Abus FU8330 Instrukcja obsługi

Marka
Abus
Kategoria
czujniki wody
Model
FU8330
Rodzaj
Instrukcja obsługi
38
Wstęp
Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie,
dziękujemy za zakup radiowej czujki wody.
Kupiłeś produkt wykonany zgodnie
z najnowszym stanem techniki.
Produkt ten spełnia wymagania obow-
zujących norm europejskich i krajowych.
Zgodność została udokumentowana,
odpowiednie deklaracje i dokumenty są
dostępne u producenta.
Aby zachować ten stan i zapewn
bezpieczną eksploatację, użytkownik musi
przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi!
Z pytaniami proszę zwracać się do
specjalistycznego sprzedawcy.
Przestrzegaj wskazówek
zawartych w niniejszej instrukcji!
Nieprzestrzeganie instrukcji
pociąga za sobą utratę praw
gwarancyjnych! Nie ponosimy
odpowiedzialności cywilnej za
szkody następcze!
Całego produktu nie wolno
zmieniać ani przebudowywać.
!
39
Ostrzeżenia dotyczące baterii
Urządzenie jest zasilane napięciem stałym
przez baterię litową 3 V. Aby zapewnić
długą żywotność baterii i uniknąć pożarów
oraz urazów, przestrzegaj następujących
wskazówek.
Nie wyrzucaj zużytych baterii razem
z odpadami domowymi.
Baterie nie mogą być narażone na
bezpośrednie działanie źród
ciepła lub światła słonecznego ani
przechowywane w miejscach o
bardzo wysokiej temperaturze.
Baterii nie wolno spalać.
Bateria nie może kontaktować się
z wodą.
Baterii nie wolno rozbierać,
nakłuwać ani uszkadzać.
Nie wolno zwierać styków baterii.
Należy zabezpieczyć baterię przed
dostępem małych dzieci.
Bateria nie może być ładowana.
Wprowadzenie
Czujka wody FU8330 reaguje na ciecze i
wo, wysając sygnał o ich obecności do
centrali Secvest. Czujka składa s z nadaj-
nika i czujnika, połączonych ze so
przewodem. Funkcję czujki wody można
40
również odwcić. Sygnał jest wtedy
wysyłany w sytuacji, gdy czujka jest sucha.
Dane techniczne
Bateria litowa 3 V CR2
do 3 lat
I (-10 °C do +55 °C)
2
868,6625 MHz
ok. 90 g
90*35*30 mm (nadajnik)
45*10*15 mm (czujnik)
ok. 1 m
Wybór miejsca montażu
Zamontuj czujkę wody w miejscu, które po
pojawieniu się wody zostaje od razu zalane.
Dzięki temu można mieć pewność, że alarm
zostanie wyzwolony możliwie najszybciej.
Zamontuj nadajnik radiowy w miejscu o
optymalnej widoczności. Optymalną pozycję
można określić przy użyciu radiowej skrzynki
testowej. Zamontuj nadajnik możliwe
wysoko. W ten sposób w przypadku szkód
spowodowanych przez wodę nadajnik
dzie chroniony przed uszkodzeniem.
Pamiętaj o zainstalowaniu nadajnika na
równej powierzchni, tak aby zestyki czujnika
wody były skierowane do dołu.
41
Montaż
Otwórz obudowę nadajnika radiowego.
Odkręć śrubę mocującą płytki drukowanej i
ostrożnie wyjmij płytkę z obudowy. Zamontuj
nadajnik radiowy w wybranym miejscu. W
tym celu przykręć tylną ścianę obudowy
czujki do ściany. Ponownie przymocujytkę
w obudowie i ostrożnie załóż dołączoną
baterię litową z zachowaniem prawidłowej
biegunowości. Podłącz kabel czujnika wody
do końcówki wkrętkowej nadajnika.
Mocowanie czujnika wody:
Wybierz miejsce, które w razie szkód
spowodowanych przez wodę zostaje od
razu zalane.
Zmień ustawienia nadajnika radiowego
odpowiednio do preferencji przy użyciu
zworek.
Możliwości ustawiania
Zworka: Disable Tamp
Przy założonej zworce zestyk sabotażowy
czujki jest nieaktywny. Możliwe jest
otwarcie obudowy czujki bez wyzwolenia
alarmu sabotażowego.
Zworka: Disable View State
Przy założonej zworce dioda LED zaczyna
świecić od razu po wykryciu wody przez
czujnik.
42
Zworka: Alarm on Dry
Przy założonej zworce czujnik nie reaguje
na kontakt z wodą, lecz na brak kontaktu.
Zworka: Super Disable
Przy założonej zworce komunikaty
Supervision nie są wysyłane co centrali
alarmowej. To wydłuża żywotność baterii.
Przed założeniem tej zworki należy
pamiętać o tym, że komunikaty Supervision
zostaną wyłączone w centrali alarmowej.
Programowanie
1. Ustaw radiowy system alarmowy
Secvest w trybie programowania.
Uwzględnij instrukcję centrali alarmowej.
2. Spowoduj zadziałanie zestyku
sabotażowego czujki wody, aby wysłać
komunikat o sabotażu do radiowego
systemu alarmowego. Centrala
alarmowa potwierdzi rozpoznanie czujki
przy użyciu podwójnego sygnału
dźwiękowego. Po zaprogramowaniu
należy przydzielić do czujki typ strefy
„Alarm techniczny”.
3. Upewnij się, czy czujka została wykryta
przez radiowy system alarmowy, a
następnie zamknij czujkę.
43
To urządzenie spełnia wymagania
dyrektywy WE: 19995/5/WE o instalacjach
radiowych i urządzeniach telekomunikacyj-
nych oraz wzajemnym uznawaniu ich
zgodności.
Deklarację zgodności można otrzymać pod
adresem:
ABUS Security-Center GmbH & Co. KG
Linker Kreuthweg 5
86444 Affing
NIEMCY
www.abus.com
/