Abus FUBW50000 Instrukcja obsługi

Kategoria
Czujniki ruchu
Typ
Instrukcja obsługi
75
Wstęp
Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie,
Dziękujemy za zakup radiowej czujki ruchu. Kupiłeś produkt
wykonany zgodnie z najnowszym stanem techniki.
Produkt ten spełnia wymagania obowiązujących norm
europejskich i krajowych. Zgodność została
udokumentowana, odpowiednie deklaracje i dokumenty
są dostępne u producenta.
Aby zachować ten stan i zapewnić bezpieczną
eksploatację, użytkownik musi przestrzegać niniejszej
instrukcji obsługi! Z pytaniami proszę zwracać się do
specjalistycznego sprzedawcy.
Wprowadzenie
Pasywna czujka na podczerwień FUBW50000 (PIR) to
czujka wewnętrzny, przeznaczona do współpracy
z centralą alarmową Secvest lub centralą alarmową
!
76
Terxon z rozszerzeniem radiowym. Czujka PIR wykrywa
ruchy cieych obiektów i charakteryzuje s wachlarzowatym
zasięgiem o promieniu ok. 15 m przy kącie rozwarcia 90°.
Obudowa jest zabezpieczona wewnętrznym zestykiem
sabotażowym. Na tylnej ściance obudowy można usunąć
wyłamywany element, zapewniając w ten sposób
zabezpieczenie sabotażowe przed oderwaniem od ściany.
Zasady bezpieczeństwa
!Ostrzeżenia dotyczące baterii!
Urządzenie jest zasilane napięciem stałym przez baterię
litową 3,6 V. Aby zapewnić długą żywotność baterii
i uniknąć pożarów oraz urazów, przestrzegaj następujących
wskazówek.
Nie wyrzucaj zużytych baterii razem z odpadami
domowymi.
Baterie nie mogą być narażone na bezpośrednie
działanie źródeł ciepła lub światła słonecznego
77
ani przechowywane w miejscach o bardzo
wysokiej temperaturze.
Baterii nie wolno spalać.
Bateria nie może kontaktować się z wodą.
Baterii nie wolno rozbierać, nakłuwać ani
uszkadzać.
Nie wolno zwierać styków baterii.
Należy zabezpieczyć baterię przed dostępem
małych dzieci.
Bateria nie może być ładowana.
!Ostrożnie!
Niefachowo lub nieporządnie wykonana instalacja może
doprowadzić do błędnej interpretacji sygnałów. Może to
skutkować m.in. fałszywymi alarmami. Koszty ewentualnych
interwencji służb ratowniczych, np.: straży pożarnej lub
policji ponosi użytkownik urządzenia.
78
Zakres dostawy
Radiowa czujka ruchu
1 śruba 3 x 10 mm
2 kołki rozporowe do muru 6 x 25 mm
2 śruby 3 x 22 mm
1 bateria 3,6 V
Adapter narożnikowy
Wielojęzyczna instrukcja
Dane techniczne
Klasa ochrony
środowiska
I
Poziom bezpieczeństwa
2 EN50131-3
Filtr światła białego
> 2000 luksów
Zasięg wykrywania
15 m x 90°
Temperatura pracy
od -10 °C do +55 °C
Wilgotność powietrza
Względna wilgotność powietrza
< 85 %
Wymiary
81 x 73 x 47 mm (W x S x G)
79
Masa
140 g
Odporność na
zakłócenia wysokiej
częstotliwości HF
10 V/m
Zasilanie napięciowe
3,6 V DC, bateria litowa typu AA
Komunikat o błędzie
„Rozładowana bateria”
< 2,4 V
Częstotliwość
868,6625 MHz
Moc nadawcza HF
10 mW (wejście antenowe)
Monitorowanie sabotażu
tak
Komunikaty Supervision
co 4 minuty
Materiał obudowy
ABS
Błędy i zmiany techniczne zastrzeżone.
Pozycja
Czujkę można zamontować płasko na ścianie lub
w narożniku. Poniższe szkice przedstawiają obszar
znajdujący się w zasięgu czujki.
80
Aby zapewnić optymalne wykrywanie, czujka powinna być
zamontowana na wysokości 180-240 cm.
Czujka NIE może być umieszczana:
- naprzeciwko źródeł ciepła lub okien
- nad grzejnikiem
- blisko podłogi
- w pobliżu dużych konstrukcji metalowych
- w odległości do 1 metra od przewodów elektrycznych
lub gazowych
- w pobliżu urządzeń elektronicznych i radiowych
- bliżej niż 30 mm od sufitu
Monitorow
anie do
dołu
Kąt rozwarcia
Soczewka
Maks. wysokość 2,40 m
Maks. zasięg 15 m
Monitorowanie
do dołu
81
Instalacja
Otwórz obudowę, odkręcając śrubę na spodzie czujki
i zdejmując tył obudowy.
Załóż baterię litową 3,6 V typu AA z zachowaniem
prawidłowej biegunowości.
Wskazówka
Jeżeli dioda LED kontroli aktywności czujki miga ciągle,
oznacza to, że wystąpił błąd lub bateria jest całkowicie
wyczerpana. Wymień baterię i sprawdź, czy dioda LED
działa prawidłowo.
Niewrażliwość na zwierzęta
1. Wyjmij płytkę drukowaną.
2. Rozłóż do dołu osłonę czujnika. Powoduje to
zamaskowanie wszystkich linii z wyjątkiem najwyższej.
3. Włóż z powrotem płytkę drukowana.
82
Wskazówka: W stanie wysyłkowym czujki może się
zdarzyć, że osłona czujnika będzie w położeniu
opuszczonym. Jeżeli twoja czujka nie wykrywa w ogóle
ruchu, sprawdź, czy taka sytuacja nie ma miejsca.
Montaż tyłu
Czujka jest przewidziana do montażu na ścianie lub
w narożniku. Na tylnej ściance obudowy są w tym celu
wykonane w obudowie otwory w obudowie. Użyj do
instalacji tylko odpowiednich kołków lub śrub. Wybierając
miejsce montażu, uwzględnij zasięg widzenia czujki
i komunikacji z centralę alarmową (patrz punkt „Test PIR”).
podniesiona
osłona czujnika
opuszczona
osłona czujnika
83
Naścienny zestyk sabotażowy
Aby użyć naściennego zestyku sabotażowego, wykonaj
następujące czynności.
1. Otwórz otwór w obudowie na tylnej ściance czujki.
Upewnij się, czy otwór jest dostatecznie duży, aby
pomieścić głowicę wyłącznika sabotażowego.
2. Zaznacz położenie otworu w miejscu na ścianie,
w którym ma być zamontowana czujka. Wywierć
w tym miejscu otwór, włóż do niego odpowiedni kołek
rozporowy i wkręć śrubę (M3). Łeb śruby nie może
odstawać od ściany więcej niż na 2,5 mm.
3. Zamocuj tylną osłonę obudowy do ściany tak, aby łeb
śruby wystawał przez wycięcie i po założeniu obudowy
czujki naciskał na wyłącznik sabotażowy (patrz rysunek).
płaski montaż
do ściany
montaż pionowy
w narożniku
84
W przeciwnym razie może być konieczne dalsze
wykręcenie śruby ze ściany.
Narożnikowy zestyk sabotażowy
Aby użyć narożnikowego zestyku sabotażowego, wykonaj
następujące czynności.
1. Otwórz otwór w obudowie na tylnej ściance czujki.
Upewnij się, czy otwór jest dostatecznie duży, aby
pomieścić głowicę wyłącznika sabotażowego.
2. Umieść w pożądanej pozycji dostarczony w komplecie
narożnikowy pałąk sabotażowy. Zwróć uwagę, aby kołek
na końcu ramienia znajdował się po lewej stronie.
3. Załóż tył czujki na pałąk i zamocuj go do ściany. Zwróć
uwagę, aby kołek pałąka wchodził bez przeszkód przez
otwór Loch na tyle obudowy.
otwór
w obudowie
śruba
(M3)
85
Programowanie
1. Ustaw radiowy system alarmowy Secvest lub
rozszerzenie radiowe w trybie programowania.
Uwzględnij instrukcję odbiornika.
2. Wariant radiowy
Spowoduj zadziałanie jednego zestyku sabotażowego
czujki ruchu, aby wysłać komunikat o sabotażu do
radiowego systemu alarmowego.
Wariant IR
Przytrzymaj diodę LED czujki ruchu przy odbiorniku IR
rozszerzenia radiowego (RFX). Spowoduj zadziałanie
zestyku sabotażowego czujki ruchu.
3. Upewnij się, czy czujka ruchu została wykryta przez
radiowy system alarmowy(rozszerzenie radiowe
a następnie zamknij obudowę.
86
Test PIR
13. Ustaw system alarmowy w trybie testu chodzenia
(patrz odpowiednia instrukcja obsługi).
14. Wyjdź z obszaru monitorowanego przez czujkę
i odczekaj jej czas spoczynku po każdym teście
(„Czas nieaktywności”).
15. Wykonaj różne testy chodzenia, aby przetestować
monitorowany obszar.
16. W razie niepożądanego wyzwolenia czujki
sprawdź jeszcze raz miejsce zamontowania czujki
(patrz „Pozycja”).
Czas nieaktywności
Aby przedłużżywotność baterii, w czujce jest
zintegrowana funkcja czasu nieaktywności. Czas
nieaktywności można skrócić z fabrycznego ustawienia
3 minut do 1 minuty, zdejmując zworkę na płytce
drukowanej. Ustawienie to skraca jednak żywotność baterii.
Aby ułatwić testowanie czujki, czas nieaktywnci
w pierwszych 30 minutach po włożeniu baterii lub po
włączeniu wyłącznika sabotażowego wynosi tylko
10 sekund.
87
„Niniejszym firma ABUS Security-Center GmbH & Co. KG
oświadcza, że urządzenie o numerze artykułu FUBW50000
jest zgodna z podstawowymi wymaganiami oraz odnośnymi
postanowieniami dyrektyw 1999/5/EG. Deklarację
zgodności można uzyskać pod poniższym adresem:
ABUS Security-Center GmbH & Co. KG
Linker Kreuthweg 5
86444 Affing
GERMANY"
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87

Abus FUBW50000 Instrukcja obsługi

Kategoria
Czujniki ruchu
Typ
Instrukcja obsługi