Ferm AGM1003 Instrukcja obsługi

Marka
Ferm
Model
AGM1003
Rodzaj
Instrukcja obsługi
www.ferm.com 0710-12.2
GB Subject to change
D Änderungen vorbehalten
NL Wijzigingen voorbehouden
F Sous réserve de modifications
E Reservado el derecho de modificaciones
técnicas
P Reservado o direito a modificações
I Con riserva di modifiche
S Ändringar förbehålles
FIN Pidätämme oikeuden muutoksiin
N Rett till endringer forbeholdes
DK Ret til ændringer forbeholdes
H Változtatás jogát fenntartjuk
CZ Změny vyhrazeny
SK Změny vyhrazeny
SLO Predmet sprememb
PL Temat do zmiany
LT Akeitimų objektas
LV Var tikt veiktas izmaiņas
EST Võimalikud on muudatused
RO Cuprinsul poate suferi modificări
HR Podložno promjenama
SB Podložno izmenama
RUS Технические характеристики могут
вноситься измнения без
предварительного уведомления.
UA Технічні характеристики можуть
вноситися без попереднього
повідомлення
GR HÚԇ̠ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·ÏÏ·ÁÒÓ
Art. no. AGM1003
FAG-125/1400
www.ferm.com
H
CZ
PL
LT
LV
RUS
UA
GR
SLO
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 04
NÁVOD K POUŽITÍ 08
NOVODILA ZA UPORABO 11
INSTRUKSJĘ OBSŁUGI 15
EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA 19
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA 22
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 26
КЕРІВНИЦТВО 30
O¢∏°π∂™ Ã∏™∂ø™ 34
+
11
12
7
9
6
5
4
5
3 2 1 6
DECLARATION OF CONFORMITY
FAG-125/1400 Angle grinder
Ferm 39
(GB) We declare under our sole responsibility that this
product is in conformity and accordance with the
following standards and regulations:
(D) Der Hersteller erklärt eigenverantwortlich, dass dieses
Produkt den folgenden Standards und Vorschriften
entspricht:
(NL) Wij verklaren onder onze volledige
verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan, en in
overeenstemming is met, de volgende standaarden en
reguleringen:
(F) Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce
produit est conforme aux standards et directives
suivants:
(E) Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad
que este producto cumple con las siguientes normas y
estándares de funcionamiento:
(P) Declaramos por nossa total responsabilidade que este
produto está em conformidade e cumpre as normas e
regulamentações que se seguem:
(I) Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che questo
prodotto è conforme alle normative e ai regolamenti
seguenti:
(S) Vi garanterar på eget ansvar att denna produkt
uppfyller och följer följande standarder och
bestämmelser:
(FIN) Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että
tämä tuote täyttää seuraavat standardit ja säädökset:
(N) Vi erklærer under vårt eget ansvar at dette produktet
er i samsvar med følgende standarder og regler:
(DK) Vi erklærer under eget ansvar, at dette produkt er i
overensstemmelse med følgende standarder og
bestemmelser:
(H) Felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy ez a
termék teljes mértékben megfelel az alábbi
szabványoknak és előírásoknak:
(CZ) Na naši vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že je tento
výrobek v souladu s následujícími standardy a
normami:
(SK) Vyhlasujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že tento
výrobok je v zhode a súlade s nasledujúcimi normami a
predpismi:
(SLO) S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek v
skladu in da odgovarja naslednjim standardom ter
predpisom:
(PL) Deklarujemy na własną odpowiedzialność, że ten
produkt spełnia wymogi zawarte w następujących
normach i przepisach:
(LT) Prisiimdami visą atsakomybę deklaruojame, kad šis
gaminys atitinka žemiau paminėtus standartus arba
nuostatus:
(LV) Apgalvojam ar visu atbildību, ka šis produkts ir saskaņā
un atbilst sekojošiem standartiem un nolikumiem:
(EST) Deklareerime meie ainuvastutusel, et see toode on
vastavuses ja kooskõlas järgmiste standardite ja
määrustega:
(RO) Declarăm prin aceasta cu răspunderea deplină că
produsul acesta este în conformitate cu următoarele
standarde sau directive:
(HR) Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je strojem
ukladan sa slijedećim standardima ili standardiziranim
dokumentima i u skladu sa odredbama:
(SB ) Izjavljujemo pod isklju¸ivom odgovornoš u da je ovaj
proizvod usaglašen i saobrazan sa slede‰im
standardima i propisima:
(RUS) Под свою ответственность заявляем, что данное
изделие соответствует следующим стандартам и
нормам:
(UA) На свою власну відповідальність заявляємо, що
дане обладнання відповідає наступним стандартам і
нормативам:
(GR) ¢ËÏÒÓÔ˘Ì ˘‡ı˘Ó· fiÙÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ·˘Ùfi Û˘ÌʈÓ›
Î·È ÙËÚ› ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÚfiÙ˘·:
EN50144-1, EN50144-2-3, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC
Zwolle, 01-04-2007
J.A. Bakker - van Ingen J. Lodewijk
CEO Ferm BV Quality Manager Ferm Global
It is our policy to continuously improve our products and we therefore reserve the right to change the product
specification without prior notice.
Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM • Zwolle The Netherlands
02 Ferm
Fig. A
Fig. B
38 Ferm
™ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ
¤Ó· ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ
·Ú·ÁÁ›ÏÂÙÂ.
¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓ
°È· Ó· ÌËÓ ¿ıÂÈ ˙ËÌÈ¿ ÙÔ Ì˯·Ó‹Ì· ηٿ ÙË
ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, ·Ú·‰›‰ÂÙ·È Ì¤Û· Û ÎÏÂÈÛÙ‹
Û˘Û΢·Û›·. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÙÙfi Ù· ˘ÏÈο
Û˘Û΢·Û›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Î˘ÎψıÔ‡Ó.
¶‹Á·›ÓÂÙ ·˘Ù¿ Ù· ˘ÏÈη ÛÙ· ηٿÏÏËÁ· ÛËÌ›·
·Ó·ÎψÛ˘.
∂Ï·Ùو̷ÙÈο Î·È / ‹ ·ÔÚÚÈÌ̤ӷ
ËÏÂÎÙÚÈο ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·
Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È ÛÙȘ
ηٿÏÏËϘ ÙÔÔıÂۛ˜
·Ó·Î˘ÎÏÒÛˆ˜.
∂ÁÁ˘ËÛË
√È fiÚÔÈ ÂÁÁ‡ËÔ˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ
ÂÛˆÎÏÂÈÌÂÓË Î¿ÚÙ· ÂÁÁ‡ËÛ˘ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È
ͯˆÚÈÛÙ¿.
GR
Ferm 03
1
2
3
Fig. C
Ferm 37
AÊ‹ÛÙ ÙË Ì˯·Ó‹ ÚÒÙ· Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂχıÂÚ·, Î·È ÂϤÁÍÙÂ
Ì‹ˆ˜ ‰ÔÓÂ›Ù·È Ë ÛÌ›ÏË. A˘Ùfi ›ӷÈ
¤Ó‰ÂÈÍË fiÙÈ Ë ÛÌ›ÏË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
ÂÁηٷÛÙ·ı› ÛˆÛÙ¿ ‹ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ
η΋ ηٿÛÙ·ÛË.
ñ ºÚÔÓÙ›ÛÙÂ Ô Î¿ıÂÙÔ˜ ÙÚÔ¯fi˜ Ó· Á˘Ú›˙ÂÈ
¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ ÊÔÚÙ›Ô fiÙ·Ó ÙÔÓ ·Ó¿‚ÂÙ ηÈ
fiÙ·Ó ÙÔÓ Û‚‹ÓÂÙÂ.
ñ ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ¿ÓÙ· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù·
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ù˘ Ì˯·Ó‹˜.
ñ °È· Ó· ÂÚ¯fiÛ·ÛÙ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÏÈÁfiÙÂÚÔ
Û Â·Ê‹ Ì Û›ı˜ Î·È ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ·
ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ Ô˘ ÂÙÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÙÚÔ¯fi,
Ú¤ÂÈ fiÙ·Ó ·ÎÔÓ›˙ÂÙ ӷ ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ ÛÂ
ÁˆÓ›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ 10 Î·È 15 ÌÔÈÚÒÓ. √Ù·Ó
Îfi‚ÂÙ οÔÈÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ Ì ÙÔÓ ÙÚÔ¯fi Ë
ÁˆÓ›· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ 30 Î·È 45
ÌÔÈÚÒÓ.
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ οو ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÂÓÒ
ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ÌÔÙ¤Ú. ªËÓ
·Ê‹ÓÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ¿Óˆ Û ÛÎÔÓÈṲ̂ÓË
ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ªÔÚ› Ó· ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÎfiÓË ÛÙÔ
Ì˯·ÓÈÛÌfi.
¶ÔÙ¤ ÌË ¯ÚËÛÈÌÛÔț٠ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
Ù˘ ·ÙÚ¿ÎÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÊÚÂÓ¿ÚÂÙ ÙÔ
ÌÔÙ¤Ú.
¶ÔÙ¤ ÌË ¯ÚËÛÈÌÛÔț٠ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·
ÁÈ· Ó· ÙË Ï›·ÓÛË ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜
·fi Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ.
5. ™À¡Δ∏ƒ∏™∏
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·
ÛÙËÓ Ú›˙·, fiÙ·Ó Î¿ÓÂÙ ÂÚÁ·Û›·
Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÛÙÔ ÌÔÙ¤Ú.
Δ· ÂÚÁ·Ï›· Ù˘ Ferm ¤¯Ô˘Ó ۯ‰ȷÛÙ› Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜
Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. ∏ Û˘Ó¯‹˜
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘Ú›· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË
ÛˆÛÙ‹ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ
Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
μÏ·‚Â
¶·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ¤Ó·˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·fi Èı·Ó¤˜
·Èٛ˜ Î·È Î·Ù¿ÏÏËϘ χÛÂȘ, ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ
fiÔ˘ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿.
1. ΔÔ Ì˯¿ÓËÌ· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
ñ Œ¯ÂÈ ·ÔÛ˘Ó‰Âı› Ë ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Ú‡̷ÙÔ˜.
ñ À¿Ú¯ÂÈ ‚Ï¿‚Ë ÛÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘
(Ì·Ï·ÓÙ¤˙·).
2. √ ËÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ÌÂ
‰˘ÛÎÔÏ›· ÙË Ì¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘
ñ ΔÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘ Â›Ó·È Ôχ ÏÂÙfi
ηÈ/‹ Ôχ Ì·ÎÚ‡.
ñ ∏ Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ›ӷÈ
¯·ÌËÏfiÙÂÚË ·fi 230 V.
3. √ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ˘ÂÚıÂÚÌ·›ÓÂÙ·È
ñ Œ¯Ô˘Ó ÊÚ·¯Ù› Ù· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡.
∫·ı·Ú›ÛÙÂ Ù· ÌÂ ¤Ó· ÛÙÂÁÓfi ·Ó›.
ñ ΔÔ Ì˯¿ÓËÌ· ¤¯ÂÈ ˘ÂÚÊÔÚÙÈÛÙ›.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi
Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ›.
4. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÔÏÏÔ›
ÛÈÓı‹Ú˜ ‹ Ô ËÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ‹Ú·˜
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÓˆÌ·Ï›Â˜ ηٿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÙÔ˘
ñ À¿Ú¯ÂÈ ÛÎfiÓË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·
‹ ¤¯Ô˘Ó Êı·Ú› ÔÈ „‹ÎÙÚ˜.
ñ ŸÏ· Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘
Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÈÏ‹˜ ÌfiÓˆÛ˘ Î·È ı· Ú¤ÂÈ
Ó· ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔÓ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ ΤÓÙÚ· ÂÈÛ΢ÒÓ.
AÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙËÓ ·ÎÔÓfiÂÙÚ· ÌÂ
Û‚ËṲ̂ÓË ÙË Ì˯·Ó‹ Î·È Ì ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ
¤Íˆ ·fi ÙÔÓ ÚÂ˘Ì·ÙÔ‰fiÙË (Ú›˙·).
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
ηı¿Ú›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· ÙÔ˘
Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Ì ̷ϷÎfi ·Ó›, ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË
ÌÂÙ¿ ·fi οı ¯Ú‹ÛË. ¢È·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ Û¯ÈṲ̂˜
ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ·ÓÔȯ٤˜ Î·È Î·ı·Ú¤˜ ·fi ÛÎfiÓË Î·È
‚ÚˆÌÈ¿. ∞Ó Ë ‚ÚˆÌÈ¿ ‰Â ‚Á·›ÓÂÈ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ
Ì·Ï·Îfi ·Ó›, ‚ÚÂÁ̤ÓÔ Û ۷Ô˘ÓfiÓÂÚÔ. ¶ÔÙ¤
ÌË ¯ÚËÛÈÌÛÔț٠‰È·Ï˘ÙÈο, fiˆ˜ ‚ÂÓ˙›ÓË,
ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·, ·Ì̈ӛ· ÎÏ. Δ· ‰È·Ï˘ÙÈο ·˘Ù¿
ÌÔÚ› Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· Ï·ÛÙÈο ̤ÚË.
§›·ÓÛË
Δo Ì˯·Ó‹Ì· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
μÏ¿‚˜
∂¿Ó ÚÔ·„ÂÈ Î¿ÔÈ· ‚Ï¿‚Ë .¯. ÏfiÁˆ Ù˘
ÊıÔÚ¿˜ οÔÈÔ˘ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ
ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÂÈÛ΢ÒÓ Ô˘
·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ Î¿ÚÙ· ÂÁÁ‡ËÛ˘.
GR
04 Ferm
SAROKCSISZOLÓ
Azalábbiszövegben szereplő számok
megfelelnek a 2 - 3 oldal képeinek
A gép használata előtt gondosan
olvassa át a kezelési útmutatót.
Tisztában kell lenni a gép működési
elvével és a működtetés módszereivel.
A gép karbantartását az utasításoknak
megfelelően kell végezni, biztosítva,
hogy az szabályosan működjön. A
kezelői útmutatót és a mellékelt
dokumentációt a gép közelében kell
őrizni.
Tartalom
1. Gépadatok
2. Biztonsági utasítások
3. Szerelés
4. Használat
5. Szerviz és karbantartás
1. GÉPADATOK
Műszaki jellemzők
Tartalma
1 Sarokcsiszoló
1 Oldalkar
1 Csavarkulcs
1 Szénkefe készlet
1 Kézikönyv
1 Biztonsági utasítások
1 Garanciakártya
Ellenőrizze, hogy a gép illetve a kiegészítő
elemek és a tartozékok nem sérültek-e a szállítás
során.
A készülék részei
A. Ábra
1. be/ki kapcsoló
2. csavarkulcs
3. orsózárat
4. csiszolókorong
5. oldalkar
6. “lock-off” kapcsoló
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
A használati utasításban, vagy a gépen a
következő jelölésekkel találkozhat:
A jelen használati utasításban leírtak be
nem tartása esetén sérülés, életveszély,
és gépsérülés következhet be.
Áramütés veszélye.
Tűzveszély.
A nyak blokkolását csupán nyugalmi
üzemmódban használja.
Az illetéktelen személyeket tartsa távol
a munkahelytől.
Használjon védőszemüveget és
hallásvédő eszközt.
Használjon védőkesztyűt.
Speciáis biztonsági irányelvek
Ellenőrizze, hogy a csiszolókorongon
feltüntetett maximumsebesség megfelel-e a
gép maximumsebességének! A gép
sebessége nem lehet nagyobb, mint a
csiszolókorongon feltültetett érték.
Mindig ügyeljen arra, hogy a csiszolókorong
mérete a gép specifikációjának megfelelő
legyen!
Ellenőrizze, hogy a csiszolókorong
elhelyezése és rögzítése megfelelően történt-
e! Soha ne próbálja szűkítőgyűrűvel vagy
egyéb illesztődarabbal biztosítani a korong
megfelelő illeszkedését!
Feszültség 230 V~
Frekvencia 50 Hz
Bemenőteljesítmény 1400 W
Üresjárati sebesség 10000/min
Korongátmérő 125 mm
Orsóméret M14
Tömeg 3.41 kg
Lpa (hangnyomás) 90.5 dB(A)
Lwa (hangnyomás) 103.5 dB(A)
aw Rezgésérték 3.4 m/s
2
H
36 Ferm
∞Ê·›ÚÂÛË Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·
EÈÎ. C
∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÌfiÓÔ ÌÂ
¿ÏÏÔÓ ·fi ¯·Ï‡‚‰ÈÓË Ï·Ì·Ú›Ó· ‹ ˘ÏÎfi
·Ó¿ÏÔÁ˘ ·ÓÙÔ¯‹˜ ·ÓÙÔ¯‹˜.
∞ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË
ñ μÁ¿ÏÙ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È Ù˘ ÊÏ¿ÓÙ˙·˜ Î·È ÙË
ÊÏ¿ÓÙ˙· ·fi ÙËÓ ¿ÙÚ·ÎÙÔ (2).
ñ μÁ¿ÏÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· ÙÔ˘
Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË
ñ ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· (1)
ÛÙÔ Ì˯·Ó‹Ì·.
ñ °˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· ÛÙË ı¤ÛË
Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ Û¯‹Ì· Î·È ÛÊ›ÍÙ ηϿ ÙȘ
‚›‰Â˜ (3).
ñ ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È Ù˘ ÊÏ¿ÓÙ˙·˜ ηÈ
ÙË ÊÏ¿ÓÙ˙· ¿ÏÈ ÛÙËÓ ¿ÙÚ·ÎÙÔ(2).
ΔÔÔÊ ¤ÙËÛ‹ ›˜ÎÔ˘ Ï›·Ó˜‹˜
EÈÎ. B
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ‰›ÛÎÔ˘˜ Ï›·ÓÛ˘ ηٿÏÏËÏ˘
‰È¿ÛÙ·Û˘. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÌfiÓÔ ‰›ÛÎÔ˘˜
ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ì ˘·ÏÔÓ‹Ì·Ù·. √ ‰›ÛÎÔ˜ ‰ÂÓ
Ú¤ÂÈ Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ·ÎÌ‹ ÙÔ˘
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·.
ñ ¶È¤ÛÙ ̤۷ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ ·ÙÚ¿ÎÙÔ˘ ηÈ
Á˘Ú›ÛÙ ÙËÓ ¿ÙÚ·ÎÙÔ (9) ̤¯ÚÈ Ó· ÎÔ˘ÌÒÛÂÈ
ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÈÂṲ̂ÓË Ì¤Û· ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ ·ÙÚ¿ÎÙÔ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜.
ñ μÁ¿ÏÙ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È Ù˘ ÊÏ¿ÓÙ˙·˜ (12) ·fi
ÙËÓ ¿ÙÚ·ÎÙÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÏÂȉ› (11).
ñ ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ (7) ¿Óˆ ÛÙË
ÊÏ¿ÓÙ˙· (5).
ñ ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È Ù˘ ·ÙÚ¿ÎÙÔ˘ ηÈ
ÂϤÁÍÙ ·Ó Ë ¿ÙÚ·ÎÙÔ˜ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È
ÂχıÂÚ·.
ñ ∞Ê‹ÛÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÂÈ· Ù˘ ·ÙÚ¿ÎÙÔ˘ Î·È ÂϤÁÍÙÂ
·Ó Ë ¿ÙÚ·ÎÙÔ˜ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÂχıÂÚ·.
ΔÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ Ï¢ÚÈ΋˜ Ï·‚‹˜
∂ÈÎ. A
∏ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ·
Ó· Îڷٿ٠ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÙfiÛÔ Ì ÙÔ ‰ÂÍ› fiÛÔ
Î·È Ì ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¯¤ÚÈ.
ñ ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ Ù˘ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ (5) ÛÙË
‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ì˯¿ÓËÌ·ÙÔ˜ ·Ó ÎÚ·Ù¿ÙÂ
ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ì ÙÔ ‰ÂÍÈfi ¯¤ÚÈ.
ñ ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ Ù˘ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ ÛÙËÓ
·ÚÈÛÙÂÚË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ì˯¿ÓËÌ·ÙÔ˜, ·Ó
Îڷٿ٠ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ì ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¯¤ÚÈ.
ñ ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ Ù˘ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ ÛÙÔ ¿Óˆ
ÌÂÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì˯¿ÓËÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÙÂ
ÚÔ˜ ¿Óˆ.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÛÊ›ÍÂÙ ηϿ ÙËÓ
Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹,ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÍÂÛÊ›ÍÂÈ
¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ÂÚÈ̤ÓÂÙÂ.
4. §∂πΔ√Àƒ°π∞
ΔËÚ›Ù ¿ÓÙ· ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
Î·È ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ.
ŸÙ·Ó ·Ó¿‚ÂÙ ‹ Û‚‹ÓÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, ‰ÂÓ
Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·ÎÔ˘Ì¿Ù ¿Óˆ ÛÙÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ
Ì˯¿ÓËÌ· ηٿ ÙËÓ ÎÔ‹.
ñ ™Ê›ÍÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙÂ
Ó· ÌË ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› οو ·fi
Ì˯¿ÓËÌ· ηٿ ÙËÓ ÎÔ‹.
ñ ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È ȤÛÙÂ
ÙÔ ˘fi ÁˆÓ›· ÂÚ›Ô˘ 15Æ ¿Óˆ ÂÚÁ·Û›·˜.
ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· ¿Óˆ ÛÙÔ
ÙÂÌ¿¯ÈÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
ñ ¡· ÂϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ‰›ÛÎÔ. ∞Ó Ô ‰›ÛÎÔ˜
Â›Ó·È Êı·Ṳ́ÓÔ˜ ¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË
ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ Ì˯¿ÓËÌ·ÙÔ˜.
∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ¤ÁηÈÚ· ¤Ó· ‰›ÛÎÔ, ·Ó ›ӷÈ
Êı·Ṳ́ÓÔ˜.
ñ ¡· Û‚‹ÓÂÙ ¿ÓÙ· ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÚÈÓ
‚Á·¿ÏÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
°È· Ó· ·Ó¿„ÂÙÂ Î·È Û‚‹ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·
∏ Ì˯·Ó‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì ‰È·ÎfiÙË
·ÛÊ·Ï›·˜. •ÂÎÈÓ‹ÛÙ ÙË Ì˯·Ó‹ Ì ÙÔ Ó·
ȤÛÂÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÍÂÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ (‰ËÏ. ÙÔ "lock
off", ÁÈ· Ó· ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË) ηÈ
ÌÂÙ¿ ÍÂÎÈÓ‹ÛÙ ÙË Ì˯·Ó‹.
ñ ∏ Ì˯·Ó‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ÌÂ
‰È·ÎfiÙË ·ÛÊ·Ï›·˜. •ÂÎÈÓ‹ÛÙ ÙË Ì˯·Ó‹
Ì ÙÔ Ó· ȤÛÂÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÍÂÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜
(‰ËÏ. ÙÔ "lock off", ÁÈ· Ó· ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔÓ
‰È·ÎfiÙË) Î·È ÌÂÙ¿ ÍÂÎÈÓ‹ÛÙ ÙË Ì˯·Ó‹.
GR
Ferm 05
A csiszolókorongokat mindig a gyártó cég
utasításainak megfelelően kezelje és tárolja!
Ne használja a gépet olyan munkadarabok
csiszolására, melyek maximális vastagsága
meghaladja a csiszolókorong maximális
csiszolási mélységét!
Ne használja a csiszolókorongokat sorjázásra!
Mielőtt a csiszolókorongot felhelyezné az orsó
menetére, ellenőrizze, hogy az orsón
megfelelő nagyságú menet van-e! Ugyancsak
ügyeljen arra, hogy az orsó megfelelően
védett legyen, s hogy ne érintkezzen a
csiszolófelülettel!
Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a
csiszolókorong nem sérült-e! Soha ne
használjon repedt, vagy más módon sérült
csiszolókorongot!
Használat előtt járassa a gépet 30
másodpercig üresjáratban! Amennyiben
bármilyen abnormális rezgést vagy egyéb
rendellenességet észlel, azonnal kapcsolja ki
a gépet! Újrabekapcsolás előtt gondosan
ellenőrizze a gépet és a csiszolókorongot!
Ügyeljen arra, hogy a kipattanó szikrák a testi
épséget ne veszélyeztessék, s hogy
semmiképpen se kerüljenek kapcsolatba
erősen gyúlékony anyagokkal!
Győződjön meg róla, hogy munkadarab
megfelelően alátámasztott illetve rögzített-e!
Ne tartsa kezét a megmunkált felület
közelében!
Mindig viseljen védőszemüveget és fülvédőt!
Szükség esetén használjon más
védőeszközöket, például kötényt vagy sisakot!
Ügyeljünk arra, hogy a tárcsák és csúcsok
pontosan a gyártó cég útmutatója szerint
legyenek felszerelve.
Ha a ragasztott csiszolótárcsát itatós párnával
szállítják, akkor azt feltétlenül használjuk is
vele.
Ha a szerszámot védőeszközzel szállítják,
soha ne használjuk azt anélkül.
Ha menetes furatú tárcsát használunk mindig
ellenőrizzük, hogy abban a menet elég
hosszú-e hogy az orsóra rögzítsük.
Poros körülmények között a gép
szellőzőnyílásait gyakorta ellenőrizzük. Ha
szükségessé válik a gépet leporolni,
mindenek előtt a gép csatlakozóját húzzuk ki
a konnektorból. A belső részek sérülésének
elkerülése végett a tisztításhoz ne
használjunk fémeszközöket.
Elektromos biztonság
Villamos gépek használatakor a tűzveszély illetve
a személyi sérülések és az áramütés
veszélyének elkerülése érdekében mindig
pontosan tartsa be az országában érvényben
lévő biztonsági rendszabályokat! Figyelmesen
olvassa el az alábbiakban felsorolt illetve a
kézikönyvhöz csatolt biztonsági utasításokat!
Tárolja ezeket az utasításokat biztonságos
helyen!
Mindig ellenűrizze, hogy a gépre
kapcsolt áram feszültsége megegyezik-
e a géptörzslapon feltüntetett adattal!
II. osztályú gép – kettős szigetelésű –
földelés nélküli konnektorhoz
csatlakoztatható.
A vezetékek és a dugaszok cseréje
A lecserélt vezetékeket és dugaszokat azonnal
dobja el! Nem csatlakoztatott illetve nem szigetelt
végű vezeték dugaszát fali konnektorba dugni
rendkívül veszélyes!
Hosszabbítózsinór használata
Kizárólag jóváhagyott és a gép
bemenőteljesítményének megfelelő
hosszabbítózsinórt használjon! A minimális
vezetékméret 1,5 mm
2
. Amennyiben kábeldobot
használ, mindig teljesen tekerje le.
3. TARTOZÉKOK
FELSZERELÉSE
Egy-egy tartozék felszerelése előtt
mindig húzza ki a gépet a konnektorból!
A védőköpeny eltávolítása és felszerelése
C. Ábra
A védőköpenyt kizárólag lemezacélból illetve
azonos erősségű anyagból készült védőköpenyre
cserélje!
Szétszerelés
Távolítsa el a peremes anyát és a peremet az
orsóról (2)!
Távolítsa el a gép védőköpenyét.
Összeszerelés
Helyezze a védősapkát (1) a gépre!
H
Ferm 35
ñ ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ۈÛÙ¿ Î·È Ó·
ÛÊ›ÍÂÙ ηϿ ÙÔ ‰›ÔÎÔ. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ
‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘˜ ÌÂȈًÚ˜ ‹ ·ÓÙ¿ÔÚ˜ ÁÈ· Ó·
ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÙ ۈÛÙ¿ ÙÔ ‰›ÛÎÔ.
ñ ¡· ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙÂ Î·È Ó· ·ÔıË·ÂÙ ÙÔ˘˜
‰›ÛÎÔ˘˜ ÛÌʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘
ηٷÛ΢·ÔÙ‹.
ñ ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÁÈ· ÙË
Ï›·ÓÛË ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ̤ÁÈÛÙÔ
¿¯Ô˜ Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜
Ï›·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘.
ñ ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ Ï›·ÓÛ˘
ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÙÂ Ù· ÁÚ¤˙È·.
ñ ŸÙ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÙÔ ‰ÈÛÎÔ ÛÙÔ
Û›ڈ̷ Ù˘ ·ÙÚ¿ÎÙÔ˘, ‚‚·ÈˆıÂÈÙ fiÙÈ ÙÔ
Û›ڈ̷ Ù˘ ·ÙÚ¿ÎÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜
‚fiÏÙ˜. μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ¿ÙÚ·ÎÙÔ˜ ›ӷÈ
ηϿ ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓË Î·È ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÂ
Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ï›·ÓÛ˘.
ñ ¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÔ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·,
ÂÈıˆڋÛÙ ÙÔ ÊÈÔÎÔ ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ·Ó ¤¯ÂÈ
ıÂÈ Î¿ÔÈ· ˙ËÌÈ¿ ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
‰›ÛÎÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È Ú·ÁÈṲ̂ÓÔÈ ‹ ÎÔÌ̤ÓÔÈ ‹
¤¯Ô˘Ó ¿ıÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÛÙ ¿ÏÏË ˙ËÌÈ¿.
ñ ¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÔ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, ·Ê‹ÛÙÂ
ÙÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÊÔÚÙ›Ô ÁÈ· 30
‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. ∞Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ·Ê‡ÛÈÎÔÈ
ÎÚ·‰·ÛÌÔ› ‹ ÔÔÈ·‰‹ÛÙ ¿ÏÏË ÂÏ¿ˆÌ·,
Û‚‹ÛÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·. ∂ϤÁÍÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Î·È ÙÔ ‰›ÔÎÔ, ÚÈÓ
·Ó¿„ÂÙ ¿ÏÈ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·.
ñ ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÔÈ ÛÈÓı‹Ú˜ Ó· ÌË ‚¿˙Ô˘Ó
·ÓıÚÒÔ˘˜ Û ΛӉ˘ÓÔ, Ô‡Ù ӷ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÂ
Â·Ê‹ Ì ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÏÈο.
ñ ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Ó·
ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ‹ Ó· Â›Ó·È ÛÊÈÁ̤ÓÔ Î·Ï¿.
¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÏÈο.
ñ ¡·ÊÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿ ηÈ
ˆÙÔ·Û›‰Â˜. ∞Ó ÙÔ ÂÈı˘Ì› ‹ ›ӷÈ
˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi, Ó· ÊÔÚ¿Ù Â›Û˘ Î·È ¿ÏÏÔ
›‰Ô˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·
ԉȿ ‹ ÎÚ¿ÓÔ˜.
ñ μ‚·È„£Â›Ù fiÙÈ ÔÈ ÙÔÔ£ÂÙË̤ÓÔÈ ÙÚÔ¯Ô›
Î·È Ù· ÛËÌ›· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·Èۇ̈ӷ Ì ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ηٷÛÎÂÓ·ÛÙ‹.
ñ μ‚·È„£Â›Ù fiÙÈ ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
ÛÙÓfi¯·ÚÙ· fiÙ·Ó ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Ì ÙÔ
Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ ÏÂÈ·ÓÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Î·È fiÙ·Ó
··ÈÙÔ‡ÓÙ·È.
ñ ∞Ó Ì·˙› Ì ÙÔ ÂÚÁ·ÏÊ›Ô ·Ú·‰›‰ÂÙ·È
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜, ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÔÙ¤ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¯ˆÚ›˜ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·.
ñ °È· ÂÚÁ·Ï›· ÛÙ· ÔÔ›· ÚfiÎÂÙ·È Ó·
ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ÙÚÔ¯fi˜ ÔÓ Ê¤ÚÂÈ
ÎÔ¯ÏÔÙÔÌË̤ÓË Ô‹, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ
Û›ڈ̷ ÛÙÔÓ ÙÚÔ¯fi ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙfi Ì‹ÎÔ˜ ÁÈ·
Ó· ‰Â¯Ù› ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔÓ ¿˙ÔÓ·.
ñ μ‚·È„£Â›Ù fiÙÈ ÔÈ Ô¤˜ ·ÂÚÈÛÌÔ‡
‰È·ÙËÚÔ‡ÎÙ·È Âχ£ÂÚ˜ fiÙ·Ó ÂÚÁ¿˙ÂÔÙ ÛÂ
Û˘Ó£‹Î˜ÛÎfiÓ˘. ∞Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó·
·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙË ÛÎfiÓË, ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙÂ
ÚÒÙ· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙÔÓ
‰ÈÎÙ‡ÔÓ (¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÌË ÌÂÙ·ÏÏÈο
·ÓÙÈΛÌÂÓ·) Î·È ·ÔʇÁÂÙ ӷ ÚÔηϤÛÂÙÂ
˙ËÌÙ¿ ÛÙ· ÂÛˆÙÂÚÈο ̤ÚË.
HÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ó·
ÙËÚ›Ù ¿ÓÙ· ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘
ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜, ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÙ ÙÔÓ
ΛӉ˘ÓÔ ˘ÚηÁÈ¿˜, ËÁÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ ηÈ
ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ¢È·‚¿ÛÙ ÙȘ ÂÛˆÎÏÂÈfiÌÂÓ˜
Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. º˘Ï¿ÍÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›‰˜
Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜.
N· ÂϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙ· ·Ó Ë ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·
ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ
ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ
ÈӷΛ‰· Ù¯ÓÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘
Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.
ªË¯·Ó‹ ∫Ï¿Û˘ II – ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË –
‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÂȈ̤ÓÔ˜
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ ‹ ÊȘ
¶ÂÙ¿ÍÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ÏÈfi ηÏÒ‰ÈÔ ‹ ÊȘ, ·ÊÔ‡
Ù· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÙ Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∂›Ó·È
ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ó· ‚¿ÏÂÙ ÛÙËÓ Ú›˙· ÙÔ ÊȘ ÂÓfi˜
ÎÔÌ̤ÓÔ˘ ηψ‰›Ô˘.
ÃÚ‹ÛË Ì·Ï·ÓÙ¤˙·˜
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÌfiÓÔ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ,
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛ¯‡ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘
Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ·ÁˆÁÔ‡
Â›Ó·È 1,5 mm
2
. ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÙÔț٠Ì·Ï·ÓÙ¤˙·
Û ηÚԇϷ, Ó· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙËÓ
ηÚԇϷ.
3. ™À¡∞ƒª√§√°∏™∏
¶ÚÔÙÔ‡ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË
οÔÈÔ˘ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜, ı· Ú¤ÂÈ
¿ÓÙÔÙ ӷ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·
·fi ÙËÓ Ú›˙·.
GR
06 Ferm
Fordítsa a védősapkát a rajzon látható állásba,
majd rögzítse teljesen a csavarokat (3)!
Helyezze vissza a peremes anyát és a
peremet az orsóra (2)!
Csiszolótárcsa felszerelése
B. Ábra
Fontos, hogy mindig megfelelő méretű, és
kizárólag szálvázas csiszolókorongot használjon.
A csiszolókorong nem érhet hozzá a védőköpeny
széléhez.
Nyomja meg az orsózárat és fordítsa el az
orsót (9) addig, míg bele nem akad a zárba.
Az orsózárat tartsa eközben lenyomva.
A csavarkulcs segítségével (11) távolítsa el az
orsóról a peremes anyát (12).
Helyezze a csiszolókorongot (7) a peremre
(5).
Helyezze a peremes anyát az orsóra és a
csavarhúzó segítségével szorítsa meg.
Engedje el az orsózárat és forgatással
ellenőrizze, hogy az orsó mozgatható-e.
Az oldalkar felszerelése
A. Ábra
Az oldalkar bal- és jobbkezes használatra
egyaránt alkalmas.
Balkezes működtetés esetén helyezze az
oldalkart (5) a gép jobb oldalára.
Jobbkezes működtetés esetén helyezze az
oldalkart a gép bal oldalára.
Függőleges helyzetű működtetés esetén
helyezze az oldalkart a gép felső oldalára.
Győződjön meg róla, hogy az oldalkar
megfelelően rögzített-e, s hogy nem
lazulhat-e ki váratlanul!
4. MŰKŐDTETÉS
Mindig legyen tekintettel a biztonsági
előírásokra és az érvényben lévő
rendszabályokra!
Be- és kikapcsoláskor ne helyezze a gépet a
munkadarabra! A csiszolókorong a munkadarab
sérülését okozhatja.
Rögzítse a munkadarabot, s győződjön meg
róla, hogy a vágás illetve csiszolás során ne
tudjon kicsúszni a gép alól!
Tartsa erősen a gépet, s nyomja körülbelül
15°-os szögben a munkadarabra! Mozgassa a
csiszolókorongot egyenletes mozdulatokkal a
munkadarabon!
Ellenőrizze rendszeresen a csiszolókorongot!
A kopott csiszológorong negatívan
befolyásolja a gép teljesítményét. Mindig
időben cserélje a csiszolókorongot!
A dugaszolócsatlakozó konnektorból való
kihúzása előtt mindig kapcsolja ki a gépet!
Be- és kikapcsolás
A gép el van látva egy biztonsági kapcsolóval.
Indítsa be a gépet a “lock-off” gomb
benyomásával (ez a kapcsolót leblokkolja),
majd kapcsolja be a gépet
Ha a gép elérte a legmagasabb
fordulatszámot, előre lehet tolni a
megmunkálandó anyagra.
Gondoskodjon róla, hogy a gép ki-és
bekapcsoláskor ne legyen terhelve. (ne
érintkezzen munkadarabbal)
A vezetéket tartsa távol a gép mozgó
részeitől.
Hogy munka közben minnél kevesebb
fémforgács ill. szikra keletkezzen javasoljuk,
hogy köszörülés közben 10 és 15 fokos szög
között dolgozzon, vágásnál pedig 30 és 45
fok között.
Soha ne tegye le működő motorral a gépet! Ne
helyezze a gépet poros felületre!
A porrészecskék a gép mechanizmusába is
bekerülhetnek.
Az orsózárat soha ne használja a motor
leállítására!
Soha ne használja a gépet magnézium
alapanyagú munkadarabok
csiszolására!
5. SZERVIZ ÉS
KARBANTARTÁS
Ügyeljen, hogy a motor karbantartása
során a fúró mindig le legyen választva
az elektromos hálózatról.
H
Ferm 07
A gépek megtervezésüknek és összeállításuknak
köszönhetően hosszú ideig és minimális
karbantartással üzemeltethetők. A folyamatos jó
működés a gép helyes kezelésével és
rendszeres tisztításával biztosítható.
Meghibásodások
A gép esetleges hibás működésének lehetséges
okait és a megfelelő megoldásokat az
alábbiakban közöltük:
1. A gép nem működik
Nincs áram.
A (hosszabbító) hálózati vezeték sérült.
2. A villanymotor nem éri el az üresjárati
maximális fordulatszámot
A hosszabbító kábel túl hosszú, vagy a
keresztmetszete túl kicsi.
A hálózati feszültség nem éri a 230 V-ot.
3. A gép túlmelegszik
A szellőző nyílások eltömődtek. Száraz
ruhával törölje ki.
A gép túlterhelt. A gépet csak a
teljesítményének megfelelő munkákhoz
használja.
4. A villanymotor szikrázik, vagy
szaggatottan üzemel
A motortérbe szennyeződés került, vagy
elkoptak a szénkefék.
Cserélje ki a szénkeféket, vagy a gépet vigye
márkaszervizbe.
A gép csináltatását csakis elismert
elektromos müszerészre bizza!
Tisztítás
A gép külső burkolatát puha kendővel
rendszeresen – lehetőleg minden használat után
– törölje le. Ügyeljen arra, hogy a
szellőzőnyílásokat ne zárja el por vagy egyéb
szennyeződés! Amennyiben a szennyeződés
nem távolítható el azonnal, használjon
szappanos vízbe mártott puha kendőt! Soha ne
használjon oldószereket, mint például benzint,
alkoholt, szalmiákszeszt stb. Ezek az oldószerek
károsíthatják a műanyag részeket.
Olajozás
A gép külön olajozást nem igényel.
Meghibásodás
Ha meghibásodás fordulna elő, pl. egy alkatrész
kopása után, kérjük, forduljon a garanciajegyen
feltüntetett szervizhez. Ennek a kézikönyvnek a
hátulján talál egy perspektivikus bontott
részábrázolást, amely a rendelhető alkatrészeket
mutatja.
Környezet
A szállítás során bekövetkező esetleges
sérülések elkerülése érdekében a gép
meglehetősen erős csomagolásban kerül
leszállításra. A csomagoláshoz felhasznált
anyagok nagy része újrafeldolgozható. Kérjük,
hogy ezeket az anyagokat vigye a megfelelő
szemétfeldolgozó telepekre.
A meghibásodott vagy
használhatatlanná vált elektromos
berendezéseket adja le
újrafeldolgozásra.
Garancia
A garanciális feltételeket a kézikönyvhöz csatolt
garanciakártya tartalmazza.
H
34 Ferm
°ø¡π∞∫Ÿ™ Δƒ√ß™
√È ·ÚÈıÌÔÈ ÛÙÔ ·Ú·Î·Ùˆ ÎÂÈÌÂÓÔ ·Ó·ÊÂÔÓÙ·È
ÛÙÈÛ ÂÎÓÓÂÛ Ù‹Û ÛÂÏȉ·Û 2 - 3.
°È· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ Û·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Û·˜
·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ‰È·‚¿ÛÂÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÚÈÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·˘Ùfi.
∞˘Ùfi ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÙÂ
ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ¿ Û·˜ Î·È Ó·
·ÔʇÁÂÙ ÙÔ˘˜ ¿ÛÎÔÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜.
º˘Ï¿ÍÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
Û ¤Ó· ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋
¯Ú‹ÛË.
¶ÂÚȯÔÌÂÓ·
1. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜
2. √‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
3. ™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË
4. ÃÚ‹ÛË
5. ∂ÈÛ΢¤˜ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
1. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™
ª∏Ã∞¡∏ª∞Δ√™
Δ¯ÓÈÎÂÛ ÚԉȷÁÚ·ı˜
¶ÂÚȯÔÌÂÓ· ÙËÛ Û˘Û΢·ÛÈ·Û
1 °ˆÓÈ·Îfi ÙÚȂ›Ô
1 ¶Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹
1 ∫ÏÂȉ›
1 ∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ì ԉËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
1 ∫¿ÚÙ· ÂÁÁ‡ËÛ˘
∂ϤÍÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÌÂÌÔӈ̤ӷ
̤ÚË Î·È ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·, ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ·Ó ¤¯Ô˘Ó
¿ıÂÈ ˙ËÌÈ¿ ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
¶ÏÚÔıÔÚÈÂÛ ÚÔ˚ÔÓÙÔ˜
∂ÈÎ. A
1. ¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ on/of
2. ¶Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹
3. ¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜
4. ¢›ÛÎÔ˜ Ï›·ÓÛ˘
5. ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ·ÙÚ¿ÎÙÔ˘
6. “Lock-off”
2. O¢∏°π∂™ ∞™º∞§∂π∞™
Δ· ·Ú·Î¿Ùˆ ۇ̂ÔÏ· ¯ÚËÛÈÌÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÂ
ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÚfiÎÏËÛ˘
ۈ̷ÙÈÎÒÓ ‚Ï·‚ÒÓ, ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘
ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌË
Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ Ô˘
·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ
ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜.
K›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜.
ΔÔ ÌÏÔοÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ˘
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ Â› ÙË
ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓË Ì˯·Ó‹.
∫Ú·Ù‹ÛÙ Û ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘˜
·Ú¢ÚÈÛÎÔ̤ÓÔ˘˜
ºÔÚ¿Ù Á˘·ÏÈ¿ ·ÛÊ·Ï›·˜ ηÈ
ˆÙÔ·Û›‰Â˜
¡· ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á¿ÓÙÈ·.
O‰ËÁÈÛ ·ÛÊ·Ï
ñ ∂ϤÁÍÙ ·Ó Ë Ì¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· Ô˘
ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ, ·ÓÙÛÙÔȯ›
ÛÙË Ì¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.∏
Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó·
ÍÂÂÚÓ¿ ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ¿Óˆ
ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ.
ñ μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘
·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘
Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.
∏ÏÂÎÚÈ΋ Ù¿ÛË 230 V~
™˘¯ÓfiËÙ· 50 Hz
πÛ¯‡˜ ÂÈfi‰Ô˘ 1400 W
Δ·¯‡ÙËÙ· ¯ˆÚ›˜ ÊÔÚÙ›Ô 10000 Û.·.Ï.
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ‰›ÛÎÔ˘ 125 mm
¢È·ÛÙ·ÛË ·ÙÚ¿ÎÙÔ˘ M14
μ¿ÚÔ˜ 3.41 kg
Lpa (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË) 90.5 db(A)
Lwa (∞ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ÈÛ¯‡˜) 103.5 db(A)
ΔÈÌ‹ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ 3.4 m/s
2
GR
Ferm 33
Ніколи не використовуйте затискач
шпинделя для зупинення двигуна.
Ніколи не використовуйте машину
для шліфування заготівок з магнію.
5. ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Перед виконанням
техобслуговування електромотору
переконайтеся, що інструмент не
підключений до джерела живлення.
Продукція компанії конструктивно призначена
для тривалої експлуатації з мінімумом
технічного обслуговування. Успішна
експлуатація інструменту залежить від
належного догляду і регулярного чищення.
Несправності
На випадок, якщо верстат перестане
правильно працювати, далі наводиться
декілька причин і відповідних рішень:
1. Машинка не працює
Вимкнене живлення.
Ушкоджений (подовжувач) шнур.
2. Електродвигун не досягає максимальної
швидкості
Подовжувач занадто тонкий та/чи занадто
довгий.
Напруга в мережі нижча 230 В.
3. Машинка перегрівається:
Забиті вентиляційні отвори. Почистіть їх
сухим дрантям.
Шліфмашинка працювала з
перенавантаженням. Використовуйте
машинку лише за призначенням.
4. Надмірне утворення іскор або
електродвигун працює з перебоями
Всередині двигуна накопичився бруд чи
зносилися вугільні щітки.
Всі частини однаково важливі для системи
подвійної ізоляції і повинні обслуговуватись
лише авторизованими сервісними
центрами.
Ремонт та обслуговування має
проводити лише кваліфікований
спеціаліст чи фірма з
обслуговування.
Чищення інструменту
Для уникнення перегріву електромотору
вентиляційні отвори необхідно утримувати в
чистоті. Необхідно регулярно чистити корпус
інструменту з використанням м’якої тканини і,
бажано, після кожного використання. За
необхідності тканину, що використовується
для чищення інструменту, слід змочити
мильним розчином. Для уникнення
пошкодження пластмасових деталей не
допускається застосовувати розчинники:
бензин, спирт, аміачні розчини тощо.
Змащення
Додаткове змащення інструменту не є
необхідністю.
Неполадки
У разі несправності інструменту, причиною
чого є знос деталей, звертайтеся у
торговельну точку, яка продала вам даний
інструмент. На одній з останніх сторінок
керівництва показано частини і деталі, які
можна замовити в обмін на несправні.
Захист оточуючого середовища
Для уникнення транспортних пошкоджень
інструмент постачається у міцному пакуванні.
Значна частина матеріалів пакування підлягає
утилізації, тому просимо передати у
найближчу спеціалізовану організацію.
За необхідності позбутися непотрібного вам
інструменту Ferm звертайтеся до місцевого
дилера Ferm, де ним зможуть розпорядитися у
безпечний з екологічної точки зору спосіб.
Несправний і/або бракований
електричний чи електронний
прилад необхідно утилізувати
належним чином.
Гарантія
Гарантійні умови описані на гарантійній картці,
що додається окремо.
UA
08 Ferm
ÚHLOVÁ BRUSKA
Čísla v nás;edujícím textu se vztahují k
obrázkům na stranē 2 - 3.
Před použitím stroje si pozorně přečtěte
tento návod. Přesvědčete se, že víte,
jak stroj funguje a jak jej správně
ovládat. Údržbu stroje provádějte v
souladu s instrukcemi a ujistěte se, že
stroj funguje správně. Uschovejte tento
návod k obsluze a přiloženou
dokumentaci ke stroji.
Obsah
1. Údaje o stroji
2. Bezpečnostní pokyny
3. Montáž
4. Použití
5. Servis a údržba
1. ÚDAJE O STROJI
Technické údaje
Obsah balení
1 Úhlová bruska
1 Boční rukojeť
1 Klíč
1 Návod k použití
1 Bzpečnostní pokyny
1 Záruční list
Zkontrolujte, jestli při přepravě nedošlo k
poškození přístroje, přiložených součástí nebo
příslušenství.
Informace o výrobku
Obr. A
1. be/ki kapcsoló
2. uhlíkové kartáče
3. orsózár
4. csiszolókorong
5. oldalkar
6. “lock-off” kapcsoló
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
V příručce budou používány následující symboly:
Označuje riziko osobního zranění,
ztráty života nebo poškození nástroje
v případě nedodržení pokynů v tomto
návodu.
Označuje nebezpečí elektrického šoku.
Riziko požáru
Zablokování hřídele používejte pouze v
klidovém režimu.
Udržujte okolo stojící osoby
v dostatečné vzdálenosti
Noste bezpečnostní brýle a ušní
ochranu
Noste ochranné rukavice
Speciální bezpečnostní směnice
Zkontrolujte, zda maximální rychlost uvedená
na brusném kotouči odpovídá maximální
rychlosti přístroje. Rychlost přístroje nesmí
přesáhnout hodnotu uvedenou na brusném
kotouči.
Zkontrolujte, zda jsou rozměry brusného
kotouče v souladu s technickými údaji
přístroje.
Zkontrolujte, zda byl brusný kotouč správně
nasazen a upevněn. K dosažení pevného
nasazení kotouče nepoužívejte redukční
kroužky či adaptéry.
Zacházejte s brusnými kotouči podle pokynů
dodavatele a v souladu s nimi je také
skladujte.
Přístroj nepoužívejte k broušení obrobků,
jejichž maximální tloušťka je větší než
maximální brusná hloubka brusného kotouče.
Napětí 230 V~
Kmitočet 50 Hz
Příkon 1400 W
Otáčky při chodu naprázdno 10000/ min
Proměr kotouče 125 mm
Rozměr vřetena M14
Váha 3.41 kg
Lpa (akustický tlak) 90.5 dB(A)
Lwa (akustický výkon) 103.5 dB(A)
aw vibrace 3.4 m/s
2
CZ
Ferm 09
Brusný kotouč nepoužívejte k odstraňování
ostřin.
Jestliže je třeba brusný kotouč nasadit na
závit vřetena, zkontrolujte, zda vřeteno má
dostatečný závit. Zkontrolujte, jestli je vřeteno
dostatečně chráněno a nedotýká se
broušeného povrchu.
Před použitím zkontrolujte, jestli brusný
kotouč není poškozen. Nepoužívejte
poakozené brusné kotouče, ae už mají
praskliny, trhliny nebo jsou poškozené
jakýmkoli jiným způsobem.
Před použitím nechte přístroj běžet v nezatí-
ženém stavu po dobu třiceti sekund. Pokud
docházelo k abnormálním vibracím anebo při
výskytu jiné závady, okamžitě přístroj vypněte.
Než pak přístroj znovu zapojíte, pečlivě ho
přezkoušejte, a to včetně brusného kotouče.
Dohlédněte na to, aby jiskry nikoho
neohrožovaly a aby se nedostaly do styku s
vysoce hořlavými látkami.
Postarejte se o to, aby obrobky byly
dostatečně podepřeny nebo upnuty.
Nepřibližujte se rukama k řezné ploše.
Vždy používejte bezpečnostní ochranné brýle
a ochranu sluchu. Pokud je to nutné nebo
žádoucí, používejte i jiné ochranné prostředky,
jako například ochrannou zástěru nebo přilbu.
Ujistěte se, že instalace kotoučů a nastavovací
body odpovídají pokynům výrobce.
Zabezpečte, že kotouče jsou upevněny pomocí
těsnících vložek, jsou-li dodány s přiloženým
brusným výrobkem a jsou-li vyžadovány.
Jelis přístrojem současně dodána ochrana,
nikdy nepoužívejte přístroj bez této ochrany.
U přístrojů vybavených kotoučem s vnitřním
závitem se přesvědčete, že závit je
dostatečně hluboký, aby se do něj vešla celá
délka vřetena.
Ujistěte se, že ventilační otvory jsou čisté při
práci v prašném prostředí. Je-li nutné prach
odstranit, odpojte nejprve přístroj od sítě
(použijte nekovové předměty) a vyhněte se
poškození vnitřních částí přístroje.
Bezpečnost při práci s elektřinou
Při používání elektrických přístrojů je vždy třeba
dodržovat bezpečnostní předpisy platné ve
vašem státě. Sníží se tím nebezpečí požáru,
zasažení elektrickým proudem a zranní osob.
Pročtěte zde uvedené bezpečnostní pokyny a
seznamte se i s bezpečnostními pokyny
přiloženými k nástroji. Uložte tyto pokyny na
bezpečném místě.
Vždy kontrolujte, jestli napájení
odpovídá napětí na typovém štítku.
Stroj třídy II – dvojitá izolace –
Nepotřebujete žádnou uzemněnou
zástrčku.
Výměna kabelů a zástrček
Staré kabely nebo zástrčky po výměně za nové
okamžitě vyhoďte. Je nebezpečné používat
zástrčky s uvolnnými kabely.
Používání prodlužovacích kabelů
Používejte pouze schválené prodlužovací kabely
odpovídající příkonu přístroje. Minimální průřez
vodiče je 1,5 mm
2
. Používáte-li kabelový naviják,
vždy ho odviňte celý.
3. MONTÁŽ JEDNOTLIVÝCH
DÍLŮ
Před montáží příslušenství vždy odpojte
nástroj od sítě.
Snímání a nasazování chrániče
Obr. C
Původní chránič lze nahradit pouze jiným
chráničem z ocelového plechu anebo z obdobně
pevného materiálu.
Demontáž
Sejměte matici s nákružkem a přírubu z
vřetena (2).
Odstraňte ochranný kryt přístroje.
Montáž
Nasaďte ochranný kryt (1) na přístroj.
Otočte ochranný kryt do polohy naznačené na
obrázku a dotáhněte šrouby (3).
Nasaďte matici s nákružkem a přírubu zpt na
vřeteno (2).
Montáž brusného kotouče
Obr. B
Používejte brusné kotouče správných rozměrů.
Používejte pouze brusné kotouče vyztužené
vláknem. Brusný kotouč se nesmí dotýkat okraje
chrániče.
Stiskněte uzávěr vřetena (6) a otáčejte vřetenem
(9), až zapadne do uzávěru. Uzávěr vřetena
držte stisknutý po celou dobu této činnosti.
CZ
32 Ferm
Демонтаж
Видаліть зі шпинделя (2) гайку з фланцем і
фланець.
Видаліть захисний кожух машини.
Монтаж
Встановіть захисний кожух (1) на машині.
Поверніть захисний кожух у положення,
показане на малюнку, й затягніть болти до
кінця (3).
Встановіть гайку з фланцем й фланець назад
на шпиндель (2).
Вcтановлення шліфувальногокруга
Мал. В
Використовуйте лише шліфувальні круги з
волокном, що армує. Шліфувальний круг не
повинен торкатися краю захисного кожуха.
Натисніть на затискач шпинделя і
повертайте шпиндель (9) до тих пір, поки
він не ввійде у затискач. Під час цієї
процедури продовжуйте натискати на
затискач.
За допомогою гайкового ключа (11)
видаліть гайку з фланцем (12) зі шпинделя.
Встановіть шліфувальний круг (7) на
фланці (5).
Положіть гайку з фланцем на шпиндель та
затягніть її за допомогою гайкового ключа.
Опустіть затискач шпинделя, повернувши
шпиндель, перевірте, щоб останній не був
затиснутий.
Встановлення бічної ручки
Мал. A
Бічну ручку можна використовувати для
керування зліва, та для керування справа.
Для керування зліва прикріпіть бічну ручку
(5) на правій стороні машини.
Для керування справа прикріпіть бічну
ручку на лівій стороні машини.
Для роботи вертикально прикріпіть бічну
ручку в головній частині машини.
Переконайтеся, що бічну ручку
прикріплено відповідним чином і вона
не може раптово ослабнути.
4. РОБОТА
Завжди дотримуйтесь інструкції з
безпеки та відповідних правил. Не
кладіть машину на заготівку при
ввімкнені чи вимкнені машини.
Шліфувальний круг може пошкодити
заготівку.
Затисніть заготівку та переконайтеся, що
заготівка не може вислизнути з-під машина під
час процесу шліфування.
Затисніть заготівку та переконайтеся, що
заготівка не може вислизнути з-під машини
під час процесу шліфування.
Міцно тримаючи машину, притисніть її до
заготівки під кутом приблизно 15о.
Рівномірно рухайте шліфувальний круг
поперек заготівки.
Регулярно перевіряйте шліфувальний круг.
Зношені шліфувальні круги завдають
негативного впливу на ефективність роботи
машини. Своєчасно замінюйте шліфувальні
круги.
Завжди вимикайте машину перед тим, як
витягти вилку з розетки.
Увімкнення та вимкнення
Перемістіть вимикач електроживлення
вперед. Щоб вимкнути, натисніть на
вимикач електроживлення, і тоді він
перестрибне у позицію «вимкнено».
Ніколи не використовуйте
шліфувальні круги для чорнової
обробки!
Вставляйте вилку в розетку лише при
вимкненій машинці.
Шнур має бути завжди направлений в
сторону від машинки для уникнення
потрапляння під ріжучу частину.
Протягом чорнової оброки водіть
машинкою по деталі, що обробляється, під
кутом 30°-40°.
Не опускайте машину при працюючому
двигуні. Не кладіть машину на пильну
поверхню. Частки пилу можуть потрапити до
апарата.
UA
Ferm 31
Поводьтесь зі шліфувальними кругами та
зберігайте їх у відповідності до інструкцій
постачальника.
Не використовуйте машину для
шліфування заготовок, максимальна
ширина яких перевищує максимальну
шліфувальну глибину шліфувального круга.
Не використовуйте шліфувальні круги для
знаття задирок.
Якщо необхідно встановити шліфувальні
круги на різьбі шпинделя, переконайтеся,
що шпиндель має відповідну різьбу.
Переконайтеся, що шпиндель достатньо
захищений и не торкається шліфувальної
поверхні.
Перед використанням перевірте
шліфувальний круг на наявність будь-яких
ушкоджень. Не використовуйте
шліфувальні круги, якщо вони тріснули,
розрізані чи мають інші пошкодження.
Перед використанням запустіть машину на
холостому ходу на 30 секунд. При
наявності ненормальних вібрацій чи
повного пошкодження негайно вимкніть
машину. Перед тим, як знову ввімкнути
машину, уважно огляньте машину та
шліфувальний диск.
Переконайтеся, що іскри безпечні для
людини, чи що вони не торкаються
легкозаймистих речовин.
Переконайтеся, що заготівка підтримана чи
закріплена певним чином. Не торкайтеся
руками до поверхні, що обробляється.
Завжди носіть захисні окуляри та пристрої
для захисту слуху. За бажанням чи за
необхідністю використовуйте також інші
види захисту, як, наприклад, фартух або
шолом.
Правила електробезпеки
Увага! При використанні електроприладів
завжди дотримуйтесь місцевих вимог з техніки
безпеки стосовно ризику виникнення пожеж,
враження електрострумом і травмування.
Окрім наступних вказівок також прочитайте
вимоги до техніки безпеки у відповідній
окремій частині. Дане керівництво необхідно
надійно зберігати!
Завжди перевіряйте, щоб
електроживлення відповідало
напрузі на табличці технічних
даних.
У відповідності до має подвійну
ізоляцію; тому вона не потребує
проводу для заземлення.
Заміна мережевих шнурів і вилок штекера
Утилізуйте старі кабелі і вилки штекера
безпосередньо після того, як вони
замінюються на нові. Підключення вилки
штекера незакріпленого шнура до розетки
небезпечне.
Використання подовжувачів
Використовуйте лише дозволений
подовжувальний кабель, що відповідає
потужності машини. Необхідно, щоб жили
мали мінімальний поперечний переріз 1,5 мм
2
.
Якщо кабель намотаний на котушку, його слід
повністю розмотати.
3. ПРИЛАДДЯ, ЯКЕ
МОНТУЄТЬСЯ
Перед тим, як встановити яке-
небудь приладдя, завжди вимикайте
вилку інструмента з розетки.
Використовуйте шліфувальні круги
правильного розміру.
Удаление иуста защитного кожуха
Puc. C
Замен я й те защитный кожух только
сделанным из листовой стали или материала
подобной прочности.
Демонтаж
Удалите со шпиндел я (2) гайку с фланцем
и фланец.
Удалите защитный кожух машины.
Монтаж
Установите защитный кожух (1) на машине.
Поверните защитный кожух в положение,
показанное на рисунке, и эатяни т е болты
до конца (3).
Установите гайку с фланцем и фланец
обратно на шпиндель (2).
Удаление иуста защитного кожуха
Мал. C
Замен я й те защитный кожух только
сделанным из листовой стали или материала
подобной прочности.
UA
10 Ferm
Pomocí klíče (11) sejměte z vřetena matici s
nákružkem (12).
Nasaďte brusný kotouč (7) na přírubu (5).
Nasaďte matici s nákružkem na vřeteno a
pomocí klíče ji utáhněte.
Uvolněte stisk uzávěru vřetena a ověřte
otočením, jestli je vřeteno volné.
Montaž boční rukojeti
Obr. A
Boční rukojeť lze ovládat jak pravou tak i levou
rukou.
Pro ovládání levou rukou připevněte boční
rukojeť (5) na pravou stranu přístroje.
Pro ovládání pravou rukou připevněte boční
rukojeť na levou stranu přístroje.
Pro práci ve svislé poloze připevněte boční
rukojeť na přístroj shora.
Ujistte se, zda je boční rukojeť dobře
připevněna a nemůže se náhle uvolnit.
4. POUŽITÍ
Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a
příslušné předpisy.
Nepokládejte přístroj na obrobek, když ho
zapínáte nebo vypínáte. Brusný kotouč by mohl
obrobek poškodit.
Upevněte obrobek a dbejte na to, aby se pod
přístrojem během broušení nemohl posouvat.
Držte přístroj pevně a tlačte ho na obrobek
pod úhlem 15°. Pohybujte brusným kotoučem
rovnoměrně po obrobku.
Pravidelně kontrolujte brusný kotouč.
Opotřebené kotouče snižují výkonnost
přístroje. Včas kotouče vyměňujte.
Než vytáhnete zástrčku ze zdroje, přístroj
vždy nejprve vypněte.
Zapínání a vypínaní
Před zapojením stroje do sítě zkontrolujte,
zda je vypínač v poloze. Brusku uvedete do
chodu stlačením vypínače do polohy.
Pred začatím práce musí zariadenie
bežať pri max. otáčkach.
Pří zapínání nebo vypínání musí být bruska
odlehčena (mimo záběr).
Dbejte, aby napájecí kabel byl vždy mimo
pohyblivých částí stroje.
Během broušení pracujte pod uhlem 10 až 15
tak, aby vás odlétávající jiskry zasáhli co
nejméně. Při řezání uhel může být pouze 30°-
45°.
Přístroj nepokládejte, dokud je motor v chodu.
Neodkládejte přístroj na zaprášené povrchy,
částečky prachu by mohly vniknout do
mechanismu.
Motor nikdy nezastavujte pomocí
uzávěru vřetene.
Přístroj nikdy nepoužívejte k broušení
magneziových obrobků.
5. ÚDRŽBA A SERVIS
Ujistěte se, že přístroj není zapnutý a je
odpojen od sítě, jestliže provádíte
údržbu motoru.
Přístroje značky jsou konstruovány pro
dlouhodobé používání při minimální údržbě.
Budou fungovat bez problémů, pokud se jim
bude věnovat náležitá péče a pokud budou
pravidelně čištěny.
Závady
Pokud stroj nefunguje správně, níže je uvedeno
několik možných příčin a příslušná řešení.
1. Stroj nefunguje
Vypnutý proud.
(Prodlužovací) kabel poškozený.
2. Elektromotor stěží dosáhne maximální
rychlosti
Prodlužovací kabel je příliš tenký a nebo příliš
dlouhý.
Napětí v síti je nižší než 230 V.
3. Stroj se přehřívá
Ventilační otvory jsou zablokovány. Vyčistěte
je suchým hadříkem.
Stroj by přetížen. Používejte stroj pro účel, ke
kterému je vyroben.
CZ
Ferm 11
4. Přílišné jiskření nebo nepravidelný běh
elektromotoru
Uvnitř motoru je špína nebo jsou opotřebené
uhlíkové kartáče.
Vyměňte uhlíkové kartáče nebo přineste stroj
do specializované opravny.
Opravy přístrojů může provádět pouze
kvalifikovaný opravář nebo servisní
středisko.
iatní
Kryt přístroje pravidelně čistěte měkkým
hadříkem (nejlépe po každém použití).
Odstraňujte prach a špínu z otvorů ventilace.
Pokud se apínu nepodaří odstranit, použijte
měkký hadřík namočený v mýdlové vodě.
Zásadně nepoužívejte rozpouaštděla, jako jsou
benzin, alkohol, čpavek apod. Tato rozpouštědla
by mohla poškodit umlěohmotné součásti
přístroje.
Mazání
Přístroj nevyžaduje žádné dodatečné mazání.
Závady
Vznikne-li závada na některé součástce,
například vlivem opotřebení, kontaktujte prosím
servisní adresu uvedenou na záruční kartě. Na
zadní straně návodu naleznete schematický
nákres, které součástky lze objednat.
Životní prostředí
Přístroj je dodáván v odolném balení, které
zabraňuje jeho poškození během přepravy.
Většinu z materiálů, které jsou na balení použity,
lze recyklovat. Zbavujte se jich proto pouze na
místech určených pro odpad příslušných látek.
Vadný a nebo vyhozený elektrický či
elektronický přístroj musí být dodán na
příslušné recyklační míst.
Záruka
Záruka je poskytována za podmínek, jež najdete
na samostatném záručním listu, který je přiložen
k výrobku.
KOTNI BRUSILNIK
Številke spodaj ustrezajo slikam na strani 2 - 3.
Pred uporabo stroja pozorno preberite
priročnik za uporabnika. Spoznajte
orodje, njegovo delovanje in se naučite
z orodjem pravilno ravnati. Orodje
vzdržujte v skladu z navodili in
zagotovite pravilno delovanje. Priročnik
za uporabnika in ostalo dokumentacijo
hranite skupaj z orodjem.
Kazalo
1. Podatki o napravi
2. Varnostna navodila
3. Montaža
4. Uporaba
5. Servisiranje in vzdrževanje
1. PODATKI O NAPRAVI
Tehnična specifikacija
Vsebina pošiljke
1 Kotni brusilnik
1 Stranski ročaj
1 Ključ
1 Komplet ogljikovih ščetk
1 Navodilo za uporabnika
1 Varnostna navodila
1 Garancijski list
Lastnosti
Slika 1
1. Stikalo za izklop
2. Ščitnik
3. Stranski ročaj
4. Brusni krožnik
5. Patent vretena
6. “Lock-off”
Napetost 230 V~
Frekvenca 50 Hz
Vstopna zmogljivost 1400 W
Hitrost brez obremenitve 10000/min
Premer krožnika 125 mm
Dimenzije vretena M 14
Teža 3.41 kg
Lpa (akustični tlak) 90.5 dB (A)
Lwa (akustična zmogljivost) 103.5 dB (A)
Vrednost vibracij 3.4 m/s
2
SLO
30 Ferm
КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Числа у наступному тексті відносяться
до креслень на сторінці 2 - 3.
Перед початком експлуатації
машини уважно прочитайте дане
керівництво. Ознайомтесь з
принципом її роботи і керування.
Здійснюйте технічне
обслуговування машини у
відповідності до інструкцій для її
подальшого бездоганного
функціонування. Керівництво з
експлуатації і відповідну
документацію необхідно зберігати
поблизу від машини.
Зміст
1. Технічний дані
2. Вказівки зтехнічні безпеки
3. Прладдя, яке монтується
4. Робота
5. Технічні обслуговування
1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРІБ
Технічні характеристики
Вміст упаковки
1 Ручну машину для шліфування під кутом
1 Бічну ручку
1 Гайковий ключ
1 Керівництво
1 Інструкція з безпеки
1 Гарантійний талон
Перевірте машину, від’ємні частини і приладдя
на наявність пошкоджень під час
транспортування.
Інформація про виріб
Мал. А
1. вимикач електроживлення
2. бічна ручка
3. захисний кожух
4. шліфувальний круг
5. затискач шпинделя
6. “lock off
2. ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ
БЕЗПЕКИ
У даному керівництво з експлуатації вжито
наступні символи:
Вказує на небезпеку травмування,
загрозу для життя чи можливого
пошкодження машини при
недотриманні інструкцій даного
керівництва з експлуатації.
Завжди перевіряйте, чи відповідає
Ваша мережева напруга напрузі на
заводській табличці.
Вогненебезпечно.
Використовуйте затиск шпинделя
тільки в режимі очікування.
Стороннім вхід заборонено
Надягайте засоби захисту органів
слуху і зору
Носіть захисні рукавички
Правила безпечного користування:
Перевірте, щоб максимальна швидкість,
вказана на шліфувальному крузі, відповідала
максимальній швидкості машини. Швидкість
машини не повинна перевищувати величину
на шліфувальному крузі.
Переконайтеся, що шліфувальний круг
було встановлено й закріплено відповідним
чином. Не використовуйте кільця, що
редукують, чи оправки для забезпечення
правильної посадки шліфувального круга.
Напруга 230 В~
Частота 50 Гц
Вхідна потужність 1400 Вт
Швидкість при нульовому
навантаженні 10000/хв
Діаметр круга 125 мм
Розмір шпинделя М14
Вага 3,5 кг
Lра (звуковий тиск) 90,5 дБ (А)
Lwa (акустична потужність) 103,5 дБ (А)
Величина вібрації 3,4 м/сек
2
UA
Ferm 29
Машины фирмы созданы дл я работы в
течении продолжительного промежутка
времени при минимальном техническом
обслуживании. Продолжительная
удовлетворительна я работа зависит от
соответствующего ухода за машиной и регул я
рной очистки.
Неисправности
На случай, если станок перестанет правильно
работать, далее приводится несколько причин
и соответствующих решений:
1. Машинка не работает
Отключено питание.
Поврежден (удлинитель) шнур.
2. Электродвигатель не достигает
максимальной скорости
Удлинитель слишком тонкий и/или слишком
длинный.
Напряжение в сети ниже 230 В.
3. Машинка перегревается:
Забиты вентиляционные отверстия.
Почистите их сухой ветошью.
Шлифмашинка работала с перегрузкой.
Используйте машинку только по
назначению.
4. Чрезмерное искрообразование или
электродвигатель работает с перебоями
Внутри двигателя скопилась грязь или
износились угольные щетки.
Все части одинаково важны для системы
двойной изоляции и должны обслуживаться
только авторизованными сервисными
центрами.
Ремонт и обслуживание должен
производить только
квалифицированный специалист или
обслуживающая фирма.
Очистка
Регул я рно очищайте корпус машины м я гкой
тр я пкой, желательно после каждого
использовани я. Не допускайте попадани я
пыли и гр я зи в вентил я ционные отверсти я.
Если гр я зь не оттёрлась, используйте м я
гкую тря п ку, смоченную в мыльной воде.
Никогда не используйте такие растворители,
как бензин, спирт, аммиачна я вода и т.п. Этн
растворители могут повредить пластмассовые
части.
Смазка
Машина не нуждаетс я в дополнительной
смазке.
Hеисправноти
В случае неисправности, напр., после износа
какой-либо части, обратитесь по адресу
пункта обслуживания, указанному в
гарантийном талоне. Покомпонентное
представление изображения частей, которые
можете заказать, вы найдете на последней
странице руководства.
Защита окружащей среды
Во избежание транспортных повреждений
изделие поставляется в прочной упаковке.
Значительная часть материалов упаковки
подлежит утилизации, поэтому просим
передать упаковку в соответствующую
специализированную организацию.
Неисправный и/или бракованный
электрический или электронный
прибор должен быть утилизирован
должным образом.
Гарания
Услови я гарантии вы найдёте в отдельно
прилагаемом гарантийном талоне.
RUS
12 Ferm
2. VARNOSTNA NAVODILA
V tem navodilu za uporabo ali na stroju se
nahajajo sledeči simboli:
Označuje nevarnost poškodb, smrti ali
materialnih škod na napravi in
predmetih zaradi neupoštevanja
navodil, ki so zajeta v tem priročniku.
Označuje nevarnost električnega udara.
Nevarnost požara
Os zapirala uporabljajte samo v naãinu
mirovanja.
Druge osebe v bližini morajo stati v
varni razdalji
Uporabljajte zaščitna očala in zaščito
za sluh
Uporabljajte zaščitne rokavice
Posebne varnostna navodila
Preveri najvišjo dovoljeno hitrost označeno na
brusilnega diska. Hitrost stroja ne sme preseči
dovoljene hitrosti omenjenega koluta.
Dimenzije koluta naj ustrezajo zahtevam
stroja.
Brusilni kolut naj bo pravilno montiran in
pričvrščen.
Z njim ravnaj kot predpiše izdelovalec.
Ne obdeluj materiala, ki je debelejši od
globine reza.
Pred uporabo preveri če je kolut poškodovan.
Ne uporabljaj poškodovanih kolutov.
Pred uporabo naj stroj prosto teče 30 sekund.
Takoj izključi stroj v primeru nenormalnih
vibracij ali drugih defektov.
Zagotovi, da iskre ne bodo ogrožale ljudi ali
prišle v stik z vnetljivimi snovmi.
Obdelovanec naj bo fiksiran. Ne približuj rok
mestu dela.
Med brušenjem vedno nosi zaščitna očala in
glušnike, po možnosti tudi predpasnik in
čelado.
Uporabljaj pivnik pri delu z lepljenimi materiali.
Če je orodju priložen ščit ga obvezno
uporabljaj.
Odprtine za zračenje naj bodo vedno proste.
Če jih je treba očistiti, stori to z nekovinskim
predmetom, potem ko si stroj izklopil. Ne
poškoduj notranjih delov.
Električna varnost
Ko uporabljate električna orodja vedno
upoštevajte varnostna pravila, ki veljajo v vaši
državi za zmanjšanje nevarnosti požara,
električnega udara ali osebne poškodbe.
Preberite naslednja navodila za vašo varnost, kot
tudi priložena varnostna navodila. Hranite ta
navodila na varnem kraju.
Vedno preveri, da el. tok ustreza
ustreza zahtevam.
Naprava II. razreda – dvojna izolacija –
Ne potrebujete vtikača z ozemljitvijo.
Zamenjava kabla ali vtikača
Če je kabel poškodovan, ga je potrebno
zamenjati, in sicer gre za poseben kabel, ki je na
voljo pri proizvajalcu oziroma servisni službi.
Poškodovan kabel zavrzite takoj po zamenjavi.
Priključitev kabla, čigar kontakti ali vodniki niso
primerno pritrjeni, v vtičnico je nevarno.
Uporaba podaljökov.
Porabi le standardni podaljšek z žico premera
min. 1.5 mm
2
. Ko uporabljaš navijalni podaljšek,
odvij kabel do konca.
3. MONTAŽA BRUSILNEGA
KOLUTA
Pred montažo opreme vedno izvlecite
vtikač iz vtičnice na zidu.
Montaža ščitnika
Slika C
Pred uporabo naprave namestite ščitnik.
Odstranitev ščita
Odstrani matico in prirobnico z vretena (2).
Odstrani ščit z orodja.
SLO
Ferm 13
Namestitev ščita
Nastavi ščit (1) na orodje.
Natančno nastavi zaščitni pokrov in zategni
vijake (3).
Privij matico s prirobnico na vreteno(2).
Montaža brusni krožnik
Slika B
Uporabljajte brusilne kolute s pravilno dimenzijo.
Uporabljajte le z vlaknom ojačene brusilne
kolute. Brusilni kolut se ne sme dotikati robova
zaščitne naprave.
Pritisnite zapiralo vretena (6) in vreteno
obračajte (9), dokler se ne zatakne v zapiralo.
Med tem postopkom pritiskajte na zapiralo
vreteno.
S pomočjo ključa za matice (11) odstranite iz
vretena prirobno matico (12).
Brusilni kolut (7) namestite na prirobnico (5).
Prirobno matico položite v vreteno in jo privijte
s ključem.
Sprostite zapiralo vretena in preverite, z
vrtenjem, ali je vreteno odklenjeno.
Montaža stranske garočaja
Slika A
Stranski ročaj se lahko uporablja tako za levo kot
za desno kontrolo.
Stranski ročaj (5) pritrdite za obratovanje z
levo roko na desni strani stroja
Stranski ročaj pritrdite za obratovanje z desno
roko na levi strani stroja
Stranski ročaj pritrdite za pokončna dela na
zgornjem delu stroja
Prepričajte se, da je stranski ročaj
pravilno pritrjen in da ne bo prišlo do
nepričakovanega zrahljanja.
4. UPORABA
Naprave ne odlagajte, če še motor
deluje.
Posebno pozornost posvetite zagonu stroja
Obdelovani material vpnite in pritrdite, da se med
rezanjem ne premika.
Pri delu držite napravo vedno z obema
rokama in stojte v ravnotežju.
Kabel mora biti napeljan nazaj, za napravo.
Vtikač vstavite v vtičnico na zidu, ko je
naprava izklopljena.
Napravo priložite na obdelovani material le, če
deluje.
Rokovanje
Stroj držite trdno in ga potiskajte proti
materialu, ki ga obdelujete. Brusilni krožnik
mora po površini drseti enakomerno.
Stroj premikajte po površini pod kotom 30° -
40°, kadar ga brusite na grobo (slika 5).
Nikoli ne uporabljajte finih brusnih
krožnikov za grobo brušenje!
Stroj mora vedno drseti proti smeri, v kateri se
krožnik vrti. Zato nikoli stroja ne premikajte v
nasprotni smeri! Obstaja nevarnost
nekontroliranega izrivanja iz smeri v kateri
reže (slika 6).
Brusni krožnik redno pregledujte. Obrabljeni
brusni krožniki po nepotrebnem obremenjujejo
stroj. Brusilni krožnik redno menjavajte z
novim.
Naprave ne odlagajte, če še motor deluje.
Naprave ne odlagajte na prašno površino.
Prašni delci lahko vdrejo v notranjost naprave
in jo poškodujejo.
Preden izvlečete vtikač iz vtičnice na zidu,
napravo vedno izklopite.
Nikoli ne uporabljate pokrova za
zaustavljanje naprave.
Nikoli ne uporabljajte stroja za brušenje
izdelkov izdelanih iz magnezija.
5. ÚDRŽBA A SERVIS
Preden se lotite vzdrževalnih del na
mehanskih delih, se prepričajte, da ste
orodje izklopili iz električnega omrežja.
Stroji so narejeni tako, da delujejo dolgo in
potrebujejo le malo vzdrževanja. Konstantno
dobro delovanje je pogojeno s pravilno nego
stroja in rednim čiščenjem.
SLO
28 Ferm
Монтаж
Установите защитный кожух (1) на машине.
Поверните защитный кожух в положение,
показанное на рисунке, и эатяни т е болты
до конца (3).
Установите гайку с фланцем и фланец
обратно на шпиндель (2).
Уcтановка шлифолнокоруга
Puc. B
Используйте шлифовальные круги
правильного размера. Используйте только
шлифовальные круги с армирующим
волокном. Шлифовальный круг не должен
касатьс я кра я эащитного кожуха.
Нажмите на зажим шпиндел я и
поворачивайте шпиндель (9) до тех пор,
пока он не войдёт в зажим. Во врем я этой
процедуры продолжайте нажимать на
зажим.
С помощью гаечного ключа (11) удалите
гайку с фланцем (12) со шпиндел я.
Установите шлифовальный круг (7) на
фланце (5).
Положите гайку с фланцем на шпиндель и
зат я н ите её с помощью гаечного ключа.
Отпустите зажим шпиндел я и, повернув
шпиндель, проверьте, чтобы последний не
был зажат.
Установка боковой ручки
Puc. A
Боковую ручку можно использовать и дл я
управлени я слева, и дл я управлени я справа.
Дл я управлени я слева прикрепите
боковую ручку (5) на правой стороне
машины.
Дл я управлени я слрава прикрепите
боковую ручку на левой стороне машины.
Дл я работы вертикально прикрепите
боковую ручку в головной части машины.
Убедитесь, что бокова я ручка
прикреплена как следует и не
может неожиданно ослабнуть.
4. РАБОТА
Всегда соблюдайте инструкции по
безопасности и соответствующие
правила.
Не кладите машину на заготовку при
включении или выключении машины.
Шлифовальный круг может повредить
заготовку.
Зажмите заготовку и убедитесь, что
заготовка не может выскользнуть из под
машины во врем я процесса шлифовани я.
Крепко держа машину, прижмите её к
заготовке по углом приблизительно 15°.
Равномерно двигайте шлифовальный круг
поперёк заготовки.
Регул я рно провер я йте шлифовальный круг.
Изношенные шлифовальные круги оказывают
негативное вли я н ие на эффектнвность
работы машины. Своевременно замен я й те
шлифовальные круги.
Всегда выключайте машину перед тем, как
вытащить вилку из розетки.
Включение и выключение
Переместите выключатель электропитани я
вперёд. Чтобы выключить, нажмите на
выключатель электропитани я, и тогда он
перескочит в позицию «выключено».
Вставляйте вилку в розетку только при
выключенной шлифмашинке.
Шнур должен быть всегда направлен в
сторону от машинки во избежание
попадания под режущую часть.
При черновой обработке водите машинкой по
обрабатываемой детали под углом 30° - 40°.
Не опускайте машину при работающем
двигателе. Не кладите машину на пыльную
поверхность. Частички пыли могут попасть в
аппарат.
Никогда не используйте зажим
шпиндел я дл я остановки двигател
я.
Никогда не используйте машину дл
я шлифования заготовок из магни я.
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
При выполнении работ по
техническому обслуживанию
двигател я убедитесь, что машина
не находитс я под напр я жением.
RUS
Ferm 27
Убедитесь, что размеры шлифовального
круга соответствуют техническим
характеристикам машины.
Убедитесь, что шлифовальный круг был
установлен и закреплён соответствующим
образом. Не используйте редуцирующие
кольца или оправки дл я обеспечени я
правильной посадки шлифовального круга.
Обращайтесь со шлифовальнымн кругами
и храните их в соответствии с инструкци я
ми поставщика.
Не используйте машину дл я шлифовани я
заготовок, максимальна я ширина которых
превышает максимальную шлифовальную
глубину шлифовального круга.
Не используйте шлифовальные круги дл я
сн я тн я заусенцев.
Если требуетс я установить шлифовальные
круги на резьбе шпиндел я, убедитесь, что
шпиндель имеет соответствующую резьбу.
Убедитесь, что шпиндель достаточно
защищён и не касаетс я шлифовальной
поверхности.
Перед использованием проверьте
шлифовальный круг на наличие каких-либо
повреждений. Не используйте
шлифовальные круги, если они треснуты,
разрезаны или имеют другие повреждени
я.
Перед использованием запустите машину
на холостом ходу на 30 секунд. При
наличии ненормальных вибраций или
иного повреждени я сразу же выключите
машину. Перед тем, как снова включить
машину, внимательно осмотрите машину и
шлифовальный диск.
Убедитесь, что искры не опасны дл я
человека, или что они не касаютс я легко
воспламен я е м ых веществ.
Убедитесь, что заготовка поддержана или
закреплена должным образом. Не
дотрагивайтесь руками до обрабатываемой
поверхности.
Всегда носите защитные очкн и
приспособлени я слуховой защиты. По
желанию или при необходимости
используйте также другие виды защиты,
как например, фартук или шлем.
Электробезопасность
При эксплуатации электрических машин всегда
соблюдайте действующие правила техники
безопасности для снижения риска пожара,
поражения электрическим током и травм.
Прочитайте настоящие требования, а также
входящую в комплект инструкцию по технике
безопасности. Храните инструкции в месте,
обеспечивающем их сохранность!
Всегда убеждайтесь в том, что
питание соответствует
напряжению, указанному на
заводской табличке.
Станок II класса – Двойная изоляция
– Вилка с заземлением не
требуется.
Замена кабелей и штепсельных вилок
Если кабель питания поврежден, его
необходимо заменить на специальный кабель
питания, который можно приобрести у
производителя или в службе сервисного
обслуживания производителя. Немедленно
выбросите старый кабель и электровилку
после замены их на новые. Опасно вставлять
в розетку вилку неподсоединённого шнура.
Применение удлинительных кабелей
Используйте только предназначенные для
этой цели удлинительные кабели,
рассчитанные на питание машины.
Минимальное сечение провода должно быть
1,5 мм
2
. При использовании кабельной
катушки всегда разматывайте катушку
полностью.
3. МОНТИРУЕМЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Перед тем, как установить какую-
либо принадлежность, всегда
вытаскивайте вилку инструмента
из розетки.
Удаление иуста защитного кожуха
Puc. C
Замен я й те защитный кожух только
сделанным из листовой стали или материала
подобной прочности.
Демонтаж
Удалите со шпиндел я (2) гайку с фланцем
и фланец.
Удалите защитный кожух машины.
RUS
14 Ferm
Napake
Možni vzroki in rešitve v primeru nepravilnega
delovanja stroja:
1. Stroj ne deluje
Zmanjkalo je toka.
Podaljševalni kabel je poškodovan.
2. Elektromotor ne dosega maksimalne
obratovalne hitrosti
Podaljševalni kabel je pretanek ali predolg.
Napetost v omrežju je manjša od 230 V.
3. Stroj se pregreva
Zračne odprtine so zamašene Očistite jih s
suho krpo.
Stroj je preobremenjen. Uporabljajte stroj
samo v namen, kateremu služi.
4. Elektromotor preveč iskri ali nepravilno ali
neenakomerno deluje
V motorju je umazanija ali pa so obrabljene
ogljikove ščetke.
Ogljikove ščetke zamenjajte z novimi ali
napravo odnesite v pooblaščeni servis.
Popravila opravi usposobljeni tehnik oz.
pooblaščeni servis.
Čiščenje
Odprtine zračnika vzdržuj čiste, da se motor ne
bo pregreval. Redno čisti ohišje s čistim blagom.
Če umazanija noče odstopiti jo odstrani z
mehkim blagom namočenim v milnico. Nikoli ne
čisti ohišja s topili kot so bencin, alkohol,
amoniak itd saj lahko poškoduješ plastične dele.
Mazanje
Naprava ne potrebuje dodatnega mazanja.
Okvare
V primeru okvare, t.j. obrabe posameznega dela,
pokličite servisno službo. Naslov je označen na
garancijskem listu. Na zadnji strani tega
priročnika je povečan prikaz posameznih delov, ki
jih lahko naročite.
Okolje
Orodje transportiramo v krepki embalaži da ga
zavarujemo pred poškodbami. Večino embalaže
je mogoče reciklirati zato jo odnesi na zbirališče
takšnih odpadkov oz. v za to namenjen kontejner,
da bo reciklirana.
Vadný a nebo vyhozený elektrický či
elektronický přístroj musí být dodán na
příslušné recyklační míst.
Garancija
Garancijski pogoji so opisani na priloženem
garancijskem listu.
SLO
Ferm 15
SZLIFIERKĄ KĄTOWA
Cyfry zamieszczone w poniższym tekście
odnoszą się dp rysiunków na stronie 2 - 3.
Przed przystąpieniem do użytkowania
urządzenia należy dokładnie zapoznać
się z niniejszą instrukcją obsługi.
Należy upewnić się, że operatorowi
znana jest zasada pracy urządzenia
oraz sposób jego obsługi. Konserwacja
urządzenia powinna być prowadzona
zgodnie z zaleceniami - zapewni to
prawidłową pracę maszyny. Niniejsza
instrukcja obsługi wraz z załączoną
dokumentacją powinny być
przechowywane wraz z urządzeniem.
Spis treści
1. Parametry szlifierki
2. Przepisy bezpieczeństwa
3. Montaż
4. Zastosowanie
5. Serwis & obsługa
1. PARAMETRY SZLIFIERKI
Specyfikacje techniczne
Pakowanie zawiera
1 Szlifierka kątową
1 Uchwyt boczny
1 Klucz mutrowy
1 Zestaw szczotek z diamentu technicznego
1 Instrukcję obsługi
1 Przepisy bezpieczeństwa
1 Kartę gwaranczjną
Właściwości
Rys. A
1. ON/OFF- przełącznik
2. Bezpiecznik
3. Uchwyt boczny
4. Tarcza szlifierska
5. Zatrzask wrzeciona
6. “Lock-off”
2. PRZEPISY
BEZPIECZEŃSTWA
W tej instrukcji i/lub szlifierce są używane
następne symbole:
W razie nie przestzegania danej
instrukcji obsługi może powstać ryzyko
zranienia oraz zginięcia personelu lub
uszkodzenia narzędzia.
Wskazuje na niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Ryzyko pożaru.
Blokady wrzeciona wolno u˝ywaç tylko
po zatrzymaniu urzàdzenia.
Obserwatorzy powinny się znajdować w
oddaleniu.
Nosić okulary ochronne oraz ochraniać
uszy.
Nosić rękawiczki ochronne.
Specyficzne przepisy bezpieczeństwa
Sprawdzcie czy prędkość maksymalna
oznaczona na tarczy szlifierskiej odpowiada
prędkości maksymalnej szlifierki. Prędkość
szlifierki nie powinna przekraczać wielkość
oznaczoną na tarczy szlifierskiej.
Przekonajcie się o tym, że rozmiary tarczy
szlifierskiej odpowiadają specyfikacjom
szlifierki.
Przekonajcie się o tym, że tarcza szlifierska
została zainstalowana oraz przymocowana w
należyty sposób. Nie używajcie pierścieni
redukcyjnych lub adapterów do dopasowania
tarczy szlifierskiej.
Napięcie 230 V~
Częstotliwość 50 Hz
Moc wejściowa 1400 W
Prędkość bez obciężenia 10000/min
Średnica tarczy 120 mm
Rozmiar wrzeciona M 14
Waga 3,41 kg
Lpa (ciśninie dźwiękowe) 90,5 dB (A)
Lwa (moc dźwiękowa) 103,5 dB (A)
Wielkość drgań 3,4 m/s
2
PL
26 Ferm
УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ
МАШИНКА
Цифры, приведенные ниже втексте,
относятся криункам на стр. 2 - 3.
Перед началом работы с машиной
внимательно прочтите данное
руководство оператора. Убедитесь,
что знаете, как работает машина
и как с ней следует работать.
Oбслуживайте машину согласно
инструкции и убеждайтесь, что она
работает правильно. Храните это
руководство оператора и
остальную прилагаемую
документацию недалеко от машины
Содержание
1. Технические данные шлифмашинки
2. Инструкции по технике безопасности
3. Сборка
4. Применение
5. Сервисное и техническое обслуживание
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ШЛИФМАШИНКИ
Технические данные
Содержание упаковки
1 Ручную машину дл я шлифовани я под
углом
1 Боковую ручку
1 Гаечный ключ
1 Руководство
1 Инструкции по безопасности
1 Гарантийный талон
Проверьте машину, отьёмные части и
принадлежности на наличие повреждений при
транспортировке.
Информация о продукте
Риc.A
1. выключатель электропитани я
2. бокова я ручка
3. защитный кожух
4. шлифовальный круг
5. зажим шпиндел я
6. “lock off
2. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
В данной инструкции по использованию и/или
на шлифмашинке применяются следующие
символы:
Риск повреждения инструмента
и/или травм, смерти в случае
несоблюдения инструкций данного
руководства
Вероятность поражения
электрическим током
Риск возникновения пожара
Блокировку вала используйте
только когда устройство
остановлено.
Не позволяйте приближаться
посторонним
Надевайте средства защиты
органов слуха и зрения
Носите защитные перчатки
Пенед включем циркуцярной пилы
Проверьте, чтобы максимальна я скорость,
показанна я на шлифовальном кругу,
соответствовала максимальной скорости
машины. Скорость машины не должна
превышать величину на шлифовальном кругу.
Напр я жение 230 В~
Частота 50 Гц
Входна я мощность 1400 Вт
Скорость при нулевой
нагрузке 10000/мин
Диаметр круга 125 мм
Размер шпиндел я M14
Вес 3.5 кг
Пpa (звуковое давление) 90.5 дБ(А)
Пwa (акустическа я
мощность) 103.5 дБ(А)
Величина вибрации 3.4 м/сек
2
RUS
Ferm 25
Nav pieļaujama mašīnas izmantošana
magnija detaļu slīpēšanai.
5. EKSPLUATĀCIJA UN
APKOPE
Pirms veikt ar dzinēja apkopi saistīto
darbu pārliecinieties, vai instrumenta
vada kontaktdakša nav pievienota tīkla
kontaktligzdai.
Kompānijas iekārtas ir paredzētas drošai,
ilgstošai lietošanai ar minimāliem apkopes
izdevumiem. Veiksmīga instrumenta
ekspluatācija ir atkarīga no pienācīgas apkopes
un regulāras tīrīšanas.
Bojājumu lokalizēšana
Tālāk minēti iespējamie bojājumu iemesli un to
novēršanas iespējas, kuras varat izmantot
gadījumā, ja ierīce strādā neatbilstoši.
1. Mašīna nedarbojas
Atvienota barošana.
Bojāts vads (pagarinātājs).
2. Elektrodzinējs nesasniedz maksimālo
ātrumu
Pagarinātājs ir pārāk tievs un/vai pārāk garš.
Spriegums tīklā ir mazāks par 230 V.
3. Mašīna pārkarst
Aizsprostotas ventilācijas atveres. Iztīriet tās
ar sausu slauķi.
Slīpējamā mašīna ir darbojusies ar pārslodzi.
4. Pārmērīga dzirksteļošana vai
elektrodzinējs darbojas ar traucējumiem
Dzinēja iekšienē ir uzkrājušies netīrumi vai
nolietojušās ogļu sukas.
Nomainiet ogļu sukas vai nogādājiet
slīpēšanas mašīnu specializētā remonta
centrā.
Elektroierīces labot drīkst tikai
speciālisti.
Tīrīšana
Instrumenta korpusu regulāri slaukiet ar mīkstu
lupatiņu, vēlams, pēc katras lietošanas reizes.
Ventilācijas atveres jāuztur tīrībā.
Noturīgu netīrumu noņemšanai izmantojiet
mīkstu, ziepju šķīdumā samitrinātu lupatiņu.
Nekad nelietojiet tādus šķīdinātājus kā benzīns,
spirts, amonjaka šķīdums u.tml. Šie šķīdinātāji
var sabojāt plastikāta detaļas.
Eļļošana
Instrumentam papildu eļļošana nav
nepieciešama.
Defektai
Atsiradus kokiam nors defektui, pvz., sudilus
detalei, prašome pranešti mūsų serviso įmonei
garantijoje nurodytu adresu. Šios vartojimo
instrukcijos paskutiniame lape jūs rasite
dealizuotą paveikslėlį, kuriame pavaizduotos
užsakytinos detalės.
Išorinė aplinka
Siekiant išvengti transportavimo metu galinčių
atsirasti pažeidimų, įrenginys pristatomas kietoje
pakuotėje, pagrinde pagamintoje iš antriniam
perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl prašome
pasinaudoti galimybe pakuotę perdirbti.
Bojātu un/vai brāķētu elektrisko vai
elektronisko aparātu ir jānogādā
atbilstošās otrreizējās pārstrādes vietās
Garantija
Garantijas nosacījumi ir izklāstīti atsevišķā,
pievienotā garantijas talonā.
LV
16 Ferm
Traktować oraz przechowywać tarcze
szlifierskie zgodnie z przepisami dostawcy.
Nie używajcie szlifierki do szlifowania
półfabrikatów maksymalnej grubości
przekraczającej maksymalną głębokość tarczy
szlifierskiej.
Nie używajcie tarcz szlifierskich do usunięcia
zadziorów.
Kiedy tarcze szlifierskie powinny być
zainstalowane na gwint wrzeciona należy
przekonać się czy wrzeciono ma dostateczny
gwint. Przekonajcie się, że wrzeciono jest
dość zabezpieczone oraz nie ma kontaktu z
tarczą szlifierską.
Przed użyciem należy sprawdzić tarczę
szlifierską czy nie ma jakiś uszkodzeń. Nie
należy używać tarcze szlifierskie z
pęknięciami, wyłomami lub innymi
uszkodzeniami.
Przed użyciem szlifierki jej trzeba pozwolić
popracować w ciągu 30 sekund na biegu
jałowym. W razie powstania nienormalnych
drgań lub innych defektów szlifierka powinna
być natychmiast wyłączona. Przed ponownym
włączeniem szlifierki trzeba dokładnie
sprawdzić szlifierkę oraz tarczę szlifierską.
Należy się przekonać, że iskry nie narażają
ludzi na niebezpieczeństwo lub nie mają
kontaktu z substancjami łatwopalnymi.
Przekonajcie się, że półfabrykat jest dość
mocno podtrzymywany lub zaciśnięty. Ręce
należy trzymać w oddaleniu od powierzchni,
żeby uniknąć skaleczenia.
Zawsze należy nosić okulary ochronne oraz
używać ochronę organów słuchu. Jeżeli
macie życzenie lub też jest taka konieczność
możecie wykorzystywać ochronę innego
rodzają na przykład respirator, rękawiczki
ochronne, fartuch lub hełm.
Trzeba zapewnić, żeby zainstalowane koła
oraz znaki zostały dopasowane zgodnie z
przepisami wytwórcy.
Zapewnicie, żeby suszka została
wykorzystywana kiedy ona jest zaopatrzona w
sklejony product ścierny oraz kiedy jest
potrzebna.
Jeżeli razem z narzędziem jest dostarczany
bezpiecznik nigdy nie używajcie to narzędzie
bez tego bezpiecznika.
Co sią tyczy narzędzia przeznaczonego do
dopasowania z otworem gwintowym koła,
przekonajcie się czy gwint w kole jest dość
długi żeby odpowiadał długości wrzeciona.
Przekonajcie się, że pod czas pracy w
warunkach zakurzenia otwory wentylacyjne są
utrzmywane w stanie czystym. Jeżeli
powstanie potrzeba oczyszczenia kurzu,
najpierw jest niezbęne odłączyć narzędzie od
głównego przewodu zasilającego (w tym celu
nie używajcie rzeczy metalicznych) oraz
unikajcie uszkodzenia części wewnętrznych.
Pod czas pracy ze szlifierkę zawsze mocno
trzymajcie ją dwoma rękami oraz trzymajcie
szlifierkę w bezpiecznej pozycji.
Bezpieczeństwo elektryczne
Pod czas wykorzystania urzàdzenia
elektrycznego nale˝y zawsze przestrzegaç
odpowiednie przepisy bezpieczeƒstwa, które sà
wa˝ne w Waszym kraju w celu zmniejszenia
ryzyka po˝aru, pora˝enia pràdem elektrcznym
oraz zranienia personelu.
Sprawdzić, czy napięcie sieciowe jest
zgodne z parametrami na tabliczce
znamionowej.
Szlifierka II klasy – Izolacja podwójna –
Wasze gniazdo nie potrzebuje
uziemenia.
Wymiana przewodów lub wtyczek
Jeśli przewód sieciowy zostanie uszkodzony,
należy go wymienić na specjalny przewód
sieciowy dostępny u producenta lub w jego dziale
obsługi klienta. Wyrzuć stare przewody i wtyczki
zaraz po ich wymianie na nowe. Niebezpieczne
jest wkładanie do gniazdka wtyczki przewodu,
który nie jest podłączony do urządzenia.
W przypadku zastosowania przedłużaczy
Należy stosować odpowiednie przedłużacze
przystosowane do mocy urządzenia. Żyły takiego
kabla muszą mieć minimalny przekrój 1,5 mm
2
.
Jeśli kabel przedłużający jest nawinięty na
bęben, należy go całkowicie rozwinąć.
3. MONT
Przed instalacją akcesoriów zawsze
odłączajcie narzędzie.
PL
Ferm 17
Montaż i demontaż osłony
Rys. B
Osłonę można wymieniać na inną wykonaną z takiej
samej blachy lub o takiej samej wytrzymałości.
Demontaż
Zdjąć nakrętkę wieńcową i kołnierz z szpindla
(2).
Zdjąć kaptur ochronny urządzenia.
Montaż
Założyć kaptur ochronny (1) na urządzenie.
Przekręcić kaptur ochronny w położenie
pokazane na rysunku i dokręcić nakrętki do
oporu (3).
Założyć nakrętkę wieńcową i kołnierz
ponownie na szpindel (2).
Montaż tarczy szlifierskiej
Rys. B
Należy stosować tarcze szlifierskie o
odpowiednich wymiarach oraz wyłącznie tarcze
wzmacniane włóknem szklanym. Tarcze
szlifierskie nie mogą dotykać krawędzi osłony.
Naciśnij blokadę osi (6) i obróć oś (9) do
momentu jej wejścia w blokadę. Przez cały
czas przytrzymuj blokadę osi.
Przy pomocy klucza (11) zdejmij z osi
nakrętkę kołnierza (12)
Ustaw tarczę szlifierską (7) na kołnierzu (5)
Załóż nakrętkę na oś i przykręć przy pomocy
klucza.
Zwolnij blokadą osi i sprawdź, czy oś nie
blokuje się przy obracaniu.
Montaż uchwytu bocznego
Rys. A
Uchwyt boczny można wykorzystać zarówno do
obsługi lewą ręką jak i prawą.
Aby móc obsługiwać urządzenie lewą ręką
przymocuj uchwyt boczny (5) z prawej strony
urządzenia.
Aby móc obsługiwać urządzenie prawą ręką
przymocuj uchwyt boczny z lewej strony
urządzenia.
Do prac w pionie przymocuj boczny uchwyt w
górnej części urządzenia.
Upewnij się, czy uchwyt boczny został
właściwie zamocowany i czy nagle nie
poluzuje się.
4. ZASTOSOWANIE
Szczególną uwagę należy zachowywać pod czas
uruchomienia szlifierki.
Przymocować przeznaczony do obróbki detal
oraz przekonać się, że ten detal nie będzie
się posuwał pod szlifierką pod czas obróbki.
Pod czas pracy ze szlifierkę zawsze mocno
trzymajcie ją dwoma rękami oraz w
bezpiecznej pozycji.
Kabel zawsze należy kierować do tyłu, jak
najdalej od szlifierki.
Główny kontakt można podłączyć tylko wtedy,
kiedy szlifierka jest wyłączona.
Szlifierkę dla obróbki detali należy stosować
tylko wtedy, kiedy ona jest włączona.
Nie odkładywać szlifierkę kiedy silnik
wciąż jeszcze pracuje.
Praca
Przełącznik ON/OFF trzeba przesunuć do
przodu. Szlifierka zostanie uruchomiona i
będzie włączona do chwili rozłączenia
przełącznika. Nacisnąć przełącznik ON/OFF:
on się przesunie do pozycji OFF.
Nigdy nie używajcie tarcze szlifierskie
do obróbki wstępnej!
Najpierw trzeba wyłączyć szlifierkę a potem
wydostać wtyczkę z gniazda wtyczkowego.
Mocno trzymajcie szlifierkę i posuwajcie ją do
detalu. Posuwajcie tarczę szlifierską po
powierzchni detalu równomiernie.
Pod czas obróbki wstępnej posuwajcie
szlifierkę pod kąntem 30° - 40° odnośnie
powierzchni detalu.
Nie odkładywać szlifierkę kiedy silnik wciąż
jeszcze pracuje. Nie kłaść szlifierkę na
zakurzone powierzchnie. Drobiny kurzu mogą się
dostać do mechanizmu.
Nigdy nie używajcie zatrzasku
wrzeciona do zatrzymania silnika.
Nigdy nie używajcie szlifierkę do
szlifowania detali z magnesu.
PL
24 Ferm
Kabeļu pagarinājumu izmantošana
Jālieto tikai sertificēti kabeļu pagarinātāji, kuru
parametri ir piemēroti iekārtas jaudai. Dzīslu
diametram jābūt vismaz 1,5 mm
2
. Ja kabeļa
pagarinājums ir uztīts uz spoles, tam jābūt pilnībā
izritinātam.
3. MONTĀŽA
Atvienojiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
Aizsargapvalka ierīkošana un noņemšana
C. Attēls
Apmainiet aizsargapvalku tikai pret tādu
aizsargapvalku, kas ir izgatavots no lokšņu
tērauda vai cita līdzīgas izturības materiāla.
Demontāža
No vārpstas (2) noņemiet uzgriezni ar atloku
un atloku.
Noņemiet mašīnas aizsargapvalku.
Montāža
Ierīkojiet aizsargapvalku (1) uz mašīnas.
Pagrieziet aizsargapvalku stāvoklī, kāds ir
parādīts attēlā, un pievelciet skrūves līdz
galam (3).
Ierīkojiet uzgriezni ar atloku un atloku atpakaļ
uz vārpstas (2).
Slīpēšanas apļa ierīkošana
B. Attēls
Lietojiet atbilstoša izmēra slīpripas. Lietojiet tikai
slīpripas ar stiegrotu šķiedru. Slīpripa nedrīkst
skarties pie drošības ierīces apmales.
Piespiediet vārpstas spīles (6) un pagrieziet
vārpstu (9) līdz tās iespīlējumam spīlēs. Šīs
operācijas laikā vārpstas spīles turiet piespiestas.
Noņemiet no vārpstas savienojošo uzgriezni
(12) ar uzgriežņu atslēgas palīdzību (11).
Slīpripu (7) novietojiet uz atloka (5).
Novietojiet savienojošo uzgriezni uz vārpstas
un pievelciet ar uzgriežņu atslēgas palīdzību.
Atbrīvojiet vārpstas spīles un, griežot vārpstu,
pārbaudiet, vai tā nav bloķēta.
Sāna roktura uzstādīšana
A. Attēls
Sānu rokturi var izmantot mašīnas vadībai kā no
kreisās tā arī no labās puses.
Pagrieziet rokturi (5) uz ierobu labajā pusē, ja
ierīce tiks lietota ar kreiso roku.
Pagrieziet rokturi uz ierobu kreisajā pusē, ja
ierīce tiks lietota ar labo roku.
Pagrieziet rokturi uz ierobu augšpusē, ja
ierīce tiks lietota vertikāli.
4. PIELIETOJUMS
Vienmēr ievērojiet drošības tehnikas
noteikumus un atbilstošos norādījumus.
Nostipriniet apstrādājamo detaļu un pārbaudiet,
vai griešanas laikā tā nevar izlēkt no mašīnas
apakšas.
Strādājot ar mašīnu, obligāti turiet to stingri ar
abām rokām, nodrošinot sev stabilu stāvokli.
Vadam vienmēr jābūt atvirzītam no mašīnas,
lai izvairītos no tā pakļūšanas zem griezošās
daļas.
Kontaktdakšu pievienojiet kontaktligzdai
slīpējamajai mašīnai esot izslēgtai.
Mašīnu apstrādājamajai detaļai pielietojiet
tikai ieslēgtā stāvoklī.
Ieslēgšana un izslēgšana
Šī mašīna ir aprīkota ar drošības slēdzi.
Iedarbiniet mašīnu nospiežot “lock off”
(atslēgšanas) pogu, lai atbrīvotu slēdzi, un
ieslēdziet mašīnu.
Pirms darba uzsākšanas mašīnai
jādarbojas maksimālajā ātrumā.
Iespraudiet galveno kontaktdakšu tikai tad,
kad mašīna ir izslēgta.
Vienmēr novietojiet kabeli uz mašīnas
aizmuguri.
Apstrādes laikā pārvietojiet mašīnu pāri
apstrādājamajai virsmai 30ľ - 40ľ leņķī.
Nenolieciet mašīnu, kamēr tās dzinējs vēl
darbojas. Nelieciet mašīnu uz putekļainām
virsmām. Putekļu daļiņas var iekļūt mehānismā.
Motora apstādīšanai nekādā gadījumā
nedrīkst izmantot vārpstas bloķēšanas
funkciju.
LV
Ferm 23
Īpašības
A. Attēls
1. Pārslēgs IESL./IZSL.
2. Drošības ierīce
3. Sānu rokturis
4. Slīpripa
5. Vārpstas spīles
2. DROŠĪBAS TEHNIKAS
INSTRUKCIJAS
Šajā lietošanas instrukcijā un/vai uz slīpējamās
mašīnas izmantoti šādi simboli:
Instrumenta sabojāšanās un/vai traumu
gūšanas, nāves iestāšanās risks šīs
instrukcijas norādījumu neievērošanas
gadījumā
Norāda elektriskās strāvas trieciena
draudu bīstamību
Ugunsgrēka izcelšanās risks.
Izmantojiet vārpstas bloķēšanu vienīgi
dīkstāves režīmā.
Nepiederošām personām ieeja aizliegta
Lietojiet aizsargbrilles un prettrokšņa
austiņas
Lietojiet aizsargcimdus
Speciālie drošība instrukcijas
Pārbaudiet, vai uz slīpripas norādītais
maksimālais ātrums atbilst maksimālajam
mašīnas ātrumam. Mašīnas ātrums nedrīkst
pārsniegt uz slīpripas norādīto ātrumu.
Pārliecinieties, vai slīpripas izmēri atbilst
mašīnas tehniskajiem raksturlielumiem.
Pārliecinieties, ka slīpripa uzstādīta un
nostiprināta pienācīgā veidā. Neizmantojiet
reducējošus gredzenus vai tapņus, lai
nodrošinātu pareizu slīpripas uzstādīšanu.
Lietojiet un glabājiet slīpripas atbilstoši
piegādātāja instrukcijām.
Neizmantojiet mašīnu sagatavju slīpēšanai,
kuru maksimālais platums pārsniedz
maksimālo slīpripas slīpēšanas dziļumu.
Neizmantojiet slīpripas atskabargu
noņemšanai.
Ja nepieciešams slīpripas uzstādīt uz
vārpstas vītnes, pārliecinieties, vai vārpstai ir
atbilstoša vītne. Pārliecinieties, vai vārpsta ir
pietiekami aizsargāta un neskaras pie
slīpējamās virsmas.
Pirms lietošanas pārbaudiet, vai uz slīpripas
nav kādu bojājumu. Nelietojiet slīpripas, ja tās
ir ieplaisājušas, sagrieztas vai ja tām ir citi
bojājumi.
Pirms lietošanas iedarbiniet mašīnu uz 30
sekundēm tukšgaitā. Ja vērojamas
nenormālas vibrācijas vai citi bojājumi,
nekavējoties izslēdziet mašīnu. Pirms
mašīnas atkārtotas iedarbināšanas uzmanīgi
aplūkojiet mašīnu un slīpripu.
Pārliecinieties, vai dzirksteles nav bīstamas
cilvēkiem un vai tās neskar viegli
uzliesmojošas vielas.
Pārliecinieties, vai sagatave ir pienācīgi
atbalstīta vai nostiprināta. Neskarieties ar
rokām pie apstrādājamās virsmas.
Vienmēr lietojiet aizsargbrilles un dzirdes orgānu
aizsardzības ierīces. Pēc vēlēšanās, vai
vajadzības gadījumā pielietojiet arī citus
aizsardzības veidus, piemēram, skoteli vai ķiveri.
Elektriskā drošība
Lai samazinātu ugunsgrēka izcelšanās,
elektriskās strāvas trieciena un individuālās
traumas risku, lietojot elektriskās mašīnas,
ievērojiet jūsu valstī pielietojamos drošības
noteikumus. Izlasiet zemāk dotās drošības
instrukcijas, kā arī pievienotās drošības
instrukcijas. Glabājiet šīs
Vienmēr pārbaudiet, vai elektriskā tīkla
parametri vietā, kur tiek pieslēgta
iekārta, sakrīt ar parametriem uz
iekārtas datu plāksnītes.
II klases instruments – dubulta izolācija
– kontaktdakša ar iezemējumu nav
vajadzīga
Kabeļu vai kontaktdakšu nomaiņa
Pēc kabeļu vai kontaktdakšu nomaiņas, vecie
kabeļi un kontaktdakšas nekavējoties jāutilizē.
Atsevišķa kabeļa pievienošana elektriskajam
tīklam ir bīstama.
LV
18 Ferm
5. SERWIS I KONSERWACJA
Przed przystąpieniem do konserwacji
silnika, sprawdź czy wtyczka jest
odłączona od sieci.
Urządzenia zaprojektowano tak, aby działały
bezproblemowo przez długi czas i wymagały
konserwacji jedynie w niewielkim zakresie. Stałe
poprawne działanie urządzenia zależy od jego
właściwej konserwacji i regularnego czyszczenia.
Nieprawidłowaści
Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, należy
sprawdzić, czy nie zaistniała jedna z poniższych
sytuacji, których rozwiązania zamieszczono
poniżej:
1. Szlifierka przestała pracować
Energia elektryczna została odłączona.
(Wydłużnik) kabel został uszkodzony.
2. Silnik elektryczny z trudem osiąga
maksymalną prądkość
Wydłużny kabel jest bardzo cienki oraz/lub
bardzo długi.
Napięcie przewodu głównego jest mniejsze
niż 230 V.
3. Szlifierka się przegrzewa
Otwory wentylacyjne są zatkane. Trzeba ich
oczyścić przy pomocy suchej ścierki.
Szlifierka została przeciążona. Szlifierka
powinna być wykorzystywana tylko w celu do
którego została wyprodukowana.
4. Zbyt wielkie iskrzenie lub pod czas pracy
silnika elektrycznego powstają zakłócenia
Wewnątz silnika są zanieczyszczenia lub
szczotki z diamentu technicznego są zużyte.
Zamenić szczotki z diamentu technicznego
lub dostarczyć szlifierkę do Specjalistycznego
Centrum Naprawczego.
Naprawy i prace serwisowe powinny
być wykonywane jedynie przez osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje
lub firmy serwisowe.
Czyszczenie
Urządzenie należy czyścic regularnie miękką
szmatką, najlepiej każdorazowo po użyciu.
Należy zwrócić uwagę, by usunąć pył i
zabrudzenia z otworu wentylacyjnego.
Poważniejsze zabrudzenia należy usunąć miękką
szmatką zwilżoną wodą z mydłem. Nie nalezy
używać żadnych środków rozpuszczających
takich jak benzyna, alkohol, amoniak, itp. Środki
tego typu działają niszcząco na materiał, z
którego wykonane są poszczególne części.
Smarowanie
Urządzenie nie wymaga dodatkowego
smarowania.
Awarie
W przypadku wystąpienia awarii (n.p. zużycie
części) należy skontaktować się z punktem
serwisowym – adresy punktów serwisowych
znajdują się na karcie gwarancyjnej. Na końcu
niniejszej instrukcji zamieszczony został schemat
części zamiennych, które mogą być zamawiane.
Ochrona środowiska
Aby zapobiec uszkodzeniom w czasie transportu,
urządzenie dostarczane jest w sztywnym
opakowaniu składającym się głównie z
materiałów nadających się do ponownego
przetworzenia. Prosimy o skorzystanie z
możliwości ponownego przetworzenia
opakowania.
Uszkodzone oraz /lub wybrakowane
urządzenie elektryczne lub
elektroniczne musi być utylizowane w
odpowiedni sposób.
Gwarancja
Proszę zapoznać sie z warunkami umowy
gwarancyjnej zamieszczonymi na załączonej
karcie gwarancyjnej.
PL
Ferm 19
KAMPINIS ŠLIFUOKLIS
Šiame tekste paminėti skaičiai atitinka 2 - 3
;uslapio iliustracijas
Prieš naudodamiesi prietaisu, atidžiai
perskai-tykite šią instrukciją. Įsitikinkite,
kad žinote kaip prietaisas veikia ir kaip
juo naudotis. Kad prietaisas veiktų
tinkami, eksploatuokite jį pagal
instrukcijos nurodymus. Saugokite šią
instrukciją ir pridedamą dokumentaciją
kartu su prietaisu.
Pieticība
1. Naudojimo instrukcija
2. Saugo staisyklės
3. Papildomai montuojama įranga
4. Naudojimas
5. Priežiūra
1. NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Techniniai duomenys
Pakuotės turinys
1 Kampinis šlifuoklis
1 Šoninė rankena
1 Veržliaraktis
1 Anglinių šepetėlių rinkinys
1 Naudojimo instrukcija
1 Saugos taisyklės
1 Garantinis talonas
Patikrinkite, ar transportuojant nebuvo pažeistas
prietaisas, atskiros dalys ar priedai.
Prietaiso elementa
Pav. A
1. Įjungimo / išjungimo jungiklis
2. Prisukamas anglies šepetėlių dangtelis
(abejose pusėse)
3. Špindelio fiksatorius
4. Šlifavimo diskas
5. Šoninė rankena
6. Jungiklio fiksatorius
2. SAUGOS TAISYKLĖS
Instrukcijoje naudojami šie simboliai:
Įspėja apie traumos, mirties ar įrankio
sugadinimo pavojų, nesilaikant šios
naudojimo instrukcijos.
Įspėja apie traumos, mirties ar įrankio
sugadinimo pavojų, nesilaikant šios
naudojimo instrukcijos.
Gaisro pavojus.
Veleno blokatorių naudokite tik visiškos
įrankio ramybės būsenoje.
Neleiskite artyn pašalinių
Naudokite ausų ir akių apsaugas
Dėvėkite apsaugines pirštines
Prieš naudodamiesi prietaisu:
Patikrinkite, ar ant šlifavimo disko nurodytas
didžiausias greitis atitinka ant prietaiso nuro-
dytą didžiausią greitį. Prietaiso greitis neturi
viršyti ant šlifavimo disko nurodytos vertės.
Įsitikinkite, kad šlifavimo disko matmenys
atitinka prietaiso duomenis.
Įsitikinkite, kad šlifavimo diskas gerai įstaty-
tas ir priveržtas. Nenaudokite redukcinių žie-
dų ar adapterių, kad šlifavimo diskas tiktų.
Naudokite ir laikykite šlifavimo diskus kaip
nurodyta tiekėjo instrukcijoje.
Su prietaisu nešlifuokite detalių, kurių storis
didesnis už šlifavimo disko didžiausią šlifa-
vimo gylį.
Diskais nešlifuokite atšaižų.
Įtampa 230 V~
Srovės dažnis 50 Hz
Naudojamoji galia 1400 W
Tuščios eigos sūkių skaičius10000/min
Disko diametras 125 mm
Špindelio dydis M14
Masė 3.6 kg
Lpa (garso slėgis) 90.5
Lwa (garso galia) 103.5
Vibracija 3.4 m/s
2
LT
22 Ferm
Valymas
Reguliariai minkštu skudurėliu valykite prietaiso
korpusą, geriausiai kas kart pasinaudojus. Iš
ventiliacijos angų išvalykite dulkes ir nešva-
rumus. Jei nešvarumai nenusivalo, išvalykite
minkštu skudurėliu suvilgytu muiliname vande-
nyje. Niekada nenaudokite tirpiklių, tokių kaip
benzinas, spiritas, amoniako vanduo ir pan. Šie
tirpikliai gali pažeisti plastikines dalis.
Tepimas
Prietaisui neriekia jokio papildomo tepimo.
Defektai
Atsiradus kokiam nors defektui, pvz., sudilus
detalei, prašome pranešti mūsų serviso įmonei
garantijoje nurodytu adresu. Šios vartojimo
instrukcijos paskutiniame lape jūs rasite
dealizuotą paveikslėlį, kuriame pavaizduotos
užsakytinos detalės.
Išorinė aplinka
Siekiant išvengti transportavimo metu galinčių
atsirasti pažeidimų, įrenginys pristatomas kietoje
pakuotėje, pagrinde pagamintoje iš antriniam
perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl prašome
pasinaudoti galimybe pakuotę perdirbti.
Brokuoti ir/ar bereikalingi elektriniai ar
elektroniniai prietaisai surenkami
tinkamuose perdirbimo punktuose.
Garantija
Garantijos sąlygas rasite ant atskirai pateikto
garantinio talono.
STŪRA SLĪPĒŠANAS MAŠĪNA
Turpmāk tekstā dotie cipari attiecas
uzattēliem 2 - 3. LPP.
Pirms instrumenta izmantošanas
uzmanīgi izlasiet šo lietošanas
pamācību. Pārliecinieties, ka zināt, kā
darbojas instruments un kā ar to
strādāt. Apkopiet instrumentu saskaņā
ar šo lietošanas pamācību un
nodrošiniet tā pareizu darbību. Glabājiet
šo lietošanas pamācību un citu
pievienoto dokumentāciju kopā ar
instrumentu.
Saturs:
1. Slīpējamās mašīnas tehniskie dati
2. Drošības tehnikas instrukcija
3. Montāža
4, Pielietojums
5. Servisa un tehniskā apkope
1. SLĪPĒJAMĀS MAŠĪNAS
TEHNISKIE DATI
Tehniskie dati
Lesaiņojuma saturs
1 Stūra slīpēšanas mašīna
1 Sānu rokturis
1 Uzgriežņu atslēga
1 Ogļu suku komplekts
1 Ekspluatācijas instrukcija
1 Drošības tehnikas instrukcija
1 Garantijas talons.
Spriegums 230V
Frekvence 50 Hz
Patērētā jauda 1400 W
Ātrums tukšgaitā 10000/min
Apļa diametrs 125 mm
Vārpstas izmērs M14
Svars 3.41 kg
Skaņas spiediena līmenis
(Lpa) 90.5 dB(A)
Trokšņu līmenis (Lwa) 103.5 dB(A)
Vibrāciju līmenis 3.4 m/s
2
LV
Ferm 21
Šoninės rankenos montavimas
Pav. A
Šoninę rankeną galima naudoti laikymui tiek iš
kairės, tiek iš dešinės.
Norint laikyti įrankį iš kairės, pritvirtinkite
šoninę rankeną (5) dešinėje prietaiso pusėje.
Ruošiantis laikyti įrankį dešine ranka,
pritvirtinkite šoninę rankeną kairėje prietaiso
pusėje.
Jei mašina bus laikoma vertikaliai, pritvirtinkite
šoninę rankeną prietaiso viršuje.
Įsitikinkite, kad šoninė rankena gerai
pritvirtinta ir netyčia neatsilaisvins.
4. NAUDOJIMAS
Visada laikykitės saugos reikalavimų ir
atitinkamų taisyklių.
Įjungiant ar išjungiant prietaisą, nelaikykite jo ant
ruošinio. Šlifavimo diskas gali pažeisti ruošinį.
Priveržkite ruošinį ir įsitikinkite, kad pjovimo
metu jis negalės išskysti iš po prietaiso.
Tvirtai laikykite prietaisą ir maždaug 15°
kampu spauskite jį prie ruošinio. Vienodai
veskite šlifavimo diską ruošinio paviršiumi.
Dažnai apžiūrėkite šlifavimo diską.
Susidėvėjęs šlifavimo diskas neigiamai veiks
prietaiso efektyvumą. Laiku pakeiskite
šlifavimo diską.
Visada pirmiau išjunkite prietaisą prieš
ištraukdami kištuką iš rozetės.
Įjungimas ir išjungimas
Prietaisas turi apsauginį mygtuką. Norėdami
įjungti prietaisą, paspauskite jungiklio
fiksatorių ir įjunkite prietaisą.
Nedėkite prietaiso ant paviršiaus dar
dirbant varikliui.
Kištuką į lizdą kiškite tik kada šlifuoklis išjungtas.
Maitinimo laidas turi būti patrauktas nuo toliau
nuo šlifuoklio, kad nepatektų po jo
pjaunančiąją dalimi.
Grubaus apdirbimo atveju veskite prietaisą
detalės paviršiumi 30ľ-40ľ kampu.
Nepadėkite prietaiso, kol variklis dar veikia.
Nedėkite variklio ant dulkėto paviršiaus. Dulkių
dalelės gali patekti į mechanizmą.
Niekada nestabdykite variklio špindelio
fiksatoriumi.
Niekada šiuo prietaisu nešlifuokite
magnio turinčių ruošinių.
5. PRIEŽIŪRA
Vykdydami variklio priežiūros darbus,
įsitikinkite, kad prietaisas negauna
elektros srovės.
Firmos prietaisai buvo suprojektuoti veikti ilgą
laiką esant minimaliai priežiūrai. Nuolatinis geras
veikimas priklauso nuo tinkamos priežiū-ros ir
reguliaraus valymo.
Gedimų lokalizavimas
Žemiau išvardintos galimų gedimų priežastys ir jų
pašalinimo būdai, kuriais galite naudotis, jei
diskinis pjūklas veikia netinkamai.
1. Šlifuoklis neveikia
Išjungta maitinimo srovė.
Pažeistas (ilginimo) laidas.
2. Elektros variklis nepasiekia didžiausio
galingumo
Ilginimo laidas per plonas ir/arba per ilgas.
Maitinimo tinklo įtampa mažesnė nei 230 V.
3. Šlifuoklis perkaista
Užsikišę ventiliacijos angos. Išvalykite jas
sausu skudurėliu.
Šlifuoklis dirbo perkaitęs. Šlifuoklį naudokite
tik pagal paskirtį.
4. Per didelis kibirkščiavimas arba variklis
dirba su pertrūkiais
Variklio viduje prisikaupė purvo arba
susidėvėjo angliniai kontaktai.
Pakeiskite kontaktus arba pristatykite šlifuoklį į
specializuotą serviso centrą.
Elektros prietaisus gali taisyti tik
specialistai.
LT
20 Ferm
Montuojant šlifavimo diską ant špindelio
sriegio, įsitikinkite, ar ant špindelio užteks
sriegio. Įsitikinkite, kad špindelis yra pakan-
kamai apsaugotas ir nesiliečia su šlifuojamu
paviršiumi.
Prieš naudojant patikrinkite, ar šlifavimo
diskas nepažeistas. Nenaudokite įtrūkusių,
įpjautų ar kitaip pažeistų šlifavimo diskų.
Prieš naudojant, leiskite prietaisui bent 30
sekundžių veikti tuščia eiga. Pajutus nenor-
malią vibraciją ar atsiradus kitokiam defektui
iš kart išjunkite prietaisą. Atidžiai apžiūrėkite
prietaisą ir šlifavimo diską prieš vėl įjungdami
prietaisą.
Užtikrinkite, kad kibirkštys nekeltų pavojaus
aplinkiniams ir nepatektų ant degių medžia-
gų.
Įsitikinkite, kad ruošinys yra gerai paremtas ar
priveržtas. Rankomis nelieskite apdorojamo
paviršiaus.
Visada dėvėkite apsauginius akinius ir
ausines. Jei pageidaujate ar yra reikalau-
jama- naudokite ir kitas apsaugos priemones,
pavyzdžiui prijuostę ar šalmą.
Jei prietaisas turi apsauginį gaubtą, niekada jo
nenaudokit be šio gaubto.
Užtikrinkite, kad dulkėtoje aplinkoje ventilia-
cijos angos būtų atviros. Jei prireiktų išvalyti
dulkes, pirmiausiai išjunkite prietaisą nuo
elektros tinklo (naudokite ne metalinius
daiktus), kad nepažeistumėte vidinių dalių.
Elektros sauga
Naudodamiesi elektros prietaisais visada lai-
kykitės jūsų šalyje galiojančių darbų saugos
taisyklių. Taip sumažinsite gaisro, elektros
smūgio ar traumos pavojų. Perskaitykite šias,
taip pat ir pridėtas saugos taisykles. Laikykite šią
instrukciją saugioje vietoje!
Visada įsitikinkite, kad elektros šaltinio
įtampa atitiktų nurodytą ant prietaiso
techninių duomenų lentelės.
Jūsų prietaisas turi dvigubą izoliaciją,
todėl nereikia naudoti įžeminimo
kabelio.
Kabelių ir kištukų keitimas
Pakeistus kabelius ir kištukus, senuosius iš kart
išmeskite. Pavojinga į rozetę kišti niekur nepri-
jungto kabelio kištuką.
Prailgintuvų naudojimas
Naudokite tik prietaiso galingumą atitinkantį pra-
ilgintuvą. Mažiausias kabelio skersmuo turi būti
1,5 mm
2
. Naudodami kabelio ritę, pilnai išvynio-
kite kabelį.
3. PAPILDOMAI MONTUOJAMA
ĮRANGA
Prieš montuojant papildomą įrangą
visada išjunkite prietaisą iš elektros
tinklo.
Apsauginio gaubto nuėmimas ir uždėjimas
Pav. C
Apsauginį gaubtą keiskite tik į pagamintą iš
lakštinio plieno ar panašaus stiprumo medžia-
gos.
Išardymas
Nuo špindelio (2) nuimkite flanšo veržlę ir
flanšą.
Nuimkite apsauginį gaubtą.
Surinkimas
Uždėkite apsauginį gaubtą (1) ant prietaiso.
Pasukite apsauginį gaubtą į paveikslėlyje
nurodytą padėtį ir pilnai priveržkite varžtus (3).
Pritvirtinkite flanšo veržlę ir flanšą atgal ant
špindelio (2).
Šlifavimo disko montavimas
Pav. B
Naudokite tik nustatytų matmenų šlifavimo
diskus. Naudokite tik pluoštu armuotus diskus.
Šlifavimo diskai neturi liestis su apsauginiu
gaubtu.
Paspauskite špindelio fiksavimo mygtuką (6) ir
pasukite špindelį (9), kol jis užsifiksuos.
Atliekant šį veiksmą laikykite špindelio
fiksatoriaus mygtuką nuspaudę.
Pasinaudodami veržliarakčiu nuo špindelio
(11) nuimkite flanšo veržlę (12).
Užmaukite šlifavimo diską (7) ant flanšo (5).
Su veržliarakčiu priveržkite flanšo veržlę prie
flanšo.
Atleiskite špindelio fiksavimo mygtuką ir
pasukite špindelį, kad įsitikintumėte, jog jis
neužfiksuotas.
LT
/