Melissa Styling Iron 635-076 Instrukcja obsługi

Kategoria
Prostownice do włosów
Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

SE Reseplattång ....................................................................................2
DK Rejsefladjern ....................................................................................5
NO Reiserettetang ..................................................................................8
FI Matkasuoristusrauta ........................................................................11
UK Travel straightener ..........................................................................14
DE Reise-Haarglätter ............................................................................17
PL Prostownica podró˝na .....................................................................20
635-076
Design Function
2
SE
INTRODUKTION
För att du ska få ut så mycket glädje som möjligt
av din reseplattång ber vi dig att läsa igenom
hela bruksanvisningen innan du använder
plattången. Vi rekommenderar även att du sparar
bruksanvisningen för framtida bruk.
SÄKERHETSÅTGÄRDER
Normal användning av plattången
Felaktig användning av plattången kan leda till
personskador och skador på apparaten.
Använd endast platngen för dess avsedda
ändal. Tillverkaren ansvarar inte för skador
som uppstår till följd av felaktig användning
eller hantering (se även Garantivillkor).
Plattången får endast anslutas till 230 V, 50 Hz.
Ta alltid bort laddaren från uttaget när
platngen har laddats färdigt eller när du inte
ska använda den mer.
Observera att plattången fortfarande är varm
en stund efter att du har sngt av den. Låt alltid
platngen svalna helt innan du lägger undan
den.
Plattången och sladden får inte doppas i vatten
eller annan vätska.
Använd inte plattången i badet, eftersom detta
kan orsaka elektriska stötar.
mna aldrig plattången utan uppsikt. Håll ett
öga på barn när den används.
Varning! Platngens plattor blir mycket
varma. De får inte komma i kontakt med huden
eftersom det kan orsaka brännskador.
Plattången är inte avsedd för kommersiellt bruk
eller utomhusbruk.
Placera plattången
Placera alltid plattången på säkert avsnd fn
brännbara material som gardiner, dukar och
liknande.
Täck inte över platngen.
Plattången får inte ligga i direkt solljus.
Plattången får inte placeras eller förvaras i
rheten av andra värmellor eller i en fuktig
miljö.
Placera inte plattången så att den kan falla ned
eller dras ned i badkar, handfat eller liknande.
Förk aldrig ta upp apparaten om den har fallit
ned i vatten när den är inkopplad. Koppla först
bort kontakten fn uttaget.
t aldrig laddarens sladd hänga över en
bordskant och håll den på avsnd fn heta
föremål och öppen eld.
Sladd, stickkontakt och eluttag
Kontrollera regelbundet om sladden eller
stickproppen är skadade, och använd inte
platngen om någon del är skadad. Använd
inte heller platngen om den har tappats i
golvet, i vatten eller skadats på något annat
tt.
Om plattången, laddarens sladd eller kontakten
är skadade måste plattången undersökas
och, vid behov, repareras av en auktoriserad
reparatör, annars finns det risk för elstötar.
Förk aldrig reparera platngen slv.
Dra ut laddaren ur vägguttaget före rengöring.
Undvik att dra i sladden när laddaren ska
kopplas ur. Håll i laddaren i stället.
Linda inte sladden runt plattången.
Kontrollera att det inte går att dra i eller
snubbla över plattångens sladd eller någon
förngningssladd.
3
BESKRIVNING AV PLATTÅNGENS DELAR
1. Keramikplattor
2. Indikatorlampa
3. Strömbrytare
4. rvaringsväska
5. Laddningsterminal
6. Sladd med laddare
INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING
Plattången måste laddas i tolv timmar innan den
används för första gången.
Koppla in laddaren i uttaget och koppla in
kontakten på sidan av plattången (5).
ANVÄNDA PLATTÅNGEN
Håret ska vara rent och torrt när du använder
plattången.
1. Ta tag i de två knapparna på plattångens sidor
och dra ut den ur förvaringsväskan (4) så att
den övre keramikplattan öppnar sig.
2. Placera platngen på en plan, värmetålig yta.
3. Sätt på plattången genom att skjuta
strömbrytaren (3) åt sidan. Indikatorlampan
nds. Det tar 3060 sekunder
innan keramikplattorna (1) har nått
standardtemperaturen på 160 ºC. Platngen är
nu klar att användas på normalt hår.
När batteriet är helt laddat kan apparaten användas
i ca 35 minuter innan den behöver laddas.
Det tar tio till tolv timmar att ladda den helt. Vi
rekommenderar att du inte använder plattången
medan den laddas.
OBS! När du inte ska använda plattången mer
måste du låta den svalna helt innan du lägger
undan den.
Stylingtips
Dela upp håret i mindre delar och använd
plattången på varje del för sig enligt beskrivningen
nedan tills önskat resultat har uppnåtts.
Platt, slätt hår: Börja med en 5 cm bred
rslinga, lägg ihop plattorna över slingan nära
rbottnen och dra tången sakta net mot
rtopparna.
Mjuka lockar: Börja med en 5 cm bred
rslinga, km ihop plattorna över slingan nära
rbottnen och dra tången sakta net mot
rtopparna. Avsluta med att böja håret runt
plattornas utsida.
r med utåtböjda toppar: Börja med en 5 cm
bred hårslinga, kläm ihop plattorna över slingan
ra hårbottnen och dra tången sakta nedåt
mot hårtopparna. Avsluta med att böja den
sista delen av håret lite ut.
Locka hårtopparna inåt: Börja med en 5 cm
bred hårslinga, kläm ihop plattorna över slingan
ra hårbottnen och dra tången sakta nedåt
mot hårtopparna. Avsluta med att böja in
rtopparna.
RENGÖRING
Dra ut laddaren ur vägguttaget före rengöring.
t platngen svalna helt innan du rengör den.
Använd inte lösningsmedel eller starka eller
slipande rengöringsmedel för att renra
platngen, eftersom dessa kan repa eller
1.
2.
3.
4.
6.
5.
4
skada ytan och keramikplattorna.
Torka i stället av platngen med en mjuk, torr
trasa.
Plattången får inte doppas i vatten, och vatten
r heller inte tränga in i tången.
INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVIN
-
NING AV DENNA PRODUKT
Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt
med följande symbol:
Det innebär att denna produkt inte får kasseras
ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som
utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska
produkter måste kasseras separat.
Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller
elektriska eller elektroniska produkter kräver
att varje medlemsstat vidtar åtgärder för
korrekt insamling, återvinning, hantering och
materialåtervinning av sådant avfall. Privata hushåll
inom EU kan utan kostnad återlämna sin använda
utrustning till angivna insamlingsplatser. I en del
medlemsländer kan man i vissa fall returnera den
använda utrustningen till återförsäljaren när man
köper ny utrustning. Kontakta din återförsäljare,
distributör eller lokala myndighet för ytterligare
information om hantering av avfall som utgörs
av eller innehåller elektriska eller elektroniska
produkter.
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte om:
ovanstående instruktioner inte följs
apparaten har modifierats
apparaten har blivit felhanterad, utsatts för
vårdss behandling eller fått någon form av
skada eller
fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen.
Då vi ständigt utvecklar våra produkter i fråga
om funktion och design förbehåller vi oss rätten
till ändringar av våra produkter utan föregående
meddelande.
IMPORTÖR
Adexi Group
Adexi A/S ansvarar inte för eventuella tryckfel.
5
DK
INTRODUKTION
For at du kan få mest mulig glæde af dit nye
rejsefladjern, beder vi dig gennemlæse denne
brugsanvisning, før du tager fladjernet i brug. Vi
anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen,
hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din
viden om fladjernets funktioner.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Almindelig brug af fladjernet
Forkert brug af fladjernet kan medføre
personskade og beskadige fladjernet.
Anvend kun fladjernet til det, det er beregnet til.
Producenten er ikke ansvarlig for skader, der
opstår som følge af forkert brug eller håndtering
(se også under Garantibestemmelser).
Fladjernet må kun sluttes til 230 V, 50 Hz.
Tag altid opladeren ud af stikkontakten, så
snart du er færdig med at oplade eller bruge
fladjernet.
Vær oprksom på, at fladjernet stadig er
varmt et stykke tid efter, at du har slukket for
det. Lad altid fladjernet køle helt af, før du
pakker det sammen.
Fladjernet og netledningen med oplader må
ikke nedsænkes i vand eller lignende.
Fladjernet må ikke anvendes i badet, da det kan
medføre elektrisk stød.
r fladjernet er i brug, bør det holdes under
konstant opsyn. Børn bør altid holdes under
opsyn, når fladjernet anvendes.
Pas på! Fladjernets plader bliver meget varme
og må ikke komme i kontakt med huden, da det
kan medføre forbrændinger.
Fladjernet er ikke egnet til erhvervsbrug eller
udenrs brug.
Placering af fladjernet
Anbring altid fladjernet i sikker afstand fra
brændbare genstande såsom gardiner, duge
eller lignende.
Fladjernet må ikke tilkkes.
Fladjernet må ikke udttes for direkte sollys.
Fladjernet må ikke anbringes eller opbevares
i nærheden af andre varmekilder eller i fugtige
omgivelser.
Anbring altid fladjernet, så det ikke kan falde
eller blive trukket ned i en håndvask, et badekar
el. lign. Ræk aldrig ud efter det tilsluttede
fladjern, hvis det er faldet ned i noget vand. Tag
stikket ud af stikkontakten først.
Lad ikke netledningen til opladeren hænge ud
over bordkanten, og hold den væk fra varme
genstande og åben ild.
Ledning, stik og stikkontakt
Kontrollér jævnligt, om netledningen eller
opladeren er beskadiget, og brug ikke
fladjernet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det
har været tabt på gulvet, tabt i vand eller er
blevet beskadiget på anden måde.
Hvis fladjernet, netledningen eller opladeren
er beskadiget, skal fladjernet efterses og
om nødvendigt repareres af en autoriseret
reparatør, da der ellers er risiko for at få
elektrisk stød. Forsøg aldrig at reparere
fladjernet selv.
Tag opladeren ud af stikkontakten ved
rengøring.
Undlad at trække i netledningen, når du tager
opladeren ud af stikkontakten, men tag fat om
selve opladeren.
Undlad at vikle netledningen rundt om
fladjernet.
6
Kontrollér, at det ikke er muligt at trække i eller
snuble over fladjernets netledning eller en
eventuel forlængerledning.
OVERSIGT OVER FLADJERNETS DELE
1. Keramiske plader
2. Indikatorlampe
3. Tænd/sluk-knap
4. Opbevaringsetui
5. Udtag til oplader
6. Netledning med oplader
FØR FØRSTE ANVENDELSE
Fladjernet skal oplades i 12 timer, før det tages i
brug.
t opladeren i stikkontakten, og sæt
apparatstikket i udtaget i fladjernets ene ende
(5).
BRUG AF FLADJERNET
Håret bør være rent og tørt, før du sætter det med
fladjernet.
1. Tag fat om de to knopper på fladjernets sider,
og tk det ud af opbevaringsetuiet (4), så den
øverste keramiske plade (1) klapper op.
2. Anbring fladjernet på et plant, varmebestandigt
underlag.
3. Tænd for fladjernet ved at skubbe tænd/sluk-
knappen (3) til siden; indikatorlampen (2)
nder. I løbet af 30-60 sekunder opr de
keramiske plader standardtemperaturen på 160
ºC. Fladjernet er nu klar til brug i normalt hår.
Når fladjernet er fuldt opladet, kan det bruges i ca.
35 minutter, før ny opladning er nødvendig. En fuld
opladning tager 10-12 timer. Vi anbefaler, at du
undlader at bruge fladjernet, samtidig med at det
oplades.
NB! Når du er færdig med at bruge fladjernet,
bør du lade det køle helt af, før du pakker det
sammen.
Tips til styling
Opdel håret i mindre lokker, og behandl dem
enkeltvis stykke for stykke som beskrevet nedenfor,
indtil det ønskede resultat er opnået.
Fladt og glat hår: Tag en lok på ca. 5 cm
bredde, klem pladerne sammen om lokken ved
hovedbunden, og tk langsomt fladjernet lige
ned mod hårspidserne.
Bløde krøller: Tag en lok på ca. 5 cm bredde,
klem pladerne forsigtigt sammen om lokken
ved hovedbunden, og træk fladjernet ned mod
rspidserne. Afslut med at vikle lokken rundt
om pladernes yderside.
r med svip: Tag en lok på ca. 5 cm bredde,
klem pladerne sammen om lokken ved
hovedbunden, og tk fladjernet langsomt ned
mod hårspidserne. Afslut med at bukke det
sidste stykke hår let udad.
r med buk: Tag en lok på ca. 5 cm bredde,
klem pladerne sammen om lokken ved
hovedbunden, og tk fladjernet langsomt ned
mod hårspidserne. Afslut med at bukke det
sidste stykke hår let indad.
RENGØRING
Tag opladeren ud af stikkontakten inden
rengøring.
Lad fladjernet køle af, før det rengøres.
1.
2.
3.
4.
6.
5.
7
Undlad at bruge srke eller slibende
rengøringsmidler, opsningsmidler eller
lign. til rengøring af fladjernet, da disse
rengøringsmidler kan ridse eller ødegge de
udvendige flader og de keramiske plader.
Tør i stedet fladjernet af med en tør bd klud.
Fladjernet må ikke nedsænkes i vand, og der
må ikke trænge vand ind i det.
OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GEN
-
BRUG AF DETTE PRODUKT
Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med
dette symbol:
Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen
med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og
elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.
I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat
sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og
genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private
husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr
på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater
kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr
til den forhandler, du købte det af på betingelse
af, at du køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren,
distributøren eller de kommunale myndigheder for
at få yderligere oplysninger om, hvordan du skal
håndtere elektrisk og elektronisk affald.
GARANTIBESTEMMELSER
Garantien gælder ikke:
hvis ovennævnte ikke iagttages
hvis der har været foretaget uautoriserede
indgreb i apparatet
hvis apparatet har været misligholdt, udsat for
en voldsom behandling eller lidt anden form for
overlast
hvis fejl i apparatet er opset på grund af fejl
på ledningsnettet.
Da vi hele tiden udvikler vores produkter på
funktions- og designsiden, forbeholder vi os ret til at
foretage ændringer i produktet uden forudgående
varsel.
IMPORTØR
Adexi Group
Vi tager forbehold for trykfejl.
8
INNLEDNING
For å få mest mulig glede av din nye reiserettetang
bør du lese hele bruksanvisningen før du bruker
rettetangen. Vi anbefaler også at du tar vare på
bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved
senere anledninger.
SIKKERHETSREGLER
Normal bruk av rettetang
Feil bruk av rettetangen kan føre til
personskader og skader på apparatet.
Ikke bruk rettetangen til andre formål enn det
er beregnet til. Produsenten er ikke ansvarlig
for skade som skyldes feilaktig bruk eller
ndtering. (Se også garantibetingelsene.)
Rettetangen skal kun kobles til strømuttak på
230 V, 50 Hz.
Fjern alltid laderen fra stikkontakten når
rettetangen er ferdig ladet eller du er ferdig å
bruke den.
Vær oppmerksom på at rettetangen fortsatt er
varm en stund etter at du har slått den av. Vent
til den er helt avkjølt før du pakker den bort.
Ikke legg rettetangen og ledningen i vann eller
annen væske.
Ikke bruk rettetangen i badekaret, da dette kan
re til elektrisk støt.
Rettetangen må aldri stå på uten tilsyn. Hold
øye med barn når den er i bruk.
Forsiktig! Platene på rettetangen blir svært
varme. De må ikke komme i kontakt med
huden, da dette kan føre til forbrenninger.
Rettetangen er ikke egnet for kommersiell eller
utendørs bruk.
Plassering av rettetangen
Plasser alltid rettetangen i trygg avstand fra
brennbare gjenstander som gardiner, duker
eller liknende.
Rettetangen må ikke tildekkes.
Rettetangen må ikke utsettes for direkte sollys.
Rettetangen må ikke plasseres eller
oppbevares i nærheten av varmekilder eller i
fuktige omgivelser.
Ikke plasser rettetangen slik at den kan falle
eller trekkes ned i vask, badekar eller lignende.
Ikke ta i apparatet hvis det har falt i vann når
støpselet er plugget i. Trekk først spselet ut
av stikkontakten.
Ikke la laderledningen henge over bordkanten,
og hold den unna varme gjenstander og åpen
flamme.
Ledning, støpsel og stikkontakt
Kontroller regelmessig at ledningen til
rettetangen og støpselet ikke er ødelagt. Ikke
bruk rettetangen dersom dette skulle være
tilfelle, eller dersom den har falt i bakken, i vann
eller er skadet på annen måte.
Hvis rettetangen, laderledningen eller støpselet
er skadet, må rettetangen kontrolleres og
om nødvendig repareres av en autorisert
serviceperson. Hvis ikke dette gres, foreligger
det fare for elektrisk støt. Ikke forsøk å reparere
rettetangen selv.
Trekk alltid laderen ut av stikkontakten før
rengring.
Ikke dra i ledningen når du trekker støpselet ut
av kontakten. Hold i laderen i stedet.
Ikke surr ledningen rundt rettetangen.
Kontroller at det ikke er mulig å dra eller
snuble i ledningen til rettetangen eller en ev.
skteledning.
NO
9
OVERSIKT OVER DELENE TIL RETTETANGEN
1. Keramiske plater
2. Kontrollampe
3. /av-bryter
4. Oppbevaringsetui
5. Laderterminal
6. Ledning med lader
FØR RETTETANGEN TAS I BRUK FØRSTE GANG
Rettetangen skal lades i tolv timer før den tas i bruk
første gang.
Sett laderen inn i stikkontakten og koble den til på
siden av rettetangen (5).
BRUKE RETTETANGEN
Håret skal være rent og tørt før du bruker
rettetangen.
1. Ta tak i de to knappene på hver side
av rettetangen og trekk den ut av
oppbevaringsetuiet (4), slik at den øvre
keramiske platen åpnes opp.
2. Plasser rettetangen på et jevnt og
varmebestandig underlag.
3. Slå på rettetangen ved å trykke på på/av-
knappen (3). Kontrollampen lyser. De keramiske
platene (1) bruker 3060 sekunder på å nå
standardtemperaturen på 160 ºC. Rettetangen
er nå klart til bruk på normalt hår.
Når batteriet er ladet helt opp, kan rettetangen
brukes i ca. 30–40 minutter før den må lades på
nytt. Ladetiden er ti til tolv timer. Vi anbefaler at du
ikke bruker rettetangen mens den lades.
MERK! Når du er ferdig med å bruke rettetangen,
skal den avkjøles helt før du legger den bort.
Stylingtips
Del håret opp i små lokker og behandle dem en
etter en som beskrevet nedenfor, til du har oppnådd
ønsket resultat.
Flatt, mykt hår: Ta en hårlokk som er ca. 5 cm
bred. Klem platene sammen over lokken helt
oppe ved roten og beveg rettetangen sakte
nedover mot hårtuppene.
Myke kller: Ta en hårlokk som er ca. 5 cm
bred. Klem platene sammen over lokken helt
oppe ved roten og beveg rettetangen sakte
nedover mot hårtuppene. Avslutt med å krølle
ret rundt utsiden av platene.
r som vipper utover: Ta en hårlokk som er ca.
5 cm bred. Klem platene sammen over lokken
helt oppe ved roten og beveg rettetangen sakte
nedover mot hårtuppene. Avslutt med å krølle
den siste delen av hårlokken litt utover nederst
ved tuppen.
r som krøller innover: Ta en hårlokk som
er ca. 5 cm bred. Klem platene sammen
over lokken helt oppe ved roten og beveg
rettetangen sakte nedover mot hårtuppene.
Avslutt med å klle den siste delen av
rlokken innover ved tuppen.
RENGJØRING
Trekk alltid laderen ut av stikkontakten før
rengring.
La rettetangen avkles helt før du rengjør det.
Ikke bruk sterke eller slipende
rengringsmidler, løsemidler eller lignende for
å rengre rettetangen. Slike midler kan ripe
1.
2.
3.
4.
6.
5.
10
opp og ødelegge apparatets overflate og de
keramiske platene.
Tørk i stedet av rettetangen med en myk, tørr
klut.
Rettetangen må ikke dyppes i vann. Pass på så
det ikke trenger vann inn i rettetangen.
INFORMASJON OM AVHENDING OG RESIRKU
-
LERING AV PRODUKTET
Legg merke til at dette Adexi-produktet er merket
med følgende symbol:
Det betyr at dette produktet ikke må avhendes
sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk
og elektronisk avfall skal avhendes separat.
I henhold til WEEE-direktivet må det enkelte
medlemslandet sørge for riktig innsamling,
gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk
og elektronisk avfall. Private husholdninger
i EU kan levere brukt utstyr til spesielle
resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I noen
medlemsland kan det ved kjøp av nytt utstyr
være mulig å levere brukt utstyr til forhandleren
som solgte det. Ta kontakt med forhandleren,
distributøren eller offentlige myndigheter for
ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med
elektrisk og elektronisk avfall.
GARANTIBETINGELSER
Garantien gjelder ikke
hvis instruksjonene over ikke følges
hvis apparatet har blitt endret
hvis apparatet er brukt feil, har vært utsatt for
hard håndtering eller på en eller annen måte er
blitt skadet
ved feil som måtte oppstå på grunn av feil på
strømnettet
På grunn av at vi hele tiden utvikler funksjonen og
utformingen på produktene våre, forbeholder vi oss
retten til å endre produktet uten forvarsel.
IMPORTØR
Adexi Group
Vi er ikke ansvarlige for trykkfeil.
11
JOHDANTO
Jotta saisit parhaan tuloksen, lue tämä
käyttöohje huolellisesti, ennen kuin käytät
matkasuoristusrautaa ensimmäisen kerran.
Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet.
Näin voit perehtyä suoristusraudan toimintoihin
myöhemminkin.
TURVALLISUUSTOIMET
Suoristusraudan normaali käyttö
Suoristusraudan virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja ja laitteen
vaurioitumisen.
Käytä suoristusrautaa vain sen oikeaan
käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei ole vastuussa
virheellisestä käystä tai käsittelystä johtuvista
vahingoista (katso myös kohta Takuuehdot).
Suoristusrauta voidaan kytkeä vain verkkoon,
jonka jännite on 230 V ja taajuus 50 Hz.
Irrota laturi pistorasiasta, kun olet lopettanut
lataamisen tai suoristusraudan käyn.
Muista, että suoristusrauta pysyy kuumana
jonkin aikaa sen jälkeen, kun olet sammuttanut
sen. Anna suoristusraudan jäähtyä täysin,
ennen kuin laitat sen säilytykseen.
Älä upota suoristusrautaa tai johtoa veteen tai
muuhun nesteeseen.
Älä käytä suoristusrautaa kylvyssä, sillä se voi
aiheuttaa sähköiskun.
Älä jätä suoristusrautaa koskaan valvomatta.
Pidä lapsia silmäl, kun käyt suoristusrautaa.
Varoitus! Suoristusraudan levyt kuumenevat
voimakkaasti. Älä kosketa niillä ihoa, sillä se voi
aiheuttaa palovammoja.
Tätä suoristusrautaa ei ole tarkoitettu
kaupalliseen tai ulkokäytön.
Suoristusraudan sijoittaminen
Pidä suoristusrauta aina turvallisen etäisyyden
ässä syttyvistä esineistä, kuten verhoista,
pöytäliinoista tms.
Älä peitä suoristusrautaa.
Älä altista suoristusrautaa suoralle
auringonvalolle.
Älä pidä suoristusrautaa muiden
mmönlähteiden lähellä tai kosteissa
olosuhteissa.
Älä pidä suoristusrautaa paikassa, josta se voi
pudota tai joutua vedetyksi pesualtaaseen,
kylpyammeeseen tai vastaavaan. Jos laite
on pudonnut veteen, kun se on kytketty
pistorasiaan, älä yritä nostaa sitä. Pistoke on
ensin irrotettava pistorasiasta.
Älä päästä laturin johtoa roikkumaan pöydän
reunan ylitse, ja pidä se poissa kuumien
esineiden ja liekkien lähel.
Johto, pistoke ja pistorasia
Tarkista säännöllisin väliajoin, ettei
suoristusraudan virtajohto tai pistoke ole
vahingoittunut. Älä käytä suoristusrautaa, jos
virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai jos
suoristusrauta on pudonnut lattialle tai veteen
tai muuten vaurioitunut.
Jos suoristusrauta, laturin johto tai pistoke
on vaurioitunut, valtuutetun korjaajan on
hköiskuvaaran takia tarkistettava ja
tarvittaessa korjattava laite. Älä yritä itse korjata
suoristusrautaa.
Irrota laturi pistorasiasta puhdistuksen ajaksi.
Älä vedä virtajohdosta, kun irrotat laturia
pistorasiasta. Ota sen sijaan kiinni laturista.
Älä kierrä virtajohtoa suoristusraudan ympärille.
FI
12
Varmista, ettei suoristusraudan virtajohtoon tai
mahdolliseen jatkojohtoon voi kompastua.
SUORISTUSRAUDAN OSAT
1. Keraamiset levyt
2. Merkkivalo
3. Virtapainike
4. Säilytyskotelo
5. Laturin liitin
6. Johto ja siihen kuuluva laturi
ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA
Suoristusrautaa on ladattava 12 tuntia ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
Kytke laturi pistorasiaan ja liitin suoristusraudan
laturin liittimeen (5).
SUORISTUSRAUDAN KÄYTTÄMINEN
Hiusten on oltava puhtaat ja kuivat, ennen kuin
käytät suoristusrautaa.
1. Paina suoristusraudan sivuilla olevia painikkeita
ja tnnä rauta ulos säilytyskotelosta (4) siten,
että ylempi keraaminen levy aukeaa.
2. Sijoita suoristusrauta lämmönkestävälle
alustalle.
3. Käynnistä suoristusrauta painamalla
virtapainiketta (3). Merkkivalo syttyy.
Keraamisten levyjen (1) kuumeneminen
suositeltavaan 160 ºC:n lämpötilaan kesä
3060 sekuntia. Suoristusrauta on nyt valmis
käytettäväksi normaaleille hiuksille.
Kun akku on ladattu täyteen, suoristusrauta
toimii noin 35 minuuttia, ilman että sitä täytyy
ladata uudelleen. Akun lataaminen täyteen kestää
noin 10–12 tuntia. Suosittelemme, ettet käytä
suoristusrautaa, kun lataus on käynnissä.
HUOM.! Kun olet lopettanut suoristusraudan
käytön, laitteen on annettava jäähtyä täysin,
ennen kuin siirrät sen säilytyspaikkaan.
Muotoiluvinkkejä
Jaa hiuksesi pieniin osiin ja käsittele jokainen osio
erikseen seuraavien ohjeiden mukaan, kunnes
saavutat haluamasi tuloksen.
Silt, pehmeät hiukset: Ota noin 5 cm leveä
osio, purista levyt yhteen osion ympärille lähelle
hiusjuuria ja liu’uta suoristusrautaa hitaasti alas
latvoja kohti.
Pehmeät kiharat: Ota noin 5 cm leveä osio,
purista levyt yhteen osion ympärille lähelle
hiusjuuria ja liu’uta suoristusrautaa hitaasti
alas latvoja kohti. Kun pääset latvoihin saakka,
kiharra hiukset kietomalla ne suoristusraudan
ulkopinnan ympärille.
Taipuisat latvat: Ota noin 5 cm leveä osio,
purista levyt yhteen osion ympärille lähelle
hiusjuuria ja liu’uta suoristusrautaa hitaasti alas
latvoja kohti. Käännä alimpia latvoja hieman
ulospäin.
Pyöreät latvat: Ota noin 5 cm leveä osio, purista
levyt yhteen osion ympärille lähelle hiusjuuria ja
liu’uta suoristusrautaa hitaasti alas latvoja kohti.
ännä alimmat latvat siänin.
PUHDISTUS
Irrota laturi pistorasiasta puhdistuksen ajaksi.
Anna suoristusraudan jäähtyä ennen
puhdistusta.
Älä käytä suoristusraudan puhdistamiseen
vahvoja tai hankaavia puhdistusaineita,
liuottimia tai vastaavia, sillä ne voivat
1.
2.
3.
4.
6.
5.
13
naarmuttaa tai vahingoittaa ulkopintoja ja
keraamisia levy.
Pyyhi sen sijaan pehmllä, kuivalla liinalla.
Älä upota suoristusrautaa veteen äläkä päästä
vettä sen sisään.
TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA
KIERRÄTTÄMISESTÄ
Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla
symbolilla:
Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja
elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen.
Sähkö- ja elektroniikkajätettä koskevan direktiivin
mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä
asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen
keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-alueen
yksityiset kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt
laitteet maksutta erityisiin kierrätyspisteisiin.
Joissakin jäsenvaltioissa ja tietyissä tapauksissa
käytetty laite voidaan palauttaa sille jälleenmyyjälle,
jolta se on ostettu, jos tilalle hankitaan uusi laite.
Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittelystä
saat jälleenmyyjältäsi, tukkukauppiaaltasi tai
paikallisilta viranomaisilta.
TAKUUEHDOT
Takuu ei ole voimassa, jos
edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu
laitteeseen on tehty muutoksia
laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai se on
rsinyt muita vaurioita
syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiris.
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta
ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden
muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.
Maahantuoja:
Adexi Group
Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.
14
INTRODUCTION
To make using your new travel straightener as
enjoyable as possible, we ask that you read the
entire user guide before using the hair straightener.
We also recommend that you keep the instructions
for future reference, so that you can remind yourself
of the functions of your hair straightener.
SAFETY MEASURES
Normal use of the hair straightener
Incorrect use of the hair straightener may cause
personal injury and damage to the appliance.
Use the hair straightener for its intended
purpose only. The manufacturer is not
responsible for any injury or damage resulting
from incorrect use or handling (see also
Guarantee Terms).
The hair straightener may only be connected to
230 V, 50 Hz.
Always remove the charger from the socket
when you are finished recharging or using the
hair straightener.
Please note that the hair straightener will remain
hot for a while after you switch it off. Always
allow the hair straightener to cool completely
before you put it away.
The hair straightener and cord must not be
submerged in water or any other liquid..
Do not use the hair straightener in the bath, as
this may cause electrical shock.
Never leave the hair straightener unattended.
Keep an eye on children when it is in use.
Caution! The plates of the hair straightener get
very hot. They must not come into contact with
the skin, as this can cause burns.
The hair straightener is not suitable for
commercial or outdoor use.
Positioning the hair straightener
Always place the hair straightener at a safe
distance from flammable objects such as
curtains, tablecloths or similar.
Do not cover the hair straightener.
The hair straightener must not be exposed to
direct sunlight.
The hair straightener must not be placed or
stored near other heat sources or in a damp
environment.
Never place the hair straightener where it can
fall or be pulled into a washbasin, a bathtub
or similar. Never reach for the appliance if it
has fallen into water while it is plugged in. First
remove the plug from the socket.
Do not let the charger cord hang over the edge
of a table, and keep it away from warm objects
and open fire.
Cord, plug and mains socket
Check regularly that neither the hair
straightener cord nor plug is damaged and
do not use the hair straightener if there is any
damage, or if it has been dropped on the floor,
dropped in water or damaged in any other way.
If the hair straightener, charger cord or plug
is damaged, the hair straightener must be
inspected and, if necessary, repaired by an
authorised repair engineer, otherwise there is a
risk of electric shock. Never try to repair the hair
straightener yourself.
Remove the charger from the socket before
cleaning.
Avoid pulling the cord when removing the
charger from the socket. Instead, hold the
charger.
UK
15
Do not wind the cord around the hair
straightener.
Ensure that it is not possible to pull or trip over
the hair straightener cord or any extension
cord.
KEY TO THE HAIR STRAIGHTENER’S PARTS
1. Ceramic plates
2. Indicator light
3. On/off button
4. Storage pouch
5. Charger terminal
6. Cord with charger
PRIOR TO FIRST USE
The hair straightener must be charged for twelve
hours prior to first use.
Plug the charger into the socket, and plug the
connector into the side of the hair straightener (5).
USING THE HAIR STRAIGHTENER
Hair should be clean and dry before you apply the
straightener to it.
1. Grasp the two buttons on the sides of the hair
straightener, and pull it out of the storage pouch
(4) so that the upper ceramic plate opens up.
2. Place the hair straightener on a level heat-
resistant surface.
3. Turn on the hair straightener by pulling the on/
off button (3) to the side. The indicator light will
come on. It takes the ceramic plates (1) 30-60
seconds to reach the standard temperature of
160 ºC. The hair straightener is now ready for
use on normal hair.
When the battery is fully charged, the straightener
can operate for approx. thirty-five minutes before
recharging is necessary. It takes ten to twelve hours
to fully recharge, We recommend that you do not
use the hair straightener while it is being recharged.
NB! When you are finished using the hair
straightener, you should let it cool off entirely
before putting it away.
Styling tips
Divide your hair up into small sections, and deal
with them separately piece by piece as described
below until the desired result is achieved.
Flat, smooth hair: Start with a lock of hair
about 5 cm wide, clamp the plates together
over the section close to the roots, and run the
straightener slowly down towards the ends of
the hair.
Soft curls: Start with a lock of hair about 5 cm
wide, clamp the plates together over the section
close to the roots, and run the straightener
slowly down towards the ends of the hair. Finish
by curling the hair round the outside of the
plates.
Hair with a flick: Start with a lock of hair about
5 cm wide, clamp the plates together over
the section close to the roots, and run the
straightener slowly down towards the ends of
the hair. Finish by curling the last piece of hair a
little out at the ends.
Hair with a curl: Start with a lock of hair about
5 cm wide, clamp the plates together over
the section close to the roots, and run the
straightener slowly down towards the ends of
the hair. Finish by curling the last piece of hair
under at the ends.
1.
2.
3.
4.
6.
5.
CLEANING
Remove the charger from the socket before
cleaning.
Allow the hair straightener to cool down before
cleaning it.
Do not use strong or abrasive cleaning agents,
solvents or similar to clean the hair straightener,
as these may scratch or damage the external
surfaces and the ceramic plates.
Instead, wipe the hair straightener with a soft
dry cloth.
The hair straightener must not be submerged in
water, and no water must be allowed to get into
it.
INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING
OF THIS PRODUCT
Please note that this Adexi product is marked with
this symbol:
This means that this product must not be disposed
of together with ordinary household waste, as
electrical and electronic waste must be disposed of
separately.
In accordance with the WEEE directive, every
member state must ensure correct collection,
recovery, handling and recycling of electrical and
electronic waste. Private households in the EU can
take used equipment to special recycling stations
free of charge. In some member states you can,
in certain cases, return the used equipment to the
retailer from whom you purchased it, if you are
purchasing new equipment. Contact your retailer,
distributor or the municipal authorities for further
information on what you should do with electrical
and electronic waste.
GUARANTEE TERMS
The guarantee does not apply:
if the above instructions are not followed
if the appliance has been interfered with
if the appliance has been mishandled,
subjected to rough treatment, or has suffered
any other form of damage
if faults have arisen as a result of faults in your
electricity supply.
Due to the constant development of our products
in terms of function and design, we reserve the
right to make changes to the product without prior
warning.
IMPORTER
Adexi Group
We cannot be held responsible for any printing
errors.
16
17
DE
EINLEITUNG
Lesen Sie die Anleitung bitte vollständig
durch, bevor Sie den Haarglätter in Betrieb
nehmen. Wir empfehlen Ihnen außerdem, die
Bedienungsanleitung aufzuheben. So können Sie
die Funktionen des Geräts jederzeit nachlesen.
SICHERHEITSHINWEISE
Normaler Gebrauch des Haarglätters
Der unsachgeße Gebrauch des Haarglätters
kann zu Verletzungen und zu Beschädigungen
des Haarglätters führen.
Der Haarglätter darf nur zu dem ihm
zugedachten Zweck eingesetzt werden. Der
Hersteller ist nicht für Schäden verantwortlich,
die durch den unsachgemäßen Gebrauch
oder die unsachgeße Handhabung des
Gets verursacht werden (siehe auch die
Garantiebedingungen).
Der Haarglätter darf nur an 230 V, 50 Hz
angeschlossen werden.
Ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose,
wenn der Akku aufgeladen ist oder Sie den
Haarglätter nicht mehr benutzen.
Der Haarglätter bleibt nach dem Ausschalten
noch eine Weile heiß. Lassen Sie das Get
stets vollsndig abkühlen, bevor Sie es wieder
einpacken.
Haarglätter und Kabel dürfen nicht in Wasser
oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden.
Der Haarglätter darf nicht im Bad oder in
der Dusche verwendet werden, da er sonst
Stromschläge verursachen kann.
Lassen Sie den eingeschalteten Haarglätter nie
unbeaufsichtigt. Achten Sie auf Kinder, wenn
das Get in Betrieb ist.
Achtung! Die Platten des Haarglätters werden
sehr heiß. Sie dürfen nicht mit der Haut in
Kontakt kommen, da dies zu Verbrennungen
hren kann.
Der Haarglätter eignet sich nicht für den
gewerblichen Gebrauch oder den Gebrauch im
Freien.
Anbringen des Haarglätters
Sorgen Sie stets für einen Sicherheitsabstand
zu brennbaren Gegenständen wie Gardinen,
Tischdecken usw.
Den Haarglätter niemals zudecken.
Den Haarglätter niemals direkter
Sonneneinstrahlung aussetzen.
Der Haarglätter darf nicht in die Nähe von
anderen Wärmequellen oder in feuchte
Umgebungen gebracht oder dort aufbewahrt
werden.
Legen Sie den Haarglätter niemals an
einer Stelle ab, wo er in ein Waschbecken,
eine Badewanne o. Ä. fallen oder gezogen
werden kann. Greifen Sie nicht nach dem
eingeschalteten Get, wenn es ins Wasser
gefallen ist. Ziehen Sie zuerst den Stecker aus
der Steckdose.
Lassen Sie das Ladekabel nicht über eine
Tischkante hängen und verlegen Sie es nicht
in die Nähe von heißen Gegenständen oder
offenem Feuer.
Kabel, Stecker und Steckdose
Überprüfen Sie Gerät und Kabel regelmäßig auf
sichtbare Schäden. Ein beschädigtes oder in
Flüssigkeiten gefallenes Gerät darf nicht mehr
verwendet werden.
Ein beschädigtes Gerät oder Kabel muss
von einer Fachwerkstatt repariert werden, da
sonst die Gefahr von Stromschgen besteht.
18
Versuchen Sie niemals, den Haarglätter selbst
zu reparieren.
Ziehen Sie vor dem Reinigen den Stecker aus
der Steckdose.
Ziehen Sie nicht am Kabel, um das Ladegerät
aus der Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie
stattdessen direkt am Ladegerät.
Wickeln Sie das Kabel niemals um den
Haarglätter.
Prüfen Sie, ob gewährleistet ist, dass niemand
an dem Kabel des Haarglätters oder an einem
Verlängerungskabel ziehen oder darüber
stolpern kann.
DIE KOMPONENTEN DES HAARGLÄTTERS
1. Keramikplatten
2. Betriebsanzeige
3. Betriebsschalter
4. Etui für Aufbewahrung
5. Anschluss für Ladegerät
6. Kabel mit Ladeteil (nicht abgebildet)
VOR DEM ERSTMALIGEN GEBRAUCH
Vor dem ersten Gebrauch muss der Haarglätter
zwölf Stunden aufgeladen werden.
Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose und
verbinden Sie das Kabel mit dem Haarglätter (5).
GEBRAUCH DES HAARGLÄTTERS
Das Haar sollte sauber und trocken sein, bevor Sie
es mit dem Haarglätter behandeln.
1. Drücken Sie auf die beiden seitlichen Kpfe
des Haarglätters und ziehen Sie ihn aus
dem Etui (4). Die obere Keramikplatte klappt
automatisch nach oben.
2. Legen Sie den Haarglätter auf eine
hitzebeständige Fläche.
3. Schalten Sie den Haarglätter mit dem
Betriebsschalter (3) ein. Die Betriebsanzeige
leuchtet nun. Die Keramikplatten (1)
benötigen 30 bis 60 Sekunden, um die
Standardtemperatur von 160 °C zu erreichen.
Der Haarglätter kann jetzt für normales Haar
verwendet werden.
Bei voll aufgeladenem Akku kann das Gerät
ca. 35 Minuten betrieben werden, bevor ein
Wiederaufladen notwendig ist. Das vollständige
Wiederaufladen dauert zehn bis zwölf Stunden.
Während des Ladevorgangs sollte das Gerät nicht
verwendet werden.
ACHTUNG! Nach dem Ausschalten muss das
Gerät erst vollständig abkühlen, bevor Sie es
wieder einpacken können.
Stylingtipps
Teilen Sie Ihr Haar in kleine Bereiche auf und
behandeln Sie diese wie nachfolgend beschrieben,
bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.
Glattes, weiches Haar: Nehmen Sie einen 5
cm breiten Bereich, klemmen Sie die Platten
über dem Bereich in der Nähe der Haarwurzeln
zusammen, und führen Sie den Haargtter
langsam bis zu den Haarspitzen.
Weiche Locken: Nehmen Sie einen 5 cm
breiten Bereich, klemmen Sie die Platten über
dem Bereich in der Nähe der Haarwurzeln
zusammen und führen Sie den Haarglätter
1.
2.
3.
4.
6.
5.
19
langsam bis zu den Haarspitzen. Wickeln Sie
das Haar zum Abschluss um die Platten.
Welliges Haar: Nehmen Sie einen 5 cm
breiten Bereich, klemmen Sie die Platten über
dem Bereich in der Nähe der Haarwurzeln
zusammen und führen Sie den Haarglätter
langsam bis zu den Haarspitzen. Drehen Sie
das letzte Stück des Haares zum Abschluss an
den Enden ein wenig nach außen.
Lockiges Haar: Nehmen Sie einen 5 cm
breiten Bereich, klemmen Sie die Platten über
dem Bereich in der Nähe der Haarwurzeln
zusammen und führen Sie den Haarglätter
langsam bis zu den Haarspitzen. Drehen Sie
das letzte Stück des Haares zum Abschluss an
den Enden nach innen.
REINIGUNG
Ziehen Sie vor dem Reinigen den Stecker aus
der Steckdose.
Lassen Sie den Haarglätter völlig abhlen,
bevor Sie ihn reinigen.
Verwenden Sie keine starken oder schleifenden
Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Ähnliches
zum Reinigen des Haarglätters, da diese
die äeren Flächen und die Keramikplatten
zerkratzen oder beschädigen können.
Wischen Sie den Haarglätter stattdessen mit
einem weichen, trockenen Tuch ab.
Der Haarglätter darf nicht in Wasser
eingetaucht werden und es darf kein Wasser in
ihn eindringen.
INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG
Das Adexi-Produkt trägt dieses Zeichen:
Es bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen
mit normalem Haushaltsmüll entsorgt werden darf,
da Elektro- und Elektronikmüll gesondert entsorgt
werden muss.
Gemäß der WEEE-Richtlinie hat jeder Mitgliedstaat
für ordnungsgemäße Einsammlung, Handhabung
und Recycling von Elektro- und Elektronikmüll
zu sorgen. Private Haushalte innerhalb der EU
können ihre gebrauchten Geräte kostenfrei an
speziellen Recyclingstationen abgeben. In einigen
Mitgliedstaaten können gebrauchte Geräte bei
dem Einzelhändler, bei dem sie gekauft wurden,
kostenfrei wieder abgegeben werden, sofern ein
neues Gerät gekauft wird. Weitere Einzelheiten
über den Umgang mit Elektro- und Elektronikmüll
erfahren Sie von Ihrem Händler oder den örtlichen
Behörden.
GARANTIEBEDINGUNGEN
Diese Garantie gilt nicht, wenn ...
die vorstehenden Hinweise nicht beachtet
werden;
unbefugte Eingriffe am Gerät vorgenommen
wurden;
das Get unsachgemäß behandelt, Gewalt
ausgesetzt oder anderweitig bescdigt
worden ist.
bei Scden, die aufgrund von Fehlern im
Leitungsnetz entstanden sind.
Wegen der fortlaufenden Entwicklung unserer
Produkte behalten wir uns das Recht auf
Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.
IMPORTEUR
Adexi Group
Der Hersteller haftet nicht für Druckfehler.
20
WPROWADZENIE
Aby skorzystaç ze wszystkich mo˝liwoÊci nowej
prostownicy podró˝nej, nale˝y przeczytaç ca∏à
instrukcj´ obs∏ugi przed rozpocz´ciem u˝ywania
prostownicy do w∏osów. Radzimy zachowaç t´
instrukcj´, aby w razie koniecznoÊci mo˝na by∏o
wróciç do zawartych w niej informacji na temat funkcji
prostownicy.
WSKAZÓWKI DOTYCZÑCE BEZPIECZE¡STWA
Prawid∏owe u˝ytkowanie prostownicy do w∏osów
Niew∏aÊciwe u˝ytkowanie prostownicy do
w∏osów mo˝e spowodowaç obra˝enia cia∏a oraz
uszkodzenie urzàdzenia.
Z prostownicy do w∏osów nale˝y korzystaç
zgodnie z jej przeznaczeniem. Producent
nie ponosi odpowiedzialnoÊci za jakiekolwiek
obra˝enia lub szkody wynikajàce z niew∏aÊciwego
u˝ytkowania bàdê przechowywania urzàdzenia
(zobacz tak˝e cz´Êç „Warunki gwarancji”).
Prostownic´ do w∏osów mo˝na pod∏àczaç
jedynie do êród∏a zasilania o napi´ciu 230 V i
cz´stotliwoÊci 50 Hz.
Zawsze po zakoƒczeniu ∏adowania lub u˝ywania
prostownicy do w∏osów nale˝y od∏àczaç ∏adowar
od gniazdka.
Nale˝y zwróciç uwag´ na to, ˝e prostownica do
w∏osów b´dzie goràca jeszcze przez jakiÊ czas
po jej wy∏àczeniu. Przed schowaniem nale˝y
pozwoliç prostownicy do w∏osów wystygnàç.
Nie wolno zanurzaç prostownicy do w∏osów i jej
przewodu sieciowego w wodzie ani jakimkolwiek
innym p∏ynie.
Nie wolno u˝ywaç prostownicy do w∏osów w
kàpieli, poniewa˝ mo˝e to spowodowaç pora˝enie
pràdem elektrycznym.
Nigdy nie wolno pozostawiaç prostownicy do
w∏osów bez nadzoru. Podczas pracy urzàdzenia
nale˝y zwracaç szczególnà uwag´ na dzieci.
Uwaga! P∏ytki prostownicy do w∏osów nagrzewajà
si´ do bardzo wysokiej temperatury. Nie wolno
dopuÊciç do ich kontaktu ze skórà, poniew
mo˝e to spowodowaç oparzenia.
Prostownica do w∏osów nie jest odpowiednia
do zastosowaƒ komercyjnych ani do u˝ytku na
wolnym powietrzu.
Ustawienie prostownicy do w∏osów
Urzàdzenie nale˝y ustawiç z dala od przedmiotów
∏atwopalnych, takich jak zas∏ony, obrusy itp.
Urzàdzenia nie wolno zakrywaç.
Prostownicy do w∏osów nie wolno nara˝aç na
bezpoÊrednie dzia∏anie Êwiat∏a s∏onecznego.
Prostownicy do w∏osów nie wolno umieszczaç
ani przechowywaç w pobli˝u êróde∏ ciep∏a lub w
wilgotnych miejscach.
Prostownicy do w∏osów nie wolno umieszczaç w
miejscach, z których mo˝e ona spaÊç lub zostaç
Êciàgni´ta do umywalki, wanny itp. Nigdy nie
wolno wyjmowaç urzàdzenia po jego upuszczeniu
do wody, gdy jest ono pod∏àczone. Nale˝y
najpierw wyjàç wtyczk´ z gniazdka.
Przewód ∏adowarki nie mo˝e zwisaç z kraw´dzi
sto∏u. Nale˝y trzymaç go z dala od goràcych
przedmiotów i otwartego ognia.
Przewód, wtyczka i gniazdko zasilania
Nale˝y regularnie sprawdzaç, czy przewód
prostownicy do w∏osów i wtyczka nie
uszkodzone. Je˝elione uszkodzone lub
prostownica do w∏osów zosta∏a upuszczona
na pod∏og´, wpad∏a do wody bàdê zosta∏a
uszkodzona w jakikolwiek inny sposób,
urzàdzenia nie wolno u˝ywaç.
PL
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22

Melissa Styling Iron 635-076 Instrukcja obsługi

Kategoria
Prostownice do włosów
Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla