeg het apparaat schoon met een zachte droge
doek.
Dompel het apparaat niet onder in water en zorg dat
er geen water in kan binnendringen.
16
17
INFORMATIE OVER VERWIJDEREN EN RECYCLEN
VAN DIT PRODUCT
Dit Adexi-product is voorzien van dit symbool:
Dit betekent dat dit product niet met het gewone
huishoudafval mag worden weggegooid, omdat
elektrisch en elektronisch afval afzonderlijk moeten
worden afgevoerd.
Volgens de WEEE-richtlijn moet elke lidstaat zorgdragen
voor het op de juiste manier inzamelen, ophalen,
verwerken en recyclen van elektrisch en elektronisch
afval. Privé-huishoudens in de EU kunnen apparatuur
gratis naar speciale recyclingpunten brengen. In
sommige lidstaten kunt u, in bepaalde gevallen, de
gebruikte apparatuur terugbrengen naar de leverancier
waar u de apparatuur hebt gekocht, als u nieuwe
apparatuur koopt. Neem contact op met uw leverancier,
distributeur of gemeente voor meer informatie over wat
u moet doen met elektrisch en elektronisch afval.
GARANTIEVOORWAARDEN
De garantie vervalt:
als bovenstaande aanwijzingen niet worden
opgevolgd
als er met het apparaat is geknoeid
als het apparaat verkeerd is gebruikt, ruw is
behandeld of enige vorm van schade heeft geleden
als er defecten zijn ontstaan door gebreken in uw
elektriciteitsvoorziening.
Als gevolg van de voortdurende ontwikkeling van het
ontwerp en de functies van onze producten behouden
wij ons het recht voor om zonder voorafgaande
mededeling wijzigingen aan te brengen in het product.
IMPORTEUR
Adexi Group
www.adexi.eu
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele
drukfouten.
18
19
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για να αξιοποιήσετε πλήρως τη νέα συσκευή σας,
πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, διαβάστε
προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Επίσης,
συνιστούμε να φυλάξετε το παρόν εγχειρίδιο
οδηγιών για μελλοντική αναφορά, ώστε να μπορείτε
να θυμηθείτε τις λειτουργίες της συσκευής σας.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κανονική χρήση της συσκευής
Η εσφαλμένη χρήση της συσκευής μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό του χρήστη ή βλάβη
της συσκευής.
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για το σκοπό για
τον οποίο προορίζεται. Ο κατασκευαστής δεν
ευθύνεται για οποιονδήποτε τραυματισμό
ή βλάβη προκληθεί από εσφαλμένη χρήση
ή χειρισμό (δείτε επίσης τους όρους της
εγγύησης).
Για σύνδεση μόνο σε παροχή 230 V, 50 Hz.
Απενεργοποιείτε τη συσκευή χρησιμοποιώντας
πάντα το κουμπί on/off και αποσυνδέετέ την
όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
Σημειώστε ότι η συσκευή θα παραμείνει ζεστή
για λίγο αφού την απενεργοποιήσετε. Αφήνετε
πάντα τη συσκευή να κρυώσει τελείως, πριν την
αποθηκεύσετε ή πριν αλλάξετε εξαρτήματα.
Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλο
υγρό.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο
ή το ντους, γιατί μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση
ενώ λειτουργεί και επιβλέπετε τα παιδιά που
βρίσκονται στο χώρο λειτουργίας της.
Προσοχή! Οι κεραμικές πλάκες μπορεί να
αναπτύξουν πολύ υψηλή θερμοκρασία. Δεν
πρέπει να έρθουν σε επαφή με το δέρμα, γιατί
κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.
Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική
χρήση ή για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
Διατηρείτε τη συσκευή πάντα σε ασφαλή
απόσταση από εύφλεκτα αντικείμενα, όπως
κουρτίνες, τραπεζομάντιλα και άλλα παρόμοια.
Μην καλύπτετε τη συσκευή.
Μην εκθέτετε τη συσκευή στο άμεσο ηλιακό
φως.
Μην τοποθετείτε ή μην αποθηκεύετε τη
συσκευή κοντά σε άλλες πηγές θερμότητας ή σε
περιβάλλον με υγρασία.
Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή σε σημείο από
όπου μπορεί να πέσει κάτω ή μέσα σε νιπτήρα,
μπανιέρα ή άλλα παρόμοια. Μην αγγίζετε ποτέ
τη συσκευή εάν έχει πέσει στο νερό. Βγάλτε
πρώτα το βύσμα από την πρίζα.
Καλώδιο, βύσμα και πρίζα τροφοδοσίας
Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστά
αντικείμενα και ανοικτή φλόγα.
Ελέγχετε τακτικά εάν το καλώδιο ή το βύσμα
της συσκευής είναι κατεστραμμένα και σε αυτή
την περίπτωση, μην την χρησιμοποιείτε. Επίσης,
μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει
σε νερό ή εάν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά.
Εάν η συσκευή ή το βύσμα έχουν υποστεί ζημιά,
πρέπει να τα ελεγχθούν και εάν χρειάζεται,
να επισκευαστούν από έναν εξουσιοδοτημένο
μηχανικό, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην προσπαθείτε ποτέ να
επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή.
Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα, πριν να
καθαρίσετε τη συσκευή.
Μην τραβάτε το καλώδιο όταν αποσυνδέετε το
βύσμα από την πρίζα. Αντιθέτως, θα πρέπει να
κρατάτε το βύσμα.
Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα
να σκοντάψει κανείς στο καλώδιο ή στην
προέκταση του καλωδίου.
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
1. Καλώδιο τροφοδοσίας
2. Κρίκος για κρέμασμα
3. Λαβή
4. Κουμπί on/off
5. Ρυθμιστικό
θερμοκρασίας
6. Ενδεικτική λυχνία
7. Δακτύλιος κλειδώματος
8. Σύμβολα κλειδώματος
9. Σίδερο για ίσια/
κυματιστά μαλλιά
10. Προσαρμογέας
11. Κεραμικές πλάκες
12. Σίδερο μαλλιών για
μπούκλες (3)
13. Εξάρτημα με βούρτσα
14. Εξάρτημα με σπιράλ
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Τα μαλλιά θα πρέπει να είναι καθαρά και στεγνά
πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
Αφαιρούμενα εξαρτήματα
1. Περιστρέψτε το δακτύλιο κλειδώματος (7), έως
ότου το βέλος στη λαβή (3) ευθυγραμμιστεί με
αυτό στο δακτύλιο κλειδώματος.
2. Τοποθετήστε το σίδερο για ίσια/ κυματιστά
μαλλιά (9) ή ένα από τα σίδερα για μπούκλες (12)
στην υποδοχή της λαβής και πιέστε σταθερά
έως ότου τοποθετηθεί σωστά.
3. Περιστρέψτε το δακτύλιο κλειδώματος έως ότου
το βέλος στη λαβή ευθυγραμμιστεί με αυτό στο
δακτύλιο κλειδώματος. Το εξάρτημα έχει πλέον
τοποθετηθεί στη θέση του.
GR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
18
19
Θέρμανση
1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη
επιφάνεια που είναι ανθεκτική στη θερμότητα
και συνδέστε την στη πρίζα.
2. Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή, πιέζοντας
το διακόπτη on/off (4) προς το λευκό σύμβολο
(παραπάνω). Η ενδεικτική λυχνία (6) θα ανάψει
και θα παραμείνει αναμμένη για όσο διάστημα η
συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
Ρύθμιση της θερμοκρασίας
Η συσκευή διαθέτει τρεις ρυθμίσεις: off (μαύρο
σύμβολο, κάτω μέρος), μεσαία θερμοκρασία
(ασπρόμαυρο σύμβολο, στη μέση) και υψηλή
θερμοκρασία (λευκό σύμβολο, στο πάνω μέρος).
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, πιέζοντας
προς τα πάνω ή προς τα κάτω το κουμπί on/off.
Χρήση σίδερου για ίσια/ κυματιστά μαλλιά
Χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα (10) για να
αλλάξετε εξαρτήματα, για παράδειγμα, σίδερο για
ίσια/ κυματιστά μαλλιά. Πιέστε προς τα κάτω έως
ότου το βέλος ευθυγραμμιστεί με τις δύο ευθείες
γραμμές. Τώρα το εξάρτημα είναι ένα επίπεδο
σίδερο. Πιέστε προς τα πάνω τον προσαρμογέα,
έως ότου το βέλος ευθυγραμμιστεί με τις δύο
κυματιστές γραμμές. Τώρα το εξάρτημα είναι ένα
σίδερο για κυματιστά μαλλιά. Όταν ο προσαρμογέας
έχει ευθυγραμμιστεί με την κουκίδα στη μέση, το
σίδερο για κυματιστά/ ίσια μαλλιά έχει κλειδωθεί.
Χρήση σίδερου μαλλιών για μπούκλες
Υπάρχουν τρία διαφορετικά μεγέθη του σίδερου
μαλλιών για μπούκλες: Το μικρότερο μέγεθος
έχει ως αποτέλεσμα έντονες μπούκλες ενώ
το μεγαλύτερο δημιουργεί χαλαρές μπούκλες.
Όσο μεγαλύτερη είναι η τούφα των μαλλιών
που δουλεύετε κάθε φορά, τόσο πιο χαλαρές θα
είναι οι μπούκλες. Επίσης, μπορείτε να κάνετε
πιο ανάλαφρες μπούκλες, χρησιμοποιώντας το
εξάρτημα βούρτσας (13) και το σπιράλ (14) (βλέπε
παρακάτω).
Συμβουλές στυλ
Βουρτσίστε καλά τα μαλλιά πριν ξεκινήσετε.
Χωρίστε τα μαλλιά σε μικρές τούφες και δουλέψτε
τις ξεχωριστά, όπως περιγράφεται παρακάτω, έως
ότου πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Κυματιστά μαλλιά:
Ξεκινήστε με μια τούφα μαλλιών πλάτους 5 cm
περίπου και κλείστε τις κεραμικές πλάκες του
σίδερου για κυματιστά μαλλιά (11) γύρω από τα
μαλλιά κοντά στο κεφάλι.
Κρατήστε τις πλάκες κλειστές για 10
δευτερόλεπτα περίπου.
Ανοίξτε τις πλάκες και κλείστε τις ξανά πιο κάτω
στην τούφα των μαλλιών.
Ίσια, λεία μαλλιά:
Ξεκινήστε με μια τούφα μαλλιών πλάτους 5 cm
περίπου και κλείστε τις κεραμικές πλάκες του
σίδερου για κυματιστά μαλλιά (11) γύρω από τα
μαλλιά, κοντά στο κεφάλι.
Σύρετε αργά τη συσκευή με ελαφρές κινήσεις
προς τις άκρες των μαλλιών. Κρατήστε τα
μαλλιά σφιχτά, για να αποφύγετε τυχόν
πτυχώσεις. Για μεγαλύτερο όγκο στα μαλλιά,
λειάνετε μόνο το εξωτερικό τμήμα της τούφας.
Μαλλιά με ελαφριά κλίση:
Ξεκινήστε με μια τούφα μαλλιών πλάτους 5
cm περίπου. Κλείστε το ψαλίδι μαλλιών για
μπούκλες (12) γύρω από την τούφα, έχοντας την
επάνω πλευρά του ψαλιδιού στο πίσω μέρος,
κοντά στο κεφάλι.
Σύρετε τη συσκευή αργά προς τις άκρες των
μαλλιών.
Τελειώστε, δίνοντας μια ελαφριά κλίση προς τα
έξω στο τελευταίο τμήμα των μαλλιών.
Μαλλιά με μπούκλες:
Ξεκινήστε με μια τούφα μαλλιών πλάτους 5
cm περίπου. Κλείστε το ψαλίδι μαλλιών για
μπούκλες (12) γύρω από την τούφα, έχοντας
την επάνω πλευρά του ψαλιδιού στο μπροστινό
μέρος, κοντά στο κεφάλι.
Σύρετε τη συσκευή αργά προς τις άκρες των
μαλλιών.
Τελειώστε, γυρνώντας το τελευταίο τμήμα των
μαλλιών προς τα κάτω στις άκρες.
Μπούκλες:
Ξεκινήστε με μια τούφα μαλλιών πλάτους 5
cm περίπου. Ανοίξτε την επάνω πλευρά του
ψαλιδιού (12) και τοποθετήστε την στη μέση του
μήκους των μαλλιών.
Απλώστε τα μαλλιά κατά μήκος του κυλίνδρου
και αφήστε προσεκτικά την επάνω πλευρά του
ψαλιδιού έτσι, ώστε να συγκρατήσετε μέσα τα
μαλλιά.
Σύρετε τη συσκευή αργά προς τις άκρες των
μαλλιών.
Βεβαιωθείτε ότι οι άκρες των μαλλιών
βρίσκονται κάτω από το άκρο του ψαλιδιού και
τελειώστε περιστρέφοντας την τούφα γύρω
από το σίδερο για μπούκλες προς το κεφάλι.
Αποφύγετε να έρθει σε επαφή το σίδερο για
μπούκλες με το κεφάλι σας.
Κρατήστε το σίδερο για μπούκλες για 5-8
δευτερόλεπτα, ανάλογα με το μήκος μαλλιών
και το πάχος της τρίχας.
Ανοίξτε το ψαλίδι και αφαιρέστε τις τρίχες από
τη συσκευή.
Αφήστε τα μαλλιά να κρυώσουν πριν τα
χτενίσετε.
20
21
Χαλαρές μπούκλες:
Ρυθμίστε το εξάρτημα για βούρτσες (13) στο
σίδερο για πιο λεπτές μπούκλες (12), χωρίς να
ανοίξετε το ψαλίδι. Σημαντικό: Το σίδερο πρέπει
να είναι κρύο πριν τοποθετήσετε τη βούρτσα.
Θερμάνετε τη συσκευή.
Ξεκινήστε με μια τούφα μαλλιών πλάτους 5 cm
περίπου και τυλίξτε την στη βούρτσα. Ξεκινήστε
με τις άκρες των μαλλιών και τυλίξτε την τούφα
προς το κεφάλι.
Κρατήστε το σίδερο στη θέση του για περίπου
10 δευτερόλεπτα πριν ξετυλίξετε τα μαλλιά ξανά
προσεκτικά. Αφήστε τα μαλλιά να κρυώσουν
πριν τα χτενίσετε.
Μακριές μπούκλες:
Ρυθμίστε το εξάρτημα σπιράλ (14) στο σίδερο
για πιο λεπτές μπούκλες (12), χωρίς να ανοίξετε
το ψαλίδι. Σημαντικό: Το σίδερο πρέπει να είναι
κρύο πριν τοποθετήσετε το σπιράλ.
Θερμάνετε τη συσκευή.
Ξεκινήστε με μια τούφα μαλλιών πλάτους 5 cm
περίπου και τυλίξτε την στο σπιράλ. Ξεκινήστε
με τις άκρες των μαλλιών. Τυλίξτε την τούφα
με το μικρό τμήμα του ψαλιδιού και τυλίξτε την
προς το κεφάλι.
Κρατήστε το σίδερο στη θέση του για περίπου
10 δευτερόλεπτα πριν ξετυλίξετε τα μαλλιά ξανά
προσεκτικά. Αφήστε τα μαλλιά να κρυώσουν
πριν τα χτενίσετε.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα, πριν να
καθαρίσετε τη συσκευή.
Αφήστε τη να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
Μην χρησιμοποιείτε ισχυρό ή λειαντικό
καθαριστικό, διαλύματα ή άλλα παρόμοια
για να καθαρίσετε τη συσκευή, γιατί μπορεί
να γρατσουνίσουν ή να καταστρέψουν τις
εξωτερικές επιφάνειες και τις κεραμικές πλάκες.
Αντ’ αυτών, σκουπίστε τη συσκευή με ένα
μαλακό στεγνό ύφασμα.
Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό και μην
επιτρέψετε να εισέλθει νερό στη συσκευή.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σημειώστε ότι αυτό το προϊόν της Adexi
επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο:
Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να
απορρίπτεται μαζί με τα συνήθη οικιακά
απορρίμματα, δεδομένου ότι τα ηλεκτρικά και
ηλεκτρονικά απορρίμματα πρέπει να απορρίπτονται
ξεχωριστά.
Σύμφωνα με την οδηγία WEEE, κάθε κράτος-
μέλος πρέπει να φροντίζει για τη σωστή συλλογή,
ανάκτηση, διαχείριση και ανακύκλωση των
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών απορριμμάτων.
Τα ιδιωτικά νοικοκυριά στην ΕΕ μπορούν να
μεταφέρουν δωρεάν τον μεταχειρισμένο εξοπλισμό
τους σε ειδικούς σταθμούς ανακύκλωσης. Σε
κάποια κράτη-μέλη μπορείτε, σε ορισμένες
περιπτώσεις, να επιστρέψετε τον παλιό σας
εξοπλισμό στον μεταπωλητή από τον οποίο
τον αγοράσατε, εάν αγοράσετε νέο εξοπλισμό.
Επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή ή τον διανομέα
από τον οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή
με τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας, για
να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσετε,
όσον αφορά στην απόρριψη ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών.
ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η εγγύηση δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις:
εάν δεν τηρηθούν οι παραπάνω οδηγίες
εάν έχουν υπάρξει παρεμβολές στη συσκευή
εάν έχετε χειριστεί τη συσκευή εσφαλμένα, την
έχετε υποβάλει σε σκληρή μεταχείριση ή εάν
έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημία
εάν έχουν προκύψει σφάλματα που οφείλονται
σε βλάβες της παροχής ρεύματος.
Λόγω της διαρκούς ανάπτυξης των προϊόντων
μας, τόσο όσον αφορά στη λειτουργικότητα όσο
και τον σχεδιασμό τους, διατηρούμε το δικαίωμα
να αλλάξουμε το προϊόν χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ
Όμιλος Adexi
www.adexi.eu
Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε τυπογραφικό
λάθος.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45

Exido 235-020 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi