NEC NP-U321H Instrukcja obsługi

Kategoria
Uchwyty ścienne do paneli płaskich
Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

18
Uchwyt ścienny do mocowania projektora
NP04WK/NP04WK1
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa przy instalacji
Dziękujemy za zakup ściennej jednostki mocującej do projektora
rmy NEC.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z Uwagami dotyczącymi
instalacji oraz Instrukcją obsługi projektora w celu zapewnienia
bezpieczeństwa podczas użytkowania tego produktu.
Uwagi dotyczące instalacji zawierają poniższe sekcje:
- Koniecznie przeczytaj przed rozpoczęciem instalacji
- Części w opakowaniu
- Specykacje
* Instrukcje dotyczące instalacji i regulacji znajdują się na ycie
CD-ROM dołączonej do obsługiwanego projektora.
Wyświetlanie instrukcji instalacji i regulacji dla mo-
delu NP04WK
W systemie Windows
1. Włóż płytę CD-ROM dołączoną do obsługiwanego projekto-
ra do napędu CD-ROM komputera.
Pojawi się okno menu.
2. Kliknij „Users Manual”.
Zostanie wyświetlone language menu.
3. Kliknij „Wall Mount Unit”.
4. Otwarty zostanie plik PDF „Wall Mount Unit”. Wybierz język
w kolumnie po lewej stronie.
W systemie Macintosh
1. óż płyCD-ROM projektora NEC do napędu CD-ROM
komputera.
2. Na pulpicie naciśnij dwukrotnie NECPJ(ikonę płyty CD-
ROM).
3. W folderze Manual”, naciśnij dwukrotnie „language_menu.
pdf”.
Otwarty zostanie Adobe Reader i wyświetli się Language
Menu”.
4. Kliknij „Wall Mount Unit”.
Otwarty zostanie plik PDF Wall Mount Unit”. Wybierz język
w kolumnie po lewej stronie.
* ytkownicy projektorów serii NP-U300X lub NP-U310W mogą
zapoznać się z uwagami dotyczącymi instalacji i regulacji mo-
delu NP04WK pod podanym poniżej adresem URL.
http://www.nec-display.com/dl/en/pj_manual/lineup.html
Instalacja ściennej jednostki mocującej powinna
bwykonana przez osobę z uprawnieniami.
Instalacja nigdy nie powinna być wykonywana
przez klienta.
Informacja dla sprzedawcy i montażysty
W celu zapewnienia bezpieczeństwa klienta za-
lecamy przed rozpoczęciem instalacji dokładne
sprawdzenie, czy wytrzymałość miejsca monta-
żu jest wystarczająca, by zapewnutrzymanie
projektora i uchwytu.
Ważne informacje
Symbol
W niniejszej instrukcji yte są różne symbole w celu zapewnienia
bezpiecznego i właściwego korzystania z produktu oraz zniwelo-
wania ryzyka odniesienia obrażeń i zniszczenia własności. Symbole i
ich znaczenie podane są poniżej. Przed rozpoczęciem korzystania z
instrukcji upewnij się, że dobrze rozumiesz znaczenie symboli.
Ostrzeżenie
Niewłciwe rozumienie i ignorowanie tej
wskazówki może spowodować uszkodzenia
ciała, skutkujące śmiercią, poważnymi obra-
żeniami itp.
Uwaga
Niewłciwe rozumienie i ignorowanie tej
wskazówki me spowodować obrażenia
ciała i zniszczenia w najbliższym otoczeniu.
Przykładowe użycie symboli:
Symbol zwracający na coś uwagę (w tym ostrzeżenia)
Konkretne uwagi są określone znakami.
Symbol wyrażający zakazane czynności
Konkretne zakazy są określone znakami.
Symbol wyrażający obowiązkowe czynności
Konkretne instrukcje są określone znakami.
Ostrzeżenia
• Wczasieinstalowaniaiustawianiapozycjiprojektora
postępuj zgodnie z informacjami zawartymi w niniej-
szej instrukcji. Projektor może spć i spowodować
szkodę, jeżeli zostnieprawidłowo zainstalowany i
ustawiony.
• Abyzapobiecspadnięciuprojektora,zainstaluj i
zamocuj projektor, tak by zapewnić odpowiednio
wytrzyme podparcie dla łącznej wagi projektora
i uchwytu ściennego, biorąc pod uwagę ugi czas
ytkowania i odporność na trzęsienia ziemi. Niewła-
ściwe podparcie lub mocowanie może prowadzić do
spadnięcia projektora i spowodowania szkody.
Zachowaj następujące środki ostrożności:
- yj śrub i wkrętów M6 (1/4 cala) do mocowania
adaptera ściennego.
- yj gniazdka ściennego jako źródła zasilania dla
projektora. Nie podłączaj bezpośrednio dla lampy,
ponieważ jest to niebezpieczne. Poza tym ywaj
łatwo dostępnego gniazdka zasilania, tak by moż-
na było podłączyć i odłączyć wtyczkę.
- Mocowanie na drewnianej ścianie
Sprawdź, czy ładunek jest zamocowany na larze
lub konstrukcyjnie wytrzymałym materiale. Jeżeli
wytrzymość materiału konstrukcyjnego itp. jest
niewystarczająca, należy go wzmocnić. Nie mocuj
na elementach wykończeniowych ściany, listwach
itp.
- Mocowanie na betonowej ścianie
ywaj przemyowych śrub kotwowych M6 (1/4
cala), nakrętek kotwowych i podobnych, które są w
stanie dźwigać ciężar projektora.
19
Ostrzeżenie
• Nieinstalujewmiejscachnarażonychnastałąwibra-
cję. Długotrwała wibracja może prowadzdo oblu-
zowania swktów, a w konsekwencji spadncia
uchwytu ściennego wraz z projektorem i spowodo-
wania szkody. Poza tym może to być przyczypo-
ważnego uszkodzenia projektora.
• W celuzapewnienia bezpieczeństwa,nalymocno
dokcić śruby, wkty oraz śruby zabezpieczające.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do
spadnięcia projektora i spowodowania szkody.
• Niemodykujjakiejkolwiekczęściuchwytu.Mogłoby
to prowadzić do spadnięcia projektora wraz z uchwy-
tem ściennym i spowodowania szkody.
•
Nie używaj zepsutych cści uchwytu. Mogłoby to
prowadzić do spadnięcia projektora wraz z uchwytem
ściennym i spowodowania szkody. Jeżeli jakcść
uchwytu jest zepsuta, skontaktuj się ze sprzedawcą.
• Niepatrzwokno projekcyjne,lustroanisoczewkę
projektora, gdy jest włączony. Mogłoby to spowodo-
wać uszkodzenie wzroku.
• Nieopierajsięoprojektor lubuchwyt.Mogłobyto
prowadzdo spadnięcia projektora wraz z uchwy-
tem ściennym i spowodowania szkody. Zachowaj
szczególną ostrożność w obecności dzieci.
•
Nie używaj kleju do blokowania wkrętów, smarów, ole-
jów itp. do uchwytu ściennego. Mogłoby to być przyczy-
pogorszenia sjakości materiału uchwytu i prowa-
dzić do spadnięcia projektora i spowodowania szkody.
Uwaga
• Niezasłaniajotwowwentylacyjnychprojektora.
Mogłoby to uniemożliw rozpraszanie s ciepła i
prowadzdo pożaru. W szczególności nie ywaj
projektora w następujący sposób:
nie instaluj projektora w miejscu takim jak ściana itp.;
w miejscach, gdzie wentylacja jest ograniczona, przy-
krywając go etc.
• Nieinstalujprojektoranaprzeciwkootworówwylo-
towych urządzeń klimatyzacyjnych lub grzewczych,
a także w miejscach narażonych na znaczną wibrację.
Mogłoby to prowadzić do wybuchu pożaru lub pora-
żenia elektrycznego.
•
Nie instaluj projektora w miejscach wilgotnych i zaku-
rzonych lub narażonych na tłusty dym lub parę wodną
(jak w pobliżu sprzętu kuchennego lub nawilżaczy po-
wietrza). Mogłoby to prowadzić do wybuchu pożaru.
• Podczasinstalowaniaprojektorazachowajodpo-
wiedni odstęp od otaczających przedmiotów. Nieza-
stosowanie się do tej zasady uniemożliwi rozprasza-
nie się ciepła i może prowadzić do pożaru.
Zaleca się:
• Unikaniapomieszczeńznaczniezakurzony,zawilgoconych
lub zadymionych tłustym bądź tytoniowym dymem.
Bd przywrze do cści optycznych takich jak lustra i so-
czewki, co spowoduje obniżenie jakości obrazu.
• Unikaniamiejsc,wktórychekranjestnarażonynabezpośred-
nie działanie światła słonecznego lub światła sztucznego.
Jeżeli oświetlenie otoczenia bezpośrednio odbija się na ekra-
nie, obraz może wydawać się wyblakły i trudno go oglądać.
• Unikaniamiejscnarażonychnaszczególniewysokąlubniską
temperaturę.
Mogłoby to prowadzić do uszkodzenia. (Sprawdź eksploata-
cyjny zakres temperatury otoczenia w instrukcji obsługi pro-
jektora).
Części w opakowaniu
Sprawdź, czy wszystkie części wyszczególnione poniżej znajdują s
w opakowaniu.
Uchwyt ścienny: 1
zestaw
Wysięgnik wysuwany:
1 zestaw
Nakładki uchwytu
ściennego: 2
Wkręty M4×8 mm: 4
Podkładki: 4
Podkładki dystansowe:
4
Płytka naścienna: 1
(tylko NP04WK1)
Wkręty M6×10 mm: 4
(tylko NP04WK1)
Klucz imbusowy: 1
Uwagi dotyczące
bezpieczeństwa przy
instalacji: 1
Skrócona instrukcja
obsługi: 1
Specykacje
Nazwa produktu : Ścienna jednostka mocująca
Nazwa modelu : NP04WK
Kąty regulowane : Kąt pionowy ±5°; Kąt poziomy ±5°;
Kąt pochylenia – ±5°
Pozycje regulowane : Do przodu/do tyłu 422; W poziomie
– ±50 mm; W pionie – ±40 mm
Wymiary zewnętrzne : 530 (S) x 572 (G) x 223 (W) mm
(NP04WK1; 530 (S) x 575 (G) x 223 (W)
mm)
Waga : Ok. 9,3 kg (NP04KW1: 11,2 kg)
Dopuszczalne obciążenie : 7,0 kg
Powyższe specyfikacje i wygląd moulec zmianie bez powiado-
mienia.
1 / 1

NEC NP-U321H Instrukcja obsługi

Kategoria
Uchwyty ścienne do paneli płaskich
Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla