Greenworks G40PH51 Instrukcja obsługi

Kategoria
Nożyce do żywopłotu
Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

4
(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)
4
POLSKI
Przeznaczenie
Nożyce do żywopłotu firmy Greenworks Tools przeznaczone
do przycinania żywopłotu, krzewów oraz jeżyn. To narzędzie jest
przeznaczone wyłącznie do użytku konsumenckiego.
Ładowarka firmy Greenworks tools jest przeznaczona do
ładowania akumulatorów firmy Greenworks tools dostarczonych
wraz z tym narzędziem.
Niewskazane zastosowanie
Nożyce do żywopłotu firmy Greenworks tools nie
przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub
umysłowych, lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i
wiedzy.
Ładowarka firmy Greenworks tools jest przeznaczona do
ładowania akumulatorów firmy Greenworks tools dostarczonych
wraz z tym narzędziem.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa związanego z
elektronarzędziami
Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do
wykorzystania w przyszłości.
Termin „elektronarzędzie” we wszystkich poniższych
ostrzeżeniach odnosi się do elektronarzędzia zasilanego z sieci
elektrycznej (przewodowego) lub elektronarzędzia zasilanego
akumulatorem (bezprzewodowego).
1. Bezpieczeństwo miejsca pracy
a. Miejsce pracy musi być czyste i dobrze oświetlone. Obszary
zaśmiecone lub niewystarczająco oświetlone mogą być przyczyną
wypadku.
b. Nie używać elektronarzędzi w atmosferze wybuchowej, np. w
obecności łatwopalnych cieczy, gazów i pyłów. Elektronarzędzia
wytwarzają iskry, co może spowodować zapłon pyłu lub oparów.
c. Dopilnuj, aby dzieci i osoby postronne nie zbliżały się do
elektronarzędzia podczas pracy. Utrata koncentracji może
spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.
2. Bezpieczeństwo elektryczne
a. Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda
elektrycznego. Nigdy nie należy w żaden sposób modyfikować
wtyczki. Nie używaj żadnych przejściowych wtyczek/adapterów
w przypadku uziemionych elektronarzędzi. Niemodyfikowane
wtyczki oraz pasujące gniazda elektryczne ograniczają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie
ostrzeżenia oraz instrukcje.
Niezastosowanie się do wszystkich ostrzeżeń i
instrukcji może spowodowporażenie prądem, pożar
oraz/lub poważne obrażenia ciała.
b. Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak
rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. Jeśli ciało jest uziemione, ryzyko
porażenia prądem jest większe.
c. Nie narażać elektronarzędzi na działanie deszczu lub wody. Woda
dostająca się do elektronarzędzia zwiększa zagrożenie porażenia
prądem.
d. Nie rozciągać nadmiernie przewodu. Nigdy nie należy używać
przewodu do noszenia, ciągnięcia lub odłączania elektronarzędzia
od gniazda elektrycznego. Przewód powinien znajdować się z dala
od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części.
Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
e. W przypadku obsługi elektronarzędzia na zewnątrz pomieszczeń
należy stosować przedłużacz (przewód przedłużający) przeznaczony
do stosowania na zewnątrz. Używanie przewodu przeznaczonego
do stosowania na zewnątrz pomieszczeń ogranicza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
f. Jeśli obsługa elektronarzędzia w wilgotnym miejscu jest
nieunikniona, należy używać źródła zasilania zabezpieczonego
wyłącznikiem różnicowo-prądowym (RCD). Zastosowanie wyłącznika
różnicowo-prądowego ogranicza ryzyko porażenia prądem.
3. Bezpieczeństwo osobiste
a. Posługując się elektronarzędziem, należy zachować czujność i
kierować się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj tego elektronarzędzia w
stanie zmęczenia, będąc pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.
Chwila nieuwagi podczas obsługi elektronarzędzi może spowodować
poważne obrażania ciała.
b. Stosuj środki ochrony osobistej. Zawsze noś okulary ochronne.
Środki ochronne, takie jak maska przeciwpyłowa, obuwie
przeciwpoślizgowe, hełm ochronny lub środki ochrony słuchu
stosowane w odpowiednich okolicznościach ograniczają ryzyko
odniesienia obrażeń ciała.
c. Chroń przed przypadkowym uruchomieniem. Upewnij się, że
przełącznik znajduje się w położeniu wyłączenia przed podłączeniem
urządzenia do źródła zasilania oraz/lub akumulatora, przed
podniesieniem lub przenoszeniem narzędzia. Przenoszenie
elektronarzędzi z palcem znajdującym się na wyłączniku lub włączenie
zasilania w przypadku elektronarzędzia, którego wyłącznik znajduje się
w położeniu włączenia, zwiększa ryzyko wypadku.
d. Przed włączeniem elektronarzędzia usuń z niego wszelkie klucze
lub narzędzia. Pozostawiony klucz, który nadal jest zamocowany do
obracającej się części elektronarzędzia, może spowodować poważne
obrażenia ciała.
e. Zachowaj równowagę. Podczas pracy zawsze dbaj o prawidłowe
oparcie nóg oraz o zachowanie równowagi. Zapewni to lepszą kontrolę
nad elektronarzędziem w niespodziewanych sytuacjach.
f. Noś odpowiednią odzież. Nie noś luźnej odzieży lub biżuterii. Nie
zbliżać włosów, odzieży ani rękawic do ruchomych części. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.
g. Jeśli zapewnione urządzenia do podłączenia instalacji wyciągu
pyłu oraz odbioru materiału, upewnij się, że one dobrze podłączone
i prawidłowo używane. Stosowanie instalacji wyciągu pyłu może
ograniczyć zagrożenie związane z pyłem.
55
(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)
POLSKI
4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzia
a. Nie używaj siły podczas obsługi elektronarzędzia. Stosuj
odpowiednie elektronarzędzia do danych zastosowań.
Elektronarzędzie będzie najwydajniejsze i najbezpieczniejsze w
obsłudze, jeśli będzie używane zgodnie z przeznaczeniem.
b. Nie używaj elektronarzędzia, jeśli wyłącznik nie działa prawidłowo
i nie można za jego pomogą wyłączyć lub włączyć urządzenia.
Elektronarzędzie, którego nie można kontrolow za pomocą
wyłącznika, jest niebezpieczne i wymaga naprawy.
c. Wyjmij wtyczkę z gniazda elektrycznego oraz/lub akumulator z
elektronarzędzia przez wykonywaniem regulacji, wymianą akcesoriów
lub przechowywaniem elektronarzędzia. Tego typu prewencyjne środki
zapobiegawcze ograniczają ryzyko przypadkowego uruchomienia
elektronarzędzia.
d. Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci oraz nie pozwalaj osobom nieznającym tego
elektronarzędzia lub tych instrukcji obsługiwać tego urządzenia. W
rękach nieodpowiednich użytkowników elektronarzędzia stają się
niebezpieczne.
e. Dbaj o odpowiednią konserwację elektronarzędzia. Sprawdź, czy
ruchome części dobrze dopasowane i zamocowane, czy nie
uszkodzone. Należy również uwzględnić inne okoliczności, które mogą
mieć wpływ na pracę elektronarzędzia. Jeśli elektronarzędzie jest
uszkodzone, należy naprawić je przed użyciem. Wiele wypadków jest
spowodowanych przez nieprawidłową konserwację elektronarzędzia.
f. Narzędzia tnące powinny być ostre i czyste. Odpowiednio
konserwowane narzędzia tnące z ostrą powierzchnią tnącą mniej
podatne na zacinanie i łatwiej je kontrolować.
g. Używaj elektronarzędzi, akcesoriów oraz osprzętu itp. zgodnie
z tymi instrukcjami, uwzględniając warunki robocze oraz pracę do
wykonania. Stosowanie elektronarzędzi do innych pracy niż zgodne z
ich przeznaczeniem może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
5. Użytkowanie i pielęgnacja urządzeń akumulatorowych
a. Ładuj wyłącznie za pomocą ładowarki określonej przez producenta.
Użycie ładowarki z niezgodnym akumulatorem może być przyczyną
pożaru.
b. Używaj elektronarzędzi wyłącznie z akumulatorami przeznaczonymi
wyraźnie do tych urządzeń. Używanie innych akumulatorów wiąże się ze
zwiększonym ryzykiem pożaru lub obrażeń ciała.
c. Gdy akumulator nie jest używany, przechowuj go z dala od innych
metalowych przedmiotów, np. spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub
lub innych małych metalowych przedmiotów, które mogłyby utworzyć
połączenie między stykami, powodując zwarcie.
Zwarcie styków akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
d. W nieprawidłowych warunkach użytkowania elektrolit może
wytrysnąć z akumulatora unikaj kontaktu. W przypadku kontaktu
przemyj skórę wodą. Jeśli elektrolit dostanie się do oczu, zgłoś się
dodatkowo o pomoc medyczną. Elektrolit z akumulatora może
spowodować podrażnienie lub oparzenia.
6. Serwis
a. Elektronarzędzie powinno być serwisowane przez
wykwalifikowanego specjalistę i przy użyciu wyłącznie identycznych
części zamiennych.
Zapewni to bezpieczną eksploatację elektronarzędzia.
Dodatkowe ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa związanego z
elektronarzędziami
Ostrzeżenie! Dodatkowe ostrzeżenia dotyczące
bezpieczeństwa obsługi nożyc do żywopłotu
Nie wolno zbliżać żadnych części ciała do ostrza tnącego. Nie wolno
wyjmować ciętego materiał z ostrzy lub przytrzymywać materiału do
cięcia, gdy ostrza poruszają się. Upewnij się, że wyłącznik znajduje się w
położeniu wyłączenia przy usuwaniu zablokowanego materiału. Chwila
nieuwagi podczas obsługi narzędzia może spowodować poważne
obrażania ciała.
Nożyce do żywopłotu należy przenosić za uchwyt, gdy ostrze tnące
jest zatrzymane. W przypadku transportu lub przechowywania nożyc
do żywopłotu zawsze należy zakładać osłonę ostrza tnącego. Prawidłowe
obchodzenie się z nożycami do żywopłotu ograniczy ryzyko obrażeń
ciała.
Elektronarzędzie należy trzymać wyłącznie za izolowane
powierzchnie uchwytów, ponieważ ostrze może zetknąć się z ukrytą
instalację elektryczną pod napięciem. Zetknięcie ostrzy z przewodem pod
napięciem spowoduje, że wszystkie metalowe części elektronarzędzia
będą również pod napięciem, co w rezultacie spowoduje porażenie
operatora prądem.
Zwróć uwagę, aby kabel znajdował się z dala od obszaru
cięcia. Podczas pracy kabel może być ukryty w krzakach i można go
przypadkowo przeciąć ostrzem.
Szkolenie
Przestrzegaj następujących instrukcji:
Przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu zapoznaj się z instrukcją
obsługi.
Przygotowanie
Przestrzegaj następujących instrukcji.
a) NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU MOGĄ SPOWODOWAĆ POWAŻNE
OBRAŻENIA CIAŁA.
Przeczytaj uważnie instrukcje dotyczące prawidłowej obsługi,
przygotowania, konserwacji, uruchamiania i zatrzymywania nożyc
do żywopłotu. Zapoznaj się z przyrządami sterowania oraz zasadami
prawidłowej obsługi nożyc do żywopłotu.
b) Nigdy nie wolno pozwalać dzieciom ani osobom nieznającym
instrukcji używać nożyc do żywopłotu.
c) Uważaj na napowietrzne linie energetyczne.
d) Unikaj używania urządzenia, gdy w pobliżu znajdują się ludzie, a
szczególnie dzieci.
e) Noś odpowiednią odzież! Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, która
może być wciągnięta przez ruchome części. Należy nosić grube rękawice,
obuwie antypoślizgowe oraz okulary ochronne, jeśli jest to zalecane.
g) Jeśli mechanizm tnący uderzy w obcy przedmiot lub nożyce do
żywopłotu zaczną wydawać nietypowe odgłosy lub zaczną wibrować,
należy wyłączyć zasilanie i zatrzymać nożyce.
Odłącz akumulator i wykonaj następujące czynności:
- sprawdź, czy nie ma uszkodzeń,
- sprawdź i dokręć luźne części,
- zleć naprawę lub wymianę uszkodzonych części; części zamienne muszą
mieć taką samą specyfikację.
h) Pamiętaj o stosowaniu środków ochrony słuchu.
i) Pamiętaj o stosowaniu maski/okularów ochronnych.
j) Poinstruuj użytkownika w zakresie zatrzymywania nożyc do żywopłotu
w nagłej sytuacji.
6
Nigdy nie wolno zatrzymywać na siłę poruszającego się ostrza.
Nie odkładaj narzędzia dopóki ostrza nie zatrzymają się
całkowicie.
Regularnie sprawdzaj, czy ostrza nie uszkodzone lub zużyte.
Nie używaj narzędzia, gdy ostrza są uszkodzone.
Unikaj twardych obiektów (np. stalowego drutu, barierek)
podczas cięcia. W przypadku przypadkowego uderzenia takiego
obiektu należy natychmiast wyłączyć narzędzie i sprawdzić jego stan.
Jeśli narzędzie zacznie nieprawidłowo wibrować, wyłącz je
natychmiast i sprawdź jego stan.
Jeśli narzędzie zatrzyma się, natychmiast je wyłącz. Wyjmij
akumulator przed próbą usunięcia zablokowanego materiału.
Po użyciu załóż na ostrze dostarczoną osłonę. Przechowuj
narzędzie w taki sposób, aby ostrze nie było widoczne.
Zawsze przed użyciem narzędzia upewnij się, że wszystkie osłony
są zamocowane. Nigdy nie używaj niekompletnego narzędzia ani
narzędzia z niedozwolonymi modyfikacjami.
Nigdy nie wolno pozwalać dzieciom używać tego narzędzia.
W przypadku cięcia wyższych części żywopłotu należy uważać na
spadające gałęzie.
Zawsze należy trzymać narzędzie obiema rękami, wykorzystując
uchwyty.
Bezpieczeństwo innych osób
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby
(w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych
lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba
że pozostają one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w
zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich
bezpieczeństwo.
Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się tym urządzeniem.
Obsługa
Poinstruuj w zakresie prawidłowego użytkowania oraz poinformuj,
że nożyc do żywopłotu nie wolno używać do żadnych innych celów.
Przekaż również poniższe instrukcje.
a) Zatrzymaj maszynę i odłącz akumulator:
- przed czyszczeniem lub usuwaniem zablokowanego materiału,
- przed sprawdzaniem, konserwacją lub naprawą nożyc do
żywopłotu,
- przed regulacją położenia roboczego ostrza tnącego,
- przed pozostawieniem nożyc do żywopłotu bez nadzoru.
b) Przed uruchomieniem silnika upewnij się, że nożyce do
żywopłotu ustawione prawidłowo w wyznaczonym położeniu
roboczym.
c) Podczas obsługi nożyc do żywopłotu zawsze dbaj o
zapewnienie bezpiecznej pozycji roboczej, szczególnie w
przypadku korzystania z podwyższenia lub drabiny.
d) Nie wolno używać nożyc do żywopłotu z uszkodzonym lub
nadmiernie zużytym ostrzem tnącym.
e) Zawsze przed użyciem nożyc do żywopłotu upewnij się, że
wszystkie uchwyty i osłony zamocowane. Nigdy nie używaj
niekompletnych nożyc do żywopłotu ani nie używaj urządzenia z
niedozwolonymi modyfikacjami.
f) Zawsze używaj obu rąk do obsługi nożyc do żywopłotu z
zamontowanymi dwoma uchwytami.
g) Zawsze zwracaj uwagę na otoczenie i pamiętaj o zagrożeniach,
które mogą być niedostrzegalne z powodu hałasu nożyc do
żywopłotu.
Konserwacja i przechowywanie
Przestrzegaj następujących instrukcji.
a) Gdy nożyce do żywopłotu zostaną zatrzymane w celu
przeprowadzenia czynności serwisowych, kontrolnych lub
przechowywania, należy odłączyć akumulator i upewnić się, że
wszystkie ruchome części zatrzymały się. Przed rozpoczęciem
kontroli, regulacji itp. należy odczekać, nożyce do żywopłotu
ostygną.
b) Przechowuj nożyce do żywopłotu w miejscu niedostępnym dla
dzieci. Przed odłożeniem nożyc do żywopłotu do przechowywania
zawsze należy odczekać, aż urządzenie ostygnie.
c) W przypadku transportu lub przechowywania nożyc do
żywopłotu zawsze należy zakładać osłonę transportową.
Ta instrukcja obsługi opisuje zamierzone przeznaczenie
tego urządzenia. Stosowanie akcesoriów lub osprzętu albo
wykonywanie jakichkolwiek czynności za pomocą tego narzędzia,
innych niż działania zalecane w tej instrukcji obsługi, może
stwarzać zagrożenie obrażeń ciała oraz/lub uszkodzenia mienia.
Nie należy przenosić narzędzia, trzymając dłonie na przednim
uchwycie, przełączniku lub spuście, jeśli akumulator jest
podłączony.
Jeśli nożyce do żywopłotu nie były wcześniej używane, oprócz
zapoznania się z tym podręcznikiem warto skonsultować się z
doświadczonym operatorem.
Nigdy nie należy dotykać ostrzy, gdy narzędzie pracuje.
(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)
POLSKI
Wibracje
Zadeklarowane wartości emisji wibracji podane w danych technicznych
oraz deklaracji zgodności zostały zmierzone zgodnie ze standardową
metodą testową ustanowioną przez normę EN 60745 i mogą być stosowane
w celu porównywania poszczególnych narzędzi.
Deklarowana emisja wibracji może być również wykorzystana we wstępnej
ocenie narażenia.
Ostrzeżenie! Wartość emisji wibracji podczas używania elektronarzędzia
może różnić się od deklarowanej wartości w zależności od sposobu
używania tego narzędzia. Poziom wibracji może przekraczać podaną
wartość.
Przy ocenie narażenia na wibracje w celu ustalenia środków
bezpieczeństwa wymaganych przez normę 2002/44/EC w celu
zapewnienia ochrony osoby regularnie używającej elektronarzędzi
podczas wykonywania pracy zawodowej, należy rozważyć szacowane
narażenie na wibracje, rzeczywiste warunki użytkowania oraz sposób
użytkowania narzędzia, z uwzględnieniem wszystkich części cyklu
roboczego, np. wyłączania narzędzia oraz pracy na biegu jałowym, jak
również czasu pracy.
Symbole ostrzegawcze
Na narzędziu widoczne są następujące symbole ostrzegawcze:
Ryzyko szczątkowe
Mogą występować dodatkowe zagrożenia związane z
użytkowaniem narzędzia, które nie zostały opisane w
ostrzeżeniach dotyczących bezpieczeństwa. Te zagrożenia mogą
być spowodowane nieprawidłowym użyciem, długotrwałym
użytkowaniem itp.
Mimo zastosowania odpowiednich regulacji bezpieczeństwa
oraz wdrożenia urządzeń zabezpieczających, pewne szczątkowe
zagrożenia są nieuniknione. Przykłady:
Obrażenia ciała spowodowane dotknięciem ruchomych/
obracających się części.
Obrażenia ciała spowodowane wymianą części, ostrzy lub
akcesoriów.
Obrażenia ciała spowodowane długotrwałym użytkowaniem
narzędzia. W przypadku używania narzędzia przed dłuższy czas
należy pamiętać o regularnych przerwach.
Utrata słuchu.
Zagrożenie dla zdrowia na skutek wdychania pyłu
powstałego na skutek używania narzędzia (np.: obróbka drewna,
szczególnie dębu, brzozy i płyt MDF).
Dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa dotyczące
akumulatorów i ładowarek
Akumulatory
Nigdy nie należy usiłować otwierać ich, bez względu na
powód.
Nie narażaj akumulatora na kontakt z wodą.
Nie narażaj akumulatora na działanie wysokiej temperatury.
Nie przechowuj akumulatora w miejscach, w których
temperatura może przekroczyć 40°C.
Ładowanie należy przeprowadzać wyłącznie w temperaturze
otoczenia od 10°C do 40°C.
Ładowanie można przeprowadzać wyłącznie przy użyciu
ładowarki dostarczonej z urządzeniem/narzędziem. Użycie
nieodpowiedniej ładowarki może spowodować porażenie prądem
lub przegranie akumulatora.
W przypadku utylizacji akumulatorów należy postępować
zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji „Ochrona środowiska”.
Nie niszcz/deformuj akumulatora poprzez dziurawienie lub
uderzanie, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała i pożar.
Nie wolno ładować uszkodzonego akumulatora.
W ekstremalnych warunkach może dojść do wycieku
elektrolitu. W przypadku stwierdzenia wycieku elektrolitu
z akumulatora, należy starannie wytrzeć wyciek za pomocą
szmatki. Unikaj kontaktu ze skórą.
W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami, postępuj zgodnie
z poniższymi instrukcjami
Ostrzeżenie! Elektrolit może spowodować obrażenia ciała lub
uszkodzenie mienia. W przypadku kontaktu ze skórą należy
natychmiast przepłukać skórę wodą. Jeśli wystąpi zaczerwienienie,
ból lub podrażnienie, należy zwrócić się o pomoc medyczną. W
przypadku kontaktu z oczami należy je przemyć czystą wodą i
zwrócić się o pomoc medyczną.
7
Ostrzeżenie! Aby ograniczyć ryzyko obrażeń ciała,
użytkownik musi przeczytać instrukcję obsługi.
Nie narażaj elektronarzędzi na działanie deszczu
lub nadmiernej wilgoci.
Noś obuwie antypoślizgowe.
Ostrzeżenie! Nie dotykaj łańcucha w miejscu
wyrzutu wiórów.
Zawsze stosuj środki ochrony uszu i oczu.
Aby zapewnić nieustanną bezpieczną obsługę,
należy sprawdzać naciąg łańcucha zgodnie z
instrukcją podaną w tym podręczniku co 10 minut
pracy i wyregulować w taki sposób, aby zapewnić
3 mm luzu, jeśli jest to wymagane.
Uważaj na spadające obiekty. Nie dopuść, aby
osoby postronne znajdowały się w pobliżu.
Ryzyko śmiertelnego porażenia prądem. Zachowaj
dystans minimum 10 m od linii napowietrznych.
(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)
POLSKI
8
Ładowarki
Ostrzeżenie! Ładowarka jest przeznaczona do pracy
przy określonym napięciu. Zawsze należy sprawdzać,
czy napięcie źródła zasilania odpowiada napięciu
podanemu na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie! Nigdy nie wolno zastępować ładowarki
zwykłą wtyczką sieciową.
Ładowarki Greenworkstools należy używać wyłącznie do
ładowania akumulatora w urządzeniu/narzędziu, z którym
ładowarka była dostarczona. Inne akumulatory mogą
eksplodować, powodując obrażenia ciała oraz uszkodzenia.
Nigdy nie należy ładować baterii jednorazowego użytku.
Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony, musi on
być wymieniony przez producenta lub autoryzowany punkt
serwisowy Greenworks w celu wyeliminowania zagrożenia.
Nie narażaj akumulatora na kontakt z wodą.
Nie otwieraj ładowarki.
Nie zwieraj styków ładowarki.
Ładowarka podczas ładowania musi być umieszczona
w dobrze wentylowanym miejscu.
Symbole na ładowarce
Na ładowarce znajdują się następujące symbole:
Siden din lader er dobbeltisolert er det ikke
dvendig med jording. Kontroller alltid at
spenningen i strømnettet stemmer med
spenningen laderens identifikasjonsplate.
Gjør aldri forsøk å erstatte laderen med en
vanlig strømkontakt.
Hvis ledningen er skadet den skiftes av
produsenten eller en autorisert Greenworkstools
servicerepresentant for å unngå faresituasjoner.
Denne laderen er kun ment for innendørs bruk.
Les instruksjonsmanualen før bruk.
Czci składowe
1. Wyłącznik
2. Przycisk blokowania
3. Główny uchwyt
4. Głowica tnąca
5. Ostrze
6. Osłona ostrza
7. Akumulator
8. Ładowarka
9. Kontrolka ładowania
10. Przycisk zwalniający
11. Blokada krzywkowa głowicy
tnącej
12. Blokada krzywkowa uchwytu
13. Przycisk odchylania
14. Drugi uchwyt
15. Przycisk blokady
16. Spust
Montaż
Ostrzeżenie! Aby nie dopuścić do przypadkowego uruchomienia,
przed wykonywaniem poniższych czynności, należy sprawdzić,
czy akumulator jest wyjęty oraz założona jest osłona ostrza. W
przeciwnym razie może dojść do poważnych obrażeń ciała.
Montaż i demontaż głowicy tnącej (rys. C)
Montaż głowicy tnącej
Wyrównaj strzałkę na końcu głównego uchwytu (3) ze
strzałką na głowicy tnącej (4).
Nasuń głowice tnącą (4) na uchwyt (3) aż do czerwonej linii.
Zamocuj blokadę krzywkową głowicy tnącej (11).
Ostrzeżenie! Sprawdzaj co jakiś czas połączenia, aby upewnić
się, że są one dobrze zamocowane.
Demontaż głowicy tnącej
Oprzyj uchwyt (3) na ziemi, poluzuj blokadę krzywkową
głowicy (11) i naciśnij przycisk blokady (15), a następnie zdejmij
głowicę tnącą (4).
Regulacja kąta głowicy tnącej (rys. D)
Głowica tnąca odchyla się o 105° i można zablokoww 7
pozycjach w tym zakresie.
Ostrzeżenie! Aby uniknąć przytrzaśnięcia dłoni, należy nosić
rękawice i trzymać element, jak pokazano na ilustracji.
Oprzyj uchwyt (3) o ziemię, naciśnij przycisk odchylania (13)
i ustaw głowicę tnącą (4) zgodnie z wymaganiami. Upewnij się, że
głowica tnąca zablokowała się na swoim miejscu.
Wysuwanie uchwytu (rys. F)
Oprzyj uchwyt (3) o ziemię.
Poluzuj blokadę krzywkową uchwytu (12) i ustaw odpowiednią
długość drążka uchwytu.
Zamocuj blokadę krzywkową uchwytu.
Montaż i demontaż akumulatora (rys. B)
Aby zamontować akumulator (7), należy przyłożyć go do
gniazda w narzędziu. Wsuń akumulator do gniazda i dociśnij, tak
aby akumulator zablokował się na swoim miejscu.
Aby wyjąć akumulator, naciśnij przycisk zwalniający (10),
jednocześnie wyciągając akumulator z gniazda.
(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)
POLSKI
Obsługa
Ostrzeżenie! Narzędzie musi pracować we własnym
tempie. Nie przeciążaj narzędzia.
Ładowanie akumulatora (rys. A)
Akumulator wymaga naładowania przed pierwszym użyciem
oraz w przypadku stwierdzenia obniżenia skuteczności pracy
w stosunku do wcześniejszej wydajności.
Podczas ładowania akumulator może nagrzewsię jest to
normalne zjawisko i nie oznacza nieprawidłowości.
Ostrzeżenie! Nie ładuj akumulatora w temperaturze otoczenia
poniżej 10°C lub powyżej 40°C. Zalecana temperatura
ładowania: około 24°C.
Uwaga: Ładowarka nie będzie ładować akumulatora, jeśli
temperatura ogniwa wynosi mniej niż 10°C lub więcej niż 40°C.
Należy pozostawić akumulator w ładowarce ładowarka
rozpocznie automatycznie ładowanie, gdy temperatura
akumulatora osiągnie odpowiedni poziom.
Aby naładować akumulator (7), należy wyjąć go z narzędzia
i włożyć do ładowarki (8). Akumulator można zainstalować w
ładowarce tylko w jednym położeniu. Nie używać siły podczas
tej czynności. Akumulator musi być dobrze zamocowany w
ładowarce.
Podłącz ładowarkę do źródła zasilania.
Zaświeci się kontrolka ładowania (9). Ładowanie jest
zakończone, gdy kontrolka ładowania (9) świeci się na zielono.
Ładowarka i akumulator mogą być podłączone do źródła
zasilania przez dowolny czas, gdy świeci się kontrolka. Kolor
kontrolki zmieni się na czerwony (ładowanie), gdy ładowarka
co jakiś czas będzie doładowywać akumulator. Kontrolka
ładowania (9) świeci, gdy akumulator jest umieszczony w
ładowarce podłączonej do źródła zasilania.
Rozładowane akumulatory należy naładować w ciągu 1
tygodnia. Żywotność akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu,
jeśli będą one przechowywane w stanie rozładowanym.
Pozostawianie akumulatora w ładowarce
Ładowarka i akumulator mogą być pozostawione podłączone
prze dowolny czas, gdy świeci się kontrolka. Ładowarka będzie
utrzymywać akumulator w naładowanym stanie.
Diagnostyka ładowarki
Jeśli ładowarka wykryje, że akumulator jest słaby lub
uszkodzony, kontrolka ładowania (9) będzie szybko migać na
czerwono. Wykonaj następujące czynności:
Włóż ponownie akumulator (7).
Jeśli kontrolka ładowania nadal miga szybko na czerwono,
użyj innego akumulatora, aby sprawdzić, czy proces ładowania
przebiega prawidłowo.
Jeśli wymieniony akumulator ładuje się prawidłowo,
oznacza to, że oryginalny akumulator jest uszkodzony i należy
zwrócić go do punkt serwisowego w celu recyklingu.
Jeśli nowy akumulator zachowuje się podobnie jak oryginalny
akumulator, należy przekazać ładowarkę do punktu serwisowego
w celu przetestowania.
Uwaga: Ustalenie, czy akumulator jest uszkodzony może
potrwać do 60 minut.
Włączanie i wyłączanie (rys. E)
Ze względów bezpieczeństwa to narzędzie zostało wyposażone
w podwójny system włączania. Ten system chroni przed
przypadkowym uruchomieniem narzędzia.
Włączanie
Naciśnij przedni spust (16).
Odciągnij przycisk odblokowania (2) to tyłu za pomocą kciuka
i w tym samym czasie naciśnij przycisk włączania/wyłączania (1).
Zwolnij przycisk odblokowania (2).
Wyłączanie
Zwolnij wyłącznik (1).
Ostrzeżenie! Nigdy nie wolno blokować wyłącznika w
położeniu włączenia.
Wskazówki dotyczące optymalnego użytkowania
Rozpocznij pracę od przycięcia góry żywopłotu. Lekko pochyl
narzędzie (do 15° w stosunku do linii cięcia), tak aby końce ostrzy
były lekko skierowane w stronę żywopłotu (rys. G1). Dzięki
temu skuteczność cięcia będzie lepsza. Przytrzymaj narzędzie
pod odpowiednim kątem i przesuwaj płynnie wzdłuż linii cięcia.
Dwustronne ostrze umożliwia cięcie w obu kierunkach.
Aby uzyskać bardzo prostą linię cięcia, rozciągnij sznurek na
długości żywopłotu na odpowiedniej wysokości. Użyj sznurka jako
linii odniesienia i tnij nad tą linią.
Aby uzyskać płaskie boki, wykonuj cięcie od dołu do góry.
Młodsze gałęzie uginają się na zewnątrz, gdy ostrze przesuwa się
w dół, w wyniku czego w żywopłocie powstają zagłębienia (rys.
G2).
Unikaj kontaktu z obcymi obiektami. Unikaj szczególnie
twardych obiektów, takich jak stalowy drut oraz słupki, ponieważ
może to spowodować uszkodzenie ostrzy.
Regularnie smaruj ostrza.
Wytyczne dotyczące cięcia (Wielka Brytania i Irlandia)
ywopłoty i krzewy zrzucające liście (wypuszczające nowe
liście co roku) należy przycinać w czerwcu i październiku.
Rośliny zimozielone należy przycinać w kwietniu i sierpniu.
Rośliny iglaste oraz inne szybko rosnące krzewy należy
przycinać co sześć tygodni od maja do października.
Wytyczne dotyczące cięcia (Australia i Nowa Zelandia)
ywopłoty i krzewy zrzucające liście (wypuszczające nowe
liście co roku) należy przycinać w grudniu i marcu.
Rośliny zimozielone należy przycinać we wrześniu i lutym.
Rośliny iglaste oraz inne szybko rosnące krzewy należy
przycinać co sześć tygodni od października do marca.
9
(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)
POLSKI
Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie
Twoje narzędzie Greenworks Tools zostało zaprojektowane z
myślą o długotrwałej pracy przy minimalnych wymaganiach w
zakresie konserwacji.
Długotrwała pomyślna eksploatacja zależy od prawidłowej
pielęgnacji narzędzia oraz regularnego czyszczenia.
Ładowarka nie wymaga żadnych czynności konserwacyjnych
oprócz regularnego czyszczenia.
Ostrzeżenie! Przed wykonaniem konserwacji narzędzia wyjmij z
niego akumulator. Odłącz ładowarkę przed czyszczeniem.
Po zakończeniu użytkowania i przed przechowywaniem
Po użyciu wyczyść ostrożnie ostrza. Po czyszczeniu nanieś
cienką warstwę lekkiego oleju maszynowego, aby zabezpieczyć
ostrza przed rdzewieniem.
Czyść regularnie otwory wentylacyjne narzędzia za pomocą
miękkiej szczotki lub suchej szmatki.
Regularnie czyść obudowę silnika za pomocą wilgotnej
szmatki. Nie stosuj żadnych środków ściernych lub
rozpuszczalnikowych.
Przed użyciem i po użyciu sprawdzaj, czy wszystkie
przełączniki są czyste.
Przechowywanie
Jeśli narzędzie nie będzie używane przez wiele miesięcy,
najlepiej pozostawić akumulator podłączony do ładowarki.
W przeciwnym razie należy wykonać następujące czynności:
Naładuj akumulator.
Wyjmij akumulator z narzędzia.
Przechowuj narzędzie i akumulator w bezpiecznym i
suchym miejscu. Temperatura przechowywana zawsze musi
mieścić się w zakresie od +10°C do +40°C. Umieść akumulator na
równej powierzchni.
Przed użyciem narzędzia po długotrwałym przechowywaniu
należy ponownie całkowicie naładować akumulator.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Jeśli narzędzie nie działa prawidłowo, sprawdź następujące
punkty:
10
Ochrona środowiska
Oddzielna utylizacja. Tego produktu nie wolno
wyrzucać razem z odpadami domowymi.
W przypadku stwierdzenia, że posiadany produkt
Greenworks tools wymaga wymiany lub jeśli
stanie się bezużyteczny, nie należy wyrzucać go
razem z odpadami domowymi. Należy oddać
produkt do punktu zbiórki odpadów.
Oddzielna utylizacja zużytych produktów oraz
opakowumożliwia recykling oraz wtórne
wykorzystanie materiałów. Wtórne wykorzystanie
odzyskanych materiałów pomaga ograniczyć
zanieczyszczenie środowiska oraz ogranicza
zapotrzebowanie na surowce.
Gdy upłynie okres żywotności akumulatora,
należy zutylizować go zgodnie z przepisami
ochrony środowiska:
Akumulatory
Nie zwieraj styków akumulatora.
Nie wyrzucaj akumulatorów do ognia, ponieważ może
to spowodować obrażenia ciała lub eksplozję.
Rozładuj całkowicie akumulator, a następnie wyjmij
go z narzędzia.
Akumulatory podlegają recyklingowi. Umieść
akumulator w odpowiednim opakowaniu, zwracając
uwagę, aby styki nie zwierały się ze sobą. Przekaż
akumulator do autoryzowanego punktu naprawczego lub
do lokalnej jednostki recyklingu.
(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)
POLSKI
Usterka Działanie
Urządzenie nie
uruchamia się.
Akumulator jest
zainstalowany
nieprawidłowo.
Akumulator jest
rozładowany.
Przycisk
odblokowania nie
jest włączony.
Złącza drążka
są połączone
nieprawidłowo.
Akumulator jest
zainstalowany
nieprawidłowo.
Sprawdź, czy
akumulator jest
zainstalowany
prawidłowo.
Zamontuj
(całkowicie)
naładowany
akumulator.
Przestrzegaj
zaleceń dotyczących
przechowywania.
Sprawdź połączenia.
Sprawdź, czy
akumulator jest
zainstalowany
prawidłowo.
Batteriet vil ikke
lade.
Prawdopodobna
przyczyna
11
Dane techniczne
22147T
Akumulator
29717/29727
Ładowarka 29417/29447
Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z normą EN60745:
Ciśnienie akustyczne (LpA) 84 dB(A), nieoznaczoność (K) 3
dB(A)
Moc akustyczna (LWA) 89 dB(A)
Całkowita wartość wibracji (suma wektorowa trójosiowa)
zgodnie z normą EN 60745:
Wartość emisji wibracji (ah) 2 m/s
2
, nieoznaczoność (K) 1,5
m/s
2
Deklaracja zgodności WE
DYREKTYWA MASZYNOWA
22147T
Firma Greenworks tools wiadcza, że produkty opisane w sekcji
„Dane techniczne są zgodne z normą:
2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-15,ENZSO10517
2000/14/EC, nożyce do żywopłotu 1500 min-1, załącznik V
LWA (zmierzona moc akustyczna) 96,7 dB(A),
LWA (gwarantowana moc akustyczna) 99 dB (A),
Te produkty również są zgodne z dyrektywą 2004/108/WE.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z firmą Greenworks
tools pod poniższym adresem.
Niżej podpisana osoba jest odpowiedzialna za sporządzenie
dokumentacji technicznej i składa to wiadczenie w imieniu firmy
Greenworks tools.
Podpis: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET)
Wiceprezes ds. technologii
Globe Tools Europe
1 Etage
Schillingsrotterstr. 38
50996 Cologne
Niemcy
(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)
POLSKI
Napięcie V DC 40
Pojemność 73wh&146wh
Typ Litowo-jonowy
Napięcie zasilania V AC 100-240 V
Napięcie wyjściowe V DC 40
Prąd wyjściowy mA 2000
Napięcie zasilania V DC 40
Prędkość bez obciążenia min-1 1500
Długość ostrza mm 510
Odstęp ostrza mm 18
Czas hamowania ostrza s < 1,0
Ciężar (bez akumulatora) kg 3,0
1 Etage
Schillingsrotterstr. 38
50996 Cologne
Germany
Greenworks Tools Europe GmbH,
Wankelstrasse 40. 50996 Koln Germany
OKRES TRWANIA GWARANCJI
Wszystkie nowe urządzenia marki Greenworks Tools posiadają dwuletnią
gwarancję na części i robociznę od dnia dokonania zakupu. W przypadku
maszyn używanych w sposób profesjonalny, dostępna jest gwarancja
30-dniowa z uwagi na to, że narzędzia Greenworks Tools przeznaczone
są przede wszystkim dla osób, które samodzielnie wykonują prace.
Gwarancji nie można przenosić na inne osoby.
OGRANICZENIA
PERIOADA DE GARANŢIE
Toate aparatele noi Greenworks Tools sunt furnizate cu o garanţie a
pieselor şi de lucru de 2 ani de la data achiziţionării. O garanţie de 30 de
zile este disponibilă pentru aparatele folosite în mod profesional întrucât
aparatele Greenworks Tools sunt proiectate în principal a fi folosite de
consumatori pentru lucrări de bricolaj.
Această garanţie nu este transferabilă.
Politica de garanţie a uneltelor Greenworks pentru
aparate de bricolaj
LIMITĂRI
Această garanţie se aplică doar la piesele/componentele defecte şi nu
acoperă reparaţiile datorate:
1. Uzurii şi folosirii normale.
2. Reglării sau ajustării de rutină.
3. Deteriorării cauzate de manipularea incorectă/abuzul/întrebuinţarea
greşită sau neglijenţei.
4. Supraîncălzirii datorate lipsei de întreţinere.
5. Deteriorării datorate slăbirii/desprinderii prin lipsa întreţinerii a
garniturilor/şuruburilor.
6. Deteriorării cauzate de curăţarea cu apă.
7. Aparatelor servisate sau reparate la centre service neautorizate de
Greenworks Tools.
8. Aparatelor incorect asamblate sau reglate.
9. Deteriorării cauzate de folosirea necorespunzătoare a aparatului.
10. Deteriorării cauzate de pregătirea necorespunzătoare pentru iarnă
(aparate de spălat cu presiune)
11. Articolelor considerate ca fiind piese consumabile şi care în mod
normal nu sunt acoperite de garanţie, incluzând dar nelimitându-se la:
Acumulatori
Cabluri electrice
Lame şi ansamblu de lame
Curele
Filtre
Mandrine şi suporturi unelte
12. Anumite produse pot conţine componente precum motoare, transmisii
de la alţi producători, aceste articole vor fi subiect a politicii de garanţie a
acelor producători, cu excepţia cazului când Greenworks Tools Europe
GmbH este de acord să subscrie orice pretenţii în afara perioadei de
garanţie a producătorului menţionat.
13. Bunurile la mâna a doua nu sunt acoperite de această politică de
garanţie.
14. Fixarea pieselelor de schimb, înlocuirea sau extra componentelor ce
nu sunt furnizate sau aprobate de Greenworks Tools Europe GmbH.
Garanţie
Pentru a revendica garanţia asupra oricărui produs sub această politică
este necesară o dovadă originală de achiziţionare. Extrasul cardului de
credit nu se califică a fi o dovadă suficientă de achiziţionare. În cazul
primei revendicări a garanţiei consumatorul trebuie să returneze produsul
la locul original de achiziţionare cu dovada de achiziţie. Aparatul va fi
trimis la centrul nostru service şi va avea loc o inspecţie a lui. Dacă
aparatul se dovedeşte a fi defect va fi reparat şi trimis la adresa
consumatorului fără nicio taxă. Aparatele care în comerţ costă mai puţin
de 100 € incluzând taxele de vânzare, în general vor fi înlocuite.
Dacă service-ul central găseşte că aparatul nu este defect din cauza lui,
atunci consumatorul va fi anunţat că va trebui să plătească costul
reparaţiei.
Această politică de garanţie se supune schimbării periodic pentru a se
potrivi cu nevoile noilor produse. O copie a politicii de garanţie cea mai
recentă va fi disponibilă la www.greenworkstools.eu.
Zasady gwarancji firmy Greenworks Tools w zakresie
urządzeń wykorzystywanych amatorsko
Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzone części/komponenty i nie
pokrywa napraw wynikłych z następujących przyczyn:
1. Normalne zużycie.
2. Rutynowa regulacja czy nastawa.
3. Uszkodzenia spowodowane przez nieprawidłową obsługę/nadmierną
eksploatację/niewłaściwe użycie czy zaniedbanie.
4. Przegrzanie wskutek braku konserwacji.
5. Uszkodzenia spowodowane przez obluzowanie elementów złącznych/
mocujących wskutek braku konserwacji.
6. Uszkodzenia spowodowane czyszczeniem z użyciem wody.
7. Maszyny serwisowane lub naprawiane przez centra serwisowe
nieautoryzowane przez Greenworks Tools.
8. Urządzenia nieprawidłowo zmontowane lub wyregulowane.
9. Uszkodzenia spowodowane przez nieprawidłowe użytkowanie maszyny.
10. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym przygotowaniem do
warunków zimowych (myjki ciśnieniowe).
11. Elementy uznawane za materiały eksploatacyjne zwykle nie podlegają
gwarancji, należą tu między innymi:
Baterie
Przewody elektryczne
Ostrza i zespoły ostrzy
Pasy
Filtry
Chwytaki i uchwyty narzędziowe
12. Niektóre produkty mogą zawierać komponenty od innych producentów,
jak silniki czy przekładnie, tego typu komponenty objęte są odpowiednią
gwarancją oferowaną przez ich producenta, z wyjątkiem, gdy firma
Greenworks Tools Europe GmbH oferuje gwarancję po upływie okresu
gwarancji zapewnianej przez producenta.
13. Towary używane nie są objęte niniejszą gwarancją.
14. Montaż części zapasowych, wymiennych lub komponentów
dodatkowych, które nie są dostarczone lub zatwierdzone przez firmę
Greenworks Tools Europe GmbH.
Gwarancja
Aby złożyć reklamację w ramach gwarancji obejmującej produkt,
wymagane jest przedstawienie dowodu zakupu. Wyciąg z karty kredytowej
nie jest uznawany za wystarczający dowód zakupu. W przypadku
składania reklamacji z tytułu gwarancji po raz pierwszy, klient zobowiązany
jest zwrócić produkt do miejsca dokonania zakupu z dołączonym dowodem
zakupu. Maszyna zostanie przesłana do centrum serwisowego celem
wykonania przeglądu. W przypadku stwierdzenia winy po stronie maszyny,
zostanie ona naprawiona i następnie nieodpłatnie przesłana na adres
klienta. Maszyny sprzedawane po cenie detalicznej poniżej 100 euro z
podatkiem VAT są na ogół wymieniane.
W przypadku, gdy centrum serwisowe stwierdzi brak winy po stronie
maszyny, wtedy klient ponosi koszty naprawy.
Niniejsza gwarancja podlega okresowym zmianom celem dostosowania
do nowych produktów. Najnowszą kopię gwarancji można uzyskać na
stronie www.greenworkstools.eu.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC
Producent: Changzhou Globe Co., Ltd.
Adres: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China
Nazwisko i adres osoby uprawnionej do sporządzenia dokumentacji technicznej:
Nazwisko: Ted Qu Haichao (Dyrektor ds. Jakości)
Adres: Greenworks Tools Europe GmbH,
Wankelstrasse 40. 50996 Koln Germany
Niniejszym deklarujemy, że produkt
Kategoria ..................................... AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW
Model ................................................................................................................. 22147T
Numer seryjny ............................................................. Zobacz tabliczkę znamionową
Rok produkcji ............................................................... Zobacz tabliczkę znamionową
jest zgodny z odpowiednimi wymogami Dyrektywy dotyczącej maszyn (2006/42/EC)
jest zgodny z wymogami następujących innych dyrektyw EC:
Dyrektywa EMC (2014/30/EU),
Dyrektywa dotycząca emisji hałasu (2000/14/EC zmieniona przez dyrektywę
2005/88/EC)
Ponadto deklarujemy, że
zastosowano następujące zharmonizowane normy europejskie (w odpowiednim dla
tego produktu zakresie):
EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2
Zmierzony poziom natężenia hałasu 96.4 dB(A)
Maksymalny poziom natężenia hałasu 99 dB(A)
Metoda oceny zgodności do załącznika V/dyrektywy 2000/14/WE
Miejsce, data: Changzhou, 04/20/2016 Podpis: Ted Qu Haichao
Dyrektor ds. Jakości
PL
1 / 1

Greenworks G40PH51 Instrukcja obsługi

Kategoria
Nożyce do żywopłotu
Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla