Stanley LD200 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

48
77-132 / 77-133
Spis treści
• Bezpieczeństwo
• Opis produktu
• Spis funkcji
Klawiatura i ikony na wyświetlaczu LCD
Instalacja / wyjmowanie baterii
Przygotowanie do pracy
• Obsługa
• Dane techniczne
Bezpieczeństwo
(Ten produkt nie zawiera lasera. Przy pracy z laserem
należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa
dołączonych do danego urządzenia)
OSTRZEŻENIE:
Przed rozpoczęciem użytkowania tego
produktu należy uważnie zapoznać się z
instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa
oraz instrukcją obsługi. Osoba
odpowiedzialna za przyrząd musi dbać o
to, by wszyscy jego użytkownicy rozumieli
niniejsze instrukcje i przestrzegali ich.
UWAGA:
Podczas pracy lasera nie należy kierować
wiązki lasera (źródło czerwonego światła) w
kierunku oczu ani patrzeć się bezpośrednio
w jej źródło. Wystawianie oczu na
długotrwałe działanie wiązki laserowej może
być dla nich szkodliwe.
Niniejszą instrukcję zalecamy w całości zachować na
przyszłość.
Opis produktu
Rysunek A - Widok przedniej i tylnej części detektora
1. Libelka
2. Okno detekcji promieniowania laserowego
3. Przednia linia odniesienia
4. Przedni wyświetlacz LCD
5. Klawiatura
6. Głośnik
7. Gwint mocujący 1/4
8. Tylni Wyświetlacz LCD
9. Otwór kierunkowy
10. Tylna linia odniesienia
11. Przegroda na baterie
Rysunek B - Detektor z zaciskiem
12. Detektor wiązki laserowej
13. Zacisk
Rysunek C - Przegroda na baterie
14. Pokrywa przegrody na baterie
15. Baterie - 2 x „AAA”
Rysunek D - Mocowanie zacisku do detektora
16. Śruba mocująca
17. Bolec kierunkowy
Rysunek E - Stosowanie z łatą mierniczą
18. Łata miernicza
19. Krawędź odniesienia
20. Położenie linii odniesienia (lewa i prawa strona)
21. Zacisk
LD200 / RLD400
PL
Detektor promienia laserowego z dwustronnym wyświetlaczem LCD dla laserów liniowych /
Detektor promienia laserowego z dwustronnym wyświetlaczem LCD dla laserów obrotowych.
LD200 RLD400
Do stosowania z laserami liniowymi z trybem impulsowym X
Do stosowania z laserami obrotowymi X
Spis funkcji
49
77-132 / 77-133
Poziom naładowania baterii - Świeci się
Szacowany czas pracy baterii
Poziom naładowania baterii - Miga
Należy wymienić baterie
Klawiatura
Klawiatura i ikony na
wyświetlaczu LCD
(Patrz rysunek
B
)
Włącznik
Włącznik podświetlenia
Przycisk zmiany dokładności z wysokiej na
niską i odwrotnie
Przycisk zmiany głośności sygnalizatora
dźwiękowego
Ikony na wyświetlaczu LCD
Wykryto wiązkę lasera - linia odniesienia
znajduje się powyżej wiązki lasera.
Przesuń detektor we wskazanym kierunku
(w dół).
Wykryto wiązkę lasera - linia odniesienia
znajduje się poniżej wiązki lasera. Przesuń
detektor we wskazanym kierunku (w
górę).
Wykryto wiązkę lasera - linia odniesienia
znajduje się w linii z wiązką lasera.
Głośność sygnalizatora dźwiękowego -
głośny / cichy / wyciszony
Ustawiona niska dokładność
Ustawiona wysoka dokładność
OFF
Instalacja / wyjmowanie
baterii
(Patrz rysunek
C
, aby zobaczyć, gdzie znajduje się
przegroda na baterie)
Detektor
Aby dostać się do przegrody na baterie podnieś
pokrywę przegrody.
Włóż / wyjmij baterie. Przy wkładaniu baterii do
detektora należy zwrócić uwagę, aby były one
prawidłowo zwrócone.
Dokładnie zamknij i zatrzaśnij blokadę pokrywy
przegrody na baterie.
OSTRZEŻENIE:
Aby poprawnie zainstalować baterie, należy
je włożyć zgodnie z oznaczeniami (+) i (-)
znajdującymi się na przegrodzie. Należy
zawsze używać baterii tego samego rodzaju
i o tym samym poziomie naładowania Nie
należy używać baterii o różnych poziomach
naładowania.
Przygotowanie do pracy
(Detektora można używać trzymając go w ręce lub
przy użyciu dodatkowego zacisku zamontować na łacie
mierniczej, tyczce lub innym podobnym obiekcie.
Mocowanie zacisku do detektora (Patrz rysunek
D
) :
Przy użyciu otworu kierunkowego przyłóż zacisk
do detektora.
Przykręć śrubę mocującą.
Mocowanie zacisku do łaty mierniczej, tyczki lub innego
podobnego obiektu (Patrz rysunek
E
) :
Poluzuj śrubę mocującą.
Umieść na łacie mierniczej, tyczce lub innym
50
77-132 / 77-133
Obsługa
(Patrz rozdziały Klawiatura i Ikony na wyświetlaczu
LCD, aby uzyskać informacje o wskazaniach przyrządu
podczas obsługi)
Zasilanie
• Naciśnij przycisk
, aby włączyć detektor.
Po włączeniu detektora wyświetlacz LCD pokaże na
chwilę wszystkie ikony(pozwala to na określenie,
czy wyświetlacz działa poprawnie).
Aby wyłączyć detektor naciśnij i przytrzymaj
przycisk
przez co najmniej 3 sekundy.
UWAGA:
Aby zredukować zużycie baterii detektor
automatycznie wyłączy się, jeśli po 10 minutach nie
wykryje wiązki lasera. Aby go ponownie włączyć
naciśnij przycisk
.
Podświetlanie wyświetlacza LCD
Po włączeniu detektora naciśnij przycisk
, aby
włączyć / wyłączyć podświetlenie wyświetlacza LCD.
UWAGA:
Podświetlenie wyłączy się automatycznie, jeśli po 60
sekundach detektor nie wykryje wiązki lasera ani nie
zostanie naciśnięty żaden przycisk.
Dokładność
Po włączeniu detektora naciśnij przycisk
, aby
zmienić dokładność pomiaru z WYSOKIEJ na NISKĄ
i odwrotnie.
Po włączeniu detektora dokładność jest domyślnie
ustawiona na WYSOKĄ.
UWAGA:
NISKA dokładność pomiaru powinna być wybierana
wtedy, gdy WYSOKA dokładność nie jest potrzebna i /
lub nie można ustalić stabilnego poziomu odniesienia
z powodu drobnych wibracji na placu budowy lub w
jego okolicach.
Gdy punkt pomiaru znajduje się w dużej odległości od
lasera, niezbędne może być ustawienie dokładności
na NISKĄ, ponieważ wysokie temperatury lub drobne
wibracje mogą uniemożliwić ustalenie stabilnego
poziomu odniesienia.
Poziom głośności głośnika
Po włączeniu detektora naciśnij przycisk
, aby przełączyć pomiędzy kolejnymi ustawieniami
głośności(GŁOŚNY / CICHY / WYCISZONY).
Po włączeniu detektora głośność jest domyślnie
ustawiona na GŁOŚNY.
Ustalanie poziomu odniesienia
Po włączeniu detektora ustaw go w okolicy miejsca,
na które nakierowany jest laser, którego poziom
odniesienia ma zostać ustalony.
Przy użyciu libelki ustaw detektor tak, by był
wypoziomowany.
Upewnij się, że okno detekcji promieniowania
laserowego jest skierowane w stronę źródła wiązki
lasera.
Zgodnie ze wskazaniami na wyświetlaczu LCD
przesuń detektor tak, aby linia odniesienia
wyrównała się z wiązką lasera.
Jeśli głośnik jest WŁĄCZONY (GŁOŚNY / CICHY),
przyrząd będzie emitował sygnał dźwiękowy, aby
pomóc w odpowiednim pozycjonowaniu detektora.
Sygnał przerywany oznacza, że detektor wykr
wiązkę lasera. Jeśli sygnał przerywany jest szybki,
detektor należy przesunąć w dół. Jeśli sygnał
przerywany jest wolniejszy, detektor należy
przesunąć w górę. Dodatkowo, wyświetlacz LCD
również wskazuje kierunek, w którym należy
przesunąć detektor.
Ciągły sygnał wskazuje, że wiązka lasera jest
wyrównana z linią odniesienia na detektorze.
UWAGA:
Podczas ustalania poziomu odniesienia okno detekcji
promieniowania laserowego musi być skierowane
w stronę źródła wiązki laserowej pod kątem nie
większym niż 40° od lewej do prawej strony.
podobnym obiekcie.
Zakręć śrubę, aby przymocować zacisk.
Podczas ustalania poziomu odniesienia należy
poluzować mocowanie zacisku, aby umożliwić
przesuwanie detektora w górę i w dół.
Po ustaleniu poziomu odniesienia ponownie zakręć
śrubę na zacisku, aby go stabilnie przymocować.
51
77-132 / 77-133
Oznaczanie (Patrz rysunek
E
)
Po wyznaczeniu poziomu odniesienia jego pozycję
można oznaczyć na linii odniesienia.
UWAGA:
Jeśli do wyznaczenia poziomu została użyta górna
krawędź detektora, przy oznaczaniu należy wziąć pod
uwagę wartość kompensacji pomiaru (odległość od
górnej krawędzi do linii odniesienia) znajdującą się na
tylnej części detektora.
Odczyt z łaty(Patrz rysunek
E
)
Po ustaleniu poziomu odniesienia należy odczytać
wartość znajdującą się przy krawędzi zacisku
znajdującej się po stronie krawędzi odniesienia.
UWAGA:
Przy ustalaniu poziomu odniesienia z użyciem łaty
mierniczej należy poluzować śrubę mocującą, aby
ułatwić przesuwanie detektora w górę i w dół. Po
ustaleniu poziomu odniesienia mocno zaciśnij śrubę
zacisku, aby detektor nie przesuwał się po łacie.
Dane techniczne
Dokładność poziomowania (wysoka):
Dokładność poziomowania (niska):
Szerokość okna detekcji promieniowania
laserowego:
Zasięg działania:
Dokładność libelki:
Czas pracy:
Automatyczne wyłączanie (przy braku sygnału):
Źródło zasilania:
Klasa IP:
Zakres temperatur roboczych:
Zakres temperatur przechowywania:
≤ 1 mm
≤ 2 mm
55 mm
≥ 300 m
30’ / 2 mm
20 h
10 min
2 x Bateria AAA (Alkaliczne)
IP66
od -10° C do +50° C (od +14° F do +122° F)
od -25° C do +70° C (od -13° F do +158° F)
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104

Stanley LD200 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla