Abus FU8370 Instrukcja obsługi

Marka
Abus
Kategoria
komponenty urządzeń zabezpieczających
Model
FU8370
Rodzaj
Instrukcja obsługi
62
Wstęp
Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie,
dziękujemy za zakup radiowej czujki stłuczkowej. Kupiłeś
produkt wykonany zgodnie z najnowszym stanem techniki.
Produkt ten spełnia wymagania obowzujących norm europej-
skich i krajowych. Zgodność zosta udokumentowana, odpo-
wiednie deklaracje i dokumenty dostępne u producenta.
Aby zachowten stan i zapewnić bezpieczną
eksploatację, użytkownik musi przestrzegać niniejszej
instrukcji obsługi! Z pytaniami proszę zwracać się do
specjalistycznego sprzedawcy.
Wprowadzenie
Radiowa czujka stłuczkowa FU8370 jest czujką akustyczną,
służącą do bezprzewodowego monitorowania stłuczeń szkła
w oknach i drzwiach. Czujka wykrywa hałas, który powstaje
przy stłuczeniu szkła, oraz ciśnienie akustyczne panujące
przy tym w pomieszczeniu. Maksymalny odstęp od monito-
rowanych szyb wynosi 6 m. Czujka jest wyposażona w zestyk
ścienny i zestyk sabotażowy w obudowie.
!
63
Zasady bezpieczeństwa
!Ostrzeżenia dotyczące baterii!
Urządzenie jest zasilane napięciem stałym przez baterię
litową 3 V. Aby zapewnić długą żywotność baterii i uniknąć
pożarów oraz urazów, przestrzegaj następujących
wskazówek.
Nie wyrzucaj zużytych baterii razem z odpadami
domowymi.
Baterie nie mogą być narażone na bezpośrednie
działanie źródeł ciepła lub światła słonecznego
ani przechowywane w miejscach o bardzo
wysokiej temperaturze.
Baterii nie wolno spalać.
Bateria nie może kontaktować się z wodą.
Baterii nie wolno rozbierać, nakłuwać ani
uszkadzać.
Nie wolno zwierać styków baterii.
Należy zabezpieczyć baterię przed dostępem
małych dzieci.
Bateria nie może być ładowana.
OSTRZEŻENIE
!
64
!Ostrożnie!
Niefachowo lub nieporządnie wykonana instalacja może
doprowadzić do błędnej interpretacji sygnałów. Może to
skutkować m.in. fałszywymi alarmami. Koszty ewentualnych
interwencji służb ratowniczych, np.: straży pożarnej lub
policji ponosi użytkownik urządzenia.
Zakres dostawy
Radiowa czujka stłuczkowa
2 kołki rozporowe 6x20 mm
2 śruby 3x22 mm
1 bateria CR2
Wielojęzyczna instrukcja
Dane techniczne
Klasa ochrony
środowiska
I
Poziom bezpieczeństwa
2 EN50131-3
OSTROŻNIE!
65
Mikrofon
Charakterystyka dookólna
Zasięg wykrywania
< 6 m
Temperatura pracy
od -10 °C do +55 °C
Wilgotność powietrza
Względna wilgotność powietrza
< 85 %
Wymiary
80 x 108 x 43 mm (WxSxG)
Masa
140 g
Odporność na
zakłócenia wysokiej
częstotliwości HF
10 V/m
Zasilanie napięciowe
3,0 V DC, bateria litowa typu
CR2
Komunikat o błędzie
„Rozładowana bateria“
< 2,4 V
Częstotliwość
868,6625 MHz
Moc nadawcza HF
10 mW (wejście antenowe)
Monitorowanie
sabotażu
tak
Komunikaty Supervision
co 4 minuty
Materiał obudowy
ABS
Błędy i zmiany techniczne zastrzeżone.
66
Pozycja
Czujka jest wyposażona w czujnik monitorujący całe
pomieszczenie (360°), mimo to powinna być skierowana
bezpośrednio na monitorowaną powierzchnię; nadaje się do
montażu ściennego i na suficie.
Najlepszym miejscem montażu czujki jest ściana
naprzeciwko okna. Równie dobrym miejscem montażu jest
sufit lub ściany boczne.
Najlepsze ustawienie to ok. 2-3 metry od powierzchni szkła.
Należy jednak zachować odstęp co najmniej 1,2 metra od
innych źródeł hałasu (telewizor, radio, drzwi itd.), aby
uniknąć ewentualnych fałszywych alarmów. Maksymalny
odstęp od powierzchni szkła wynosi 6 metrów. Jeżeli szkło
jest antywłamaniowe (klasa od A1 do A3, EH01), odstęp nie
może być większy niż 3,65 metra.
Czujka NIE może być umieszczana:
- W pomieszczeniach z okiennicami wewnętrznymi.
67
- W pomieszczeniach z wykładziną dźwiękochłonną
lub zasłonami tłumiącymi dźwięk.
- W rogu pomieszczenia.
- W szklanych śluzach powietrznych, głośnych
kuchniach, garażach, w pobliżu obrabiarek, na
klatkach schodowych, w łazienkach lub innych
małych i głośnych pomieszczeniach,
- W wilgotnych pomieszczeniach.
- W pobliżu lub na dużych konstrukcjach metalowych.
Bliżej niż 2 metry od lamp fluorescencyjnych, mniej
niż 1 metr od przewodów elektrycznych lub rur
metalowych instalacji wodnych lub gazowych.
W obudowach stalowych. W pobliżu urządzeń
elektrycznych, zwłaszcza komputerów, fotokopiarek
lub sprzętu komunikacyjnego. Wskazówka: warunki
i zakłócenia radiowe mogą się zmieniać z czasem i
z tego względu nie można zagwarantować pracy dla
określonego zakresu pasma transmisji.
Instalacja
7. Otwórz obudowę przez wciśnięcie spodniej części czujki
z boku i zdejmij pokrywę.
8. Przykręć część spodnią w wybranym miejscu na ścianie
lub na suficie.
9. Załóż baterię litową 3,0 V typu CR2 z zachowaniem
prawidłowej biegunowości.
68
10. Aby wyłączyć wewnętrzną diodę LED, załóż zworkę na
tylko jednym styku przyłącza LK3.
11. Jeżeli zielony kabel został podłączony do zestyku bloku
zaciskowego śrubowego oznaczonego napisem „Alarm”,
złącze do zworki LK1 musi być otwarte.
12. Podczas zamykania czujki zwróć uwagę na prawidłowe
ustawienie zestyku sabotażowego.
1
2
3
4
5
6
Złącze do zworki LK3 – dioda programowania LED
wł./wył.
Złącze do zworki LK1 – zamiana wejść
Wycięcie
Bateria
Wycięcie
Wyłącznik sabotażowy
69
LK1 otwarta
Czer
wona
Czarna
Zielona
70
Programowanie
1. Ustaw radiowy system alarmowy/odbiornik radiowy
w trybie programowania. Uwzględnij instrukcję odbiornika.
2. Wariant radiowy
Spowoduj zadziałanie zestyku sabotażowego radiowej
czujki stłuczkowej, aby wysłać komunikat o sabotażu do
radiowego systemu alarmowego.
Wariant IR
Przytrzymaj diodę LED radiowej czujki stłuczkowej przy
odbiorniku IR rozszerzenia radiowego (RFX). Spowoduj
zadziałanie zestyku sabotażowego radiowej czujki
stłuczkowej.
3. Upewnij się, czy radiowa czujka stłuczkowa została
wykryta przez radiowy system alarmowy/odbiornik
radiowy, a następnie zamknij obudowę.
Test chodzenia
5. Ustaw system alarmowy w trybie testu chodzenia (patrz
odpowiednia instrukcja obsługi).
6. Przez głośne klaskanie w ręce sprawdź, czy czujnik
reaguje i czy działa dioda LED. Dioda LED zamiga dwa
razy.
7. Użyj symulatora stłuczenia szkła, aby sprawdz
prawidłowe działanie czujnika. Dioda LED świeci
w trybie ciągłym przez kilka sekund. Czujka wysyła teraz
sygnał alarmowy do centrali alarmowej.
71
8. Otwórz obudowę. Czujka wysyła teraz sygnał
sabotażowy do centrali alarmowej.
Czas testu
Czas testu czujki jest ustawiony fabrycznie na 1 minutę.
Funkcja działa w następujący sposób.
1. Czujka wykrywa hałas i wysyła sygnał do centrali.
Następnie zaczyna się odliczanie czasu testu. W tym
czasie dioda LED miga regularnie raz na sekundę.
2. Po upływie czasu testu czujka ponownie wykrywa tylko
prawidłowe odgłosy tłuczenia szkła.
To urządzenie spełnia wymagania dyrektywy WE:
1999/5/WE o instalacjach radiowych i urządzeniach
telekomunikacyjnych oraz wzajemnym uznawaniu ich
zgodności.
Deklarację zgodności można otrzymać pod adresem:
ABUS Security-Center GmbH & Co. KG
Linker Kreuthweg 5
86444 Affing
NIEMCY
www.abus.com
/