Skil 0740 AS Instrukcja obsługi

Marka
Skil
Kategoria
nożyce do żywopłotu
Model
0740 AS
Typ
Instrukcja obsługi
57
BEZPIECZEŃSTWO
OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA! Należy przeczytać wszystkie wskazówki i
przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek
mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie
obrażenia ciała. Należy starannie przechowywać
wszystkie przepisy i wskazówki bezpieczeństwa dla
dalszego zastosowania. Użyte w poniższym tekście
pojęcie “elektronarzędzie” odnosi się do elektronarzędzi
zasilanych energią elektryczną z sieci (z przewodem
zasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych akumulatorami
(bez przewodu zasilającego).
1) BEZPIECZEŃSTWO MIEJSCA PRACY
a) Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości i
dobrze oświetlone. Nieporządek lub nie oświetlone
miejsce pracy mogą doprowadzić do wypadków.
b) Nie należy pracować tym narzędziem w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np.
łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia
wytwarzają iskry, które mogą podpalić ten pył lub pary.
c) Elektronarzędzie trzymać podczas pracy z daleka
od dzieci i innych osób. Przy nieuwadze można stracić
kontrolę nad narzędziem.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka urządzenia musi pasować do gniazda. Nie
wolno modyfikować wtyczki w jakikolwiek sposób.
Nie należy używać wtyczek adapterowych razem z
uziemnionymi narzędziami. Niezmienione wtyczki i
pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
b) Należy unikać kontaktu z uziemnionymi
powierzchniami jak rury, grzejniki, piece i lodówki.
Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, gdy
Państwa ciało jest uziemnione.
c) Urządzenie należy przechowywać zabezpieczone
przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do
elektronarzędzia podwyższa ryzyko porażenia prądem.
d) Nigdy nie należy używać kabla do innych czynności.
Nigdy nie używać kabla do noszenia urządzenia za
kabel, zawieszenia lub do wyciągania wtyczki z
gniazda. Kabel należy trzymać z daleka od wysokich
temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych
części urządzenia. Uszkodzone lub poplątane kable
zwiększają ryzyko porażenia prądem.
e) W przypadku, kiedy elektronarzędziem pracuje się
na świeżym powietrzu należy używać kabla
przedłużającego, który dopuszczony jest do
używania na zewnątrz. Użycie dopuszczonego do
używania na zewnątrz kabla przedłużającego zmniejsza
ryzyko porażenia prądem.
f) Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania
elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy
użyć wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego.
Zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowo-
prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSÓB
a) Należy być uważnym, uważać na to co się robi i
pracę elektronarzędziem rozpoczynać z rozsądkiem.
Nie należy używać urządzenia gdy jest się
zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu
lub lekarstw. Moment nieuwagi przy użyciu urządzenia
może doprowadzić do poważnych urażeń ciała.
b) Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i
zawsze okulary ochronne. Noszenie osobistego
wyposażenia ochronnego jak maska przeciwpyłowa, nie
ślizgające się buty robocze, hełm ochronny lub ochrona
słuchu, w zależności od rodzaju i zastosowania
elektronarzędzia zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
c) Należy unikać niezamierzonego uruchomienia
narzędzia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka i/
lub podłączeniem do akumulatora, a także przed
podniesieniem lub przeniesieniem elektronarzędzia,
należy upewnić się, że elektronarzędzie jest
wyłączone. Trzymanie palca na wyłączniku podczas
przenoszenia elektronarzędzia lub podłączenie do prądu
włączonego narzędzia, może stać się przyczyną
wypadków.
d) Zanim urządzenie zostanie włączone należy usunąć
narzędzia nastawcze lub klucze. Narzędzie lub klucz,
które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia
mogą doprowadzić do obrażeń ciała.
e) Nie należy przeceniać swoich możliwości. Należy
dbać o bezpieczną pozycję pracy i zawsze
utrzymywać równowagę. Przez to możliwa jest lepsza
kontrola urządzenia w nieprzewidzianych sytuacjach.
f) Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić
luźnego ubrania lub biżuterii. Włosy, ubranie i
rękawice należy trzymać z daleka od ruchomych
elementów. Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy
mogą zostać pociągnięte przez poruszające się części.
g) W przypadku, kiedy możliwe jest zamontowanie
urządzeń odsysających lub podchwytujących należy
upewnić się, czy są one właściwie podłączone i
prawidłowo użyte. Użycie urządzenia odsysającego pył
może zmniejszyć zagrożenie pyłami.
4) UWAŻNE OBCOWANIE ORAZ UŻYCIE
ELEKTRONARZĘDZIA
a) Nie należy przeciążać urządzenia. Do pracy używać
należy elektronarzędzia, które jest do tego
przewidziane. Odpowiednim narzędziem pracuje się
lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie sprawności.
b) Nie należy używać elektronarzędzia, którego
włącznik/wyłącznik jest uszkodzony.
Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub
wyłączyć jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
c) Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu lub
po zaprzestaniu pracy narzędziem, należy
wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub usunąć
akumulator. Ten środek ostrożności zapobiega
niezamierzonemu włączeniu się urządzenia.
d) Nie używane elektronarzędzia należy przechowywać
poza zasięgiem dzieci. Nie należy udostępniać
narzędzia osobom, które jego nie umieją lub nie
przeczytały tych przepisów. Używane przez
niedoświadczone osoby elektronarzędzia są
niebezpieczne.
e) Urządzenie należy starannie konserwować. Należy
kontrolować, czy ruchome części urządzenia
funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy
części nie są pęknięte lub uszkodzone, co mogłoby
mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie
urządzenia. Uszkodzone narzędzie należy przed
58
użyciem urządzenia oddać do naprawy. Wiele
wypadków spowodowanych jest przez niewłaściwą
konserwację elektronarzędzi.
f) Osprzęt tnący należy utrzymywać ostry i czysty.
Starannie pielęgnowany osprzęt tnący z ostrymi
krawędziami tnącymi blokoje się rzadziej i łatwiej się
używa.
g) Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia itd. należy
używać odpowiednio do tych przepisów.
Uwzględnić należy przy tym warunki pracy i
czynność do wykonania. Użycie elektronarzędzi do
innych niż przewidziane prace może doprowadzić do
niebezpiecznych sytuacji.
5) SERWIS
a) Naprawę urządzenia należy zlecić jedynie
kwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu
oryginalnych części zamiennych. To gwarantuje, że
bezpieczeństwo użytkowania zostanie zachowane.
INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE DOTYCZĄCE
NOŻYC DO ŻYWOPŁOTÓW
PRZED UŻYCIEM
Przed pierwszym użyciem narzędzia zalecane jest
zasięgnięcie informacji praktycznych
To urządzenie nie może być obsługiwane przez
osoby (włącznie z dziećmi) o obniżonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, nieposiadające stosownego
doświadczenia i wiedzy, chyba że używają go pod
nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich
bezpieczeństwo lub zostały przez nią odpowiednio
poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia
Upewnić się, że dzieci nie bawią się urządzeniem
Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru
Narzędzia należy używać wyłącznie przy świetle
dziennym lub odpowiednim sztucznym oświetleniu
Nie należy przycinać mokrych żywopłotów ani krzewów
Nie wolno używać narzędzia z uszkodzoną osłoną
Każdorazowo sprawdzać, czy napięcie zasilania jest
zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej
urządzenia (narzędzia na napięcie znamionowe 230V lub
240V zasilać można także napięciem 220V)
Sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo; w
przypadku uszkodzenia naprawy powinien dokonać
wykwalifikowany personel techniczny; nigdy nie otwierać
samemu urządzenia
Regularnie sprawdzać kabel i zleć jego wymianę
wykwalifikowanej osobie w przypadku uszkodzenia
Należy stosować wyłącznie przedłużacze przystosowane
do użycia na dworze, wyposażone w wodoszczelne
gniazdo sprzęgające
W przypadku korzystania z kabla przedłużającego należy
zwrócić uwagę, aby był maksymalnie nawinięty na bęben
oraz był przystosowany do przewodzenia prądu o
natężeniu przynajmniej 16 A
Należy regularnie sprawdzać przedłużacz i wymienić go
w razie stwierdzenia uszkodzeń (wadliwe przedłużacze
mogą stwarzać zagrożenie)
Podczas pracy w otoczeniu o wysokiej wilgotności należy
używać wyłącznika różnicowoprądowego z natężeniem
prądu wyzwalającego wynoszącym maksymalnie 30 mA
Przed użyciem należy starannie sprawdzić miejsce cięcia
i usunąć wszelkie ciała obce, które mogłyby dostać się
między noże tnące (na przykład kamienie, gwoździe,
siatkę ogrodzeniową, metalowe podpórki do krzewów)
PODCZAS UŻYWANIA
Należy nosić rękawice ochronne, dopasowane ubranie
oraz solidne obuwie
Nie należy używać narzędzia bez obuwia lub w
sandałach
Używając narzędzia, należy zawsze mieć na sobie długie
spodnie i bluzę lub koszulę z długimi rękawami
Używając narzędzia, należy zachować odległość 5 m od
innych osób i zwierząt
Podczas pracy należy pamiętać o zachowaniu stabilnej
postawy (nie należy się wychylać, zwłaszcza stojąc na
schodach lub drabinie)
Nie należy zbliżać części ciała do noży tnących, nie
należy usuwać odciętego materiału ani
przytrzymywać go podczas cięcia, gdy noże się
poruszają, a przed usunięciem zakleszczonego
materiału należy sprawdzić, czy narzędzie jest
wyłączone (chwilowa nieuwaga podczas obsługi
narzędzia może skutkować poważnymi obrażeniami
ciała)
Należy uważać, aby przewód (przedłużacz) nie
znalazł się w obszarze cięcia (podczas pracy przewód
może być ukryty w krzewach i może zostać przypadkowo
przecięty)
Elektronarzędzia należy dotykać jedynie przy
izolowanych powierzchniach uchwytu, ponieważ
noże tnące mogą zetknąć się z ukrytym
okablowaniem lub przewodem narzędzia (przecięcie
przewodów pod napięciem przez noże tnące może
spowodować porażenie operatora prądem)
Nie należy deptać ani zgniatać przewodu (przedłużacza),
jak również ciągnąć za niego
Należy trzymać przewód (przedłużacz) z dala od źródeł
ciepła, oleju oraz ostrych krawędzi
W przypadku wadliwego działnia mechanicznych lub
elektrycznych elementów urządzenia, należy
bezzwocznie odłączyć narzędzie i wyjąć wtyczkę
PO UŻYCIU
Po zakończeniu pracy należy wyłączyć narzędzie i
wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego
Narzędzie należy przenosić za uchwyt, z
niepracującymi nożami tnącymi, a podczas
przenoszenia lub przechowywania należy zawsze
mocować na narzędziu osłonę noży (prawidłowe
postępowanie z narzędziem zmniejszy zagrożenie
obrażeń ciała na skutek kontaktu z nożami tnącymi)
Przechowywać urządzenia we wnętrzach w suchym,
zamkniętym pomieszczeniu z dala od dzieci
OBJAŚNIENIE SYMBOLI NA NARZĘDZIU
3 Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi
4 Narzędzia nie należy narażać na działanie opadów
atmosferycznych
5 Należy stosować okulary ochronne i ochraniacze suchu
6 W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub przecięcia
przewodu (przedłużacza) podczas pracy należy
natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego
7 Podwójna izolacja (brak uziemienia)
59
UŻYTKOWANIE
Ogranicznik przewodu 8
- należy nałożyć pętlę przedłużacza na ogranicznik A,
jak przedstawiono na ilustracji
- należy mocno dociągnąć, aby stabilnie zamocować
przedłużacz
Dwuręczny włącznik bezpieczeństwa 9
Zabezpiecza narzędzie przed przypadkowym
włączeniem
- należy włączyć narzędzie, wciskając jednocześnie
włącznik B i włącznik C
- narzędzie jest wyłączane przez zwolnienie włącznika
B lub włącznika C
Obsługa narzędzia
! przycinanie żywopłotu można rozpocząć dopiero
po uruchomieniu silnika
! nie należy używać nożyc do cięcia roślin
płożących, aby nie dopuścić do uszkodzenia
noży tnących przez ziemię/piasek D
! nie należy przeciążać urządzenia przez cięcie
gałęzi o grubości przekraczającej 14 mm
- przed wyłączeniem narzędzia należy je odsunąć od
obszaru cięcia
! po wyłączeniu narzędzia noże będą się poruszać
przez kilka sekund
Osłona czubka noża F 2
- zapobiega odrzutowi narzędzia w przypadku kontaktu
z twardymi przedmiotami (na przykład słupkiem
ogrodzenia lub ścianą)
- chroni końcówki noży przed uszkodzeniem
Przycinanie żywopłotów 0
- w pierwszej kolejności należy przyciąć boki żywopłotu
(od dołu do góry), a następnie jego czubek
- bok żywopłotu należy przycinać tak, aby nieznacznie
zwężał się ku górze
- grubsze gałęzie należy przyciąć przy użyciu piły
ręcznej lub nożyc ogrodniczych
Utrzymywanie i prowadzenie narzędzia
- trzeba mocno trzymać narzędzie obiema rękami i
zachowywać bezpieczną odległość
! podczas pracy zawsze trzymać narzędzie za
uchwyt(y) ograniczone szarym kolorem !
- narzędzie należy prowadzić przed sobą
- należy zawsze pilnować, aby przedłużacz nie
znajdował się w pobliżu obszaru cięcia
- przycinanie należy rozpocząć w pobliżu gniazda
sieciowego i odsuwać się od niego w miarę pracy
WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA
Przycinanie żywopłotu na równej wysokości
- na całej długości żywopłotu należy zamocować
sznurek biegnący na żądanym poziomie
- należy przyciąć żywopłot tuż nad sznurkiem
Zalecane czasy cięcia/przycinania żywopłotów (Europa
Zachodnia)
- żywopłoty liściaste należy przycinać w czerwcu i
październiku
- żywopłoty zimozielone należy przycinać w kwietniu i
sierpniu
- żywopłoty iglaste i inne szybko rosnące krzewy należy
przycinać co 6 tygodni od maja do października
KONSERWACJA / SERWIS
Narzędzie nie jest przeznaczone do zastosowań
profesjonalnych
Należy utrzymywać narzędzie, jego przewód i noże tnące
w czystości
! przed przystąpieniem do czyszczenia należy
wyjąć wtyk z gniazda sieciowego
- narzędzie należy czyścić wilgotną, miękką szmatką
(nie używać środków czyszczących ani
rozpuszczalników)
- otwory wentylacyjne G 2 należy czyścić regularnie za
pomocą szczotki lub sprężonego powietrza
- po użyciu należy starannie oczyścić i lekko
nasmarować noże tnące
! podczas obsługi lub czyszczenia noży tnących
należy zawsze nosić rękawice
Należy regularnie sprawdzać stan noży tnących i
dokręcenie śrub noży
Należy regularnie sprawdzać narzędzie pod kątem
zużytych lub uszkodzonych elementów i wymienić je lub
naprawić w razie potrzeby
Ostrzenie noży tnących
! przed przystąpieniem do ostrzenia należy
wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego
- noże tnące uszkodzone przez kontakt z twardym
przedmiotem należy ostrzyć przy użyciu niewielkiego i
gładkiego pilnika
- zaleca się jednak, aby przekazać noże do ostrzenia
specjaliście
- po ostrzeniu należy nasmarować noże tnące
Przechowywanie @
- należy stabilnie zamocować szynę do
przechowywania H na ścianie przy użyciu 4 śrub
(niedostarczane wraz z narzędziem) i
wypoziomować ją
- narzędzie należy przechowywać z zamocowaną
osłoną noży J
- przed przechowywaniem należy przetrzeć noże tnące
naoliwioną szmatką w celu zabezpieczenia ich przed
korozją
Jeśli narzędzie, mimo dokładnej i wszechstronnej kontroli
produkcyjnej ulegnie kiedykolwiek awarii, naprawę
powinien przeprowadzić autoryzowany serwis
elektronarzędzi firmy SKIL
- odesłać nierozebrany narzędzie, wraz z dowodem
zakupu, do dealera lub do najbliższego punktu
usługowego SKIL (adresy oraz diagram serwisowy
narzędzenia znajdują się na stronach www.skileurope.
com)
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Podana lista zawiera opis objawów problemów, ich
możliwych przyczyn oraz działań naprawczych (jeśli w
ten sposób nie można zidentyfikować i usunąć problemu,
należy skontaktować się z dystrybutorem lub punktem
serwisowym)
! przed przystąpieniem do rozwiązywania
problemu należy wyłączyć narzędzie i wyciągnąć
wtyczkę z gniazda sieciowego
60
Silnik nie uruchamia się lub gwałtownie się wyłącza
- wadliwe gniazdo sieciowe -> należy użyć innego
gniazda
- wtyczka nie jest podłączona -> należy podłączyć ją do
gniazda sieciowego
- uszkodzony przedłużacz -> należy go wymienić
Narzędzie działa z przerwami
- uszkodzony przedłużacz -> należy go wymienić
- uszkodzenie wewnętrznego okablowania -> należy
skontaktować się z dystrybutorem lub punktem
serwisowym
- uszkodzenie włącznika -> należy skontaktować się z
dystrybutorem lub punktem serwisowym
Silnik pracuje, lecz noże nie poruszają się
- wewnętrzna usterka -> należy skontaktować się z
dystrybutorem lub punktem serwisowym
Noże tnące mocno się nagrzewają
- noże tnące uległy stępieniu -> należy je naostrzyć
- na nożach tnących występują wgłębienia -> należy je
dokładnie obejrzeć
- zbyt duże tarcie spowodowane brakiem smaru ->
należy nasmarować noże tnące
ŚRODOWISKO
Nie wyrzucaj elektronarzędzi, akcesoriów i
opakowania wraz z odpadami z gospodarstwa
domowego (dotyczy tylko państw UE)
- zgodnie z Europejską Dyrektywą 2002/96/WE w
sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i
elektronicznego oraz dostosowaniem jej do prawa
krajowego, zużyte elektronarzędzia należy
posegregować i zutylizować w sposób przyjazny dla
środowiska
- w przypadku potrzeby pozbycia się narzędzia,
akcesoriów i opakowania - symbol # przypomni Ci o
tym
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Niniejszym oświadczamy ponosząc osobistą
odpowiedzialność, że produkt wykonany jest zgodnie z
następującymi normami i dokumentami normalizującymi:
EN 60745, EN 61000, EN 55014, z godnie z wytycznymi
2004/108/EU, 2006/42/EU, 2000/14/EU, 2011/65/UE
Dokumentacja techniczna: SKIL Europe BV (PT-SEU/
PJE), 4825 BD Breda, NL
Arno van der Kloot
Vice President
Operations & Engineering
SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL
Jan Trommelen
Approval Manager
21.09.2011
HAŁASU/WIBRACJE
Pomiarów dokonano zgodnie z normą EN 60745
ciśnienie akustyczne narzędzia wynosi 80 dB(A) zaś
poziom mocy akustycznej 100 dB(A) (poziom odchylenie:
3 dB), zaś wibracje 3,3 m/s² (metoda dłoń-ręka; błąd
pomiaru K = 1,5 m/s²)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA mierzony
zgodnie z normą 2000/14/WE jest niższy niż 103 dB(A)
(sposób oceny zgodności wg załącznika V)
Poziom emisji wibracji został zmierzony zgodnie z testem
standaryzowanym podanym w EN 60745; może służyć
do porównania jednego narzędzia z innym i jako ocena
wstępna narażenia na wibracje w trakcie używania
narzędzia do wymienionych zadań
- używanie narzędzia do innych zadań, lub z innymi
albo źle utrzymanymi akcesoriami, może znacząco
zwiększyć poziom narażenia
- przypadki, kiedy narzędzie jest wyłączone lub jest
czynne, ale aktualnie nie wykonuje zadania, mogą
znacząco zmniejszyć poziom narażenia
! należy chronić się przed skutkami wibracji przez
konserwację narzędzia i jego akcesoriów,
zakładanie rękawic i właściwą organizację pracy

Машина для подрезания 0740
живой изгороди
BBEДЕНИЕ
Данный инструмент создан для подрезания живой
изгороди и кустов и предназначен только для
домашнего использования
Данный инструмент не подходит для промышленного
использования
Перед использованием прибора внимательно
ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните
ее для последующего использования 3
Обpатите особое внимание на инстpукции по
безопасности и пpедупpеждения; наpушение
этиx инстpукций и пpедупpеждений может
пpивести к сеpьёзным повpеждениям
Проверьте наличие в упаковке всех частей,
показанных на рисунке 2
В случае отсутствия или повреждения деталей
обращайтесь в магазин, где был приобретен
инструмент
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 1
ДЕТАЛИ ИНСТРУМЕНТА 2
A Ограничитель шнура
B Переключатель для передней ручки
C Переключатель для задней ручки
D Режущие лезвия
E Защитный щиток
F Защитное приспособление для острия лезвия
G Вентиляционные отверстия
H Подвеска для хранения (винты в комплект
поставки не входят)
J Защитная крышка для лезвия
/

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla