Beurer FB12 Instrukcja obsługi

Kategoria
Masażery
Typ
Instrukcja obsługi
38
POLSKI
Spis treści
1. Najważniejsze informacje ...................... 39
2. Zastosowanie ........................................ 39
3. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 40
4. Opis urządzenia ..................................... 41
5. Obsługa ................................................. 41
6. Przechowywanie i konserwacja ............. 42
7. Dane techniczne .................................... 42
8.Utylizacja ................................................ 42
Szanowni Klienci,
bardzo dziękujemy za wybór jednego z naszych wyrobów. Nazwa naszej firmy oznacza wysokiej
jakości wyroby, dokładnie sprawdzone w zakresie zastosowań w obszarach nagrzewania, pomiarów
masy ciała, ciśnienia krwi, temperatury ciała, tętna, łagodnej terapii, masażu i powietrza.
Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi oraz o zatrzymanie jej do późniejszego
użytku, udostępniając ją innym użytkownikom oraz przestrzegając zawartych w niej informacji.
Z poważaniem,
Zespół firmy Beurer
Zakres dostawy
Aparat do hydromasażu stóp
Niniejsza instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE
Urządzenie jest przeznaczone do eksploatacji tylko w strefie domowej/
prywatnej, a nie do celów komercyjnych.
Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 8 roku życia oraz
osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, ruchową i umysłową lub
brakiem doświadczenia i wiedzy tylko wtedy, gdy znajdują się one pod
nadzorem lub otrzymały instrukcje w jaki sposób bezpiecznie korzystać
z urządzenia i są świadome zagreń wynikłych z jego użytkowania.
• Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być przeprowadzane
przez dzieci, chyba że znajdują się one pod opieką osoby dorosłej.
Aby uniknąć niebezpieczeństwa, w przypadku uszkodzenia kabla
zasilającego urządzenia jego wymianę należy zlecić producentowi, w
dziale obsługi klienta lub odpowiednio wykwalifikowanemu fachow
-
cowi.
• Jeżeli z urządzenia wycieka woda, nie należy go dłużej używać.
Powierzchnia urządzenia jest gorąca. Osoby wrażliwe na działanie wy-
sokich temperatur powinny zachować ostrożność podczas używania
urządzenia.
39
Wyjaśnienie oznacz
W instrukcji obsługi oraz na tabliczce znamionowej używa się następujących symboli:
OSTRZEŻENIE Ostrzeżenie związane z niebezpieczeństwem skaleczenia lub zagreniem
dla zdrowia.
UWAGA Wskazówka dot. możliwości powstania szkód w urządzeniu lub osprzęcie.
Wskazówki Wskazówka dot. ważnych informacji.
Urządzenie jest podwójnie izolowane ze względów bezpieczeństwa i odpowiada 2. klasie ochrony.
Używać tylko w zamkniętych pomieszczeniach.
1. Najważniejsze informacje
Warto wiedzieć
Stopy spełniają w naszym życiu „niosącą” rolę – nasze całe ciało opiera się na nich. Czy Państwo
wiedzieli, że za stabilność konstrukcji naszej stopy odpowiada 26 kości, 22 stawy i 107 więzadeł? Ten
anatomiczny cud świata musi być pielęgnowany. Poprzez zakup urządzenia do masażu perełkowego
stóp, wykonali Państwo krok we właściwą stronę.
Delikatne ruchy masażu wibracyjnego odprężą Państwa napięte mięśnie.
Już po kilku minutach następuje odprężenie i poczucie zadowolenia.
Ten efekt potęgowany jest dodatkowo przez masaż perełkowy.
Wskazówka: ciepłe kąpiele w arnice, rozmarynie czy ekstrakcie soli morskich pobudzają krążenie.
Letnie kąpiele w lawendzie czy macierzance to prawdziwa ulga dla zmęczonych stóp.
Niniejsza wanienka do hydromasażu stóp jest wyposażona w:
Podłoże dla stóp wzmacniające efekt masażu,
Nasadkę masującą,
3 funkcje: masaż wibracyjny, bąbelkowy, utrzymywanie temperatury wody.
2. Zastosowanie
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do pielęgnacji stóp.
OSTRZEŻENIE
Nie należy używać aparatu do hydromasażu stóp
w przypadku zmian chorobowych lub urazów w okolicy stóp (np. otwarte rany, kurzajki,
grzybica stóp),
u zwierząt,
nigdy dłużej niż przez 40 minut (niebezpieczeństwo przegrzania), a przed ponownym użyciem
pozwolić urządzeniu ostygnąć przez co najmniej 15 minut.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia do hydromasażu stóp należy skonsultować się z
lekarzem, przede wszystkim
jeżeli nie jesteś pewien, czy hydromasażer do stóp jest dla Ciebie wskazany,
jeżeli cierpisz na ciężką chorobę lub przeszedłeś operację w okolicach stopy,
w przypadku cukrzycy, zakrzepicy,
w przypadku schorzeń nóg lub stóp (np. żylaki, zapalenia żył),
w przypadku dolegliwości bólowych nieznanego pochodzenia.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do celów opisanych w niniejszej instrukcji. Producent nie
ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego lub nieprzemyślanego użytkowania.
40
3. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Należy przeczytać starannie instrukcję obsługi! Niezastosowanie się do poniższych wskazówek może
spowodować szkody rzeczowe i osobowe. Należy przechowywać niniejszą instrukcję obsługi i udo
-
stępniać ją także innym użytkownikom. Przy odstąpieniu urządzenia przekazać niniejszą instrukcję
obsługi wraz z urządzeniem.
Wskazówki
Trzymać z dala od dzieci opakowanie. Niebezpieczeństwo uduszenia się.
Przed użyciem należy upewnić się, że urządzenie lub dodatkowe wyposażenie nie posiadają
wi docznych uszkodzeń. W przypadku wątpliwości nie należy używać urządzenia; należy
zwrócić się do sprzedawcy lub pod wskazany adres obsługi klienta.
W razie awarii urządzenie należy natychmiast wyłączyć oraz wyciągnąć wtyczkę z gniazda
sieciowego. Urządzenia nie należy naprawiać samodzielnie, lecz trzeba je przekazać do serwisu
firmy Beurer. Nieumiejętne naprawy mogą stanowić poważne zagrożenie dla użytkownika.
Nie wolno ciągnąć za kabel zasilający, skręcać lub zginać go. Nie wkłuwać igieł ani żadnych
ostrych przedmiotów.
Należy uważać, aby nie kłaść lub nie ciągnąć kabla zasilającego na ostrych przedmiotach.
Wtyczkę sieciową umieścić w gnieździe wtykowym zabezpieczonym przed wilgocią, płynami
i pryskającą wodą.
Dzieci powinny korzystać z urządzenia pod nadzorem.
Napełnienie urządzenia nie może odbywać się pod prysznicem, w wannie czy w umywalce.
Pod żadnym pozorem nie otwierać obudowy.
Nie wolno używać urządzenia, które upadło lub zostało w inny sposób uszkodzone.
Naprawy urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane jedynie przez fachowy personel.
Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy mogą być przyczyną poważnych zagrożeń dla
użytkownika. W sprawie naprawy zwróć się do działu Obsługi Klienta lub do autoryzowanego
sprzedawcy.
Porażenie prądem
OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, urządzenia do hydromasażu należy używać – jak każdego
innego urządzenia elektrycznego – z zachowaniem należytej ostrożności.
Z tego względu urządzenie należy używać
wyłącznie w sieci z napięciem odpowiadającym podanemu na aparacie,
nie należy używać, gdy urządzenie jest w widoczny sposób uszkodzone,
nie należy używać podczas burzy.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub awarii należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odłą-
czyć od sieci. Aby wyciągnąć wtyczkę z kontaktu, nigdy nie należy ciągnąć za kabel lub urzą-
dzenie. Nigdy nie trzymać ani nie przenosić urządzenia trzymając za kabel zasilający. Zachować
odstęp pomiędzy kablami a ciepłymi powierzchniami.
Nie wolno nigdy podłączać urządzenia sieci, jeśli stopy właśnie znajdują się w wodzie. Usz
kodzone urządzenie może spowodować niebezpieczne dla życia porażenie prądem.
Należy upewnić się, że wtyczka i kabel nie mają kontaktu z wodą lub inną cieczą.
Z tego względu eksploatacja urządzenia powinna odbywać się w następujących warunkach:
tylko w suchych pomieszczeniach (czyli np. nigdy w wannie, saunie),
tylko suchymi rękami.
Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie. Nie należy sięgać po urządzenie, które wpadło do
wody. W takiej sytuacji należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z kontaktu.
41
Niebezpieczeństwo pożaru
OSTRZEŻENIE
Przy niewłaściwym użytkowaniu wzgl. niezgodnie z zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi
informacjami powstaje niebezpieczeństwo pożaru!
Z tego względu urządzenie należy używać
nie używać bez nadzoru, w szczególności, gdy w pobliżu znajdują się dzieci,
nie używać pod przykryciem, jak np.: koc, poduszka, ...
nie używać w pobliżu benzyny lub innych materiałów łatwopalnych.
Używanie
UWAGA
Po zakończeniu masażu i przed każdym czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć
wtyczkę z kontaktu.
Urządzenie należy chronić przed działaniem wysokich temperatur.
Nie należy stawać w urządzeniu do kąpieli stóp.
Podczas napełniania urządzenie nie może być podłączone do sieci.
Przed zmianą miejsca ustawienia lub przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie
oraz wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
4. Opis urządzenia
1
2
5
6
7
3
4
1. Osłona przeciwrozpryskowa
2. Przycisk funkcyjny
3. Oznaczenie poziomu napełnienia
4. Listwa napowietrzająca
5. Nasadka masująca
6. Gumowe nóżki (spód urządzenia)
7. Podłoże dla stóp wzmacniające efekt
masażu
8. Otwór do wylewania wody
5. Obsługa
Uruchomien
Usunąć opakowanie.
Sprawdzić, czy urządzenie, wtyczka i kabel nie są uszkodzone.
Przed podłączeniem wanienki do prądu należy napełnić ją ciepłą lub zimną wodą, maksymalnie do
oznaczenia poziomu napełnienia (ok. 4 cm).
Ułożyć kabel tak, aby nie stanowił zagrożenia potknięcia się.
8
42
Po zajęciu wygodnej pozycji siedzącej stopy należy postawić na podłoże wzmagające efekt masażu,
lekko je naciskając. Nie wolno jednak nigdy stawać w zbiorniku. Gumowe nóżki na spodzie zapobiegają
przesuwaniu się urządzenia podczas pracy.
Włączyć urządzenie. W tym celu należy nacisnąć przycisk funkcyjny [2].
Jednocześnie uruchomi się masaż wibracyjny, bąbelkowy i funkcja utrzymywania temperatury wody.
Nasadka masująca
Nasadka masująca w środku zapewnia przyjemny masaż stóp i pobudza ukrwienie. Można ją zdjąć
w celu oczyszczenia.
Wskazówki
Masaż określonego punktu na podeszwie stopy może mieć wpływ na odpowiadający mu narząd
ciała. W celu osiągnięcia pożądanego efektu zaleca się jednak przed wykonaniem masażu
obszarów odruchowych zasięgnięcie informacji w literaturze specjalistycznej lub u lekarza.
Pod warstwą dla stóp zamontowano ogrzewanie. Ciepła woda przy włączonym ogrzewaniu
może przez pewien czas pozostać ciepła. Ogrzewanie nie jest przeznaczone do podgrzewania
zimnej wody. Dla zapewnienia optymalnych rezultatów zalecamy masaż o długości maks. 40 min.
Po zakończeniu masażu należy wylać wodę przez wąski otwór w wanience [8].
6. Przechowywanie i konserwacja
Po użyciu należy umyć urządzenie bieżącą wodą.
Urządzenie do masażu termicznego stóp można też umyć delikatnym środkiem czyszczącym (nie
pieniącym się), np. neutralnym octem.
W celu osuszenia przewodów powietrznych po wyczyszczeniu należy włączyć funkcję masażu
bąbelkowego bez wody na ok. 10 sekund.
Krople wody cieknące z listwy napowietrzającej można wytrzeć szmatką.
Wskazówki
• Należy zwrócić uwagę na to, aby do wnętrza urządzenia nie dostała się woda.
Urządzenie do hydromasażu stóp należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym
miejscu.
• Urządzenia nie należy pozostawiać otwartego przez dłuższy czas.
7. Dane techniczne
Zasilanie sieciowe 220-240 V ~ 50/60 Hz 60 W
8.Utylizacja
Urządzenie należy zutylizować zgodnie z dyrektywą o zużytych urządzeniach elektrycznych
i elektronicznych — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
W przypadku pytań należy zwrócić się do lokalnego urzędu odpowiedzialnego za utylizację
odpadów.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44

Beurer FB12 Instrukcja obsługi

Kategoria
Masażery
Typ
Instrukcja obsługi