Efco EF 84/14,5 K Instrukcja obsługi

Marka
Efco
Model
EF 84/14,5 K
Rodzaj
Instrukcja obsługi
1
PL
WSKAZÓWKI DO KONSULTACJI
W tekście instrukcji, pewne paragrafy zawierające
szczególnie ważne informacje jeśli chodzi o normy
bezpieczeństwa lub sposób użytkowania urządzenia,
są uwydatnione w różny sposób, według następują-
cych zasad:
lub
Dostarcza dokładniejszego omównienia lub dodat-
kowych elementów do podanych poprzednio wska-
zówek, mając na celu zapobieganie uszkodzeniu sil-
nika lub powodowaniu strat.
W przypadku nieprzestrze-
gania danych wskazówek możliwość zranienia
obsługującego lub osób trzecich.
W przypadku nieprzestrze-
gania danych wskazówek możliwość niebez-
pieczeństwa ciężkiego zranienia obsługującego
lub osób trzecich a nawet zagro-
żenie spowodowania śmierci.
Wszystkie wska-
zówki “przedni”, “tylni”, “prawy” i “le-
wy” odnoszą się do silnika skierowa-
nego ze świecą do przodu w stosun-
ku do obserwatora.
UWAGA
ZAGROŻENIE!
OSTRZEŻENIE!
WAŻNEUWAGA
1.1
1. INFORMACJE OGÓLNE
1. Informacje ogólne ............................................ 1
2. Normy bezpieczeństwa ................................... 1
3. Części składowe i sterowanie ......................... 2
4. Co należy wiedzieć .......................................... 3
5. Zasady użycia .................................................. 4
6. Konserwacja .................................................... 6
7. Niesprawności i sposoby ich usunięcia .......... 8
8. Dane techniczne .............................................. 8
SPIS TREŚCI
Zgodność między opisami w tekście i odpowiednimi
rysunkami (umieszczonymi na obu zewnętrznych stro-
nach okładki) wynika z numeru, który poprzedza tytuł
paragrafu.
PIKTOGRAMY BEZPIECZEŃSTWA
Silnik należy używać z zachowaniem środków ostroż-
ności. W tym celu umieszczono na silniku piktogramy,
służące przypominaniu o podstawowych zasadach
bezpiecznego użytkowania urządzenia. Poniżej opisa-
ne jest ich znaczenie.
Zalecamy również zapoznać się dokładnie z zasadami
bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji.
Uwaga! - Przeczytać i stosować instruk-
cje użycia przed uruchomieniem silnika.
Uwaga! - Benzyna jest łatwopalna. Po-
zostawić silnik do ochłodzenia, co najm-
niej przez 2 minuty, przed tankowaniem.
Uwaga! - Silniki wydzielają tlenek węgla.
NIE uruchamiać w zamkniętym pomi-
eszczeniu.
1.2
(Do skrupulatnego przestrzegania)
A) PRZYUCZENIE
1) Przeczytać uważnie instrukcje obsługi zawarte
w niniejszym opracowaniu oraz instrukcje dotyc-
zące maszyny, w której ten silnik jest zamontowa-
ny. Nauczyć się natychmiastowo zatrzymywać sil-
nik.
2) W żadnym wypadku nie należy pozwalać, aby
silnik był użytkowany przez osoby nie obeznane z
instrukcją obsługi.
3) Nigdy nie należy używać silnika, jeśli w pobliżu
przebywają osoby, a w szczególności dzieci lub
zwierzęta.
2. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
4) Nie zapominać, iż operator lub użytkownik jest
odpowiedzialny za wypadki lub nieprzewidziane
okoliczności w stosunku do osób postronnych lub
ich stanu posiadania.
B) PRZYGOTOWANIE DO PRACY
1) Nie nosić szerokich ubrań, sznurowadeł, biżu-
terii lub innych przedmiotów, które mogłyby zostać
wciągnięte; zebrać długie włosy i pozostawać w
bezpiecznej odległości podczas rozruchu.
2) Wyłączyć silnik i pozostawić go do ochłodzenia
zanim zdejmie się korek ze zbiornika.
3) UWAGA: ZAGROŻENIE! Benzyna jest płynem
łatwopalnym.
przechowywać paliwo w odpowiednich pojem-
nikach;
dolewać paliwo przy użyciu lejka, wyłącznie na
świeżym powietrzu i nie palić podczas tych
czynności, jak zawsze, gdy ma się do czynienia z
paliwem;
nalewać paliwo przed uruchomieniem silnika;
nie dodawać paliwa i nie wyjmować korka zbior-
nika, gdy silnik jest w ruchu lub, kiedy jest nagr-
zany;
– jeżeli wycieka paliwo, nie uruchamiać silnika,
lecz oddalić maszynę z miejsca rozlania się pali-
wa w celu uniknięcia ryzyka pożaru, na tak dłu-
go, aż rozlane paliwo wyparuje i jego opary nie
rozproszą się.
zawsze nałożyć i zakręcić dobrze korki zbiorni-
ka i pojemnika paliwa.
4) Wymienić wadliwe tłumiki i zabezpieczenie, je-
żeli uszkodzone.
C) PODCZAS UŻYTKOWANIA
1) Nie uruchamiać silnika w pomieszczeniach
zamkniętych, gdzie mogą się zbierać niebezpiecz-
ne spaliny tlenku węgla.
2) Nie używać płynów do rozruchu lub innych po-
dobnych produktów.
3) Nie zmieniać regulacji silnika i nie doprowadzać
silnika do zbyt wysokich obrotów.
4) Nie przechylać na bok maszyny do tego stop-
nia, aby spowodować wylanie paliwa poprzez ko-
rek zbiornika silnika.
5) Nie dotykać łopatek cylindra i zabezpieczenia
tłumika, zanim silnik nie ochłodzi się dostatecznie.
6) Zatrzymać silnik i odłączyć przewód świecy za-
płonowej przed kontrolą, czyszczeniem czy
pracami przy maszynie lub przy silniku.
7) Nie pozostawiać silnika w ruchu bez świecy.
8) Przewozić maszynę z pustym zbiornikiem.
D) KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
1) Regularna kontrola stanu technicznego jest
podstawowym warunkiem dla bezpieczeństwa
oraz utrzymania sprawności urządzenia.
2) Nie przechowywać urządzenia z paliwem w
zbiorniku w pomieszczeniu, gdzie opary paliwa
mogłyby przedostać się do płomienia, iskry lub
źródła wysokiej temperatury.
3) Przed odprowadzeniem urządzenia do jakiego-
kolwiek pomieszczenia odczekać, aż silnik
ochłodzi się.
4) W celu zmniejszenia ryzyka pożaru dbać o to,
aby silnik, tłumik wylotowy i miejsce przechowy-
wania paliwa były wolne od pozostałości trawy,
liści lub zbytecznych smarów.
5) Jeśli zaistnieje potrzeba opróżnienia zbiornika,
należy dokonać tego na otwartej przestrzeni oraz
przy zimnym silniku.
ELEMENTY SILNIKA
1. Korek napełniania oleju
ze wskaźnikiem poziomu
2. Korek spustowy oleju
3. Pokrywa filtra powietrza
4. Kołpak świecy
5. Numer fabryczny silnika
URZĄDZENIE KIEROWNICZE GAZU
Ster przyspiesznika (zazwyczaj w formie dźwigni), za-
montowany na maszynie jest połączony z silnikiem za
pomocą przewodu.
Zapoznać się z Instrukcją obsługi maszyny, aby roz-
poznać dźwignię przyspiesznika i jej pozycje, zazwyc-
zaj oznakowane symbolami, które odpowiadają:
CHOKE = używa się podczas rozruchu
na zimno.
FAST = odpowiada pełnym obrotom;
używa się podczas pracy.
SLOW = odpowiada minimalnym obrotom.
3.2
3.1
3. ELEMENTY I URZĄDZENIA KIEROWNICZE
6) Ze względów bezpieczeństwa, nigdy nie uży-
wać silnika, gdy jego części są zużyte lub uszkod-
zone. Części składowe muszą być wymieniane, a
nie naprawiane. Należy stosować wyłącznie orygi-
nalne części zamienne. Części zamienne o nieod-
powiedniej jakości mogą uszkodzić silnik i stano-
wić zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika.
2
PL
Wpiszcie tutaj numer rejestrowy waszego silnika
Silnik jest urządzeniem, którego osiągi, prawidłowość
funcjonowania i okres eksploatacji zależą od wielu
czynników, niektórych zewnętrznych i innych ściśle
połączonych z jakością używanych produktów i regu-
larnością konserwacji.
Poniżej są zamieszczone niektóre dodatkowe infor-
macje, które pozwolą na bardziej świadomą eksploa-
tację waszego silnika.
WARUNKI ŚRODOWISKOWE
a) Temperatury:
Pracując w niskich temperaturach mogą zaistnieć
trudności w rozruchu na zimno.
Pracując w bardzo wysokich temperaturach można
mieć trudności w rozruchu na gorąco, spowodowa-
ne wyparowaniem paliwa z wanienki gaźnika lub z
pompy.
W każdym przypadku należy dostosować typ oleju
do temperatury użycia.
b) Wysokości:
Maksymalna moc silnika endotermicznego zmniejs-
za się progresywnie wraz ze wzrostem wysokości
nad poziomem morza.
Zwiększając znacznie wysokość, należy zatem
zmniejszyć obciążenie maszyny, unikając prac
szczególnie ciężkich.
PALIWO
Dobra jakość używanej benzny jest podstawą prawid-
łowego funkcjonowania silnika.
a) Używać benzyny bezołowiowej (zielonej) z mini-
malna liczbą 90 oktanów.
b) Używać zawsze benzyny świeżej i czystej; naby-
wać paliwa w takiej ilości, aby nie pozostało nieu-
żywane przez więcej niż 30 dni, powyżej których
mogą się utworzyć osady wewnątrz pojemnika lub
zbiornika.
c) Nie używać benzyny zawierającej metanol.
d) Nie dodawać oleju czy jakichkolwiek innych do-
tatkóv do benzyny.
4.2
4.1
4. CO NALEŻY WIEDZIEĆ
OLEJ
Używać zawsze olejów dobrej jakości, wybierając gra-
dację w zależności od temperatury eksploatacji.
a) Używać wyłącznie oleju przymywającego o jakości
nie niższej od SF-SG.
b) Wybrać stopień lepkości SAE na bazie niniejszej
tabeli:
od 5 do 35 ˚C = SAE 30
od -15 do +35 ˚C = 10W-30 (Uniwersalny)
c) Używanie oleju uniwersalnego może powodować
zwiększone zużycie w okresach o wysokiej tempe-
raturze, stąd należy częściej sprawdzać jego po-
ziom.
d) Nie mieszać olejów różnych producentów i o róż-
nych cechach.
e) Używanie oleju SAE30 w temperaturach poniżej
+5˚C może spowodować uszkodzenie silnika przez
nieodpowiednie smarowanie.
f) Nie napełniać powyżej poziomu «MAX» (zobacz
5.1.1); zbyt wysoki poziom może spowodować:
dymienie na wydechu;
zaolejenie świecy lub filtra powietrza i wynika-
jące z tego trudności w rozruchu.
FILTR POWIETRZA
Efektywność filtra powietrza jest determinująca, dla
uniknięcia, aby resztki i i pyłki mogły być pochłaniane
przez silnik, zmniejszając jego osiągi i czas trwałości.
a) Utrzymywać element filtrujący wolny od pozosta-
łości i zawsze w doskonałym stanie (zobacz 6.5).
b) Jeżeli to konieczne, zastąpić element filtrujący
oryginalną częścią zamienną; elementy filtrujące
nieodpowiednie mogą zmniejszyć efektywność i
trwałość silnika.
c) Nie uruchamiać nigdy silnika bez elementu filtrują-
cego właściwie zamontowanego.
ŚWIECA
Nie wszystkie świece silników endotermicznych są ta-
kie same!
a) Używać wyłącznie świec oznaczonego typu, które
mają odpowiednią gradację termiczną.
b) Zwracać uwagę na długość gwintu; gwint zbyt dłu-
gi uszkadza definitywnie silnik.
c) Sprwadzać czystość i prawidłową odległość międ-
zy elektrodami (zobacz 6.6).
4.5
4.4
4.3
3
PL
PRZED KAŻDYM UŻYCIEM
Przed każdym użyciem silnika dobrze jest wykonać
szereg kontroli mających na celu zabezpieczenie pra-
widłowości funkcjonowania.
Kontrola poziomu oleju
W zależności od typu używanego oleju, stosować się
do wskazówek zamieszczonych w odpowiednim
rozdziale (zobacz 8.1).
a) Ustawić maszynę na płaskiej powierzchni.
b) Wyczyścić strefę wokół korka napełniania.
c) Odkręcić korek (1), wyczyścić końcówkę wskaźni-
ka poziomu oleju (2) i włożyć go, opierając korek na
wlewie, jak pokazano na ilustracji, nie za kręcając
go do końca.
d) Wyjąć ponownie korek ze wskaźnikiem i sprawdzić
poziom oleju, który powinien zawierać się
pomiędzy dwoma nacięciami «MIN» i «MAX».
e) Uzupełniać, jeśli potrzeba, olejem tego samego ty-
pu, aż do osiągnięcia poziomu «MAX», uważając,
aby nie wlać oleju poza obręb otworu napełniania.
f) Zakręcić do końca korek (1) i wyczyścić wszelkie
ślady ewentualnie rozlanego oleju.
Kontrola filtra powietrza
Skuteczność filtra powietrza jest niezbędnym warun-
kiem właściwego funkcjonowania silnika; nie urucha-
miać silnika jeżeli brakuje elementu filtrującego lub
jest on zniszczony.
a) Czyścić strefę otaczającą pokrywę (1) filtra.
b) Zdjąć pokrywę (1) odkręcając dwie gałki
(2 - TRE0701 - TRE0801) lub odczepiając wpusty
(2a - TRE0702).
c) Skontrolować stan elementu filtrującego (3), który
musi być cały, czysty i w pełnej sprawności; w
przeciwnym wypadku przewidzieć jego konserwa-
cję lub wymianę (zobacz 6.5).
d) Zamontować ponownie pokrywę (1).
Tankowanie palwa
Unikać rozlania paliwa na
plastykowe części silnika lub maszyny, aby zapo-
biec ich zniszczeniu, a ewentualny każdy ślad wyla-
nego paliwa natychmiast usunąć. Gwarancja nie
pokrywa uszkodzeń części plastykowych spowodo-
wanych kontaktem z paliwem.
WAŻNE
5.1.3
5.1.2
5.1.1
5.1
5. ZASADY UŻYCIA
Cechy paliwa podane są w specyficznym ozdziale (zo-
bacz 4.2 i 8.1).
Tankowanie musi się odbywać przy zimnym silniku,
według wskazówek zamieszczonych w Instrukcji ob-
sługi maszyny.
Kołpak świecy
Połączyć solidnie kołpak (1) przewodu ze świecą (2),
upewniając się, że nie ma śladów zanieczyszczeń
wewnątrz kołpaka i na końcówce świecy.
ROZRUCH SILNIKA (na zimno)
Rozruch silnika musi następować według wskazań
zamieszczonych w Instrukcji obsługi maszyny, dbając
zawsze o wyłączenie każdego urządzenia (jeżeli prze-
widziane) będącego w stanie spowodować posuw
maszyny lub zatrzymanie się silnika.
a) Przesunąć dźwignię przyspiesznika do pozycji
«CHOKE».
b) Uruchomić kluczyk zapłonu zgodnie ze wskazania-
mi w Instrukcji obsługi maszyny.
Po kilku sekundach, przesunąć stopniowo dźwignię
przyspiesznika (1) od pozycji «CHOKE» do pozycji
«FAST» lub «SLOW».
ROZRUCH SILNIKA (na gorąco)
¤) Powtórzyć całą procedurę opisaną dla rozruchu na
zimno z przyspiesznikiem w pozycji «FAST».
UŻYWANIE SILNIKA PODCZAS PRACY
W celu optymalizacji wydajności i osiągów silnika,
wskazane jest, aby był on używany na najwyższych o-
brotach, przesuwając dźwignię przyspiesznika do po-
zycji «FAST».
Trzymać ręce z dala od tłu-
mika wydechu i otaczającej go strefy, ponieważ
mogą one osiągać bardzo wysokie temperatury.
Przy silniku w ruchu nie zbliżać się z powiewną
OSTRZEŻENIE!
5.4
5.3
5.2
5.1.4
4
PL
odzieżą (krawaty, szaliki, itp.) lub z włosami do
górnej części silnika.
Nie pracować na zboczach
nachylonych ponad 20˚, może to szkodzić dobremu
funkcjonowaniu silnika.
ZATRZYMANIE SILNIKA PODCZAS PRACY
a) Ustawić przyspiesznik w pozycji «SLOW».
b) Pozostawić w ruchu silnik na minimalnych obro-
tach przez co najmniej 15-20 sekund.
c) Zatrzymać silnik w sposób wskazany w Instrukcji
obsługi maszyny.
ZATRZYMANIE SILNIKA PO PRACY
a) Ustawić przyspiesznik w pozycji «SLOW».
b) Pozostawić w ruchu silnik na minimalnych obro-
tach przez co najmniej 15-20 sekund.
c) Zatrzymać silnik zgodnie ze wskazaniami z Instruk-
cji obsługi maszyny
d) Przy zimnym silniku, odłączyć kołpak (1) świecy i
wyjąć kluczyk zapłonu (jeżeli przewidziany).
e) Usunąć wszystkie pozostałości z silnika, a w
szczególności ze strefy tłumika wydechu, dla
zmniejszenia ryzyka wywołania pożaru.
CZYSZCZENIE I PRZYGOTOWANIE
DO PONOWNEGO UŻYCIA
a) Nie używać strumienia wody czy lanc pod ciśnie-
niem do czyszczenia zewnętrznych części silnika.
b) Najlepiej używać pistoletu ze sprężonym powietr-
zem (max 6 bar), unikając, aby resztki czy pył nie
przedostały się do wewnętrznych części.
c) Umieścić maszynę (i silnik) w suchym miejscu,
chroniąc przed niepogodą i dostatecznie prze-
wietrznym.
DŁUGIE NIEUŻYWANIE (powyżej 30 dni)
Gdy przewiduje się długi okres nieużywania silnika (na
przykład po zakończeniu sezonu), należy przedsięw-
ziąć niektóre środki zabezpieczające, które sprzyjają
późniejszemu powtórnemu stosowaniu.
5.8
5.7
5.6
5.5
WAŻNE
a) Aby zapobiec tworzenia się wewnątrz osadu,
opróżnić zbiornik paliwa odkręcając korek (1) wa-
nienki gaźnika, zbierając wszystkie pozostałe pali-
wo w odpowiedni pojemnik. Po zakończeniu tej
czynności pamiętać o zakręceniu do końca korka
(1).
b) Wyjąć świecę i wlać w otwór świecy około 3 cl czy-
stego oleju silnikowego, po czym, trzymając zatka-
ny szmatką otwór, uruchomić na krótko rozrusznik,
aby wykonać kilka obrotów silnika i rozprowadzić
olej po wewnętrznej stronie cylindra. Na koniec
zamontować świecę, ale nie łączyć jej z kołpakiem
przewodu.
5
PL
ZALECENIA W ZAKRESIE
BEZPIECZEŃSTWA
Odłączyć kołpak świecy i
przeczytać instrukcje przed rozpoczęciem ja-
kichkolwiek prac związanych z czyszczeniem,
konserwacją czy naprawą. Założyć odpowiedni
ubiór i rękawice robocze odpowiednie na
wszystkie sytuacje zagrożenia dla rąk. Nie wy-
konywać prac konserwacyjnych czy na-
prawczych, jeżeli nie posiada się niezbędnych
narzędzi i odpowiedniego przygotowania tech-
nicznego.
Nie pozostawiać w środowi-
sku zużytych olejów, paliw ani żadnych innych sub-
stancji zanieczyszczających.
PROGRAM KONSERWACJI
Postępować według programu konserwacji wskaza-
nemu w tabeli, przestrzegając pierwszy termin.
1)
Wymienić olej po każdych 25 godzinach, jeżeli silnik
pracuje na pełnych obrotach lub przy wysokiej tem-
peraturze.
2)
Czyścić filtr powietrza częściej, jeśli maszyna pracu-
je na obszarze o obfitym kurzu.
3)
Należy wykonać w Specjalistycznym serwisie.
6.2
WAŻNE
OSTRZEŻENIE!
6.1
6. KONSERWACJA
WYMIANA OLEJU
W zależności od typu używanego oleju, stosować się
do wskazówek zamieszczonych w odpowiednim
rozdziale (zobacz 8.1).
Wykonać opróżnianie oleju
przy gorącym silniku, uważając aby nie dotykać
gorących części czy wypróżnionego oleju.
Spuszczając olej, poza stosowaniem odmiennych
zaleceń, zawartych w instrukcji maszyny, należy:
a) Ustawić maszynę na płaskiej powierzchni.
b) Wyczyścić strefę wokół korka napełniania i odkrę-
cić korek ze wskaźnikiem (1).
c) Przygotować odpowiedni pojemnik na zebranie o-
leju i odkręcić korek spustowy (2).
d) Zamontować korek spustowy (2), dbając o prawid-
łowe usytuowanie uszczelki i dokręcić go.
e) Napełnić nowym olejem (zobacz 5.1.1).
f) Skontrolować na wskaźniku (3) czy poziom oleju
osiąga nacięcie «MAX».
g) Nałożyć korek (1) i wyczyścić wszelkie ślady ewen-
tualnie rozlanego oleju.
Maksymalna ilość oleju znaj-
dująca się w silniku wynosi 1,2 litry. Napełniać stop-
niowo dodając małe ilości oleju, sprawdzając za
każdym razem osiągnięty poziom, w taki sposób,
aby nie przekroczyć nacięcia «MAX» na wskaźniku
paliwa.
CZYSZCZENIE TŁUMIKA I SILNIKA
Czyszczenie tłumika musi być przeprowadzane przy
zimnym silniku.
a) Przy pomocy strumienia sprężonego powietrza,
usunąć z tłumika i z jego zabezpieczeń wszelkie
resztki lub zanieczyszczenia, które mogą spowo-
dować pożar.
b) Dbać, aby wloty chodzącego powietrza (1) nie były
zatkane.
c) Przemyć plastykowe części gąbką (2) namoczoną
w wodzie z detergentem.
KONSERWACJA FILTRA POWIETRZA
a) Czyścić strefę otaczającą pokrywę (1) filtra.
b) Zdjąć pokrywę (1) odkręcając dwie gałki (2 -
TRE0701 - TRE0801) lub odczepiając wpusty (2a -
TRE0702).
6.5
6.4
UWAGA
OSTRZEŻENIE!
6.3
6
PL
Kontrola poziomu oleju
- --
(zobacz 5.1.1)
Wymiana oleju
1)
- -
(zobacz 6.3)
Czyszczenie tłumika
- --
silnika (zobacz 6.4)
Kontrola i czyszczenie
- --
filtra powietrza
2)
(zobacz 6.5)
Wymiana filtra powietrza
-- -
(zobacz 6.5)
Kontrola świecy
-- -
(zobacz 6.6)
Wymiana świecy
---
(zobacz 6.6)
Kontrola filtra
---
benzyny
3)
Czynność
Po pierwszych
5 godzinach
Co 5 godzin lub po
każdym użyciu
Co 50 godzin lub na
koniec sezonu
Co 100 godzin
c) Usunąć element filtrujący (3a + 3b).
d) Usunąć filtr wstępny (3b) z wkładu (3a).
e) Uderzać wkład (3a) o solidną powierzchnię i
wdmuchiwać sprężone powietrze od wewnątrz w
celu usunięcia kurzu i pozostałości.
f) Myć filtr wstępny z gąbki (3b) w wodzie z
deteregentem i pozostawić go do wyschnięcia na
powietrzu.
Nie używać wody, benzyny,
środków piorących lub innych do czyszczenia
wkładki.
Filtr wstępny z gąbki (3b) NIE
może być smarowany olejem.
g) Oczyścić wnętrze gniazda (4) na filtr z kurzu i pozo-
stałości, dbając o zatkanie szmatką przewodu
sawnego (5) dla uniknięcia przedostania się ich do
silnika.
h) Usunąć szmatkę (5), umieścić element filtrujący
(3b + 3a) w swoim gnieździe i zamontować pokry-
wę (1).
KONTROLA I KONSERWACJA ŚWIECY
a) Wymontować świecę (1) kluczem do rur (2).
b) Wyczyścić elektrody (3) szczotką metalową,
usuwając ewentualne nagary.
c) Sprawdzić przy pomocy grubościomierza (4) czy
odległość między elektrodami jest prawidłowa
(0,6 - 0,8 mm).
d) Zamontować świecę (1) i dokręcić kluczem do rur
(2).
Wymienić świecę, jeżeli elektrody są przepalone lub
jeśli porcelana okazuje się uszkodzona czy popękana.
Zagrożenie pożarowe! Nie wy-
konywać kontroli urządzenia zapłonowego przy
świecy nie wkręconej w swoim gnieździe.
Używać wyłącznie świec
oznaczonego typu (zobacz 8.1).
WAŻNE
OSTRZEŻENIE!
6.6
WAŻNE
WAŻNE
7
PL
8
PL
SCHEMAT ZAOPATRZENIA W BENZYN I CZ ŚCI ZAMIENNE
Paliwo ....................................................................................... Benzyny bezołowiowa (zielona) minimum 90 N.O.
Olej silnikowy: od 5 do 35 ˚C ...................................................................................................................... SAE 30
od -15 do +35 ˚C ............................................................................................................... 10W-30
Pojemność miski oleju .............................................................................................................................. 1,2 litrów
Typ świecy ................................................................................. QC12YC / RC12YC (Champion) lub równoważne
Odległość miedzy elektrodami ............................................................................................................ 0,6 - 0,8 mm
8. DANE TECHNICZNE
NIESPRAWNOŚCI MOŻLIWA PRZYCZYNA SPOSÓB USUNI CIA
7. NIESPRAWNOŚCI I SPOSOBY USUNI CIA ICH
a) Trudność
w uruchomieniu
b) Funkcjonowanie
nieregularne
c) Utrata mocy
podczas pracy
Brak paliwa
Stare paliwo lub osad w zbiorniku
Niepoprawna procedura uruchomienia
Świeca odłączona
Świeca mokra lub elektrody świecy
zabrudzone, albo znajdują się w
nieodpowiedniej odległości
Filtr powietrza zatkany
Olej nieodpowiedni do pory roku
Odparowywanie paliwa z gaźnika (vapor
lock) spowodwane wysokimi temperaturami
Problemy wytwarzania mieszanki palnej
Problemy zapalenia
Elektrody świecy zabrudzone lub odległość
między nimi nieodpowiednia
Kołpak świecy nieprawidłowo nałożony.
Filtr powietrza zatkany
Ster przyspiesznika w pozycji «CHOKE»
Problemy wytwarzania mieszanki palnej
Problemy zapalenia
Filtr powietrza zatkany
Problemy wytwarzania mieszanki palnej
Sprawdzić i dopełnić (patrz 5.1.3)
Opróżnić zbiornik i wlać świeże paliwo
Wykonać poprawnie rozruch (zobacz 5.2)
Sprawdzić czy kołpak jest dobrze
usadzony na świecy (patrz 5.1.4)
Sprawdzić (patrz 6.6)
Skontrolować i oczyścić (patrz 6.5)
Wymienić z odpowiednim olejem (patrz 6.3)
Odczekać kilka minut i ponowić próbę
rozruchu (patrz 5.3)
Skontaktować się z Autoryzowanym
Ośrodkiem Obsługi
Skontaktować się z Autoryzowanym
Ośrodkiem Obsługi
Sprawdzić (patrz 6.6)
Sprawdzić czy kołpak jest nałożony
w sposób trwały (zobacz 5.1.4).
Skontrolować i oczyścić (patrz 6.5)
Przenieść dźwignię do pozycji «FAST»
Skontaktować się z Autoryzowanym
Ośrodkiem Obsługi
Skontaktować się z Autoryzowanym
Ośrodkiem Obsługi
Skontrolować i oczyścić (patrz 6.5)
Skontaktować się z Autoryzowanym
Ośrodkiem Obsługi
/

Ten podręcznik jest również odpowiedni