Ferm AGM1044 Instrukcja obsługi

Marka
Ferm
Model
AGM1044
Rodzaj
Instrukcja obsługi
www.ferm.com 0808-15.2
GB Subject to change
D Änderungen vorbehalten
NL Wijzigingen voorbehouden
F Sous réserve de modifications
E Reservado el derecho de modificaciones
técnicas
P Reservado o direito a modificações
I Con riserva di modifiche
S Ändringar förbehålles
FIN Pidätämme oikeuden muutoksiin
N Rett till endringer forbeholdes
DK Ret til ændringer forbeholdes
H Változtatás jogát fenntartjuk
CZ Změny vyhrazeny
SK Změny vyhrazeny
SLO Predmet sprememb
PL Temat do zmiany
LT Akeitimų objektas
LV Var tikt veiktas izmaiņas
EST Võimalikud on muudatused
RO Cuprinsul poate suferi modificări
HR Podložno promjenama
SB Podložno izmenama
RUS Технические характеристики могут
вноситься измнения без
предварительного уведомления.
UA Технічні характеристики можуть
вноситися без попереднього
повідомлення
GR HÚԇ̠ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·ÏÏ·ÁÒÓ
Art. no. AGM1044
FAG-230/2000
www.ferm.com
H
CZ
PL
LT
LV
RUS
UA
GR
SLO
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 05
NÁVOD K POUŽITÍ 09
NOVODILA ZA UPORABO 13
INSTRUKSJĘ OBSŁUGI 17
EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA 22
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA 26
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 30
КЕРІВНИЦТВО 34
O¢∏°π∂™ Ã∏™∂ø™ 39
DECLARATION OF CONFORMITY
FAG-230/2000 Angle grinder
Ferm 47
(
GB)
W
e declare under our sole responsibility that this
p
roduct is in conformity and accordance with the
following standards and regulations:
(D) Der Hersteller erklärt eigenverantwortlich, dass dieses
Produkt den folgenden Standards und Vorschriften
entspricht:
(NL) Wij verklaren onder onze volledige
verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan, en in
overeenstemming is met, de volgende standaarden en
reguleringen:
(F) Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce
produit est conforme aux standards et directives
suivants:
(E) Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad
que este producto cumple con las siguientes normas y
estándares de funcionamiento:
(P) Declaramos por nossa total responsabilidade que este
produto está em conformidade e cumpre as normas e
regulamentações que se seguem:
(I) Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che questo
prodotto è conforme alle normative e ai regolamenti
seguenti:
(S) Vi garanterar på eget ansvar att denna produkt
uppfyller och följer följande standarder och
bestämmelser:
(FIN) Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että
tämä tuote täyttää seuraavat standardit ja säädökset:
(N) Vi erklærer under vårt eget ansvar at dette produktet
er i samsvar med følgende standarder og regler:
(DK) Vi erklærer under eget ansvar, at dette produkt er i
overensstemmelse med følgende standarder og
bestemmelser:
(H) Felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy ez a
termék teljes mértékben megfelel az alábbi
szabványoknak és előírásoknak:
(CZ) Na naši vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že je tento
v
ýrobek v souladu s následujícími standardy a
normami:
(SK) Vyhlasujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že tento
v
ýrobok je v zhode a súlade s nasledujúcimi normami a
p
redpismi:
(
SLO)
S
polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek v
skladu in da odgovarja naslednjim standardom ter
predpisom:
(PL) Deklarujemy na własną odpowiedzialność, że ten
produkt spełnia wymogi zawarte w następujących
normach i przepisach:
(LT) Prisiimdami visą atsakomybę deklaruojame, kad šis
gaminys atitinka žemiau paminėtus standartus arba
nuostatus:
(LV) Apgalvojam ar visu atbildību, ka šis produkts ir saskaņā
un atbilst sekojošiem standartiem un nolikumiem:
(EST) Deklareerime meie ainuvastutusel, et see toode on
vastavuses ja kooskõlas järgmiste standardite ja
määrustega:
(RO) Declarăm prin aceasta cu răspunderea deplină că
produsul acesta este în conformitate cu următoarele
standarde sau directive:
(HR) Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je strojem
ukladan sa slijedećim standardima ili standardiziranim
dokumentima i u skladu sa odredbama:
(SB ) Izjavljujemo pod isklju¸ivom odgovornoš u da je ovaj
proizvod usaglašen i saobrazan sa slede‰im
standardima i propisima:
(RUS) Под свою ответственность заявляем, что данное
изделие соответствует следующим стандартам и
нормам:
(UA) На свою власну відповідальність заявляємо, що
дане обладнання відповідає наступним стандартам і
нормативам:
(GR) ¢ËÏÒÓÔ˘Ì ˘‡ı˘Ó· fiÙÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ·˘Ùfi Û˘ÌʈÓ›
Î·È ÙËÚ› ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÚfiÙ˘·:
EN55014-1, EN55014-2, EN60745-1, EN60745-2-3,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
98/37/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC
, 2002/95/EC, 2002/96/EC
Zwolle, 01-04-2007
J.A. Bakker - van Ingen J. Lodewijk
CEO Ferm BV Quality Manager Ferm Global
It is our policy to continuously improve our products and we therefore reserve the right to change the product
specification without prior notice.
Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM • Zwolle The Netherlands
02 Ferm
Fig. 1
1
2
3
Fig. 2
42 Ferm
¶π™∫∂ÀŒ™ ∫∞π
5. ∂¶π™∫∂ÀŒ™ ∫∞π
™À¡∆◊ƒ∏™∏
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÛÙËÓ
Ú›˙·, fiÙ·Ó Î¿ÓÂÙ ÂÚÁ·Û›· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘
Û
ÙÔ ÌÔÙ¤Ú.
∆· ÂÚÁ·Ï›· Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ۯ‰ȷÛÙ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÁÈ·
Ì
ÂÁ¿Ï˜ ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË.
Û˘Ó¯‹˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘Ú›· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË
ÛˆÛÙ‹ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ Ù·ÎÙÈÎfi
ηı¿ÚÈÛÌ·.
µÏ·‚Â
¶·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ¤Ó·˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·fi Èı·Ó¤˜
·Èٛ˜ Î·È Î·Ù¿ÏÏËϘ χÛÂȘ, ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ
fiÔ˘ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿.
1. ∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
ñ Œ¯ÂÈ ·ÔÛ˘Ó‰Âı› Ë ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Ú‡̷ÙÔ˜.
ñ À¿Ú¯ÂÈ ‚Ï¿‚Ë ÛÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘
(Ì·Ï·ÓÙ¤˙·).
2. ËÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· ÙË
̤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘
ñ ∆Ô Î·ÏÒ‰ÈÔ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘ Â›Ó·È Ôχ ÏÂÙfi ηÈ/‹
Ôχ Ì·ÎÚ‡.
ñ ∏ Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚË
·fi 230 V.
3. √ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ˘ÂÚıÂÚÌ·›ÓÂÙ·È
ñ Œ¯Ô˘Ó ÊÚ·¯Ù› Ù· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡.
∫·ı·Ú›ÛÙÂ Ù· ÌÂ ¤Ó· ÛÙÂÁÓfi ·Ó›.
ñ ∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· ¤¯ÂÈ ˘ÂÚÊÔÚÙÈÛÙ›. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ
ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ›.
4. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÔÏÏÔ› ÛÈÓı‹Ú˜ ‹ Ô
ËÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÓˆÌ·Ï›Â˜ ηٿ ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ñ À¿Ú¯ÂÈ ÛÎfiÓË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ‹
¤¯Ô˘Ó Êı·Ú› ÔÈ „‹ÎÙÚ˜.
ñ ŸÏ· Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘
Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÈÏ‹˜ ÌfiÓˆÛ˘ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔÓ Û ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ ΤÓÙÚ·
ÂÈÛ΢ÒÓ.
AÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙËÓ ·ÎÔÓfiÂÙÚ· ÌÂ
Û‚ËṲ̂ÓË ÙË Ì˯·Ó‹ Î·È Ì ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ¤Íˆ
·fi ÙÔÓ ÚÂ˘Ì·ÙÔ‰fiÙË (Ú›˙·).
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
ηı¿Ú›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂ
Ì·Ï·Îfi ·Ó›, ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÌÂÙ¿ ·fi οı ¯Ú‹ÛË.
¢È·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ Û¯ÈṲ̂˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ·ÓÔȯ٤˜ ηÈ
ηı·Ú¤˜ ·fi ÛÎfiÓË Î·È ‚ÚˆÌÈ¿. ∞Ó Ë ‚ÚˆÌÈ¿ ‰Â
‚Á·›ÓÂÈ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ̷ϷÎfi ·Ó›, ‚ÚÂÁ̤ÓÔ ÛÂ
Û·Ô˘ÓfiÓÂÚÔ. ¶ÔÙ¤ ÌË ¯ÚËÛÈÌÛÔț٠‰È·Ï˘ÙÈο,
fiˆ˜ ‚ÂÓ˙›ÓË, ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·, ·Ì̈ӛ· ÎÏ. ∆· ‰È·Ï˘ÙÈο
·˘Ù¿ ÌÔÚ› Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· Ï·ÛÙÈο ̤ÚË.
§
›·ÓÛË
∆o Ì˯·Ó‹Ì· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
µ
Ï¿‚˜
∂¿Ó ÚÔ·„ÂÈ Î¿ÔÈ· ‚Ï¿‚Ë .¯. ÏfiÁˆ Ù˘ ÊıÔÚ¿˜
Î
¿ÔÈÔ˘ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·Ú·Î·Ïԇ̠ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ÌÂ
Ù
Ô ∫¤ÓÙÚÔ ÂÈÛ΢ÒÓ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ Î¿ÚÙ·
ÂÁÁ‡ËÛ˘. ™ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘
˘
¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ
·Ú·ÁÁ›ÏÂÙÂ.
¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓ
°È· Ó· ÌËÓ ¿ıÂÈ ˙ËÌÈ¿ ÙÔ Ì˯·Ó‹Ì· ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿,
·Ú·‰›‰ÂÙ·È Ì¤Û· Û ÎÏÂÈÛÙ‹ Û˘Û΢·Û›·. ∆·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÙÙfi Ù· ˘ÏÈο Û˘Û΢·Û›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
·Ó·Î˘ÎψıÔ‡Ó. ¶‹Á·›ÓÂÙ ·˘Ù¿ Ù· ˘ÏÈη ÛÙ·
ηٿÏÏËÁ· ÛËÌ›·
·Ó·ÎψÛ˘
. ∂Ï·Ùو̷ÙÈο Î·È / ‹ ·ÔÚÚÈÌ̤ӷ
ËÏÂÎÙÚÈο ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·
Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ηٿÏÏËϘ
ÙÔÔıÂۛ˜ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛˆ˜.
∂ÁÁ˘ËÛË
√È fiÚÔÈ ÂÁÁ‡ËÔ˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÛˆÎÏÂÈÌÂÓË
οÚÙ· ÂÁÁ‡ËÛ˘ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È Í¯ˆÚÈÛÙ¿.
GR
Ferm 03
+
11
12
7
9
6
5
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 5
Ferm 41
ÊÏ¿ÓÙ˙· ¿ÏÈ ÛÙËÓ ¿ÙÚ·ÎÙÔ(2).
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ Ï›·ÓÛ˘
E
ÈÎ. 3
Ã
ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ‰›ÛÎÔ˘˜ Ï›·ÓÛ˘ ηٿÏÏËÏ˘
‰È¿ÛÙ·Û˘. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÌfiÓÔ ‰›ÛÎÔ˘˜
Â
ÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ì ˘·ÏÔÓ‹Ì·Ù·. √ ‰›ÛÎÔ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó·
¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ·ÎÌ‹ ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·.
ñ ¶È¤ÛÙ ̤۷ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ ·ÙÚ¿ÎÙÔ˘ ηÈ
Á
˘Ú›ÛÙ ÙËÓ ¿ÙÚ·ÎÙÔ (9) ̤¯ÚÈ Ó· ÎÔ˘ÌÒÛÂÈ ÛÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÈÂṲ̂ÓË Ì¤Û· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
Ù˘ ·ÙÚ¿ÎÙÔ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘
‰È·‰Èηۛ·˜.
ñ µÁ¿ÏÙ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È Ù˘ ÊÏ¿ÓÙ˙·˜ (12) ·fi ÙËÓ
¿ÙÚ·ÎÙÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÏÂȉ› (11).
ñ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ (7) ¿Óˆ ÛÙË ÊÏ¿ÓÙ˙· (5).
ñ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È Ù˘ ·ÙÚ¿ÎÙÔ˘ ηÈ
ÂϤÁÍÙ ·Ó Ë ¿ÙÚ·ÎÙÔ˜ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÂχıÂÚ·.
ñ ∞Ê‹ÛÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÂÈ· Ù˘ ·ÙÚ¿ÎÙÔ˘ Î·È ÂϤÁÍÙ ·Ó
Ë ¿ÙÚ·ÎÙÔ˜ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÂχıÂÚ·.
∆ÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ Ï¢ÚÈ΋˜ Ï·‚‹˜
EÈÎ. 1
Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· Ó·
Îڷٿ٠ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÙfiÛÔ Ì ÙÔ ‰ÂÍ› fiÛÔ Î·È Ì ÙÔ
·ÚÈÛÙÂÚfi ¯¤ÚÈ. (5)
ñ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ Ù˘ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ (6) ÛÙË ‰ÂÍÈ¿
ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ì˯¿ÓËÌ·ÙÔ˜ ·Ó Îڷٿ٠ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·
Ì ÙÔ ‰ÂÍÈfi ¯¤ÚÈ.
ñ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ Ù˘ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚË
ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ì˯¿ÓËÌ·ÙÔ˜, ·Ó Îڷٿ٠ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·
Ì ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¯¤ÚÈ.
ñ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ Ù˘ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ ÛÙÔ ¿Óˆ ÌÂÚÔ˜
ÙÔ˘ Ì˯¿ÓËÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÙ ÚÔ˜ ¿Óˆ.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÛÊ›ÍÂÙ ηϿ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋
Ï·‚‹,ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÍÂÛÊ›ÍÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ
ÂÚÈ̤ÓÂÙÂ.
∆ÔÔʤÙËÛË ‰›ÛÎˆÓ Ï›·ÓÛ˘ Î·È ÙÚÔ¯›ÛÌ·ÙÔ˜
√È ÂÈÎfiÓ˜ 4 Î·È 5 ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ
ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ Ù˘ ÊÏ¿ÓÙ˙·˜ (10) fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
¯ÔÓÙÚÔ‡˜ (4 – 8 mm) Î·È „ÈÏÔ‡˜ (2,5 – 4 mm) ‰›ÛÎÔ˘˜.
4. §∂π∆√Àƒ°π∞
∆ËÚ›Ù ¿ÓÙ· ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÙȘ
ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ.
ŸÙ·Ó ·Ó¿‚ÂÙ ‹ Û‚‹ÓÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó·
ÙÔ ·ÎÔ˘Ì¿Ù ¿Óˆ ÛÙÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ηٿ
ÙËÓ ÎÔ‹.
ñ ™Ê›ÍÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌË
ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› οو ·fi Ì˯¿ÓËÌ· ηٿ
ÙËÓ ÎÔ‹.
ñ ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È ȤÛÙ ÙÔ ˘fi
Á
ˆÓ›· ÂÚ›Ô˘ 15Æ ¿Óˆ ÂÚÁ·Û›·˜. ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙÂ
ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
ñ
¡· ÂϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ‰›ÛÎÔ. ∞Ó Ô ‰›ÛÎÔ˜ ›ӷÈ
Ê
ı·Ṳ́ÓÔ˜ ¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË
ÙÔ˘ Ì˯¿ÓËÌ·ÙÔ˜. ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ¤ÁηÈÚ· ¤Ó·
›ÛÎÔ, ·Ó Â›Ó·È Êı·Ṳ́ÓÔ˜.
ñ
¡· Û‚‹ÓÂÙ ¿ÓÙ· ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÚÈÓ ‚Á·¿ÏÂÙ ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
¶ÔÙ¤ ÌË ¯ÚËÛÈÌÛÔț٠ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÁÈ· Ó·
ÙË Ï›·ÓÛË ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi
Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ.
°È· Ó· ·Ó¿„ÂÙÂ Î·È Û‚‹ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·
Ì˯·Ó‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì ‰È·ÎfiÙË
·ÛÊ·Ï›·˜. •ÂÎÈÓ‹ÛÙ ÙË Ì˯·Ó‹ Ì ÙÔ Ó· ȤÛÂÙ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› ÍÂÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ (‰ËÏ. ÙÔ "lock off", ÁÈ· Ó·
ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË) Î·È ÌÂÙ¿ ÍÂÎÈÓ‹ÛÙ ÙË
Ì˯·Ó‹.
ñ ∏ Ì˯·Ó‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì ‰È·ÎfiÙË
·ÛÊ·Ï›·˜. •ÂÎÈÓ‹ÛÙ ÙË Ì˯·Ó‹ Ì ÙÔ Ó· ȤÛÂÙÂ
ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÍÂÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ (‰ËÏ. ÙÔ "lock off", ÁÈ· Ó·
ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË) Î·È ÌÂÙ¿ ÍÂÎÈÓ‹ÛÙ ÙË
Ì˯·Ó‹.
ñ ºÚÔÓÙ›ÛÙÂ Ô Î¿ıÂÙÔ˜ ÙÚÔ¯fi˜ Ó· Á˘Ú›˙ÂÈ ¯ˆÚ›˜
οÔÈÔ ÊÔÚÙ›Ô fiÙ·Ó ÙÔÓ ·Ó¿‚ÂÙÂ Î·È fiÙ·Ó ÙÔÓ
Û‚‹ÓÂÙÂ.
AÊ‹ÛÙ ÙË Ì˯·Ó‹ ÚÒÙ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ
ÂχıÂÚ·, Î·È ÂϤÁÍÙ ̋ˆ˜ ‰ÔÓÂ›Ù·È Ë
ÛÌ›ÏË. A˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó‰ÂÈÍË fiÙÈ Ë ÛÌ›ÏË ‰ÂÓ
¤¯ÂÈ ÂÁηٷÛÙ·ı› ÛˆÛÙ¿ ‹ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ
η΋ ηٿÛÙ·ÛË.
ñ ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ¿ÓÙ· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù·
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ù˘ Ì˯·Ó‹˜.
ñ °È· Ó· ÂÚ¯fiÛ·ÛÙ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÂ
Â·Ê‹ Ì Û›ı˜ Î·È ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ· ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ Ô˘
ÂÙÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÙÚÔ¯fi, Ú¤ÂÈ fiÙ·Ó ·ÎÔÓ›˙ÂÙÂ
Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ Û ÁˆÓ›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ 10 Î·È 15
ÌÔÈÚÒÓ. √Ù·Ó Îfi‚ÂÙ οÔÈÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ Ì ÙÔÓ ÙÚÔ¯fi
Ë ÁˆÓ›· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ 30 Î·È 45
ÌÔÈÚÒÓ.
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ οو ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÂÓÒ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ÌÔÙ¤Ú. ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ¿Óˆ
Û ÛÎÔÓÈṲ̂ÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ªÔÚ› Ó· ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ
ÛÎfiÓË ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi.
¶ÔÙ¤ ÌË ¯ÚËÛÈÌÛÔț٠ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘
·ÙÚ¿ÎÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÊÚÂÓ¿ÚÂÙÂ ÙÔ ÌÔÙ¤Ú.
GR
04
Ferm
30 - 40
o
Fig. 6
Fig. 7
40 Ferm
ηϿ ÙÔ ‰›ÔÎÔ. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘˜
ÌÂȈًÚ˜ ‹ ·ÓÙ¿ÔÚ˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÙÂ
ÛˆÛÙ¿ ÙÔ ‰›ÛÎÔ.
ñ ¡· ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙÂ Î·È Ó· ·ÔıË·ÂÙ ÙÔ˘˜
‰›ÛÎÔ˘˜ ÛÌʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ηٷÛ΢·ÔÙ‹.
ñ ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÁÈ· ÙË Ï›·ÓÛË
ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ̤ÁÈÛÙÔ ¿¯Ô˜ Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿
ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ï›·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘.
ñ ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ Ï›·ÓÛ˘ ÁÈ· Ó·
¿ÚÂÙÂ Ù· ÁÚ¤˙È·.
ñ ŸÙ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÙÔ ‰ÈÛÎÔ ÛÙÔ
Û›ڈ̷ Ù˘ ·ÙÚ¿ÎÙÔ˘, ‚‚·ÈˆıÂÈÙ fiÙÈ ÙÔ
Û›ڈ̷ Ù˘ ·ÙÚ¿ÎÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ‚fiÏÙ˜.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ¿ÙÚ·ÎÙÔ˜ Â›Ó·È Î·Ï¿
ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓË Î·È ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ
ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ï›·ÓÛ˘.
ñ ¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÔ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, ÂÈıˆڋÛÙÂ
ÙÔ ÊÈÔÎÔ ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ·Ó ¤¯ÂÈ ıÂÈ Î¿ÔÈ· ˙ËÌÈ¿ ªË
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰›ÛÎÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È Ú·ÁÈṲ̂ÓÔÈ ‹
ÎÔÌ̤ÓÔÈ ‹ ¤¯Ô˘Ó ¿ıÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÛÙ ¿ÏÏË ˙ËÌÈ¿.
ñ ¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÔ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÊÔÚÙ›Ô ÁÈ· 30 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·.
∞Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ·Ê‡ÛÈÎÔÈ ÎÚ·‰·ÛÌÔ› ‹
ÔÔÈ·‰‹ÛÙ ¿ÏÏË ÂÏ¿ˆÌ·, Û‚‹ÛÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ
Ì˯¿ÓËÌ·. ∂ϤÁÍÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Î·È ÙÔ
‰›ÔÎÔ, ÚÈÓ ·Ó¿„ÂÙ ¿ÏÈ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·.
ñ ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÔÈ ÛÈÓı‹Ú˜ Ó· ÌË ‚¿˙Ô˘Ó ·ÓıÚÒÔ˘˜
Û ΛӉ˘ÓÔ, Ô‡Ù ӷ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ ÌÂ
‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÏÈο.
ñ ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ‹ Ó·
Â›Ó·È ÛÊÈÁ̤ÓÔ Î·Ï¿. ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ ÌÂ
‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÏÈο.
ñ ¡·ÊÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿ ηÈ
ˆÙÔ·Û›‰Â˜. ∞Ó ÙÔ ÂÈı˘Ì› ‹ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi,
Ó· ÊÔÚ¿Ù Â›Û˘ Î·È ¿ÏÏÔ Â›‰Ô˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜,
fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ԉȿ ‹ ÎÚ¿ÓÔ˜.
ñ µÂ‚·È„£Â›Ù fiÙÈ ÔÈ ÙÔÔ£ÂÙË̤ÓÔÈ ÙÚÔ¯Ô› Î·È Ù·
ÛËÌ›· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·Èۇ̈ӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘
ηٷÛÎÂÓ·ÛÙ‹.
ñ µÂ‚·È„£Â›Ù fiÙÈ ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÓfi¯·ÚÙ·
fiÙ·Ó ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Ì ÙÔ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ ÏÂÈ·ÓÙÈÎfi
ÚÔ˚fiÓ Î·È fiÙ·Ó ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È.
ñ ∞Ó Ì·˙› Ì ÙÔ ÂÚÁ·ÏÊ›Ô ·Ú·‰›‰ÂÙ·È
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜, ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÔÙ¤ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¯ˆÚ›˜ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·.
ñ °È· ÂÚÁ·Ï›· ÛÙ· ÔÔ›· ÚfiÎÂÙ·È Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ›
ÙÚÔ¯fi˜ ÔÓ Ê¤ÚÂÈ ÎÔ¯ÏÔÙÔÌË̤ÓË Ô‹,
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Û›ڈ̷ ÛÙÔÓ ÙÚÔ¯fi ¤¯ÂÈ
·ÚÎÂÙfi Ì‹ÎÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰Â¯Ù› ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔÓ ¿˙ÔÓ·.
ñ µÂ‚·È„£Â›Ù fiÙÈ ÔÈ Ô¤˜ ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ‰È·ÙËÚÔ‡ÎÙ·È
Âχ£ÂÚ˜ fiÙ·Ó ÂÚÁ¿˙ÂÔÙ ÛÂ Û˘Ó£‹Î˜ÛÎfiÓ˘.
∞Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙË ÛÎfiÓË,
·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÚÒÙ· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ ·ÚÔ¯‹
ÙÔÓ ‰ÈÎÙ‡ÔÓ (¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÌË ÌÂÙ·ÏÏÈο
·ÓÙÈΛÌÂÓ·) Î·È ·ÔʇÁÂÙ ӷ ÚÔηϤÛÂÙ ˙ËÌÙ¿
ÛÙ· ÂÛˆÙÂÚÈο ̤ÚË.
ñ §fiÁˆ ηÎÒÓ Û˘Ó£ËÎÒÓ ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡ÔÓ,
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔÓÛ‡ÙÓÙÔ̘ ÙÒÛÂȘ Ù¿Û˘
fiÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È ÂÎΛÓËÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜. ∞˘Ùfi ÌÔÚ›
Ó· ÂË Ú¿ÛÂÈ ¿ÏϘ Û˘Û΢¤˜ (.¯. ·Ó·‚fiÛ‚ËÌ·
Ï¿Ì·˜). ∞Ó Ë Û‡ÓıÂÙË ·ÓÙ›ÛÙÎÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡ÔÓ Â›Ó·È
Zmax <0,348 Ohm, ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ù¤ÙÔȘ
‰È·Ù·Ú·¯¤˜. (™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó¿Á΢, ÌÔÚ›Ù ӷ
·ÔÙ·£Â›Ù ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ ÁÈ·
ÚfiÛ£ÂÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜).
HÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ó· ÙËÚ›ÙÂ
¿ÓÙ· ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ·
Û·˜, ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÙ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ˘ÚηÁÈ¿˜,
ËÁÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ¢È·‚¿ÛÙ ÙȘ
ÂÛˆÎÏÂÈfiÌÂÓ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. º˘Ï¿ÍÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ
Ô‰ËÁ›‰˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜.
N· ÂϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙ· ·Ó Ë ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·
ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ
ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ
ÈӷΛ‰· Ù¯ÓÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘
Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.
ªË¯·Ó‹ ∫Ï¿Û˘ II – ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË – ‰ÂÓ
··ÈÙÂ›Ù·È ÁÂȈ̤ÓÔ˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ ‹ ÊȘ.
¶ÂÙ¿ÍÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ÏÈfi ηÏÒ‰ÈÔ ‹ ÊȘ, ·ÊÔ‡ Ù·
·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÙ Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∂›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ó·
‚¿ÏÂÙ ÛÙËÓ Ú›˙· ÙÔ ÊȘ ÂÓfi˜ ÎÔÌ̤ÓÔ˘ ηψ‰›Ô˘.
ÃÚ‹ÛË Ì·Ï·ÓÙ¤˙·˜
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÌfiÓÔ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ, ηٿÏÏËÏÔ
ÁÈ· ÙËÓ ÈÛ¯‡ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜. ∆Ô ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ
̤ÁÂıÔ˜ ·ÁˆÁÔ‡ Â›Ó·È 1,5 mm
2
.
ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÙÔț٠Ì·Ï·ÓÙ¤˙· Û ηÚԇϷ, Ó·
ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙËÓ Î·ÚԇϷ.
3. ™À¡∞ƒª√§√°∏™∏
¶ÚÔÙÔ‡ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË
οÔÈÔ˘ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜, ı· Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙÂ
Ó· ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·fi ÙËÓ
Ú›˙·.
∞Ê·›ÚÂÛË Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·
EÈÎ. 2
∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÌfiÓÔ Ì ¿ÏÏÔÓ
·fi ¯·Ï‡‚‰ÈÓË Ï·Ì·Ú›Ó· ‹ ˘ÏÎfi ·Ó¿ÏÔÁ˘ ·ÓÙÔ¯‹˜
·ÓÙÔ¯‹˜.
∞ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË
ñ µÁ¿ÏÙ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È Ù˘ ÊÏ¿ÓÙ˙·˜ Î·È ÙË ÊÏ¿ÓÙ˙·
·fi ÙËÓ ¿ÙÚ·ÎÙÔ (2).
ñ µÁ¿ÏÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· ÙÔ˘
Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË
ñ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· (1) ÛÙÔ
Ì˯·Ó‹Ì·.
ñ
°˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· ÛÙË ı¤ÛË Ô˘
‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ Û¯‹Ì· Î·È ÛÊ›ÍÙ ηϿ ÙȘ ‚›‰Â˜ (3).
ñ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È Ù˘ ÊÏ¿ÓÙ˙·˜ Î·È ÙË
GR
Ferm 05
SAROKCSISZOLÓ
Köszönjük, hogy a Ferm Vállalat termékét
választotta.
Egy kiváló európai forgalmazó nagyszerű
termékének birtokába jutott.
A
Ferm által forgalmazott összes termék a
legszigorúbb teljesítményeknek megfelelő
biztonsági szabvány szerint készül. Üzleti
filozófiánk része a 3 éven alapuló teljes körű
minőségi ügyfélszolgálat.
Reméljük, hogy termékünket hosszú éveken át
nagy megelégedettséggel fogja használni.
Azalábbiszövegben szereplő számok
megfelelnek a 2 - 4 oldal képeinek
A gép használata előtt gondosan
olvassa át a kezelési útmutatót.
T
isztában kell lenni a gép működési
elvével és a működtetés módszereivel.
A gép karbantartását az utasításoknak
megfelelően kell végezni, biztosítva,
hogy az szabályosan működjön. A
kezelői útmutatót és a mellékelt
dokumentációt a gép közelében kell
őrizni.
Tartalom
1. Gépadatok
2. Biztonsági
utasítások
3. Tartozékok felszerelése
4. Műkődtetés
5. Szerviz és karbantartás
1. GÉPADATOK
Műszaki adatok
Tartalma
1 Sarokcsiszoló
1 Oldalkar
1 Csavarkulcs
1
Kézikönyv
1 Biztonsági utasítások
1 Garanciakártya
Ellenőrizze, hogy a gép illetve a kiegészítő
elemek és a tartozékok nem sérültek-e a szállítás
során.
A készülék részei
1. Ábra
1. Be/ki kapcsoló
2.
Csavarkulcs
3. Orsózárat
4. Csiszolókorong
5. Oldalkar
6. “Lock-off” kapcsoló
2. BIZTONSÁGI
UTASÍTÁSOK
A használati utasításban, vagy a gépen a
következő jelölésekkel találkozhat:
A jelen használati utasításban leírtak be
nem tartása esetén sérülés, életveszély
,
és gépsérülés következhet be.
Áramütés veszélye.
Tűzveszély.
A nyak blokkolását csupán nyugalmi
üzemmódban használja.
Az illetéktelen személyeket tartsa távol
a munkahelytől.
Használjon védőszemüveget és
hallásvédő eszközt.
Használjon védőkesztyűt.
Speciáis biztonsági irányelvek
Ellenőrizze, hogy a csiszolókorongon
feltüntetett maximumsebesség megfelel-e a
Feszültség 230 V~
Frekvencia 50 Hz
Teljesítményfelvétel 2000 W
Üresjárati fordulatszám 6000/min
Tárcsaátmérő 230 mm
Orsó mérete M 14
Súly 5 kg
Lpa (hangnyomásszint) 92,5+3 dB (A)
Lwa (hangteljesítmény) 103,5+3 dB (A)
Rezgésgyorsulás értéke 5,62 + 1,5 m/s
2
H
Ferm 39
°ø¡π∞∫Ÿ™ ∆ƒ√ß™
∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠Ô˘ ·ÁÔÚ¿Û·Ù ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Ferm.
ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜ ¤¯ÂÙ ¤Ó· ı·˘Ì¿ÛÈÔ ÚÔ˚fiÓ,
Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜
ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘.
Ÿ
Ï· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ Û·˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË Ferm
ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÚfiÙ˘·
·
fi‰ÔÛ˘ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ˆ˜ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜
Ì·˜ ·Ú¤¯Ô˘Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÂÏ·ÙÒÓ, Ô˘
Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÂÁÁ‡ËÛË 3 ÂÙÒÓ.
∂Ï›˙Ô˘Ì ӷ ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ٷ ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·ÎfiÌË.
√È ·ÚÈıÌÔÈ ÛÙÔ ·Ú·Î·Ùˆ ÎÂÈÌÂÓÔ ·Ó·ÊÂÔÓÙ·È ÛÙÈÛ
ÂÎÓÓÂÛ Ù‹Û ÛÂÏȉ·Û 2 - 4.
°È· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ Û·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Û·˜ ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ
‰È·‚¿ÛÂÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·˘Ùfi.
∞˘Ùfi ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÙ ÈÔ
‡ÎÔÏ· ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ¿ Û·˜ Î·È Ó· ·ÔʇÁÂÙÂ
ÙÔ˘˜ ¿ÛÎÔÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜. º˘Ï¿ÍÙ ·˘Ùfi ÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ Û ¤Ó· ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË.
¶ÂÚȯÔÌÂÓ·
1. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜
2. √‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
3. ™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË
4. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈ·
5. ∂ÈÛ΢¤˜ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
1. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™
ª∏Ã∞¡∏ª∞∆√™
∆¯ÓÈÎÂÛ ÚԉȷÁÚ·ı˜
¶ÂÚȯÔÌÂÓ· ÙËÛ Û˘Û΢·ÛÈ·Û
1 ÁˆÓÈ·Îfi ÙÚȂ›Ô
1 Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹
1 ÎÏÂȉ›
1 ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1
Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ì ԉËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
1 οÚÙ· ÂÁÁ‡ËÛ˘
∂ϤÍÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÌÂÌÔӈ̤ӷ ̤ÚË
Î
·È ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·, ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ·Ó ¤¯Ô˘Ó ¿ıÂÈ ˙ËÌÈ¿
ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
ÏÚÔıÔÚÈÂÛ ÚÔ˚ÔÓÙÔ˜
∂ÈÎ. 1
1
. ¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ on/of
2. ¶Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹
3
. ¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜
4. ¢›ÛÎÔ˜ Ï›·ÓÛ˘
5
. ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ·ÙÚ¿ÎÙÔ˘
6. “Lock-off”
2. O¢∏°π∂™ ∞™º∞§∂π∞™
∆· ·Ú·Î¿Ùˆ ۇ̂ÔÏ· ¯ÚËÛÈÌÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÔÏfiÎÏËÚÔ
ÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÚfiÎÏËÛ˘
ۈ̷ÙÈÎÒÓ ‚Ï·‚ÒÓ, ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÛÙÔ
Ì˯¿ÓËÌ· Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌË Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ
Ô‰ËÁÈÒÓ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜.
K›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜.
∆Ô ÌÏÔοÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ˘
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ Â› ÙË ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓË
Ì˯·Ó‹.
∫Ú·Ù‹ÛÙ Û ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘˜
·Ú¢ÚÈÛÎÔ̤ÓÔ˘˜
ºÔÚ¿Ù Á˘·ÏÈ¿ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ˆÙÔ·Û›‰Â˜
ºÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á¿ÓÙÈ·
O‰ËÁÈÛ ·ÛÊ·Ï
ñ ∂ϤÁÍÙ ·Ó Ë Ì¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È
¿Óˆ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ, ·ÓÙÛÙÔȯ› ÛÙË Ì¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ·
ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜
‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È
¿Óˆ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ.
ñ µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘
·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.
ñ ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ۈÛÙ¿ Î·È Ó· ÛÊ›ÍÂÙÂ
∏ÏÂÎÚÈ΋ Ù¿ÛË 230 V
™˘¯ÓfiËÙ· 50 Hz
πÛ¯‡˜ ÂÈfi‰Ô˘ 2000 W
∆·¯‡ÙËÙ· ¯ˆÚ›˜ ÊÔÚÙ›Ô 6000 Û.·.Ï.
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ‰›ÛÎÔ˘ 230 mm
¢È·ÛÙ·ÛË ·ÙÚ¿ÎÙÔ˘ M14
µ¿ÚÔ˜ 5 kg
Lpa (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË) 92,5+3 db(A)
Lwa (∞ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ÈÛ¯‡˜) 103,5+3 db(A)
∆ÈÌ‹ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ
5,62 + 1,5 m/s
2
GR
06
Ferm
gép maximumsebességének! A gép
sebessége nem lehet nagyobb, mint a
csiszolókorongon feltültetett érték.
Mindig ügyeljen arra, hogy a csiszolókorong
mérete a gép specifikációjának megfelelő legyen!
Ellenőrizze, hogy a csiszolókorong
elhelyezése és rögzítése megfelelően történt-
e! Soha ne próbálja szűkítőgyűrűvel vagy
egyéb illesztődarabbal biztosítani a korong
megfelelő illeszkedését!
A csiszolókorongokat mindig a gyártó cég
utasításainak megfelelően kezelje és tárolja!
Ne használja a gépet olyan munkadarabok
csiszolására, melyek maximális vastagsága
meghaladja a csiszolókorong maximális
csiszolási mélységét!
Ne használja a csiszolókorongokat sorjázásra!
Mielőtt a csiszolókorongot felhelyezné az orsó
menetére, ellenőrizze, hogy az orsón
megfelelő nagyságú menet van-e! Ugyancsak
ügyeljen arra, hogy az orsó megfelelően
védett legyen, s hogy ne érintkezzen a
csiszolófelülettel!
Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a
csiszolókorong nem sérült-e! Soha ne
használjon repedt, vagy más módon sérült
csiszolókorongot!
Használat előtt járassa a gépet 30
másodpercig üresjáratban! Amennyiben
bármilyen abnormális rezgést vagy egyéb
rendellenességet észlel, azonnal kapcsolja ki
a gépet! Újrabekapcsolás előtt gondosan
ellenőrizze a gépet és a csiszolókorongot!
Ügyeljen arra, hogy a kipattanó szikrák a testi
épséget ne veszélyeztessék, s hogy
semmiképpen se kerüljenek kapcsolatba
erősen gyúlékony anyagokkal!
Győződjön meg róla, hogy munkadarab
megfelelően alátámasztott illetve rögzített-e!
Ne tartsa kezét a megmunkált felület
közelében!
Mindig viseljen védőszemüveget és fülvédőt!
Szükség esetén használjon más
védőeszközöket, például kötényt vagy sisakot!
Ügyeljünk arra, hogy a tárcsák és csúcsok
pontosan a gyártó cég útmutatója szerint
legyenek felszerelve.
Ha a ragasztott csiszolótárcsát itatós párnával
szállítják, akkor azt feltétlenül használjuk is
vele.
Ha a szerszámot védőeszközzel szállítják,
soha ne használjuk azt anélkül.
Ha menetes furatú tárcsát használunk mindig
ellenőrizzük, hogy abban a menet elég
hosszúe hogy az orsóra rögzítsük.
Poros körülmények között a gép
szellőzőnyílásait gyakorta ellenőrizzük. Ha
szükségessé válik a gépet leporolni,
mindenek előtt a gép csatlakozóját húzzuk ki
a konnektorból. A belső részek sérülésének
elkerülése végett a tisztításhoz ne
használjunk fémeszközöket.
A gép indításakor a hálózati feszültség rövid
időre leeshet. Ez más elektromos eszközök
működését is zavarhatja (pl. a lámpák fénye
elhalványul). Ha a hálózat Zmax impedanciája
0.348 Ohmnál kisebb, akkor ilyen hálózati
zavarra nem kell számítani. (Szükség esetén
további információért a helyi elektromos
felügyelethez kell fordulni).
Elektromos biztonság
Villamos gépek használatakor a tűzveszély illetve
a személyi sérülések és az áramütés
veszélyének elkerülése érdekében mindig
pontosan tartsa be az országában érvényben
lévő biztonsági rendszabályokat! Figyelmesen
olvassa el az alábbiakban felsorolt illetve a
kézikönyvhöz csatolt biztonsági utasításokat!
Tárolja ezeket az utasításokat biztonságos
helyen!
Mindig ellenűrizze, hogy a gépre
kapcsolt áram feszültsége megegyezik-
e a géptörzslapon feltüntetett adattal!
II. osztályú gép – kettős szigetelésű –
földelés nélküli konnektorhoz
csatlakoztatható.
A vezetékek és a dugaszok cseréje
A lecserélt vezetékeket és dugaszokat azonnal
dobja el! Nem csatlakoztatott illetve nem szigetelt
végű vezeték dugaszát fali konnektorba dugni
rendkívül veszélyes!
Hosszabbítózsinór használata
Kizárólag jóváhagyott és a gép
bemenőteljesítményének megfelelő
hosszabbítózsinórt használjon! A minimális
vezetékméret 1,5 mm
2
. Amennyiben kábeldobot
használ, mindig teljesen tekerje le.
H
38 Ferm
сухим дрантям.
Шліфмашинка працювала з
перенавантаженням. Використовуйте
машинку лише за призначенням.
4. Надмірне утворення іскор або
електродвигун працює з перебоями
Всередині двигуна накопичився бруд чи
зносилися вугільні щітки. Всі частини
однаково важливі для системи подвійної
ізоляції і повинні обслуговуватись лише
авторизованими сервісними центрами.
Ремонт та обслуговування має
проводити лише кваліфікований
спеціаліст чи фірма з
обслуговування.
Чищення інструменту
Для уникнення перегріву електромотору
вентиляційні отвори необхідно утримувати в
чистоті. Необхідно регулярно чистити корпус
інструменту з використанням м’якої тканини і,
бажано, після кожного використання. За
необхідності тканину, що використовується
для чищення інструменту, слід змочити
мильним розчином. Для уникнення
пошкодження пластмасових деталей не
допускається застосовувати розчинники:
бензин, спирт, аміачні розчини тощо.
Змащення
Додаткове змащення інструменту не є
необхідністю.
Неполадки
У разі несправності інструменту, причиною
чого є знос деталей, звертайтеся у
торговельну точку, яка продала вам даний
інструмент. На одній з останніх сторінок
керівництва показано частини і деталі, які
можна замовити в обмін на несправні.
Захист оточуючого середовища
Для уникнення транспортних пошкоджень
інструмент постачається у міцному пакуванні.
Значна частина матеріалів пакування підлягає
утилізації, тому просимо передати у
найближчу спеціалізовану орг
анізацію.
Несправний і/або бракований
електричний чи е
лектронний
прилад необхідно утилізувати
належним чином.
Гарантія
Гарантійні умови описані на гарантійній картці,
що додається окремо.
UA
Ferm 07
3. TARTOZÉKOK
FELSZERELÉSE
Egy-egy tartozék felszerelése előtt
mindig húzza ki a gépet a konnektorból!
A védőköpeny eltávolítása és felszerelése
2. Ábra
A védőköpenyt kizárólag lemezacélból illetve
azonos erősségű anyagból készült védőköpenyre
cserélje!
Szétszerelés
Távolítsa el a peremes anyát és a peremet az
orsóról (2)!
Távolítsa el a gép védőköpenyét.
Összeszerelés
Helyezze a védősapkát (1) a gépre!
Fordítsa a védősapkát a rajzon látható
állásba, majd rögzítse teljesen a csavarokat
(3)!
Helyezze vissza a peremes anyát és a
peremet az orsóra (2)!
A csiszolókorong elhelyezése
3. Ábra
Fontos, hogy mindig megfelelő méretű, és
kizárólag szálvázas csiszolókorongot használjon.
A csiszolókorong nem érhet hozzá a védőköpeny
széléhez.
Nyomja meg az orsózárat és fordítsa el az
orsót (9) addig, míg bele nem akad a zárba.
Az orsózárat tartsa eközben lenyomva.
A csavarkulcs segítségével (11) távolítsa el az
orsóról a peremes anyát (12).
Helyezze a csiszolókorongot (7) a peremre
(5).
Helyezze a peremes anyát az orsóra és a
csavarhúzó segítségével szorítsa meg.
Engedje el az orsózárat és forgatással
ellenőrizze, hogy az orsó mozgatható-e.
Az oldalkar felszerelése
1. Ábra
Az oldalkar bal- és jobbkezes használatra
egyaránt alkalmas.
Balkezes működtetés esetén helyezze az
oldalkart (5) a gép jobb oldalára.
Jobbkezes működtetés esetén helyezze az
oldalkart a gép bal oldalára.
Függőleges helyzetű működtetés esetén
helyezze az oldalkart a gép felső oldalára.
Győződjön meg róla, hogy az oldalkar
megfelelően rögzített-e, s hogy nem
lazulhat-e ki váratlanul!
Különböző csiszolótárcsák felszerelése
A 4. és 5. ábra mutatja, hogy miként kell a
peremet (10) felszerelni, vastag (4 – 8 mm), és
vékony (2,5 – 4 mm) csiszolótárcsák esetében.
4. MŰKŐDTETÉS
Mindig legyen tekintettel a biztonsági
előírásokra és az érvényben lévő
rendszabályokra!
Külön intézkedések a gép használatához
A munkadarabot megfelelően rögzítse le,
hogy az vágás, vagy csiszolás közben ne
tudjon elmozdulni.
A gépet munka közben két kézzel fogja meg,
és gondoskodjon arról, hogy stabilan álljon.
A hálózati kábelt mindig a gép mögött
helyezze el.
A csatlakozódugót csak kikapcsolt gép esetén
dugja a konnektorba.
A munkadarabhoz csak bekapcsolt géppel
közelítsen.
Soha ne használja a gépet magnézium
alapanyagú munkadarabok
csiszolására!
Be- és kikapcsolás
A gép el van látva egy biztonsági kapcsolóval.
Indítsa be a gépet a “lock-off” gomb
benyomásával (ez a kapcsolót leblokkolja),
majd kapcsolja be a gépet.
Ha a gép elérte a legmagasabb
fordulatszámot, előre lehet tolni a
megmunkálandó anyagra.
Használat
Tartsa jó erősen a gépet, és így mozgassa a
munkadarabon. A csiszolótárcsát egyenletes
erővel nyomja a munkadarabra.
Csiszoláskor a tárcsa és a munkadarab
közötti szög 30° - 40° legyen (6. ábra).
H
Ferm 37
4. РОБОТА
Завжди дотримуйтесь інструкції з
безпеки та відповідних правил. Не
кладіть машину на заготівку при
ввімкнені чи вимкнені машини.
Шліфувальний круг може пошкодити
заготівку.
Соблива увага при початковому
використанні шліфмашлlфмашики
Затисніть деталь, що оброблюєте, та
перевірте, що вона не може вискочити з-під
машинки під час різання.
Під час роботи с машинкою обов’язково
тримайте її міцно двома руками,
забезпечуючи собі стійке положення.
Шнур має бути завжди направлений в
сторону від машинки для уникнення
потрапляння під ріжучу частину.
Вставляйте вилку в розетку лише при
вимкненій машинці.
Застосовуйте машинку до деталі, що
оброблюється, лише у ввімкненому стані.
Ніколи не використовуйте машину
для шліфування заготівок з магнію.
Затисніть заготовку та переконайтеся, що
заготівка не може вистрибнути з-під
машини під час процесу шліфування.
Міцно тримаючи машину, притисніть її до
заготівки під кутом приблизно 15о.
Рівномірно рухайте шліфувальний круг
поперек заготівки.
ЕксплуатацІя
Міцно тримайте машинку та водіть нею по
поверхні, що обробляється. Водіть
машинкою по поверхні, що обробляється,
рівномірно.
Протягом чорнової оброки водіть
машинкою по деталі, що обробляється, під
кутом 30о-40о (мал. 6).
Ніколи не використовуйте
шліфувальні круги для чорнової
обробки!
Машинка має працювати у протилежному
напрямку до напрямку обертання. Тому, рух
машинки в другому напрямку не
дозволений! Інакше існує небезпека
неконтрольованого вискакування машинки
з розрізу (мал. 7).
Регулярно оглядайте шліфувальний круг.
Зношені круги негативно впливають на
ефективність машинки. Своєчасно
замінюйте шліфувальні круги.
Не кладіть машинку, якщо двигун працює.
Не кладіть машинку на пильні поверхні.
Частки пилу можуть потрапити в механізм.
Перед тим, як вийняти вилку з мережевої
розетки, обов’язково вимкніть
шліфмашинку.
Не допускається використовувати затискач
шпинделя для зупинки двигуна.
Ніколи не використовуйте затискач
шпинделя для зупинення двигуна.
5. ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Перед виконанням
техобслуговування електромотору
переконайтеся, що інструмент не
підключений до джерела живлення.
Продукція компанії конструктивно призначена
для тривалої експлуатації з мінімумом
технічного обслуговування. Успішна
експлуатація інструменту залежить від
належного догляду і регулярного чищення.
Несправності
На випадок, якщо верстат перестане
правильно працювати, далі наводиться
декілька причин і відповідних рішень:
1. Машинка не працює
Вимкнене живлення.
Ушкоджений (подовжувач) шнур.
2. Електродвигун не досягає максимальної
швидкості
Подовжувач занадто тонкий та/чи занадто
довгий.
Напруга в мережі нижча 230 В.
3. Машинка перегрівається:
Забиті вентиляційні отвори. Почистіть їх
UA
08
Ferm
Vágótárcsát csiszoláshoz ne
használjon!
A gépet csak a forgásirány figyelembe
vételével alkalmazza. Ellenkező esetben
előfordulhat, hogy a gépet a vágóerő
ellenőrizhetetlen módon kilöki a vágási résből
(7. ábra).
Gyakran ellenőrizze le a csiszolótárcsa
állapotát. A kopott csiszolótárcsa csökkenti a
gép hatékonyságát, ezért időben cserélje újra
az elkopott tárcsát.
A gépet ne tegye le, amíg a tárcsa forog. A
gépet poros helyre ne tegye le. A por a gép
mechanizmusába kerülve meghibásodásokat
okozhat.
Mielőtt a gép csatlakozódugóját kihúzná a
konnektorból, a gépet kapcsolja ki.
Az orsózárat soha ne használja a motor
leállítására!
5. SZERVIZ ÉS
KARBANTARTÁS
Ügyeljen, hogy a motor karbantartása
során a fúró mindig le legyen választva
az elektromos hálózatról.
A gépek megtervezésüknek és összeállításuknak
köszönhetően hosszú ideig és minimális
karbantartással üzemeltethetők. A folyamatos jó
működés a gép helyes kezelésével és
rendszeres tisztításával biztosítható.
Meghibásodások
A gép esetleges hibás működésének lehetséges
okait és a megfelelő megoldásokat az
alábbiakban közöltük:
1. A gép nem működik
Nincs áram.
A (hosszabbító) hálózati vezeték sérült.
2. A villanymotor nem éri el az üresjárati
maximális fordulatszámot
A hosszabbító kábel túl hosszú, vagy a
keresztmetszete túl kicsi.
A hálózati feszültség nem éri a 230 V-ot.
3. A gép túlmelegszik
A szellőző nyílások eltömődtek. Száraz
ruhával törölje ki.
A gép túlterhelt. A gépet csak a teljesít-
ményének megfelelő munkákhoz használja.
4. A villanymotor szikrázik, vagy
szaggatottan üzemel
A motortérbe szennyeződés került, vagy
elkoptak a szénkefék.
Cserélje ki a szénkeféket, vagy a gépet vigye
márkaszervizbe.
A gép csináltatását csakis elismert
elektromos müszerészre bizza!
Tisztítás
A gép külső burkolatát puha kendővel
rendszeresen – lehetőleg minden használat után
– törölje le. Ügyeljen arra, hogy a
szellőzőnyílásokat ne zárja el por vagy egyéb
szennyeződés! Amennyiben a szennyeződés
nem távolítható el azonnal, használjon
szappanos vízbe mártott puha kendőt! Soha ne
használjon oldószereket, mint például benzint,
alkoholt, szalmiákszeszt stb. Ezek az oldószerek
károsíthatják a műanyag részeket.
Olajozás
A gép külön olajozást nem igényel.
Meghibásodás
Ha meghibásodás fordulna elő, pl. egy alkatrész
kopása után, kérjük, forduljon a garanciajegyen
feltüntetett szervizhez. Ennek a kézikönyvnek a
hátulján talál egy perspektivikus bontott
részábrázolást, amely a rendelhető alkatrészeket
mutatja.
Környezet
A szállítás során bekövetkező esetleges
sérülések elkerülése érdekében a gép
meglehetősen erős csomagolásban kerül
leszállításra. A csomagoláshoz felhasznált
anyagok nagy része újrafeldolgozható. Kérjük,
hogy ezeket az anyagokat vigye a megfelelő
szemétfeldolgozó telepekre.
A meghibásodott vagy
használhatatlanná vált elektromos
berendezéseket adja le
újrafeldolgozásra.
H
36 Ferm
Правила електробезпеки
Увага! При використанні електроприладів
зав
жди дотримуйтесь місцевих вимог з техніки
безпеки стосовно ризику виникнення пожеж,
враження електрострумом і травмування.
Окрім наступних вказівок також прочитайте
вимоги до техніки безпеки у відповідній
окремій частині. Дане керівництво необхідно
надійно зберігати!
Завжди перевіряйте, щоб
е
лектроживлення відповідало
напрузі на табличці технічних даних.
Станок II класса – Двойная изоляция
– Вилка с заземлением не
требуется.
Заміна мережевих шнурів і вилок штекера
Утилізуйте старі кабелі і вилки штекера
б
езпосередньо після того, як вони
замінюються на нові. Підключення вилки
штекера незакріпленого шнура до розетки
небезпечне.
Використання подовжувачів
Використовуйте лише дозволений
по
довжувальний кабель, що відповідає
потужності машини. Необхідно, щоб жили
мали мінімальний поперечний переріз 1,5 мм
2
.
Якщо кабель намотаний на котушку, його слід
повністю розмотати.
3. ПРИЛАДДЯ, ЯКЕ
МОНТУЄТЬСЯ
Перед тим, як встановити яке-
небудь приладдя, завжди вимикайте
вилку інструмента з розетки.
Використовуйте шліфувальні круги
правильного розміру.
Удаление иуста защитного кожуха
Мал. 2
Замен я й те защитный кожух только
сделанным из листовой ст
али или материала
подобной прочности.
Демонтаж
Видаліть зі шпинделя (2) гайку з фланцем і
ф
ланець.
Видаліть захисний кожух машини.
Монтаж
Встановіть захисний кожух (1) на машині.
Поверніть захисний кожух у положення,
показане на малюнку, й затягніть болти до
кінця (3).
Встановіть гайку з фланцем й фланець
назад на шпиндель (2).
Встановлення бічної ручки
Мал. 3
Використовуйте лише шліфувальні круги з
в
олокном, що армує. Шліфувальний круг не
повинен торкатися краю захисного кожуха.
Натисніть на затискач шпинделя і
повертайте шпиндель (9) до тих пір, поки
він не ввійде у затискач. Під час цієї
процедури продовжуйте натискати на
затискач.
За допомогою гайкового ключа (11)
видаліть гайку з фланцем (12) зі шпинделя.
Встановіть шліфувальний круг (7) на
фланці (5).
Положіть гайку з фланцем на шпиндель та
затягніть її за допомогою гайкового ключа.
Опустіть затискач шпинделя, повернувши
шпиндель, перевірте, щоб останній не був
затиснутий.
Встановлення бічної ручки
Мал. 1
Бічну ручку можна вик
ористовувати для
керування зліва, та для керування справа (5).
Для керування зліва прикріпіть бічну ручку
(6) на правій стороні машини.
Для керування справа прикріпіть бічну
ручку на лівій стороні машини.
Для роботи вертикально прикріпіть бічну
ручку в головній частині машини.
Переконайтеся, що бічну ручку
прикріплено відповідним чином і вона
не може рапт
ово ослабнути.
Встановл
ення шлфувальниx кругів і кругів
для чорнової обробки
На мал. 4 та 5 з
ображено, як встановити
фланець (10) при використанні товстих (4-8
мм) та тонких (2,5-4 мм) кругів.
UA
Ferm 09
Garancia
A garanciális feltételeket a kézikönyvhöz csatolt
garanciakártya tartalmazza.
ÚHLOVÁ BRUSKA
Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu
společnosti Ferm.
Získali jste výborný produkt od předního
evropského distributora. Všechny produkty
dodávané společností Ferm se vyrábějí podle
nejpřísnějších výkonnostních a bezpečnostních
norem. Součástí naší obchodní filozofie je
poskytování kvalitního zákaznického servisu na
základě komplexní 3leté záruky
.
Věříme, že vám tento produkt bude k plné
spokojenosti sloužit řadu let.
Čísla v násedujícím textu se vztahují k
obrázkům na stranē 2 - 4.
Před použitím stroje si pozorně přečtěte
tento návod. Přesvědčete se, že víte,
jak stroj funguje a jak jej správně
ovládat. Údržbu stroje provádějte v
souladu s instrukcemi a ujistěte se, že
stroj funguje správně. Uschovejte tento
návod k obsluze a přiloženou
dokumentaci ke stroji.
Obsah
1. Údaje o stroji
2. Bezpečnostní pokyny
3. Montáž jednotlivých dílů
4. Použití
5.
Údržba a servis
1. ÚDAJE O STROJI
Technické údaje
Obsah balení
1 Úhlová bruska
1
Boční rukojeť
1 Klíč
Napětí 230 V~
Kmitočet 50 Hz
Příkon 2000 W
Nezatížená rychlost 6000/min
Průměr kotouče 230 mm
Rozměr vřetene M 14
Hmotnost 5 kg
Lpa (tlak zvuku) 92,5+3 dB (A)
Lwa (výkon zvuku) 103,5+3 dB (A)
Hodnota vibrace 5,62 + 1,5 m/s
2
CZ
Ferm 35
Вміст упаковки
1 Ручну машину для шліфування під кутом
1 Бічну ручку
1 Гайковий ключ
1 Керівництво
1 Інструкція з безпеки
1 Гарантійний талон
Перевірте машину, від’ємні частини і приладдя
на наявність пошкоджень під час
транспортування.
Іформаціяпро продукт
Мал. 1
1. Вимикач електроживлення
2. Бічна ручка
3. Захисний кожух
4. Шліфувальний круг
5. Затискач шпинделя
6. “Lock off
2. ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ
БЕЗПЕКИ
У даному керівництво з експлуатації вжито
наступні символи:
Вказує на небезпеку травмування,
загрозу для життя чи можливого
пошкодження машини при
недотриманні інструкцій даного
керівництва з експлуатації.
Завжди перевіряйте, чи відповідає
Ваша мережева напруга напрузі на
заводській табличці.
Вогненебезпечно.
Використовуйте затиск шпинделя
тільки в режимі очікування.
Стороннім вхід заборонено
Надяг
айте засоби захисту органів
слуху і зору
Носіть захисні рукавички
Використання подовжувальних кабелів
Для вхідної потужності машини
використовуйте лише вибухобезпечний
подовжувальний кабель. Мінімальний
розмір кабелю складає 1,5 мм
2
. При
використанні кабельного барабану завжди
повністю розкручуйте барабан.
Перевірте, щоб максимальна швидкість,
вказана на шліфувальному крузі, відповідала
максимальній швидкості машини. Швидкість
машини не повинна перевищувати величину
на шліфувальному крузі.
Переконайтеся, що шліфувальний круг
було встановлено й закріплено відповідним
чином. Не використовуйте кільця, що
редукують, чи оправки для забезпечення
правильної посадки шліфувального круга.
Поводьтесь зі шліфувальними кругами та
зберігайте їх у відповідності до інструкцій
постачальника.
Не використовуйте машину для
шліфування заготовок, максимальна
ширина яких перевищує максимальну
шліфувальну глибину шліфувального круга.
Не використовуйте шліфувальні круги для
знаття задирок.
Якщо необхідно встановити шліфувальні
круги на різьбі шпинделя, переконайтеся,
що шпиндель має відповідну різьбу.
Переконайтеся, що шпиндель достатньо
захищений и не торкається шліфувальної
поверхні.
Перед використанням перевірте
шліфувальний круг на наявність будь-яких
ушкоджень. Не використовуйте
шліфувальні круги, якщо вони тріснули,
розрізані чи мають інші пошкодження.
Перед використанням запустіть машину на
холостому ходу на 30 секунд. При
наявності ненормальних вібрацій чи
повного пошкодження негайно вимкніть
машину. Перед тим, як знову ввімкнути
машину, уважно огляньте машину та
шліфувальний диск.
Переконайтеся, що іскри безпечні для
людини, чи що вони не торкаються
легкозаймистих речовин.
Переконайтеся, що заготівка підтримана чи
закріплена певним чином. Не торкайтеся
руками до поверхні, що обробляється.
Завжди носіть захисні окуляри та пристрої
для захист
у слуху
. За б
ажанням чи за
необхідністю використовуйте також інші види
захисту, як, наприклад, фартух або шолом.
UA
10
Ferm
1 Návod k použití
1 Bzpečnostní pokyny
1 Záruční list
Zkontrolujte, jestli při přepravě nedošlo k
poškození přístroje, přiložených součástí nebo
příslušenství.
Informace o výrobku
Obr. 1
1. Be/ki kapcsoló
2. Uhlíkové kartáče
3. Orsózár
4. Csiszolókorong
5. Oldalkar
6. “Lock-off” kapcsoló
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
V příručce budou používány následující symboly:
Označuje riziko osobního zranění,
ztráty života nebo poškození nástroje
v případě nedodržení pokynů v tomto
návodu.
Označuje nebezpečí elektrického šoku.
Riziko požáru
Zablokování hřídele používejte pouze v
klidovém režimu.
Udržujte okolo stojící osoby
v dostatečné vzdálenosti
Noste bezpečnostní brýle a ušní
ochranu
Noste ochranné rukavice
Speciální bezpečnostní směnice
Zkontrolujte, zda maximální rychlost uvedená
na brusném kotouči odpovídá maximální
rychlosti přístroje. Rychlost přístroje nesmí
přesáhnout hodnotu uvedenou na brusném
kotouči.
Zkontrolujte, zda jsou rozměry brusného
kotouče v souladu s technickými údaji přístroje.
Zkontrolujte, zda byl brusný kotouč správně
nasazen a upevněn. K dosažení pevného
nasazení kotouče nepoužívejte redukční
kroužky či adaptéry.
Zacházejte s brusnými kotouči podle pokynů
dodavatele a v souladu s nimi je také
skladujte.
Přístroj nepoužívejte k broušení obrobků,
jejichž maximální tloušťka je větší než
maximální brusná hloubka brusného kotouče.
Brusný kotouč nepoužívejte k odstraňování
ostřin.
Jestliže je třeba brusný kotouč nasadit na
závit vřetena, zkontrolujte, zda vřeteno má
dostatečný závit. Zkontrolujte, jestli je vřeteno
dostatečně chráněno a nedotýká se
broušeného povrchu.
Před použitím zkontrolujte, jestli brusný
kotouč není poškozen. Nepoužívejte
poakozené brusné kotouče, ae už mají
praskliny, trhliny nebo jsou poškozené
jakýmkoli jiným způsobem.
Před použitím nechte přístroj běžet v nezatí-
ženém stavu po dobu třiceti sekund. Pokud
docházelo k abnormálním vibracím anebo při
výskytu jiné závady, okamžitě přístroj vypněte.
Než pak přístroj znovu zapojíte, pečlivě ho
přezkoušejte, a to včetně brusného kotouče.
Dohlédněte na to, aby jiskry nikoho
neohrožovaly a aby se nedostaly do styku s
vysoce hořlavými látkami.
Postarejte se o to, aby obrobky byly
dostatečně podepřeny nebo upnuty.
Nepřibližujte se rukama k řezné ploše.
Vždy používejte bezpečnostní ochranné brýle
a ochranu sluchu. Pokud je to nutné nebo
žádoucí, používejte i jiné ochranné prostředky,
jako například ochrannou zástěru nebo přilbu.
Ujistěte se, že instalace kotoučů a nastavovací
body odpovídají pokynům výrobce.
Zabezpečte, že kotouče jsou upevněny
pomocí těsnících vložek, jsou-li dodány s
přiloženým brusným výrobkem a jsou-li
vyžadovány.
Jelis přístrojem současně dodána ochrana,
nikdy nepoužívejte přístroj bez této ochrany.
U přístrojů vybavených kotoučem s vnitřním
závitem se přesvědčete, že závit je
dostatečně hluboký, aby se do něj vešla celá
délka vřetena.
Ujistěte se, že ventilační otvory jsou čisté při
práci v prašném prostředí. Je-li nutné prach
CZ
34 Ferm
Hеисправноти
В случае неисправности, напр., после износа
какой-либо части, обратитесь по адресу
пункта обслуживания, указанному в
гарантийном талоне. Покомпонентное
представление изображения частей, которые
можете заказать, вы найдете на последней
странице руководства.
Защита окружащей среды
Во избежание транспортных повреждений
изделие поставляется в прочной упаковке.
Значительная часть материалов упаковки
подлежит утилизации, поэтому просим
передать упаковку в соответствующую
специализированную организацию.
Неисправный и/или бракованный
электрический или электронный
прибор должен быть утилизирован
должным образом.
Гарания
Услови я гарантии вы найдёте в отдельно
прилагаемом гарантийном талоне.
КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Дякуємо Вам за те, що Ви придбали цей
виріб компанії гФерм“.
Ви обрали високоякісний виріб від ведучого
європейського дистриб’ютора.
Усі вироби, які постачає компанія гФерм“,
виробляються згідно з найстрогішими
стандартами що до потужності та безпеки.
Складником нашої комерційної філософії є
прагнення забезпечити замовникам якісний
сервіс на підставі комплексної 3-х річної
гарантії. Ми віримо, що цей виріб буде
служити Вам і приносити задоволення
протягом багатьох років.
Числа у наступному тексті відносяться
до креслень на сторінці 2 - 4.
Перед початком експлуатації
машини уважно прочитайте дане
керівництво. Ознайомтесь з
принципом її роботи і керування.
Здійснюйте технічне
обслуговування машини у
відповідності до інструкцій для її
подальшого бездоганного
функціонування. Керівництво з
експлуатації і відповідну
документацію необхідно зберігати
поблизу від машини.
Зміст
1. Інфортмація про виріб
2. Вказівки зтехнічні безпеки
3. Прладдя, яке монтується
4. Робота
5. Технічні обслуговування
1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРІБ
Технічні характеристики
Напруга 230 В~
Частота 50 Гц
Вхідна потужність 2000 Вт
Швидкість при нульовому
навантаженні 6000/хв
Діаметр круга 230 мм
Р
озмір шпинделя М14
Вага 5 кг
Lра (звуковий тиск) 92,5+3 дБ (А)
L
w
a (акустична потужність) 103,5+3 дБ (А)
Ве
личина вібрації 5,62 + 1,5 m/s
2
UA
Ferm 11
odstranit, odpojte nejprve přístroj od sítě
(použijte nekovové předměty) a vyhněte se
poškození vnitřních částí přístroje.
Při kolísavém síťovém napojení se mohou
objevit drobné výpadky napětí při startování
přístroje. Tyto výpadky mohou ovlivnit i funkci
dalších přístrojů (například může začít blikat
lampa). Je li impedance sítě v hodnotě Zmax
< 0.348 Ohm, takové výpadky se nedají
očekávat. (V případě potřeby můžete
kontaktovat vašeho místního dodavatele, aby
vám sdělil další informace).
Bezpečnost při práci s elektřinou
Při používání elektrických přístrojů je vždy třeba
dodržovat bezpečnostní předpisy platné ve
vašem státě. Sníží se tím nebezpečí požáru,
zasažení elektrickým proudem a zranní osob.
Pročtěte zde uvedené bezpečnostní pokyny a
seznamte se i s bezpečnostními pokyny
přiloženými k nástroji. Uložte tyto pokyny na
bezpečném místě.
Vždy kontrolujte, jestli napájení
odpovídá napětí na typovém štítku.
Stroj třídy II – dvojitá izolace –
Nepotřebujete žádnou uzemněnou
zástrčku.
Výměna kabelů a zástrček
Staré kabely nebo zástrčky po výměně za nové
okamžitě vyhoďte. Je nebezpečné používat
zástrčky s uvolnnými kabely.
Používání prodlužovacích kabelů
Používejte pouze schválené prodlužovací kabely
odpovídající příkonu přístroje. Minimální průřez
vodiče je 1,5 mm
2
. Používáte-li kabelový naviják,
vždy ho odviňte celý.
3. MONTÁŽ JEDNOTLIVÝCH
DÍLŮ
Před montáží příslušenství vždy odpojte
nástroj od sítě.
Snímání a nasazování chrániče
Obr. 2
Původní chránič lze nahradit pouze jiným
chráničem z ocelového plechu anebo z obdobně
pevného materiálu.
Demontáž
Sejměte matici s nákružkem a přírubu z
vřetena (2).
Odstraňte ochranný kryt přístroje.
Montáž
Nasaďte ochranný kryt (1) na přístroj.
Otočte ochranný kryt do polohy naznačené na
obrázku a dotáhněte šrouby (3).
Nasaďte matici s nákružkem a přírubu zpt na
vřeteno (2).
Montáž brusného kotouče
Obr. 3
Používejte brusné kotouče správných rozměrů.
Používejte pouze brusné kotouče vyztužené
vláknem. Brusný kotouč se nesmí dotýkat okraje
chrániče.
Stiskněte uzávěr vřetena (6) a otáčejte
vřetenem (9), až zapadne do uzávěru. Uzávěr
vřetena držte stisknutý po celou dobu této
činnosti.
Pomocí klíče (11) sejměte z vřetena matici s
nákružkem (12).
Nasaďte brusný kotouč (7) na přírubu (5).
Nasaďte matici s nákružkem na vřeteno a
pomocí klíče ji utáhněte.
Uvolněte stisk uzávěru vřetena a ověřte
otočením, jestli je vřeteno volné.
Montáž boční rukojeti
Obr. 1
Boční rukojeť lze ovládat jak pravou tak i levou
rukou.
Pro ovládání levou rukou připevněte boční
rukojeť (5) na pravou stranu přístroje.
Pro ovládání pravou rukou připevněte boční
rukojeť na levou stranu přístroje.
Pro práci ve svislé poloze připevněte boční
rukojeť na přístroj shora.
Ujistte se, zda je boční rukojeť dobře
připevněna a nemůže se náhle uvolnit.
Montáž brusných kotoučů a zdrsňovacích
kotoučů
Obr. 4 a 5 znázorňují, jak namontovat přírubu
(10) při použití silných (4 – 8 mm) a tenkých
(2,5 – 4 mm) kotoučů.
CZ
Ferm 33
Эксплуатация
Крепко держите машинку и водите по
обрабатываемой детали. Водите машинкой
по обрабатываемой детали равномерно.
При черновой обработке водите машинкой
по обрабатываемой детали под углом 30° -
40° (рис. 6).
Никогда не используйте
шлифовальные круги для черновой
обработки!
Машинка должна работать в
противоположном направлении от
направления вращения. Поэтому движение
машинки в другом направлении не
допускается! Иначе существует опасность
неконтролируемого выскакивания машинки
из разреза (рис. 7).
Регулярно осматривайте шлифовальный
круг. Изношенные круги оказывают
негативное воздействие на эффективность
машинки. Своевременно заменяйте
шлифовальные круги.
Не кладите машинку при еще работающем
двигателе. Не кладите машинку на
пыльные поверхности. Частицы пыли могут
попасть в механизм.
Прежде чем вынуть вилку из сетевой
розетки, обязательно выключайте
шлифмашинку.
Никогда не используйте зажим
шпиндел я дл я остановки двигател
я.
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
При выполнении работ по
техническому обслуживанию
двигател я убедитесь, что машина
не находитс я под напр я жением.
Машины фирмы созданы дл я работы в
течении продолжительного промежутка
времени при минимальном техническом
об
служивании. Продолжительная
удовлетворительна я работа зависит от
соответствующего ухода за машиной и регул я
рной о
чистки.
Неисправности
На случай, если станок перестанет правильно
работать, далее приводится несколько причин
и соответствующих решений:
1. Машинка не работает
Отключено питание.
Поврежден (удлинитель) шнур.
2. Электродвигатель не достигает
максимальной скорости
Удлинитель слишком тонкий и/или слишком
длинный.
Напряжение в сети ниже 230 В.
3. Машинка перегревается:
Забиты вентиляционные отверстия.
Почистите их сухой ветошью.
Шлифмашинка работала с перегрузкой.
Используйте машинку только по
назначению.
4. Чрезмерное искрообразование или
электродвигатель работает с перебоями
Внутри двигателя скопилась грязь или
износились угольные щетки.
Все части одинаково важны для системы
двойной изоляции и должны обслуживаться
только авторизованными сервисными
центрами.
Ремонт и обслуживание должен
производить только
квалифицированный специалист или
обслуживающая фирма.
Очистка
Регул я рно очищайте корпус машины м я гкой
тр я пкой, желательно после каждого
использовани я. Не допускайте попадани я
пыли и гр я зи в вентил я ционные отверсти я.
Если гр я зь не оттёрлась, используйте м я
гкую тря п ку, смоченную в мыльной воде.
Никогда не используйте такие растворители,
как бензин, спирт, аммиачна я вода и т.п. Этн
растворители могут повредить пластмассовые
части.
Смазка
Машина не нуждаетс я в дополнительной
смазке.
RUS
12
Ferm
4. POUŽITÍ
Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a
příslušné předpisy.
Zvláštní pozornost při spouštění stroje
Upněte obrobek a zajistěte, aby se nemohl
posunout z pod stroje během řezacích
činností.
Při práci se strojem jej vždy držte pevně
oběma rukama a zajistěte bezpečný postoj.
Vždy směřujte kabel dozadu směrem od
stroje.
Vložte zástrčku do sítě pouze při vypnutém
stroji.
Přikládejte stroj k obrobku pouze v zapnutém
stavu.
Přístroj nikdy nepoužívejte k broušení
magneziových obrobků.
Zapínání a vypínaní
Bezpečnostní vypínač je funkční pouze tehdy,
když jej posunete dopředu (aby se odjistil) a
následně ho stlačíte.
Pří zapínání nebo vypínání musí být bruska
odlehčena (mimo záběr).
Obsluha
Držte stroj pevně a pohybujte jím proti
obrobku. Pohybujte brusným kotoučem po
obrobku rovnoměrně.
Pohybujte strojem po obrobku během
zdrsňování pod úhlem 30° - 40° (obr. 6).
Nikdy nepoužívejte brusné kotouče pro
zdrsňování!
Stroj musí vždy pracovat proti směru otáčení.
Proto nikdy nepohybujte strojem opačným
směrem! Jinak existuje nebezpečí, že bude
nekontrolovatelně vytlačen z řezu (obr. 7).
Pravidelně prohlížejte brusný kotouč.
Opotřebené kotouče mají záporný vliv na
účinnost stroje. Včas vyměňujte brusný
kotouč.
Nepokládejte stroj, když motor ještě běží.
Neumisťujte stroj na prašný povrch. Prachové
částice mohou proniknout do mechanismu.
Vždy nejprve stroj vypněte před vyjmutím
zástrčky ze síťové zásuvky.
Motor nikdy nezastavujte pomocí
uzávěru vřetene.
5. ÚDRŽBA A SERVIS
Ujistěte se, že přístroj není zapnutý a je
odpojen od sítě, jestliže provádíte
údržbu motoru.
Přístroje značky jsou konstruovány pro
dlouhodobé používání při minimální údržbě.
Budou fungovat bez problémů, pokud se jim
bude věnovat náležitá péče a pokud budou
pravidelně čištěny.
Závady
Pokud stroj nefunguje správně, níže je uvedeno
několik možných příčin a příslušná řešení.
1. Stroj nefunguje
Vypnutý proud.
(Prodlužovací) kabel poškozený.
2. Elektromotor stěží dosáhne maximální
rychlosti
Prodlužovací kabel je příliš tenký a nebo příliš
dlouhý.
Napětí v síti je nižší než 230 V.
3. Stroj se přehřívá
Ventilační otvory jsou zablokovány. Vyčistěte
je suchým hadříkem.
Stroj by přetížen. Používejte stroj pro účel, ke
kterému je vyroben.
4. Přílišné jiskření nebo nepravidelný běh
elektromotoru
Uvnitř motoru je špína nebo jsou opotřebené
uhlíkové kartáče. Vyměňte uhlíkové kartáče
nebo přineste stroj do specializované opravny.
Opravy přístrojů může provádět pouze
kvalifikovaný opravář nebo servisní
středisko.
iatní
Kryt přístroje pravidelně čistěte měkkým
hadříkem (nejlépe po každém použití).
Odstraňujte prach a špínu z otvorů ventilace.
Pokud se apínu nepodaří odstranit, použijte
měkký hadřík namočený v mýdlové vodě.
Zásadně nepoužívejte rozpouaštděla, jako jsou
CZ
32 Ferm
Удаление иуста защитного кожуха
Puc. 2
Замен я й те защитный кожух только
сделанным из листовой стали или материала
подобной прочности.
Демонтаж
Удалите со шпиндел я (2) гайку с фланцем
и фланец.
Удалите защитный кожух машины.
Монтаж
Установите защитный кожух (1) на машине.
Поверните защитный кожух в положение,
показанное на рисунке, и эатяни т е болты
до конца (3).
Установите гайку с фланцем и фланец
обратно на шпиндель (2).
Установка шлифовального круга
Puc. 3
Используйте шлифовальные круги
правильного размера. Используйте только
шлифовальные круги с армирующим
волокном. Шлифовальный круг не должен
касатьс я кра я эащитного кожуха.
Нажмите на зажим шпиндел я и
поворачивайте шпиндель (9) до тех пор,
пока он не войдёт в зажим. Во врем я этой
процедуры продолжайте нажимать на
зажим.
С помощью гаечного ключа (11) удалите
гайку с фланцем (12) со шпиндел я.
Установите шлифовальный круг (7) на
фланце (5).
Положите гайку с фланцем на шпиндель и
зат я н ите её с помощью гаечного ключа.
Отпустите зажим шпиндел я и, повернув
шпиндель, проверьте, чтобы последний не
был зажат.
Установка боковой ручки
Puc. 1
Боковую ручку можно использовать и дл я
управлени я слева, и дл я управлени я справа
(5).
Дл я управлени я слева прикрепите
боковую ручку (6) на правой стороне
машины.
Дл я управлени я слрава прикрепите
боковую ручку на левой стороне машины.
Дл я работы вертикально прикрепите
боковую ручку в головной части машины.
Убедитесь, что бокова я ручка
прикреплена как следует и не
может неожиданно ослабнуть.
Установка шлифовальныx кругов и кругов
для черновой обработки
На рис. 5 и 6 показано, как установить фланец
(10) при использовании толстых (4 – 8 мм) и
тонких (2,5 – 4 мм) кругов.
4. РАБОТА
Всегда соблюдайте инструкции по
безопасности и соответствующие
правила.
Ообое внимание приначале использования
шлифмашинки
Зажмите обрабатываемую деталь и
проверьте, что она не может выскочить из-
под машинки во время резки.
При работе с машинкой обязательно
держите ее крепко двумя руками,
обеспечив себе устойчивое положение.
Шнур должен быть всегда направлен в
сторону от машинки во избежание
попадания под режущую часть.
Вставляйте вилку в розетку только при
выключенной шлифмашинке.
Применяйте машинку к обрабатываемой
детали только во включенном состоянии
Никогда не используйте машину дл
я шлифования заготовок из магни я.
Включение / выключение
Передвиньте переключатель ВКЛ./ВЫКЛ.
вперед.
Машинка включится и останется во
включенном состоянии при отпускании
переключателя
Нажмите на переключатель ВКЛ./ВЫКЛ.: он
перейдет в положение ВЫКЛ.
Не кладите машинку при еще
работающем двигателе.
RUS
Ferm 13
benzin, alkohol, čpavek apod. Tato rozpouštědla
by mohla poškodit umlěohmotné součásti
přístroje.
Mazání
Přístroj nevyžaduje žádné dodatečné mazání.
Závady
Vznikne-li závada na některé součástce,
například vlivem opotřebení, kontaktujte prosím
servisní adresu uvedenou na záruční kartě. Na
zadní straně návodu naleznete schematický
nákres, které součástky lze objednat.
Životní prostředí
Přístroj je dodáván v odolném balení, které
zabraňuje jeho poškození během přepravy.
Většinu z materiálů, které jsou na balení použity,
lze recyklovat. Zbavujte se jich proto pouze na
místech určených pro odpad příslušných látek.
Vadný a nebo vyhozený elektrický či
elektronický přístroj musí být dodán na
příslušné recyklační míst.
Záruka
Záruka je poskytována za podmínek, jež najdete
na samostatném záručním listu, který je přiložen
k výrobku.
KOTNI BRUSILNIK
Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka
Ferm
Z nakupom ste pridobili odličen izdelek, ki ga
dobavljajo vodilni evropski pooblaščeni
prodajalci.
Vsi izdelki, ki so dobavljeni od Ferm-a, so bili
izdelani po najvišjih standardih izvedbe in
varnosti; kot sestavni del naše filozofije izvajamo
odlične storitve za stranke, kar podpiramo z
razširjeno 3-letno garancijo.
Upamo, da boste vrsto let uživali pri uporabi tega
izdelka.
Številke spodaj ustrezajo slikam na strani 2 -
4.
Pred uporabo stroja pozorno preberite
priročnik za uporabnika. Spoznajte
orodje, njegovo delovanje in se naučite
z orodjem pravilno ravnati. Orodje
vzdržujte v skladu z navodili in
zagotovite pravilno delovanje. Priročnik
za uporabnika in ostalo dokumentacijo
hranite skupaj z orodjem.
Kazalo
1. Podatki o napravi
2. Varnostna navodila
3. Montaža brusilnega koluta
4. Uporaba
5. Údržba a servis
1. PODATKI O NAPRAVI
Tehnična specifikacija
Vsebina pošiljke
1 Kotni brusilnik
1 Stranski ročaj
1
Ključ
Napetost 230 V~
Frekvenca 50 Hz
Vstopna zmogljivost 2000 W
Hitrost brez obremenitve 6000/min
Premer krožnika 230 mm
Dimenzije vretena M 14
Teža 5 kg
Lpa (akustični tlak) 92,5+3 dB (A)
Lwa (akustična zmogljivost)
103,5+3 dB (A)
Vrednost vibracij
5,62 + 1,5 m/s
2
SLO
Ferm 31
Носите защитные перчатки
Пенед включем циркуцярной пилы
Проверьте, чтобы максимальна я скорость,
показанна я на шлифовальном кругу,
соответствовала максимальной скорости
машины. Скорость машины не должна
превышать величину на шлифовальном кругу.
Убедитесь, что размеры шлифовального
круга соответствуют техническим
характеристикам машины.
Убедитесь, что шлифовальный круг был
установлен и закреплён соответствующим
образом. Не используйте редуцирующие
кольца или оправки дл я обеспечени я
правильной посадки шлифовального круга.
Обращайтесь со шлифовальнымн кругами
и храните их в соответствии с инструкци я
ми поставщика.
Не используйте машину дл я шлифовани я
заготовок, максимальна я ширина которых
превышает максимальную шлифовальную
глубину шлифовального круга.
Не используйте шлифовальные круги дл я
сн я тн я заусенцев.
Если требуетс я установить шлифовальные
круги на резьбе шпиндел я, убедитесь, что
шпиндель имеет соответствующую резьбу.
Убедитесь, что шпиндель достаточно
защищён и не касаетс я шлифовальной
поверхности.
Перед использованием проверьте
шлифовальный круг на наличие каких-либо
повреждений. Не используйте
шлифовальные круги, если они треснуты,
разрезаны или имеют другие повреждени
я.
Перед использованием запустите машину
на холостом ходу на 30 секунд. При
наличии ненормальных вибраций или
иного повреждени я сразу же выключите
машину. Перед тем, как снова включить
машину, внимательно осмотрите машину и
шлифовальный диск.
Убедитесь, что искры не опасны дл я
человека, или что они не касаютс я легко
воспламен я е м ых веществ.
Убедитесь, что заготовка поддержана или
закреплена должным образом. Не
до
трагив
айт
есь руками до обрабатываемой
поверхности.
Всегда носите защитные очкн и
приспособлени я слуховой защиты. По
желанию или при необходимости
используйте также другие виды защиты,
как например, фартук или шлем.
Электробезопасность
При эксплуатации электрических машин всегда
соблюдайте действующие правила техники
безопасности для снижения риска пожара,
поражения электрическим током и травм.
Прочитайте настоящие требования, а также
входящую в комплект инструкцию по технике
безопасности. Храните инструкции в месте,
обеспечивающем их сохранность!
Всегда убеждайтесь в том, что
питание соответствует
напряжению, указанному на
заводской табличке.
Станок II класса – Двойная изоляция
– Вилка с заземлением не
требуется.
Замена кабелей и штепсельных вилок
Если кабель питания поврежден, его
необходимо заменить на специальный кабель
питания, который можно приобрести у
производителя или в службе сервисного
обслуживания производителя. Немедленно
выбросите старый кабель и электровилку
после замены их на новые. Опасно вставлять
в розетку вилку неподсоединённого шнура.
Применение удлинительных кабелей
Используйте только предназначенные для
этой цели удлинительные кабели,
рассчитанные на питание машины.
Минимальное сечение провода должно быть
1,5 мм
2
. При использовании кабельной
катушки всегда разматывайте катушку
полностью.
3. МОНТИРУЕМЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Перед тем, как установить какую-
либо принадле
жность, всегда
вытаскивайте вилку инструмента
из розетки.
RUS
14
Ferm
1 Komplet ogljikovih ščetk
1 Navodilo za uporabnika
1 Varnostna navodila
1 Garancijski list
Lastnosti
Slika 1
1. Stikalo za izklop
2. Ščitnik
3. Stranski ročaj
4. Brusni krožnik
5. Patent vretena
6. “Lock-off”
2. VARNOSTNA NAVODILA
V tem navodilu za uporabo ali na stroju se
nahajajo sledeči simboli:
Označuje nevarnost poškodb, smrti ali
materialnih škod na napravi in
predmetih zaradi neupoštevanja
navodil, ki so zajeta v tem priročniku.
Označuje nevarnost električnega udara.
Nevarnost požara
Os zapirala uporabljajte samo v naãinu
mirovanja.
Druge osebe v bližini morajo stati v
varni razdalji
Uporabljajte zaščitna očala in zaščito
za sluh
Uporabljajte zaščitne rokavice
Posebne varnostna navodila
Zkontrolujte, zda maximální rychlost uvedená
na brusném kotouči odpovídá maximální
rychlosti přístroje. Rychlost přístroje nesmí
přesáhnout hodnotu uvedenou na brusném
kotouči.
Zkontrolujte, zda jsou rozměry brusného
kotouče v souladu s technickými údaji přístroje.
Zkontrolujte, zda byl brusný kotouč správně
nasazen a upevněn. K dosažení pevného
nasazení kotouče nepoužívejte redukční
kroužky či adaptéry.
Zacházejte s brusnými kotouči podle pokynů
dodavatele a v souladu s nimi je také
skladujte.
Přístroj nepoužívejte k broušení obrobků,
jejichž maximální tloušťka je větší než
maximální brusná hloubka brusného kotouče.
Brusný kotouč nepoužívejte k odstraňování
ostřin.
Jestliže je třeba brusný kotouč nasadit na
závit vřetena, zkontrolujte, zda vřeteno má
dostatečný závit. Zkontrolujte, jestli je vřeteno
dostatečně chráněno a nedotýká se
broušeného povrchu.
Před použitím zkontrolujte, jestli brusný
kotouč není poškozen. Nepoužívejte
poakozené brusné kotouče, ae už mají
praskliny, trhliny nebo jsou poškozené
jakýmkoli jiným způsobem.
Před použitím nechte přístroj běžet v nezatí-
ženém stavu po dobu třiceti sekund. Pokud
docházelo k abnormálním vibracím anebo při
výskytu jiné závady, okamžitě přístroj vypněte.
Než pak přístroj znovu zapojíte, pečlivě ho
přezkoušejte, a to včetně brusného kotouče.
Dohlédněte na to, aby jiskry nikoho
neohrožovaly a aby se nedostaly do styku s
vysoce hořlavými látkami.
Postarejte se o to, aby obrobky byly
dostatečně podepřeny nebo upnuty.
Nepřibližujte se rukama k řezné ploše.
Vždy používejte bezpečnostní ochranné brýle
a ochranu sluchu. Pokud je to nutné nebo
žádoucí, používejte i jiné ochranné prostředky,
jako například ochrannou zástěru nebo přilbu.
Ujistěte se, že instalace kotoučů a
nastavovací body odpovídají pokynům
výrobce.
Zabezpečte, že kotouče jsou upevněny
pomocí těsnících vložek, jsou-li dodány s
přiloženým brusným výrobkem a jsou-li
vyžadovány.
Je•li s přístrojem současně dodána ochrana,
nikdy nepoužívejte přístroj bez této ochrany.
U přístrojů vybavených kotoučem s vnitřním
závitem se přesvědčete, že závit je
dostatečně hluboký, aby se do něj vešla celá
délka vřetena.
Ujistěte se, že ventilační otvory jsou čisté při
práci v prašném prostředí. Je-li nutné prach
odstranit, odpojte nejprve přístroj od sítě
(použijte nekovové předměty) a vyhněte se
poškození vnitřních částí přístroje.
SLO
30 Ferm
УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ
МАШИНКА
Благодарим Вас за покупку данного
изделия компании Ферм.
Вы приобрели отличный продукт ведущего
европейского дистрибьютора. Все изделия,
поставляемые компанией Ферм, производятся
по самым жёстким нормам производства и
безопасности. Составной частью нашей
коммерческой философии является
предоставление нашим заказчикам
качественного сервиса на базе комплексного
гарантийного обслуживания в течение 3 лет.
Мы верим, что данное изделие будет надёжно
работать много лет и полностью удовлетворит
Ваши требования.
Цифры, приведенные ниже втексте,
относятся криункам на стр. 2 - 4.
Перед началом работы с машиной
внимательно прочтите данное
руководство оператора. Убедитесь,
что знаете, как работает машина
и как с ней следует работать.
Oбслуживайте машину согласно
инструкции и убеждайтесь, что она
работает правильно. Храните это
руководство оператора и
остальную прилагаемую
документацию недалеко от машины
Содержание
1. Технические данные шлифмашинки
2. Инструкции по технике безопасности
3. Монтируемые принадлежности
4. Работа
5. Tехническое обслуживание
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ШЛИФМАШИНКИ
Технические данные
Содержание упаковки
1 ручную машину дл я шлифовани я под
углом
1 боковую ручку
1 гаечный ключ
1 руководство
1 инструкции по безопасности
1 гарантийный талон
Проверьте машину, отьёмные части и
принадлежности на наличие повреждений при
транспортировке.
Информация о продукте
Риc. 1
1. Выключатель электропитани я
2. Бокова я ручка
3. Защитный кожух
4. Шлифовальный круг
5. Зажим шпиндел я
6. “Lock off
2. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
В данной инструкции по использованию и/или
на шлифмашинке применяются следующие
символы:
Риск повреждения инструмента
и/или травм, смерти в случае
несоблюдения инструкций данного
руководства
Вероятность поражения
электрическим током
Риск возникновения пожара
Блокировку вала используйте
только когда устройство
остановлено.
Не позволяйте приближаться
посторонним
Надевайте средства защиты
органов слуха и зрения
RUS
Ferm 15
Při kolísavém síťovém napojení se mohou
objevit drobné výpadky napětí při startování
přístroje. Tyto výpadky mohou ovlivnit i funkci
dalších přístrojů (například může začít blikat
lampa). Jeli impedance sítě v hodnotě Zmax <
0.348 Ohm, takové výpadky se nedají
očekávat. (V případě potřeby můžete
kontaktovat vašeho místního dodavatele, aby
vám sdělil další informace).
Navodila za vaso vernost
Ko uporabljate električna orodja vedno
upoštevajte varnostna pravila, ki veljajo v vaši
državi za zmanjšanje nevarnosti požara,
električnega udara ali osebne poškodbe.
Preberite naslednja navodila za vašo varnost, kot
tudi priložena varnostna navodila. Hranite ta
navodila na varnem kraju.
Vedno preveri, da el. tok ustreza
ustreza zahtevam.
Naprava II. razreda – dvojna izolacija –
Ne potrebujete vtikača z ozemljitvijo.
Zamenjava kabla ali vtikača
Če je kabel poškodovan, ga je potrebno
zamenjati, in sicer gre za poseben kabel, ki je na
voljo pri proizvajalcu oziroma servisni službi.
Poškodovan kabel zavrzite takoj po zamenjavi.
Priključitev kabla, čigar kontakti ali vodniki niso
primerno pritrjeni, v vtičnico je nevarno.
Uporaba podaljökov
Porabi le standardni podaljšek z žico premera
min. 1.5 mm
2
. Ko uporabljaš navijalni podaljšek,
odvij kabel do konca.
3. MONTAŽA BRUSILNEGA
KOLUTA
Pred montažo opreme vedno izvlecite
vtikač iz vtičnice na zidu.
Montaža ščitnika
Slika 2
Pred uporabo naprave namestite ščitnik.
Odstranitev ščita
Odstrani matico in prirobnico z vretena (2).
Odstrani ščit z orodja.
Namestitev ščita
Nastavi ščit (1) na orodje.
Natančno nastavi zaščitni pokrov in zategni
vijake (3).
Privij matico s prirobnico na vreteno(2).
Montaža brusilnega koluta
Slika 2
Uporabljajte brusilne kolute s pravilno dimenzijo.
Uporabljajte le z vlaknom ojačene brusilne
kolute. Brusilni kolut se ne sme dotikati robova
zaščitne naprave.
Pritisnite zapiralo vretena (6) in vreteno
obračajte (9), dokler se ne zatakne v zapiralo.
Med tem postopkom pritiskajte na zapiralo
vreteno.
S pomočjo ključa za matice (11) odstranite iz
vretena prirobno matico (12).
Brusilni kolut (7) namestite na prirobnico (5).
Prirobno matico položite v vreteno in jo privijte
s ključem.
Sprostite zapiralo vretena in preverite, z
vrtenjem, ali je vreteno odklenjeno.
Montaža stranskega ročaja
Slika 1
Stranski ročaj se lahko uporablja tako za levo kot
za desno kontrolo.
Stranski ročaj (5) pritrdite za obratovanje z
levo roko na desni strani stroja
Stranski ročaj pritrdite za obratovanje z desno
roko na levi strani stroja
Stranski ročaj pritrdite za pokončna dela na
zgornjem delu stroja
Prepričajte se, da je stranski ročaj
pravilno pritrjen in da ne bo prišlo do
nepričakovanega zrahljanja.
Montaža finih in grobih brusilnih krožnikov
Slika 4 in 5 prikazuje način montaže prirobnice
(10) pri uporabi debelejših (4 – 8 mm) in tanjših
(2,5 – 4 mm) krožnikov.
4. UPORABA
Zvláštní pozornost při spouštění stroje
Upněte obrobek a zajistěte, aby se nemohl
posunout z
pod stroje během řezacích
činností.
Při práci se strojem jej vždy držte pevně
oběma rukama a zajistěte bezpečný postoj.
SLO
Напр я жение 230 В~
Частота 50 Гц
Входна я мощность 2000 Вт
Скорость при нулевой
нагрузке 6000/мин
Диаметр круга 230 мм
Размер шпиндел я
M14
Вес 5 кг
Пpa (звуковое давление) 92,5+3 дБ(А)
Пwa (акустическа я
мощность) 103,5+3 дБ(А)
Величина вибрации
5,62 + 1,5 m/s
2
Ferm 29
Bojājumu lokalizēšana
Tālāk minēti iespējamie bojājumu iemesli un to
novēršanas iespējas, kuras varat izmantot
gadījumā, ja ierīce strādā neatbilstoši.
1. Mašīna nedarbojas
Atvienota barošana.
Bojāts vads (pagarinātājs).
2. Elektrodzinējs nesasniedz maksimālo
ātrumu
Pagarinātājs ir pārāk tievs un/vai pārāk garš.
Spriegums tīklā ir mazāks par 230 V.
3. Mašīna pārkarst
Aizsprostotas ventilācijas atveres. Iztīriet tās
ar sausu slauķi.
Slīpējamā mašīna ir darbojusies ar pārslodzi.
4. Pārmērīga dzirksteļošana vai
elektrodzinējs darbojas ar traucējumiem
Dzinēja iekšienē ir uzkrājušies netīrumi vai
nolietojušās ogļu sukas.
Nomainiet ogļu sukas vai nogādājiet
slīpēšanas mašīnu specializētā remonta
centrā.
Elektroierīces labot drīkst tikai
speciālisti.
Tīrīšana
Instrumenta korpusu regulāri slaukiet ar mīkstu
lupatiņu, vēlams, pēc katras lietošanas reizes.
Ventilācijas atveres jāuztur tīrībā. Noturīgu
netīrumu noņemšanai izmantojiet mīkstu, ziepju
šķīdumā samitrinātu lupatiņu. Nekad nelietojiet
tādus šķīdinātājus kā benzīns, spirts, amonjaka
šķīdums u.tml. Šie šķīdinātāji var sabojāt
plastikāta detaļas.
Eļļošana
Instrumentam papildu eļļošana nav
nepieciešama.
Defektai
Atsiradus kokiam nors defektui, pvz., sudilus
detalei, prašome pranešti mūsų serviso įmonei
garantijoje nurodytu adresu. Šios vartojimo
instrukcijos paskutiniame lape jūs rasite
dealizuotą paveikslėlį, kuriame pavaizduotos
užsakytinos detalės.
Išorinė aplinka
Siekiant išvengti transportavimo metu galinčių
atsirasti pažeidimų, įrenginys pristatomas kietoje
pakuotėje, pagrinde pagamintoje iš antriniam
perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl prašome
pasinaudoti galimybe pakuotę perdirbti.
Bojātu un/vai brāķētu elektrisko vai
elektronisko aparātu ir jānogādā
atbilstošās otrreizējās pārstrādes vietās
Garantija
Garantijas nosacījumi ir izklāstīti atsevišķā,
pievienotā garantijas talonā.
LV
16
Ferm
Vždy směřujte kabel dozadu směrem od
stroje.
Vložte zástrčku do sítě pouze při vypnutém
stroji.
Přikládejte stroj k obrobku pouze v zapnutém
stavu.
Nikoli ne uporabljajte stroja za brušenje
izdelkov izdelanih iz magnezija.
Zapínání a vypínaní
Bezpečnostní vypínač je funkční pouze tehdy,
když jej posunete dopředu (aby se odjistil) a
následně ho stlačíte.
Pří zapínání nebo vypínání musí být bruska
odlehčena (mimo záběr).
Naprave ne odlagajte, če še motor
deluje.
Rokovanje
Držte stroj pevně a pohybujte jím proti
obrobku. Pohybujte brusným kotoučem po
obrobku rovnoměrně.
Pohybujte strojem po obrobku během
zdrsňování pod úhlem 30° - 40° (obr. 6).
Nikoli ne uporabljajte finih brusnih
krožnikov za grobo brušenje!
Stroj musí vždy pracovat proti směru otáčení.
Proto nikdy nepohybujte strojem opačným
směrem! Jinak existuje nebezpečí, že bude
nekontrolovatelně vytlačen z řezu (obr. 7).
Pravidelně prohlížejte brusný kotouč.
Opotřebené kotouče mají záporný vliv na
účinnost stroje. Včas vyměňujte brusný
kotouč.
Nepokládejte stroj, když motor ještě běží.
Neumisťujte stroj na prašný povrch. Prachové
částice mohou proniknout do mechanismu.
Vždy nejprve stroj vypněte před vyjmutím
zástrčky ze síťové zásuvky.
Nikoli ne uporabljate pokrova za
zaustavljanje naprave.
5. ÚDRŽBA A SERVIS
Preden se lotite vzdrževalnih del na
mehanskih delih, se prepričajte, da ste
orodje izklopili iz električnega omrežja.
Stroji so narejeni tako, da delujejo dolgo in
potrebujejo le malo vzdrževanja. Konstantno
dobro delovanje je pogojeno s pravilno nego
stroja in rednim čiščenjem.
Napake
Možni vzroki in rešitve v primeru nepravilnega
delovanja stroja:
1. Stroj ne deluje
Zmanjkalo je toka.
Podaljševalni kabel je poškodovan.
2. Elektromotor ne dosega maksimalne
obratovalne hitrosti
Podaljševalni kabel je pretanek ali predolg.
Napetost v omrežju je manjša od 230 V.
3. Stroj se pregreva
Zračne odprtine so zamašene Očistite jih s
suho krpo.
Stroj je preobremenjen. Uporabljajte stroj
samo v namen, kateremu služi.
4. Elektromotor preveč iskri ali nepravilno ali
neenakomerno deluje
V motorju je umazanija ali pa so obrabljene
ogljikove ščetke.
Ogljikove ščetke zamenjajte z novimi ali
napravo odnesite v pooblaščeni servis.
Popravila opravi usposobljeni tehnik oz.
pooblaščeni servis.
Čiščenje
Odprtine zračnika vzdržuj čiste, da se motor ne
bo pregreval. Redno čisti ohišje s čistim blagom.
Če umazanija noče odstopiti jo odstrani z
mehkim blagom namočenim v milnico. Nikoli ne
čisti ohišja s topili kot so bencin, alkohol,
amoniak itd saj lahko poškoduješ plastične dele.
Mazanje
Naprava ne potrebuje dodatnega mazanja.
SLO
28 Ferm
Piespiediet vārpstas spīles (6) un pagrieziet
vārpstu (9) līdz tās iespīlējumam spīlēs. Šīs
operācijas laikā vārpstas spīles turiet
piespiestas.
Noņemiet no vārpstas savienojošo uzgriezni
(12) ar uzgriežņu atslēgas palīdzību (11).
Slīpripu novietojiet uz atloka (5).
Novietojiet savienojošo uzgriezni uz vārpstas
un pievelciet ar uzgriežņu atslēgas palīdzību.
Atbrīvojiet vārpstas spīles un, griežot vārpstu,
pārbaudiet, vai tā nav bloķēta.
Sāna roktura uzstādīšana
1. Attēls
Sānu rokturi var izmantot mašīnas vadībai kā no
kreisās tā arī no labās puses.
Slīpējamās mašīnas ekspluatācijai no kreisās
puses sānu rokturi uzstādiet mašīnas labajā
pusē.
Slīpējamās mašīnas ekspluatācijai no labās
puses sānu rokturi uzstādiet mašīnas kreisajā
pusē.
nomainiet abas ogļu sukas vienlaicīgi.
Nav pieļaujama vienlaicīga jaunās un
vecās ogļu sukas izmantošana
Slīpēšanas un apstrādes ripu montēšana
4. att. un 5. att. attēlots kā uzmontēt atloku (10)
izmantojot biezas (4 – 8 mm) un plānas
(2,5 – 4 mm) ripas.
4. PIELIETOJUMS
Vienmēr ievērojiet drošības tehnikas
noteikumus un atbilstošos norādījumus.
Uzsākot mašīnas darbību īpaša uzmanība
jāpievērš
Nostipriniet apstrādājamo virsmu un
pārliecinieties, ka tā nevar izslīdēt no mašīnas
tās slīpēšanas laikā.
Strādājot ar mašīnu, vienmēr turiet to stingri
ar abām rokām un atrodieties drošā pozīcijā.
Vienmēr novietojiet kabeli uz mašīnas aizmuguri.
Iespraudiet galveno kontaktdakšu tikai tad,
kad mašīna ir izslēgta.
Sāciet lietot mašīnu uz apstrādājamās
virsmas tikai tad, kad tā jau ir ieslēgta.
Nav pieļaujama mašīnas izmantošana
magnija detaļu slīpēšanai.
Ieslēgšana un izslēgšana
Šī mašīna ir aprīkota ar drošības slēdzi.
Iedarbiniet mašīnu nospiežot “lock off”
(atslēgšanas) pogu, lai atbrīvotu slēdzi, un
ieslēdziet mašīnu.
Pirms darba uzsākšanas mašīnai
jādarbojas maksimālajā ātrumā.
Lietošana
Turiet mašīnu stingri un virziet to pret
apstrādājamo virsmu. Slīpēšanas ripu pāri
apstrādājamajai virsmai pārvietojiet līdzeni.
Apstrādes laikā pārvietojiet mašīnu pāri
apstrādājamajai virsmai 30ľ - 40ľ leņķī (att. 6).
Nekad neizmantojiet slīpēšanas ripas
apstrādei!
Mašīna vienmēr jāvirza pretēji rotēšanas
virzienam. Tāpēc nekad nevirziet mašīnu citā
virzienā, citādi pastāv liela iespēja, ka tā
nekontrolēti tiek aizstumta no slīpējuma (att. 7).
Regulāri pārbaudiet slīpēšanas ripu.
Nodilušas ripas negatīvi ietekmē mašīnas
efektivitāti. Nomainiet slīpēšanas ripu laicīgi.
Nenolieciet mašīnu, ja motors joprojām
darbojas. Nenovietojiet mašīnu uz putekļainas
virsmas, jo putekļu daļiņas var iekļūt
mehānismā.
Vienmēr pirms kontaktdakšas izņemšanas no
kontaktligzdas vispirms izslēdziet mašīnu.
Motora apstādīšanai nekādā gadījumā
nedrīkst izmantot vārpstas bloķēšanas
funkciju.
5. SERVISA UN APKOPE
Pirms veikt ar dzinēja apkopi saistīto
darbu pārliecinieties, vai instrumenta
vada kontaktdakša nav pievienota tīkla
kontaktligzdai.
Kompānijas iekārtas ir paredzētas drošai,
ilgstošai lietošanai ar minimāliem apkopes
izdevumiem. Veiksmīga instrumenta
ekspluatācija ir atkarīga no pienācīgas apkopes
un regulāras tīrīšanas.
LV
Ferm 17
Okvare
V primeru okvare, t.j. obrabe posameznega dela,
pokličite servisno službo. Naslov je označen na
garancijskem listu. Na zadnji strani tega
priročnika je povečan prikaz posameznih delov, ki
jih lahko naročite.
Okolje
Orodje transportiramo v krepki embalaži da ga
zavarujemo pred poškodbami. Večino embalaže
je mogoče reciklirati zato jo odnesi na zbirališče
takšnih odpadkov oz. v za to namenjen kontejner,
da bo reciklirana.
Vadný a nebo vyhozený elektrický či
elektronický přístroj musí být dodán na
příslušné recyklační míst.
Garancija
Garancijski pogoji so opisani na priloženem
garancijskem listu.
SZLIFIERKA KĄTOWA
Dziękujemy za zakup tego produktu firmy
Ferm.
Nabyli Państwo doskonały produkt, dostarczony
przez jednego z wiodących europejskich
dystrybutorów. Wszystkie produkty dostarczane
przez firmę Ferm są wytwarzane przy
zachowaniu najwyższych standardów
niezawodności i bezpieczeństwa, a elementem
naszej filozofii jest zapewnianie Klientom
doskonałej obsługi, wspartej przez
wszechstronną trzyletnią gwarancję.
Mamy nadzieję, że będą się Państwo cieszyć
tym produktem przez wiele lat.
Cyfry zamieszczone w poniższym tekście
odnoszą się dp rysiunków na stronie 2 - 4.
Przed przystąpieniem do użytkowania
urządzenia należy dokładnie zapoznać
się z niniejszą instrukcją obsługi.
Należy upewnić się, że operatorowi
znana jest zasada pracy urządzenia
oraz sposób jego obsługi. Konserwacja
urządzenia powinna być prowadzona
zgodnie z zaleceniami - zapewni to
prawidłową pracę maszyny. Niniejsza
instrukcja obsługi wraz z załączoną
dokumentacją powinny być
przechowywane wraz z urządzeniem.
Spis treści
1. Parametry szlifierki
2. Przepisy bezpieczeństwa
3. Montaż
4. Zastosowanie
5. Serwis i konserwacja
1. PARAMETRY SZLIFIERKI
Specyfikacje techniczne
Napięcie 230 V~
Częstotliwość 50 Hz
Moc wejściowa 2000 W
Prędkość bez obciężenia 6000/min
Średnica tarczy 230 mm
Rozmiar wrzeciona M 14
Waga 5 kg
Lpa (ciśninie dźwiękowe) 92,5+3dB (A)
Lwa (moc dźwiękowa)
103,5+3 dB (A)
Wielkość drgań
5,62 + 1,5 m/s
2
PL
Ferm 27
Drošības instrukcijas
Pārbaudiet, vai uz slīpripas norādītais
maksimālais ātrums atbilst maksimālajam
mašīnas ātrumam. Mašīnas ātrums nedrīkst
pārsniegt uz slīpripas norādīto ātrumu.
Pārliecinieties, vai slīpripas izmēri atbilst
mašīnas tehniskajiem raksturlielumiem.
Pārliecinieties, ka slīpripa uzstādīta un
nostiprināta pienācīgā veidā. Neizmantojiet
reducējošus gredzenus vai tapņus, lai
nodrošinātu pareizu slīpripas uzstādīšanu.
Lietojiet un glabājiet slīpripas atbilstoši
piegādātāja instrukcijām.
Neizmantojiet mašīnu sagatavju slīpēšanai,
kuru maksimālais platums pārsniedz
maksimālo slīpripas slīpēšanas dziļumu.
Neizmantojiet slīpripas atskabargu
noņemšanai.
Ja nepieciešams slīpripas uzstādīt uz
vārpstas vītnes, pārliecinieties, vai vārpstai ir
atbilstoša vītne. Pārliecinieties, vai vārpsta ir
pietiekami aizsargāta un neskaras pie
slīpējamās virsmas.
Pirms lietošanas pārbaudiet, vai uz slīpripas
nav kādu bojājumu. Nelietojiet slīpripas, ja tās
ir ieplaisājušas, sagrieztas vai ja tām ir citi
bojājumi.
Pirms lietošanas iedarbiniet mašīnu uz 30
sekundēm tukšgaitā. Ja vērojamas
nenormālas vibrācijas vai citi bojājumi,
nekavējoties izslēdziet mašīnu. Pirms
mašīnas atkārtotas iedarbināšanas uzmanīgi
aplūkojiet mašīnu un slīpripu.
Pārliecinieties, vai dzirksteles nav bīstamas
cilvēkiem un vai tās neskar viegli
uzliesmojošas vielas.
Pārliecinieties, vai sagatave ir pienācīgi
atbalstīta vai nostiprināta. Neskarieties ar
rokām pie apstrādājamās virsmas.
Vienmēr lietojiet aizsargbrilles un dzirdes orgānu
aizsardzības ierīces. Pēc vēlēšanās, vai
vajadzības gadījumā pielietojiet arī citus
aizsardzības veidus, piemēram, skoteli vai ķiveri.
Elektriskā drošība
Lai samazinātu ugunsgrēka izcelšanās,
elektriskās strāvas trieciena un individuālās
traumas risku, lietojot elektriskās mašīnas,
ievērojiet jūsu valstī pielietojamos drošības
noteikumus. Izlasiet zemāk dotās drošības
instrukcijas, kā arī pievienotās drošības
instrukcijas. Glabājiet šīs
Vienmēr pārbaudiet, vai elektriskā tīkla
parametri vietā, kur tiek pieslēgta
iekārta, sakrīt ar parametriem uz
iekārtas datu plāksnītes.
II klases instruments – dubulta izolācija
– kontaktdakša ar iezemējumu nav
vajadzīga
Kabeļu vai kontaktdakšu nomaiņa
Pēc kabeļu vai kontaktdakšu nomaiņas, vecie
kabeļi un kontaktdakšas nekavējoties jāutilizē.
Atsevišķa kabeļa pievienošana elektriskajam
tīklam ir bīstama.
Kabeļu pagarinājumu izmantošana
Jālieto tikai sertificēti kabeļu pagarinātāji, kuru
parametri ir piemēroti iekārtas jaudai. Dzīslu
diametram jābūt vismaz 1,5 mm
2
. Ja kabeļa
pagarinājums ir uztīts uz spoles, tam jābūt pilnībā
izritinātam.
3. MONTĀŽA
Pirms ierīkot kādu piederumu, vienmēr
izvelciet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
Aizsargapvalka ierīkošana un noņemšana
2. Attēls
Apmainiet aizsargapvalku tikai pret tādu
aizsargapvalku, kas ir izgatavots no lokšņu
tērauda vai cita līdzīgas izturības materiāla.
Demontāža
No vārpstas (2) noņemiet uzgriezni ar atloku
un atloku.
Noņemiet mašīnas aizsargapvalku.
Montāža
Ierīkojiet aizsargapvalku (1) uz mašīnas.
Pagrieziet aizsargapvalku stāvoklī, kāds ir
parādīts attēlā, un pievelciet skrūves līdz
galam (3).
Ierīkojiet uzgriezni ar atloku un atloku atpakaļ
uz vārpstas (2).
Montāža slipripa
3. Attēls
Lietojiet atbilstoša izmēra slīpripas. Lietojiet tikai
slīpripas ar stiegrotu šķiedru. Slīpripa nedrīkst
skarties pie drošības ierīces apmales.
LV
18
Ferm
Pakowanie zawiera
1 Szlifierką kątową
1 Uchwyt boczny
1 Klucz mutrowy
1 Zestaw szczotek z diamentu technicznego
1 Instrukcję obsługi
1 Przepisy bezpieczeństwa
1 Kartę gwaranczjną
Właściwości
Rys.1
1. ON/OFF- przełącznik
2. Bezpiecznik
3. Uchwyt boczny
4. Tarcza szlifierska
5. Zatrzask wrzeciona
6. “Lock-off” przełącznik
2. PRZEPISY
BEZPIECZEŃSTWA
W tej instrukcji i/lub szlifierce są używane
następne symbole:
W razie nie przestzegania danej
instrukcji obsługi może powstać ryzyko
zranienia oraz zginięcia personelu lub
uszkodzenia narzędzia.
Wskazuje na niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Ryzyko pożaru.
Blokady wrzeciona wolno u˝ywaç tylko
po zatrzymaniu urzàdzenia.
Obserwatorzy powinny się znajdować w
oddaleniu.
Nosić okulary ochronne oraz ochraniać
uszy.
Nosić rękawiczki ochronne.
Specyficzne przepisy bezpieczeństwa
Sprawdzcie czy prędkość maksymalna
oznaczona na tarczy szlifierskiej odpowiada
prędkości maksymalnej szlifierki. Prędkość
szlifierki nie powinna przekraczać wielkość
oznaczoną na tarczy szlifierskiej.
Przekonajcie się o tym, że rozmiary tarczy
szlifierskiej odpowiadają specyfikacjom
szlifierki.
Przekonajcie się o tym, że tarcza szlifierska
została zainstalowana oraz przymocowana w
należyty sposób. Nie używajcie pierścieni
redukcyjnych lub adapterów do dopasowania
tarczy szlifierskiej.
Traktować oraz przechowywać tarcze
szlifierskie zgodnie z przepisami dostawcy.
Nie używajcie szlifierki do szlifowania
półfabrikatów maksymalnej grubości
przekraczającej maksymalną głębokość tarczy
szlifierskiej.
Nie używajcie tarcz szlifierskich do usunięcia
zadziorów.
Kiedy tarcze szlifierskie powinny być
zainstalowane na gwint wrzeciona należy
przekonać się czy wrzeciono ma dostateczny
gwint. Przekonajcie się, że wrzeciono jest
dość zabezpieczone oraz nie ma kontaktu z
tarczą szlifierską.
Przed użyciem należy sprawdzić tarczę
szlifierską czy nie ma jakiś uszkodzeń. Nie
należy używać tarcze szlifierskie z
pęknięciami, wyłomami lub innymi
uszkodzeniami.
Przed użyciem szlifierki jej trzeba pozwolić
popracować w ciągu 30 sekund na biegu
jałowym. W razie powstania nienormalnych
drgań lub innych defektów szlifierka powinna
być natychmiast wyłączona. Przed ponownym
włączeniem szlifierki trzeba dokładnie
sprawdzić szlifierkę oraz tarczę szlifierską.
Należy się przekonać, że iskry nie narażają
ludzi na niebezpieczeństwo lub nie mają
kontaktu z substancjami łatwopalnymi.
Przekonajcie się, że półfabrykat jest dość
mocno podtrzymywany lub zaciśnięty. Ręce
należy trzymać w oddaleniu od powierzchni,
żeby uniknąć skaleczenia.
Zawsze należy nosić okulary ochronne oraz
używać ochronę organów słuchu. Jeżeli
macie życzenie lub też jest taka konieczność
możecie wykorzystywać ochronę innego
rodzają na przykład respirator, rękawiczki
ochronne, fartuch lub hełm.
T
rzeba zapewnić, żeby zainstalowane koła
oraz znaki zostały dopasowane zgodnie z
przepisami wytwórcy.
PL
26 Ferm
STŪRA SLĪPĒŠANAS MAŠĪNA
Paldies, ka iegādājāties “Ferm” preci.
Tagad jums ir izcilas kvalitātes prece, ko
piegādājis viens no Eiropas vadošajiem
izplatītājiem. Visas “Ferm” piegādātās preces ir
ražotas pēc augstākajiem izpildes un drošības
standartiem, un saskaņā ar mūsu filozofiju mēs
nodrošinām arī lielisku klientu apkalpošanu, kurā
ietilpst arī 3 gadu garantija.
Mēs ceram, ka jūs izbaudīsiet šis preces
lietošanu daudzus, jo daudzus gadus
Turpmāk tekstā dotie cipari attiecas
uzattēliem 2 - 4. LPP.
Pirms instrumenta izmantošanas
uzmanīgi izlasiet šo lietošanas
pamācību. Pārliecinieties, ka zināt, kā
darbojas instruments un kā ar to
strādāt. Apkopiet instrumentu saskaņā
ar šo lietošanas pamācību un
nodrošiniet tā pareizu darbību. Glabājiet
šo lietošanas pamācību un citu
pievienoto dokumentāciju kopā ar
instrumentu.
Saturs
1. Slīpējamās mašīnas tehniskie dati
2. Drošības tehnikas instrukcija
3. Montāža
4, Pielietojums
5. Servisa un apkope
1. SLĪPĒJAMĀS MAŠĪNAS
TEHNISKIE DATI
Tehniskie dati
Lesaiņojuma saturs
1 Stūra slīpēšanas mašīna
1 Sānu rokturis
1 Uzgriežņu atslēga
1 Ogļu suku komplekts
1 Ekspluatācijas instrukcija
1 Drošības tehnikas instrukcija
1 Garantijas talons
Pārbaudiet, vai mašīna un piederumi nav bojāti
transportēšanas laikā.
Īpašības
1. Attēls
1. Pārslēgs IESL./IZSL.
2. Drošības ierīce
3. Sānu rokturis
4. Slīpripa
5. Vārpstas spīles
6. Pārslēgs “Lock-off”
2. DROŠĪBAS TEHNIKAS
INSTRUKCIJAS
Šajā lietošanas instrukcijā un/vai uz slīpējamās
mašīnas izmantoti šādi simboli:
Instrumenta sabojāšanās un/vai traumu
gūšanas, nāves iestāšanās risks šīs
instrukcijas norādījumu neievērošanas
gadījumā
Norāda elektriskās strāvas trieciena
draudu bīstamību
Ugunsgrēka izcelšanās risks
Izmantojiet vārpstas bloķēšanu vienīgi
dīkstāves režīmā.
Nepiederošām personām ieeja aizliegta
Lietojiet aizsargbrilles un prettrokšņa
austiņas
Lietojiet aizsargcimdus
Spriegums 230V
Frekvence 50 Hz
Patērētā jauda 2000 W
Ātrums tukšgaitā 6000 apgr./min
Apļa diametrs 230 mm
Vārpstas izmērs M14
Svars 5 kg
Skaņas spiediena līmenis
(Lpa)
92,5+3 dB(A)
Trokšņu līmenis (Lwa) 103,5+3 dB(A)
Vibrāciju līmenis
5,62 + 1,5 m/s
2
LV
Ferm 19
Zapewnicie, żeby suszka została
wykorzystywana kiedy ona jest zaopatrzona w
sklejony product ścierny oraz kiedy jest
potrzebna.
Jeżeli razem z narzędziem jest dostarczany
bezpiecznik nigdy nie używajcie to narzędzie
bez tego bezpiecznika.
Co sią tyczy narzędzia przeznaczonego do
dopasowania z otworem gwintowym koła,
przekonajcie się czy gwint w kole jest dość
długi żeby odpowiadał długości wrzeciona.
Przekonajcie się, że pod czas pracy w
warunkach zakurzenia otwory wentylacyjne są
utrzmywane w stanie czystym. Jeżeli
powstanie potrzeba oczyszczenia kurzu,
najpierw jest niezbęne odłączyć narzędzie od
głównego przewodu zasilającego (w tym celu
nie używajcie rzeczy metalicznych) oraz
unikajcie uszkodzenia części wewnętrznych.
Pod czas pracy ze szlifierkę zawsze mocno
trzymajcie ją dwoma rękami oraz trzymajcie
szlifierkę w bezpiecznej pozycji.
Bezpieczeństwo elektryczne
Pod czas wykorzystania urządzenia elektrycznego
należy zawsze przestrzegać odpowiednie przepisy
bezpieczeństwa, które są ważne w Waszym kraju
w celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia
prądem elektrcznym oraz zranienia personelu.
Sprawdzić, czy napięcie sieciowe jest
zgodne z parametrami na tabliczce
znamionowej.
Szlifierka II klasy – Izolacja podwójna –
Wasze gniazdo nie potrzebuje
uziemenia.
Wymiana przewodów lub wtyczek
Jeśli przewód sieciowy zostanie uszkodzony,
należy go wymienić na specjalny przewód
sieciowy dostępny u producenta lub w jego dziale
obsługi klienta. Wyrzuć stare przewody i wtyczki
zaraz po ich wymianie na nowe. Niebezpieczne
jest wkładanie do gniazdka wtyczki przewodu,
który nie jest podłączony do urządzenia.
W przypadku zastosowania przedłużaczy
Należy stosować odpowiednie przedłużacze
przystosowane do mocy urządzenia. Żyły takiego
kabla muszą mieć minimalny przekrój 1,5 mm
2
.
Jeśli kabel przedłużający jest nawinięty na
bęben, należy go całkowicie rozwinąć.
3. MONT
Przed instalacją akcesoriów zawsze
odłączajcie narzędzie.
Montaż i demontaż osłony
Rys. 2
Osłonę można wymieniać na inną wykonaną z takiej
samej blachy lub o takiej samej wytrzymałości.
Demontaż
Zdjąć nakrętkę wieńcową i kołnierz z szpindla
(2).
Zdjąć kaptur ochronny urządzenia.
Montaż
Założyć kaptur ochronny (1) na urządzenie.
Przekręcić kaptur ochronny w położenie
pokazane na rysunku i dokręcić nakrętki do
oporu (3).
Założyć nakrętkę wieńcową i kołnierz
ponownie na szpindel (2).
Montaż tarczy szlifierskiej
Rys. 3
Należy stosować tarcze szlifierskie o
odpowiednich wymiarach oraz wyłącznie tarcze
wzmacniane włóknem szklanym. Tarcze
szlifierskie nie mogą dotykać krawędzi osłony.
Naciśnij blokadę osi (6) i obróć oś (9) do
momentu jej wejścia w blokadę. Przez cały
czas przytrzymuj blokadę osi.
Przy pomocy klucza (11) zdejmij z osi
nakrętkę kołnierza (12)
Ustaw tarczę szlifierską (7) na kołnierzu (5)
Załóż nakrętkę na oś i przykręć przy pomocy
klucza.
Zwolnij blokadą osi i sprawdź, czy oś nie
blokuje się przy obracaniu.
Montaż uchwytu bocznego
Rys. 1
Uchwyt boczny można wykorzystać zarówno do
obsługi lewą ręką jak i prawą.
Aby móc obsługiwać urządzenie lewą ręką
przymocuj uchwyt boczny (5) z prawej strony
urządzenia.
Aby móc obsługiwać urządzenie prawą ręką
przymocuj uchwyt boczny z lewej strony
urządzenia.
Do prac w pionie przymocuj boczny uchwyt w
górnej części urządzenia.
PL
Ferm 25
diskinis pjūklas veikia netinkamai.
1. Šlifuoklis neveikia
Išjungta maitinimo srovė.
Pažeistas (ilginimo) laidas.
2. Elektros variklis nepasiekia didžiausio
galingumo
Ilginimo laidas per plonas ir/arba per ilgas.
Maitinimo tinklo įtampa mažesnė nei 230 V.
3. Šlifuoklis perkaista
Užsikišę ventiliacijos angos. Išvalykite jas
sausu skudurėliu.
Šlifuoklis dirbo perkaitęs. Šlifuoklį naudokite
tik pagal paskirtį.
4. Per didelis kibirkščiavimas arba variklis
dirba su pertrūkiais
Variklio viduje prisikaupė purvo arba
susidėvėjo angliniai kontaktai.
Pakeiskite kontaktus arba pristatykite šlifuoklį į
specializuotą serviso centrą.
Elektros prietaisus gali taisyti tik
specialistai.
Valymas
Reguliariai minkštu skudurėliu valykite prietaiso
korpusą, geriausiai kas kart pasinaudojus. Iš
ventiliacijos angų išvalykite dulkes ir nešva-
rumus. Jei nešvarumai nenusivalo, išvalykite
minkštu skudurėliu suvilgytu muiliname vande-
nyje. Niekada nenaudokite tirpiklių, tokių kaip
benzinas, spiritas, amoniako vanduo ir pan. Šie
tirpikliai gali pažeisti plastikines dalis.
Tepimas
Prietaisui neriekia jokio papildomo tepimo.
Defektai
Atsiradus kokiam nors defektui, pvz., sudilus
detalei, prašome pranešti mūsų serviso įmonei
garantijoje nurodytu adresu. Šios vartojimo
instrukcijos paskutiniame lape jūs rasite
dealizuotą paveikslėlį, kuriame pavaizduotos
užsakytinos detalės.
Išorinė aplinka
Siekiant išvengti transportavimo metu galinčių
atsirasti pažeidimų, įrenginys pristatomas kietoje
pakuotėje, pagrinde pagamintoje iš antriniam
perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl prašome
pasinaudoti galimybe pakuotę perdirbti.
Brokuoti ir/ar bereikalingi elektriniai ar
elektroniniai prietaisai surenkami
tinkamuose perdirbimo punktuose.
Garantija
Garantijos sąlygas rasite ant atskirai pateikto
garantinio talono.
LT
20
Ferm
Upewnij się, czy uchwyt boczny został
właściwie zamocowany i czy nagle nie
poluzuje się.
Instalacja tarcz szlifierskich oraz tarcz do
obróbki wstępnej
Na rys. 4 i 5 jest pokazane jak trzeba instalować
kołnierz (10) przy użyciu grubych (4 – 8 mm)
oraz cienkich (2,5 – 4 mm) tarcz.
4. ZASTOSOWANIE
Szczególną uwagę należy zachowywać pod
czas uruchomienia szlifierki
Przymocować przeznaczony do obróbki detal
oraz przekonać się, że ten detal nie będzie
się posuwał pod szlifierką pod czas obróbki.
Pod czas pracy ze szlifierkę zawsze mocno
trzymajcie ją dwoma rękami oraz w
bezpiecznej pozycji.
Kabel zawsze należy kierować do tyłu, jak
najdalej od szlifierki.
Główny kontakt można podłączyć tylko wtedy,
kiedy szlifierka jest wyłączona.
Szlifierkę dla obróbki detali należy stosować
tylko wtedy, kiedy ona jest włączona.
Nigdy nie używajcie szlifierkę do
szlifowania detali z magnesu.
Włączenie ON/OFF
Przełącznik ON/OFF trzeba przesunuć do
przodu.
Szlifierka zostanie uruchomiona i będzie
włączona do chwili rozłączenia przełącznika.
Nacisnąć przełącznik ON/OFF: on się
przesunie do pozycji OFF.
Nie odkładywać szlifierkę kiedy silnik
wciąż jeszcze pracuje.
Praca
Mocno trzymajcie szlifierkę i posuwajcie ją do
detalu. Posuwajcie tarczę szlifierską po
powierzchni detalu równomiernie.
Pod czas obróbki wstępnej posuwajcie
szlifierkę pod kąntem 30° - 40° odnośnie
powierzchni detalu (rys. 6).
Nigdy nie używajcie tarcze szlifierskie
do obróbki wstępnej!
Szlifierka zawsze powinna pracować przeciw
kierunkowi obracania. Dlatego nigdy nie
posuwajcie szlifierkę w innym kierunku! W
przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo
niekontrolowanego wypchnięcia lub wyrwania
szlifierki pod czas obróbki (rys. 7).
Regularnie sprawdzajcie tarcze szlifierskie.
Zużyte tarcze niegatywnie wpływają na
wydajność pracy szlifierki. Tarcze szlifireskie
trzeba zamieniać na czas.
Nie odkładywać szlifierkę kiedy silnik wciąż
jeszcze pracuje. Nie kłaść szlifierkę na
zakurzone powierzchnie. Drobiny kurzu mogą
się dostać do mechanizmu.
Najpierw trzeba wyłączyć szlifierkę a potem
wydostać wtyczkę z gniazda wtyczkowego.
Nigdy nie używajcie zatrzasku
wrzeciona do zatrzymania silnika.
5. SERWIS I KONSERWACJA
Przed przystąpieniem do konserwacji
silnika, sprawdź czy wtyczka jest
odłączona od sieci.
Urządzenia zaprojektowano tak, aby działały
bezproblemowo przez długi czas i wymagały
konserwacji jedynie w niewielkim zakresie. Stałe
poprawne działanie urządzenia zależy od jego
właściwej konserwacji i regularnego czyszczenia.
Nieprawidłowaści
Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, należy
sprawdzić, czy nie zaistniała jedna z poniższych
sytuacji, których rozwiązania zamieszczono
poniżej:
1. Szlifierka przestała pracować
Energia elektryczna została odłączona.
(Wydłużnik) kabel został uszkodzony.
2. Silnik elektryczny z trudem osiąga
maksymalną prądkość
Wydłużny kabel jest bardzo cienki oraz/lub
bardzo długi.
Napięcie przewodu głównego jest mniejsze
niż 230 V
.
PL
/